ORDIN nr. 107 din 4 martie 2005pentru aprobarea modelului de anchetă socială privind situaţia sociofamilială a copilului român aflat neînsoţit pe teritoriul altui stat, în vederea repatrierii acestuia şi a reintegrării sale sociale, şi a structurii-cadru a planului referitor la pregătirea reintegrării sociale a copilului care se află neînsoţit pe teritoriul altui stat şi care urmează a fi repatriat
EMITENT
  • AUTORITATEA NAŢIONALĂ PENTRU PROTECŢIA DREPTURILOR COPILULUI
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 271 din 1 aprilie 2005    În temeiul prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 12/2001 privind înfiinţarea Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Drepturilor Copilului, aprobată şi modificată prin Legea nr. 252/2001, cu modificările ulterioare, şi ale art. 7 alin. (2) din Hotărârea Guvernului nr. 1.443/2004 privind metodologia de repatriere a copiilor români neînsoţiţi şi asigurarea măsurilor de protecţie specială în favoarea acestora,secretarul de Stat al Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Drepturilor Copilului emite prezentul ordin.  +  Articolul 1Se aprobă modelul de anchetă socială privind situaţia sociofamilială a copilului român aflat neînsoţit pe teritoriul altui stat, în vederea repatrierii acestuia şi a reintegrării sale sociale, şi structura-cadru a planului referitor la pregătirea reintegrării sociale a copilului care se află neînsoţit pe teritoriul altui stat şi care urmează a fi repatriat, prevăzute în anexele nr. 1 şi 2 care fac parte integrantă din prezentul ordin.  +  Articolul 2Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.Secretarul de stat al AutorităţiiNaţionale pentru Protecţia Drepturilor Copilului,Bogdan Adrian PanaitBucureşti, 4 martie 2005.Nr. 107.  +  Anexa 1 MODEL DE ANCHETĂ SOCIALĂprivind situaţia sociofamilială a copiluluiromân aflat neînsoţit pe teritoriul altui stat,în vederea repatrierii acestuia şi a reintegrării sale socialeStatul pe teritoriul căruia se află copilul neînsoţit, conform adresei prin care se solicită efectuarea anchetei sociale de către Autoritatea Naţională pentru Protecţia Drepturilor Copilului:..............................................................................I. Date de identificare privind copilul1. Numele şi prenumele copilului:Data naşterii:Locul naşterii:CNP:Domiciliul:Etnia:Religia:2. PărinţiNumele şi prenumele mamei:Domiciliul:Adresa la care locuieşte în fapt la data efectuării anchetei:Studii:Profesia:Locul de muncă:Etnia:Religia:Situaţia juridică în raport cu copilul (este/nu este reprezentant legal al copilului):Numele şi prenumele tatălui:Domiciliul legal:Adresa la care locuieşte efectiv la data efectuării anchetei:Studii:Profesia:Locul de muncă:Etnia:Religia:Situaţia juridică în raport cu copilul (este/nu este reprezentant legal al copilului):3. Reprezentantul legal al copilului, în cazul în care părinţii nu exercită drepturile părinteşti (persoana fizică şi/sau juridică, hotărârea/decizia organului competent):II. Date privind familia extinsă1. Fraţi/suroriNumărul total:Numărul fraţilor/surorilor minori/minore:Numele şi prenumele fraţilor/surorilor:Data naşterii:Domiciliul:2. BuniciNumele, prenumele şi domiciliul bunicilor materni:Numele, prenumele şi domiciliul bunicilor paterni:3. Unchi/mătuşiNumele, prenumele şi domiciliul unchilor/mătuşilor care prezintă relevanţă pentru copil (persoane apropiate pentru copil şi/sau implicate în istoria plecării copilului în străinătate):III. Date privind istoria personală a copilului1. Relaţiile copilului cu părinţii:2. Relaţiile relevante ale copilului cu alţi membri ai familiei extinse:3. Starea de sănătate a copilului:4. Gradul de şcolarizare la care a ajuns copilul şi tipul de învăţământ urmat, aspecte generale privind situaţia şcolară (învăţământ de masă sau învăţământ special, probleme particulare de integrare şcolară):5. Condiţiile materiale de viaţă ale copilului şi relaţiile cu comunitatea (condiţii de locuit, accesul la educaţie, la servicii medicale sau sociale, la viaţa comunităţii în raport cu copiii de aceeaşi vârstă, alte aspecte relevante):IV. Date privind istoricul de migraţie al copilului şi familiei1. Împrejurările în care copilul a plecat din ţară (data plecării, scopul, însoţitori, acordul părinţilor/reprezentantului legal, mijloc de transport, alte informaţii relevante):2. Informaţii privind eventualele plecări