ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 45 din 5 iunie 2003 - (*actualizata*)privind finanţele publice locale(actualizata până la data de 28 februarie 2005*)
EMITENT
  • GUVERNUL
  • -----------------*) Textul initial a fost publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 431 din 19 iunie 2003. Aceasta este forma actualizata de S.C. "Centrul Teritorial de Calcul Electronic" S.A. Piatra Neamt până la data de 28 februarie 2005**), cu modificările şi completările aduse de: LEGEA nr. 108 din 7 aprilie 2004; LEGEA nr. 313 din 28 iunie 2004; ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 9 din 24 februarie 2005.**) NOTA CTCE:Art. II din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 9 din 24 februarie 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 174 din 28 februarie 2005 prevede că acest act normativ se aplică începând cu impozitul pe venit incasat la bugetul de stat în luna februarie 2005.În temeiul art. 114 alin. (4) din Constitutie,Guvernul României adopta prezenta ordonanţă de urgenţă.  +  Capitolul I Dispozitii generaleObiectul ordonantei de urgenta  +  Articolul 1 (1) Prezenta ordonanţă de urgenţă stabileste principiile, cadrul general şi procedurile privind formarea, administrarea, angajarea şi utilizarea fondurilor publice locale, precum şi responsabilitatile autorităţilor administraţiei publice locale şi ale instituţiilor publice implicate în domeniul finanţelor publice locale. (2) Dispozitiile prezentei ordonante de urgenta se aplică în domeniul elaborarii, aprobării, executarii şi raportarii: a) bugetelor locale ale comunelor, oraşelor, municipiilor, sectoarelor municipiului Bucureşti, judetelor şi municipiului Bucureşti; b) bugetelor instituţiilor publice, finantate integral sau parţial din bugetele locale, după caz; c) bugetelor instituţiilor publice, finantate integral din venituri proprii; d) bugetului imprumuturilor externe şi interne, pentru care rambursarea, plata dobanzilor, comisioanelor, spezelor şi a altor costuri se asigura din bugetele locale şi care provin din: împrumuturi externe contractate de stat şi subimprumutate autorităţilor administraţiei publice locale şi/sau agentilor economici şi serviciilor publice din subordinea acestora; împrumuturi externe contractate de autorităţile administraţiei publice locale şi garantate de stat; împrumuturi externe şi/sau interne contractate sau garantate de autorităţile administraţiei publice locale; e) bugetului fondurilor externe nerambursabile.Definitii  +  Articolul 2În înţelesul prezentei ordonante de urgenta, termenii şi expresiile de mai jos se definesc după cum urmeaza:1. an bugetar - anul financiar pentru care se aproba bugetul; anul bugetar este anul calendaristic care începe la data de 1 ianuarie şi se incheie la 31 decembrie;2. angajament bugetar - orice act prin care o autoritate competentă potrivit legii afectează fonduri publice unei anumite destinatii, în limita creditelor bugetare aprobate;3. angajament legal - faza în procesul executiei bugetare reprezentand orice act juridic din care rezultă sau ar putea rezultă o obligaţie pe seama fondurilor publice;4. articol bugetar - subdiviziune a clasificaţiei cheltuielilor bugetare, determinata în functie de caracterul economic al operaţiunilor în care acestea se concretizeaza şi care desemneaza natura unei cheltuieli, indiferent de actiunea la care se referă;5. autorităţi ale administraţiei publice locale - consiliile locale ale comunelor, oraşelor, municipiilor, sectoarelor municipiului Bucureşti, consiliile judetene şi Consiliul General al Municipiului Bucureşti, ca autorităţi deliberative, şi primarii, presedintii consiliilor judetene şi primarul general al municipiului Bucureşti, ca autorităţi executive;6. buget - document prin care sunt prevăzute şi aprobate în fiecare an veniturile şi cheltuielile sau, după caz, numai cheltuielile, în functie de sistemul de finanţare a instituţiilor publice;7. buget local - document prin care sunt prevăzute şi aprobate în fiecare an veniturile şi cheltuielile unităţilor administrativ-teritoriale;8. buget local pe ansamblul judeţului, respectiv al municipiului Bucureşti - totalitatea bugetelor locale ale comunelor, oraşelor, municipiilor şi bugetului propriu al judeţului, respectiv ale sectoarelor şi al municipiului Bucureşti;9. cheltuieli bugetare - sumele aprobate în bugetele prevăzute la art. 1 alin. (2), în limitele şi potrivit destinatiilor stabilite prin bugetele respective;10. clasificatie bugetară - gruparea veniturilor şi cheltuielilor bugetare intr-o ordine obligatorie şi după criterii unitare;11. clasificatie economica - gruparea cheltuielilor după natura şi efectul lor economic;12. clasificatie functionala - gruparea cheltuielilor după destinaţia lor, pentru a evalua alocarea fondurilor publice unor activităţi sau obiective care definesc necesitatile publice;13. contabil - denumire generica pentru persoana şi/sau persoanele care lucreaza în compartimentul financiar-contabil, care verifica documentele justificative şi intocmesc instrumentele de plată a cheltuielilor efectuate pe seama fondurilor publice;14. compartimentul financiar-contabil - structura organizatorica din cadrul institutiei publice, în care este organizata execuţia bugetară (serviciu, birou, compartiment);15. consolidare - operaţiunea de eliminare a transferurilor de sume dintre bugetele prevăzute la art. 1 alin. (2), în vederea evitarii dublei evidentieri a acestora;16. cota defalcata - procent stabilit din unele venituri ale bugetului de stat, care se aloca bugetelor locale;17. credite destinate unor acţiuni multianuale - sume alocate unor programe, proiecte, subproiecte, obiective şi altele asemenea, care se desfăşoară pe o perioadă mai mare de un an şi dau loc la credite de angajament şi credite bugetare;18. credit de angajament - limita maxima a cheltuielilor ce pot fi angajate, în timpul exercitiului bugetar, în limitele aprobate;19. credit bugetar - suma aprobata prin buget, reprezentand limita maxima până la care se pot ordonanţa şi efectua plati în cursul anului bugetar pentru angajamentele contractate în cursul exercitiului bugetar şi/sau din exercitii anterioare pentru acţiuni multianuale, respectiv se pot angaja, ordonanţa şi efectua plati din buget pentru celelalte acţiuni;20. cofinantare - finantarea unui program, proiect, subproiect, obiectiv şi altele asemenea, parţial prin credite bugetare, parţial prin finantarea provenita din surse externe;21. contribuţie - prelevare obligatorie a unei părţi din veniturile persoanelor fizice şi juridice, cu sau fără posibilitatea obtinerii unei contraprestatii;22. abrogat.23. deficit bugetar - parte a cheltuielilor bugetare ce depăşeşte veniturile bugetare într-un an bugetar;24. deschidere de credite bugetare - aprobare comunicata trezoreriei statului de către ordonatorul principal de credite, în limita careia se pot efectua repartizari de credite bugetare şi plati de casa din bugetele locale;25. dobânda - preţul folosirii temporare a capitalului imprumutat;26. donatie - fonduri banesti sau bunuri materiale primite de o institutie publică de la o persoană juridica sau fizica cu titlu nerambursabil şi fără contraprestatie;27. echilibru bugetar - egalitatea dintre veniturile bugetare şi cheltuielile bugetare în cadrul unui exercitiu bugetar;28. excedent bugetar - parte a veniturilor bugetare ce depăşeşte cheltuielile bugetare într-un an bugetar;29. execuţie bugetară - activitatea de încasare a veniturilor bugetare şi de efectuare a platii cheltuielilor aprobate prin buget;30. execuţie de casa a bugetului - complex de operaţiuni care se referă la incasarea veniturilor şi plata cheltuielilor bugetare;31. exercitiu bugetar - perioada egala cu anul bugetar pentru care se elaboreaza, se aproba, se executa şi se raporteaza bugetul;32. fonduri publice locale - sume alocate din bugetele prevăzute la art. 1 alin. (2), precum şi cele gestionate în afara bugetului local;33. fond de risc - fond constituit în afara bugetului local de către autorităţile administraţiei publice locale din comisioanele suportate de beneficiarii imprumuturilor garantate de către aceste autorităţi şi din alte surse;34. fond de rulment - partea din excedentul anual bugetar definitiv al bugetului local, care se constituie la nivelul fiecarei unităţi administrativ-teritoriale şi se utilizeaza potrivit prevederilor prezentei ordonante de urgenta;35. fond de rezerva bugetară - fond prevăzut la partea de cheltuieli a bugetelor locale;36. garantie locala - angajament asumat de o autoritate a administraţiei publice locale faţă de institutia creditoare de a plati acesteia o anumita suma, în cazul neexecutarii obligaţiilor de plată de către agenti economici şi servicii publice din subordinea acesteia, pentru imprumuturile interne şi externe garantate de aceasta autoritate;37. impozit - prelevare obligatorie, fără contraprestatie imediata, directa şi nerambursabilă, pentru satisfacerea necesitatilor de interes general;38. institutii publice - denumire generica ce include comunele, oraşele, municipiile, sectoarele municipiului Bucureşti, judeţele, municipiul Bucureşti, instituţiile şi serviciile publice din subordinea acestora, cu personalitate juridica, indiferent de modul de finanţare a activităţii acestora;39. împrumut - suma primita de la un creditor de către o autoritate a administraţiei publice locale, rambursabila la un anumit termen (scadenta), cu plata unei sume în plus (dobânda) în favoarea creditorului;40. lichidarea cheltuielilor - faza în procesul executiei bugetare în care se verifica existenta angajamentelor, se determina sau se verifica realitatea sumei datorate, se verifica condiţiile de exigibilitate ale angajamentului, pe baza documentelor justificative care să ateste operaţiunile respective;41. ordonantarea cheltuielilor - faza în procesul executiei bugetare în care se confirma ca livrarile de bunuri şi servicii au fost efectuate sau alte creante au fost verificate şi ca plata poate fi realizata;42. plata cheltuielilor - faza în procesul executiei bugetare reprezentand actul final prin care institutia publică achita oblibaţiile sale faţă de terti;43. proces bugetar - etape consecutive de elaborare, aprobare, executare, control şi raportare ale bugetului, care se incheie cu aprobarea contului anual de execuţie a acestuia;44. program - o actiune sau un ansamblu coerent de acţiuni ce se referă la acelasi ordonator principal de credite, proiectate pentru a realiza un obiectiv sau un set de obiective definite şi pentru care sunt stabiliti indicatori de program care să evalueze rezultatele ce vor fi obtinute, în limitele de finanţare aprobate;45. registrul datoriei publice locale - documentul care evidentiaza situaţia datoriei publice locale contractate direct, în ordine cronologica, şi care are doua componente: subregistrul datoriei publice interne locale şi subregistrul datoriei publice externe locale;46. registrul garantiilor locale - documentul care evidentiaza situaţia garantiilor locale acordate de autorităţile administraţiei publice locale, în ordine cronologica, şi care are doua componente: subregistrul garantiilor interne locale şi subregistrul garantiilor externe locale;47. sume defalcate - parte alocata unităţilor administrativ-teritoriale din unele venituri ale bugetului de stat, în vederea echilibrarii bugetelor proprii ale acestora şi finantarii unor activităţi descentralizate sau cheltuieli publice noi, potrivit prevederilor prezentei ordonante de urgenta, ale legii bugetului de stat şi legii de rectificare a acestuia;48. seful compartimentului financiar-contabil - persoana care ocupa functia de conducere a compartimentului financiar-contabil şi care raspunde de activitatea de încasare a veniturilor şi de plată a cheltuielilor sau, după caz, una dintre persoanele care indeplineste aceste atribuţii în cadrul unei institutii publice care nu are în structura sa un compartiment financiar-contabil sau persoana care indeplineste aceste atribuţii pe bază de contract, în condiţiile legii;49. taxa - suma plătită de o persoană fizica sau juridica pentru serviciile prestate acesteia de către o institutie publică sau un serviciu public organizat în structura unei autorităţi a administraţiei publice locale;50. unităţi administrativ-teritoriale - comunele, oraşele, municipiile, sectoarele municipiului Bucureşti, judeţele şi municipiul Bucureşti;51. varsamant - modalitate de stingere a obligaţiei legale, prin virarea unei sume de bani, efectuata de un agent economic, o institutie publică, un serviciu public ori o institutie financiară;52. venituri bugetare - resursele banesti care se cuvin bugetelor prevăzute la art. 1 alin. (2) lit. a)-c), după caz, în baza unor prevederi legale, formate din impozite, taxe, contribuţii, alte varsaminte, alte venituri, cote defalcate din unele venituri ale bugetului de stat, precum şi cele prevăzute la art. 5 alin. (1) lit. b)-d);53. virare de credite bugetare - operaţiune prin care se diminueaza creditul bugetar de la o subdiviziune a clasificaţiei bugetare care prezinta disponibilitati şi se majoreaza corespunzător o alta subdiviziune la care fondurile sunt insuficiente, cu respectarea dispoziţiilor legale de efectuare a operaţiunilor respective.