LEGE nr. 371 din 20 septembrie 2004 - (*actualizată*)privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Poliţiei Comunitare(actualizată până la data de 28 martie 2005*)
EMITENT
  • PARLAMENTUL
  • -----------*) Textul iniţial a fost publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 878 din 27 septembrie 2004. Aceasta este forma actualizată de S.C. "Centrul Teritorial de Calcul Electronic" S.A. Piatra Neamt până la data de 28 martie 2005, cu modificările şi completările aduse de ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 23 din 24 martie 2005.Parlamentul României adopta prezenta lege.  +  Capitolul I Dispoziţii generale  +  Articolul 1 (1) În scopul asigurării ordinii şi liniştii publice, precum şi pentru creşterea eficientei pazei obiectivelor şi a bunurilor aparţinând domeniului public şi privat al unităţilor administrativ-teritoriale, se poate înfiinţa, la nivelul municipiilor, oraşelor şi sectoarelor municipiului Bucureşti, Poliţia Comunitara, ca serviciu public de interes local, specializat. (2) Poliţia Comunitara se poate înfiinţa şi la nivelul comunelor. (3) Poliţia Comunitara se poate constitui, după caz, prin reorganizarea corpurilor gardienilor publici existente la data intrării în vigoare a prezentei legi, la nivelul unităţilor administrativ-teritoriale prevăzute la alin. (1) şi (2).------------------Alin. (1) şi (3) ale art. 1 au fost modificate de pct. 1 din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 23 din 24 martie 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 256 din 28 martie 2005.  +  Articolul 2 (1) Activitatea Poliţiei Comunitare se realizează în interesul persoanei, al comunităţii, al asigurării pazei şi protecţiei obiectivelor de interes public local şi privat, precum şi în sprijinul instituţiilor statului, exclusiv pe baza şi în executarea legii. (2) În îndeplinirea misiunilor care îi revin, Poliţia Comunitara cooperează cu Poliţia Română şi Jandarmeria Română, cu alte instituţii ale statului şi colaborează cu asociaţiile şi organizaţiile neguvernamentale, precum şi cu persoanele fizice şi juridice, în limitele legii.  +  Articolul 3Activitatea Poliţiei Comunitare se desfăşoară pe baza Regulamentului-cadru de organizare şi funcţionare a Poliţiei Comunitare, denumit în continuare Regulament, aprobat prin hotărâre a Guvernului.  +  Capitolul II Organizare şi funcţionare  +  Articolul 4 (1) Poliţia Comunitara se înfiinţează prin hotărâre a consiliilor locale ale municipiilor, sectoarelor municipiului Bucureşti, oraşelor şi comunelor, după caz, şi se subordonează primarilor acestora. (2) La nivelul municipiilor, sectoarelor municipiului Bucureşti, oraşelor şi comunelor Poliţia Comunitara se organizează, după caz, ca serviciu public sau structura fără personalitate juridică - direcţie, serviciu, birou sau compartiment - în cadrul aparatului propriu de specialitate al consiliilor locale, în condiţiile legii. (3) Nivelul de organizare, structura organizatorică şi categoriile de personal se stabilesc anual de consiliile locale, cu consultarea unităţilor teritoriale ale Poliţiei Române, în funcţie de bugetul alocat, numărul populaţiei, întinderea fiecărui municipiu, oraş, comuna, respectiv sector al municipiului Bucureşti, şi de starea infractionala şi contravenţională înregistrată pe raza lor.  +  Articolul 5 (1) La nivelul fiecărui municipiu, oraş, comuna, precum şi la nivelul sectoarelor municipiului Bucureşti se organizează şi funcţionează Comisia locală de ordine publică, denumita în continuare Comisia locală, organism cu rol consultativ. (2) Comisia locală este constituită, după caz, din: primar, şeful poliţiei locale, reprezentantul unităţii de jandarmi competente teritorial, şeful poliţiei comunitare, 2-4 consilieri şi 2-5 reprezentanţi ai comunităţii, desemnaţi de consiliul local, şi este condusă de primar.  +  Articolul 6 (1) Comisia locală are următoarele atribuţii: a) analizează periodic şi face propuneri privind necesarul de resurse materiale şi umane; b) organizează consultări cu membrii comunităţilor locale şi cu organizaţiile neguvernamentale cu privire la priorităţile în activitatea Poliţiei Comunitare; c) trimestrial şi ori de câte ori se solicita, prezintă informări în şedinţa consiliului local privind eficienta activităţii desfăşurate de Poliţia Comunitara şi propune măsuri pentru îmbunătăţirea activităţii acesteia; d) în baza concluziilor desprinse din analizele periodice efectuate asupra modului de asigurare a ordinii şi liniştii publice şi pazei obiectivelor şi bunurilor de interes public local de pe teritoriul localităţii, propune consiliului local adoptarea unor hotărâri prin care să prevină anumite fapte care afectează climatul social. (2) Comisia locală propune consiliului local stabilirea unui număr de funcţionari publici din numărul de posturi aprobat Poliţiei Comunitare, care să asigure, în condiţii optime, menţinerea ordinii şi liniştii publice la nivelul fiecărui municipiu, oraş, comuna, precum şi la nivelul sectoarelor municipiului Bucureşti.  +  Capitolul III Atribuţiile Poliţiei Comunitare  +  Articolul 7Poliţia Comunitara are următoarele atribuţii: a) asigura ordinea şi liniştea publică în zonele şi locurile stabilite prin planul de paza şi ordine publică, previne şi combate încălcarea normelor legale privind curăţenia localităţilor şi comerţul stradal, precum şi alte fapte stabilite prin hotărâri ale consiliului local; b) asigura paza obiectivelor şi a bunurilor de interes public şi privat stabilite de consiliul local, conform planurilor de paza şi ordine publică; c) asigura insotirea şi protecţia reprezentanţilor primăriei ori a altor persoane cu funcţii în instituţiile publice locale la executarea unor controale sau acţiuni specifice; d) participa, după caz, la asigurarea fluentei traficului rutier, cu ocazia efectuării unor lucrări de modernizare şi reparaţii ale arterelor de circulaţie; e) asigura supravegherea parcarilor auto, a unităţilor şcolare, a zonelor comerciale şi de agrement, a pieţelor, a cimitirelor şi a altor locuri stabilite prin planurile de paza şi ordine publică; f) constata contravenţii şi aplica sancţiuni contravenţionale, conform legii, pentru încălcarea prevederilor legale referitoare la tulburarea ordinii şi liniştii publice, curăţenia localităţilor, comerţul stradal, protecţia mediului înconjurător, precum şi pentru faptele care afectează climatul social, stabilite prin lege, hotărâri ale consiliului local sau dispoziţii ale primarului; g) participa la asigurarea măsurilor de ordine, cu ocazia adunărilor publice, mitingurilor, manifestărilor cultural-artistice şi sportive organizate la nivel local; h) intervine, împreună cu organele abilitate, la solicitarea cetăţenilor, pentru aplanarea starilor conflictuale, prinderea unor făptuitori, rezolvarea unor cazuri sociale, stabilirea situaţiilor de fapt sesizate şi rezolvarea acestora; i) acţionează, împreună cu poliţia, jandarmeria, pompierii, protecţia civilă şi alte autorităţi prevăzute de lege, la activităţile de salvare şi evacuare a persoanelor şi bunurilor periclitate de incendii, explozii, avarii, accidente, epidemii, calamitati naturale şi catastrofe, precum şi de limitare şi inlaturare a urmărilor provocate de astfel de evenimente; j) controlează modul de depozitare a deşeurilor menajere, industriale sau de orice fel şi de respectare a igienizarii zonelor periferice şi a malurilor cursurilor de apa, sesizand primarul cu privire la situaţiile de fapt constatate şi la măsurile ce trebuie luate în vederea îmbunătăţirii stării de curăţenie a localităţii; k) comunică, în cel mai scurt timp posibil, organelor abilitate datele cu privire la aspectele de încălcare a legii, altele decât cele stabilite în competenţa sa, despre care a luat la cunoştinţa cu ocazia îndeplinirii misiunilor specifice; l) însoţeşte, în condiţiile stabilite prin regulament, funcţionarii primăriei la executarea unor controale şi la punerea în executare a unor hotărâri ale consiliului local sau, după caz, ale Consiliului General al Municipiului Bucureşti, asigurând protecţia acestora şi prevenirea oricăror acte de tulburare a ordinii publice; m) verifica şi soluţionează, în limitele legii, sesizările asociaţiilor de proprietari sau locatari privind săvârşirea unor fapte prin care se încalcă normele legale, altele decât cele cu caracter penal; n) sprijină Poliţia Română în activităţile de depistare a persoanelor care se sustrag urmăririi sau executării pedepselor, precum şi a persoanelor dispărute; o) în localităţile de frontieră sprijină unităţile Poliţiei de Frontiera Române în activităţi de prevenire şi combatere a migratiei ilegale; p) îndeplineşte orice alte atribuţii stabilite prin lege.  +  Articolul 8 (1) Organizarea şi executarea activităţii de paza a bunurilor şi asigurare a ordinii şi liniştii publice se realizează în baza planurilor de paza şi ordine publică. (2) Planurile de paza şi ordine publică se aproba de primari cu avizul consultativ al poliţiei locale. (3) Poliţia Comunitara poate asigura şi contra cost paza unor obiective, pe bază de contracte de prestări de servicii, încheiate de aceasta cu beneficiarii serviciilor prestate.  +  Capitolul IV Personalul Poliţiei Comunitare  +  Articolul 9 (1) Personalul Poliţiei Comunitare se compune din funcţionari publici şi personal contractual. (2) Funcţionarilor publici din Poliţia Comunitara li se aplică reglementările prevăzute în Statutul funcţionarilor publici, iar personalului contractual, reglementările din legislaţia muncii.  +  Articolul 10În timpul serviciului funcţionarii publici din Poliţia Comunitara poarta obligatoriu uniforma şi exercită atribuţiile stabilite prin prezenta lege.  +  Articolul 11 (1) Şeful Poliţiei Comunitare şi, după caz, adjunctii acestuia se numesc în funcţie în condiţiile legii. (2) Condiţiile pe care trebuie să le îndeplinească personalul Poliţiei Comunitare pentru ocuparea diferitelor funcţii, precum şi modul de selectare şi pregătire a acestuia se stabilesc prin regulament.  +  Articolul 12 (1) La încadrare personalul Poliţiei Comunitare va semna un angajament de serviciu; forma şi conţinutul angajamentului se stabilesc prin regulament. (2) Destituirea din funcţie sau demisia personalului Poliţiei Comunitare înainte de expirarea unei perioade de 3 ani atrage plata de către acesta a unei despăgubiri reprezentând cheltuielile de şcolarizare în condiţiile stabilite prin regulament, cu respectarea art. 9.  +  Articolul 13Personalul Poliţiei Comunitare este dotat cu uniforma, însemne distinctive, arme de foc, bastoane de cauciuc sau tomfe, pulverizatoare iritant-lacrimogene, catuse şi alte mijloace de apărare şi intervenţie autorizate prin lege, conform normelor stabilite prin regulament.  +  Capitolul V Drepturile şi obligaţiile funcţionarilor publici din Poliţia Comunitara  +  Articolul 14 (1) În realizarea atribuţiilor ce îi revin potrivit legii, funcţionarul public din Poliţia Comunitara are următoarele drepturi şi obligaţii principale: a) sa legitimeze persoanele care au încălcat dispoziţiile legale ori despre care are indicii ca se pregătesc sa comita sau au comis o faptă ilicită; b) să solicite sprijinul cetăţenilor pentru urmărirea, prinderea, identificarea şi conducerea la unităţile teritoriale ale poliţiei a persoanelor care au comis fapte penale; c) în cazul infracţiunilor flagrante, conduce şi preda unităţilor locale ale Poliţiei Române pe făptuitori, bunurile şi valorile rezultate ca urmare a încălcării legii şi ia măsurile ce se impun pentru conservarea şi paza locului faptei, dacă este cazul, până la sosirea autorităţilor abilitate; d) să constate contravenţiile şi să aplice, în condiţiile legii, sancţiunile pentru contravenţiile privind ordinea şi liniştea publică, curăţenia localităţilor, regulile de comerţ stradal sau alte contravenţii pentru care li se stabilesc asemenea competente, prin legi, hotărâri ale Guvernului sau ale consiliilor locale; e) sa poarte şi sa folosească, în condiţiile legii, numai în timpul serviciului armamentul şi munitia, precum şi celelalte mijloace de apărare şi intervenţie; f) sa conducă la sediul poliţiei locale orice persoană care, prin acţiunile ei, periclitează viaţa altor persoane, ordinea publică sau alte valori sociale, precum şi persoanele suspecte de săvârşirea