anterioare în străinătate ale copilului şi istoricul de migraţie al familiei (părinţi, fraţi, alte rude):V. Date privind posibilităţile şi disponibilităţile familiei pentru revenirea copilului în familie imediat după repatriere1. Nevoia şi accesul familiei la servicii medicale (membrii familiei se află/nu se află în evidenţa unui medic de familie, prezenţa/absenţa serviciilor medicale specializate la nivel local):2. Situaţia economică a familiei (salarii, alte venituri, proprietăţi), în contextul condiţiilor de viaţă ale comunităţii, şi aspecte relevante privind integrarea/marginalizarea socială a acesteia:3. Nevoia şi accesul familiei la eventuale prestaţii şi servicii sociale (membrii familiei se află/nu se află în evidenţa instituţiilor şi serviciilor abilitate):4. Atitudinea familiei în raport cu eventuala reîntoarcere a copilului în ţară şi revenirea imediată în mediul familial (consemnată ca favorabilă sau nefavorabilă, iar în caz afirmativ, confirmată prin acordul scris al părinţilor):5. Proiectele familiei privind viitorul copilului şi disponibilitatea acesteia de a colabora cu serviciile sociale competente:VI. Date referitoare la circumstanţe particulare susceptibile de a constitui factori cu grad ridicat de risc pentru revenirea imediată a copilului în familie (eventuale situaţii de abuz, violenţă, exploatare, alte situaţii):VII. Date privind luarea unei măsuri de protecţie specială, adecvată nevoilor copilului, în cazul imposibilităţii revenirii copilului în familie imediat după repatriere (măsura de protecţie specială propusă):VIII. Concluziile şi recomandările asistentului social1. Concluzii privind nevoile potenţiale ale copilului (sub aspect medical, juridic, educaţional, social, al ofertei de muncă etc.):2. Concluzii privind posibilităţile oferite de mediul familial pentru creşterea şi îngrijirea copilului:3. Recomandarea unei soluţii de protecţie adecvate pentru copil, imediat după repatriere (revenirea în familie şi acordarea formelor de sprijin prevăzute de lege pentru copil şi familia sa sau, după caz, o măsură de protecţie specială):Data ...................Numele, prenumele şi semnătura asistentului social..........................Numele, prenumele şi semnătura şefului de serviciu .........................Numele, prenumele şi semnătura directorului general al direcţiei generale de asistenţă socială şi protecţia copilului .....................................................................  +  Anexa 2 STRUCTURA - CADRUa planului referitor la pregătireareintegrării sociale a copilului care se află neînsoţitpe teritoriul altui stat şi care urmează a fi repatriatNumele şi prenumele copilului:Data naşterii:Locul naşterii:CNP:Domiciliul:Etnia:Religia:Numele şi prenumele mamei:Numele şi prenumele tatălui:1. Pregătirea familiei pentru primirea copilului în condiţii de securitate afectivă, morală şi materială (în cazul în care în urma anchetei sociale se decide revenirea copilului în familie imediat după repatriere):2. Pregătirea primirii copilului într-un serviciu rezidenţial specializat pentru protecţia şi asistenţa copiilor repatriaţi şi/sau victime ale exploatării ori traficului de fiinţe umane, public sau privat, ori într-un alt serviciu de tip familial sau rezidenţial (în cazul în care în urma anchetei sociale se constată imposibilitatea revenirii copilului în familie imediat după repatriere şi se propune o măsură de protecţie specială):3. Pregătirea evaluării stării de sănătate a copilului şi a acordării asistenţei medicale şi psihologice (în ambele situaţii, respectiv atât pentru copiii care revin în familie, cât şi pentru cei care vor beneficia de o măsură de protecţie specială imediat după repatriere):4. Pregătirea reintegrării şcolare a copilului sau, după caz, pregătirea orientării şcolare şi profesionale în vederea găsirii unui loc de muncă (în ambele situaţii):5. Pregătirea acordării asistenţei juridice (în ambele situaţii):6. Pregătirea monitorizării situaţiei copilului pe o durată de cel puţin 6 luni după repatriere (în ambele situaţii).Data ...............Numele, prenumele şi semnătura asistentului social ........................Numele, prenumele şi semnătura şefului de serviciu ........................Numele, prenumele şi semnătura directorului general al direcţiei generale de asistenţă socială şi protecţia copilului .....................................................................---------