-------------Pct. 22 al art. 2 a fost abrogat de art. 29 din LEGEA nr. 313 din 28 iunie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 577 din 29 iunie 2004.Veniturile şi cheltuielile bugetare  +  Articolul 3 (1) Veniturile şi cheltuielile bugetelor prevăzute la art. 1 alin. (2), precum şi celelalte venituri şi cheltuieli evidentiate în afara bugetului local, cumulate la nivelul unităţii administrativ-teritoriale, alcătuiesc bugetul general al unităţii administrativ-teritoriale, care, după consolidare, prin eliminarea transferurilor dintre bugete, va reflecta dimensiunea efortului financiar public în unitatea administrativ-teritoriala pe anul respectiv, starea de echilibru sau dezechilibru, după caz. (2) Creditele bugetare aprobate se utilizeaza pentru finantarea functiilor administraţiei publice locale, programelor, proiectelor, activităţilor, acţiunilor, obiectivelor şi a altora asemenea, potrivit scopurilor prevăzute în legi şi alte reglementari, şi vor fi angajate şi folosite în stricta corelare cu gradul previzionat de încasare a veniturilor bugetare.Autorizarea bugetară/Angajamentele multianuale  +  Articolul 4 (1) Prin aprobarea bugetelor prevăzute la art. 1 alin. (2) se autorizeaza, pentru anul bugetar, veniturile şi cheltuielile bugetare, după caz. (2) Sumele aprobate, la partea de cheltuieli, prin bugetele prevăzute la art. 1 alin. (2), în cadrul cărora se angajează, se ordonanteaza şi se efectueaza plati, reprezinta limite maxime care nu pot fi depăşite. (3) Angajarea cheltuielilor din aceste bugete se face numai în limita creditelor bugetare aprobate. (4) Angajarea şi utilizarea creditelor bugetare în alte scopuri decat cele aprobate atrag raspunderea celor vinovati, în condiţiile legii. (5) Pentru actiunile multianuale se inscriu în buget, distinct, creditele de angajament şi creditele bugetare. (6) În vederea realizării acţiunilor multianuale ordonatorii de credite incheie angajamente legale, în limita creditelor de angajament aprobate prin buget pentru anul bugetar respectiv.Veniturile şi cheltuielile bugetelor locale  +  Articolul 5 (1) Veniturile bugetelor locale se constituie din: a) venituri proprii formate din: impozite, taxe, contribuţii, alte varsaminte, alte venituri şi cote defalcate din impozitul pe venit; b) sume defalcate din unele venituri ale bugetului de stat; c) subventii primite de la bugetul de stat şi de la alte bugete; d) donatii şi sponsorizari. (2) Fundamentarea veniturilor bugetelor locale se bazeaza pe constatarea şi evaluarea materiei impozabile şi a bazei de impozitare în functie de care se calculeaza impozitele şi taxele aferente, evaluarea serviciilor prestate şi a veniturilor obtinute din acestea, precum şi pe alte elemente specifice, inclusiv pe serii de date, în scopul evaluării corecte a veniturilor. (3) Fundamentarea, dimensionarea şi repartizarea cheltuielilor bugetelor locale, pe ordonatori de credite, pe destinatii, respectiv pe acţiuni, activităţi, programe, proiecte, obiective, se efectueaza în concordanta cu atribuţiile care revin autorităţilor administraţiei publice locale, cu prioritatile stabilite de acestea, în vederea funcţionarii lor şi în interesul colectivitatilor locale respective. (4) Fundamentarea şi aprobarea cheltuielilor bugetelor locale se efectueaza în stricta corelare cu posibilitatile reale de încasare a veniturilor bugetelor locale, estimate a se realiza.Descentralizarea unor activităţi  +  Articolul 6Trecerea de către Guvern, în administrarea şi finantarea autorităţilor administraţiei publice locale, a unor cheltuieli publice, ca urmare a descentralizarii unor activităţi, precum şi a altor cheltuieli publice noi se face prin lege, numai cu asigurarea resurselor financiare necesare realizării acestora, după cum urmeaza: a) în primul an, prin cuprinderea distincta, în anexa la legea bugetului de stat, a resurselor necesare finantarii cheltuielilor publice transferate sau noilor cheltuieli publice, precum şi a criteriilor de repartizare; b) în anii urmatori, prin cuprinderea resurselor respective în ansamblul sumelor alocate unităţilor administrativ-teritoriale, cu excepţia celor nominalizate distinct prin anexa la legea bugetului de stat.  +  Capitolul II Principii, reguli şi responsabilităţii  +  Secţiunea 1 Principii şi reguli bugetarePrincipiul universalitatii  +  Articolul 7 (1) Veniturile şi cheltuielile se includ în buget în totalitate, în sume brute. (2) Veniturile bugetare nu pot fi afectate direct unei cheltuieli bugetare anume, cu excepţia donatiilor şi sponsorizarilor, care au stabilite destinatii distincte.Principiul publicităţii  +  Articolul 8Procesul bugetar este deschis şi transparent, acesta realizandu-se prin: a) publicarea în presa locala sau afisarea la sediul autorităţii administraţiei publice locale respective a proiectului de buget local şi a contului anual de execuţie a acestuia; b) dezbaterea publică a proiectului de buget local, cu prilejul aprobării acestuia; c) prezentarea contului anual de execuţie a bugetului local în sedinta publică.Principiul unităţii  +  Articolul 9 (1) Veniturile şi cheltuielile bugetare se inscriu într-un singur document, pentru a se asigura utilizarea eficienta şi monitorizarea fondurilor publice locale. (2) Se interzic retinerea şi utilizarea de venituri în regim extrabugetar şi constituirea de fonduri publice locale în afara bugetelor locale, dacă legea nu prevede altfel.Principiul unităţii monetare  +  Articolul 10Toate operaţiunile bugetare se exprima în moneda naţionala.Principiul anualitatii  +  Articolul 11 (1) Veniturile şi cheltuielile bugetare sunt aprobate, în condiţiile legii, pe o perioadă de un an, care corespunde exercitiului bugetar. (2) Toate operaţiunile de încasări şi plati efectuate în cursul unui an bugetar în contul unui buget apartin exercitiului corespunzător de execuţie a bugetului respectiv.Principiul specializarii bugetare  +  Articolul 12Veniturile şi cheltuielile bugetare se inscriu şi se aproba în buget pe surse de provenienţă şi, respectiv, pe categorii de cheltuieli grupate după natura economica şi destinaţia acestora.Principiul echilibrului  +  Articolul 13Cheltuielile unui buget se acopera integral din veniturile bugetului respectiv.Reguli bugetare  +  Articolul 14 (1) Este interzisa efectuarea de plati direct din veniturile încasate, cu excepţia cazurilor în care legea prevede altfel. (2) Cheltuielile bugetare au destinatie precisa şi limitata şi sunt determinate de autorizarile continute în legi specifice şi în legile bugetare anuale. (3) Nici o cheltuiala nu poate fi înscrisă în bugetele prevăzute la art. 1 alin. (2) şi nici nu poate fi angajata şi efectuata din aceste bugete, dacă nu exista baza legala pentru respectiva cheltuiala. (4) Nici o cheltuiala din fonduri publice locale nu poate fi angajata, ordonantata şi plătită dacă nu este aprobata potrivit legii şi nu are prevederi bugetare şi surse de finanţare. (5) După aprobarea bugetelor locale pot fi aprobate acte normative cu implicatii asupra acestora, dar cu precizarea surselor de acoperire a diminuarii veniturilor sau a majorarii cheltuielilor bugetare aferente exercitiului bugetar pentru care s-au aprobat bugetele locale respective.  +  Secţiunea a 2-a Competente şi responsabilităţii în procesul bugetarAprobarea şi rectificarea bugetelor  +  Articolul 15 (1) Bugetele locale şi celelalte bugete prevăzute la art. 1 alin. (2) se aproba astfel: a) bugetele locale, bugetele imprumuturilor externe şi interne şi bugetele fondurilor externe nerambursabile, de către consiliile locale, judetene şi Consiliul General al Municipiului Bucureşti, după caz; b) bugetele instituţiilor publice, finantate integral sau parţial din bugetele locale, de către consiliile prevăzute la lit. a), în functie de subordonarea acestora; c) bugetele instituţiilor publice, finantate integral din venituri proprii, inclusiv rectificarea acestora, de către conducerea institutiei, cu avizul conform al ordonatorului principal de credite. (2) Pe parcursul exercitiului bugetar consiliile locale, judetene şi Consiliul General al Municipiului Bucureşti, după caz, pot aproba rectificarea bugetelor prevăzute la alin. (1) lit. a) şi b), în termen de 30 de zile de la data intrarii în vigoare a legii de rectificare a bugetului de stat, precum şi ca urmare a unor propuneri fundamentate ale ordonatorilor principali de credite. Rectificarilor bugetelor locale li se vor aplica aceleasi proceduri ca şi aprobării initiale a acestora, cu excepţia termenelor din calendarul bugetar.Rolul, competentele şi responsabilitatile autorităţilor administraţiei publice locale  +  Articolul 16Autorităţile administraţiei publice locale au urmatoarele competente şi responsabilităţii în ceea ce priveste finanţele publice locale: a) elaborarea şi aprobarea bugetelor locale, în condiţii de echilibru bugetar, la termenele şi potrivit prevederilor stabilite prin prezenta ordonanţă de urgenţă; b) stabilirea, constatarea, controlul, urmarirea şi incasarea impozitelor şi taxelor locale, precum şi a altor venituri ale unităţilor administrativ-teritoriale, prin compartimente proprii de specialitate, în condiţiile legii; c) urmarirea şi raportarea executiei bugetelor locale, precum şi rectificarea acestora, pe parcursul anului bugetar, în condiţii de echilibru bugetar; d) stabilirea şi urmarirea modului de prestare a activităţilor din domeniul serviciilor publice de interes local, inclusiv opţiunea trecerii sau nu a acestor servicii în raspunderea unor agenti economici specializati ori servicii publice de interes local, urmarindu-se eficientizarea acestora în beneficiul colectivitatilor locale; e) administrarea eficienta a bunurilor din proprietatea publică şi privată a unităţilor administrativ-teritoriale; f) contractarea directa de împrumuturi interne şi externe, pe termen scurt, mediu şi lung, şi urmarirea achitarii, la scadenta, a obligaţiilor de plată rezultate din acestea; g) garantarea de împrumuturi interne şi externe, pe termen scurt, mediu şi lung, şi urmarirea achitarii, la scadenta, a obligaţiilor de plată rezultate din imprumuturile respective de către beneficiari; h) administrarea fondurilor publice locale pe parcursul executiei bugetare, în condiţii de eficienta; i) stabilirea optiunilor şi a prioritatilor în aprobarea şi în efectuarea cheltuielilor publice locale; j) elaborarea, aprobarea, modificarea şi urmarirea realizării programelor de dezvoltare în perspectiva a unităţilor administrativ-teritoriale ca baza a gestionarii bugetelor locale anuale; k) indeplinirea şi a altor atribuţii, competente şi responsabilităţii prevăzute de dispozitiile legale.---------------Litera d) a art. 16 a fost modificata de LEGEA nr. 108 din 7 aprilie 2004 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 336 din 16 aprilie 2004.Categorii de ordonatori de credite  +  Articolul 17 (1) Ordonatorii de credite sunt de trei categorii: ordonatori principali, ordonatori secundari şi ordonatori tertiari. (2) Ordonatorii principali de credite ai bugetelor locale sunt presedintii consiliilor judetene, primarul general al municipiului Bucureşti şi primarii celorlalte unităţi administrativ-teritoriale. (3) Ordonatorii principali de credite pot delega aceasta calitate inlocuitorilor de drept sau altor persoane imputernicite în acest scop. Prin actul de delegare ordonatorii principali de credite vor preciza limitele şi condiţiile delegării. (4) Conducătorii instituţiilor publice cu personalitate juridica, cărora li se aloca fonduri din bugetele prevăzute la art. 1 alin. (2), sunt ordonatori secundari sau tertiari de credite, după caz.Rolul ordonatorilor de credite  +  Articolul 18 (1) Ordonatorii principali de credite analizeaza modul de utilizare a creditelor bugetare aprobate prin bugetele locale şi prin bugetele instituţiilor publice, ai caror conducatori sunt ordonatori secundari sau tertiari de credite, după caz, şi aproba efectuarea cheltuielilor din bugetele proprii, cu respectarea dispoziţiilor legale. (2) Ordonatorii secundari de credite repartizeaza creditele bugetare aprobate potrivit art. 15 alin. (1) lit. b), pentru bugetul propriu şi pentru bugetele instituţiilor publice, ai caror conducatori sunt ordonatori tertiari de credite, şi aproba efectuarea cheltuielilor din bugetele proprii, cu respectarea dispoziţiilor legale. (3) Ordonatorii tertiari de credite utilizeaza creditele bugetare ce le-au fost repartizate numai pentru realizarea sarcinilor unităţilor pe care le conduc, potrivit prevederilor din bugetele aprobate şi în condiţiile stabilite prin dispozitiile legale.Responsabilitatile ordonatorilor de credite  +  Articolul 19 (1) Ordonatorii de credite au obligaţia de a angaja şi de a utiliza creditele bugetare numai în limita prevederilor şi destinatiilor aprobate, pentru cheltuieli strict legate de activitatea instituţiilor publice respective şi cu respectarea dispoziţiilor legale. (2) Ordonatorii de credite raspund de: a) elaborarea şi fundamentarea proiectului de buget propriu; b) urmarirea modului de realizare a veniturilor; c) angajarea, lichidarea şi ordonantarea cheltuielilor în limita creditelor bugetare aprobate şi a veniturilor bugetare posibil de incasat; d) integritatea bunurilor aflate în proprietatea sau în administrarea institutiei pe care o conduc; e) organizarea şi tinerea la zi a contabilitatii şi prezentarea la termen a situaţiilor financiare asupra situaţiei patrimoniului aflat în administrare şi executiei bugetare; f) organizarea sistemului de monitorizare a programului de achizitii publice şi a programului de investitii publice; g) organizarea evidentei programelor, inclusiv a indicatorilor aferenti acestora; h) organizarea şi tinerea la zi a evidentei patrimoniului, conform prevederilor legale; i) alte atribuţii stabilite de dispozitiile legale.Controlul financiar preventiv propriu, auditul public intern şi controlul ulterior  +  Articolul 20 (1) Controlul financiar preventiv propriu şi auditul public intern se exercită asupra tuturor operaţiunilor care afectează fondurile publice locale şi/sau patrimoniul public şi privat şi sunt exercitate conform reglementarilor legale în domeniu. (2) Angajarea, lichidarea şi ordonantarea cheltuielilor din fonduri publice locale se aproba de ordonatorul de credite, iar plata acestora se efectueaza de către contabil, cu excepţia prevederilor art. 50 alin. (7). (3) Angajarea şi ordonantarea cheltuielilor se efectueaza numai cu viza prealabila de control financiar preventiv propriu, potrivit dispoziţiilor legale. (4) Formarea şi utilizarea fondurilor publice locale şi contul de execuţie a bugetelor locale sunt supuse controlului Curtii de Conturi, potrivit legii.---------------Alin. (1) şi (2) ale art. 20 au fost modificate de LEGEA nr. 108 din 7 aprilie 2004 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 336 din 16 aprilie 2004.  +  Capitolul III Procesul bugetar  +  Secţiunea 1 Proceduri privind elaborarea bugetelorElaborarea bugetelor  +  Articolul 21Proiectele bugetelor prevăzute la art. 1 alin. (2) se elaboreaza de către ordonatorii principali de credite, având în vedere: a) prognozele principalilor indicatori macroeconomici şi sociali, pentru anul bugetar pentru care se elaboreaza proiectul de buget, precum şi pentru urmatorii 3 ani, elaborate de organele abilitate; b) politicile fiscale şi bugetare, naţionale şi locale; c) prevederile acordurilor de împrumuturi interne sau externe incheiate, ale memorandumurilor de finanţare sau ale altor acorduri internationale, semnate şi/sau ratificate; d) politicile şi strategiile sectoriale şi locale, precum şi prioritatile stabilite în formularea propunerilor de buget; e) propunerile de cheltuieli detaliate ale ordonatorilor de credite din subordine; f) programele intocmite de ordonatorii principali de credite în scopul finantarii unor acţiuni sau ansamblu de acţiuni, cărora le sunt asociate obiective precise şi indicatori de rezultate şi de eficienta; programele sunt insotite de estimarea anuală a performantelor fiecarui program, care trebuie să precizeze: actiunile, costurile asociate, obiectivele urmarite, rezultatele obtinute şi estimate pentru anii urmatori, masurate prin indicatori precisi, a caror alegere este justificata; g) programele de dezvoltare economico-sociala în perspectiva ale unităţii administrativ-teritoriale, în concordanta cu politicile de dezvoltare la nivel naţional, regional, judetean, zonal sau local.Conţinutul şi structura bugetelor  +  Articolul 22 (1) Veniturile şi cheltuielile se grupează în buget pe baza clasificaţiei bugetare aprobate de Ministerul Finanţelor Publice. (2) Veniturile sunt structurate pe capitole şi subcapitole, iar cheltuielile, pe părţi, capitole, subcapitole, titluri, articole, precum şi alineate şi paragrafe, după caz. (3) Cheltuielile prevăzute în capitole şi articole au destinatie precisa şi limitata. (4) Numărul de salariati, permanenti şi temporari, şi fondul salariilor de baza se aproba distinct, prin anexa la bugetul fiecarei institutii publice. Numărul de salariati aprobat fiecarei institutii publice nu poate fi depasit. (5) Cheltuielile de capital se cuprind la fiecare capitol bugetar, în conformitate cu creditele de angajament şi duratele de realizare a investitiilor. (6) Programele se aproba ca anexe la bugetele prevăzute la art. 1 alin. (2). (7) Fondurile externe nerambursabile şi imprumuturile interne şi externe se cuprind în anexe la bugetele locale şi se aproba o dată cu acestea. (8) Veniturile bugetelor locale sunt prevăzute în anexa nr. 1, iar cheltuielile acestora, în anexa nr. 2.Competente în stabilirea impozitelor şi taxelor locale  +  Articolul 23Impozitele şi taxele locale se aproba de consiliile locale, judetene şi Consiliul General al Municipiului Bucureşti, după caz, în limitele şi în condiţiile legii.Regimul sumelor rezultate din valorificarea mijloacelor fixe şi a unor bunuri materiale, precum şi al sumelor încasate din concesionarea sau inchirierea unor bunuri ori din valorificarea unor bunuri confiscate  +  Articolul 24 (1) Sumele încasate din vanzarea ca atare sau din valorificarea materialelor rezultate în urma demolarii, dezmembrarii ori dezafectarii, în condiţiile prevăzute de lege, a unor mijloace fixe sau din vanzarea unor bunuri materiale care apartin instituţiilor publice, finantate integral din bugetele locale, constituie venituri ale bugetelor locale şi se varsă la acestea. (2) Sumele încasate potrivit alin. (1) de către celelalte institutii publice constituie venituri ale bugetelor acestora. (3) Sumele încasate din concesionarea sau din inchirierea unor bunuri aparţinând domeniului public ori privat al unităţilor administrativ-teritoriale constituie venituri ale bugetelor locale. (4) Sumele încasate din valorificarea bunurilor confiscate se fac venit la bugetul local, în functie de subordonarea instituţiilor care au dispus confiscarea acestora, în condiţiile legii.Regimul sumelor rezultate din vanzarea unor bunuri aparţinând domeniului privat  +  Articolul 25Sumele încasate din vanzarea, în condiţiile legii, a unor bunuri aparţinând domeniului privat al unităţilor administrativ-teritoriale constituie venituri ale bugetelor locale.Taxe speciale pentru functionarea unor servicii publice locale  +  Articolul 26 (1) Pentru functionarea unor servicii publice locale, create în interesul persoanelor fizice şi juridice, consiliile locale, judetene şi Consiliul General al Municipiului Bucureşti, după caz, aproba taxe speciale. (2) Cuantumul taxelor speciale se stabileste anual, iar veniturile obtinute din acestea se utilizeaza integral pentru acoperirea cheltuielilor efectuate pentru înfiinţarea serviciilor publice locale, precum şi pentru finantarea cheltuielilor de întreţinere şi functionare ale acestor servicii. (3) Prin regulamentul aprobat de consiliile locale, judetene şi Consiliul General al Municipiului Bucureşti, după caz, se vor stabili condiţiile şi sectoarele de activitate în care se pot institui taxele speciale, modul de organizare şi functionare a serviciilor publice pentru care se propun taxele respective, modalitatile de consultare şi de obtinere a acordului persoanelor fizice şi juridice beneficiare ale serviciilor respective. (4) Hotărârile luate de consiliile locale, judetene şi Consiliul General al Municipiului Bucureşti, după caz, în legătură cu perceperea taxelor speciale de la persoanele fizice şi juridice platitoare vor fi afisate la sediul acestora sau vor fi publicate în presa. (5) Împotriva acestor hotărâri persoanele interesate pot face contestaţie în termen de 15 zile de la afisarea sau publicarea acestora. După expirarea acestui termen consiliul care a adoptat hotărârea se intruneste şi delibereaza asupra contestatiilor primite. (6) Taxele speciale se încasează numai de la persoanele fizice şi juridice care se folosesc de serviciile publice locale pentru care s-au instituit taxele respective. (7) Taxele speciale, instituite potrivit prevederilor prezentului articol, se încasează într-un cont distinct, deschis în afara bugetului local, fiind utilizate în scopurile pentru care au fost înfiinţate, iar contul de execuţie al acestora se aproba de consiliul local, judetean sau Consiliul General al Municipiului Bucureşti, după caz.Activităţi de natura economica  +  Articolul 27 (1) Serviciile publice de interes local care desfăşoară activităţi de natura economica au obligaţia calcularii, înregistrării şi recuperării uzurii fizice şi morale a mijloacelor fixe aferente acestor activităţi, prin tarif sau pret, potrivit legii. (2) Sumele reprezentand amortizarea calculată pentru aceste mijloace fixe se colecteaza într-un cont distinct, deschis la unitatile Trezoreriei Statului, se utilizeaza exclusiv pentru realizarea de investitii în domeniul respectiv şi se evidentiaza distinct în programul de investitii ca sursa de finanţare a acestora. (3) Activităţile de natura economica pentru care se calculeaza amortizarea mijloacelor fixe se stabilesc prin hotărâre a Guvernului.----------------Alin. (2) al art. 27 a fost modificat de LEGEA nr. 108 din 7 aprilie 2004 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 336 din 16 aprilie 2004.Cote defalcate din impozitul pe venit  +  Articolul 28 (1) Din impozitul pe venit, incasat la bugetul de stat la nivelul fiecarei unităţi administrativ-teritoriale, se aloca lunar, în termen de 5 zile lucratoare de la finele lunii în care s-a incasat acest impozit, o cota de 47% la bugetele locale ale comunelor, oraşelor şi municipiilor, pe teritoriul cărora îşi desfăşoară activitatea platitorii de impozite, 13% la bugetul propriu al judeţului şi 22% într-un cont distinct, deschis pe seama consiliului judetean pentru echilibrarea bugetelor locale ale comunelor, oraşelor, municipiilor şi judeţului. (2) În execuţie, cota de 22% se aloca de către directiile de specialitate din aparatul propriu al consiliilor judetene, în termen de 5 zile lucratoare de la încasare, pentru echilibrarea bugetelor locale ale comunelor, oraşelor, municipiilor şi judeţului, proportional cu sumele repartizate şi aprobate în acest scop în bugetele respective, potrivit prevederilor art. 29 alin. (3). (3) Cota de 82% din impozitul pe venit, pentru municipiul Bucureşti, se repartizeaza, în termenul prevăzut la alin. (1), astfel: 23,5% la bugetele locale ale sectoarelor municipiului Bucureşti, 47,5% la bugetul propriu al municipiului Bucureşti şi 11% într-un cont distinct, deschis pe seama Consiliului General al Municipiului Bucureşti pentru echilibrarea bugetelor locale ale sectoarelor şi municipiului Bucureşti. (4) În execuţie, cota de 11% se aloca de către directia de specialitate din aparatul propriu al Consiliului General al Municipiului Bucureşti, în termen de 5 zile lucratoare de la încasare, pentru echilibrarea bugetelor locale ale sectoarelor şi municipiului Bucureşti, proportional cu sumele repartizate şi aprobate în bugetele respective, potrivit prevederilor art. 29 alin. (5). (5) În situaţii deosebite, prin legea bugetului de stat, cotele defalcate din impozitul pe venit pot fi majorate. (6) Operaţiunile de virare a cotelor cuvenite din impozitul pe venit, prevăzute la alin. (1) şi (3), se efectueaza de Ministerul Finanţelor Publice prin directiile generale ale finanţelor publice. (7) Platitorii de impozite şi taxe care au organizate puncte de lucru stabile cu minimum 5 angajaţi sunt obligati să solicite inregistrarea fiscala a acestora, ca platitori de impozit pe venituri din salarii, la organul fiscal în a cărui raza teritoriala se afla punctul de lucru. Solicitarea se face în termen de 15 zile de la data infiintarii, pentru punctele de lucru nou-înfiinţate. Platitorii de impozite şi taxe prevăzuţi la acest alineat au obligaţia sa organizeze evidenţa contabilă corespunzătoare pentru determinarea impozitului pe venitul din salarii calculat, retinut şi varsat.---------------Alin. (1), (2), (3) şi (4) ale art. 28 au fost modificate de pct. 1 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 9 din 24 februarie 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 174 din 28 februarie 2005.Sume defalcate din unele venituri ale bugetului de stat  +  Articolul 29 (1) Pentru finantarea cheltuielilor publice prevăzute la art. 6, precum şi pentru echilibrarea bugetelor locale ale unităţilor administrativ-teritoriale, prin legea bugetului de stat se aproba sume defalcate din unele venituri ale bugetului de stat pe ansamblul judeţului, respectiv al municipiului Bucureşti. (2) Sumele defalcate din unele venituri ale bugetului de stat, destinate echilibrarii bugetelor locale, vor fi repartizate pe judete, în functie de urmatoarele criterii: a) capacitatea financiară calculată în functie de impozitul pe venit incasat pe locuitor, în proportie de 70% din sumele defalcate; b) suprafaţa judeţului, în proportie de 30% din sumele defalcate. (3) Din sumele defalcate din unele venituri ale bugetului de stat pentru echilibrarea bugetelor locale, aprobate anual prin legea bugetului de stat, şi din cota de 22% prevăzută la art. 28 alin. (2), o cota de 25% se aloca bugetului propriu al judeţului, iar diferenţa se repartizeaza pe comune, oraşe şi municipii prin hotărâre a consiliului judetean, după consultarea primarilor şi cu asistenţa tehnica de specialitate a directiei generale a finanţelor publice, în functie de urmatoarele criterii: a) capacitatea financiară calculată în baza impozitului pe venit incasat pe locuitor, în proportie de 30%; b) suprafaţa unităţii administrativ-teritoriale, în proportie de 30%; c) populatia unităţii administrativ-teritoriale, în proportie de 25%; d) alte criterii stabilite prin hotărâre a consiliului judetean, în proportie de 15%, care să asigure cu prioritate susţinerea programelor cu finanţare externa, care necesita cofinantare locala. (4) Consultarea primarilor se face de către o comisie constituita la nivelul fiecarui judet, formata din: a) preşedintele consiliului judetean, în calitate de reprezentant al Uniunii Naţionale a Consiliilor Judetene din România; b) prefectul judeţului; c) reprezentantul din judeţul respectiv, desemnat de Asociaţia Municipiilor din România; d) reprezentantul din judeţul respectiv, desemnat de Asociaţia Oraşelor din România; e) reprezentantul din judeţul respectiv, desemnat de Asociaţia Comunelor din România; f) directorul general al directiei generale a finanţelor publice judetene. (5) Pentru municipiul Bucureşti, din cota de 11% prevăzută la art. 28 alin. (4) se aloca o cota de 25% pentru bugetul propriu al municipiului Bucureşti, iar diferenţa se repartizeaza pe sectoarele municipiului Bucureşti, prin hotărâre a Consiliului General al Municipiului Bucureşti, după consultarea primarilor de sector şi cu asistenţa tehnica de specialitate a directiei generale a finanţelor publice, în functie de aceleasi criterii prevăzute la alin. (3).