HOTĂRÂRE nr. 661 din 12 iulie 2001 (*actualizată*)privind procedura de eliberare a certificatului de producător(actualizată până la data de 14 martie 2005*)
EMITENT
  • GUVERNUL
  • ------------*) Textul iniţial a fost publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 436 din 3 august 2001. Aceasta este forma actualizată de S.C. "Centrul Teritorial de Calcul Electronic" S.A. Piatra Neamt până la data de 14 martie 2005, cu modificările şi completările aduse de: HOTĂRÂREA nr. 1.334 din 19 august 2004; HOTĂRÂREA nr. 1.578 din 30 septembrie 2004; HOTĂRÂREA nr. 164 din 3 martie 2005.În temeiul prevederilor art. 107 din Constituţia României, precum şi ale art. 68 alin. (1) lit. r) şi t) din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001,Guvernul României adopta prezenta hotărâre.  +  Articolul 1 (1) Certificatul de producător constituie actul doveditor al provenientei produselor agroalimentare pe baza căruia acestea pot fi comercializate în pieţe, târguri, oboare sau în alte locuri stabilite de consiliile locale.(1^1) Certificatul de producător trebuie să cuprindă informaţii şi date privind: a) temeiul eliberării certificatului; b) numele şi prenumele titularului şi ale membrilor din gospodăria titularului; c) denumirea produselor, productiile estimate şi cantităţile destinate comercializării.-------------Alin. (1^1) al art. 1 a fost introdus de pct. 1 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 1.334 din 19 august 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 814 din 3 septembrie 2004. (2) Modelul certificatului de producător este prevăzut în anexa nr. 1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre. (3) Certificatele de producător se tiparesc de către Compania Naţionala «Imprimeria Naţionala» - S.A. pe formular tipizat, cu regim special, conform modelului prevăzut în anexa nr. 1, cu elemente împotriva falsificării, şi se distribuie în carnete de câte 100 de exemplare, cu contramatca. Distincţiile obligatorii care se vor insera pe certificate sunt o bandă tricolora în dreapta sus şi stema tarii în stanga sus. Tipărirea se va efectua prin grija consiliilor judeţene care le vor difuza primarilor. În municipiul Bucureşti certificatele de producător se tiparesc prin grija primarilor de sector.--------------Alin. (3) al art. 1 a fost modificat de pct. 1 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 1.578 din 30 septembrie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 898 din 4 octombrie 2004. (4) Contravaloarea certificatelor de producător va fi achitată de consiliile locale comunale, orăşeneşti, municipale, precum şi ale sectoarelor municipiului Bucureşti din sumele rezultate potrivit prevederilor art. 8.  +  Articolul 2 (1) Certificatul de producător se eliberează de către primării comunelor, oraşelor, municipiilor şi sectoarelor municipiului Bucureşti, în cel mult 15 zile de la data solicitării, celor care îndeplinesc condiţiile prevăzute de lege. (2) Primării şi secretarii unităţilor administrativ-teritoriale răspund de asigurarea necesarului de certificate de producător, de corecta întocmire şi eliberare a acestora şi au obligaţia sa ţină evidenta lor.--------------Art. 2 a fost modificat de pct. 2 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 1.578 din 30 septembrie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 898 din 4 octombrie 2004.  +  Articolul 3 (1) Producătorul care solicită eliberarea certificatului de producător va completa o cerere-tip, al carei model este prevăzut în anexa nr. 2, care face parte integrantă din prezenta hotărâre. (2) Solicitarea producătorului va fi verificata cu privire la deţinerea suprafeţelor de teren ori a animalelor, atât pe baza datelor din registrul agricol, cat şi în teren. Verificarea trebuie să stabilească existenta produselor, estimarea productiilor şi a cantităţilor destinate comercializării pentru care se propune eliberarea certificatului de producător.-------------Alin. (2) al art. 3 a fost modificat de pct. 2 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 1.334 din 19 august 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 814 din 3 septembrie 2004.  +  Articolul 4 (1) Verificările prevăzute la art. 3 alin. (2) vor fi efectuate de primar, viceprimar, secretar şi de alte persoane împuternicite prin dispoziţie a primarului. Rezultatul verificării va fi consemnat într-un proces-verbal pe baza căruia se va propune primarului eliberarea certificatului de producător sau respingerea cererii. Modelul procesuluiverbal este prevăzut în anexa nr. 3, care face parte integrantă din prezenta hotărâre. (2) Evidenta certificatelor de producător se tine într-un registru special de către secretarul unităţii administrativ-teritoriale şi de agentul agricol. Certificatele de producător se eliberează pe serii corespunzătoare unui an agricol, care începe la data de 1 iulie a anului şi se încheie la data de 30 iunie a anului următor. (3) Completarea certificatului de producător se face cu tus negru, cu nominalizarea numai a acelor produse care au fost identificate ca existente, precizându-se produsul, şi nu categoria de produse.  +  Articolul 5Certificatul de producător se identifica prin numărul de ordine, care începe cu 0001 în cadrul fiecărei serii, şi prin numărul de înregistrare a cererii.  +  Articolul 6Certificatele de producător se vizează trimestrial, prin aplicarea ştampilei şi semnăturii primarului, în spaţiul corespunzător perioadei pentru care se solicita aceasta operaţiune.  +  Articolul 7Pentru asigurarea publicităţii necesare titularii certificatelor de producător vor fi înscrişi într-un tabel nominal care va fi afişat prin grija secretarului la sediul primăriei. În tabel se vor menţiona şi produsele pentru care s-a eliberat certificatul de producător.  +  Articolul 8 (1) Pentru eliberarea certificatului de producător se percepe o taxa stabilită de consiliul local în condiţiile legii. (2) La solicitarea titularului certificatului de producător, secretarul unităţii administrativ-teritoriale este obligat sa elibereze un număr de copii egal cu numărul membrilor din gospodăria titularului. Copiile se atesta pentru conformitate prin formula «conform cu originalul», urmată de semnatura olografă a secretarului şi de ştampila primăriei. Pentru eliberarea de copii de pe certificatul de producător nu se percep taxe.-------------Alin. (2) al art. 8 a fost introdus de pct. 3 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 1.334 din 19 august 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 814 din 3 septembrie 2004. (3) Ministerul Agriculturii, Pădurilor şi Dezvoltării Rurale va comunică zilnic preţurile medii de la producători la principalele produse legumicole, pe baza informaţiilor primite din principalele bazine legumicole din toate judeţele tarii.-------------Alin. (3) al art. 8 a fost introdus de pct. 3 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 1.334 din 19 august 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 814 din 3 septembrie 2004.  +  Articolul 9 (1) Accesul producătorilor în piaţa, închirierea de mese şi cantare se fac numai pe baza certificatului de producător în original sau în copie, eliberat în conformitate cu art. 8 alin. (2).-------------Alin. (1) al art. 9 a fost modificat de pct. 4 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 1.334 din 19 august 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 814 din 3 septembrie 2004.(1^1) La data închirierii locului de vânzare, administratorul pieţei este obligat sa înscrie în registrul de evidenta special înfiinţat datele de identificare a persoanelor fizice sau juridice care au închiriat locul de vânzare, cantitatea estimată a fi comercializata, precum şi data, seria şi numărul chitanţei care atesta plata chiriei. Modelul registrului de evidenta este prevăzut în anexa nr. 4.-------------Alin. (1^1) al art. 9 a fost introdus de pct. 5 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 1.334 din 19 august 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 814 din 3 septembrie 2004.(1^2) La data închirierii locului de vânzare, administratorul pieţei va afişa în mod vizibil, la fiecare punct de vânzare, talonul de identificare a producătorului agricol sau, după caz, a comerciantului persoana juridică.-------------Alin. (1^2) al art. 9 a fost introdus de pct. 5 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 1.334 din 19 august 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 814 din 3 septembrie 2004.(1^3) Talonul de identificare, al cărui model este prevăzut în anexa nr. 5, cuprinde următoarele date: a) numele şi prenumele producătorului agricol sau denumirea comerciantului, după caz; b) seria şi numărul certificatului de producător sau, după caz, codul unic de identificare a comerciantului; c) denumirea produselor şi localitatea de origine a acestora.