unor fapte ilegale, a căror identitate nu a putut fi stabilită în condiţiile legii, şi să prezinte un raport scris în legătură cu motivele conducerii persoanei respective la sediul poliţiei; în cazul nerespectării dispoziţiilor pe care le-a dat, este îndreptăţit sa folosească forta, în condiţiile legii; g) în exercitarea atribuţiilor de serviciu, este obligat sa poarte la uniforma insigna cu număr distinctiv de identificare şi să prezinte legitimatia de serviciu, cu excepţia situaţiilor în care lipseşte timpul necesar pentru aceasta formalitate; după încheierea oricărei acţiuni sau intervenţii, acesta se legitimează şi îşi declara funcţia pe care o deţine în unitatea din care face parte; h) sa folosească gratuit mijloacele de transport local aflate în proprietatea primăriei, pentru executarea, în timpul serviciului, a unor misiuni în zona de competenţa. (2) În exercitarea drepturilor conferite de prezenta lege, funcţionarul public din Poliţia Comunitara are obligaţia să respecte întocmai drepturile fundamentale ale omului, prevăzute de lege şi de Convenţia europeană a drepturilor omului.  +  Articolul 15În îndeplinirea atribuţiilor prevăzute de prezenta lege, funcţionarul public din Poliţia Comunitara îşi exercită competenţa pe raza unităţii administrativ-teritoriale unde îşi desfăşoară activitatea.  +  Capitolul VI Atribuţiile primarului privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Poliţiei Comunitare  +  Articolul 16Principalele atribuţii ale primarului privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Poliţiei Comunitare sunt următoarele: a) propune consiliului local spre aprobare, în condiţiile legii, organigrama, statul de funcţii, numărul de personal şi Regulamentul-cadru de organizare şi funcţionare a Poliţiei Comunitare; b) face propuneri consiliului local în legătură cu numirea şi destituirea din funcţie a şefului Poliţiei Comunitare şi, după caz, a adjunctului/adjunctilor acestuia, în condiţiile legii; c) îndrumă, supraveghează şi controlează activitatea Poliţiei Comunitare, conform atribuţiilor stabilite acesteia prin lege; d) aproba anual planul de paza şi ordine al localităţii; e) asigura repartizarea spaţiilor necesare funcţionarii Poliţiei Comunitare, pe baza hotărârii consiliului local; f) propune spre aprobare consiliului local bugetul Poliţiei Comunitare; g) informează, trimestrial şi ori de câte ori se solicita, consiliul local în legătură cu activitatea Poliţiei Comunitare; h) dispune de îndată măsuri, conform competentei, cu privire la situaţiile de fapt cu care este sesizat de Poliţia Comunitara şi urmăreşte realizarea în practica a acestora.  +  Capitolul VII Asigurarea logistica, materială şi financiară  +  Articolul 17 (1) Poliţia Comunitara poate deţine în folosinţă imobile, mijloace de transport, armament, munitie, echipamente şi aparatura tehnica specifică, necesare pentru îndeplinirea atribuţiilor prevăzute de lege. (2) Imobilele, armamentul, munitia, aparatura tehnica specifică şi mijloacele de transport necesare dotării Poliţiei Comunitare se preiau, acolo unde este cazul, de la Corpul gardienilor publici, iar necesarul suplimentar se asigura în condiţiile legislaţiei referitoare la achiziţiile publice.  +  Articolul 18Finanţarea cheltuielilor curente şi de capital ale Poliţiei Comunitare se asigura din bugetul local şi din veniturile proprii obţinute din serviciile prestate.  +  Capitolul VIII Dispoziţii tranzitorii şi finale  +  Articolul 19Angajarea funcţionarilor publici în Poliţia Comunitara, la înfiinţare, se face din cadrul personalului gardienilor publici sau al altor persoane care îndeplinesc condiţiile stabilite prin regulament.  +  Articolul 20 (1) Patrimoniul Corpului gardienilor publici se preia, în condiţiile legii, de către consiliile judeţene, respectiv Consiliul General al Municipiului Bucureşti, care, până la data de 30 noiembrie 2005, au obligaţia de a-l repartiza autorităţilor administraţiei publice locale pentru înfiinţarea Poliţiei Comunitare din unitatea administrativ-teritorială proprie. (2) În judeţele în care consiliile judeţene înfiinţează, în condiţiile legii, servicii publice destinate asigurării pazei obiectivelor de interes judeţean, patrimoniul prevăzut la alin. (1) poate fi preluat de către aceste consilii, care au obligaţia de a-l repartiza serviciilor respective.