LEGE nr. 346 din 14 iulie 2004 (*actualizată*)privind stimularea înfiinţării şi dezvoltării întreprinderilor mici şi mijlocii(actualizată până la data de 27 august 2004*)
EMITENT
  • PARLAMENTUL
  • ---------------*) Textul iniţial a fost publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 681 din 29 iulie 2004. Aceasta este forma actualizată de S.C. "Centrul Teritorial de Calcul Electronic" S.A. Piatra Neamţ până la data de 27 august 2004, cu modificările şi completările aduse de RECTIFICAREA nr. 346 din 14 iulie 2004.Parlamentul României adoptă prezenta lege.  +  Capitolul I Dispoziţii generale  +  Articolul 1Prezenta lege reglementează măsuri destinate creării cadrului favorabil înfiinţării şi dezvoltării întreprinderilor mici şi mijlocii.  +  Articolul 2În sensul prezentei legi, prin întreprindere se înţelege orice formă de organizare a unei activităţi economice, autonomă patrimonial şi autorizată potrivit legilor în vigoare să facă acte şi fapte de comerţ, în scopul obţinerii de profit, în condiţii de concurenţă, respectiv: societăţi comerciale, societăţi cooperative, persoane fizice care desfăşoară activităţi economice în mod independent şi asociaţii familiale autorizate potrivit dispoziţiilor legale în vigoare.  +  Articolul 3 (1) Întreprinderile mici şi mijlocii sunt definite ca fiind acele întreprinderi care îndeplinesc cumulativ următoarele condiţii: a) au un număr mediu anual de salariaţi mai mic de 250; b) realizează o cifră de afaceri anuală echivalentă cu până la 8 milioane de euro sau au un rezultat anual al bilanţului contabil care nu depăşeşte echivalentul în lei a 5 milioane euro; c) respectă criteriul de independenţă, astfel cum este acesta definit în alin. (2). (2) Sunt considerate independente întreprinderile mici şi mijlocii care nu sunt deţinute în proporţie de peste 25% din capitalul social sau din drepturile de vot de către o altă întreprindere ori de mai multe întreprinderi împreună, care nu fac parte din categoria întreprinderilor mici şi mijlocii. (3) Prin excepţie de la prevederile alin. (2), este considerată independentă o întreprindere aflată în una dintre următoarele situaţii: a) întreprinderea este deţinută de societăţi publice de investiţii, de societăţi cu capital de risc, investitori instituţionali, universităţi sau centre de cercetare nonprofit, cu condiţia ca aceştia să nu exercite, în mod individual sau împreună, controlul asupra întreprinderii; b) capitalul este divizat de aşa natură încât deţinătorii nu pot fi identificaţi, întreprinderea declară cu bună-credinţă, pe propria răspundere, că este în măsură să presupună că nu este deţinută în proporţie de 25% sau mai mult de o altă întreprindere ori de mai multe întreprinderi împreună, care nu fac parte din categoria întreprinderilor mici şi mijlocii. (4) Îndeplinirea criteriului de independenţă se stabileşte pe baza declaraţiei pe propria răspundere a întreprinderii interesate în atestarea încadrării în categoria întreprinderilor mici şi mijlocii. (5) Plafonul cifrei de afaceri prevăzut la alin. (1) lit. b) poate fi modificat, în funcţie de evoluţia indicatorilor macroeconomici, prin hotărâre a Guvernului.  +  Articolul 4 (1) Întreprinderile mici şi mijlocii se clasifică, în funcţie de numărul mediu anual de salariaţi, în următoarele categorii: a) până la 9 salariaţi - microîntreprinderi; b) între 10 şi 49 de salariaţi - întreprinderi mici;-----------Lit. b) a alin. (1) al art. 4 a fost modificată de RECTIFICAREA nr. 346 din 14 iulie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 791 din 27 august 2004. c) între 50 şi 249 de salariaţi - întreprinderi mijlocii. (2) Termenii microîntreprindere, întreprindere mică şi întreprindere mijlocie, precum şi termenul derivat întreprinderi mici şi mijlocii vor fi utilizaţi în toate reglementările, statisticile şi alte documente oficiale emise de către autorităţi sau instituţii publice.  +  Articolul 5 (1) Numărul mediu de salariaţi corespunde numărului mediu de persoane angajate în întreprindere în cursul anului, determinat pe bază lunară. (2) Numărul mediu de salariaţi reprezintă media aritmetică simplă rezultată din suma efectivelor zilnice de salariaţi din luna respectivă - inclusiv zilele de repaus săptămânal şi sărbătorile legale -, împărţită la numărul total de zile calendaristice. Pentru fiecare zi de repaus săptămânal sau sărbătoare legală se vor lua în calcul efectivele de salariaţi din ziua lucrătoare precedentă, cu excepţia persoanelor al căror contract individual de muncă a încetat în acea zi. (3) În efectivele zilnice de salariaţi avute în vedere la calcularea numărului mediu de salariaţi se includ salariaţii temporari care lucrează în baza unui contract de punere la dispoziţie încheiat între întreprindere şi un agent de muncă temporară, pe durata acestui contract. (4) Salariaţii cu program de lucru corespunzător unei fracţiuni de normă vor fi incluşi în numărul mediu, proporţional cu timpul de lucru prevăzut în contractul individual de muncă cu timp parţial. (5) La calcularea numărului mediu anual de salariaţi nu se au în vedere salariaţii pentru perioada în care contractul individual de muncă al acestora este suspendat conform prevederilor legale. (6) Nu vor fi introduse în numărul mediu scriptic salariatele aflate în concediu de maternitate.  +  Articolul 6 (1) Datele în funcţie de care se calculează încadrarea în plafoanele referitoare la numărul mediu de salariaţi şi la cifra de afaceri sunt cele realizate în ultimul exerciţiu financiar, raportate în situaţiile financiare anuale. (2) Plafoanele cifrei de afaceri utilizate la definirea întreprinderilor mici şi mijlocii se raportează la cifra de afaceri reflectată de situaţiile financiare anuale. (3) În cazul întreprinderilor înfiinţate de mai puţin de un an, plafonul cifrei de afaceri se stabileşte fie pe baza situaţiilor financiare depuse la organul competent, în cazul întreprinderilor care aveau obligaţia să depună situaţiile financiare până în momentul eliberării dovezii, fie pe baza unei declaraţii pe propria răspundere a acestora, în cazul în care nu aveau obligaţia depunerii situaţiilor financiare.  +  Articolul 7 (1) Încadrarea în plafoanele referitoare la numărul mediu anual de salariaţi, utilizate la definirea întreprinderilor mici şi mijlocii, se stabileşte pe bază de declaraţii pe propria răspundere ale reprezentanţilor legali ai întreprinderilor interesate în atestarea încadrării în categoria întreprinderilor mici şi mijlocii. (2) Declaraţia pe propria răspundere se întocmeşte pe baza Registrului general de evidenţă a salariaţilor, întocmit şi completat conform prevederilor legale în vigoare. (3) Plafoanele referitoare la numărul mediu anual de salariaţi se raportează la numărul mediu de salariaţi din anul anterior celui în care se întocmesc declaraţiile pe propria răspundere, fiind valabile întregul an în curs. (4) În cazul întreprinderilor nou-înfiinţate, se va lua în calcul perioada cuprinsă între data înfiinţării şi data întocmirii declaraţiilor pe propria răspundere. (5) În cazul în care întreprinderea nu are salariaţi, aceasta va emite o declaraţie pe propria răspundere care să ateste acest fapt. (6) Dovada pentru nivelul cifrei de afaceri se eliberează de către unităţile teritoriale ale Ministerului Finanţelor Publice, la cererea întreprinderii interesate. (7) Unităţile teritoriale ale Ministerului Finanţelor Publice sunt obligate să elibereze dovada prevăzută la alin. (6), în termen de maximum 5 zile lucrătoare de la data înregistrării solicitării.  +  Articolul 8 (1) Controlul respectării prevederilor prezentei legi referitoare la stabilirea numărului mediu de salariaţi va fi exercitat de Inspecţia Muncii pe baza Registrului general de evidenţă a salariaţilor şi a evidenţelor proprii. (2) În cazul descoperirii nerespectării dispoziţiilor legale referitoare la stabilirea plafoanelor privind numărul mediu de salariaţi şi la întocmirea declaraţiilor pe propria răspundere, organele de control încheie procese-verbale de constatare a faptelor care încalcă dispoziţiile legale, în condiţiile legii, şi sesizează organele de urmărire penală competente atunci când există indiciile săvârşirii unei infracţiuni.  +  Capitolul II Crearea unui cadru favorabil înfiinţării şi dezvoltării întreprinderilor mici şi mijlocii  +  Secţiunea 1 Proceduri administrative  +  Articolul 9 (1) Ministerele, celelalte organe de specialitate ale administraţiei publice centrale, autorităţile administraţiei publice locale şi camerele de comerţ şi industrie, în cadrul competenţei lor, au obligaţia să elaboreze politici şi să asigure măsuri şi acţiuni menite să contribuie la protecţia întreprinderilor mici şi mijlocii în raporturile lor cu statul, în special prin simplificarea procedurilor administrative şi prin prevenirea creşterii nejustificate a costurilor legate de conformarea acestora faţă de reglementările în vigoare. (2) Principalele proiecte de acte normative cu impact asupra mediului de afaceri vor fi supuse de iniţiatori, înainte de a fi transmise spre avizare, analizei Grupului pentru evaluarea impactului economic al actelor normative asupra întreprinderilor mici şi mijlocii. (3) Grupul pentru evaluarea impactului economic al actelor normative asupra întreprinderilor mici şi mijlocii este un organism consultativ, fără personalitate juridică, care se înfiinţează şi funcţionează sub coordonarea Agenţiei Naţionale pentru Întreprinderi Mici şi Mijlocii şi Cooperaţie şi din care fac parte membrii desemnaţi de asociaţiile mediului de afaceri reprezentative pentru sectorul întreprinderilor mici şi mijlocii şi membre în Consiliul Economic şi Social, cadre universitare, cercetători, economişti şi reprezentanţi ai instituţiilor iniţiatoare ale actelor normative respective. (4) Grupul pentru evaluarea impactului economic al actelor normative asupra întreprinderilor mici şi mijlocii va emite avize consultative cu privire la proiectele de acte normative supuse analizei sale. Acestea vor fi transmise instituţiei iniţiatoare, însoţite de analize cost-beneficiu şi comparaţii cu opţiunea de nonreglementare. (5) Regulamentul de organizare şi funcţionare al Grupului pentru evaluarea impactului economic al actelor normative asupra întreprinderilor mici şi mijlocii se aprobă prin ordin al preşedintelui Agenţiei Naţionale pentru Întreprinderi Mici şi Mijlocii şi Cooperaţie. (6) Regulamentul de organizare şi funcţionare al Grupului pentru evaluarea impactului economic al actelor normative asupra întreprinderilor mici şi mijlocii se aprobă prin ordin al preşedintelui Agenţiei Naţionale pentru Întreprinderi Mici şi Mijlocii şi Cooperaţie, în termen de două luni de la intrarea în vigoare a prezentei legi.  +  Articolul 10Sub sancţiunea nulităţii absolute, sunt interzise orice acţiuni sau acte având ca obiect ori putând avea ca efect discriminarea în defavoarea întreprinderilor mici şi mijlocii sau a întreprinderilor nou-înfiinţate, pe criterii de mărime ori vechime.  +  Secţiunea a 2-a Accesul la servicii publice şi la active aparţinând regiilor autonome, societăţilor/companiilor naţionale şi societăţilor comerciale cu capital majoritar de stat  +  Articolul 11 (1) Guvernul, organele de specialitate ale administraţiei publice centrale, autorităţile naţionale de reglementare şi autorităţile locale sunt obligate să adopte măsuri concrete în vederea facilitării accesului întreprinderilor mici şi mijlocii la reţelele şi serviciile de utilităţi publice necesare activităţii acestora, fără a distorsiona competiţia liberă de pe piaţă. (2) În vederea realizării obiectivului prevăzut la alin. (1), autorităţile publice competente au obligaţia ca în termen de 6 luni de la intrarea în vigoare a prezentei legi să elaboreze şi să promoveze proiecte de acte normative conţinând măsuri de simplificare a procedurilor de acordare a accesului la reţelele şi serviciile de utilităţi publice, pe care le va prezenta spre analiză Grupului pentru evaluarea impactului economic al actelor normative asupra întreprinderilor mici şi mijlocii. (3) Măsurile de simplificare a procedurilor de acordare a accesului la reţelele şi serviciile de utilităţi publice, după caz, vor viza în principal: a) unificarea etapelor de eliberare a avizelor sau acordurilor preliminare necesare pentru accesul întreprinderilor mici şi mijlocii la reţelele de utilităţi