-------------Alin. (3) şi (5) ale art. 29 au fost modificate de pct. 2 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 9 din 24 februarie 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 174 din 28 februarie 2005.Transferuri consolidabile pentru bugetele locale  +  Articolul 30 (1) Transferurile de la bugetul de stat către bugetele locale se acordă pentru investitii finantate din împrumuturi externe la a caror realizare contribuie şi Guvernul, potrivit legii, şi se aproba anual, în pozitie globală, prin legea bugetului de stat. (2) Din bugetul de stat, prin bugetele unor ordonatori principali de credite ai acestuia, precum şi din alte bugete se pot acorda transferuri către bugetele locale pentru finantarea unor programe de dezvoltare sau sociale, de interes naţional, judetean sau local.Colaborare, cooperare, asociere, infratire, aderare  +  Articolul 31 (1) Consiliile locale, judetene şi Consiliul General al Municipiului Bucureşti, după caz, pot aproba colaborarea sau asocierea pentru realizarea unor lucrari şi servicii publice locale. Colaborarea ori asocierea se realizează pe bază de conventii sau contracte de asociere, în care se prevad şi sursele de finanţare reprezentand contribuţia fiecarei autorităţi a administraţiei publice locale implicate. Conventiile sau contractele de asociere se incheie de ordonatorii principali de credite, în condiţiile mandatelor aprobate de fiecare consiliu implicat în colaborare ori asociere. (2) Consiliile locale, judetene şi Consiliul General al Municipiului Bucureşti, după caz, pot hotari asupra participării cu capital sau cu bunuri, în numele şi în interesul colectivitatilor locale pe care le reprezinta, la constituirea de societăţi comerciale sau la înfiinţarea unor servicii de interes public local ori judetean, după caz, în condiţiile legii. (3) Fondurile necesare aplicarii prevederilor alin. (1) şi (2) se asigura din bugetele locale. (4) Oblibaţiile financiare rezultate din acorduri de cooperare, infratire, precum şi din aderarea la asociaţii interne şi internationale ale autorităţilor administraţiei publice locale, hotarate de consiliile locale, judetene şi Consiliul General al Municipiului Bucureşti, după caz, în condiţiile legii, se suporta din bugetele locale ale acestora.Fondul de rezerva bugetară  +  Articolul 32 (1) În bugetele locale se inscrie fondul de rezerva bugetară la dispoziţia consiliului local, judetean şi a Consiliului General al Municipiului Bucureşti, după caz, în cota de până la 5% din totalul cheltuielilor. Acesta se utilizeaza la propunerea ordonatorilor principali de credite, pe bază de hotărâri ale consiliilor respective, pentru finantarea unor cheltuieli urgente sau neprevazute aparute în cursul exercitiului bugetar, pentru înlăturarea efectelor unor calamitati naturale, precum şi pentru acordarea unor ajutoare către unitatile administrativ-teritoriale în situaţii de extrema dificultate. (2) Fondul de rezerva bugetară prevăzut la alin. (1) poate fi majorat, în cursul anului, cu aprobarea consiliului local, judetean şi Consiliului General al Municipiului Bucureşti, după caz, din disponibilitatile de credite bugetare care nu mai sunt necesare până la sfârşitul anului.  +  Secţiunea a 2-a Calendarul bugetarScrisoare-cadru. Limite de sume defalcate din unele venituri ale bugetului de stat şi de transferuri consolidabile  +  Articolul 33 (1) Ministerul Finanţelor Publice transmite direcţiilor generale ale finanţelor publice, până la data de 1 iunie a fiecarui an, o scrisoare-cadru care va specifică contextul macroeconomic pe baza caruia vor fi intocmite proiectele de buget, metodologiile de elaborare a acestora, limitele sumelor defalcate din unele venituri ale bugetului de stat şi ale transferurilor consolidabile prevăzute la art. 30 alin. (1), pe ansamblul judeţului şi municipiului Bucureşti, după caz, în vederea elaborarii de către ordonatorii de credite a proiectelor de buget prevăzute la art. 1 alin. (2). (2) Ordonatorii principali de credite ai bugetului de stat sau ai altor bugete, în bugetele cărora sunt prevăzute transferuri către bugetele locale, transmit autorităţilor administraţiei publice locale sumele aferente, în termen de 10 zile de la primirea limitelor de cheltuieli aprobate de Guvern, în vederea cuprinderii acestora în proiectele de buget. (3) Repartizarea pe unităţi administrativ-teritoriale a limitelor sumelor defalcate din unele venituri ale bugetului de stat destinate echilibrarii bugetelor locale se realizează în condiţiile prevederilor art. 29.Propunerile bugetare ale ordonatorilor principali de credite  +  Articolul 34Ordonatorii principali de credite, pe baza limitelor sumelor primite potrivit prevederilor art. 33, elaboreaza şi depun la directiile generale ale finanţelor publice, până la data de 1 iulie, proiectele bugetelor locale echilibrate şi anexele la acestea, pentru anul bugetar următor, precum şi estimarile pentru urmatorii 3 ani, urmand ca acestea sa transmita proiectele bugetelor locale pe ansamblul judeţului şi municipiului Bucureşti la Ministerul Finanţelor Publice, până la data de 15 iulie a fiecarui an.Aprobarea şi centralizarea bugetelor locale  +  Articolul 35 (1) În termen de 5 zile de la publicarea în Monitorul Oficial al României, Partea I, a legii bugetului de stat, Ministerul Finanţelor Publice transmite direcţiilor generale ale finanţelor publice sumele defalcate din unele venituri ale bugetului de stat şi transferurile consolidabile, aprobate prin legea bugetului de stat. (2) Consiliile judetene şi Consiliul General al Municipiului Bucureşti, în condiţiile legii, repartizeaza pe unităţi administrativ-teritoriale, în termen de 5 zile de la comunicare, sumele defalcate din unele venituri ale bugetului de stat, precum şi transferurile consolidabile, în vederea definitivarii proiectelor bugetelor locale de către ordonatorii principali de credite. (3) Pe baza veniturilor proprii şi a sumelor repartizate potrivit alin. (2), ordonatorii principali de credite, în termen de 15 zile de la publicarea legii bugetului de stat în Monitorul Oficial al României, Partea I, definitiveaza proiectul bugetului local, care se publică în presa locala sau se afişează la sediul unităţii administrativ-teritoriale. Locuitorii pot depune contestatii privind proiectul de buget în termen de 15 zile de la data publicarii sau afisarii acestuia. (4) În 5 zile de la expirarea termenului de depunere a contestatiilor prevăzut la alin. (3), proiectul bugetului local, insotit de raportul primarului, al presedintelui consiliului judetean sau al primarului general al municipiului Bucureşti, după caz, şi de contestaţiile depuse de locuitori, este supus aprobării consiliului local, judetean sau Consiliului General al Municipiului Bucureşti, după caz, de către ordonatorii principali de credite. (5) Consiliul local, judetean şi Consiliul General al Municipiului Bucureşti, după caz, în termen de maximum 10 zile de la data supunerii spre aprobare a proiectului de buget potrivit alin. (4), se pronunţă asupra contestatiilor şi adopta proiectul bugetului local, după ce acesta a fost votat pe capitole, subcapitole, titluri, articole, precum şi alineate, după caz, şi pe anexe. (6) Proiectele de buget prevăzute la art. 1 alin. (2) se aproba de consiliile locale, judetene şi Consiliul General al Municipiului Bucureşti, după caz, în termen de maximum 45 de zile de la data publicarii legii bugetului de stat în Monitorul Oficial al României, Partea I. (7) În cazul în care consiliile locale, judetene sau Consiliul General al Municipiului Bucureşti, după caz, nu aproba proiectele bugetelor locale în termenul prevăzut la alin. (6), directiile generale ale finanţelor publice dispun sistarea alimentarii cu cote şi sume defalcate din unele venituri ale bugetului de stat şi cu transferuri consolidabile, până la aprobarea acestora de către consiliile locale, judetene sau Consiliul General al Municipiului Bucureşti, după caz. În aceasta situaţie, din bugetele locale se pot efectua plati numai în limita celorlalte venituri încasate. (8) Ordonatorii principali de credite au obligaţia sa transmita direcţiilor generale ale finanţelor publice bugetele locale aprobate, în condiţiile prezentei ordonante de urgenta, de către consiliile locale, judetene şi Consiliul General al Municipiului Bucureşti, după caz, în termen de 5 zile de la aprobarea acestora. Directiile generale ale finanţelor publice, în termen de 10 zile, intocmesc şi transmit Ministerului Finanţelor Publice bugetele pe ansamblul fiecarui judet, respectiv al municipiului Bucureşti, grupate în cadrul fiecarui judet şi al municipiului Bucureşti, pe comune, oraşe, municipii, sectoare ale municipiului Bucureşti şi bugetul propriu, pe structura clasificaţiei bugetare.Procesul bugetar în cazul neaprobarii bugetului de stat de către Parlament  +  Articolul 36 (1) Dacă legea bugetului de stat nu a fost adoptata cu cel puţin 3 zile înainte de expirarea exercitiului bugetar, se aplică în continuare bugetele anului precedent, până la aprobarea noilor bugete, limitele lunare de cheltuieli neputand depăşi de regula 1/12 din prevederile bugetelor anului precedent, cu excepţia cazurilor deosebite, temeinic justificate de către ordonatorii de credite, sau, după caz, 1/12 din sumele propuse în proiectul de buget, în situaţia în care acestea sunt mai mici decat cele din anul precedent. (2) Instituţiile publice şi actiunile, noi, aprobate în anul curent, dar care incep cu data de 1 ianuarie a anului bugetar următor, vor fi finantate, până la aprobarea bugetului, în limita a 1/12 din prevederile acestora cuprinse în proiectul de buget. (3) Directiile generale ale finanţelor publice vor acorda unităţilor administrativ-teritoriale sume defalcate din unele venituri ale bugetului de stat şi transferuri consolidabile, cu incadrarea în limita lunara de 1/12 din prevederile bugetare ale anului precedent. (4) În cazul în care necesarul de sume defalcate din unele venituri ale bugetului de stat şi transferuri consolidabile depăşeşte limita lunara de 1/12 din prevederile bugetare ale anului precedent, după utilizarea integrală a veniturilor şi cotelor defalcate din unele venituri ale bugetului de stat, directiile generale ale finanţelor publice pot aproba suplimentarea acestora, pe baza analizelor şi fundamentarilor prezentate de ordonatorii principali de credite. (5) În situaţia în care sumele prevăzute la alin. (4) sunt propuse în proiectul bugetului de stat mai mici decat cele din anul precedent, limitele lunare se acordă în cota de 1/12 din sumele propuse prin proiectul bugetului de stat.  +  Secţiunea a 3-a Prevederi referitoare la investitii publice localePrezentarea investitiilor publice în proiectul de buget  +  Articolul 37Cheltuielile pentru investiţiile publice şi alte cheltuieli de investitii finantate din fonduri publice locale se cuprind în proiectele de buget, în baza programului de investitii publice al fiecarei unităţi administrativ-teritoriale, întocmit de ordonatorii principali de credite, care se prezinta ca anexa la bugetul initial şi, respectiv, rectificat şi se aproba de consiliul local, judetean şi Consiliul General al Municipiului Bucureşti, după caz.Informaţii privind programele de investitii publice  +  Articolul 38 (1) Ordonatorii principali de credite ai bugetelor locale intocmesc anual programul de investitii publice pe clasificatia functionala. (2) Pentru fiecare obiectiv inclus în programul de investitii sunt prezentate informaţii financiare şi nefinanciare. (3) Informaţiile financiare vor include: a) valoarea totala a proiectului; b) creditele de angajament; c) creditele bugetare; d) graficul de finanţare, pe surse şi ani, corelat cu graficul de execuţie; e) analiza cost-beneficiu, care va fi realizata şi în cazul obiectivelor în derulare; f) costurile de functionare şi de întreţinere după punerea în functiune. (4) Informaţiile nefinanciare vor include: a) strategia în domeniul investitiilor care va cuprinde obligatoriu prioritatile investitionale şi legătură dintre diferite proiecte, criteriile de analiza care determina introducerea în programul de investitii a obiectivelor noi, în detrimentul celor în derulare; b) descrierea proiectului; c) stadiul fizic al obiectivelor.Rolul metodologic al Ministerului Finanţelor Publice  +  Articolul 39Ministerul Finanţelor Publice este imputernicit sa stabileasca conţinutul, forma şi informaţiile referitoare la programele de investitii necesare în procesul de elaborare a bugetului.Aprobarea proiectelor de investitii publice locale  +  Articolul 40 (1) Documentatiile tehnico-economice ale obiectivelor de investitii noi, a caror finanţare se asigura integral sau în completare din bugetele locale, precum şi ale celor finantate din împrumuturi interne şi externe, contractate direct sau garantate de autorităţile administraţiei publice locale, se aproba de consiliile locale, judetene şi Consiliul General al Municipiului Bucureşti, după caz. (2) Documentatiile tehnico-economice ale obiectivelor de investitii noi, care se finanţează din împrumuturi externe şi, în completare, din transferuri de la bugetul de stat şi din alte surse, precum şi ale celor finantate integral sau în completare din împrumuturi externe contractate ori garantate de stat, indiferent de valoarea acestora, se supun spre aprobare Guvernului. (3) Documentatiile tehnico-economice pentru investiţiile destinate prevenirii sau inlaturarii efectelor produse de acţiuni accidentale şi de calamitati naturale, elaborate şi avizate potrivit dispoziţiilor legale, precum şi notele de fundamentare privind celelalte cheltuieli de investitii cuprinse în pozitia globală "alte cheltuieli de investitii" se aproba de ordonatorii principali de credite. (4) Ordonatorii principali de credite, pe propria raspundere, actualizeaza şi aproba valoarea fiecarui obiectiv de investitii nou sau în continuare, indiferent de sursele de finanţare ori de competenţa de aprobare a acestora, în functie de evolutia indicilor de preţuri. Aceasta operaţiune este supusă controlului financiar preventiv propriu.Condiţii pentru includerea investitiilor în proiectul bugetului  +  Articolul 41 (1) Obiectivele de investitii şi celelalte cheltuieli asimilate investitiilor se cuprind în programele de investitii anuale, anexe la buget, numai dacă, în prealabil, documentatiile tehnico-economice, respectiv notele de fundamentare privind necesitatea şi oportunitatea efectuării cheltuielilor asimilate investitiilor, au fost elaborate şi aprobate potrivit dispoziţiilor legale. (2) Ordonatorii principali de credite stabilesc prioritatile în repartizarea sumelor pe fiecare obiectiv inscris în programul de investitii, în limita fondurilor cuprinse în proiectul de buget cu aceasta destinatie, asigurand totodata realizarea obiectivelor de investitii în cadrul duratelor de execuţie aprobate.Structura programelor de investitii publice locale  +  Articolul 42 (1) În programele de investitii se nominalizeaza obiectivele de investitii grupate pe: investitii în continuare, investitii noi şi pozitia globală "alte cheltuieli de investitii", pe categorii de investitii. (2) Pozitia globală "alte cheltuieli de investitii" cuprinde urmatoarele categorii