---------------Art. 20 a fost modificat de pct. 2 din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 23 din 24 martie 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 256 din 28 martie 2005.  +  Articolul 21 (1) Drepturile şi obligaţiile născute din contractele încheiate de corpurile gardienilor publici se preiau în condiţiile art. 20 de către Poliţia Comunitara sau, după caz, de către serviciile publice prevăzute la art. 20 alin. (2), cu acordul beneficiarilor activităţilor prestate de personalul acestor corpuri. (2) Continuarea activităţilor desfăşurate de personalul fostelor corpuri ale gardienilor publici, în exercitarea obligaţiilor rezultate din contractele prevăzute la alin. (1), se asigura de către personalul contractual încadrat în condiţiile prezentei legi, la Poliţia Comunitara. (3) Contractele prevăzute la alin. (1), care au ca obiect asigurarea pazei altor bunuri şi obiective decât cele prevăzute la art. 1 alin. (1) şi art. 2 alin. (1), nu mai pot fi prelungite sau reînnoite de către Poliţia Comunitara după expirarea termenelor pentru care au fost încheiate.---------------Art. 21 a fost modificat de pct. 3 din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 23 din 24 martie 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 256 din 28 martie 2005.  +  Articolul 21^1 (1) Până la completarea, prin achiziţii proprii, a întregului necesar de arme şi muniţii, dotarea Poliţiei Comunitare cu aceste categorii de mijloace tehnice se asigura de către Ministerul Administraţiei şi Internelor, prin structurile teritoriale din subordinea Inspectoratului General al Poliţiei Române, după cum urmează: a) gratuit, până la data de 31 decembrie 2005; b) prin închiriere, începând cu data de 1 ianuarie 2006. (2) Condiţiile privind predarea-primirea armelor şi muniţiilor, în folosinţă gratuita sau prin închiriere, după caz, se stabilesc prin ordin al ministrului administraţiei şi internelor.---------------Art. 21^1 a fost introdus de pct. 4 din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 23 din 24 martie 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 256 din 28 martie 2005.  +  Articolul 22Actele normative în care sunt prevăzute drepturi şi obligaţii, precum şi orice alte norme juridice care vizează activitatea Corpului gardienilor publici se modifica în mod corespunzător.  +  Articolul 23Pentru reprezentarea propriilor interese în relaţiile cu administraţia publică locală şi instituţiile statului, funcţionarii publici şi personalul contractual din Poliţia Comunitara se pot asocia în condiţiile legii.  +  Articolul 24Uniforma funcţionarului public din Poliţia Comunitara, forma şi conţinutul insignei şi ale documentelor de legitimare ale acestuia se stabilesc prin regulament aprobat prin hotărâre a Guvernului.  +  Articolul 25Prezenta lege intră în vigoare la 1 ianuarie 2005.  +  Articolul 26În termen de 60 de zile de la data publicării prezentei legi, Ministerul Administraţiei şi Internelor va prezenta Guvernului pentru aprobare Regulamentul-cadru de organizare şi funcţionare a Poliţiei Comunitare.  +  Articolul 27Pe data intrării în vigoare a prezentei legi se abroga Legea nr. 26/1993 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Corpului gardienilor publici, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 109 din 28 mai 1993, Hotărârea Guvernului nr. 518/1993 pentru aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Corpului gardienilor publici, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 24 din 14 februarie 1997, precum şi orice alte dispoziţii contrare prezentei legi.Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 şi ale art. 76 alin. (2) din Constituţia României, republicată.PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILORVALER DORNEANUPREŞEDINTELE SENATULUINICOLAE VACAROIUBucureşti, 20 septembrie 2004.Nr. 371.------------