publice; b) simplificarea şi unificarea documentaţiilor solicitate întreprinderilor mici şi mijlocii în vederea obţinerii avizelor sau acordurilor finale necesare racordării şi accesului la reţelele de utilităţi publice; c) reglementarea nivelului maxim al taxelor de avizare-racordare şi al tarifelor ce pot fi percepute întreprinderilor mici şi mijlocii pentru elaborarea documentaţiilor şi executarea lucrării de branşare-racordare a acestora la reţelele de utilităţi publice; d) reglementarea posibilităţii achitării în mod eşalonat a acestor taxe sau tarife de către întreprinderile mici şi mijlocii; e) reducerea sau renunţarea la garanţiile solicitate şi la modalităţile de plată anticipată pentru consumurile de utilităţi şi servicii publice furnizate întreprinderilor mici şi mijlocii; f) elaborarea şi implementarea unor programe speciale de ajutoare de stat aprobate de Guvern pentru facilitarea accesului întreprinderilor mici şi mijlocii la reţelele şi serviciile de utilităţi publice, cu respectarea legislaţiei în vigoare în materia ajutorului de stat.  +  Articolul 12 (1) Întreprinderile mici şi mijlocii au acces la activele disponibile ale regiilor autonome, societăţilor/ companiilor naţionale şi societăţilor comerciale cu capital majoritar de stat, cu respectarea dispoziţiilor legale privind proprietatea publică şi regimul juridic al acesteia, precum şi a drepturilor contractuale ale creditorilor ale căror creanţe sunt garantate cu ipotecă, gaj, privilegiu asupra activelor respective sau asupra cărora este instituit sechestru asigurător, în următoarele condiţii: a) întreprinderile mici şi mijlocii au acces prioritar la închirierea, concesionarea sau leasingul activelor disponibile ale regiilor autonome, societăţilor/companiilor naţionale şi societăţilor comerciale cu capital majoritar de stat, în condiţiile art. 13, cu respectarea dispoziţiilor legale în vigoare; b) activele disponibile utilizate de întreprinderile mici şi mijlocii în baza contractului de închiriere, a contractului de locaţie de gestiune sau a contractului de asociere în participaţiune, încheiate cu regiile autonome, societăţile/companiile naţionale, precum şi cu societăţile comerciale cu capital majoritar de stat vor fi vândute, la solicitarea locatarului sau asociatului, la preţul negociat, stabilit pe baza raportului de evaluare întocmit de un expert acceptat de părţi, după deducerea investiţiilor efectuate în activ de către locatar/asociat. În cazul contractelor de locaţie de gestiune şi asociere în participaţiune, asociatul/locatarul, întreprindere mică sau mijlocie, poate solicita şi încheierea unui contract de leasing imobiliar cu clauză irevocabilă de vânzare, în aceleaşi condiţii. În cazul depunerii unei solicitări exprese privind cumpărarea activului sau încheierea unui contract de leasing imobiliar cu clauză irevocabilă de vânzare de către beneficiarii prezentelor dispoziţii, care utilizau activul în baza unui contract de închiriere, cu cel puţin 60 de zile înainte de expirarea contractului de închiriere, locatorul nu va putea refuza prelungirea contractului de închiriere cu o perioadă considerată de părţi suficientă pentru rezolvarea formalităţilor legate de încheierea contractului de vânzare-cumpărare, respectiv leasing imobiliar cu clauză irevocabilă de vânzare; c) contractul de închiriere, la solicitarea locatarului, va fi transformat în contract de leasing cu clauză irevocabilă de vânzare la preţul negociat, stabilit pe baza raportului de evaluare întocmit de un expert acceptat de părţi; d) întreprinderile mici şi mijlocii au drept de preferinţă la cumpărarea activelor disponibile ale regiilor autonome, societăţilor/companiilor naţionale, precum şi ale societăţilor comerciale cu capital majoritar de stat, aflate în vecinătatea imediată a activelor pe care le deţin în proprietate. Dreptul de preferinţă se poate exercita prin depunerea unei solicitări în acest sens, în termen de 30 de zile calendaristice de la data înscrierii activului pe listele cuprinzând activele disponibile prevăzute la art. 13 alin. (4). Este interzis, sub sancţiunea nulităţii absolute, transferul, în orice mod, al dreptului de proprietate asupra activului disponibil, fără acordarea dreptului de preferinţă; e) întreprinderile mici şi mijlocii au prioritate la cumpărarea activelor disponibile ale regiilor autonome, societăţilor/companiilor naţionale, precum şi ale societăţilor comerciale cu capital majoritar de stat. În termen de 30 de zile de la primirea unei solicitări în acest sens, regiile autonome, societăţile/companiile naţionale, precum şi societăţile comerciale cu capital majoritar de stat vor organiza o primă licitaţie deschisă cu strigare doar pentru întreprinderile mici şi mijlocii. Oferta de vânzare va specifică faptul că este adresată doar întreprinderilor mici şi mijlocii. Prevederile privind vânzarea de active cuprinse în Hotărârea Guvernului nr. 577/2002 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 88/1997 privind privatizarea societăţilor comerciale, cu modificările şi completările ulterioare, şi a Legii nr. 137/2002 privind unele măsuri pentru accelerarea privatizării se vor aplica în mod corespunzător. În situaţia neadjudecării licitaţiei, se poate organiza o altă licitaţie, cu acces liber, conform reglementărilor în vigoare. (2) Regiile autonome, societăţile/companiile naţionale, precum şi societăţile comerciale cu capital majoritar de stat sunt obligate ca, în termen de 90 de zile de la data depunerii cererilor de către întreprinderile mici şi mijlocii, să încheie contractele de vânzare-cumpărare prevăzute la alin. (1) lit. b) şi d), contractele de leasing cu clauză irevocabilă de vânzare prevăzute la alin. (1) lit. b) şi c) sau să asigure accesul prioritar la închirierea, concesionarea ori leasingul activelor disponibile, în condiţiile alin. (1) lit. a). (3) Vânzarea de active, în condiţiile alin. (1), se poate face şi cu plata în rate eşalonate pe o perioadă de minimum 3 ani, cu un avans de maximum 20%.  +  Articolul 13 (1) În contextul prezentei legi, prin active se înţelege unităţi de producţie, subunităţi, secţii, spaţii comerciale, spaţii de cazare ori alte bunuri de acelaşi gen din patrimoniul unei regii autonome, societăţi/companii naţionale, precum şi al unei societăţi comerciale cu capital majoritar de stat, ce pot fi organizate să funcţioneze independent. (2) În înţelesul prezentei legi, se consideră active disponibile activele care îndeplinesc oricare dintre următoarele condiţii: a) nu sunt utilizate de regiile autonome, societăţile/companiile naţionale sau de societăţile comerciale cu capital majoritar de stat care le deţin pentru o perioadă de cel puţin 3 luni; b) se află în conservare pentru o perioadă mai mare de un an; c) activele închise operaţional, numai în cazul prevăzut la art. 12 alin. (1) lit. e). (3) Desfăşurarea procedurii de vânzare a activelor închise operaţional este supusă prevederilor prezentei legi în situaţia în care o solicitare privind cumpărarea activului din partea unei întreprinderi mici şi mijlocii este făcută în interiorul termenului prevăzut de art. 32^6 alin. (2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 88/1997 privind privatizarea societăţilor comerciale, aprobată prin Legea nr. 44/1998, cu modificările şi completările ulterioare. (4) Regiile autonome, societăţile/companiile naţionale, precum şi societăţile comerciale cu capital majoritar de stat sunt obligate să stabilească şi să întocmească liste cuprinzând activele disponibile, pe care le vor reactualiza lunar. Listele vor fi transmise la camerele de comerţ şi industrie judeţene şi a municipiului Bucureşti, la organizaţiile patronale, asociaţiile profesionale prin Agenţia Naţională pentru Întreprinderi Mici şi Mijlocii şi Cooperaţie. (5) Listele cuprinzând activele disponibile au caracter public şi vor fi afişate la sediile camerelor de comerţ şi industrie judeţene şi a municipiului Bucureşti, ale organizaţiilor patronale şi asociaţiilor profesionale, precum şi pe pagina de Internet a acestora. Acestea vor anunţa prin intermediul presei locale unde este afişată lista cuprinzând activele disponibile. (6) Autoritatea pentru Valorificarea Activelor Statului şi ministerele de resort vor transmite lunar Agenţiei Naţionale pentru Întreprinderi Mici şi Mijlocii şi Cooperaţie situaţia activelor utilizate de întreprinderile mici şi mijlocii, respectiv a contractelor de vânzare-cumpărare, închiriere, leasing şi concesiune, încheiate în condiţiile prezentei legi. (7) Activele pot fi retrase de pe lista cu active disponibile, cu excepţia situaţiilor în care au fost depăşite termenele prevăzute la art. 12 alin. (1) lit. e) şi alin. (2), în oricare dintre următoarele cazuri: a) declanşarea procedurii de administrare specială în perioada de privatizare; b) declanşarea procedurii de dizolvare voluntară şi lichidare; c) declanşarea procedurii reorganizării judiciare şi falimentului.  +  Articolul 14 (1) Adunările generale şi consiliile de administraţie ale regiilor autonome, societăţilor/companiilor naţionale, precum şi ale societăţilor comerciale cu capital majoritar de stat vor adopta hotărâri privind vânzarea, închirierea, leasingul sau concesionarea activelor aflate în situaţia prevăzută la art. 12 alin. (1), cu informarea prealabilă a Autorităţii pentru Valorificarea Activelor Statului, ministerelor de resort, celelalte organe de specialitate ale administraţiei publice centrale sau autorităţilor publice locale, după caz. (2) Autoritatea pentru Valorificarea Activelor Statului, ministerele de resort, celelalte organe de specialitate ale administraţiei publice centrale sau autorităţile publice locale, după caz, au obligaţia să urmărească derularea valorificării activelor potrivit art. 12 alin. (1).  +  Articolul 15 (1) De la prevederile art. 12 şi 13 sunt exceptate mijloacele fixe şi activele componente ale patrimoniului aparţinând aeroporturilor, staţiilor de cale ferată, porturilor şi Companiei Naţionale de Autostrăzi şi Drumuri Naţionale din România - S.A. (2) Sunt exceptate de la obligaţiile instituite prin art. 12 alin. (1) lit. b), c), d) şi e) instituţiile de învăţământ de stat şi institutele naţionale de cercetare-dezvoltare.  +  Secţiunea a 3-a Accesul prioritar la achiziţiile publice de produse, lucrări şi servicii  +  Articolul 16 (1) Guvernul, ministerele şi celelalte organe de specialitate ale administraţiei publice centrale, precum şi autorităţile publice locale trebuie să încurajeze creşterea ponderii întreprinderilor mici şi mijlocii în valoarea contractelor de achiziţii publice de bunuri materiale, lucrări şi servicii, urmărind ca această pondere să atingă un nivel comparabil cu contribuţia acestora la realizarea produsului intern brut. (2) Întreprinderile mici şi mijlocii beneficiază de reduceri cu 50% pentru criteriile legate de cifra de afaceri, de garanţia pentru participare şi de garanţia de bună execuţie, cerute în achiziţiile publice de produse, lucrări şi servicii. (3) Întreprinderile mici şi mijlocii beneficiază de asistenţă tehnică gratuită pentru facilitarea accesului la servicii de formare de specialitate în domeniul achiziţiilor publice prin programe gestionate de Agenţia Naţională pentru Întreprinderi Mici şi Mijlocii şi Cooperaţie. (4) Întreprinderile mici şi mijlocii beneficiază de acces la servicii electronice de informare prin centrele Euro Info, referitoare la legislaţia în domeniu. (5) Întreprinderile mici şi mijlocii beneficiază de servicii electronice de informare referitoare la cererile de oferte prezentate în sistem electronic de către ofertanţi.  +  Secţiunea a 4-a Servicii de informare, asistenţă şi consultanţă acordate întreprinderilor mici şi mijlocii  +  Articolul 17 (1) În scopul desfăşurării şi dezvoltării activităţii lor, întreprinderile mici şi mijlocii beneficiază de servicii de informare, asistenţă, consultanţă, dezvoltare tehnologică şi inovare în domeniile financiar-bancar, management şi marketing. (2) Guvernul, autorităţile administraţiei publice locale, camerele de comerţ şi industrie, organizaţiile patronale ale întreprinderilor mici şi mijlocii sprijină înfiinţarea şi dezvoltarea de centre şi organizaţii ce oferă servicii de informare, consultanţă, consiliere şi instruire pentru întreprinderile mici şi mijlocii, prin: a) acordarea de sprijin în legătură cu activităţile de informare, consultanţă, consiliere şi instruire destinate întreprinderilor mici şi mijlocii; b) identificarea de surse de finanţare a unor programe şi acţiuni destinate facilitării accesului întreprinderilor mici şi mijlocii la serviciile de informare, consultanţă, consiliere, instruire, oferite de aceste centre şi organizaţii, precum şi extinderii sferei de servicii oferite de acestea întreprinderilor mici şi mijlocii.  +  Secţiunea a 5-a Stimularea activităţii de cercetare-dezvoltare şi inovare desfăşurate de întreprinderile mici şi mijlocii  +  Articolul 18 (1) Guvernul promovează, susţine, stimulează şi dezvoltă activitatea de cercetare-dezvoltare şi inovare desfăşurată de întreprinderi mici şi mijlocii, scop în care: a) adoptă măsuri în vederea creării condiţiilor favorabile organizării şi desfăşurării de activităţi de cercetare-dezvoltare şi inovare de către întreprinderi mici şi mijlocii; b) elaborează politici şi emite reglementări pentru crearea în economie a unui mediu favorabil pentru diseminarea, transferul, absorbţia şi valorificarea rezultatelor activităţii de cercetare-dezvoltare şi inovare desfăşurate de întreprinderi mici şi mijlocii; c) adoptă măsuri pentru facilitarea procesului de valorificare şi absorbţie a rezultatelor activităţii de inovare, precum şi a transferului tehnologic la nivelul întreprinderilor mici şi mijlocii; d) asigură îmbunătăţirea accesului întreprinderilor mici şi mijlocii la informaţii ştiinţifice şi tehnologice de specialitate, în condiţiile legii, şi promovează înfiinţarea de incubatoare de afaceri, parcuri ştiinţifice şi tehnologice şi de alte infrastructuri asemănătoare; e) asigură, în condiţiile legii, transferul tehnologic cu titlu gratuit către întreprinderile mici şi mijlocii, la propunerea Agenţiei Naţionale pentru Întreprinderi Mici şi Mijlocii şi Cooperaţie. (2) Ministerul Educaţiei şi Cercetării, în calitate de autoritate de stat pentru cercetare-dezvoltare, susţine activitatea de cercetare-dezvoltare desfăşurată de întreprinderile mici şi mijlocii, prin: a) stabilirea ca obiectiv prioritar, în cadrul Strategiei naţionale de cercetare-dezvoltare şi inovare, a promovării şi dezvoltării activităţii de cercetare-dezvoltare şi inovare desfăşurate de întreprinderi mici şi mijlocii; b) includerea în Planul naţional de cercetare-dezvoltare şi inovare a unor programe de cercetare-dezvoltare şi inovare destinate întreprinderilor mici şi mijlocii; c) promovarea de propuneri de măsuri destinate facilitării accesului întreprinderilor mici şi mijlocii la programele prevăzute în Planul naţional de cercetare-dezvoltare şi inovare; d) finanţarea cu prioritate, din sumele prevăzute în bugetul propriu pentru realizarea politicilor în domeniul cercetării şi stimulării inovării, a programelor prevăzute în Planul naţional de cercetare-dezvoltare şi inovare destinate întreprinderilor mici şi mijlocii; asigurarea contractării cu prioritate a tematicii solicitate de întreprinderile mici şi mijlocii, de către unităţile şi instituţiile din sistemul naţional de cercetare-dezvoltare; e) finanţarea cu prioritate a proiectelor de cercetare-dezvoltare care au ca obiect teme cu aplicabilitate imediată, solicitate de întreprinderile mici şi mijlocii din sectorul industrial; f) organizarea de conferinţe cu participare internaţională, la care întreprinderile mici şi mijlocii care desfăşoară activităţi de cercetare-dezvoltare să participe cu lucrări ştiinţifice, în vederea stabilirii de obiective ce vor fi incluse în programele naţionale anuale; g) asigurarea de surse de finanţare pentru programe de cercetare-dezvoltare şi inovare desfăşurate de întreprinderi mici şi mijlocii, în vederea dezvoltării activităţilor de cercetare-dezvoltare şi inovare ale acestora.  +  Secţiunea a 6-a Formarea profesională  +  Articolul 19 (1) Guvernul şi autorităţile publice locale asigură, prin sume alocate de la bugetul de stat sau de la bugetele locale, precum şi prin programe susţinute de organisme naţionale şi internaţionale sau alte surse finanţarea integrală ori parţială a unor programe de formare profesională destinate întreprinderilor mici şi mijlocii. (2) Programele de formare profesională prevăzute la alin. (1) vor fi realizate prin intermediul: a) Agenţiei Naţionale pentru Ocuparea Forţei de Muncă; b) instituţiilor de învăţământ de stat şi particular, acreditate potrivit legii; c) furnizorilor de formare profesională autorizaţi, conform legii, să desfăşoare activităţi de formare profesională.  +  Secţiunea a 7-a Transferul întreprinderilor mici şi mijlocii  +  Articolul 20 (1) Pentru a asigura o mai mare continuitate a ideilor şi practicilor comerciale, pentru menţinerea locurilor de muncă şi stimularea activităţilor economice, se instituie transferul întreprinderilor mici şi mijlocii. (2) Transferul întreprinderilor mici şi mijlocii, în sensul prezentei legi, înseamnă transmiterea întreprinderii, fondului de comerţ către terţe persoane, în scopul asigurării continuării existenţei şi activităţii comerciale a întreprinderii, de regulă în cadrul aceleiaşi familii, cu titlu gratuit. (3) Sunt membrii de familie, în sensul alin. (1), soţul, soţia şi copiii acestora. (4) Prin excepţie, facilităţile privind transferul întreprinderilor mici şi mijlocii către terţi, persoane fizice sau către altă întreprindere se aplică în condiţiile prevăzute de lege, doar în cazurile în care există o imposibilitate de transmitere a afacerii în cadrul aceleiaşi familii.  +  Articolul 21 (1) În scopul sprijinirii transferului, Agenţia Naţională pentru Întreprinderi Mici şi Mijlocii şi Cooperaţie va elabora un program multianual, prin care se vor susţine integral cheltuielile cu privire la următoarele taxe şi tarife: a) taxele şi tarifele pentru operaţiunile de înscriere a modificărilor efectuate de către Oficiul Naţional al Registrului Comerţului prin oficiile registrului comerţului de pe lângă tribunale, pentru înregistrarea transferului întreprinderii mici şi mijlocii, precum şi tarifele pentru serviciile de asistenţă prestate de oficiile registrului comerţului, pentru modificările necesare punerii în aplicare a transferului întreprinderii; b) taxele pentru publicarea, în extras, în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, a încheierii de modificare ca rezultat al transferului întreprinderii, pronunţată de judecătorul-delegat la oficiul registrului comerţului de pe lângă tribunal; c) taxele de timbru pentru activitatea notarială, aferente actelor, în cazul cărora este prevăzută obligativitatea încheierii acestora în formă autentică, necesare operării transferului întreprinderii; d) taxele de timbru pentru cedarea cu titlu gratuit a întreprinderii, fondului de comerţ, în scopul asigurării transferului întreprinderilor mici şi mijlocii. (2) Programul prevăzut la alin. (1) va fi finanţat prin bugetul Agenţiei Naţionale pentru Întreprinderi Mici şi Mijlocii şi Cooperaţie.  +  Articolul 22 (1) Pentru a beneficia de facilităţile prevăzute la art. 21 alin. (1) trebuie să fie îndeplinite cumulativ următoarele: a) condiţiile privind transferul întreprinderilor mici şi mijlocii, prin cedarea cu titlu gratuit a întreprinderii, fondului de comerţ în cadrul aceleiaşi familii sau, după caz, condiţiile pentru transferul întreprinderilor mici şi mijlocii către terţi; b) să se asigure menţinerea în funcţiune a întreprinderii, cu continuarea ideilor şi practicilor comerciale şi menţinerea locurilor de muncă pe o perioadă de minimum 3 ani de la data transferului. (2) Facilităţile prevăzute de prezenta lege pentru transferul întreprinderilor mici şi mijlocii se acordă o singură dată în cursul unui an fiscal. (3) În cazul în care în perioada de până la 3 ani de la transferul întreprinderilor mici şi mijlocii intervine încetarea activităţii societăţii comerciale datorată unei culpe grave a persoanelor cărora li s-a încredinţat conducerea societăţii comerciale sau săvârşirii unor infracţiuni de către acestea ori o reducere mai mare de 50% a numărului de personal al întreprinderii, societatea comercială are obligaţia restituirii integrale a sumelor acordate conform art. 21.  +  Articolul 23 (1) Transferul de afaceri în cazul persoanelor fizice şi asociaţiilor familiale care desfăşoară activităţi economice în mod independent se realizează în cadrul aceleiaşi familii, în baza declaraţiei pe propria răspundere a titularului autorizaţiei şi a cesionarului, în cazul cedării afacerii, cu titlu gratuit, în timpul vieţii titularului autorizaţiei şi în baza declaraţiei cesionarului, în cazul decesului acestuia. (2) Prin excepţie, în cazurile în care există o imposibilitate de transmitere în cadrul aceleiaşi familii, în scopul asigurării continuităţii activităţilor economice tradiţionale, este posibil transferul către terţi, în baza declaraţiei pe propria răspundere a titularului autorizaţiei sau cesionarului acestuia, după caz, şi a terţului care va continua activitatea economică autorizată a se desfăşura în mod independent. (3) Pentru persoanele şi asociaţiile familiale care desfăşoară activităţi economice în mod independent, în scopul stimulării transferului, în cadrul programului prevăzut la art. 21 se vor susţine integral cheltuielile cu privire la următoarele taxe şi tarife: a) taxele pentru înregistrarea de către primari a modificărilor autorizaţiei emise pentru desfăşurarea de activităţi economice în mod independent, constând în înlocuirea titularului autorizaţiei cu cesionarul, în baza declaraţiilor prevăzute la alin. (1) şi (2); b) taxele şi tarifele pentru operaţiunile de înregistrare a modificărilor autorizaţiei respective, efectuate de Oficiul Naţional al Registrului Comerţului prin oficiile registrului comerţului de pe lângă tribunale, tarifele pentru operaţiunile efectuate de Biroul unic din cadrul oficiilor registrului comerţului, precum şi tarifele pentru serviciile de asistenţă prestate de oficiile registrului comerţului. (4) Facilităţile prevăzute la alin. (3) se aplică în cazul transferului, cu condiţia continuării desfăşurării în mod independent a activităţii economice autorizate, pentru o perioadă de minimum 3 ani de la data operării transferului. (5) În cazul în care în perioada de până la 3 ani intervine încetarea activităţii autorizate din culpa gravă a persoanei fizice autorizate sau a reprezentantului asociaţiei familiale ori datorită săvârşirii unor infracţiuni de către aceste persoane, persoana fizică autorizată sau, după caz, asociaţia familială are obligaţia restituirii integrale a sumelor acordate conform alin. (3).  +  Articolul 24Transferul în cazul persoanelor fizice şi asociaţiilor familiale care desfăşoară activităţi economice în mod independent se realizează în condiţiile legii.  +  Capitolul III Programe de dezvoltare a întreprinderilor mici şi mijlocii  +  Articolul 25 (1) Guvernul aprobă anual programe de încurajare şi de stimulare a înfiinţării şi dezvoltării întreprinderilor mici şi mijlocii pe baza programelor elaborate de Agenţia Naţională pentru Întreprinderi Mici şi Mijlocii şi Cooperaţie, cu consultarea organizaţiilor de reprezentare a intereselor întreprinderilor mici şi mijlocii. (2) La nivelul unităţilor administrativ-teritoriale programele de dezvoltare a întreprinderilor mici şi mijlocii se elaborează pe baza strategiei de dezvoltare a sectorului întreprinderilor mici şi mijlocii şi a prevederilor Planului naţional de dezvoltare şi se aprobă de către autorităţile administraţiei publice locale, corespunzător atribuţiilor acestora, finanţându-se din bugetele proprii şi/sau din surse atrase. Autorităţile administraţiei publice locale sunt obligate să comunice Agenţiei Naţionale pentru Întreprinderi Mici şi Mijlocii şi Cooperaţie programele de dezvoltare a întreprinderilor mici şi mijlocii, elaborate şi aprobate la nivelul acestora. (3) Guvernul, organele de specialitate ale administraţiei publice centrale şi autorităţile locale acordă sprijin întreprinderilor mici şi mijlocii prin: a) facilitarea accesului la finanţare a întreprinderilor mici şi mijlocii prin elaborarea şi implementarea de instrumente şi scheme financiare de tipul:- alocaţii financiare nerambursabile, acordate întreprinzătorilor la înfiinţarea întreprinderilor mici şi mijlocii, în vederea completării capitalului necesar pentru iniţierea afacerii;- ajutoare financiare nerambursabile, acordate