ORDONANTA nr. 15 din 24 ianuarie 2002 (*actualizată*)privind introducerea tarifului de utilizare a reţelei de drumuri naţionale din România**)(actualizată până la data de 1 iulie 2002*)
EMITENT
  • GUVERNUL
  • -----------*) Textul iniţial a fost publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 82 din 1 februarie 2002. Aceasta este forma actualizată de S.C. "Centrul Teritorial de Calcul Electronic" S.A. Piatra Neamt până la data de 1 iulie 2002, cu modificările şi completările aduse de LEGEA nr. 424 din 27 iunie 2002.-----------**) Titlul ordonanţei a fost modificat de pct. 1 al art. I din LEGEA nr. 424 din 27 iunie 2002, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 468 din 1 iulie 2002.În temeiul prevederilor art. 107 din Constituţia României şi ale art. 1 pct. II.12 din Legea nr. 751/2001 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanţe,Guvernul României adopta prezenta ordonanţă.  +  Articolul 1 (1) Începând cu data de 1 iulie 2002 se introduce tariful de utilizare a reţelei de drumuri naţionale din România. (2) Pentru toate autovehiculele de transport marfa, având masa totală maxima autorizata de 12 tone sau mai mare, tariful menţionat la alin. (1) se va aplica etapizat, conform anexei nr. 1. (3) Pentru toate autovehiculele de transport marfa, având masa totală maxima autorizata sub 12 tone, şi pentru toate autovehiculele de transport persoane, indiferent de masa totală maxima autorizata, tariful menţionat la alin. (1) se va aplica etapizat, conform anexei nr. 2. (4) Pentru plata tarifului menţionat la alin. (1) utilizatorilor reţelei de drumuri naţionale din România li se eliberează documentul care atesta dreptul de utilizare a reţelei de drumuri naţionale din România, denumit rovinieta, pentru care, în termen de 90 de zile de la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I, a prezentei ordonanţe, Ministerul Lucrărilor Publice, Transporturilor şi Locuinţei va stabili modelul, forma şi condiţiile de eliberare. (5) Tariful de utilizare a reţelei de drumuri naţionale din România este structurat în funcţie de durata de parcurs şi de stationare, astfel: o zi, 7 zile, 30 de zile, 6 luni şi 12 luni. (6) Tariful de utilizare a reţelei de drumuri naţionale din România se aplică în mod nediscriminatoriu pentru utilizatorii naţionali şi străini ai reţelei de drumuri naţionale din România. (7) În cazul schimbării proprietarului autovehiculului sau cedarii dreptului de folosinţă rovinieta îşi menţine valabilitatea. (8) În cazul radierii din circulaţie a autovehiculului, proprietarului i se va returna contravaloarea tarifului de utilizare a reţelei de drumuri naţionale din România, corespunzătoare perioadei de neutilizare.--------------Art. 1 a fost modificat de pct. 2 al art. I din LEGEA nr. 424 din 27 iunie 2002, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 468 din 1 iulie 2002.  +  Articolul 2 (1) Pentru toate autovehiculele de transport marfa, având masa totală maxima autorizata de peste 12 tone inclusiv, tariful de utilizare a reţelei de drumuri naţionale din România se aplică în funcţie de numărul de osii ale autovehiculului şi de încadrarea în clasa de emisii poluante (EURO). (2) Pentru toate autovehiculele de transport marfa, având masa totală maxima autorizata sub 12 tone, şi pentru toate autovehiculele de transport persoane, indiferent de masa maxima autorizata, tariful de utilizare a reţelei de drumuri naţionale din România se aplică în funcţie de tipul autovehiculului şi de încadrarea în clasa de emisii poluante (EURO).--------------Art. 2 a fost modificat de pct. 3 al art. I din LEGEA nr. 424 din 27 iunie 2002, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 468 din 1 iulie 2002.  +  Articolul 3Sunt exceptate de la plata tarifului prevăzut la art. 1 şi 2 autovehiculele folosite de unităţile Ministerului Apărării Naţionale, ale Ministerului de Interne, serviciile de ambulanta, serviciile publice comunitare pentru situaţii de urgenta, precum şi autovehiculele folosite exclusiv pentru transportul local de călători.--------------Art. 3 a fost modificat de pct. 4 al art. I din LEGEA nr. 424 din 27 iunie 2002, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 468 din 1 iulie 2002.  +  Articolul 4Utilizatorii reţelei de drumuri naţionale din România cu autovehicule înmatriculate în România vor utiliza doar rovinieta valabilă 12 luni, care se poate procura de la oficiile Companiei Naţionale <> - S.A., de la staţiile publice de distribuire a carburantilor auto şi de la agenţiile Regiei Autonome <>, aflate în punctele de control pentru trecerea frontierei de stat.--------------Art. 4 a fost modificat de pct. 5 al art. I din LEGEA nr. 424 din 27 iunie 2002, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 468 din 1 iulie 2002.  +  Articolul 5Utilizatorii reţelei de drumuri naţionale din România cu autovehicule înmatriculate în alte state vor utiliza roviniete valabile, în funcţie de durata de parcurs şi de şedere pe reţeaua de drumuri naţionale din România, care se pot procura de la agenţiile Regiei Autonome <>, aflate în punctele de control pentru trecerea frontierei de stat, precum şi de la staţiile publice de distribuire a carburantilor auto.--------------Art. 5 a fost modificat de pct. 6 al art. I din LEGEA nr. 424 din 27 iunie 2002, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 468 din 1 iulie 2002.  +  Articolul 6 (1) Utilizatorii reţelei de drumuri naţionale din România cu autovehicule înmatriculate în alte state vor achită tariful de utilizare a reţelei de drumuri naţionale din România în valută liber convertibilă, la echivalentul tarifului exprimat în euro sau în lei, la cursul de schimb al zilei comunicat de Banca Naţionala a României, valabil pentru ultima zi din luna anterioară datei cumpărării. (2) Utilizatorii reţelei de drumuri naţionale din România cu autovehicule înmatriculate în România vor achită tariful de utilizare a reţelei de drumuri naţionale din România în lei, la cursul de schimb al zilei comunicat de Banca Naţionala a României, valabil pentru ultima zi din luna anterioară datei cumpărării. (3) Este obligatorie păstrarea rovinietelor aplicate vizibil pe partea interioară a parbrizului pentru autovehiculele înmatriculate în alte state, pe toată perioada de parcurs sau de stationare în România, fără discontinuitate.--------------Art. 6 a fost modificat de pct. 7 al art. I din LEGEA nr. 424 din 27 iunie 2002, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 468 din 1 iulie 2002.  +  Articolul 7 (1) Responsabilitatea achiziţionării rovinietei în ceea ce priveşte tipul şi valabilitatea acesteia revine în exclusivitate conducătorului auto. (2) Prin rovinieta valabilă se înţelege rovinieta aplicată în locul stabilit prin norme, a carei durata de valabilitate nu este depăşită şi care asigura, prin tarifele plătite, dreptul de utilizare a reţelei de drumuri naţionale din România pe toată durata de parcurs şi de şedere în România, fără discontinuitate.--------------Art. 7 a fost modificat de pct. 8 al art. I din LEGEA nr. 424 din 27 iunie 2002, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 468 din 1 iulie 2002.  +  Articolul 8 (1) Fapta posesorilor de autovehicule sau a conducătorilor acestora care utilizează reţeaua de drumuri naţionale din România fără a deţine rovinieta valabilă constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă de la 3.000.000 lei la 45.000.000 lei, cuantumul acesteia urmând a fi reactualizat anual în funcţie de cursul de schimb euro/leu. Transportatorilor cu autovehicule înmatriculate în alte state plata amenzii contravenţionale li se va aplica numai în punctele de control trecere frontiera la ieşirea din România. (2) În cazul în care contravenientul a achitat amenda contravenţională prevăzută la alin. (1), urmărirea contravenţiei încetează. (3) O dată cu aplicarea amenzii contravenţionale, posesorilor de autovehicule sau conducătorilor acestora care utilizează reţeaua de drumuri naţionale din România fără a avea rovinieta valabilă li se retine certificatul de înmatriculare al autovehiculului şi, după caz, licenta de execuţie pentru vehicul, până la achitarea tarifului de utilizare a reţelei de drumuri naţionale din România. (4) Contravenienţii au obligaţia ca în termen de 48 de ore de la aplicarea amenzii contravenţionale sa achite tariful de utilizare a reţelei de drumuri naţionale din România.--------------Art. 8 a fost modificat de pct. 9 al art. I din LEGEA nr. 424 din 27 iunie 2002, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 468 din 1 iulie 2002.  +  Articolul 9Constatarea contravenţiilor şi aplicarea sancţiunilor prevăzute la art. 8 se fac de către: a) personalul împuternicit din cadrul Ministerului Lucrărilor Publice, Transporturilor şi Locuinţei, din agenţiile de control şi încasare ale Regiei Autonome <>, care funcţionează în punctele de trecere a frontierei, împreună cu organele poliţiei de frontieră;--------------Litera a) a art. 9 a fost modificată de pct. 10 al art. I din LEGEA nr. 424 din 27 iunie 2002, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 468 din 1 iulie 2002. b) ofiţerii şi subofiterii de poliţie care îndrumă, supraveghează şi controlează circulaţia pe reţeaua de drumuri naţionale din România.--------------Litera b) a art. 9 a fost modificată de pct. 10 al art. I din LEGEA nr. 424 din 27 iunie 2002, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 468 din 1 iulie 2002.  +  Articolul 10Contravenţiilor prevăzute la art. 8 le sunt aplicabile dispoziţiile Ordonanţei Guvernului nr. 2/2001privind regimul juridic al contravenţiilor, cu modificările şi completările ulterioare, cu excepţia prevederilor art. 16 alin. (1) privind posibilitatea achitării în termen de 48 de ore a jumătate din minimul amenzii prevăzute de actul normativ.--------------Art. 10 a fost modificat de pct. 11 al art. I din LEGEA nr. 424 din 27 iunie 2002, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 468 din 1 iulie 2002.  +  Articolul 11Aplicarea tarifului de utilizare a reţelei de drumuri naţionale din România nu exonereaza utilizatorii reţelei de drumuri naţionale din România de la plata celorlalte tarife percepute de Regia Autonomă <>, prevăzute de reglementările în vigoare.--------------Art. 11 a fost modificat de pct. 12 al art. I din LEGEA nr. 424 din 27 iunie 2002, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 468 din 1 iulie 2002.  +  Articolul 12Sumele încasate în urma aplicării tarifului de utilizare a reţelei de drumuri naţionale din România se constituie venit la dispoziţia Regiei Autonome <> şi vor fi utilizate în exclusivitate pentru finanţarea lucrărilor de construcţie, modernizare, întreţinere şi reparatie a drumurilor naţionale, precum şi pentru garantarea şi rambursarea creditelor externe şi interne contractate în acest scop, inclusiv pentru plati în numele autorităţii publice contractante, ca urmare a obligaţiilor asumate în cadrul contractelor de parteneriat public-privat în sectorul drumurilor naţionale şi autostrazilor.--------------Art. 12 a fost modificat de pct. 13 al art. I din LEGEA nr. 424 din 27 iunie 2002, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 468 din 1 iulie 2002.  +  Articolul 12^1Falsificarea rovinietelor, deţinerea sau utilizarea de roviniete falsificate constituie infracţiune şi se pedepseşte potrivit prevederilor art. 282 din Codul penal.--------------Art. 12^1 a fost introdus de pct. 14 al art. I din LEGEA nr. 424 din 27 iunie 2002, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 468 din 1 iulie 2002.  +  Articolul 13În termen de 90 de zile de la data publicării prezentei ordonanţe în Monitorul Oficial al României, Partea I, Ministerul Lucrărilor Publice, Transporturilor şi Locuinţei va elabora norme metodologice pentru aplicarea tarifului de utilizare a reţelei de drumuri naţionale din România.--------------Art. 13 a fost modificat de pct. 15 al art. I din LEGEA nr. 424 din 27 iunie 2002, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 468 din 1 iulie 2002.  +  Articolul 14Anexele nr. 1 şi 2 fac parte integrantă din prezenta ordonanţă.PRIM-MINISTRUADRIAN NASTASEContrasemnează:──────────────Ministrul lucrărilor publice,transporturilor şi locuinţei,Miron Tudor MitreaMinistrul finanţelor publice,Mihai Nicolae Tanasescu  +  Anexa 1                              INTRODUCEREA ETAPIZATA            a tarifului de utilizare a reţelei de drumuri naţionale din România             de la 1 iulie 2002 pentru autovehiculele de transport marfa                      cu masa totală mai mare sau egala cu 12 tone┌───────┬───────┬────────────────────┬────────────────────┬────────────────────┐│Nr de │Durata │Tariful în EURO în │Tariful în EURO în │Tariful în EURO în ││axe │ de │perioada 1.07.2002- │perioada 1.01.2005- │perioada După ││ │parcurs│31.21.2004 │31.12.2007 │1.01.2008 ││ │şi sta-├──────┬──────┬──────┼──────┬──────┬──────┼──────┬──────┬──────┤│ │tionare│NON- │EURO I│EURO │NON- │EURO I│EURO │NON- │EURO I│EURO ││ │ în │EURO │ │II şi │EURO │ │II şi │EURO │ │II şi ││ │ROMÂNIA│ │ │peste │ │ │peste │ │ │peste ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │├───────┼───────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤│ │1 zi │ 2│ 2│ 2│ 5│ 5│ 5│ 8│ 8│ 8││ ├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤│ │7 zile │ 10│ 9│ 8│ 19│ 17│ 15│ 32│ 29│ 25││maximum├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤│3 axe │30 zile│ 35│ 31│ 27│ 69│ 61│ 54│ 115│ 102│ 90││(inclu-├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤│siv) │6 luni │ 173│ 153│ 135│ 346│ 306│ 270│ 576│ 510│ 450││ ├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤│ │12 luni│ 288│ 255│ 225│ 576│ 510│ 450│ 960│ 850│ 750│├───────┼───────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤│ │1 zi │ 2│ 2│ 2│ 5│ 5│ 5│ 8│ 8│ 8││ ├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤│ │7 zile │ 16│ 14│ 13│ 31│ 28│ 25│ 52│ 47│ 42││maximum├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤│4 axe │30 zile│ 56│ 50│ 45│ 112│ 101│ 90│ 186│ 168│ 150││(inclu-├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤│siv) │6 luni │ 279│ 252│ 225│ 558│ 504│ 450│ 930│ 840│ 750││ ├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤│ │12 luni│ 465│ 420│ 375│ 930│ 840│ 750│ 1.550│ 1.400│ 1.250││ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │└───────┴───────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘-------------Titlul anexei 1 a fost modificat de pct. 16 al art. I din LEGEA nr. 424 din 27 iunie 2002, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 468 din 1 iulie 2002.  +  Anexa 2                               INTRODUCEREA ETAPIZATA     a tarifului de utilizare a reţelei de drumuri naţionale din România      de la 1 iulie 2002 pentru autovehicule având masa totală maxima      autorizata sub 12,0 tone şi pentru autovehicule de transport pasageri┌───────┬───────┬────────────────────┬────────────────────┬────────────────────┐│ │Durata │Tariful în EURO în │Tariful în EURO în │Tariful în EURO ││ │ de │perioada 1.07.2002- │perioada 1.01.2005- │începând cu ││ Tip │parcurs│31.21.2004 │31.12.2007 │1.01.2008 ││vehicul│ şi │ │ │ │├───────┼───────┼──────┬──────┬──────┼──────┬──────┬──────┼──────┬──────┬──────┤│ │statio-│NON- │EURO I│EURO │NON- │EURO I│EURO │NON- │EURO I│EURO ││ Tip │nare în│EURO │ │II şi │EURO │ │II şi │EURO │ │II şi ││ │ROMÂNIA│ │ │peste │ │ │peste │ │ │peste │├───────┼───────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤│ │1 zi │ 0│ 0│ 0│ 0,6│ 0,6│ 0,6│ 1,0│ 1,0│ 1,0││ ├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤│ │7 zile │ 0│ 0│ 0│ 3,0│ 2,4│ 1,8│ 5,0│ 4,0│ 3││autotu-├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤│risme │30 zile│ 0│ 0│ 0│ 6,0│ 4,8│ 3,6│ 10│ 8│ 6││ ├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤│ │6 luni │ 0│ 0│ 0│ 15,0│ 12,0│ 9,0│ 25│ 20│ 15││ ├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤│ │12 luni│ 0│ 0│ 0│ 24,0│ 21,0│ 16,8│ 40│ 35│ 28│├───────┼───────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤│ │1 zi │ 0│ 0│ 0│ 4,2│ 3,6│ 3,0│ 7│ 6│ 5││ ├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤│ │7 zile │ 0│ 0│ 0│ 15,0│ 12,0│ 9,0│ 25│ 20│ 15││micro- ├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤│buze │30 zile│ 0│ 0│ 0│ 54,0│ 48,0│ 39,0│ 90│ 80│ 65││ ├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤│ │6 luni │ 0│ 0│ 0│ 156,0│ 138,0│ 114,0│ 260│ 230│ 190││ ├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤│ │12 luni│ 0│ 0│ 0│ 216,0│ 210,0│ 204,0│ 360│ 350│ 340│├───────┼───────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤│ │1 zi │ 0│ 0│ 0│ 4,8│ 4,2│ 3,6│ 8│ 7│ 6││ ├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤│ │7 zile │ 0│ 0│ 0│ 16,8│ 14,4│ 12,0│ 28│ 24│ 20││auto- ├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤│buze şi│30 zile│ 0│ 0│ 0│ 60,0│ 54,0│ 48,0│ 100│ 90│ 80││ ├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤│auto- │6 luni │ 0│ 0│ 0│ 318,0│ 282,0│ 240,0│ 530│ 470│ 400││care ├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤│ │12 luni│ 0│ 0│ 0│ 510,0│ 450,0│ 390,0│ 850│ 750│ 650│├───────┼───────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤│ │1 zi │ 0│ 0│ 0│ 1,2│ 1,2│ 1,2│ 2│ 2│ 2││ ├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤│ │7 zile │ 0│ 0│ 0│ 6,0│ 5,4│ 4,8│ 10│ 9│ 8││marfa ├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤│0-3,5t │30 zile│ 0│ 0│ 0│ 21,0│ 18,0│ 15,0│ 35│ 30│ 25││ ├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤│ │6 luni │ 0│ 0│ 0│ 54,0│ 48,0│ 39,0│ 90│ 80│ 65││ ├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤│ │12 luni│ 0│ 0│ 0│ 90,0│ 78,0│ 60,0│ 150│ 130│ 100│├───────┼───────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤│ │1 zi │ 2,4│ 1,8│ 1,5│ 4,8│ 3,6│ 3,0│ 8│ 6│ 5││ ├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤│ │7 zile │ 8,4│ 6,9│ 5,4│ 16,8│ 13,8│ 10,8│ 28│ 23│ 18││marfa ├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤│3,5 - │30 zile│ 30,0│ 27,0│ 22,5│ 60,0│ 54,0│ 45,0│ 100│ 90│ 75││7,0 t*)├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤│ │6 luni │ 90,0│ 75,0│ 60,0│ 180,0│ 150,0│ 120,0│ 300│ 250│ 200││ ├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤│ │12 luni│ 120,0│ 114,0│ 105,0│ 240,0│ 228,0│ 210,0│ 400│ 380│ 350│├───────┼───────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤│ │1 zi │ 2,4│ 2,1│ 1,8│ 4,8│ 4,2│ 3,6│ 8│ 7│ 6││ ├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤│ │7 zile │ 9,0│ 7,5│ 6,0│ 18,0│ 15,0│ 12,0│ 30│ 25│ 20││marfa ├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤│7 - │30 zile│ 31,5│ 28,5│ 25,5│ 63,0│ 57,0│ 51,0│ 105│ 95│ 85││12,0t**├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤│ │6 luni │ 165,0│ 147,0│ 129,0│ 330,0│ 294,0│ 258,0│ 550│ 490│ 430││ ├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤│ │12 luni│ 270,0│ 240,0│ 210,0│ 540,0│ 480,0│ 420,0│ 900│ 800│ 700│└───────┴───────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘Obs: *) Tarife aplicabile începând cu 01 ianuarie 2004.Obs: **) Tarife aplicabile începând cu 01 ianuarie 2003.-------------Titlul anexei 2 a fost modificat de pct. 17 al art. I din LEGEA nr. 424 din 27 iunie 2002, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 468 din 1 iulie 2002.────────────────────