-------------Alin. (1^3) al art. 9 a fost introdus de pct. 5 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 1.334 din 19 august 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 814 din 3 septembrie 2004. (2) Administratorii pieţelor, împreună cu personalul din subordine, vor organiza acţiuni de control pe întreaga durata a activităţii din pieţe, cu privire la existenta şi valabilitatea certificatului de producător şi la concordanta dintre conţinutul acestuia şi produsele care se comercializează şi vor lua măsuri pentru îndepărtarea din pieţe a vânzătorilor care nu poseda certificat de producător. (3) Organele de poliţie, jandarmii şi gardienii publici sunt obligaţi sa acorde sprijin la cererea administratorului pieţei.-------------Alin. (4) al art. 9 a fost abrogat de pct. 1 al art. II din HOTĂRÂREA nr. 164 din 3 martie 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 215 din 14 martie 2005. (5) Administratorul pieţei are obligaţia sa afiseze la loc vizibil numele şi prenumele titularului, precum şi seria şi numărul certificatului de producător eliberat fără respectarea condiţiilor legale, potrivit propriilor constatări sau comunicărilor făcute de alte organe abilitate.-------------Alin. (5) al art. 9 a fost introdus de pct. 6 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 1.334 din 19 august 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 814 din 3 septembrie 2004.  +  Articolul 10Constituie contravenţii următoarele fapte, dacă nu au fost săvârşite în astfel de condiţii încât, potrivit legii penale, să fie considerate infracţiuni: a) eliberarea de către primar a certificatului de producător fără existenta cererii şi a procesului-verbal de verificare sau eliberarea certificatului de producător, deşi în procesul-verbal de verificare se menţionează că solicitantul nu deţine teren ori animale, sau eliberarea certificatului de producător pentru cantităţi de produse care sunt mai mari decât cele aferente suprafeţelor sau animalelor pe care le deţine solicitantul;-------------Litera a) a art. 10 a fost modificată de pct. 7 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 1.334 din 19 august 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 814 din 3 septembrie 2004. b) închirierea de mese şi cantare, fără verificarea existenţei şi valabilităţii certificatului de producător; c) neorganizarea acţiunilor de control de către administratorul pieţei şi neluarea de către acesta a măsurilor pentru îndepărtarea din piaţa a persoanelor care nu poseda certificat de producător; d) comercializarea produselor agroalimentare de către persoane care nu au certificat de producător eliberat în condiţiile prezentei hotărâri; e) comercializarea produselor agroalimentare de către persoane care au certificatul de producător suspendat, nevizat, cu viza expirată, precum şi neconcordanta dintre datele înscrise în certificatul de producător şi Registrul de evidenta a producătorilor individuali şi a comercianţilor;-------------Litera e) a art. 10 a fost modificată de pct. 7 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 1.334 din 19 august 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 814 din 3 septembrie 2004. f) comercializarea produselor agroalimentare de alte persoane decât titularul certificatului de producător sau de persoanele menţionate în certificat; g) comercializarea altor produse decât cele menţionate în certificatul de producător; h) nerespectarea condiţiilor şi a criteriilor în baza cărora s-a eliberat certificatul de producător. i) cumpărarea, de către producătorii agricoli, de produse agroalimentare în scopul revânzării acestora;-------------Litera i) a art. 10 a fost introdusă de pct. 8 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 1.334 din 19 august 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 814 din 3 septembrie 2004. j) necompletarea la zi de către administratorul pieţei a Registrului de evidenta a producătorilor individuali şi a comercianţilor;-------------Litera j) a art. 10 a fost introdusă de pct. 8 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 1.334 din 19 august 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 814 din 3 septembrie 2004. k) comercializarea produselor alimentare de provenienţă din import în alte locuri decât pieţele agroalimentare sau spaţiile autorizate.