de investitii: a) achizitii de imobile; b) dotari independente; c) cheltuieli pentru elaborarea studiilor de prefezabilitate, a studiilor de fezabilitate, proiectelor şi altor studii aferente obiectivelor de investitii; d) cheltuieli de expertiza, proiectare şi de execuţie privind consolidarile şi interventiile pentru prevenirea sau înlăturarea efectelor produse de acţiuni accidentale şi calamitati naturale cutremure, inundaţii, alunecari, prabusiri şi tasari de teren, incendii, accidente tehnice, precum şi cheltuielile legate de realizarea acestor investitii; e) lucrari de foraj, cartarea terenului, fotogrammetrie, determinari seismologice, consultanţă, asistenţa tehnica şi alte cheltuieli asimilate investitiilor, potrivit legii. (3) Cheltuielile de investitii prevăzute la alin. (2) se detaliaza în anexa distincta de către ordonatorul principal de credite, pe bază de note de fundamentare, care vor cuprinde elemente referitoare la necesitatea, oportunitatea şi alti indicatori caracteristici unor asemenea investitii, şi se aproba de consiliul local, judetean şi Consiliul General al Municipiului Bucureşti, după caz, o dată cu bugetul local.Acordurile internationale legate de investiţiile publice locale  +  Articolul 43Toate angajamentele legale din care rezultă o cheltuiala pentru investiţiile publice şi alte cheltuieli asimilate investitiilor, cofinantate de o institutie internationala, se vor efectua în conformitate cu prevederile acordului de finanţare.Monitorizarea de către ordonatorii principali de credite a proiectelor de investitii  +  Articolul 44 (1) În situaţia în care, pe parcursul executiei bugetare, din motive obiective, implementarea unui proiect de investitii nu se poate realiza conform proiectiei bugetare, ordonatorii principali de credite ai bugetelor locale pot propune consiliilor locale, judetene şi Consiliului General al Municipiului Bucureşti, după caz, până la data de 31 octombrie, aprobarea redistribuirii fondurilor între proiectele inscrise în programul de investitii. (2) Ordonatorii principali de credite sunt responsabili de utilizarea eficienta a fondurilor alocate investitiilor, precum şi de realizarea obiectivelor de investitii incluse în programele de investitii.  +  Secţiunea a 4-a Execuţia bugetarăPrincipii în execuţia bugetară  +  Articolul 45 (1) Prin bugetele prevăzute la art. 1 alin. (2) se cuprind şi se aproba, după caz, veniturile şi creditele bugetare în structura clasificaţiei bugetare. (2) Creditele bugetare aprobate sunt autorizate pe durata exercitiului bugetar. (3) Cheltuielile de personal aprobate nu pot fi majorate prin virari de credite bugetare. (4) Virarile de credite bugetare de la un capitol la alt capitol al clasificaţiei bugetare şi de la un program la altul se aproba de consiliul local, judetean şi Consiliul General al Municipiului Bucureşti, după caz, pe baza justificarilor corespunzătoare ale ordonatorilor principali de credite, şi se pot efectua înainte de angajarea cheltuielilor. (5) Virarile de credite bugetare în cadrul aceluiasi capitol bugetar, inclusiv între programele aceluiasi capitol, care nu contravin dispoziţiilor prezentului articol, legii bugetului de stat sau legii de rectificare, sunt în competenţa fiecarui ordonator principal de credite, pentru bugetul propriu şi bugetele instituţiilor şi serviciilor publice subordonate, şi se pot efectua înainte de angajarea cheltuielilor. (6) Propunerile de virari de credite bugetare sunt insotite de justificari, detalieri şi necesităţi privind execuţia, până la finele anului bugetar, a capitolului şi subdiviziunii clasificaţiei bugetare, precum şi a programului, de la care se disponibilizeaza şi, respectiv, a capitolului şi subdiviziunii clasificaţiei bugetare şi a programului, la care se suplimenteaza prevederile bugetare. (7) Virarile de credite bugetare, în condiţiile prevederilor alin. (4) şi (5), se pot efectua începând cu trimestrul al III-lea al anului bugetar.Repartizarea pe trimestre a veniturilor şi cheltuielilor bugetare  +  Articolul 46 (1) Veniturile şi cheltuielile aprobate în bugetele prevăzute la art. 1 alin. (2) se repartizeaza pe trimestre, în functie de termenele legale de încasare a veniturilor şi de perioada în care este necesară efectuarea cheltuielilor. (2) Repartizarea pe trimestre a veniturilor şi cheltuielilor bugetare se aproba de către: a) Ministerul Finanţelor Publice, pentru sumele defalcate din unele venituri ale bugetului de stat şi pentru transferurile de la acest buget, prevăzute la art. 30 alin. (1), pe baza propunerilor ordonatorilor principali de credite ai bugetelor locale, transmise de directiile generale ale finanţelor publice, în termen de 20 de zile de la data publicarii legii bugetului de stat în Monitorul Oficial al României, Partea I. Sumele astfel aprobate se repartizeaza pe unitatile administrativ-teritoriale de către directiile generale ale finanţelor publice; b) ordonatorii principali de credite ai bugetelor locale, pentru bugetele prevăzute la art. 1 alin. (2), în termen de 15 zile de la aprobarea sumelor prevăzute la lit. a). (3) Repartizarea pe trimestre a transferurilor prevăzute la art. 30 alin. (2) se comunică autorităţilor administraţiei publice locale de către ordonatorii principali de credite ai bugetului de stat sau ai altor bugete, în termen de 10 zile de la aprobarea de către Ministerul Finanţelor Publice a repartizarii pe trimestre a creditelor bugetare ale acestor bugete.Deschiderea de credite bugetare  +  Articolul 47 (1) Creditele bugetare aprobate prin bugetele locale pot fi folosite prin deschideri de credite efectuate de către ordonatorii principali de credite ai acestora, în limita sumelor aprobate, potrivit destinatiei stabilite şi cu respectarea dispoziţiilor legale care reglementeaza efectuarea cheltuielilor respective. (2) Deschiderile de credite bugetare pentru transferurile de la bugetul de stat sau de la alte bugete către bugetele locale, în cadrul limitelor prevăzute în bugetele respective, se efectueaza de către Ministerul Finanţelor Publice, pentru cele prevăzute la art. 30 alin. (1), prin directiile generale ale finanţelor publice, la cererea ordonatorilor principali de credite ai bugetelor locale, în functie de necesitatile executiei bugetare, cu respectarea destinatiei, sau de către ceilalti ordonatori principali de credite, pentru transferurile prevăzute la art. 30 alin. (2). (3) Efectuarea cheltuielilor bugetare se face numai pe bază de documente justificative, care să confirme angajamentele contractuale sau din conventii, primirea bunurilor materiale, prestarea serviciilor, executarea de lucrari, plata salariilor şi a altor drepturi banesti, plata obligaţiilor bugetare, precum şi a altor obligaţii.Transferurile de atribuţii către autorităţile administraţiei publice locale  +  Articolul 48 (1) În situaţiile în care, în timpul exercitiului bugetar, pe baza dispoziţiilor legale, au loc treceri de institutii, acţiuni sau sarcini în finantarea autorităţilor administraţiei publice locale, Ministerul Finanţelor Publice este autorizat să introducă modificările corespunzătoare în volumul şi în structura bugetului de stat, fără afectarea echilibrului bugetar. (2) Consiliile locale, judetene şi Consiliul General al Municipiului Bucureşti, după caz, vor aproba modificările intervenite potrivit alin. (1) în structura bugetelor proprii şi, respectiv, ale instituţiilor publice subordonate.Fondurile externe nerambursabile  +  Articolul 49 (1) Creditele bugetare aferente fondurilor externe nerambursabile au caracter previzional şi se deruleaza conform acordurilor incheiate cu partenerii externi. (2) Fondurile externe nerambursabile vor fi încasate într-un cont distinct în afara bugetului local şi vor fi cheltuite numai în limita disponibilitatilor existente în acest cont şi în scopul în care au fost acordate.Execuţia bugetară  +  Articolul 50 (1) În procesul executiei bugetare cheltuielile bugetare parcurg urmatoarele faze: angajament, lichidare, ordonantare, plata. (2) Execuţia bugetară la oraşe, municipii, sectoarele municipiului Bucureşti, judete şi municipiul Bucureşti se bazeaza pe principiul separarii atribuţiilor persoanelor care au calitatea de ordonator de credite de atribuţiile persoanelor care au calitatea de contabil. (3) Operaţiunile specifice angajarii, lichidarii şi ordonantarii cheltuielilor sunt în competenţa ordonatorilor de credite şi se efectueaza pe baza avizelor compartimentelor de specialitate ale instituţiilor publice. (4) Plata cheltuielilor este asigurata de seful compartimentului financiar-contabil în limita fondurilor disponibile. (5) Instrumentele de plată trebuie să fie insotite de documentele justificative. Aceste documente trebuie să certifice exactitatea sumelor de plată, receptia bunurilor şi executarea serviciilor şi altele asemenea, conform angajamentelor legale incheiate. Instrumentele de plată se semneaza de contabil şi seful compartimentului financiar-contabil. (6) Efectuarea plăţilor, în limita creditelor bugetare aprobate, se face numai pe bază de acte justificative, intocmite în conformitate cu dispozitiile legale, şi numai după ce acestea au fost angajate, lichidate şi ordonantate. (7) Plata cheltuielilor la comune şi la instituţiile publice la care compartimentul financiar-contabil are un numar de personal mai mic de 5 persoane se realizează de către ordonatorul de credite şi persoana imputernicita cu atribuţii financiar-contabile, dar cu respectarea normelor metodologice privind organizarea, evidenta şi raportarea angajamentelor bugetare şi legale. (8) Pentru anumite categorii de cheltuieli se pot efectua plati în avans de până la 30%, în condiţiile dispoziţiilor legale. (9) Sumele reprezentand plati în avans, efectuate potrivit alin. (8) şi nejustificate prin bunuri livrate, lucrari executate şi servicii prestate, până la sfârşitul anului, în condiţiile prevederilor contractuale, vor fi recuperate de instituţiile publice care au acordat avansurile şi se vor restitui bugetului din care au fost avansate. (10) În cazul nelivrarii bunurilor, neefectuarii lucrărilor şi serviciilor angajate, pentru care s-au platit avansuri, recuperarea sumelor de către institutia publică se face cu perceperea dobanzilor şi penalitatilor de intarziere la nivelul celor existente pentru veniturile bugetare, calculate pentru perioada de când s-au acordat şi până s-au recuperat. (11) Fac excepţie de la prevederile alin. (9) situaţiile expres reglementate prin dispozitiile legale.Plata salariilor  +  Articolul 51 (1) Salariile la instituţiile publice cărora li se aplică prevederile prezentei ordonante de urgenta se platesc o dată pe luna, în perioada 5-15 a fiecarei luni, pentru luna precedenta. (2) Esalonarea plăţilor pe zile, pentru ordonatorii principali de credite şi instituţiile şi serviciile publice din subordinea acestora, se face de către directia generală a finanţelor publice, la propunerea ordonatorilor principali de credite. (3) La ordonatorii principali de credite şi instituţiile şi serviciile publice din subordinea acestora, la care salariile se platesc de doua ori pe luna, aplicarea prevederilor alin. (1) şi (2) se face începând cu luna ianuarie 2005.Regimul creditelor bugetare neutilizate de ordonatorii de credite  +  Articolul 52 (1) Ordonatorii principali de credite au obligaţia de a analiza lunar necesitatea mentinerii unor credite bugetare pentru care, în baza unor dispozitii legale sau din alte cauze, sarcinile au fost desfiinţate sau amanate şi de a propune consiliilor locale, judetene şi Consiliului General al Municipiului Bucureşti, după caz, anularea creditelor respective. (2) Pentru ultima luna a anului bugetar termenul limita pentru aplicarea prevederilor alin. (1) este de 10 decembrie. (3) Cu creditele bugetare anulate în condiţiile alin. (1) se majoreaza fondul de rezerva bugetară la dispoziţia consiliului local, judetean sau a Consiliului General al Municipiului Bucureşti, după caz.Contul anual de execuţie  +  Articolul 53 (1) Ordonatorii principali de credite intocmesc şi prezinta spre aprobare consiliilor locale, judetene şi Consiliului General al Municipiului Bucureşti, după caz, până la data de 31 mai a anului următor, conturile anuale de execuţie a bugetelor prevăzute la art. 1 alin. (2), în structura urmatoare: a) la venituri: prevederi bugetare initiale; prevederi bugetare definitive; încasări realizate; b) la cheltuieli: credite bugetare initiale; credite bugetare definitive; plati efectuate. (2) Trimestrial şi anual, ordonatorii principali de credite intocmesc situaţii financiare asupra executiei bugetare, care se depun la directiile generale ale finanţelor publice; după verificare, acestea intocmesc şi depun la Ministerul Finanţelor Publice situaţii financiare centralizate privind execuţia bugetelor prevăzute la art. 1 alin. (2), la termenele şi potrivit normelor stabilite de acesta. (3) Ordonatorii principali de credite au obligaţia sa intocmeasca şi sa anexeze la situaţiile financiare anuale rapoarte anuale de performanţă, în care să prezinte, pe fiecare program, obiectivele, rezultatele preconizate şi cele obtinute, indicatorii şi costurile asociate, precum şi situaţii privind angajamentele legale. (4) Situaţiile financiare anuale, inclusiv anexele la acestea, se prezinta de către ordonatorii principali de credite spre aprobare consiliilor locale, judetene şi Consiliului General al Municipiului Bucureşti, după caz.Excedentul sau deficitul bugetar  +  Articolul 54 (1) Excedentul anual al bugetului local, rezultat la incheierea exercitiului bugetar, după efectuarea regularizarilor în limita sumelor defalcate din unele venituri ale bugetului de stat prevăzute la art. 6 lit. a) şi a celor exceptate la lit. b), precum şi a transferurilor consolidabile din bugetul de stat sau din alte bugete, se utilizeaza, în ordine, pentru: a) rambursarea eventualelor împrumuturi restante; plata dobanzilor, comisioanelor, spezelor şi a altor costuri aferente acestora; b) constituirea fondului de rulment. (2) Disponibilitatile fondului de rulment sunt purtătoare de