întreprinderilor mici şi mijlocii pentru realizarea investiţiilor în sectorul productiv şi servicii;- constituirea de fonduri de garantare, fonduri de investiţii şi capital de risc în sprijinul întreprinderilor mici şi mijlocii;- scheme de creditare cu dobândă redusă;- alte scheme şi instrumente financiare; b) îmbunătăţirea accesului întreprinderilor mici şi mijlocii la finanţare, prin acordarea de sprijin financiar şi asistenţă pentru dezvoltarea sistemelor moderne de finanţare, asigurarea fundamentelor informaţionale necesare în vederea elaborării de proiecte viabile de către întreprinzători; c) promovarea investiţiilor străine la nivelul întreprinderilor mici şi mijlocii; d) asigurarea resurselor financiare pentru cofinanţarea şi utilizarea eficientă a ajutorului financiar din partea Uniunii Europene şi a altor donatori interni şi internaţionali, amplificarea participării întreprinderilor mici şi mijlocii româneşti la programe comunitare pe baza principiului transparenţei şi îmbunătăţirea ofertei de servicii pentru întreprinderile mici şi mijlocii în vederea creşterii performanţelor acestora în afaceri; e) facilitarea accesului la servicii de informare, instruire, consultanţă, consiliere şi asistenţă tehnică pentru potenţialii întreprinzători care iniţiază o afacere, pentru întreprinderile nou-înfiinţate şi pentru întreprinderile mici şi mijlocii existente, potrivit nevoilor acestora; f) îmbunătăţirea accesului întreprinderilor mici şi mijlocii la informaţii despre piaţă şi servicii de marketing, financiare şi informatice; g) elaborarea şi publicarea de studii, anchete statistice, materiale informative şi alte lucrări necesare desfăşurării activităţii întreprinderilor mici şi mijlocii; h) facilitarea promovării produselor şi serviciilor întreprinderilor mici şi mijlocii pe piaţa internă şi externă, inclusiv prin ajutoare financiare pentru efectuarea de studii de piaţă, realizarea de materiale informative, de reclamă şi publicitate, participarea la târguri, expoziţii şi la alte asemenea tipuri de manifestări, în ţară sau în străinătate; i) dezvoltarea cooperării interne şi internaţionale şi stimularea creării parteneriatelor de afaceri în domenii de interes pentru întreprinderile mici şi mijlocii; j) sprijinirea şi stimularea activităţii de cercetare-dezvoltare, inovare şi transfer tehnologic; k) stimularea accesului întreprinderilor mici şi mijlocii la comerţul electronic, prin sprijinirea acestora în consolidarea capacităţii lor tehnologice informaţionale, în scopul promovării afacerilor prin intermediul mijloacelor electronice; l) sprijinirea întreprinderilor mici şi mijlocii pentru îmbunătăţirea calităţii produselor şi serviciilor şi pentru introducerea sistemelor de standardizare şi certificare a calităţii conform normelor Uniunii Europene; m) sprijinirea centrelor de consultanţă şi management al informaţiilor, a organizaţiilor de reprezentare a întreprinderilor mici şi mijlocii şi a organizaţiilor înfiinţate în scopul sprijinirii dezvoltării sectorului întreprinderilor mici şi mijlocii, la nivel regional şi naţional, prin creşterea potenţialului lor instituţional, material şi uman, în vederea diversificării, specializării şi perfecţionării activităţilor pe care acestea le desfăşoară, pentru îmbunătăţirea climatului de afaceri, stimularea creării de noi întreprinderi mici şi mijlocii şi sprijinirea dezvoltării acestora; n) alte obiective şi măsuri cuprinse în programele aprobate de Guvern. (4) În vederea dezbaterii situaţiei sectorului întreprinderilor mici şi mijlocii se înfiinţează Comitetul consultativ pentru dezvoltarea întreprinderilor mici şi mijlocii, alcătuit din reprezentanţi ai Agenţiei Naţionale pentru Întreprinderi Mici şi Mijlocii şi Cooperaţie, reprezentanţi din partea camerelor de comerţ şi industrie, ai patronatelor întreprinderilor mici şi mijlocii, ai organizaţiilor neguvernamentale, ai organelor de specialitate ale administraţiei publice centrale, precum şi ai autorităţilor publice locale. Acest comitet are rol consultativ în aprobarea programelor şi a măsurilor de stimulare a înfiinţării şi dezvoltării întreprinderilor mici şi mijlocii. (5) Secretariatul acestui comitet va funcţiona în cadrul Agenţiei Naţionale pentru Întreprinderi Mici şi Mijlocii şi Cooperaţie şi va fi finanţat din bugetul alocat acesteia. (6) Regulamentul de organizare şi funcţionare al Comitetului consultativ pentru dezvoltarea întreprinderilor mici şi mijlocii se aprobă prin ordin al preşedintelui Agenţiei Naţionale pentru Întreprinderi Mici şi Mijlocii şi Cooperaţie.  +  Articolul 26 (1) Anual, prin legea bugetului de stat se alocă fonduri în valoare de 0,2% din PIB pentru finanţarea programelor de dezvoltare şi a măsurilor de sprijinire a înfiinţării de noi întreprinderi şi de susţinere a dezvoltării întreprinderilor mici şi mijlocii, la nivel naţional şi local, prevăzute în Strategia guvernamentală pentru susţinerea dezvoltării întreprinderilor mici şi mijlocii, pentru perioada 2004-2008. (2) Sumele alocate pentru sprijinirea înfiinţării de întreprinderi şi susţinerea dezvoltării întreprinderilor mici şi mijlocii vor fi evidenţiate şi urmărite în mod distinct în bugetul de stat şi în bugetele locale. (3) Programele de dezvoltare a întreprinderilor mici şi mijlocii, finanţate de la bugetul de stat prin intermediul Agenţiei Naţionale pentru Întreprinderi Mici şi Mijlocii şi Cooperaţie, vor fi derulate direct sau prin intermediul organizaţiilor ori instituţiilor de drept privat. Selectarea organizaţiilor sau instituţiilor de drept privat se face cu respectarea reglementărilor în vigoare privind achiziţiile publice. Între câştigătorul desemnat conform procedurii de achiziţie publică şi Agenţia Naţională pentru Întreprinderi Mici şi Mijlocii şi Cooperaţie se încheie un contract de prestări de servicii în baza căruia se va trece la derularea programului respectiv. (4) Plafoanele de cheltuieli aferente serviciilor de redactare a programelor de dezvoltare a întreprinderilor mici şi mijlocii, serviciilor de conducere a programelor şi cele complementare acestora, de monitorizare, evaluare şi control, vor fi stabilite la aprobarea bugetului fiecărui program, dar nu mai mult de 10% din valoarea sumelor alocate pentru programul propriu-zis. (5) Sumele alocate potrivit prezentului articol pot fi utilizate şi pentru acoperirea unor cheltuieli proprii de funcţionare ale ordonatorilor de credite, numai în măsura în care activităţile acestora, consacrate stimulării întreprinderilor mici şi mijlocii, şi cheltuielile proprii aferente pot fi evidenţiate şi urmărite distinct.  +  Articolul 27Facilităţile de natura ajutorului de stat, prevăzute de prezenta lege, se vor acorda cu respectarea prevederilor legale în domeniul ajutorului de stat, după autorizarea acestora de Consiliul Concurenţei.  +  Capitolul IV Fondul naţional de garantare a creditelor pentru întreprinderile mici şi mijlocii  +  Articolul 28În vederea îmbunătăţirii accesului întreprinderilor mici şi mijlocii la finanţare, funcţionează Fondul naţional de garantare a creditelor pentru întreprinderile mici şi mijlocii, înfiinţat prin hotărâre a Guvernului, care va avea filiale sau unităţi teritoriale fără personalitate juridică în fiecare reşedinţă de judeţ.  +  Articolul 29Fondul naţional de garantare a creditelor pentru întreprinderile mici şi mijlocii funcţionează sub forma societăţilor comerciale pe acţiuni, în condiţiile Legii nr. 31/1990 privind societăţile comerciale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.  +  Articolul 30 (1) Capitalul social al Fondului naţional de garantare a creditelor pentru întreprinderile mici şi mijlocii, stabilit la înfiinţare, este de 50.000.000.000 lei, având ca sursă de alocare bugetul de stat. (2) Capitalul social de 50.000.000.000 lei va fi majorat anual, pe o perioadă de 5 ani de la înfiinţare, cu 0,4% din veniturile bugetare.  +  Capitolul V Coordonarea politicilor şi a programelor de dezvoltare a întreprinderilor mici şi mijlocii  +  Articolul 31 (1) Guvernul asigură coordonarea politicilor şi a măsurilor de încurajare şi de stimulare a întreprinderilor mici şi mijlocii, monitorizarea şi evaluarea acestora, prin Agenţia Naţională pentru Întreprinderi Mici şi Mijlocii şi Cooperaţie, reprezentată la nivel teritorial prin oficii teritoriale, care vor fi înfiinţate prin hotărâre a Guvernului, în termen de 3 luni de la data intrării în vigoare a prezentei legi. (2) Prin ordin al preşedintelui Agenţiei Naţionale pentru Întreprinderi Mici şi Mijlocii şi Cooperaţie se stabilesc atribuţiile şi se aprobă Regulamentul de organizare şi funcţionare al oficiilor teritoriale. (3) Oficiile teritoriale ale Agenţiei Naţionale pentru Întreprinderi Mici şi Mijlocii şi Cooperaţie vor alcătui o bază de date cu întreprinderile mici şi mijlocii din judeţul în care îşi desfăşoară activitatea, care cuprinde şi prezentarea detaliată a obiectului de activitate al fiecăreia.  +  Articolul 32 (1) Până la data de 30 iunie a fiecărui an, Guvernul, prin Agenţia Naţională pentru Întreprinderi Mici şi Mijlocii şi Cooperaţie, prezintă Parlamentului un raport anual cu privire la dezvoltarea sectorului întreprinderilor mici şi mijlocii, modul în care cadrul macroeconomic, cadrul legislativ şi cel instituţional corespund necesităţilor întreprinderilor mici şi mijlocii, politicile de încurajare şi de stimulare a întreprinderilor mici şi mijlocii adoptate şi stadiul aplicării acestora, măsurile concrete luate în aplicarea acestora şi efectele constatate. Raportul anual trebuie să fie însoţit de programele de dezvoltare a întreprinderilor mici şi mijlocii care urmează a fi întreprinse în anul calendaristic următor, în vederea aprobării de către Parlament a fondurilor care se estimează a fi prevăzute în legea bugetului de stat pentru anul următor. (2) Raportul anual trebuie să reflecte rezultatele consultărilor şi conlucrării cu organizaţiile de reprezentare a intereselor întreprinderilor mici şi mijlocii, cu celelalte structuri ale mediului de afaceri şi ale societăţii civile interesate.  +  Capitolul VI Sancţiuni  +  Articolul 33 (1) Constituie contravenţii următoarele fapte, dacă nu sunt săvârşite în astfel de condiţii încât, potrivit legii penale, să fie considerate infracţiuni: a) nerespectarea de către regiile autonome, societăţile/companiile naţionale, societăţile comerciale cu capital majoritar de stat, respectiv de către autorităţile contractante, a obligaţiilor prevăzute la art. 12 alin. (2) şi art. 14; b) nerespectarea obligaţiilor prevăzute la alin. (4), (6) şi (7) ale art. 13. (2) Contravenţiile prevăzute la alin. (1) se sancţionează cu amendă, după cum urmează: a) de la 40.000.000 lei la 80.000.000 lei, pentru contravenţiile prevăzute la alin. (1) lit. a); b) de la 120.000.000 lei la 240.000.000 lei, pentru contravenţiile prevăzute la alin. (1) lit. b). (3) Cuantumul amenzilor prevăzute la alin. (2) poate fi actualizat prin hotărâre a Guvernului în funcţie de evoluţia indicelui inflaţiei. (4) Constatarea contravenţiilor prevăzute la alin. (1) şi aplicarea sancţiunilor se fac de către personalul de control împuternicit în acest scop de Agenţia Naţională pentru Întreprinderi Mici şi Mijlocii şi Cooperaţie. (5) Dispoziţiile prezentei legi referitoare la contravenţii se completează cu prevederile Ordonanţei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările ulterioare, cu excepţia prevederilor art. 28. (6) Prin derogare de la prevederile art. 13 alin. (1) din Ordonanţa Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările ulterioare, aplicarea sancţiunii amenzii pentru săvârşirea contravenţiilor prevăzute la alin. (1) se prescrie în termen de 2 ani de la data săvârşirii faptei.  +  Capitolul VII Dispoziţii finale  +  Articolul 34La data intrării în vigoare a prezentei legi se abrogă Legea nr. 133/1999 privind stimularea întreprinzătorilor privaţi pentru înfiinţarea şi dezvoltarea întreprinderilor mici şi mijlocii, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 349 din 23 iulie 1999, cu modificările şi completările ulterioare.Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 şi ale art. 76 alin. (2) din Constituţia României, republicată.PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILORVALER DORNEANUp. PREŞEDINTELE SENATULUI,DORU IOAN TĂRĂCILĂBucureşti, 14 iulie 2004.Nr. 346.-----------