HOTĂRÂRE nr. 167 din 3 martie 2005pentru aprobarea condiţiilor privind conferirea Semnului onorific Rasplata Muncii în Serviciul Public
EMITENT
  • GUVERNUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 222 din 16 martie 2005    În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, şi al art. 8 din Regulamentul privind descrierea şi modul de acordare a Semnului onorific Rasplata Muncii în Serviciul Public, prevăzut în anexa nr. 1 la Legea nr. 391/2004 privind Semnul onorific Rasplata Muncii în Serviciul Public,Guvernul României adopta prezenta hotărâre.  +  Articolul 1Semnul onorific Rasplata Muncii în Serviciul Public, denumit în continuare semnul onorific, se conferă de Preşedintele României prin decret, pe baza propunerilor centralizate de Agentia Naţionala a Functionarilor Publici şi avizate de Cancelaria Ordinelor.  +  Articolul 2 (1) Semnul onorific cuprinde trei categorii: a) semnul onorific pentru 20 de ani de activitate în functia publică; b) semnul onorific pentru 25 de ani de activitate în functia publică; c) semnul onorific pentru 30 de ani de activitate în functia publică. (2) Semnul onorific se poate acorda nelimitat. (3) Semnul onorific se poarta, de regula, cu prilejul urmatoarelor evenimente: a) Ziua naţionala a României; b) sarbatori legale; c) sarbatori religioase; d) acţiuni oficiale organizate de autoritatea sau institutia în cadrul careia persoana decorata îsi desfăşoară activitatea; e) reprezentarea intereselor autorităţii sau institutiei publice la conferinte naţionale ori internationale.  +  Articolul 3 (1) Pot fi propusi pentru a li se acordă semnul onorific funcţionarii publici care îndeplinesc, cumulativ, urmatoarele condiţii: a) au o vechime neîntrerupta de 20, 25, respectiv 30 de ani într-o functie publică; b) au obţinut cel puţin calificativul "bun" la evaluarea performantelor profesionale individuale din ultimii 5 ani premergatori anului în care urmeaza sa li se confere decoratia; c) nu au fost sanctionati disciplinar cu una dintre sanctiunile prevăzute de art. 65 alin. (3) lit. a)-d) din Legea nr. 188/1999 privind Statutul functionarilor publici, republicată, cu modificările ulterioare, în ultimii 5 ani premergatori anului în care urmeaza sa li se confere decoratia; d) nu au fost destituiti din functia publică în condiţiile legii; e) nu au fost condamnati penal prin hotărâre judecătorească definitivă, potrivit legii. (2) Prin excepţie de la prevederile alin. (1) lit. b), pot fi propusi pentru a li se conferi semnul onorific şi funcţionarii publici care au obţinut în ultimii 5 ani premergatori anului în care urmeaza sa li se confere decoratia calificative inferioare calificativului "bun". În aceasta situaţie nu se iau în calcul anii în care au obţinut calificative inferioare calificativului "bun" din ultimii 5 ani premergatori anului în care urmeaza sa li se confere decoratia. (3) Prin excepţie de la prevederile alin. (1) lit. c), pot fi propusi pentru a li se conferi semnul onorific funcţionarii publici care au fost sanctionati disciplinar cu una dintre sanctiunile prevăzute de art. 65 alin. (3) lit. a)-d) din Legea nr. 188/1999, republicată, cu modificările ulterioare. În aceasta situaţie nu se iau în calcul anul în care a fost aplicata sancţiunea disciplinara şi perioada cuprinsa între data aplicarii sanctiunii disciplinare şi radierea acesteia, în condiţiile legii, din ultimii 5 ani premergatori anului în care urmeaza sa li se confere decoratia.  +  Articolul 4 (1) La stabilirea vechimii prevăzute la art. 3 alin. (1) lit. a) se ia în calcul inclusiv perioada în care functionarul public a desfăşurat în administratia publică, anterior intrarii în vigoare a Legii nr. 188/1999, activităţi de natura celor prevăzute la art. 2 alin. (3) din Legea nr. 188/1999, republicată, cu modificările ulterioare. (2) La stabilirea vechimii prevăzute la art. 3 alin. (1) lit. a) nu se iau în calcul perioadele în care funcţionarii publici au fost suspendati din functia publică, în cazurile prevăzute la art. 82 alin. (1) şi (2) din Legea nr. 188/1999, republicată, cu modificările ulterioare. (3) Funcţionarii publici suspendati din functia publică, în cazurile prevăzute la alin. (2), pe o perioadă mai mare de 12 luni, nu pot fi propusi pentru acordarea semnului onorific decât pentru o categorie inferioara. (4) Nu se considera întrerupere a vechimii în functia publică perioadele în care: a) funcţionarii publici au fost suspendati de drept din functia publică, în cazurile prevăzute la art. 81 alin. (1) din Legea nr. 188/1999, republicată, cu modificările ulterioare; b) funcţionarii publici şi-au încetat raporturile de serviciu pe motive politice, în perioada 1948-1989.  +  Articolul 5 (1) Propunerile nominale pentru conferirea semnului onorific se formuleaza cu respectarea prevederilor Legii nr. 391/2004 privind Semnul onorific Rasplata Muncii în Serviciul Public şi ale prezentei hotarâri şi se transmit Agentiei Naţionale a Functionarilor Publici pâna la data de 1 iunie a fiecarui an, astfel: a) de către ministrii şi conducătorii celorlalte organe de specialitate din administratia publică centrala, pentru funcţionarii publici din aparatul propriu; b) de către ministrul administraţiei şi internelor, pentru funcţionarii publici din serviciile deconcentrate ale ministerelor şi ale altor organe centrale din unitatile administrativ-teritoriale, la propunerea prefectilor. (2) Formularea propunerilor nominale are la baza urmatoarele documente: a) carnetul de muncă al functionarului public; b) formularele de evaluare a performantelor profesionale individuale ale functionarilor publici pentru ultimii 5 ani premergatori anului în care urmeaza sa li se confere decoratia; c) cazierul administrativ; d) cazierul judiciar.  +  Articolul 6Conducătorii autorităţilor şi instituţiilor publice din administratia publică locala au obligaţia de a comunică Agentiei Naţionale a Functionarilor Publici propunerile pentru conferirea semnului onorific pentru funcţionarii publici din aparatul propriu, însoţite de documentele prevăzute la art. 5 alin. (2), pâna la data de 1 iunie a fiecarui an.  +  Articolul 7Agentia Naţionala a Functionarilor Publici centralizeaza şi înaintează Cancelariei Ordinelor propunerile nominale comunicate potrivit art. 5 alin. (1), respectiv propunerile formulate de preşedintele Agentiei Naţionale a Functionarilor Publici pentru funcţionarii publici din administratia publică locala, pâna la data de 30 iulie a fiecarui an.  +  Articolul 8 (1) Brevetele pentru semnul onorific, validate de cancelarul Ordinelor, se transmit Agentiei Naţionale a Functionarilor Publici. (2) Agentia Naţionala a Functionarilor Publici transmite persoanelor prevăzute la art. 5 alin. (1) lit. a) şi b) brevetele semnului onorific pentru funcţionarii publici propusi, în vederea validarii. (3) Validarea brevetelor pentru funcţionarii publici din administratia publică locala se face de către preşedintele Agentiei Naţionale a Functionarilor Publici. (4) Funcţionarii publici cărora li s-a conferit semnul onorific au obligaţia de a înmâna o copie de pe brevet compartimentului de resurse umane din cadrul autorităţii sau institutiei publice în care îsi desfăşoară activitatea. (5) Copia brevetului se păstrează la dosarul profesional al functionarului public.PRIM-MINISTRUCĂLIN POPESCU-TĂRICEANUContrasemnează:---------------Ministrul administraţiei şi internelor,Vasile BlagaPreşedintele Agentiei Naţionalea Functionarilor Publici,Jozsef Birtalan----------