-------------Litera k) a art. 10 a fost introdusă de pct. 8 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 1.334 din 19 august 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 814 din 3 septembrie 2004. l) încălcarea prevederilor art. 2.---------------Litera l) a art. 10 a fost introdusă de pct. 3 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 1.578 din 30 septembrie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 898 din 4 octombrie 2004.  +  Articolul 11Contravenţiile prevăzute la art. 10 se sancţionează după cum urmează: a) faptele prevăzute la lit. b), c) şi j), cu amendă de la 5.000.000 lei la 25.000.000 lei; b) faptele prevăzute la lit. d)-h), k) şi l), cu amendă de la 5.000.000 lei la 20.000.000 lei;---------------Litera b) a art. 11 a fost modificată de pct. 4 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 1.578 din 30 septembrie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 898 din 4 octombrie 2004. c) faptele prevăzute la lit. a) şi i), cu amendă de la 50.000.000 lei la 100.000.000 lei.-------------Art. 11 a fost modificat de pct. 9 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 1.334 din 19 august 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 814 din 3 septembrie 2004.  +  Articolul 12 (1) Contravenţiile prevăzute la art. 10 se constata şi sancţiunile se aplică după cum urmează: a) de către împuterniciţii prefectului şi ai preşedintelui consiliului judeţean, precum şi de către ofiţerii de poliţie, în cazul prevăzut la lit. a); b) de către împuterniciţii primarului, ai prefectului, ai preşedintelui consiliului judeţean, precum şi de către ofiţerii şi subofiterii de poliţie şi gardienii publici, în celelalte cazuri. (2) Contravenţiilor prevăzute la art. 10 le sunt aplicabile prevederile Ordonanţei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor.  +  Articolul 13Prezenta hotărâre intră în vigoare la 30 de zile de la data publicării ei în Monitorul Oficial al României, Partea I. Cu aceeaşi dată prevederile ce reglementează certificatul de producător din Hotărârea Guvernului nr. 732/1996 privind unele măsuri de comercializare a produselor agroalimentare în pieţe, târguri şi oboare, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 204 din 30 august 1996, şi orice alte dispoziţii contrare se abroga.PRIM-MINISTRUADRIAN NASTASEContrasemnează:──────────────Ministrul administraţiei publice,Octav CozmancaMinistrul finanţelor publice,Mihai Nicolae TanasescuMinistru de interne,Ioan RusMinistrul agriculturii,alimentaţiei şi pădurilor,Ilie Sarbu  +  Anexa 1--------------    Anexa 1 a fost înlocuită cu anexa 1 la HOTĂRÂREA nr. 1.334 din 19 august 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 814 din 3 septembrie 2004, conform pct. 10 al art. I din acelaşi act normativ.  +  Anexa 2  +  Anexa 2Nr. înregistrare ..........CătrePrimarul .....................*)Avizat: data .................CERERESubsemnatul ..................................... domiciliat în localitatea................, str. .................... nr. ....... judeţul ............posesor al cărţii de identitate/Bl seria ....... nr. .......................cod numeric personal (CNP)_________________, eliberat de Poliţia ...........va rog să-mi aprobaţi eliberarea certificatului de producător pentru vânzareaurmătoarelor produse şi cantităţi ................................................................................................................................................................................................................................................... declarandpe propria răspundere, sub sancţiunile prevăzute de Codul penal**), ca produ-sele, productiile estimate şi cantităţile destinate comercializării pentrucare am solicitat eliberarea certificatului de producător sunt obţinute îngospodăria mea, de pe terenurile ori de la animalele, după caz, pe care le amînregistrate în Registrul agricol.Certificatul de producător va fi folosit şi de următorii membri din componentagospodăriei:1. ............, carte de identitate/Bl seria ..... nr. ......... CNP_________2. ............, carte de identitate/Bl seria ..... nr. ......... CNP_________3. ............, carte de identitate/Bl seria ..... nr. ......... CNP_________.............. ...............