PROCEDURĂ din 22 februarie 2005 (*actualizată*)de evaluare şi desemnare a organismelor autorizate să elibereze agremente tehnice europene pentru produse pentru construcţii(actualizată până la data de 22 iunie 2012*)
EMITENT
  • MINISTERUL TRANSPORTURILOR, CONSTRUCŢIILOR ŞI TURISMULUI
  • --------------*) Forma actualizată a acestui act normativ până la data de 22 iunie 2012 este realizată de către Departamentul juridic din cadrul S.C. "Centrul Teritorial de Calcul Electronic" S.A. Piatra-Neamţ prin includerea tuturor modificărilor şi completărilor aduse de către: ORDINUL nr. 908 din 15 iunie 2012.Conţinutul acestui act nu este un document cu caracter oficial, fiind destinat pentru informarea utilizatorilor  +  Capitolul I Prevederi generale  +  Articolul 1Prezenta procedură stabileşte cadrul instituţional, condiţiile şi regulile de procedură pentru evaluarea, desemnarea şi notificarea organismelor, cu sediul în România, care pot elibera agremente tehnice europene, denumite în continuare organisme ETA.  +  Articolul 2Prevederile prezentei proceduri au la bază următoarele documente de referinţă: a) Hotărârea Guvernului nr. 622/2004 privind stabilirea condiţiilor de introducere pe piaţă a produselor pentru construcţii, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 421 din 11 mai 2004; b) Regulamentul privind agrementul tehnic european pentru produse pentru construcţii, aprobat prin Ordinul ministrului transporturilor, construcţiilor şi turismului nr. 2.190/2004, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 90 din 27 ianuarie 2005; c) Standardul SR EN ISO 9001 - Sisteme de management al calităţii. Cerinţe.  +  Articolul 3 (1) Termenii de specialitate utilizaţi în prezenta procedură sunt prevăzuţi şi definiţi în documentele de referinţă menţionate la art. 2. (2) Prescurtările utilizate în textul procedurii au următoarele semnificaţii:- C.T.P.C. - Consiliul Tehnic Permanent pentru Construcţii;- EOTA - Organizaţia Europeană pentru Agremente Tehnice;- PECA - Protocol la Acordul european privind evaluarea conformităţii şi acceptarea produselor industriale.  +  Capitolul II Cadrul instituţional şi condiţiile de desemnare  +  Articolul 4 (1) Autorizarea organismelor de a elibera agremente tehnice europene se stabileşte de către autoritatea competentă prevăzută la art. 39 din Hotărârea Guvernului nr. 622/2004, la solicitarea organismului interesat şi pe baza propunerilor formulate de C.T.P.C., prin Comisia de recunoaştere a organismelor desemnate pentru atestarea conformităţii produselor pentru construcţii, constituită prin ordin al ministrului transporturilor, construcţiilor şi turismului în aplicarea Hotărârii Guvernului nr. 622/2004, denumită în continuare Comisia de recunoaştere. (2) Desemnarea organismelor ETA, precum şi suspendarea sau retragerea desemnărilor se aprobă prin ordin al ministrului transporturilor, construcţiilor şi turismului, care se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I. (3) De la data intrării în vigoare a protocolului PECA în domeniul produselor pentru construcţii sau de la data aderării României la Uniunea Europeană, dacă un astfel de protocol nu este încheiat anterior, organismele ETA desemnate se notifică de către autoritatea competentă Comisiei Europene şi statelor membre ale Uniunii Europene.  +  Articolul 5 (1) Evaluarea specifică a solicitărilor pentru desemnare ca organisme ETA, precum şi supravegherea organismelor ETA desemnate se realizează de către C.T.P.C. (2) Costurile aferente evaluării şi supravegherii organismelor ETA se stabilesc pe bază de tarife, care se actualizează periodic, şi se suportă de organismele solicitante.  +  Articolul 6 (1) Pot fi autorizate ca organisme ETA persoane juridice sau entităţi din cadrul unor persoane juridice, cu sediul în România, care dovedesc că îndeplinesc cerinţele prevăzute la art. 19 alin. (2) din Hotărârea Guvernului nr. 622/2004, tratate potrivit prevederilor prezentei proceduri. (2) Organismele ETA notificate potrivit prevederilor art. 4 alin. (3) trebuie să adere la EOTA; după obţinerea calităţii de membru EOTA pot iniţia şi derula procedurile de agrementare adoptate în cadrul EOTA, preluate prin Regulamentul privind agrementul tehnic european pentru produse pentru construcţii. (3) Demersurile procedurale şi costurile aferente obţinerii şi păstrării calităţii de membru EOTA sunt în sarcina organismelor ETA notificate.  +  Articolul 7 (1) În cazul în care sunt notificate mai multe organisme ETA, Ministerul Dezvoltării Regionale şi Turismului nominalizează ca purtător de cuvânt al României în cadrul EOTA, prin ordin al ministrului, acel organism ETA care cumulează cel mai mare punctaj în urma evaluării criteriilor prevăzute la alin. (2). (2) Criteriile de evaluare a organismelor ETA în vederea nominalizării purtătorului de cuvânt al României în cadrul EOTA sunt: a) numărul de agremente tehnice noi în construcţii elaborate de către organismul ETA şi avizate, pentru fiecare categorie de produse şi procedee pentru construcţii, în ultimele 36 de luni anterioare lunii în care se emite declaraţia prevăzută la art. 7^1; b) numărul de specialişti angajaţi în activitatea de elaborare de agremente tehnice în construcţii, pentru fiecare categorie de produse şi procedee pentru construcţii, la data întocmirii declaraţiei prevăzute la art. 7^1; c) numărul de laboratoare proprii cu certificate de acreditare emise de către Asociaţia de Acreditare din România şi/sau autorizaţii emise de către Inspectoratul de Stat în Construcţii valabile la data întocmirii declaraţiei prevăzute la art. 7^1; d) totalul veniturilor din activitatea de agrement tehnic în construcţii (elaborare de agremente tehnice noi, prelungiri de agremente tehnice/avize tehnice, modificări şi completări ale agrementelor tehnice) obţinute în ultimele 36 de luni anterioare lunii în care se emite declaraţia prevăzută la art. 7^1. (3) Punctajul pentru fiecare criteriu se stabileşte prin aplicarea următorului algoritm: a) organismul ETA care, prin cuantificarea criteriului, obţine cea mai mare valoare notată în cele ce urmează cu N primeşte un număr de 10 puncte; b) punctajul pentru celelalte organisme se calculează cu formula (Ni x 10)/N, unde Ni este valoarea obţinută prin cuantificarea criteriului aferentă organismul căruia i se calculează punctajul. (4) Evaluarea prevăzută la alin. (1) se realizează de către direcţia cu atribuţii în domeniul liberei circulaţii a produselor pentru construcţii din cadrul Ministerului Dezvoltării Regionale şi Turismului.---------Art. 7 a fost modificat de pct. 1 al art. I din ORDINUL nr. 908 din 15 iunie 2012, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 416 din 22 iunie 2012.  +  Articolul 7^1Organismele ETA, la solicitarea Ministerului Dezvoltării Regionale şi Turismului pentru nominalizarea purtătorului de cuvânt al României în cadrul EOTA, transmit acestuia declaraţia întocmită conform modelului prevăzut în anexa nr. 1, care face parte integrantă din prezenta procedură.---------Art. 7^1 a fost introdus de pct. 2 al art. I din ORDINUL nr. 908 din 15 iunie 2012, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 416 din 22 iunie 2012.  +  Capitolul III Reguli de procedură  +  Articolul 8 (1) Organismele interesate transmit autorităţii competente o cerere de desemnare ETA, conform modelului prevăzut în anexa nr. 2, care face parte integrantă din prezenta procedură.