ORDONANŢĂ nr. 43 din 28 august 1997 (**republicată**)(*actualizată*)privind regimul drumurilor(actualizată la data de 9 iulie 2002*)
EMITENT
  • GUVERNUL
  • ----------**) Republicată în temeiul art. II din Legea nr. 82 din 15 aprilie 1998, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 158 din 22 aprilie 1998, dându-se textelor o noua numerotare.Ordonanţa Guvernului nr. 43 din 28 august 1997 a fost publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 221 din 29 august 1997.  +  Capitolul I Dispoziţii generale  +  Secţiunea I Domeniul drumurilor  +  Articolul 1 (1) Regimul drumurilor reglementează în mod unitar administrarea drumurilor publice şi private, dobândirea şi folosirea terenurilor, conducerea, coordonarea şi controlul activităţilor în legătura cu drumurile publice. Administrarea drumurilor publice şi private are ca obiect proiectarea, construirea, modernizarea, reabilitarea, repararea, întreţinerea şi exploatarea drumurilor. (2) Prevederile prezentei ordonanţe se aplica integral tuturor drumurilor publice şi, parţial, drumurilor de utilitate privată.-----------Alin. (2) al art. 1 a fost modificat de pct. 1 al art. I din LEGEA nr. 413 din 26 iunie 2002, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 490 din 9 iulie 2002 care modifică pct. 1 al art. I din ORDONANŢA nr. 79 din 30 august 2001 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 541 din 1 septembrie 2001.  +  Articolul 2 (1) Drumurile fac parte din sistemul naţional de transport. (2) Drumurile sunt cai de comunicaţie terestra special amenajate pentru circulaţia vehiculelor şi pietonilor. (3) Fac parte integrantă din drum: podurile, viaductele, pasajele denivelate, tunelurile, construcţiile de apărare şi consolidare, trotuarele, pistele pentru ciclişti, locurile de parcare, oprire şi staţionare, indicatoarele de semnalizare rutieră şi alte dotări pentru siguranţa circulaţiei, terenurile şi plantaţiile care fac parte din zona drumului, mai puţin zonele de protecţie. (4) De asemenea, se considera ca făcând parte din drum clădirile de serviciu şi orice alte construcţii, amenajări sau instalaţii destinate apărării sau exploatării drumurilor, inclusiv terenurile necesare aferente.  +  Secţiunea a II-a Clasificarea şi încadrarea drumurilor  +  Articolul 3Din punct de vedere al destinaţiei drumurile se împart în: a) drumuri publice - drumuri de utilitate publică destinate circulaţiei rutiere şi pietonale, în scopul satisfacerii cerinţelor generale de transport ale economiei naţionale, ale populaţiei şi de apărare a tarii; acestea sunt proprietate publică; b) drumuri de utilitate privată - drumuri destinate satisfacerii cerinţelor proprii de transport rutier şi pietonal spre obiective economice, forestiere, petroliere, miniere, agricole, energetice, industriale şi altele asemenea, de acces în incinte, ca şi cele din interiorul acestora, precum şi cele pentru organizările de şantier; ele sunt administrate de persoanele fizice sau juridice care le au în proprietate sau în administrare.-----------Art. 3 a fost modificat de pct. 2 al art. I din LEGEA nr. 413 din 26 iunie 2002, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 490 din 9 iulie 2002 care completează pct. 1 al art. I din ORDONANŢA nr. 79 din 30 august 2001 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 541 din 1 septembrie 2001 cu pct. 1^1.  +  Articolul 4Din punct de vedere al circulaţiei drumurile se împart în: a) drumuri deschise circulaţiei publice, care cuprind toate drumurile publice şi acele drumuri de utilitate privată care asigura, de regula, accesul nediscriminatoriu al vehiculelor şi pietonilor; b) drumuri închise circulaţiei publice, care cuprind acele drumuri de utilitate privată care servesc obiectivelor la care publicul nu are acces, precum şi acele drumuri de utilitate publică închise temporar circulaţiei publice.-----------Art. 4 a fost modificat de pct. 2 al art. I din LEGEA nr. 413 din 26 iunie 2002, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 490 din 9 iulie 2002 care completează pct. 1 al art. I din ORDONANŢA nr. 79 din 30 august 2001 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 541 din 1 septembrie 2001 cu pct. 1^2.  +  Articolul 5Din punct de vedere funcţional şi administrativ-teritorial, în ordinea importantei, drumurile publice se împart în următoarele categorii; a) drumuri de interes naţional; b) drumuri de interes judeţean; c) drumuri de interes local.  +  Articolul 6 (1) Drumurile de interes naţional aparţin proprietăţii publice a statului şi cuprind drumurile naţionale, care asigura legăturile cu capitala tarii, cu reşedinţele de judeţ, cu obiectivele de interes naţional, între ele, precum şi cu ţările vecine, şi pot fi: a) autostrăzi; b) drumuri expres; c) drumuri naţionale europene (E); d) drumuri naţionale principale; e) drumuri naţionale secundare. (2) Încadrarea în aceste categorii se face de către Ministerul Lucrărilor Publice, Transporturilor şi Locuinţei, cu excepţia drumurilor naţionale europene, a căror încadrare se stabileşte potrivit acordurilor şi convenţiilor internaţionale la care România este parte. (3) Propunerile de clasificare a drumurilor naţionale în categoria drumurilor naţionale europene (E) se fac de către Ministerul Lucrărilor Publice, Transporturilor şi Locuinţei.-----------Art. 6 a fost modificat de pct. 2 al art. I din LEGEA nr. 413 din 26 iunie 2002, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 490 din 9 iulie 2002 care completează pct. 1 al art. I din ORDONANŢA nr. 79 din 30 august 2001 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 541 din 1 septembrie 2001 cu pct. 1^3.  +  Articolul 7Drumurile de interes judeţean fac parte din proprietatea publică a judeţului şi cuprind drumurile judeţene, care asigura legătura între: a) reşedinţele de judeţ cu municipiile, cu oraşele, cu reşedinţele de comuna, cu staţiunile balneoclimaterice şi turistice, cu porturile şi aeroporturile, cu obiectivele importante legate de apărarea tarii şi cu obiectivele istorice importante; b) oraşe şi municipii, precum şi între acestea şi reşedinţele de comuna; c) reşedinţe de comuna.-----------Art. 7 a fost modificat de pct. 2 al art. I din LEGEA nr. 413 din 26 iunie 2002, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 490 din 9 iulie 2002 care completează pct. 1 al art. I din ORDONANŢA nr. 79 din 30 august 2001 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 541 din 1 septembrie 2001 cu pct. 1^4.  +  Articolul 8Drumurile de interes local aparţin proprietăţii publice a unităţii administrative pe teritoriul căreia se afla şi cuprind: a) drumurile comunale, care asigura legăturile:- între reşedinţa de comuna cu satele componente sau alte sate;- între oraşul cu satele care îi aparţin, precum şi cu alte sate;- între sate; b) drumurile vicinale sunt drumuri ce deservesc mai multe proprietăţi, fiind situate la limitele acestora; c) străzile sunt drumuri publice din interiorul localităţilor, indiferent de denumire: strada, bulevard, cale, chei, splai, sosea, alee, fundătura, uliţă etc.  +  Articolul 9Străzile din localităţile urbane se clasifica în raport cu intensitatea traficului şi cu funcţiile pe care le îndeplinesc, astfel: a) străzi de categoria I - magistrale, care asigura preluarea fluxurilor majore ale oraşului pe direcţia drumului naţional ce traversează oraşul sau pe direcţia principala de legătura cu acest drum; b) străzi de categoria a II-a - de legătura, care asigura circulaţia majoră între zonele funcţionale şi de locuit; c) străzi de categoria a III-a - colectoare, care preiau fluxurile de trafic din zonele funcţionale şi le dirijează spre străzile de legătura sau magistrale; d) străzi de categoria a IV-a - de folosinţa locală, care asigura accesul la locuinţe şi pentru servicii curente sau ocazionale, în zonele cu trafic foarte redus.  +  Articolul 10Străzile din localităţile rurale se clasifica în: a) străzi principale; b) străzi secundare.  +  Articolul 11Drumurile naţionale, judeţene şi comunale îşi păstrează categoria funcţională din care fac parte, fiind considerate continue în traversarea localităţilor, servind totodată şi ca străzi. Modificarea traseelor acestora în traversarea localităţilor se poate face numai cu acordul administratorului drumului respectiv, în concordanta cu planul urbanistic aprobat. În cazul drumurilor de interes naţional se va obţine şi acordul Ministerului Lucrărilor Publice, Transporturilor şi Locuinţei.-----------Art. 11 a fost modificat de pct. 2 al art. I din LEGEA nr. 413 din 26 iunie 2002, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 490 din 9 iulie 2002 care completează pct. 1 al art. I din ORDONANŢA nr. 79 din 30 august 2001 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 541 din 1 septembrie 2001 cu pct. 1^5.  +  Articolul 12Încadrarea în categorii funcţionale a drumurilor naţionale, judeţene şi comunale se face prin hotărâre a Guvernului, iar a drumurilor vicinale şi a străzilor, prin hotărâre a consiliului judeţean sau local, după caz.  +  Articolul 13 (1) Propunerile de încadrare în categorii funcţionale pentru drumurile naţionale şi judeţene se fac de către administratorii acestor categorii de drumuri, iar pentru drumurile comunale, de către consiliile locale interesate, prin consiliile judeţene sau Consiliul General al Municipiului Bucureşti. Promovarea propunerilor se face cu avizul Ministerului Lucrărilor Publice, Transporturilor şi Locuinţei. (2) Propunerile de modificare a încadrării unui drum vicinal sau a unei străzi în drum comunal şi invers se fac prin hotărâre a consiliului local; în cazul în care drumul respectiv se afla pe raza a doua sau mai multe autorităţi administrativ-teritoriale, propunerile de modificare se fac cu acordul tuturor consiliilor locale interesate. În toate cazurile este necesar avizul Ministerului Lucrărilor Publice, Transporturilor şi Locuinţei.-----------Art. 13 a fost modificat de pct. 2 al art. I din LEGEA nr. 413 din 26 iunie 2002, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 490 din 9 iulie 2002 care completează pct. 1 al art. I din ORDONANŢA nr. 79 din 30 august 2001 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 541 din 1 septembrie 2001 cu pct. 1^6.  +  Capitolul II Administrarea drumurilor  +  Secţiunea I Suprafeţele de teren aferente drumurilor publice  +  Articolul 14Zona drumului public cuprinde: ampriza, zonele de siguranţa şi zonele de protecţie.  +  Articolul 15Ampriza drumului este suprafaţa de teren ocupată de elemente constructive ale drumului: parte carosabilă, trotuare, piste pentru ciclişti, acostamente, şanţuri, rigole, taluzuri, şanţuri de garda, ziduri de sprijin şi alte lucrări de arta.  +  Articolul 16 (1) Zonele de siguranţa sunt suprafeţe de teren situate de o parte şi de cealaltă a amprizei drumului, destinate exclusiv pentru semnalizarea rutieră, pentru plantaţie rutieră sau alte scopuri legate de întreţinerea şi exploatarea drumului, pentru siguranţa circulaţiei ori pentru protecţia proprietăţilor situate în vecinătatea drumului. Din zonele de siguranţa fac parte şi suprafeţele de teren destinate asigurării vizibilităţii în curbe şi intersecţii, precum şi suprafeţele ocupate de lucrările de consolidări ale terenului drumului şi altele asemenea. În afară localităţilor, limitele minime ale zonelor de siguranţa a drumurilor, în cale curenta şi aliniament, sunt prevăzute în anexa nr. 1 la prezenta ordonanţa. (2) Realizarea de culturi agricole sau forestiere pe zonele de siguranţa este interzisă.  +  Articolul 17 (1) Zonele de protecţie sunt suprafeţele de teren situate de o parte şi de alta a zonelor de siguranţa, necesare protecţiei şi dezvoltării viitoare a drumului. Limitele zonelor de protecţie sunt prevăzute în anexa nr. 1. (2) Zonele de protecţie rămân în gospodărirea persoanelor juridice sau fizice care le au în administrare sau în proprietate, cu obligaţia ca acestea, prin activitatea lor, să nu aducă prejudicii drumului sau derulării în siguranţa a traficului prin: a) neasigurarea scurgerii apelor în mod corespunzător; b) executarea de construcţii, împrejmuiri sau plantaţii care să provoace înzăpezirea drumului sau să împiedice vizibilitatea pe drum; c) executarea unor lucrări care periclitează stabilitatea drumului sau modifica regimul apelor subterane sau de suprafaţa. d) practicarea comerţului ambulant în zona drumului, în alte locuri decât cele destinate acestui scop.-----------Lit. d) a alin. (2) al art. 17 a fost introdusă de pct. 2 al art. I din ORDONANŢA nr. 79 din 30 august 2001, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 541 din 1 septembrie 2001.  +  Articolul 18Deţinătorii terenurilor din vecinătatea drumurilor publice sunt obligaţi să permită instalarea pe aceste terenuri a panourilor de apărare a drumului contra înzăpezirii, fără a percepe vreo chirie, cu condiţia ca aceasta operaţiune să nu împiedice executarea lucrărilor agricole şi să nu producă degradări culturilor de pe aceste terenuri.  +  Articolul 19 (1) Zona străzilor include partea carosabilă, acostamentele, şanţurile, rigolele, trotuarele, spaţiile verzi care separa sensurile de circulaţie, pistele pentru ciclişti, suprafeţele adiacente pentru parcaje, staţionări sau opriri, precum şi suprafeţele de teren necesare amplasării anexelor acestora. Pe sectoarele de străzi fără canalizare scurgerea apelor trebuie asigurată prin şanţuri amenajate.-----------Alin. (1) al art. 19 a fost modificat de pct. 3 al art. I din LEGEA nr. 413 din 26 iunie 2002, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 490 din 9 iulie 2002 care completează pct. 2 al art. I din ORDONANŢA nr. 79 din 30 august 2001 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 541 din 1 septembrie 2001 cu pct. 2^1. (2) Consiliile locale vor asigura, în intravilan, condiţiile de deplasare a pietonilor şi cicliştilor prin amenajări de trotuare şi piste. (3) Zonele de siguranţa şi de protecţie în intravilan se stabilesc prin studii de circulaţie şi prin documentaţiile de urbanism şi amenajarea teritoriului. (4) Pentru dezvoltarea capacităţii de circulaţie a drumurilor publice în traversarea localităţilor rurale, distanta între gardurile sau construcţiile situate de o parte şi de alta a drumurilor va fi de minimum 26 m pentru drumurile naţionale, de minimum 24 m pentru drumurile judeţene şi de minimum 20 m pentru drumurile comunale. (5) Asigurarea distanţelor minime, stabilite conform alin. (4), se realizează de către administratorii acestor drumuri, numai cu respectarea reglementărilor în vigoare.  +  Secţiunea a II-a Administrarea drumurilor  +  Articolul 20Ministerul Lucrărilor Publice, Transporturilor şi Locuinţei este organul administraţiei publice centrale care exercita prerogativele dreptului de proprietate publică a statului în domeniul drumurilor naţionale.-----------Art. 20 a fost modificat de pct. 3 al art. I din LEGEA nr. 413 din 26 iunie 2002, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 490 din 9 iulie 2002 care completează pct. 2 al art. I din ORDONANŢA nr. 79 din 30 august 2001 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 541 din 1 septembrie 2001 cu pct. 2^2.  +  Articolul 21 (1) Administrarea drumurilor naţionale se realizează de Administraţia Naţională a Drumurilor, sub autoritatea Ministerului Lucrărilor Publice, Transporturilor şi Locuinţei. Organizarea şi funcţionarea Administraţiei Naţionale a Drumurilor se va aproba prin hotărâre a Guvernului.-----------Alin. (1) al art. 21 a fost modificat de pct. 3 al art. I din LEGEA nr. 413 din 26 iunie 2002, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 490 din 9 iulie 2002 care completează pct. 2 al art. I din ORDONANŢA nr. 79 din 30 august 2001 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 541 din 1 septembrie 2001 cu pct. 2^3. (2) Sectoarele de drumuri naţionale, incluzând şi lucrările de arta, amenajările şi accesoriile aferente, situate în intravilanul reşedinţelor de judeţe şi al municipiilor, sunt în administrarea consiliilor locale respective.  +  Articolul 22Administrarea drumurilor judeţene se asigura de către consiliile judeţene, iar a drumurilor de interes local, de către consiliile locale pe raza administrativ-teritorială a acestora. Fac excepţie sectoarele de drumuri judeţene, situate în intravilanul localităţilor urbane, inclusiv lucrările de arta, amenajările şi accesoriile aferente, care vor fi în administrarea consiliilor locale respective.  +  Articolul 23Administrarea drumurilor de utilitate privată se face de către deţinătorii acestora.  +  Secţiunea a III-a Proiectarea şi execuţia lucrărilor de drumuri  +  Articolul 24La proiectarea, execuţia şi intervenţiile asupra drumurilor se va tine seama de categoriile funcţionale ale acestora, de traficul rutier, de siguranţa circulaţiei, de normele tehnice, de factorii economici, sociali şi de apărare, de utilizarea raţională a terenurilor, de conservarea şi protecţia mediului şi de planurile de urbanism şi de amenajare a teritoriului, aprobate potrivit legii, precum şi de normele tehnice în vigoare pentru adaptarea acestora la cerinţele pietonilor, cicliştilor, persoanelor cu handicap şi de vârsta a treia.-----------Art. 24 a fost modificat de pct. 3 al art. I din LEGEA nr. 413 din 26 iunie 2002, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 490 din 9 iulie 2002 care completează pct. 2 al art. I din ORDONANŢA nr. 79 din 30 august 2001 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 541 din 1 septembrie 2001 cu pct. 2^4.  +  Articolul 25Documentaţiile privind proiectarea construcţiei, reabilitarea şi modernizarea drumurilor se întocmesc cu respectarea planurilor de amenajare a teritoriului şi de urbanism, cu avizele prevăzute în normele metodologice.  +  Articolul 26Amplasarea unor obiective economice sau de alta natura, care implica modificări ale traseului, ale elementelor geometrice sau ale structurii de rezistenta a unui drum, se face cu acordul administratorului drumului respectiv, cheltuielile aferente fiind în sarcina celui care a solicitat modificările, cu respectarea legislaţiei în vigoare privind autorizarea executării construcţiilor.