(data) (semnatura)___________*) Se specifică: comuna, oraşul, municipiul, sectorul municipiului Bucureşti.**) Potrivit art. 292 din Codul penal.--------------Anexa 2 a fost înlocuită cu anexa 2 la HOTĂRÂREA nr. 1.334 din 19 august 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 814 din 3 septembrie 2004, conform pct. 10 al art. I din acelaşi act normativ.  +  Anexa 3PROCES-VERBALîncheiat astăzi............ anul ...........Subsemnaţii: 1. ............, primar (viceprimar - împuternicit al primaruluilocalităţii)..................... în vederea verificării deţinerii folosinţeisuprafeţelor de teren, precum şi a existenţei produselor, productiilor esti-mate şi cantităţile destinate comercializării, pentru care domnul/doamna........................ a solicitat eliberarea certificatului de producător,2. ..................... având competenţa în completarea Registrului agricol,3. .................... funcţionar, constatam ca acesta/aceasta figureazăînscris/înscrisă în vol. ....... nr. crt. ...... cu teren arabil......... ha,livezi ........ ha, viţă de vie ............... ha, animale ......... capete,păsări ............ capete, albine ............... familii, fapt pentru carepropunem, după verificarea în teren, înscrierea în certificatul de producătora următoarelor produse, producţii estimate şi cantităţi destinate comerciali-zarii: ┌────────┬──────────┬─────────┬─────────┬─────────┬──────┬─────────┬─────────┐ │Produsul│Suprafaţa │Producţia│Din care │Produsul │Număr │Producţia│Din care │ │ ├────┬─────┤estimată │ pt. │ │ │estimată │ pt. │ │ │ ha │ ari │ (kg) │comercia-│ │ │ (kg) │comercia-│ │ │ │ │ │lizare │ │ │ │lizare │ │ │ │ │ │ (kg) │ │ │ │ (kg) │ ├────────┼────┼─────┼─────────┼─────────┼─────────┼──────┼─────────┼─────────┤ │Grâu │ │ │ │ │Bovine │ │ │ │ ├────────┼────┼─────┼─────────┼─────────┼─────────┼──────┼─────────┼─────────┤ │Porumb │ │ │ │ │Porcine │ │ │ │ ├────────┼────┼─────┼─────────┼─────────┼─────────┼──────┼─────────┼─────────┤ │Alte │ │ │ │ │Ovine şi │ │ │ │ │cereale │ │ │ │ │caprine │ │ │ │ ├────────┼────┼─────┼─────────┼─────────┼─────────┼──────┼─────────┼─────────┤ │Cartofi │ │ │ │ │Cabaline │ │ │ │ ├────────┼────┼─────┼─────────┼─────────┼─────────┼──────┼─────────┼─────────┤ │Legume │ │ │ │ │Păsări │ │ │ │ │total,de│ │ │ │ │ │ │ │ │ ├────────┼────┼─────┼─────────┼─────────┼─────────┼──────┼─────────┼─────────┤ │ tomate│ │ │ │ │Oua(buc) │ │ │ │ ├────────┼────┼─────┼─────────┼─────────┼─────────┼──────┼─────────┼─────────┤ │ varza│ │ │ │ │Lactate │ - │ │ │ ├────────┼────┼─────┼─────────┼─────────┼─────────┼──────┼─────────┼─────────┤ │ ardei│ │ │ │ │Miere │ - │ │ │ ├────────┼────┼─────┼─────────┼─────────┼─────────┼──────┼─────────┼─────────┤ │ ceapa│ │ │ │ │Carne │ - │ │ │ ├────────┼────┼─────┼─────────┼─────────┼─────────┼──────┼─────────┼─────────┤ │alte leg│ │ │ │ │Alte │ │ │ │ │ │ │ │ │ │produse │ │ │ │ │ │ │ │ │ │animale │ │ │ │ ├────────┼────┼─────┼─────────┼─────────┼─────────┼──────┼─────────┼─────────┤ │Pepeni │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├────────┼────┼─────┼─────────┼─────────┼─────────┼──────┼─────────┼─────────┤ │Struguri│ │ │ │ │ │ │ │ │ ├────────┼────┼─────┼─────────┼─────────┼─────────┼──────┼─────────┼─────────┤ │Fructe │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├────────┼────┼─────┼─────────┼─────────┼─────────┼──────┼─────────┼─────────┤ │Flori │ │ │ │ │ │ │ │ │ │(buc) │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├────────┼────┼─────┼─────────┼─────────┼─────────┼──────┼─────────┼─────────┤ │Alte │ │ │ │ │ │ │ │ │ │produse │ │ │ │ │ │ │ │ │ │vegetale│ │ │ │ │ │ │ │ │ ├────────┼────┼─────┼─────────┼─────────┼─────────┼──────┼─────────┼─────────┤ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├────────┼────┼─────┼─────────┼─────────┼─────────┼──────┼─────────┼─────────┤ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├────────┼────┼─────┼─────────┼─────────┼─────────┼──────┼─────────┼─────────┤ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ └────────┴────┴─────┴─────────┴─────────┴─────────┴──────┴─────────┴─────────┘Certificatul de producător se poate viza pentru trimestrul ...... anul.......pentru următoarele produse şi cantităţi:.......................................................................................................................................................................................................................................Primar (Viceprimar), Secretar, Funcţionar,............... ........... .............S-a eliberat certificatul de producător nr. ............