---------Alin. (1) al art. 8 a fost modificat de pct. 3 al art. I din ORDINUL nr. 908 din 15 iunie 2012, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 416 din 22 iunie 2012. (2) Cererea trebuie însoţită de următoarele documente: a) certificatul de înmatriculare la Oficiul Naţional al Registrului Comerţului sau alt act juridic echivalent privind înregistrarea, în copie; b) statutul sau alt act constitutiv, în copie; c) memoriu de prezentare privind activitatea desfăşurată, relevantă pentru domeniul specific; d) extras din regulamentul de organizare şi funcţionare, cu referire la activitatea specifică; e) documentul de certificare a sistemului propriu de management al calităţii pentru activitatea specifică, în copie; f) certificatul de acreditare emis de organismul naţional de acreditare pentru laboratorul sau laboratoarele propriu/proprii şi/sau subcontractant/subcontractante, care participă la activitatea specifică; g) datele specifice de personal privind locul de muncă, funcţia, calificarea şi experienţa profesională, pentru toţi specialiştii implicaţi în activitatea specifică; h) descrierea sumară a spaţiilor de lucru, a echipamentelor tehnice şi a surselor documentare disponibile pentru activitatea specifică, cu precizarea apartenenţei acestora; i) declaraţiile pe propria răspundere ale directorului şi celorlalţi specialişti implicaţi în activitatea specifică, privind respectarea criteriilor deontologice profesionale; j) documente referitoare la subcontractarea unor activităţi aferente activităţii specifice, după caz: documente de subcontractare încheiate, în copie, sau modelul contractului de subcontractare; k) alte documente cu relevanţă pentru activitatea specifică, după caz. (3) Cererile de desemnare ETA se înregistrează prin secretariatul Comisiei de recunoaştere, care transmite documentele însoţitoare, în termen de 4 zile, la C.T.P.C., în vederea evaluării specifice.  +  Articolul 9 (1) Prin evaluarea specifică în vederea autorizării, efectuată pe baza documentelor prezentate şi a unui audit la sediul solicitantului, se constată în ce măsură solicitantul face dovada competenţei şi capacităţii sale de a desfăşura activitatea specifică potrivit cerinţelor. (2) Criteriile de evaluare urmărite şi criteriile de acceptare sunt: a) obiectul de activitate: să cuprindă activităţi de natură tehnică şi/sau ştiinţifică cu profil adecvat domeniului produselor pentru construcţii; b) organizarea: să fie identificată organizarea structurală şi procesuală pentru conducerea şi desfăşurarea activităţii specifice, prin care, pentru evaluarea adecvării la utilizare a produselor, să se asigure independenţa de decizie, imparţialitatea deciziei în raport cu interesele producătorilor implicaţi şi participarea echilibrată la decizie a tuturor părţilor interesate; c) managementul calităţii: să fie documentat, implementat şi certificat un sistem de management al calităţii pentru activitatea specifică, în conformitate cu cerinţele aplicabile ale standardului SR EN ISO 9001; d) capabilitatea tehnico-ştiinţifică: să dispună de personal având calificarea, instruirea şi experienţa adecvate, precum şi de echipamente tehnice, proceduri documentate şi surse de date corespunzătoare, care să asigure baza ştiinţifică şi practică pentru efectuarea examinărilor, încercărilor şi a evaluării produselor noi.  +  Articolul 10 (1) C.T.P.C. efectuează evaluarea specifică în termen de 30 de zile de la primirea, din partea Comisiei de recunoaştere, a documentelor depuse de solicitant. (2) Dacă documentaţia depusă iniţial nu este completă, termenul prevăzut la alin. (1) curge de la data finalizării dosarului. (3) Constatările din cadrul evaluării sunt consemnate într-un raport de evaluare, care împreună cu dosarul complet de evaluare se transmite Comisiei de recunoaştere în termenul prevăzut la alin. (1). În concluziile raportului de evaluare se menţionează propunerea de acceptare sau de respingere a autorizării, precizându-se, dacă este cazul, motivele respingerii.  +  Articolul 11 (1) Comisia de recunoaştere analizează dosarul de evaluare şi decide asupra propunerilor din raportul de evaluare, în termen de 15 zile de la primirea acestuia. (2) În cazul în care este necesar pentru luarea deciziei privind autorizarea, Comisia de recunoaştere poate întreprinde orice alte măsuri justificate pentru informarea sa completă şi corectă. Cheltuielile ocazionate de realizarea măsurilor se suportă de solicitanţi. (3) Rezultatul analizei efectuate de Comisia de recunoaştere şi decizia acesteia se consemnează printr-un proces-verbal în registrul unic gestionat de comisie. (4) În ordinul privind desemnarea organismelor ETA, prevăzut la art. 4 alin. (2), şi în notificările prevăzute la art. 4 alin. (3) se precizează denumirea completă şi sediul organismelor care au fost autorizate. (5) Dosarele constituite în procesul de evaluare se retransmit la C.T.P.C., care le păstrează o perioadă de 10 ani. Dosarele se pun, la cerere, la dispoziţie autorităţii competente pentru desemnare sau organelor de control împuternicite de aceasta.  +  Articolul 12 (1) Organismele ETA trebuie să îndeplinească în mod permanent cerinţele şi condiţiile care au stat la baza deciziei de autorizare, cerinţele prevăzute la alin. (2), precum şi cerinţele de funcţionare impuse de regulile interne ale EOTA. (2) Organismele ETA au următoarele obligaţii generale: a) să respecte regulile de procedură privind iniţierea, procesarea şi eliberarea agrementelor tehnice europene; b) să sprijine autoritatea competentă care le-a desemnat să efectueze, prin C.T.P.C., monitorizarea activităţii lor, prin schimb curent de informaţii, audituri planificate de supraveghere şi, dacă este cazul, inspecţii inopinate; c) să facă cunoscute autorităţii competente care le-a desemnat, cu cel puţin 10 zile înainte de a fi puse în aplicare, intenţiile de modificare importante survenite în legătură cu condiţiile care au stat la baza deciziei de autorizare sau orice altă măsură care ar putea afecta îndeplinirea cerinţelor pentru autorizare.  +  Articolul 13 (1) Comisia de recunoaştere analizează periodic situaţia organismelor ETA desemnate şi notificate, pe baza documentelor întocmite în cadrul acţiunilor de monitorizare şi a propunerilor formulate de către C.T.P.C., a eventualelor sesizări şi reclamaţii şi a oricăror alte informaţii relevante pe care le deţine, şi decide, dacă este cazul, de comun acord cu EOTA, menţinerea, suspendarea sau retragerea desemnărilor acordate. (2) Suspendarea sau retragerea desemnării unui organism ETA survine în cazul nerespectării cerinţelor prevăzute la art. 12 sau la solicitarea organismului ETA în cauză. (3) Solicitarea de către organismul ETA a suspendării sau retragerii desemnării trebuie înaintată autorităţii competente cu minimum 3 luni înainte de încetarea activităţii. (4) Deciziile Comisiei de recunoaştere privind suspendarea sau retragerea desemnării unor organisme ETA se consemnează prin procese-verbale în registrul unic gestionat de comisie şi se aprobă prin ordin al ministrului transporturilor, construcţiilor şi turismului, conform prevederilor art. 4 alin. (2). (5) Organismele cărora li s-a suspendat sau li s-a retras desemnarea se notifică Comisiei Europene şi statelor membre ale Uniunii Europene de către autoritatea competentă.  +  Capitolul IV Dispoziţii tranzitorii şi finale  +  Articolul 14Desemnarea organismelor ETA poate fi acordată pe o perioadă de 5 ani sau, în cazuri motivate, pe o perioadă mai scurtă; la expirarea perioadei respective autoritatea competentă poate decide prelungirea desemnării sau o nouă evaluare.  +  Articolul 15 (1) Până la data intrării în vigoare a protocolului PECA în domeniul produselor pentru construcţii sau până la data aderării României la Uniunea Europeană, dacă un astfel de protocol nu este încheiat anterior, organismele ETA desemnate potrivit prevederilor art. 4 alin. (2) pot adera la EOTA în calitate de membru observator, fără a avea dreptul de a iniţia proceduri de agrementare. (2) Demersurile procedurale şi costurile aferente obţinerii calităţii de membru observator EOTA sunt în sarcina organismelor ETA interesate.  +  Anexa 1-----la procedură)----------------Organismul ETADenumirea: ........................................................................Datele de identificare:- Adresa sediului social: .........................................................- Numărul de ordine în registrul comerţului: ......................................- Codul unic de înregistrare: ....................... din data ....................DECLARAŢIE- model -În conformitate cu prevederile art. 7 alin. (4) din Procedura de evaluare şi desemnare a organismelor autorizate să elibereze agremente tehnice europene pentru produse pentru construcţii, aprobată prin Ordinul ministrului transporturilor, construcţiilor şi turismului nr. 270/2005, cu modificările şi completările ulterioare, subsemnaţii declarăm pe propria răspundere, sub sancţiunile aplicabile faptei de fals în acte publice, că datele prezentate în tabelul următor şi în anexele la prezenta declaraţie cu privire la activitatea de agremente tehnic în construcţii a organismului menţionat mai sus sunt reale şi complete: ┌──────────────────────────────────────────────────────┬──────────┬──────────┐ │ Denumirea criteriului │Cantitatea│Observaţii│ ├──────────────────────────────────────────────────────┼──────────┼──────────┤ │A. Criterii tehnice │ │ │ ├──────────────────────────────────────────────────────┼──────────┼──────────┤ │1. Numărul de agremente tehnice noi în construcţii │ │ │ │elaborate şi avizate în ultimii 5 ani, pentru │ │ │ │categoria de produse şi procedee pentru construcţii │ │ │ ├──────────────────────────────────────────────────────┼──────────┼──────────┤ │1.1. Elemente structurale şi fundaţii; elemente de │ │ │ │închidere, compartimentare, pereţi nestructurali, │ │ │ │tâmplărie şi vitraje; protecţii la foc, termotehnică, │ │ │ │acustică, protecţii hidrofuge şi învelitori; finisaje,│ │ │ │protecţii anticorozive şi speciale, tencuieli, placaje│ │ │ │şi pardoseli │ │ │ ├──────────────────────────────────────────────────────┼──────────┼──────────┤ │1.2. Produse, procedee şi echipamente pentru │ │ │ │instalaţii aferente construcţiilor pentru: încălziri, │ │ │ │climatizări, ventilaţii, sanitare, gaze, electrice; │ │ │ │domotică, produse şi echipamente înglobate în │ │ │ │construcţii; produse, procedee şi echipamente pentru │ │ │ │irigaţii, drenaje, foraje, alimentări cu apă, │ │ │ │recuperări; baraje şi acumulări de apă; lucrări de │ │ │ │gospodărie comunală, alimentări cu apă, canalizări, │ │ │ │staţii de tratare şi de epurare, transport urban şi │ │ │ │salubritate │ │ │ ├──────────────────────────────────────────────────────┼──────────┼──────────┤ │1.3. Drumuri, poduri rutiere, porturi rutiere, porturi│ │ │ │şi aeroporturi; căi ferate, poduri pentru căi ferate, │ │ │ │lucrări de artă şi materiale de cale │ │ │ ├──────────────────────────────────────────────────────┼──────────┼──────────┤ │2. Numărul de specialişti angajaţi în activitatea de │ │ │ │elaborare de