-----------Art. 26 a fost modificat de pct. 3 al art. I din LEGEA nr. 413 din 26 iunie 2002, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 490 din 9 iulie 2002 care completează pct. 2 al art. I din ORDONANŢA nr. 79 din 30 august 2001 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 541 din 1 septembrie 2001 cu pct. 2^5.  +  Articolul 27 (1) Intersecţiile între drumuri se realizează denivelat sau la acelaşi nivel, în funcţie de categoriile drumurilor şi de traficul rutier, cu respectarea legislaţiei în vigoare. Cheltuielile privind aceste lucrări sunt în sarcina celor care au în administrare sau în proprietate drumul pe care se desfăşoară traficul ce impune amenajarea sau modificarea intersecţiei. (2) Întreţinerea bretelelor de la intersecţiile denivelate ale drumurilor publice este în sarcina administratorului drumului de categorie superioară. Dacă unul dintre drumuri este de utilitate privată, cheltuielile de întreţinere sunt în sarcina administratorului respectiv.  +  Articolul 28Amenajarea intersecţiilor la acelaşi nivel între doua sau mai multe drumuri se face cu asigurarea priorităţii pentru circulaţia care se desfăşoară pe drumul de categorie superioară.  +  Articolul 29Realizarea unei noi intersecţii la acelaşi nivel cu calea ferată sau modificarea unei asemenea intersecţii cu calea ferată este în sarcina solicitantului lucrării.  +  Articolul 30La amenajarea, modificarea sau sistematizarea intersecţiilor între drumurile publice, precum şi dintre acestea cu căile ferate se va obţine şi acordul Ministerului de Interne, prin direcţiile sale de specialitate.-----------Art. 30 a fost modificat de pct. 3 al art. I din ORDONANŢA nr. 79 din 30 august 2001, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 541 din 1 septembrie 2001.  +  Articolul 31Instalaţiile de semnalizare şi presemnalizare a trecerii la acelaşi nivel între drum şi calea ferată se realizează de către administratorul caii ferate, în funcţie de categoria drumului, traficul rutier, frecventa şi viteza de circulaţie a trenurilor.  +  Articolul 32 (1) Întreţinerea pasajelor denivelate este în sarcina administratorului caii de comunicaţie situate pe pasaj. (2) Întreţinerea trecerilor la acelaşi nivel, paza şi securitatea în limitele zonei de siguranţa a caii ferate revin deţinătorilor acestei cai. (3) Modificarea cotelor şi declivităţilor pe oricare dintre căile de comunicaţie care se intersectează atrage după sine obligaţia deţinătorului de a suporta costul lucrărilor necesare şi pe cealaltă cale de comunicaţie. (4) Pentru poduri, baraje, diguri şi altele asemenea, care cuprind părţi ale mai multor deţinători, sarcinile ce revin fiecăruia dintre aceştia se stabilesc, de comun acord, prin protocol.  +  Articolul 33Autorităţile administraţiei publice locale împreună cu Poliţia rutieră au obligaţia de a reglementa circulaţia, parcarea, staţionarea şi oprirea pe străzi a vehiculelor. Parcarea în localităţi se asigura de către administraţia publică locală în locuri special amenajate, în afară benzilor de circulaţie şi a trotuarelor, amplasate de comun acord cu Poliţia rutieră.-----------Art. 33 a fost modificat de pct. 4 al art. I din LEGEA nr. 413 din 26 iunie 2002, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 490 din 9 iulie 2002 care completează pct. 3 al art. I din ORDONANŢA nr. 79 din 30 august 2001 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 541 din 1 septembrie 2001 cu pct. 3^1.  +  Articolul 34În zonele protejate ale localităţilor se va urmări descurajarea sau interzicerea circulaţiei de tranzit, în condiţiile legii, prin asigurarea unor trasee de deviere corespunzătoare, cu acordul administratorului drumului şi al Poliţiei rutiere.  +  Articolul 35În funcţie de programele de circulaţie aprobate de autorităţile competente, drumurile publice vor fi prevăzute cu staţii amenajate în afară fluxului circulaţiei, pentru oprirea mijloacelor de transport în comun. Semnalizarea unitară şi amenajarea acestora se asigura de către consiliile locale în intravilan şi de către consiliile judeţene în extravilan, indiferent de categoria drumului. Locurile de parcare şi refugiile de pe autostrăzi vor fi dotate cu utilităţi, telefonie pentru apel de urgenţă şi cu grupuri sanitare.-----------Art. 35 a fost modificat de pct. 4 al art. I din LEGEA nr. 413 din 26 iunie 2002, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 490 din 9 iulie 2002 care completează pct. 3 al art. I din ORDONANŢA nr. 79 din 30 august 2001 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 541 din 1 septembrie 2001 cu pct. 3^2.  +  Articolul 36Pe drumurile publice se vor aplica măsuri de protecţie a mediului, pe baza studiilor de impact al traficului asupra acestuia.-----------Art. 36 a fost modificat de pct. 4 al art. I din LEGEA nr. 413 din 26 iunie 2002, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 490 din 9 iulie 2002 care completează pct. 3 al art. I din ORDONANŢA nr. 79 din 30 august 2001 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 541 din 1 septembrie 2001 cu pct. 3^3.  +  Articolul 37 (1) Pentru decongestionarea traficului în localităţi, protecţia mediului şi sporirea siguranţei circulaţiei pe reţeaua de drumuri expres şi drumuri naţionale europene se vor realiza drumuri de tranzit ocolitoare, situate în afară intravilanului localităţilor, pe baza studiilor de trafic. Accesul spre aceste drumuri se va realiza numai prin intermediul unor artere magistrale care debuşează în intersecţii amenajate corespunzător volumelor de trafic. (2) Accesul la zonele funcţionale care cuprind în perimetrul lor drumurile de interes naţional se va realiza numai prin artere colectoare în intersecţiile existente, amenajate corespunzător volumelor de trafic.-----------Alin. (2) al art. 37 a fost introdus de pct. 4 al art. I din ORDONANŢA nr. 79 din 30 august 2001, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 541 din 1 septembrie 2001.  +  Articolul 38Pe sectoarele de drumuri publice, care traversează localităţi rurale, locuitorii sunt obligaţi să întreţină şanţurile, rigolele, podeţele de la intrările în curţi, plantaţiile, trotuarele sau căile pietonale din dreptul locuinţelor şi al terenurilor pe care le deţin. Supravegherea îndeplinirii acestor obligaţii revine autorităţilor administraţiei publice locale.-----------Art. 38 a fost modificat de pct. 5 al art. I din LEGEA nr. 413 din 26 iunie 2002, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 490 din 9 iulie 2002 care completează pct. 4 al art. I din ORDONANŢA nr. 79 din 30 august 2001 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 541 din 1 septembrie 2001 cu pct. 4^1.  +  Articolul 39În vederea asigurării materialelor necesare construirii, modernizării, reparării şi întreţinerii drumurilor publice, administratorii pot deschide şi exploata cariere, balastiere şi altele asemenea şi pot organiza activităţi şi servicii specializate, în condiţiile legii.-----------Art. 39 a fost modificat de pct. 5 al art. I din LEGEA nr. 413 din 26 iunie 2002, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 490 din 9 iulie 2002 care completează pct. 4 al art. I din ORDONANŢA nr. 79 din 30 august 2001 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 541 din 1 septembrie 2001 cu pct. 4^2.  +  Secţiunea a IV-a Condiţii de exploatare a drumurilor  +  Articolul 40 (1) Drumurile trebuie să fie semnalizate şi menţinute de către administratorul drumului în stare tehnica corespunzătoare desfăşurării traficului în condiţii de siguranţa. (2) Masa totală maxima admisă, masa maxima admisă pe osie, dimensiunile maxime admise de gabarit, precum şi condiţiile impuse vehiculelor admise în circulaţie pe drumurile publice sunt cele prevăzute în anexa nr. 2. (3) Lista cuprinzând drumurile publice, cu limitele maselor maxime admise şi dimensiunilor prevăzute în anexa nr. 2 pentru vehicule de transport marfa, va fi stabilită anual prin ordin al ministrului lucrărilor publice, transporturilor şi locuinţei şi publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I. (4) Limitele prevăzute în anexa nr. 2 pot fi modificate prin ordin al ministrului lucrărilor publice, transporturilor şi locuinţei, pe măsura executării unor lucrări de sporire a capacităţii portante a drumurilor publice. (5) Transportatorilor străini şi români li se aplica tarife de utilizare a drumurilor, în conformitate cu prevederile acordurilor bilaterale şi, respectiv, cu reglementările interne în vigoare, care se constituie, conform legii, în surse de finanţare a lucrărilor de administrare, exploatare, întreţinere, reparaţii şi modernizare a drumurilor publice.-----------Art. 40 a fost modificat de pct. 6 al art. I din LEGEA nr. 413 din 26 iunie 2002, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 490 din 9 iulie 2002 care modifică pct. 5 al art. I din ORDONANŢA nr. 79 din 30 august 2001 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 541 din 1 septembrie 2001.  +  Articolul 41 (1) Transporturile efectuate cu vehicule a căror masa totală maxima admisă, masa maxima admisă pe osie şi/sau ale căror dimensiuni maxime admise de gabarit depăşesc limitele prevăzute în anexa nr. 2 se efectuează pe baza autorizaţiei speciale de transport emise de administratorul drumului pe care se efectuează transportul, în condiţiile stabilite prin reglementări specifice emise de Ministerul Lucrărilor Publice, Transporturilor şi Locuinţei. (2) În condiţiile în care drumurile naţionale sau judeţene, pe care se efectuează transporturile prevăzute la alin. (1), traversează o localitate urbana, este necesar şi avizul administraţiei publice locale care administrează porţiunea de drum respectiva. (3) În cazul în care pentru efectuarea unor asemenea transporturi sunt necesare lucrări de amenajare sau consolidare a drumurilor şi a lucrărilor de arta, precum şi modificarea instalaţiilor aeriene sau subterane de orice fel, acestea se suporta de beneficiarul transporturilor. (4) Pentru transporturile prevăzute la alin. (1) se aplica tarife suplimentare de utilizare a drumurilor, stabilite în funcţie de masa totală sau de masa pe osie, de dimensiunile de gabarit ale autovehiculelor şi de distanta parcursă, care constituie surse financiare în contul emitentului autorizaţiei speciale de transport pentru administrarea drumurilor respective. Aceste tarife se determina şi se propun de administratorii drumurilor publice şi se aproba: a) pentru drumurile de interes naţional, prin ordin al ministrului lucrărilor publice, transporturilor şi locuinţei; b) pentru drumurile de interes judeţean, prin hotărâre a consiliilor judeţene, cu avizul Ministerului Lucrărilor Publice, Transporturilor şi Locuinţei; c) pentru drumurile de interes local, prin hotărâre a consiliilor locale, cu avizul consiliilor judeţene. (5) Se exceptează de la plata tarifelor prevăzute la alin. (4) autovehiculele care aparţin Corpului Pompierilor Militari, serviciilor publice de pompieri şi administratorului drumului public respectiv.-----------Art. 41 a fost modificat de pct. 7 al art. I din LEGEA nr. 413 din 26 iunie 2002, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 490 din 9 iulie 2002 care modifică pct. 6 al art. I din ORDONANŢA nr. 79 din 30 august 2001 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 541 din 1 septembrie 2001.  +  Articolul 42Abrogat.-----------Art. 42 a fost abrogat de pct. 8 al art. I din ORDONANŢA nr. 79 din 30 august 2001, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 541 din 1 septembrie 2001.  +  Articolul 43Pe drumurile publice sunt interzise: a) competiţiile sportive, fără avizul prealabil al administratorului drumului şi al Poliţiei rutiere. Organizatorii poarta răspunderea şi iau toate măsurile pentru siguranţa traficului rutier şi redarea ulterioară a drumului pentru circulaţia publică, în condiţiile existente anterior organizării competiţiei; b) intrarea pe drum a vehiculelor cu noroi pe roti sau pe şenile, precum şi pierderea, prin scurgerea din vehicule, în timpul transportului, de materiale de construcţie sau de alte materii; c) curăţarea sau spălarea vehiculelor de pământ, de materiale sau de alte substanţe; aceasta se va realiza înainte de a pătrunde în drum şi numai pe suprafeţe special amenajate prin grija administratorului drumului; d) scurgerea lubrifianţilor, a unor produse inflamabile, toxice sau de alta natura; e) ocuparea, sub orice forma, a părţii carosabile, a staţiilor mijloacelor de transport în comun, a şanţurilor, trotuarelor, pistelor şi zonelor de siguranţa a drumului, precum şi afectarea stării de curăţenie a acestora;-----------Lit. e) a art. 43 a fost modificată de pct. 9 al art. I din LEGEA nr. 413 din 26 iunie 2002, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 490 din 9 iulie 2002 care completează pct. 8 al art. I din ORDONANŢA nr. 79 din 30 august 2001 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 541 din 1 septembrie 2001 cu pct. 8^1. f) circulaţia autovehiculelor pe acostamente, pe şanţuri, pe trotuare, pe spaţii de siguranţa ale drumurilor ori pe banda de urgenţă sau mediana a autostrăzilor;-----------Lit. f) a art. 43 a fost modificată de pct. 9 al art. I din LEGEA nr. 413 din 26 iunie 2002, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 490 din 9 iulie 2002 care completează pct. 8 al art. I din ORDONANŢA nr. 79 din 30 august 2001 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 541 din 1 septembrie 2001 cu pct. 8^1. g) circulaţia pe drumurile publice, modernizate, a vehiculelor cu pneuri cu cuie, cu şenile, fără bandaje de protecţie, precum şi transportul prin târâre a unor obiecte sau materiale; prin excepţie este admisă circulaţia vehiculelor aparţinând Ministerului Apărării Naţionale sau Ministerului de Interne, în cazul în care nu exista posibilitatea evitării drumurilor publice modernizate, cu acordul şi în condiţiile stabilite de administratorul acestora.  +  Articolul 44 (1) Administratorii drumurilor pot institui restricţii temporare, parţiale sau totale de circulaţie, pentru executarea unor lucrări, conform normelor stabilite de Ministerul Lucrărilor Publice, Transporturilor şi Locuinţei împreună cu Ministerul de Interne. (2) Pentru protecţia unor sectoare de drumuri administratorii acestora pot institui restricţii cu caracter temporar, semnalizate corespunzător, privind viteza, masa totală maxima admisă şi masa maxima admisă pe osie ale vehiculelor admise să circule pe sectorul respectiv, cu informarea Poliţiei rutiere, a Ministerului Lucrărilor Publice, Transporturilor şi Locuinţei şi a utilizatorilor. (3) Se interzice blocarea sau amplasarea de obstacole de orice fel pe ampriza drumurilor publice, cu excepţia cazurilor autorizate de administratorul drumului şi de Poliţia rutieră şi care vor fi semnalizate corespunzător.-----------Art. 44 a fost modificat de pct. 10 al art. I din LEGEA nr. 413 din 26 iunie 2002, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 490 din 9 iulie 2002 care modifică pct. 9 al art. I din ORDONANŢA nr. 79 din 30 august 2001 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 541 din 1 septembrie 2001.  +  Articolul 45 (1) În cazul în care drumurile deschise circulaţiei publice sunt afectate de calamitaţi naturale sau în alte cazuri de forţă majoră, administratorii acestora vor lua de urgenţă măsuri pentru restabilirea operativă a circulaţiei, prin executarea de variante ocolitoare sau de alte amenajări cu caracter provizoriu, după caz.-----------Alin. (1) al art. 45 a fost modificat de pct. 11 al art. I din LEGEA nr. 413 din 26 iunie 2002, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 490 din 9 iulie 2002 care completează pct. 9 al art. I din ORDONANŢA nr. 79 din 30 august 2001 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 541 din 1 septembrie 2001 cu pct. 9^1. (2) Atunci când aplicarea măsurilor prevăzute la alin. (1) necesita ocuparea temporară a unor terenuri situate în zona drumului sau în afară acesteia, administratorul drumului respectiv va încheia procese-verbale cu autorităţile publice locale şi cu deţinătorii terenurilor, urmând ca eventualele despăgubiri cuvenite celor afectaţi să se stabilească conform dispoziţiilor legale.  +  Secţiunea a V-a Aprobarea amplasării de construcţii şi instalaţii în zona drumului public  +  Articolul 46Realizarea sau amplasarea în zona drumului public a panourilor publicitare, a oricărei construcţii sau instalaţii, în orice scop, care să nu pericliteze siguranţa circulaţiei, se face cu respectarea legislaţiei în vigoare privind amplasarea şi autorizarea executării construcţiilor şi numai cu acordul prealabil al administratorului drumului.-----------Art. 46 a fost modificat de pct. 11 al art. I din LEGEA nr. 413 din 26 iunie 2002, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 490 din 9 iulie 2002 care completează pct. 9 al art. I din ORDONANŢA nr. 79 din 30 august 2001 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 541 din 1 septembrie 2001 cu pct. 9^2.  +  Articolul 47 (1) Abrogat.-----------Alin. (1) al art. 47 a fost abrogat de pct. 11 al art. I din LEGEA nr. 413 din 26 iunie 2002, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 490 din 9 iulie 2002 care completează pct. 9 al art. I din ORDONANŢA nr. 79 din 30 august 2001 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 541 din 1 septembrie 2001 cu pct. 9^3.(1^1) În vederea fluidizării traficului în afară localităţilor se interzice amplasarea oricăror construcţii care generează un trafic suplimentar, la o distanta mai mica de 50,00 m de marginea îmbrăcămintei asfaltice în cazul autostrăzilor, al drumurilor expres şi al drumurilor naţionale europene, respectiv 30,00 m pentru celelalte drumuri de interes naţional şi judeţean.