--------------Anexa 3 a fost înlocuită cu anexa 3 la HOTĂRÂREA nr. 1.334 din 19 august 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 814 din 3 septembrie 2004, conform pct. 10 al art. I din acelaşi act normativ.  +  Anexa 4REGISTRUL DE EVIDENTA A PRODUCĂTORILOR INDIVIDUALI ŞI A COMERCIANŢILOR ┌────────────┬────────────┬────────────┬────────────┬────────────┬───────────┐ │Nr. crt./ │Numele şi │Seria şi │Domiciliul │Seria şi │Produse, │ │Data │prenumele │numărul │producătoru-│numărul │cantităţi, │ │completării │producătoru-│certificatu-│lui/ │chitanţei │intrari │ │ │lui agricol/│lui de │Sediul │care atesta │zilnice, │ │ │Denumirea │producător/ │comercian- │plata │cantităţi │ │ │comercian- │Codul unic │tului/ │chiriei/ │estimate │ │ │tului │de │Alte puncte │Durata │pentru │ │ │ │identificare│de depozit │închirierii │comerciali-│ │ │ │a │ │locului de │zare │ │ │ │comercian- │ │vânzare │ │ │ │ │tului │ │ │ │ ├────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼───────────┤ │1. │ │ │ │ │ │ ├────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼───────────┤ │2. │ │ │ │ │ │ ├────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼───────────┤ │3. │ │ │ │ │ │ ├────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼───────────┤ │4. │ │ │ │ │ │ ├────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼───────────┤ │5. │ │ │ │ │ │ ├────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼───────────┤ │6. │ │ │ │ │ │ ├────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼───────────┤ │7. │ │ │ │ │ │ ├────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼───────────┤ │8. │ │ │ │ │ │ ├────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼───────────┤ │9. │ │ │ │ │ │ ├────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼───────────┤ │10. │ │ │ │ │ │ ├────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼───────────┤ │11. │ │ │ │ │ │ ├────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼───────────┤ │12 │ │ │ │ │ │ ├────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼───────────┤ │ │ │ │ │ │ │ ├────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼───────────┤ │ │ │ │ │ │ │ ├────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼───────────┤ │ │ │ │ │ │ │ └────────────┴────────────┴────────────┴────────────┴────────────┴───────────┘NOTĂ: Registrul se numeroteaza, se snuruieste şi se sigileaza. Numărulfişelor şi data începerii se consemnează în procesul-verbal, pe prima filaa registrului, semnat de administratorul pieţei.--------------Nota de la anexa 4 a fost modificată de pct. 2 al art. II din HOTĂRÂREA nr. 164 din 3 martie 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 215 din 14 martie 2005.--------------Anexa 4 a fost introdusă de pct. 11 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 1.334 din 19 august 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 814 din 3 septembrie 2004, având conţinutul anexei 4 din acest act normativ.  +  Anexa 5TALON DE IDENTIFICARE nr. .... (MODEL)1. Numele şi prenumele producătorului agricol .............................(sau denumirea comerciantului ...........................................)2. Seria ............... numărul .............. Certificatului de producător(sau codul unic de identificare a comerciantului ............)3. Denumirea produselor care fac obiectul vânzării şi localitatea de originea acestora a) produsul ...................... localitatea de origine .................. b) produsul ...................... localitatea de origine .................. c) produsul ...................... localitatea de origine ..................4. Perioada de închiriere a punctului de vânzare ...........................eliberat la data de ............................................................................(semnatura şi parafa administratorului pieţei)--------------Anexa 5 a fost introdusă de pct. 11 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 1.334 din 19 august 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 814 din 3 septembrie 2004, având conţinutul anexei 5 din acest act normativ.──────────