agremente tehnice în construcţii, pentru │ │ │ │categoria de produse şi procedee pentru construcţii │ │ │ ├──────────────────────────────────────────────────────┼──────────┼──────────┤ │2.1. Elemente structurale şi fundaţii; elemente de │ │ │ │închidere, compartimentare, pereţi nestructurali, │ │ │ │tâmplărie şi vitraje; protecţii la foc, termotehnică, │ │ │ │acustică, protecţii hidrofuge şi învelitori; finisaje,│ │ │ │protecţii anticorozive şi speciale, tencuieli, placaje│ │ │ │şi pardoseli │ │ │ ├──────────────────────────────────────────────────────┼──────────┼──────────┤ │2.2. Produse, procedee şi echipamente pentru │ │ │ │instalaţii aferente construcţiilor pentru: încălziri, │ │ │ │climatizări, ventilaţii, sanitare, gaze, electrice; │ │ │ │domotică, produse şi echipamente înglobate în │ │ │ │construcţii; produse, procedee şi echipamente pentru │ │ │ │irigaţii, drenaje, foraje, alimentări cu apă, │ │ │ │recuperări; baraje şi acumulări de apă; lucrări de │ │ │ │gospodărie comunală, alimentări cu apă, canalizări, │ │ │ │staţii de tratare şi de epurare, transport urban şi │ │ │ │salubritate │ │ │ ├──────────────────────────────────────────────────────┼──────────┼──────────┤ │2.3. Drumuri, poduri rutiere, porturi rutiere, porturi│ │ │ │şi aeroporturi; căi ferate, poduri pentru căi ferate, │ │ │ │lucrări de artă şi materiale de cale │ │ │ ├──────────────────────────────────────────────────────┼──────────┼──────────┤ │3. Numărul de laboratoare proprii cu certificate de │ │ │ │acreditare emise de către Asociaţia de Acreditare din │ │ │ │România şi/sau autorizaţii emise de către │ │ │ │Inspectoratul de Stat în Construcţii valabile la data │ │ │ │întocmirii prezentei declaraţii, după cum este │ │ │ │prezentat detaliat în anexa nr. 3 la prezenta │ │ │ │declaraţie. │ │ │ ├──────────────────────────────────────────────────────┼──────────┼──────────┤ │B. Criterii financiare │ │ │ ├──────────────────────────────────────────────────────┼──────────┼──────────┤ │1. Totalul veniturilor (în lei) obţinute în ultimii │ │ │ │5 ani din activitatea de agrement tehnic în │ │ │ │construcţii (elaborare de agremente tehnice noi, │ │ │ │prelungiri de agremente tehnice/avize tehnice, │ │ │ │modificări şi completări de agremente tehnice) │ │ │ └──────────────────────────────────────────────────────┴──────────┴──────────┘ANEXE:Anexa nr. 1 - Lista agrementelor tehnice noi în construcţii elaborate şi avizate în ultimii 5 ani, pe categorii de produse şi procedee şi construcţii*)Anexa nr. 2 - Lista specialiştilor angajaţi în activitatea de agremente tehnice în construcţii, la data întocmirii declaraţiei, pentru categoria de produse şi procedee pentru construcţii**)Anexa nr. 3 - Lista laboratoarelor proprii acreditate/autorizate la data întocmirii declaraţiei***)    Preşedinţe/Director general, Director economic/Contabil-şef,    ............................ ...............................    Data: .............-----*) Se întocmeşte conform modelului prezentat în anexa nr. 1 la prezenta declaraţie.**) Se întocmeşte conform modelului prezentat în anexa nr. 2 la prezenta declaraţie.***) Se întocmeşte conform modelului prezentat în anexa nr. 3 la prezenta declaraţie.  +  Anexa 1-------la declaraţie-------------Organismul ETADenumirea: ......................................................................................Datele de identificare:- Adresa sediului social: ....................................................................- Numărul de ordine în registrul comerţului: ......................................