-----------Alin. (1^1) al art. 47 a fost introdus de pct. 10 al art. I din ORDONANŢA nr. 79 din 30 august 2001, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 541 din 1 septembrie 2001. (2) În zona mediana a autostrăzilor se pot amplasa numai instalaţii destinate întreţinerii drumurilor şi siguranţei circulaţiei. (3) Construcţiile sau instalaţiile temporare ale Ministerului Apărării Naţionale, care au caracter de urgenţă, se pot executa fără acceptul administratorului drumului, urmând ca acest accept să se obţină ulterior, în cazul în care construcţiile sau instalaţiile nu se demontează într-un termen stabilit de comun acord cu administratorul drumului. (4) Pentru ocuparea zonei drumurilor, a podurilor, pasajelor, viaductelor, tunelurilor, prin amplasarea supraterană sau subterana a unor construcţii, instalaţii sau panouri publicitare acceptate de administraţia drumurilor, se aplica tarife de utilizare, care se constituie ca venituri la dispoziţia administratorului, respectiv pentru administrarea, exploatarea, întreţinerea, repararea şi modernizarea drumurilor publice. Se exceptează perceperea de tarife de utilizare de către administratorii drumului, dacă amplasarea se realizează pe zonele de protecţie unde aceştia nu sunt deţinători. Perceperea şi folosirea acestor tarife de utilizare a zonelor de protecţie proprietate privată se realizează de către deţinătorul terenului respectiv. (5) Deţinătorii panourilor publicitare, ai construcţiilor sau instalaţiilor acceptate cu acordul prealabil al administratorului drumului în zona drumurilor publice sunt obligaţi să execute, pe cheltuiala lor şi fără nici o despăgubire din partea administratorului drumului, demolarea, mutarea sau modificarea acestora, dacă astfel a fost convenit cu administratorul drumului la momentul acordului, în condiţiile în care acest lucru este impus de construirea, modernizarea, modificarea, întreţinerea sau exploatarea drumului public, precum şi de asigurarea condiţiilor pentru siguranţa circulaţiei.-----------Alin. (5) al art. 47 a fost modificat de pct. 12 al art. I din LEGEA nr. 413 din 26 iunie 2002, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 490 din 9 iulie 2002 care modifică pct. 11 al art. I din ORDONANŢA nr. 79 din 30 august 2001 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 541 din 1 septembrie 2001. (6) Administratorul drumului este obligat să înştiinţeze pe deţinătorul de construcţii sau instalaţii acceptate în zona drumului asupra lucrărilor ce se vor executa la drum, după cum urmează: a) cu cel puţin 12 luni înainte de începerea lucrărilor a căror execuţie impune mutarea sau modificarea, pentru construcţii şi instalaţii autorizate cu caracter definitiv; b) cu cel puţin 3 luni înainte de începerea lucrărilor la drum, în cazul construcţiilor şi instalaţiilor acceptate cu caracter provizoriu.-----------Alin. (6) al art. 47 a fost modificat de pct. 11 al art. I din ORDONANŢA nr. 79 din 30 august 2001, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 541 din 1 septembrie 2001.  +  Articolul 48Lucrările edilitare subterane se amplasează, de regula, în afară părţii carosabile a drumului public sau în galerii vizitabile. Construcţia, repararea şi întreţinerea acestor lucrări, în zona drumului public, se fac cu aprobarea administratorului drumului şi cu respectarea legislaţiei în vigoare.  +  Articolul 49 (1) Proprietarul construcţiilor, instalaţiilor sau al altor asemenea, realizate în zona drumului, fără respectarea condiţiilor din prezenta secţiune sau cu nerespectarea condiţiilor din actul de acceptare, este obligat a le desfiinţa sau a le muta, pe cheltuiala sa, în termenul stabilit de administrator. (2) În cazul nerespectării termenului fixat de administratorul drumului, acesta poate proceda la desfiinţarea sau la mutarea lucrărilor, pe cheltuiala proprietarului.  +  Articolul 50Deţinătorii de construcţii sau de instalaţii amplasate în zona drumului public sunt obligaţi să execute revizia periodică şi repararea acestora, pentru a asigura estetica, protejarea drumului şi siguranţa circulaţiei.  +  Articolul 51 (1) Traseele noi de drumuri se stabilesc pe baza documentaţiilor de urbanism şi/sau de amenajare a teritoriului, aprobate în condiţiile legii. (2) Modificarea elementelor geometrice ale traseului, crearea de noi accese sau orice alte intervenţii asupra drumului public se fac cu acordul administratorului drumului. (3) Realizarea prevederilor alin. (1) şi (2) nu trebuie să afecteze construcţiile şi instalaţiile subterane şi/sau aeriene autorizate, aflate în zona drumului. În caz contrar responsabilitatea revine administratorului drumului.-----------Art. 51 a fost modificat de pct. 13 al art. I din LEGEA nr. 413 din 26 iunie 2002, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 490 din 9 iulie 2002 care completează pct. 11 al art. I din ORDONANŢA nr. 79 din 30 august 2001 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 541 din 1 septembrie 2001 cu pct. 11^1.  +  Secţiunea a VI-a Cai de acces la drumurile publiceCai de acces la drumurile deschise circulaţiei publice-----------Titlul Secţiunii a VI-a din Cap. II a fost modificat de pct. 13 al art. I din LEGEA nr. 413 din 26 iunie 2002, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 490 din 9 iulie 2002 care completează pct. 11 al art. I din ORDONANŢA nr. 79 din 30 august 2001 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 541 din 1 septembrie 2001 cu pct. 11^2.  +  Articolul 52 (1) Proiectarea, construcţia sau amenajarea căilor de acces la drumurile deschise circulaţiei publice se face potrivit legislaţiei în vigoare de către cei interesaţi, cu acordul prealabil al administratorului drumului public şi al Poliţiei rutiere. (2) Repararea, întreţinerea şi exploatarea căilor de acces la drumurile deschise circulaţiei publice sunt în sarcina celor care le deţin.-----------Art. 52 a fost modificat de pct. 13 al art. I din LEGEA nr. 413 din 26 iunie 2002, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 490 din 9 iulie 2002 care completează pct. 11 al art. I din ORDONANŢA nr. 79 din 30 august 2001 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 541 din 1 septembrie 2001 cu pct. 11^3.  +  Articolul 53Căile de acces realizate fără acordul administratorului drumului public şi al Poliţiei rutiere, precum şi căile de acces neutilizate vor fi desfiinţate de cei care le deţin, restabilindu-se continuitatea elementelor geometrice în zona drumului deschis circulaţiei publice.-----------Art. 53 a fost modificat de pct. 13 al art. I din LEGEA nr. 413 din 26 iunie 2002, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 490 din 9 iulie 2002 care completează pct. 11 al art. I din ORDONANŢA nr. 79 din 30 august 2001 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 541 din 1 septembrie 2001 cu pct. 11^4.  +  Capitolul III Dobândirea sau folosirea unor terenuri  +  Articolul 54 (1) Dobândirea terenurilor necesare pentru executarea unor drumuri noi, modernizări, corecţii de trasee, reabilitări, lărgiri de drumuri se face prin modurile admise de lege, inclusiv prin expropriere pentru cauza de utilitate publică.-----------Alin. (1) al art. 54 a fost modificat de pct. 13 al art. I din LEGEA nr. 413 din 26 iunie 2002, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 490 din 9 iulie 2002 care completează pct. 11 al art. I din ORDONANŢA nr. 79 din 30 august 2001 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 541 din 1 septembrie 2001 cu pct. 11^5. (2) Dobândirea terenurilor prevăzute la alin. (1) va beneficia de prevederile art. 92 alin. (6) din Legea fondului funciar nr. 18/1991, republicată, cu modificările ulterioare, fiind scutită de la plata taxelor suplimentare prevăzute în anexele nr. 1 şi 2 la aceasta lege.-----------Alin. (2) al art. 54 a fost modificat de pct. 12 al art. I din ORDONANŢA nr. 79 din 30 august 2001, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 541 din 1 septembrie 2001.  +  Articolul 55 (1) Pentru rectificări de traseu, de comun acord cu proprietarul terenului, se poate transmite, prin schimb, dreptul de proprietate asupra terenului ocupat de traseul vechi al drumului. Drumul vechi rămâne în circulaţie până la deschiderea pentru trafic a traseului rectificat, administratorul drumului fiind obligat să achite noului proprietar chiria pentru terenul ocupat. (2) În situaţia în care proprietarul terenului primit în schimb doreşte redarea acestuia în circuitul agricol, amenajările aferente sunt în sarcina administratorului drumului. (3) Dacă terenul necesar rectificării traseului se dobândeşte prin cumpărare sau expropriere pentru cauza de utilitate publică, terenul ocupat de drumul vechi, rămas liber în urma dării în folosinţa a noului traseu, devine proprietatea publică a statului sau a administraţiei publice locale, după caz.  +  Articolul 56 (1) Persoanele abilitate cu efectuarea pe teren a măsurătorilor şi a studiilor necesare lucrărilor privind drumul au acces pe terenuri, indiferent de proprietar. Excepţie fac terenurile aparţinând obiectivelor Ministerului Apărării Naţionale şi zonelor de siguranţa ale acestora, pentru care se solicita în prealabil acordul acestuia. Înştiinţarea asupra începerii acestor activităţi se face prin afişare la sediul consiliului local şi, în scris, deţinătorului de teren, cu cel puţin 7 zile înainte. Se interzice persoanelor abilitate cu efectuarea măsurătorilor sau a studiilor ca, prin activitatea lor, să cauzeze vreun prejudiciu terenurilor sau bunurilor aflate pe acestea. În cazul în care totuşi sunt cauzate prejudicii, despăgubirile sunt suportate de administratorul drumului.