LEGE nr. 326 din 8 iulie 2003 (*actualizată*)privind drepturile de care beneficiază copiii şi tinerii ocrotiţi de serviciile publice specializate pentru protecţia copilului, mamele protejate în centre maternale, precum şi copiii încredinţaţi sau daţi în plasament la asistenţi maternali profesionişti(actualizată până la data de 19 aprilie 2004*)
EMITENT
  • PARLAMENTUL
  • ---------------*) Forma actualizată a acestui act normativ până la data de 19 aprilie 2004 este realizată de către Departamentul juridic din cadrul S.C. "Centrul Teritorial de Calcul Electronic" S.A. Piatra-Neamţ prin includerea tuturor modificărilor şi completărilor aduse de către LEGEA nr. 111 din 7 aprilie 2004.Conţinutul acestui act nu este un document cu caracter oficial, fiind destinat pentru informarea utilizatorilorParlamentul României adoptă prezenta lege.  +  Articolul 1 (1) Copiii şi tinerii ocrotiţi de serviciile publice specializate pentru protecţia copilului, mamele protejate în centre maternale, precum şi copiii încredinţaţi sau daţi în plasament la asistenţi maternali profesionişti au dreptul la cazarmament, echipament pentru dotare iniţială şi înlocuire, transport, jucării, materiale igienico-sanitare, rechizite şi materiale cultural-sportive. (2) Copiii şi tinerii ocrotiţi de serviciile publice specializate pentru protecţia copilului, cei încredinţaţi sau daţi în plasament la asistenţi maternali profesionişti, care urmează o formă de învăţământ recunoscută de lege, precum şi mamele protejate în centre maternale beneficiază de sume de bani pentru nevoi personale.  +  Articolul 2 (1) Limitele minime de cheltuieli aferente drepturilor prevăzute la art. 1 alin. (1), stabilite pe grupe de vârstă, sunt prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta lege şi se indexează periodic, prin hotărâre a Guvernului, cu rata inflaţiei.-------------Alin. (1) al art. 2 a fost modificat de pct. 1 al art. unic din LEGEA nr. 111 din 7 aprilie 2004 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 336 din 16 aprilie 2004. (2) Baremele de dotare cu echipament şi cazarmament şi duratele de utilizare, precum şi normativele valorice de cheltuieli pentru cazarmament, echipament pentru dotare iniţială şi înlocuire, transport, jucării, materiale igienico-sanitare, rechizite şi materiale cultural-sportive, cu încadrarea în limitele valorice prevăzute în anexă, se aprobă prin hotărâre a consiliului judeţean, respectiv a consiliilor locale ale sectoarelor municipiului Bucureşti, pe baza propunerilor formulate de serviciile publice specializate pentru protecţia copilului. (3) Sumele acordate pentru nevoi personale categoriilor de copii şi tineri prevăzute la art. 1 alin. (2), precum şi mamelor protejate în centre maternale sunt în cuantum lunar de 210.000 lei şi se indexează periodic, prin hotărâre a Guvernului, cu rata inflaţiei. (4) În cazul copiilor cu handicap, infectaţi HIV sau bolnavi SIDA, ocrotiţi de serviciile publice specializate pentru protecţia copilului, precum şi al celor încredinţaţi sau daţi în plasament la asistenţi maternali profesionişti, cuantumul sumelor necesare acordării drepturilor se majorează cu 50% în raport cu sumele acordate, în condiţiile prezentei legi, beneficiarilor prevăzuţi la art. 1 alin. (1).  +  Articolul 3Copiii şi tinerii ocrotiţi de serviciile publice specializate pentru protecţia copilului, precum şi mamele protejate în centre maternale beneficiază, la ieşirea din evidenta acestor servicii publice, de o indemnizaţie care se acordă o singură dată, egală cu valoarea salariului de bază minim brut pe ţară, stabilit potrivit legii.  +  Articolul 4Cheltuielile determinate de aplicarea prevederilor prezentei legi se suportă din bugetele proprii ale consiliilor judeţene, respectiv din bugetele consiliilor locale ale sectoarelor municipiului Bucureşti, cu asigurarea de sume defalcate din unele venituri ale bugetului de stat, care să asigure integral nivelul acestor cheltuieli.  +  Articolul 5Beneficiază de prevederile prezentei legi şi unităţile de ocrotire a copilului aflate în subordinea altor instituţii bugetare, iar cheltuielile determinate de aplicarea prezentei legi se suportă din bugetul acestor instituţii bugetare.  +  Articolul 6Prezenta lege intră în vigoare la data de 1 ianuarie 2004.  +  Articolul 7Pe data intrării în vigoare a prezentei legi se abrogă Ordonanţa Guvernului nr. 56/1994 privind actualizarea normativelor de cheltuieli determinate de drepturile acordate copiilor din leagăne, case de copii şi instituţii de învăţământ special, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 243 din 30 august 1994, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 146/1994, precum şi orice alte dispoziţii contrare.Această lege a fost adoptată de Camera Deputaţilor în şedinţa din 27 mai 2003, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constituţia României.p. PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILOR,VIOREL HREBENCIUCAceastă lege a fost adoptată de Senat în şedinţa din 23 iunie 2003, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constituţia României.p. PREŞEDINTELE SENATULUI,DORU IOAN TĂRĂCILĂBucureşti, 8 iulie 2003.Nr. 326.  +  Anexă  +  Anexă                             LIMITELE MINIME            de cheltuieli aferente drepturilor la cazarmament,  echipament pentru dotare iniţială şi înlocuire, transport, jucării, materiale    igienico-sanitare, rechizite, materiale cultural-sportive, acordate copiilor    şi tinerilor ocrotiţi de serviciile publice specializate pentru protecţia     copilului în regim rezidenţial şi semirezidenţial, mamelor protejate în      centre maternale, precum şi copiilor incredinţaţi sau daţi în plasament                 la asistenţi maternali profesionişti──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────        Grupa de vârstă Valoarea                                                               (lei/an/copil)────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── De la 0 până la 3 ani inclusiv 2.769.000 De la 3 până la 7 ani inclusiv 3.775.000 De la 7 până la 14 ani inclusiv 4.632.000 De la 14 până la 18 ani inclusiv 5.712.000 De la 18 până la 26 ani inclusiv 6.393.000 Mama protejată în centrul maternal 6.393.000──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────------------Titlul anexei a fost modificat de pct. 2 al art. unic din LEGEA nr. 111 din 7 aprilie 2004 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 336 din 16 aprilie 2004.--------------