- Codul unic de înregistrare: .......................din data ....................Lista agrementelor tehnice noi în construcţiielaborate şi avizate în ultimii 5 ani, pe categorii de produseşi procedee pentru construcţii*Font 9* ┌────┬───────────────────┬────────────────────────────────┬──────────┬───────────────────┐ │Nr. │ Codul/Numărul │Denumirea produsului/procedeului│Producător│ Titularul │ │crt.│agrementului tehnic│ │ │agrementului tehnic│ ├────┴───────────────────┴────────────────────────────────┴──────────┴───────────────────┤ │Categoria: Elemente structurale şi fundaţii; elemente de închidere, compartimentare, │ │pereţi nestructurali, tâmplărie şi vitraje; protecţii la foc, termotehnică, acustică, │ │protecţii hidrofuge şi învelitori; finisaje, protecţii anticorozive şi speciale, │ │tencuieli, placaje şi pardoseli: │ ├────┬───────────────────┬────────────────────────────────┬──────────┬───────────────────┤ │ │ │ │ │ │ ├────┼───────────────────┼────────────────────────────────┼──────────┼───────────────────┤ │ │ │ │ │ │ ├────┼───────────────────┼────────────────────────────────┼──────────┼───────────────────┤ │ │ │ │ │ │ ├────┴───────────────────┴────────────────────────────────┴──────────┴───────────────────┤ │Categoria: Produse, procedee şi echipamente pentru instalaţii aferente construcţiilor │ │pentru: încălziri, climatizări, ventilaţii, sanitare, gaze, electrice; domotică, produse│ │şi echipamente înglobate în construcţii; produse, procedee şi echipamente pentru │ │irigaţii, drenaje, foraje, alimentări cu apă, recuperări; baraje şi acumulări de apă; │ │lucrări de gospodărie comunală, alimentări cu apă, canalizări, staţii de tratare şi de │ │epurare, transport urban şi salubritate: │ ├────┬───────────────────┬────────────────────────────────┬──────────┬───────────────────┤ │ │ │ │ │ │ ├────┼───────────────────┼────────────────────────────────┼──────────┼───────────────────┤ │ │ │ │ │ │ ├────┼───────────────────┼────────────────────────────────┼──────────┼───────────────────┤ │ │ │ │ │ │ ├────┴───────────────────┴────────────────────────────────┴──────────┴───────────────────┤ │Categoria: Drumuri, poduri rutiere, porturi rutiere, porturi şi aeroporturi; căi ferate,│ │poduri pentru căi ferate, lucrări de artă şi materiale de cale: │ ├────┬───────────────────┬────────────────────────────────┬──────────┬───────────────────┤ │ │ │ │ │ │ ├────┼───────────────────┼────────────────────────────────┼──────────┼───────────────────┤ │ │ │ │ │ │ ├────┼───────────────────┼────────────────────────────────┼──────────┼───────────────────┤ │ │ │ │ │ │ └────┴───────────────────┴────────────────────────────────┴──────────┴───────────────────┘  +  Anexa 2-------la declaraţie-------------Organismul ETADenumirea: .......................................................Datele de identificare:- Adresa sediului social: ........................................- Numărul de ordine în registrul comerţului: .....................- Codul unic de înregistrare: ............. din data .............Lista specialiştilor angajaţi în activitatea deelaborare de agremente tehnice în construcţii, la data întocmiriideclaraţiei, pentru categoria de produse şi procedee pentru construcţii ┌────┬──────────────────────────────┬──────────────────┬─────────────────────┐ │Nr. │ Numele şi prenumele │ Profesia │ Specializarea │ │crt.