-----------Alin. (1) al art. 56 a fost modificat de pct. 14 al art. I din LEGEA nr. 413 din 26 iunie 2002, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 490 din 9 iulie 2002 care completează pct. 12 al art. I din ORDONANŢA nr. 79 din 30 august 2001 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 541 din 1 septembrie 2001 cu pct. 12^1. (2) Dacă pentru efectuarea măsurătorilor sau studiilor se cauzează prejudicii bunurilor sau sunt necesare modificări asupra terenului, administratorul drumului va conveni, în prealabil, cu proprietarul terenului asupra acestor modificări şi, după caz, asupra modalităţilor şi cuantumului despăgubirilor.  +  Capitolul IV Conducerea, coordonarea şi controlul activităţii de administrare a drumurilor-----------Titlul Cap. IV a fost modificat de pct. 14 al art. I din LEGEA nr. 413 din 26 iunie 2002, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 490 din 9 iulie 2002 care completează pct. 12 al art. I din ORDONANŢA nr. 79 din 30 august 2001 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 541 din 1 septembrie 2001 cu pct. 12^2.  +  Articolul 57Ministerul Lucrărilor Publice, Transporturilor şi Locuinţei coordonează din punct de vedere tehnic şi metodologic întreaga reţea de drumuri deschise circulaţiei publice. În aceasta calitate are următoarele atribuţii:-----------Partea introductivă a art. 57 a fost modificată de pct. 14 al art. I din LEGEA nr. 413 din 26 iunie 2002, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 490 din 9 iulie 2002 care completează pct. 12 al art. I din ORDONANŢA nr. 79 din 30 august 2001 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 541 din 1 septembrie 2001 cu pct. 12^3. a) asigura administrarea drumurilor publice de interes naţional; b) elaborează şi urmăreşte aplicarea şi actualizarea planului director, la nivel naţional, privind dezvoltarea reţelei rutiere, ca parte integrantă a schemei reţelei naţionale de transport, cu respectarea prevederilor programului de amenajare a teritoriului; c) stabileşte strategia privind dezvoltarea unitară şi echilibrată a întregii reţele de drumuri deschise circulaţiei publice;-----------Lit. c) a art. 57 a fost modificată de pct. 14 al art. I din LEGEA nr. 413 din 26 iunie 2002, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 490 din 9 iulie 2002 care completează pct. 12 al art. I din ORDONANŢA nr. 79 din 30 august 2001 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 541 din 1 septembrie 2001 cu pct. 12^4. d) asigura gospodărirea fondurilor bugetare şi extrabugetare pentru construirea, reabilitarea, modernizarea, repararea, întreţinerea, exploatarea şi administrarea drumurilor de interes naţional; e) asigura, în condiţiile legii, repartizarea şi gestionarea fondurilor extrabugetare pentru construirea, reabilitarea, modernizarea, întreţinerea, exploatarea şi administrarea drumurilor naţionale, judeţene şi comunale din administrarea consiliilor judeţene şi locale, după caz; f) elaborează studii de sistematizare, prognoze şi proiecte de program pentru dezvoltarea şi optimizarea reţelei de drumuri publice; g) elaborează, în condiţiile legii, programe anuale şi de perspectiva privind construcţia, modernizarea, repararea, întreţinerea, exploatarea şi administrarea drumurilor de interes naţional, iar împreună cu consiliile judeţene, programele finanţate din Fondul special al drumurilor publice pentru drumurile judeţene şi comunale;-----------Lit. g) a art. 57 a fost modificată de pct. 14 al art. I din LEGEA nr. 413 din 26 iunie 2002, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 490 din 9 iulie 2002 care completează pct. 12 al art. I din ORDONANŢA nr. 79 din 30 august 2001 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 541 din 1 septembrie 2001 cu pct. 12^4. h) elaborează norme şi reglementări, în concordanta cu prevederile în domeniu din ţările Uniunii Europene, privind proiectarea, construcţia, modernizarea, repararea, întreţinerea, administrarea şi exploatarea drumurilor şi, împreună cu Ministerul de Interne, norme privind siguranţa traficului pe drumurile deschise circulaţiei publice, care se supun aprobării potrivit prevederilor legale; i) elaborează studii şi programe privind lucrările destinate îmbunătăţirii siguranţei circulaţiei pe drumurile deschise circulaţiei publice;-----------Lit. i) a art. 57 a fost modificată de pct. 14 al art. I din LEGEA nr. 413 din 26 iunie 2002, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 490 din 9 iulie 2002 care completează pct. 12 al art. I din ORDONANŢA nr. 79 din 30 august 2001 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 541 din 1 septembrie 2001 cu pct. 12^4. j) elaborează norme, studii şi programe privind determinarea indicatorilor de stare tehnica a drumurilor, de evoluţie a traficului şi de stabilire a ordinii de prioritate pentru lucrările de drumuri; k) elaborează norme privind organizarea controlului propriu de calitate în domeniul drumurilor, precum şi norme privind înregistrarea şi prelucrarea evoluţiei traficului rutier; l) elaborează o concepţie unitară privind aplicarea de tehnologii noi şi eficiente, agrementate conform legii, în proiectarea şi execuţia lucrărilor de drumuri.-----------Lit. l) a art. 57 a fost modificată de pct. 14 al art. I din LEGEA nr. 413 din 26 iunie 2002, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 490 din 9 iulie 2002 care completează pct. 12 al art. I din ORDONANŢA nr. 79 din 30 august 2001 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 541 din 1 septembrie 2001 cu pct. 12^4.  +  Articolul 58În exercitarea atribuţiilor prevăzute la art. 57 Ministerul Lucrărilor Publice, Transporturilor şi Locuinţei elaborează reglementări obligatorii pentru toate persoanele juridice sau fizice care deţin drumuri deschise circulaţiei publice în administrare sau în proprietate, cu respectarea reglementărilor în vigoare privind autonomia administraţiei publice locale şi dreptul de proprietate.-----------Art. 58 a fost modificat de pct. 14 al art. I din LEGEA nr. 413 din 26 iunie 2002, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 490 din 9 iulie 2002 care completează pct. 12 al art. I din ORDONANŢA nr. 79 din 30 august 2001 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 541 din 1 septembrie 2001 cu pct. 12^5.  +  Articolul 59 (1) Conducerea activităţii de proiectare, execuţie, modernizare, reparare, întreţinere, exploatare şi administrare a drumurilor judeţene şi a celor de interes local revine autorităţilor administraţiei publice locale, cu respectarea prevederilor art. 24. (2) Pentru proiectarea şi modernizarea străzilor care constituie părţi componente ale drumurilor de interes naţional este necesar acordul prealabil al Ministerului Lucrarilor Publice, Transporturilor şi Locuinţei.-----------Alin. (2) al art. 59 a fost modificat de pct. 15 al art. I din LEGEA nr. 413 din 26 iunie 2002, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 490 din 9 iulie 2002 care modifică pct. 13 al art. I din ORDONANŢA nr. 79 din 30 august 2001 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 541 din 1 septembrie 2001.  +  Capitolul V Sancţiuni  +  Articolul 60 (1) Constituie contravenţii şi se sancţionează cu amenda următoarele fapte, dacă nu au fost săvârşite astfel încât, potrivit legii penale, să constituie infracţiuni: a) încălcarea prevederilor art. 17 alin. (2), art. 31, 36, art. 40 alin. (1), art. 44 alin. (1) şi ale art. 49 alin. (2) se sancţionează cu amenda de la 3.000.000 lei la 15.000.000 lei; b) încălcarea prevederilor art. 16 alin. (2), art. 26, 30, art. 32 alin. (2), art. 40 alin. (2), art. 41 alin. (1), art. 43, art. 44 alin. (2) şi (3), art. 46, art. 47 alin. (1^1) şi (2)-(5), art. 48, 50, 52 şi 53 se sancţionează cu amenda de la 20.000.000 lei la 40.000.000 lei. (2) Pentru încălcarea prevederilor art. 41 alin. (1) şi ale art. 44 alin. (2) contravenientul va plăţi, pe lângă amenda contravenţională, şi contravaloarea autorizaţiei speciale de transport eliberate de administratorul drumului pentru parcursul origine-destinaţie, conform celor prevăzute în documentul de transport. (3) În cazul în care autovehiculul transportatorului aflat în tranzit nu a fost cântărit la intrarea în România din motive obiective (instalaţii de cântărire defecte sau lipsa) şi se constata prin cântărire la ieşirea din România depăşirea limitelor masice şi/sau de gabarit, acesta va fi supus autorizării speciale pentru întregul parcurs (intrare-ieşire) din România, fără a i se aplica amenda contravenţională. (4) La acelaşi tratament vor fi supuşi şi transportatorii care au încărcat mărfuri direct din România.-----------Art. 60 a fost modificat de pct. 16 al art. I din LEGEA nr. 413 din 26 iunie 2002, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 490 din 9 iulie 2002 care modifică pct. 14 al art. I din ORDONANŢA nr. 79 din 30 august 2001 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 541 din 1 septembrie 2001.  +  Articolul 61Constatarea contravenţiilor şi aplicarea sancţiunilor prevăzute la art. 60 alin. (1) şi (2) se fac de către: a) personalul împuternicit de Ministerul Lucrărilor Publice, Transporturilor şi Locuinţei sau de consiliile locale, după caz; b) administratorul drumului, iar în trafic, împreună cu organele Poliţiei rutiere; c) ofiţerii şi subofiţerii de poliţie, după caz.-----------Art. 61 a fost modificat de pct. 18 al art. I din LEGEA nr. 413 din 26 iunie 2002, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 490 din 9 iulie 2002 care modifică pct. 16 al art. I din ORDONANŢA nr. 79 din 30 august 2001 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 541 din 1 septembrie 2001.  +  Articolul 62Prevederile art. 60 se completează cu dispoziţiile Ordonanţei Guvernului nr. 2/2001privind regimul juridic al contravenţiilor, aprobată cu modificări prin Legea nr. 180/2002.-----------Art. 62 a fost modificat de pct. 19 al art. I din LEGEA nr. 413 din 26 iunie 2002, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 490 din 9 iulie 2002 care completează pct. 16 al art. I din ORDONANŢA nr. 79 din 30 august 2001 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 541 din 1 septembrie 2001 cu pct. 16^1.  +  Articolul 63Cuantumurile amenzilor prevăzute la art. 60 pot fi modificate prin hotărâre a Guvernului.  +  Capitolul VI Dispoziţii tranzitorii şi finale  +  Articolul 64Dispoziţiile prevăzute la art. 2, art. 24-27, art. 30 şi 31, art. 38 şi 42 se aplica şi drumurilor de utilitate privată, deschise circulaţiei publice, iar prevederile art. 60, numai pentru art. 30, art. 41, art. 43, art. 44 alin. (3), art. 47, art. 50 şi 51.  +  Articolul 65Abrogat.----------Art. 65 a fost abrogat de pct. 17 al art. I din ORDONANŢA nr. 79 din 30 august 2001, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 541 din 1 septembrie 2001.  +  Articolul 66Anexele nr. 1 şi 2 fac parte integrantă din prezenta ordonanţa.  +  Articolul 67Prevederile prezentei ordonanţe intra în vigoare la data de 1 ianuarie 1998. Pe aceeaşi data se abroga Legea drumurilor nr. 13/1974, publicată în Buletinul Oficial, Partea I, nr. 107 din 31 iulie 1974, Legea nr. 37/1975 privind sistematizarea, proiectarea şi realizarea arterelor de circulaţie în localităţile urbane şi rurale, republicată în Buletinul Oficial, Partea I, nr. 82 din 6 septembrie 1978, Legea nr. 43/1975 pentru stabilirea normelor privind proiectarea, construirea şi modernizarea drumurilor, publicată în Buletinul Oficial, nr. 136 din 27 decembrie 1975, cu modificările ulterioare, şi prevederile referitoare la drumuri din Hotărârea Consiliului de Miniştri nr. 257/1959 privind raţionalizarea folosirii terenurilor situate de-a lungul căilor ferate şi drumurilor, precum şi orice prevederi contrare.  +  Anexa 1 LIMITELE ZONELOR DRUMURILOR a) Zonele de siguranţa ale drumurilor sunt cuprinse de la limita exterioară a amprizei drumului până la:* 1,50 m de la marginea exterioară a şanţurilor, pentru drumurile situate la nivelul terenului;* 2,00 m de la piciorul taluzului, pentru drumurile în rambleu;* 3,00 m de la marginea de sus a taluzului, pentru drumurile în debleu cu înălţimea până la 5,00 m inclusiv;* 5,00 m de la marginea de sus a taluzului, pentru drumurile în debleu cu înălţimea mai mare de 5,00 m. b) Zonele de protecţie sunt cuprinse între marginile exterioare ale zonelor de siguranţa şi marginile zonei drumului, delimitat conform tabelului următor:--------------------------------------------------------------------------------   Categoria drumului Autostrăzi Drumuri Drumuri Drumuri                                           naţionale judeţene comunale--------------------------------------------------------------------------------  Distanta de la  axul drumului până  la marginea  exterioară a zonei  drumului (m) 50 22 20 18--------------------------------------------------------------------------------  +  Anexa 2 Mase şi dimensiuni maxime admiseCategoriile de drumuri din punct de vedere al maselorşi dimensiunilor maxime admise:E.R. = European reabilitat E = European M = Modernizat P = Pietruit┌───────────┬──────────────────────────────┬────────┬────────┬────────┬────────┐│ │ │ E.R. │ E │ M │ P │├───────────┼──────────────────────────────┼────────┼────────┼────────┼────────┤│1. │DIMENSIUNI MAXIME ADMISE (în │ │ │ │ ││ │metri) │ │ │ │ │├───────────┼──────────────────────────────┼────────┼────────┼────────┼────────┤│1.1. │Lungime │ │ │ │ │├───────────┼──────────────────────────────┼────────┼────────┼────────┼────────┤│ │Autovehicul │ 12,00m │ 12,00m │ 12,00m │ 12,00m │├───────────┼──────────────────────────────┼────────┼────────┼────────┼────────┤│ │Remorca │ 12,00m │ 12,00m │ 12,00m │ 12,00m │├───────────┼──────────────────────────────┼────────┼────────┼────────┼────────┤│ │Vehicul articulat │ 16,50m │ 16,50m │ 16,50m │ 16,50m │├───────────┼──────────────────────────────┼────────┼────────┼────────┼────────┤│ │Tren rutier │ 18,75m │ 18,75m │ 18,75m │ 18,75m │├───────────┼──────────────────────────────┼────────┼────────┼────────┼────────┤│ │Autobuz articulat │ 18,00m │ 18,00m │ 18,00m │ 18,00m │├───────────┼──────────────────────────────┼────────┼────────┼────────┼────────┤│1.2. │Lăţime │ │ │ │ │├───────────┼──────────────────────────────┼────────┼────────┼────────┼────────┤│ (a)│Toate vehiculele, cu excepţia │ │ │ │ ││ │celor frigorifice având │ │ │ │ ││ │caroseria izotermă │ 2,55m │ 2,55m │ 2,55m │ 2,55m │├───────────┼──────────────────────────────┼────────┼────────┼────────┼────────┤│ (b)│Vehicule frigorifice având │ │ │ │ ││ │caroseria izotermă │ 2,60m │ 2,60m │ 2,60m │ 2,60m │├───────────┼──────────────────────────────┼────────┼────────┼────────┼────────┤│1.3. │Înălţime (toate vehiculele) │ 4,00m │ 4,00m │ 4,00m │ 4,00m │├───────────┼──────────────────────────────┼────────┼────────┼────────┼────────┤│1.4. │Suprastructuri demontabile │ │ │ │ ││ │şi unităţi de transport │ │ │ │ ││ │standardizate cum ar fi con- │ │ │ │ ││ │tainerele vor respecta dimen- │ │ │ │ ││ │siunile precizate la punctele │ │ │ │ ││ │1.1, 1.2, 1.3, 1.6, 1.7, 1.8 │ │ │ │ │├───────────┼──────────────────────────────┼────────┼────────┼────────┼────────┤│1.5. │Toate autovehiculele sau │ │ │ │ ││ │ansamblurile de vehicule │ │ │ │ ││ │trebuie să aibă posibilitatea │ │ │ │ ││ │de a întoarce într-un cerc cu │ │ │ │ ││ │o raza exterioară de 12,5 m │ │ │ │ ││ │şi o raza interioară de 5,3m │ │ │ │ │├───────────┼──────────────────────────────┼────────┼────────┼────────┼────────┤│1.6. │Distanta maxima între axa │ │ │ │ ││ │pivotului de cuplare al │ │ │ │ ││ │semiremorcii şi partea din │ │ │ │ ││ │spate a semiremorcii │ 12,00m│ 12,00m│ 12,00m│ 12,00m│├───────────┼──────────────────────────────┼────────┼────────┼────────┼────────┤│1.7. │Distanta maxima masurata para-│ │ │ │ ││ │lel cu axa longitudinală a │ │ │ │ ││ │trenului rutier din punctul │ │ │ │ ││ │extern aflat cel mai în faţă │ │ │ │ ││ │al zonei de încărcare din │ │ │ │ ││ │spatele cabinei, până la │ │ │ │ ││ │punctul cel mai din spate al │ │ │ │ ││ │remorcii din ansamblu, minus │ │ │ │ ││ │distanta dintre partea din │ │ │ │ ││ │spate a autovehiculului şi │ │ │ │ ││ │partea din faţă a remorcii │ 15,65m│ 15,65m│ 15,65m│ 15,65m│├───────────┼──────────────────────────────┼────────┼────────┼────────┼────────┤│1.8. │Distanta maxima masurata para-│ │ │ │ ││ │lel cu axa longitudinală a │ │ │ │ ││ │trenului rutier din punctul │ │ │ │ ││ │extern aflat cel mai în faţă │ │ │ │ ││ │al zonei de încărcare din │ │ │ │ ││ │spatele cabinei până la │ │ │ │ ││ │punctul cel mai din spate al │ │ │ │ ││ │remorcii din ansamblu │ 16,40m│ 16,40m│ 16,40m│ 16,40m│├───────────┼──────────────────────────────┼────────┼────────┼────────┼────────┤│2. │MASA TOTALĂ MAXIMA ADMISĂ A │ │ │ │ ││ │VEHICULULUI (în tone) │ │ │ │ │├───────────┼──────────────────────────────┼────────┼────────┼────────┼────────┤│2.1. │Vehicule care fac parte dintr-│ │ │ │ ││ │un ansamblu de vehicule │ │ │ │ │├───────────┼──────────────────────────────┼────────┼────────┼────────┼────────┤│2.1.1. │Remorca cu doua osii │ 18t│ 17t│ 17t│ 16t│├───────────┼──────────────────────────────┼────────┼────────┼────────┼────────┤│2.1.2. │Remorca cu trei osii │ 24t│ 22t│ 22t│ 20t│├───────────┼──────────────────────────────┼────────┼────────┼────────┼────────┤│2.2. │Ansamblu de vehicule │ │ │ │ │├───────────┼──────────────────────────────┼────────┼────────┼────────┼────────┤│2.2.1 │Trenuri rutiere cu cinci sau │ │ │ │ ││ │şase osii │ │ │ │ │├───────────┼──────────────────────────────┼────────┼────────┼────────┼────────┤│ (a)│Autovehicule cu doua osii şi │ │ │ │ ││ │remorci cu trei osii │ 40t│ 40t│ 40t│ 38t│├───────────┼──────────────────────────────┼────────┼────────┼────────┼────────┤│ (b)│Autovehicule cu trei osii şi │ │ │ │ ││ │remorci cu doua sau trei osii │ 40t│ 40t│ 40t│ 38t│├───────────┼──────────────────────────────┼────────┼────────┼────────┼────────┤│2.2.2. │Vehicule articulate cu cinci │ │ │ │ ││ │sau şase osii │ │ │ │ │├───────────┼──────────────────────────────┼────────┼────────┼────────┼────────┤│ (a)│Autovehicule cu doua osii şi │ │ │ │ ││ │semiremorca cu trei osii │ 40t│ 40t│ 40t│ 38t│├───────────┼──────────────────────────────┼────────┼────────┼────────┼────────┤│ (b)│Autovehicul cu trei osii şi │ │ │ │ ││ │semiremorca cu doua sau trei │ 40t│ 40t│ 40t│ 38t││ │osii │ │ │ │ │├───────────┼──────────────────────────────┼────────┼────────┼────────┼────────┤│ (c)│Autovehicul cu trei osii cu │ │ │ │ ││ │semiremorca cu doua sau trei │ │ │ │ ││ │osii care transporta un con- │ │ │ │ ││ │tainer ISO de 12 m (40 de │ │ │ │ ││ │picioare) într-o operaţiune de│ │ │ │ ││ │transport combinat │ 44t│ 42t│ 40t│ 40t│├───────────┼──────────────────────────────┼────────┼────────┼────────┼────────┤│2.2.3. │Trenuri rutiere cu patru osii │ │ │ │ ││ │compuse dintr-un autovehicul │ │ │ │ ││ │cu doua osii şi o remorca cu │ │ │ │ ││ │doua osii │ 36t│ 36t│ 36t│ 34t│├───────────┼──────────────────────────────┼────────┼────────┼────────┼────────┤│2.2.4. │Vehicule articulate cu patru │ │ │ │ ││ │osii compuse dintr-un auto- │ │ │ │ ││ │vehicul cu doua osii şi o │ │ │ │ ││ │semiremorca cu doua osii, dacă│ │ │ │ ││ │distanta (d) dintre osiile │ │ │ │ ││ │semiremorcii este de: │ │ │ │ │├───────────┼──────────────────────────────┼────────┼────────┼────────┼────────┤│2.2.4.1. │1,3m sau ce mult 1,8m │ 36t│ 36t│ 36t│ 34t│├───────────┼──────────────────────────────┼────────┼────────┼────────┼────────┤│2.2.4.2. │Mai mare de 1,8m │ 36t*│ 36t│ 36t│ 34t│├───────────┼──────────────────────────────┼────────┼────────┼────────┼────────┤│2.2.5. │Vehicule articulate cu patru │ │ │ │ ││ │osii compuse din autovehicul │ │ │ │ ││ │cu trei osii şi semiremorca │ │ │ │ ││ │cu o osie │ 34t│ 34t│ 34t│ 32t│├───────────┼──────────────────────────────┼────────┼────────┼────────┼────────┤│2.2.6. │Tren rutier compus din auto- │ │ │ │ ││ │vehicul cu doua osii şi re- │ │ │ │ ││ │morcă cu o osie │ 30t│ 30t│ 30t│ 28t│├───────────┼──────────────────────────────┼────────┼────────┼────────┼────────┤│2.2.7. │Vehicule articulate compuse │ │ │ │ ││ │din autovehicule cu doua osii │ │ │ │ ││ │şi semiremorca cu o osie │ 30t│ 30t│ 30t│ 28t│├───────────┼──────────────────────────────┼────────┼────────┼────────┼────────┤│2.3. │Autovehicule │ │ │ │ │├───────────┼──────────────────────────────┼────────┼────────┼────────┼────────┤│2.3.1. │Autovehicule cu doua osii │ 17t│ 17t│ 16t│ 16t││ │ │ 18t***│ │ │ │├───────────┼──────────────────────────────┼────────┼────────┼────────┼────────┤│2.3.2. │Autovehicule cu trei osii │24t sau │22t sau │ 22 │ 22t││ │ │26t** │24t** │ │ │├───────────┼──────────────────────────────┼────────┼────────┼────────┼────────┤│2.3.3. │Autovehicule cu patru osii │30t sau │ │ │ ││ │din care doua osii de direcţie│32t** │30 │ 30 │ 28t│├───────────┼──────────────────────────────┼────────┼────────┼────────┼────────┤│2.3.4. │Autovehicule cu mai mult de │ │ │ │ ││ │patru osii │ 40t│ 40t│ 40t│ 38t│├───────────┼──────────────────────────────┼────────┼────────┼────────┼────────┤│2.4. │Autobuze articulate cu trei │ │ │ │ ││ │osii │ 28t│ 28t│ 26t│ 26t│├───────┬───┴──────────────────────────────┴────────┴────────┴────────┴────────┤│3. │MASA MAXIMA ADMISĂ PE OSII (în tone) │├───────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│3.1. │Osia simpla ││ ├──────────────────────────────────┬───────┬────────┬────────┬─────────┤│ │Osia simpla nemotoare │10 t │ 10 t │ 8 t │ 7,5 t │├───────┴──────────────────────────────────┴───────┴────────┴────────┴─────────┤│3.2. Osia dubla (tandem) a remorcilor şi semiremorcilor ││ Suma maselor pe osiile componente, dacă distanta (d) dintre ele este de:│├───────┬──────────────────────────────────┬───────┬────────┬────────┬─────────┤│3.2.1. │Sub 1 m (d < 1,0) │ 11 t │ 11 t │ 11 t │ 11 t │├───────┼──────────────────────────────────┼───────┼────────┼────────┼─────────┤│3.2.2. │Mai mare sau egala cu 1,0 m şi │ 16 t │ 16 t │ 15 t │ 14 t ││ │mai mica de 1,3 m (1,0 ≤ d < 1,3) │ │ │ │ │├───────┼──────────────────────────────────┼───────┼────────┼────────┼─────────┤│ │Mai mare sau egala cu 1,3 m şi │ 17 t │ 17 t │ 16 t │ 15 t ││3.2.3. │mai mica de 1,8 m (1,3 ≤ d < 1,8) │ │ │ │ │├───────┼──────────────────────────────────┼───────┼────────┼────────┼─────────┤│3.2.4. │abrogată │ │ │ │ │├───────┴──────────────────────────────────┴───────┴────────┴────────┴─────────┤│3.3. Osia tripla (tridem) a remorcilor şi semiremorcilor ││ Suma maselor pe osiile componente, dacă distanta (d) dintre ele este de:│├───────┬──────────────────────────────────┬───────┬────────┬────────┬─────────┤│3.3.1. │1,3 m sau mai mica (d≤1,3) │ 21 t │ 21 t │ 19 t │ 16,5 t │├───────┼──────────────────────────────────┼───────┼────────┼────────┼─────────┤│3.3.2. │Mai mare de 1,3 m şi mai mica sau │ 22 sau│ 22 t │ 20 t │ 18 t ││ │egala cu 1,4 m (1,3 < d ≤ 1,4) │24t*** │ │ │ │├───────┴──────────────────────────────────┴───────┴────────┴────────┴─────────┤│3.4. Osia simpla motoare a autovehiculelor │├───────┬──────────────────────────────────┬───────┬────────┬────────┬─────────┤│ │Osia motoare a vehiculelor la care│10t sau│ │ │ ││3.4.1. │se face referire la punctele │11,5 t │ 10 t │ 9 t │ 8 t ││ │ 2.2.1. şi 2.2.2. │ *** │ │ │ │├───────┼──────────────────────────────────┼───────┼────────┼────────┼─────────┤│ │Osia motoare a vehiculelor la care│10t sau│ │ │ ││ │se face referire la punctele │11,5 t │ 10 t │ 9 t │ 8 t ││3.4.2. │2.2.3., 2.2.4.,2.2.5.,2.2.6, 2.2.7│ *** │ │ │ │├───────┴──────────────────────────────────┴───────┴────────┴────────┴─────────┤│3.5. Osiile tandem ale autovehiculelor ││ Suma maselor pe osiile componente, dacă distanta (d) dintre ele este de:│├───────┬──────────────────────────────────┬───────┬────────┬────────┬─────────┤│3.5.1. │Sub 1 m (d < 1,0) │10t sau│ 10 t │ 10 t │ 10 t ││ │ │11,5 t │ │ │ ││ │ │ ***) │ │ │ │├───────┼──────────────────────────────────┼───────┼────────┼────────┼─────────┤│3.5.2. │Mai mare sau egala cu 1,0 m şi mai│15t sau│ 15 t │14t sau │ 13 t ││ │mica de 1,3 m (1,0 ≤ d < 1,3) │16 t***│ │15 t*** │ │├───────┼──────────────────────────────────┼───────┼────────┼────────┼─────────┤│3.5.3. │Mai mare sau egala cu 1,3 m şi mai│18t sau│17 t sau│ 16 t │ 15 t ││ │mica de 1,8 m (1,3 ≤ d < 1,8) │19 t***│18t*** │ │ │└───────┴──────────────────────────────────┴───────┴────────┴────────┴─────────┘*) Plus o limita de 2 tone, atunci când masa maxima admisă a vehiculului motor este de 18 tone, masa maxima admisă a osiei tandem a semiremorcii este de 20 tone şi osia motoare este prevăzută cu roti jumelate şi cu suspensie pneumatică sau echivalenta acesteia.**) Se aplica în cazul în care osia motoare este prevăzută cu roti jumelate şi cu suspensie pneumatică sau echivalenta acesteia ori în cazul în care fiecare osie motoare este prevăzută cu roti jumelate şi masa maxima a fiecărei osii nu depăşeşte 9,5 tone.***) Se aplica în cazul în care osia este prevăzută cu suspensie pneumatică sau echivalenta acesteia.NOTA: 1) E.R. - drum european reabilitat - cuprinde autostrăzile, drumurile expres şi alte drumuri, pe măsura reabilitării lor. 2) Se considera osie dubla (tandem) combinaţia de doua osii având între ele o distanta mai mica de 1,8 m. La mase inegale pe osii masa pe osia cea mai încărcată ce face parte din tandem nu trebuie să depăşească masa maxima admisă pe osia simpla pentru categoria de drum respectiva.Se considera osie tripla (tridem) combinaţia de trei osii având între ele distanta de cel mult 1,4 m, iar masa pe doua osii alăturate făcând parte din tridem nu trebuie să depăşească masa maxima admisă pe osia dubla (cu aceeaşi distanta între osii) pentru categoria de drum respectiva.Pentru osii multiple constituite din mai mult de trei osii alăturate masa pe orice grup de osii alăturate nu trebuie să depăşească masa admisă pe osia astfel constituită (în funcţie de distanta dintre osii) pentru categoria de drum respectiva.ALTE CONDIŢII CONSTRUCTIVE IMPUSE VEHICULELORPentru toate vehiculeleMasa suportată de osia motoare sau de osiile motoare ale unui vehicul sau ansamblu de vehicule va fi de cel puţin 25% din masa totală cu încărcătura a vehiculului sau a ansamblului de vehicule, atunci când acestea sunt utilizate în trafic internaţional.Trenuri rutiereDistanta dintre osia din spate a unui autovehicul şi osia din faţă a remorcii va fi de cel puţin 3 m.Masa maxima admisă în funcţie de ampatamentMasa maxima admisă, exprimată în tone, a unui autovehicul cu patru osii nu poate depăşi de cinci ori distanta, exprimată în metri, dintre axele osiilor extreme ale vehiculului.SemiremorciDistanta masurata în plan orizontal între axa pivotului de cuplare şi orice punct din partea frontală a semiremorcii nu trebuie să depăşească 2,04 m.-----------Anexa 2 a fost modificată conform pct. 21, 22, 23, 24 şi 25 ale art. I din LEGEA nr. 413 din 26 iunie 2002, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 490 din 9 iulie 2002 care modifică pct. 18 al art. I din ORDONANŢA nr. 79 din 30 august 2001 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 541 din 1 septembrie 2001.-------