dobânda, se păstrează într-un cont distinct, deschis pe seama fiecarei unităţi administrativ-teritoriale, la unitatile teritoriale ale trezoreriei statului, în afara bugetului local, şi pot fi utilizate, temporar, pentru acoperirea golurilor de casa provenite din decalaje între veniturile şi cheltuielile anului curent, precum şi pentru acoperirea definitivă a eventualului deficit bugetar rezultat la finele exercitiului bugetar. (3) Fondul de rulment poate fi utilizat şi pentru finantarea unor investitii din competenţa autorităţilor administraţiei publice locale sau pentru dezvoltarea serviciilor publice locale în interesul colectivitatii. (4) Utilizarea fondului de rulment în condiţiile alin. (2) şi (3) şi contul de execuţie al acestuia se aproba de consiliul local, judetean şi Consiliul General al Municipiului Bucureşti, după caz, în afara bugetului local.Execuţia de casa a bugetelor locale  +  Articolul 55 (1) Execuţia de casa a bugetelor prevăzute la art. 1 alin. (2) se efectueaza prin unitatile teritoriale ale trezoreriei statului, evidentiindu-se în conturi distincte: a) veniturile bugetare încasate pe structura clasificaţiei bugetare; b) efectuarea plăţilor dispuse de persoanele autorizate ale instituţiilor publice, în limita creditelor bugetare şi destinatiilor aprobate potrivit dispoziţiilor legale; c) efectuarea operaţiunilor de încasări şi plati privind datoria publică interna şi externa rezultata din împrumuturi contractate sau garantate de stat, precum şi cele contractate sau garantate de autorităţile administraţiei publice locale, inclusiv a celor privind rambursarea ratelor la scadenta şi plata dobanzilor, comisioanelor, spezelor şi altor costuri aferente; d) efectuarea altor operaţiuni financiare în contul autorităţilor administraţiei publice locale; e) pastrarea disponibilitatilor reprezentand fonduri externe nerambursabile sau contravaloarea în lei a acestora, primite pe bază de acorduri şi înţelegeri guvernamentale şi de la organisme internationale, şi utilizarea acestora potrivit bugetelor aprobate; f) alte operaţiuni financiare prevăzute de lege. (2) Pentru imprumuturile contractate, altele decat cele din disponibilitatile contului curent general al trezoreriei statului, autorităţile administraţiei publice locale îşi pot deschide conturi la societăţi comerciale bancare, în vederea derularii acestora. (3) În execuţie, alocarea sumelor defalcate din unele venituri ale bugetului de stat se efectueaza lunar de către directiile generale ale finanţelor publice, pe baza fundamentarilor prezentate de ordonatorii principali de credite.Principii ale incheierii executiei bugetare  +  Articolul 56 (1) Execuţia bugetară se incheie la data de 31 decembrie a fiecarui an. (2) Orice venit neincasat şi orice cheltuiala angajata, lichidata şi ordonantata, în cadrul prevederilor bugetare, şi neplatita până la data de 31 decembrie se va incasa sau se va plati, după caz, în contul bugetului pe anul următor. (3) Creditele bugetare neutilizate până la închiderea anului sunt anulate de drept. (4) Disponibilitatile din fondurile externe nerambursabile şi cele din fondurile publice destinate cofinantarii contributiei financiare a Comunităţii Europene, rămase la finele exercitiului bugetar în conturile structurilor de implementare, se reporteaza în anul următor cu aceeasi destinatie. (5) Fondurile prevăzute la alin. (4) se utilizeaza în condiţiile prevederilor prezentei ordonante de urgenta şi potrivit acordurilor incheiate cu partenerii externi.  +  Capitolul IV ImprumuturiAprobarea imprumuturilor  +  Articolul 57 (1) Consiliile locale, judetene şi Consiliul General al Municipiului Bucureşti, după caz, pot aproba contractarea sau garantarea de împrumuturi interne sau externe, pe termen scurt, mediu şi lung, pentru realizarea de investitii publice de interes local, precum şi pentru refinantarea datoriei publice locale. (2) Consiliile locale, judetene şi Consiliul General al Municipiului Bucureşti, după caz, hotarasc, la propunerea ordonatorului principal de credite, contractarea sau garantarea de împrumuturi, cu votul a cel puţin două treimi din numărul membrilor ce le compun. (3) Abrogat. (4) Abrogat.(4^1) Membrii şi secretarul Comisiei de autorizare a contractarii sau garantarii de împrumuturi externe de către autorităţile administraţiei publice locale vor primi o indemnizatie de sedinta egala cu 20% din salariul brut al unui secretar de stat. Indemnizatia se suporta de la bugetul statului, prin bugetul Ministerului Finanţelor Publice. (5) Autorităţile administraţiei publice locale pot beneficia şi de împrumuturi externe contractate sau garantate de stat, în condiţiile legii.----------------Alin. (4^1) al art. 57 a fost introdus de LEGEA nr. 108 din 7 aprilie 2004 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 336 din 16 aprilie 2004.Alin. (3) şi (4) ale art. 57 au fost abrogate de art. 29 din LEGEA nr. 313 din 28 iunie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 577 din 29 iunie 2004.Datoria publică locala  +  Articolul 58 (1) Datoria publică locala reprezinta o obligaţie generală care trebuie rambursata, conform acordurilor incheiate, din veniturile proprii ale unităţii administrativ-teritoriale prevăzute la art. 5 alin. (1) lit. a). (2) Instrumentele datoriei publice locale sunt: a) titluri de valoare; b) împrumuturi de la societăţile comerciale bancare sau de la alte institutii de credit. (3) Emiterea şi lansarea titlurilor de valoare se pot face direct de către autorităţile administraţiei publice locale sau prin intermediul unor agentii ori al altor institutii specializate. (4) Valoarea totala a datoriei contractate de autoritatea administraţiei publice locale va fi înscrisă în registrul de evidenta a datoriei publice locale al acestei autorităţi şi se raporteaza anual prin situaţiile financiare. (5) Registrul de evidenta a datoriei publice locale va include informaţii care să specifice suma totala a datoriilor autorităţilor administraţiei publice locale, precum şi detalierea datoriilor şi alte informaţii stabilite prin norme metodologice privind registrul de evidenta a datoriei publice locale, emise de Ministerul Finanţelor Publice. (6) Valoarea totala a garantiilor emise de autoritatea administraţiei publice locale se inscrie în registrul garantiilor locale al acestei autorităţi şi se raporteaza anual prin situaţiile financiare. (7) Registrul garantiilor locale cuprinde informaţii care să specifice suma totala a garantiilor emise de autoritatea administraţiei publice locale, precum şi detalierea garantiilor şi alte informaţii stabilite prin norme metodologice privind registrul de evidenta a garantiilor locale, emise de Ministerul Finanţelor Publice. (8) După contractarea şi/sau garantarea de împrumuturi interne şi/sau externe, autorităţile administraţiei publice locale au obligaţia de a transmite Ministerului Finanţelor Publice, în termen de 10 zile de la data intrarii în vigoare a contractului respectiv, copii de pe fiecare document primar care atesta, după caz: a) contractarea/garantarea imprumutului; b) actul aditional la contractul/acordul de împrumut/garantare, dacă au fost aduse modificari la acesta, cu respectarea clauzelor contractuale. (9) Pe perioada utilizarii şi rambursarii imprumutului contractat/garantat, raportarea la Ministerul Finanţelor Publice a datelor privind datoria publică locala se efectueaza lunar, în termen de 20 de zile de la sfârşitul perioadei de raportare. (10) În scopul evaluării datoriei publice locale, orice obligaţie de plată, exprimata în alta moneda decat cea naţionala, este calculată în moneda naţionala, utilizandu-se cursul de schimb valutar comunicat de Banca Naţionala a României pentru ultima zi din perioada la care se face raportarea. (11) Serviciul datoriei publice locale nu reprezinta obligaţii sau raspunderi ale Guvernului şi acesta va fi platit din bugetele locale şi din împrumuturi pentru refinantarea datoriei publice locale.Condiţii pentru contractarea sau garantarea de împrumuturi  +  Articolul 59 (1) Imprumuturile contractate de unitatile administrativ-teritoriale, precum şi cele contractate de agentii economici şi serviciile publice din subordinea acestora pot fi garantate de către acestea prin veniturile proprii prevăzute la art. 5 alin. (1) lit. a). (2) Orice garantare prin venituri devine valabila şi se aplică din momentul acordarii garantiei; veniturile care se constituie în garantie şi care sunt încasate la bugetul local vor fi supuse condiţiilor acordului de garantare respectiv, care se va aplica cu prioritate faţă de orice revendicari ale unor terti către autoritatea administraţiei publice locale respective, indiferent dacă aceste terţe părţi cunosc sau nu cunosc acordul de garantare. (3) Documentul prin care se incheie acordul de garantare prin venituri trebuie înregistrat la autorităţile administraţiei publice locale şi la imprumutator. (4) Autorităţilor administraţiei publice locale li se interzice accesul la împrumuturi sau sa garanteze orice fel de împrumut, dacă totalul datoriilor anuale reprezentand ratele scadente la imprumuturile contractate şi/sau garantate, dobanzile şi comisioanele aferente acestora, inclusiv ale imprumutului care urmeaza să fie contractat şi/sau garantat în anul respectiv, depăşeşte limita de 20% din totalul veniturilor prevăzute la art. 5 alin. (1) lit. a), cu excepţia cazurilor aprobate prin legi speciale. (5) Condiţiile alin. (4) se aplică inclusiv pentru datoriile anuale care decurg din imprumuturile contractate şi/sau garantate de stat pentru autorităţile administraţiei publice locale. (6) În scopul calcularii acestei limite, pentru imprumuturile contractate şi/sau garantate, cu o rata variabila a dobanzii, se va efectua calculul folosindu-se rata dobanzii valabila la data întocmirii documentatiei. (7) În scopul calcularii acestei limite, imprumuturile acordate în valută vor fi luate în calcul la valoarea cursului de schimb valutar comunicat de Banca Naţionala a României la data efectuării calculului. (8) Ratele scadente aferente imprumuturilor, dobanzile şi comisioanele datorate de unitatile administrativ-teritoriale se prevad în bugetul local sau, după caz, se pot contracta noi împrumuturi pentru achitarea ratelor scadente, în condiţiile prevederilor prezentei ordonante de urgenta. (9) Toate acordurile de împrumut sau de garantare incheiate potrivit prevederilor prezentei ordonante de urgenta vor fi considerate ca fiind pe deplin autorizate şi vor constitui obligaţii care pot fi impuse bugetelor locale respective.Fondul de risc  +  Articolul 60 (1) Pentru acoperirea riscurilor financiare care decurg din garantarea de către autorităţile administraţiei publice locale a imprumuturilor contractate de agentii economici şi serviciile publice de subordonare locala, se constituie fondul de risc, în afara bugetului local. (2) Fondul de risc se păstrează în conturi separate deschise la unitatile teritoriale ale trezoreriei statului şi se constituie distinct pentru garantii locale la împrumuturi interne şi, respectiv, pentru garantii la împrumuturi externe. (3) Fondul de risc se constituie din: sumele încasate sub forma de comisioane de la beneficiarii imprumuturilor garantate; dobanzile acordate de unitatile trezoreriei statului la disponibilitatile fondului; dobanzi şi penalităţi de intarziere la nivelul celor existente pentru veniturile bugetare, aplicate pentru neplata în termen de către beneficiarii imprumuturilor garantate a comisioanelor şi, respectiv, a ratelor scadente, dobanzilor şi comisioanelor aferente, şi, în completare, din bugetul local. În cazul în care se efectueaza plati din fondul de risc aferente unor scadente neonorate de garantat, veniturile fondului de risc se reintregesc cu sumele recuperate de la acesta. (4) Nivelul comisionului de risc se determina de ordonatorul principal de credite şi se aproba de consiliul local, judetean şi Consiliul General al Municipiului Bucureşti, după caz. Acest comision se aplică asupra valorii imprumutului garantat. (5) Sumele aflate în fondul de risc la sfârşitul anului se regularizeaza cu bugetul local în limita sumelor primite de la acest buget, iar diferenţa se reporteaza în anul următor cu aceeasi destinatie. Contul de execuţie al fondului de risc se anexeaza la situaţiile financiare.Imprumuturi din contul curent general al trezoreriei statului  +  Articolul 61 (1) În situaţia în care, pe parcursul executiei, apar goluri temporare de casa ca urmare a decalajului dintre veniturile şi cheltuielile bugetului local, acestea pot fi acoperite prin împrumuturi fără dobânda acordate de Ministerul Finanţelor Publice din disponibilitatile contului curent general al trezoreriei statului, numai după utilizarea fondului de rulment. (2) Valoarea totala a imprumutului care poate fi angajat de autorităţile administraţiei publice locale potrivit prevederilor alin. (1) este supusă urmatoarelor limite: a) nu va depăşi 5% din totalul veniturilor estimate a fi încasate pe durata anului bugetar în care se face împrumutul; b) în condiţiile prevederilor lit. a), autorităţile administraţiei publice locale nu pot angaja împrumuturi mai mari decat fondurile pe care le pot rambursa pe durata aceluiasi an bugetar. (3) Rambursarea fondurilor imprumutate conform prevederilor prezentului articol va fi garantata cu veniturile estimate a fi încasate în anul bugetar respectiv, în condiţiile respectarii garantarii, prin venituri, a celorlalte datorii publice locale. (4) În situaţia în care împrumutul prevăzut la alin. (1) nu a fost restituit până la 31 decembrie, directiile generale ale finanţelor publice sunt autorizate să execute contul unităţii administrativ-teritoriale în cauza.Verificări excepţionale  +  Articolul 62 (1) Activitatea autorităţilor administraţiei publice locale va fi supusă unei verificări excepţionale de către Curtea de Conturi, potrivit prevederilor prezentului articol, în urmatoarele situaţii: a) autoritatea administraţiei publice locale nu îşi ramburseaza toate oblibaţiile de plată pe termen scurt până la sfârşitul anului bugetar în care au fost angajate imprumuturile; b) dacă, la un anumit moment pe durata anului bugetar, datoriile pe termen scurt ale autorităţii administraţiei publice locale depasesc limita stabilita la art. 61 alin. (2) lit. a). (2) Curtea de Conturi va solicita autorităţilor administraţiei publice locale care se afla în una dintre situaţiile specificate la alin. (1) sa intocmeasca şi să depună un plan de redresare la Curtea de Conturi şi la directia generală a finanţelor publice, prin care acestea se obliga să se supuna prevederilor art. 61 alin. (2) în termen de 12 luni. (3) Ministerul Finanţelor Publice poate acorda din disponibilitatile contului curent general al trezoreriei statului împrumuturi cu dobânda autorităţilor administraţiei publice locale, în cadrul planului de redresare, cu respectarea prevederilor art. 59 alin. (4) şi cu condiţia ca acestea să se angajeze la rambursarea acestor fonduri într-un termen stabilit de Ministerul Finanţelor Publice, dar care nu poate depăşi 2 ani. (4) Autorităţile administraţiei publice locale vor raporta lunar la Curtea de Conturi şi la directia generală a finanţelor publice modul de realizare a masurilor cuprinse în planul de redresare prevăzut la alin. (2).  +  Capitolul V Finantarea instituţiilor publiceFinantarea instituţiilor publice  +  Articolul 63 (1) Finantarea cheltuielilor curente şi de capital ale instituţiilor publice se asigura astfel: a) integral din bugetul local; b) din venituri proprii şi subventii acordate de la bugetul local; c) integral din veniturile proprii. (2) Instituţiile publice, finantate integral din bugetul local, varsa veniturile realizate la acest buget.Veniturile proprii ale instituţiilor publice  +  Articolul 64 (1) Veniturile proprii ale instituţiilor publice, finantate în condiţiile art. 63 alin. (1) lit. b) şi c), se încasează, se administreaza, se utilizeaza şi se contabilizeaza de către acestea, potrivit dispoziţiilor legale. (2) Veniturile proprii ale bugetelor instituţiilor publice, finantate potrivit art. 63 alin. (1) lit. b) şi c), provin din prestări de servicii, chirii, manifestari culturale şi sportive, concursuri artistice, publicatii, prestatii editoriale, studii, proiecte, valorificari de produse din activităţi proprii sau anexe şi altele.Bunuri materiale şi fonduri banesti primite de instituţiile publice  +  Articolul 65 (1) Instituţiile publice mai pot folosi pentru desfăşurarea activităţii lor bunuri materiale şi fonduri banesti primite de la persoane juridice şi fizice, sub forma de donatii şi sponsorizari, cu respectarea dispoziţiilor legale. (2) Fondurile banesti acordate de persoanele juridice şi fizice, primite în condiţiile alin. (1), în situaţia instituţiilor publice, finantate integral de la buget, sunt varsate direct la bugetul local din care se finanţează acestea. Cu aceste sume se majoreaza veniturile şi cheltuielile bugetului local, iar fondurile se vor utiliza cu respectarea destinatiilor stabilite de transmitator. (3) Cu fondurile banesti acordate de persoanele juridice şi fizice în condiţiile alin. (1), în situaţia instituţiilor publice finantate potrivit prevederilor art. 63 alin. (1) lit. b) şi c), se vor majoră bugetele de venituri şi cheltuieli ale acestora. Aceste institutii au obligaţia de a prezenta, în anexa la contul de execuţie bugetară trimestriala şi anuală, situaţia privind sumele primite şi utilizate în aceste condiţii şi cu care a fost majorat bugetul de venituri şi cheltuieli. (4) Bunurile materiale primite de instituţiile publice în condiţiile alin. (1) se înregistrează în contabilitatea acestora.Excedentele bugetelor instituţiilor publice  +  Articolul 66 (1) Excedentele rezultate din execuţia bugetelor instituţiilor publice, finantate în condiţiile art. 63 alin. (1) lit. b), se regularizeaza la sfârşitul anului cu bugetele locale din care sunt finantate, în limita sumelor primite de la acestea, dacă legea nu prevede altfel. (2) Excedentele rezultate din execuţia bugetelor instituţiilor publice, finantate integral din venituri proprii, rămân la dispoziţia acestora, urmand a fi folosite în anul următor cu aceeasi destinatie. (3) Consiliile locale, judetene şi Consiliul General al Municipiului Bucureşti, după caz, pot hotari ca excedentele rezultate din execuţia bugetelor instituţiilor publice subordonate, finantate integral din venituri proprii, să se preia ca venit la bugetul local, după deducerea sumelor încasate anticipat şi a obligaţiilor de plată.Regimul de finanţare a unor activităţi ale instituţiilor publice  +  Articolul 67 (1) Consiliile locale, judetene şi Consiliul General al Municipiului Bucureşti, după caz, pot aproba înfiinţarea de activităţi integral finantate din venituri proprii pe lângă unele institutii publice, finantate potrivit art. 63 alin. (1) lit. a), stabilind totodata domeniul de activitate, categoriile de venituri, natura cheltuielilor, sistemul de organizare şi functionare a acestor activităţi. (2) Bugetele de venituri şi cheltuieli pentru activităţile finantate integral din venituri proprii se aproba o dată cu bugetul institutiei publice de care apartin. (3) În situaţia nerealizarii veniturilor prevăzute în bugetele activităţilor finantate integral din venituri proprii, cheltuielile vor fi efectuate în limita veniturilor realizate. (4) Excedentele rezultate din execuţia bugetelor de venituri şi cheltuieli ale activităţilor finantate integral din venituri proprii se reporteaza în anul următor cu aceeasi destinatie sau se preiau ca venit la bugetul local, potrivit hotărârii consiliului local, judetean şi Consiliului General al Municipiului Bucureşti, după caz.Imprumuturi temporare pentru unele activităţi sau institutii publice  +  Articolul 68 (1) În cazul în care la înfiinţarea, în subordinea unor ordonatori principali de credite, a unor institutii şi servicii publice sau a unor activităţi finantate integral din venituri proprii, acestea nu dispun de fonduri suficiente, în baza documentatiilor temeinic fundamentate, consiliile locale, judetene şi Consiliul General al Municipiului Bucureşti, după caz, pot aproba împrumuturi fără dobânda din bugetul local, pe bază de convenţie. (2) Imprumuturile acordate în condiţiile alin. (1) vor fi rambursate integral în termen de un an de la data acordarii. (3) În situaţia nerambursarii imprumuturilor la termenul stabilit, se vor aplica dobanzile şi penalitatile de intarziere la nivelul celor existente pentru creantele bugetare, potrivit legii.Execuţia de casa a bugetelor instituţiilor publice  +  Articolul 69 (1) Instituţiile şi serviciile publice, indiferent de sistemul de finanţare şi de subordonare, inclusiv activităţile de pe lângă unele institutii publice, finantate integral din venituri proprii, efectueaza operaţiunile de încasări şi plati prin unitatile teritoriale ale trezoreriei statului în a caror raza îşi au sediul şi unde au deschise conturile de venituri, cheltuieli şi disponibilitati. (2) Instituţiile publice au obligaţia de a transmite bugetul aprobat potrivit prevederilor prezentei ordonante de urgenta la unitatea teritoriala a trezoreriei statului.  +  Capitolul VI SancţiuniInfractiuni şi pedepse  +  Articolul 70 (1) Constituie infractiuni urmatoarele fapte: a) nerespectarea prevederilor art. 4 alin. (2) şi (3); b) utilizarea fondurilor provenite din contractarea datoriei publice locale în alte scopuri decat cele pentru care au fost aprobate; c) furnizarea de date eronate pentru fundamentarea documentatiei prezentate, în vederea obtinerii autorizarii pentru contractarea/garantarea de împrumuturi externe. (2) Infractiunea prevăzută la alin. (1) lit. a) se pedepseste cu inchisoare de la o luna la 3 luni sau cu amendă de la 50 milioane lei la 100 milioane lei, iar infractiunile prevăzute la alin. (1) lit. b) şi c) se pedepsesc cu inchisoare de la 1 an la 5 ani.---------------Art. 70 a fost modificat de LEGEA nr. 108 din 7 aprilie 2004 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 336 din 16 aprilie 2004.Contraventii şi sancţiuni  +  Articolul 71 (1) Constituie contraventii urmatoarele fapte: a) nerespectarea dispoziţiilor art. 9 alin. (2), art. 14 alin. (3) şi (4), art. 15 alin. (2), art. 36, art. 40, art. 41, art. 53 şi art. 65 alin. (2) şi (4); b) nerespectarea dispoziţiilor art. 5 alin. (2)-(4), art. 20 alin. (3), art. 22 alin. (4), art. 45 alin. (3)-(5) şi (7), art. 47 alin. (1), art. 50 alin. (2)-(6) şi (9), art. 51 alin. (1), art. 52 alin. (1), art. 57 alin. (4), art. 58 alin. (8) şi (9), art. 66 alin. (1) şi art. 68 alin. (2); c) nerespectarea dispoziţiilor art. 4 alin. (4) şi (6), art. 14 alin. (1), art. 19, art. 26 alin. (3), art. 34, art. 35 alin. (2)-(6) şi art. 59. (2) Contraventiile prevăzute la alin. (1) lit. a) se sancţionează cu amendă de la 5 milioane lei la 10 milioane lei, cele de la lit. b), cu amendă de la 10 milioane lei la 20 milioane lei, iar cele de la lit. c), cu amendă de la 20 milioane lei la 30 milioane lei. (3) Constatarea contraventiilor şi aplicarea amenzilor se fac de către Curtea de Conturi, Ministerul Finanţelor Publice şi de alte persoane imputernicite în acest scop, potrivit legii.Legislatia aplicata contraventiei  +  Articolul 72Contraventiilor prevăzute la art. 71 li se aplică prevederile Ordonantei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor, aprobata cu modificari şi completari prin Legea nr. 180/2002, cu modificările ulterioare, cu excepţia art. 28 şi 29 din ordonanţa.  +  Capitolul VII Dispozitii finaleContabilitate publică  +  Articolul 73 (1) Contabilitatea publică a instituţiilor publice, definite potrivit prezentei ordonante de urgenta, va cuprinde: a) contabilitatea veniturilor şi cheltuielilor bugetare, care să reflecte incasarea veniturilor şi plata cheltuielilor aferente exercitiului bugetar; b) contabilitatea generală bazata pe principiul constatarii drepturilor şi obligaţiilor, care să reflecte evolutia situaţiei financiare şi patrimoniale, precum şi a excedentului sau deficitului patrimonial; c) contabilitatea destinata analizarii costurilor programelor aprobate. (2) Ministerul Finanţelor Publice stabileste prin norme metodologice procedurile contabile şi sistemul de raportare privind informaţiile furnizate de contabilitatea publică.Regimul veniturilor bugetelor prevăzute la art. 1 alin. (2)  +  Articolul 74Intocmirea şi depunerea declaratiilor, stingerea obligaţiilor bugetare, solutionarea contestatiilor, controlul fiscal, executarea creanţelor bugetare, precum şi cele referitoare la evaziunea fiscala se supun legislaţiei în domeniu.Alocarea de sume din fondurile de rezerva bugetară şi de interventie la dispoziţia Guvernului  +  Articolul 75Cu sumele aprobate pe bază de hotărâre a Guvernului, din fondurile de rezerva bugetară şi de interventie la dispoziţia Guvernului, se majoreaza bugetele locale de către primari, presedintii consiliilor judetene şi primarul general al municipiului Bucureşti, după caz, urmand ca la prima sedinta a consiliului local, judetean şi, respectiv, a Consiliului General al Municipiului Bucureşti să se valideze modificările respective.Disponibilitatile fondului de tezaur şi ale veniturilor cu destinatie speciala  +  Articolul 76 (1) Disponibilitatile fondului de tezaur constituit la nivelul consiliilor judetene şi Consiliului General al Municipiului Bucureşti, după caz, se virează în contul fondului de rulment al acestora. (2) Disponibilitatile la 31 decembrie 2003 din veniturile cu destinatie speciala se virează în contul fondului de rulment constituit la nivelul fiecarei unităţi administrativ-teritoriale. (3) Sumele aferente depozitelor speciale constituite pentru constructii de locuinte, potrivit legii, se păstrează într-un cont distinct, deschis pe seama unităţilor administrativ-teritoriale la unitatile trezoreriei statului, în afara bugetelor locale, iar contul de execuţie se aproba de către consiliul local, judetean sau Consiliul General al Municipiului Bucureşti, după caz.Anexe  +  Articolul 77Anexele nr. 1 şi 2 fac parte integrantă din prezenta ordonanţă de urgenţă.Norme metodologice şi instrucţiuni  +  Articolul 78În aplicarea prevederilor prezentei ordonante de urgenta Ministerul Finanţelor Publice este autorizat sa emita norme metodologice şi instrucţiuni.Intrarea în vigoare  +  Articolul 79 (1) Prezenta ordonanţă de urgenţă intră în vigoare la data de 1 ianuarie 2004, cu excepţia prevederilor art. 59, care intră în vigoare la data publicarii acesteia în Monitorul Oficial al României, Partea I. (2) Pe data intrarii în vigoare a prezentei ordonante de urgenta se abroga Legea nr. 189/1998 privind finanţele publice locale, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 404 din 22 octombrie 1998, cu modificările şi completările ulterioare, şi orice alte dispozitii contrare.PRIM-MINISTRUADRIAN NASTASEContrasemnează:---------------Ministrul finanţelor publice,Mihai Nicolae TanasescuMinistrul administraţiei publice,Octav CozmancaBucureşti, 5 iunie 2003.Nr. 45.  +  Anexa 1                                     LISTA         impozitelor, taxelor şi a altor venituri ale bugetelor locale──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────Nr.crt. Denumirea veniturilor──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────                                  CAPITOLUL I          Veniturile care se prevad în bugetele proprii ale judetelorA. VENITURI PROPRII  1. Impozitul pe profit de la regiile autonome şi societăţile comerciale de     sub autoritatea consiliilor judetene  2. Impozite şi taxe de la populatie:    - Taxe asupra mijloacelor de transport deţinute de persoane fizice  3. Alte impozite directe:    a) Taxa asupra mijloacelor de transport deţinute de persoane juridice    b) Alte încasări din impozite directe  4. Alte impozite indirecte:    - Taxe şi tarife pentru eliberarea de licente şi autorizaţii de functionare  5. Varsaminte din profitul net al regiilor autonome de sub autoritatea     consiliilor judetene  6. Varsaminte de la instituţiile publice:    a) Venituri din incasarea contravalorii lucrărilor de combatere a       daunatorilor şi bolilor în sectorul vegetal - servicii publice de       protecţie a plantelor    b) Alte venituri de la instituţiile publice  7. Diverse venituri:    a) Venituri din recuperarea cheltuielilor de judecată, imputatii şi       despăgubiri    b) Venituri din amenzi şi alte sancţiuni aplicate, potrivit dispoziţiilor       legale    c) Restituiri de fonduri din finantarea bugetară locala a anilor precedenti    d) Impozit pe venitul din concesionarea bunurilor societatilor comerciale       sau companiilor naţionale la care statul este acţionar majoritar,       precum şi regiilor autonome    e) Venituri din concesiuni şi închirieri    f) Încasări din valorificarea bunurilor confiscate, potrivit legii    g) Venituri din inchirierea şi concesionarea unor bunuri ale spitalelor    h) Încasări din alte surse  8. Venituri din valorificarea unor bunuri:    a) Venituri din valorificarea unor bunuri ale instituţiilor publice    b) Venituri din privatizare    c) Venituri din vanzarea unor bunuri ale spitalelor    d) Venituri din vanzarea unor bunuri aparţinând domeniului privat  9. Cote defalcate din impozitul pe venitB. SUME DEFALCATE DIN UNELE VENITURI ALE BUGETULUI DE STATC. SUBVENTII PRIMITE DE LA BUGETUL DE STAT ŞI DE LA ALTE BUGETED. DONATII ŞI SPONSORIZARI                              CAPITOLUL II    Veniturile care se prevad în bugetele proprii ale comunelor, oraşelor,  municipiilor, sectoarelor municipiului Bucureşti şi al Consiliului General                       al Municipiului BucureştiA. VENITURI PROPRII  1. Impozitul pe profit de la regiile autonome şi societăţile comerciale de     sub autoritatea consiliilor locale  2. Impozite şi taxe de la populatie:    a) Impozitul pe cladiri de la persoane fizice    b) Taxe asupra mijloacelor de transport deţinute de persoane fizice    c) Impozitul pe terenuri de la persoane fizice    d) Alte impozite şi taxe de la populatie  3. Taxa pentru folosirea terenurilor proprietate de stat  4. Impozitul pe cladiri şi terenuri de la persoane juridice:    a) Impozitul pe cladiri de la persoane juridice    b) Impozitul pe terenuri de la persoane juridice  5. Alte impozite directe:    a) Taxa asupra mijloacelor de transport deţinute de persoane juridice    b) Impozitul pe terenul agricol    c) Alte încasări din impozite directe  6. Impozitul pe spectacole  7. Alte impozite indirecte:    a) Taxe şi tarife pentru eliberarea de licente şi autorizaţii       de functionare    b) Taxe judiciare de timbru    c) Taxe de timbru pentru activitatea notariala    d) Taxe extrajudiciare de timbru    e) Alte încasări din impozite indirecte  8. Varsaminte din profitul net al regiilor autonome de sub autoritatea     consiliilor locale  9. Varsaminte de la instituţiile publice:    a) Alte venituri privind circulatia pe drumurile publice    b) Venituri din incasarea contravalorii lucrărilor de combatere a       daunatorilor şi bolilor în sectorul vegetal - servicii publice de       protecţie a plantelor*)---------    *) Pentru bugetul Consiliului General al Municipiului Bucureşti.    c) Veniturile punctelor de însămânţări artificiale    d) Veniturile circumscriptiilor sanitar-veterinare    e) Contribuţia lunara a parintilor sau sustinatorilor legali pentru       întreţinerea copiilor în crese    f) Varsaminte din disponibilitatile instituţiilor publice şi activităţilor       autofinanţate    g) Contribuţii datorate de persoanele beneficiare ale serviciilor       cantinelor de ajutor social    h) Taxe din activităţi cadastrale şi agricultura    i) Alte venituri de la instituţiile publice 10. Diverse venituri:    a) Venituri din recuperarea cheltuielilor de judecată, imputatii şi       despăgubiri    b) Venituri din amenzi şi alte sancţiuni aplicate, potrivit dispoziţiilor       legale    c) Restituiri de fonduri din finantarea bugetară locala a anilor precedenti    d) Impozit pe venitul din concesionarea bunurilor societatilor comerciale       sau companiilor naţionale la care statul este acţionar majoritar,       precum şi regiilor autonome    e) Venituri din concesiuni şi închirieri    f) Penalităţi pentru nedepunerea sau depunerea cu intarziere a declaraţiei       de impozite şi taxe    g) Încasări din valorificarea bunurilor confiscate, potrivit legii    h) Venituri realizate din administrarea sau valorificarea bunurilor       fostelor cooperative agricole de productie    i) Venituri din inchirierea şi concesionarea unor bunuri ale spitalelor    j) Încasări din alte surse 11. Venituri din valorificarea unor bunuri:    a) Venituri din valorificarea unor bunuri ale instituţiilor publice    b) Venituri din vanzarea locuintelor construite din fondurile statului    c) Venituri din privatizare    d) Venituri din vanzarea unor bunuri ale spitalelor    e) Venituri din vanzarea unor bunuri aparţinând domeniului privat 12. Cote defalcate din impozitul pe venitB. SUME DEFALCATE DIN UNELE VENITURI ALE BUGETULUI DE STATC. SUBVENTII PRIMITE DE LA BUGETUL DE STAT ŞI DE LA ALTE BUGETED. DONATII ŞI SPONSORIZARI──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────NOTĂ:Lista impozitelor locale, taxelor şi a altor venituri ale bugetelor locale poate fi actualizata ca urmare a perfectionarii legislaţiei fiscale, precum şi prin legile bugetare anuale, în concordanta cu programele de crestere a autonomiei financiare a unităţilor administrativ-teritoriale şi de descentralizare a serviciilor publice.  +  Anexa 2                                     LISTA                cheltuielilor care se prevad în bugetele locale──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────Nr.crt. Denumirea cheltuielilor──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────                                  CAPITOLUL I         Cheltuielile care se prevad în bugetele proprii ale judetelor  1. Autorităţi executive  2. Invatamant:    a) Invatamant primar şi gimnazial    b) Invatamant special  3. Sănătate:    - Alte institutii şi acţiuni sanitare  4. Cultura, religie şi acţiuni privind activitatea sportiva şi de tineret:    a) Biblioteci publice judetene    b) Muzee    c) Teatre şi institutii profesioniste de spectacole şi concerte    d) Scoli populare de arta    e) Centre de conservare şi de valorificare a traditiei şi creatiei populare    f) Culte religioase    g) Activitatea sportiva    h) Alte institutii şi acţiuni privind cultura, religia şi activitatea       sportiva şi de tineret  5. Asistenţa sociala, alocatii, pensii, ajutoare şi indemnizatii:    a) Asistenţa sociala în caz de invaliditati    b) Susţinerea sistemului de protecţie a drepturilor copilului    c) Servicii publice specializate pentru protectia copilului    d) Drepturile asistentului personal pentru copii şi adulti cu handicap grav    e) Alte acţiuni privind asistenţa sociala, alocatii, pensii, ajutoare şi       indemnizatii  6. Servicii şi dezvoltare publică şi locuinte:    a) Alimentari cu apa, statii de epurare pentru ape uzate, colectoare,       statii de pompare    b) Retele, centrale şi puncte termice    c) Canalizare    d) Amenajari hidrotehnice de interes local, în intravilan    e) Alte acţiuni privind servicii, dezvoltare publică şi locuinte  7. Agricultura şi silvicultura:    a) Combaterea daunatorilor şi bolilor în sectorul vegetal - servicii       publice de protecţie a plantelor    b) Centre judetene şi locale de consultanţă agricola  8. Transporturi şi comunicatii:    a) Aviatie civila    b) Drumuri şi poduri    c) Alte cheltuieli în domeniul transporturilor şi comunicatiilor  9. Alte acţiuni economice:    a) Prevenire şi combatere inundaţii şi gheturi    b) Susţinerea programelor de dezvoltare regionala 10. Alte acţiuni:    a) Centre militare    b) Protecţie civila    c) Alte cheltuieli 11. Fond pentru garantarea imprumuturilor externe, dobanzilor şi     comisioanelor aferente:    a) Fond pentru garantarea imprumuturilor externe, dobanzilor şi       comisioanelor aferente contractate/garantate de stat    b) Fond pentru garantarea imprumuturilor externe, dobanzilor şi       comisioanelor aferente contractate/garantate de autorităţile       administraţiei publice locale 12. Dobanzi aferente datoriei publice şi alte cheltuieli:    a) Dobanzi aferente datoriei publice locale interne    b) Dobanzi aferente datoriei publice locale externe    c) Cheltuieli ocazionate de emisiunea şi plasarea titlurilor de valoare       în condiţiile legii    d) Diferente de curs aferente datoriei publice locale externe 13. Plati de dobanzi:    a) Dobânda datorata trezoreriei statului în cadrul planului de redresare    b) Dobanzi şi comisioane la împrumuturi externe contractate de stat 14. Rambursari împrumuturi:    a) Rambursare împrumuturi acordate din trezoreria statului    b) Rambursarea imprumuturilor interne pentru investitii    c) Rambursarea imprumuturilor externe pentru investitii    d) Rambursarea imprumuturilor externe contractate de stat 15. Fondul de rezerva bugetară:    - Fondul de rezerva bugetară la dispoziţia consiliilor judetene                                  CAPITOLUL II    Cheltuielile care se prevad în bugetele proprii ale comunelor, oraşelor,      municipiilor, sectoarelor municipiului Bucureşti şi al Consiliului                        General al Municipiului Bucureşti  1. Autorităţi executive  2. Invatamant:    a) Invatamant prescolar    b) Invatamant primar şi gimnazial    c) Invatamant liceal    d) Invatamant profesional    e) Invatamant postliceal    f) Invatamant special*)    g) Internate, camine şi cantine pentru elevi (alocatii de la bugetele       locale în completarea veniturilor proprii)---------    *) Pentru bugetele sectoarelor municipiului Bucureşti.  3. Sănătate:    a) Crese    b) Alte institutii şi acţiuni sanitare  4. Cultura, religie şi acţiuni privind activitatea sportiva şi de tineret:    a) Biblioteci publice comunale, orăşeneşti, municipale    b) Muzee    c) Teatre şi institutii profesioniste de spectacole şi concerte    d) Scoli populare de arta    e) Case de cultura    f) Camine culturale    g) Culte religioase    h) Activitatea sportiva    i) Activitatea de tineret    j) Alte institutii şi acţiuni privind cultura, religia şi activitatea       sportiva şi de tineret  5. Asistenţa sociala, alocatii, pensii, ajutoare şi indemnizatii:    a) Centre de ingrijire şi asistenţa    b) Centre-pilot de recuperare şi reabilitare pentru minori cu handicap    c) Centre de recuperare şi reabilitare pentru minori cu handicap    d) Centre de integrare prin terapie ocupationala    e) Centre de recuperare şi reabilitare neuropsihiatrica    f) Cantine de ajutor social    g) Ajutor social    h) Susţinerea sistemului de protecţie a drepturilor copilului    i) Servicii publice specializate pentru protectia copilului*)    j) Camine pentru persoane varstnice    k) Drepturile asistentului personal pentru copii şi adulti cu handicap grav    l) Alte acţiuni privind asistenţa sociala, alocatii, pensii, ajutoare       şi indemnizatii  6. Servicii şi dezvoltare publică şi locuinte:    a) Întreţinerea şi repararea strazilor    b) Iluminat    c) Salubritate    d) Intreţinere gradini publice, parcuri, zone verzi, baze sportive şi       de agrement    e) Locuinte    f) Alimentari cu apa, statii de epurare pentru ape uzate, colectoare,       statii de pompare    g) Retele, centrale şi puncte termice    h) Canalizare    i) Amenajari hidrotehnice de interes local, în intravilan    j) Introducere de gaze naturale în localităţi    k) Electrificari rurale    l) Alte acţiuni privind servicii, dezvoltare publică şi locuinte  7. Agricultura şi silvicultura:    a) Combaterea daunatorilor şi bolilor în sectorul vegetal - servicii       publice de protecţie a plantelor*)    b) Puncte de însămânţări artificiale    c) Circumscriptii sanitar-veterinare (exclusiv epizootii)    d) Centre judetene şi locale de consultanţă agricola-----------    *) Pentru bugetul Consiliului General al Municipiului Bucureşti.  8. Transporturi şi comunicatii:    a) Drumuri şi poduri    b) Transportul în comun    c) Alte cheltuieli în domeniul transporturilor şi comunicatiilor  9. Alte acţiuni economice:    a) Prevenire şi combatere inundaţii şi gheturi    b) Susţinerea programelor de dezvoltare regionala    c) Alte cheltuieli pentru acţiuni economice 10. Alte acţiuni:    a) Centre militare    b) Protecţie civila    c) Fondul Roman de Dezvoltare Sociala    d) Alte cheltuieli 11. Fond pentru garantarea imprumuturilor externe, dobanzilor şi     comisioanelor aferente:    a) Fond pentru garantarea imprumuturilor externe, dobanzilor şi       comisioanelor aferente contractate/garantate de stat    b) Fond pentru garantarea imprumuturilor externe, dobanzilor şi       comisioanelor aferente contractate/garantate de autorităţile       administraţiei publice locale 12. Transferuri către alte bugete:    - Transferuri din bugetele locale pentru susţinerea sistemului de      protecţie a copilului 13. Dobanzi aferente datoriei publice şi alte cheltuieli:    a) Dobanzi aferente datoriei publice locale interne    b) Dobanzi aferente datoriei publice locale externe    c) Cheltuieli ocazionate de emisiunea şi plasarea titlurilor de valoare       în condiţiile legii    d) Diferente de curs aferente datoriei publice locale externe 14. Plati de dobanzi:    a) Dobânda datorata trezoreriei statului în cadrul planului de redresare    b) Dobanzi şi comisioane la împrumuturi externe contractate de stat 15. Rambursari împrumuturi acordate:    a) Rambursare împrumuturi acordate din trezoreria statului    b) Rambursarea imprumuturilor interne pentru investitii    c) Rambursarea imprumuturilor externe pentru investitii    d) Rambursarea imprumuturilor externe contractate de stat 16. Fondul de rezerva bugetară:    - Fondul de rezerva bugetară la dispoziţia consiliilor locale─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────NOTĂ:Lista cheltuielilor care se prevad în bugetele locale poate fi actualizata ca urmare a perfectionarii legislaţiei, precum şi prin legile bugetare anuale, în concordanta cu programele de crestere a autonomiei financiare a unităţilor administrativ-teritoriale şi de descentralizare a serviciilor publice.-------