│ │ │ │ ├────┴──────────────────────────────┴──────────────────┴─────────────────────┤ │Categoria: Elemente structurale şi fundaţii; elemente de închidere, │ │compartimentare, pereţi nestructurali, tâmplărie şi vitraje; protecţii la │ │foc, termotehnică, acustică, protecţii hidrofuge şi învelitori; finisaje, │ │protecţii anticorozive şi speciale, tencuieli, placaje şi pardoseli: │ ├────┬──────────────────────────────┬──────────────────┬─────────────────────┤ │ │ │ │ │ ├────┼──────────────────────────────┼──────────────────┼─────────────────────┤ │ │ │ │ │ ├────┼──────────────────────────────┼──────────────────┼─────────────────────┤ │ │ │ │ │ ├────┴──────────────────────────────┴──────────────────┴─────────────────────┤ │Categoria: Produse, procedee şi echipamente pentru instalaţii aferente │ │construcţiilor pentru: încălziri, climatizări, ventilaţii, sanitare, gaze, │ │electrice; domotică, produse şi echipamente înglobate în construcţii; │ │produse, procedee şi echipamente pentru irigaţii, drenaje, foraje, │ │alimentări cu apă, recuperări; baraje şi acumulări de apă; lucrări de │ │gospodărie comunală, alimentări cu apă, canalizări, staţii de tratare şi de │ │epurare, transport urban şi salubritate: │ ├────┬──────────────────────────────┬──────────────────┬─────────────────────┤ │ │ │ │ │ ├────┼──────────────────────────────┼──────────────────┼─────────────────────┤ │ │ │ │ │ ├────┼──────────────────────────────┼──────────────────┼─────────────────────┤ │ │ │ │ │ ├────┴──────────────────────────────┴──────────────────┴─────────────────────┤ │Categoria: Drumuri, poduri rutiere, porturi rutiere, porturi şi aeroporturi;│ │căi ferate, poduri pentru căi ferate, lucrări de artă şi materiale de cale: │ ├────┬──────────────────────────────┬──────────────────┬─────────────────────┤ │ │ │ │ │ ├────┼──────────────────────────────┼──────────────────┼─────────────────────┤ │ │ │ │ │ ├────┼──────────────────────────────┼──────────────────┼─────────────────────┤ │ │ │ │ │ └────┴──────────────────────────────┴──────────────────┴─────────────────────┘  +  Anexa 3-------la declaraţie-------------Organismul ETADenumirea: ..........................................................Datele de identificare:- Adresa sediului social: ...........................................- Numărul de ordine în registrul comerţului: ........................- Codul unic de înregistrare: .............. din data ...............Lista laboratoarelor propriiacreditate/autorizate la data întocmirii declaraţiei---------Anexa 1 a fost introdusă de pct. 4 al art. I din ORDINUL nr. 908 din 15 iunie 2012, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 416 din 22 iunie 2012, având conţinutul prevăzut în anexa din acelaşi act normativ.  +  Anexa 2-------la procedură--------------------Anexa la procedură a devenit anexa 2 conform pct. 5 al art. I din ORDINUL nr. 908 din 15 iunie 2012, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 416 din 22 iunie 2012.Nr. ......./data .....CERERE DE DESEMNARE ETA- Model -Solicitantul: ..............(denumirea completă, sediul, telefon/fax, e-mail, cod unic de înregistrare, nr. de ordine în registrul comerţului)......., reprezentat prin director/preşedinte ...............*1), în aplicarea prevederilor art. 8 alin. (1) din Procedura de evaluare şi desemnare a organismelor autorizate să elibereze agremente tehnice europene pentru produse pentru construcţii, aprobată prin Ordinul ministrului transporturilor, construcţiilor şi turismului nr. ............., solicită Ministerului Transporturilor, Construcţiilor şi Turismului să fie evaluat în vederea desemnării ca organism autorizat să elibereze agremente tehnice europene.Anexăm la prezenta cerere următoarele documente*2):- ..........................- ..........................- ..........................Director/Preşedinte*3)........................-----------*1) Numele şi prenumele.*2) Documentele necesare conform prevederilor art. 8 alin. (2) din Procedura de evaluare şi desemnare a organismelor autorizate să elibereze agremente tehnice europene pentru produse pentru construcţii.*3) Numele, prenumele, semnătura directorului/preşedintelui şi ştampila firmei solicitante.------------