LEGE nr. 115 din 28 iunie 1999 (*republicată*) (*actualizata*)privind responsabilitatea ministeriala*)(actualizata până la data de 21 aprilie 2003*)
EMITENT
  • PARLAMENTUL
  • ------------*) Republicată în temeiul art. II din Legea nr. 253/2002 pentru modificarea şi completarea unor dispozitii ale Legii nr. 115/1999 privind responsabilitatea ministeriala, reprodusa la pag. 1-2 dandu-se textelor o noua numerotare.Legea nr. 115/1999 privind responsabilitatea ministeriala a fost publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 300 din 28 iunie 1999 şi a mai fost modificata prin:- Ordonanţa de urgenta a Guvernului nr. 130/1999, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 454 din 20 septembrie 1999 (aprobata cu modificari prin Legea nr. 468/2001, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 413 din 25 iulie 2001);- Ordonanţa de urgenta a Guvernului nr. 289/2000, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 706 din 29 decembrie 2000 (aprobata prin Legea nr. 31/2001, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 116 din 7 martie 2001).  +  Capitolul 1 Dispozitii generaleDispozitii generale  +  Articolul 1Guvernul, în intregul sau, şi fiecare dintre membrii acestuia sunt obligati să îşi indeplineasca mandatul cu respectarea Constituţiei şi a legilor tarii, precum şi a programului de guvernare acceptat de Parlament.  +  Articolul 2 (1) Guvernul raspunde politic numai în faţa Parlamentului, ca urmare a votului de incredere acordat de către acesta cu prilejul investiturii. (2) Fiecare membru al Guvernului raspunde politic în mod solidar cu ceilalti membri pentru activitatea Guvernului şi pentru actele acestuia.  +  Articolul 3 (1) Raspunderea politica a Guvernului consta în demiterea sa, ca urmare a retragerii increderii acordate de către Parlament, prin adoptarea unei motiuni de cenzura, în condiţiile prevederilor art. 112 şi 113 din Constitutie. (2) Guvernul şi fiecare dintre membrii săi sunt obligati sa răspundă la intrebarile sau la interpelarile formulate de deputati sau de senatori, în termen de cel mult 15 zile de la primirea lor. (3) Informaţiile şi documentele cerute în condiţiile art. 110 alin. (1) din Constitutie vor fi puse la dispoziţie de Guvern şi de celelalte organe ale administraţiei publice în termen de cel mult 30 de zile de la primirea solicitarii.  +  Articolul 4 (1) În termen de 15 zile de la data încetării mandatului Guvernului sau al unuia dintre membri, potrivit art. 105 şi 109 din Constitutie, acestia vor prezenta situaţia privind gestionarea activităţii ministeriale de care au răspuns, precum şi a problemelor aflate în curs de derulare, pe baza unui protocol de predare-primire. (2) Structura şi conţinutul protocolului se stabilesc prin hotărâre a Guvernului*). (3) Prevederile alin. (1) şi (2) se aplică şi conducătorilor celorlalte autorităţi ale administraţiei publice centrale şi locale de la data eliberarii lor din functie.-----------*) A se vedea Hotărârea Guvernului nr. 2/2001 pentru aprobarea structurii şi continutului protocolului de predare-primire întocmit de membrii Guvernului şi de conducătorii celorlalte organe de specialitate ale administraţiei publice la expirarea mandatului, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 3 din 5 ianuarie 2001.  +  Articolul 5Pe lângă raspunderea politica, membrii Guvernului pot raspunde şi civil, contraventional, disciplinar sau penal, după caz, potrivit dreptului comun din aceste materii, în măsura în care prezenta lege nu cuprinde dispozitii derogatorii.  +  Articolul 6În înţelesul prezentei legi, sunt membri ai Guvernului primul-ministru, ministrii şi alti membri stabiliti prin lege organica, numiti de Preşedintele României pe baza votului de incredere acordat de Parlament.  +  Capitolul 2 Raspunderea penalaRaspunderea penala  +  Articolul 7 (1) Intra sub incidenţa prezentei legi faptele savarsite de membrii Guvernului în exercitiul functiei lor şi care, potrivit legii penale, constituie infractiuni. (2) Pentru savarsirea altor infractiuni, în afara exercitiului functiei lor, membrii Guvernului raspund potrivit dreptului comun. (3) Persoanele prevăzute la art. 6 raspund penal pentru faptele savarsite în exercitiul functiei lor, potrivit normelor de procedura stabilite prin prezenta lege.  +  Articolul 8 (1) Constituie infractiuni şi se pedepsesc cu inchisoare de la 2 la 12 ani urmatoarele fapte savarsite de membrii Guvernului în exercitiul functiei lor: a) impiedicarea, prin amenintare, violenta ori prin folosirea de mijloace frauduloase, a exercitarii cu buna-credinta a drepturilor şi libertatilor vreunui cetatean; b) prezentarea, cu rea-credinta, de date inexacte Parlamentului sau Presedintelui României cu privire la activitatea Guvernului sau a unui minister, pentru a ascunde savarsirea unor fapte de natura sa aduca atingere intereselor statului. (2) Constituie, de asemenea, infractiuni şi se pedepsesc cu inchisoare de la 6 luni la 3 ani urmatoarele fapte savarsite de către un membru al Guvernului: a) refuzul nejustificat de a prezenta Camerei Deputatilor, Senatului sau comisiilor permanente ale acestora, în termen de 30 de zile de la solicitare, informaţiile şi documentele cerute de acestea în cadrul activităţii de informare a Parlamentului de către membrii Guvernului, potrivit art. 110 alin. (1) din Constitutie; b) emiterea de ordine normative sau instrucţiuni cu caracter discriminatoriu pe temei de rasa, naţionalitate, etnie, limba, religie, categorie sociala, convingeri, vârsta, sex sau orientare sexuala, apartenenta politica, avere sau origine sociala, de natura sa aduca atingere drepturilor omului. (3) Tentativa faptelor prevăzute la alin. (1) se pedepseste.  +  Articolul 9 (1) În cazul savarsirii de către membrii Guvernului a unor infractiuni în exercitiul functiei lor, altele decat cele prevăzute la art. 8, se aplică pedeapsa prevăzută de legea penala pentru acele infractiuni. (2) În cazurile prevăzute la art. 7 alin. (1) şi la art. 8, pe lângă pedeapsa principala se va aplica şi pedeapsa complementara a interzicerii dreptului de a mai ocupa o functie de demnitate publică sau o functie publică de conducere pe o perioadă de la 3 la 10 ani.  +  Articolul 10Raspunderea penala este personala şi ea priveste pe fiecare membru al Guvernului în parte, pentru faptele comise în exercitarea functiei sale.  +  Articolul 11Membrii Guvernului raspund penal pentru faptele savarsite în exercitiul functiei lor, de la data depunerii juramantului şi până la încetarea functiei, în condiţiile prevăzute de Constitutie.  +  Capitolul 3 Procedura de urmărire penala şi de judecareProcedura de urmărire penala şi de judecare  +  Articolul 12Numai Camera Deputatilor, Senatul şi Preşedintele României au dreptul sa ceara urmarirea penala a membrilor Guvernului pentru faptele savarsite în exercitiul functiei lor.  +  Articolul 13 (1) Dezbaterea propunerii de incepere a urmaririi penale în Camera Deputatilor sau în Senat se face pe baza raportului întocmit de o comisie permanenta care, în cadrul competentei sale, a efectuat o ancheta privitoare la activitatea desfăşurată de Guvern sau de un minister ori de o comisie speciala de ancheta constituita în acest scop. (2) Raportul prevăzut la alin. (1) se inscrie cu prioritate pe ordinea de zi a Camerei Deputatilor sau a Senatului, după caz. (3) După începerea urmaririi penale membrul Guvernului care este şi deputat sau senator poate fi retinut, arestat, perchezitionat sau trimis în judecata numai cu incuviintarea Camerei din care face parte, cu respectarea prevederilor art. 69 alin. (1) din Constitutie şi a regulilor de procedura cuprinse în regulamentele celor două Camere ale Parlamentului.  +  Articolul 14 (1) La dezbaterile din cele două Camere ale Parlamentului prezenta celui în cauza este obligatorie. Lipsa nejustificata a membrului Guvernului nu împiedica desfăşurarea lucrărilor. (2) În situaţia în care cel în cauza se afla în imposibilitate obiectiva de a se prezenta, Camera Deputatilor sau Senatul, cu prilejul dezbaterilor, va fixa un nou termen. (3) Cel în cauza are dreptul să îşi expuna punctul de vedere cu privire la fapta ce constituie obiectul cererii de a fi urmarit penal, precum şi asupra cererii de ridicare a imunitatii parlamentare, atunci când este cazul.  +  Articolul 15Cererea de urmărire penala a membrilor Guvernului şi, după caz, de ridicare a imunitatii parlamentare se adoptă cu respectarea prevederilor art. 64 şi ale art. 74 alin. (2) din Constitutie. Votul este secret şi se exprima prin bile.  +  Articolul 16 (1) În exercitarea dreptului de a cere urmarirea penala a unui membru al Guvernului, Preşedintele României, la propunerea comisiei speciale instituite pentru analiza sesizarilor cu privire la savarsirea unei infractiuni în exercitiul functiei de către membrii Guvernului, adreseaza ministrului justiţiei o cerere în acest scop, pentru a proceda potrivit legii.(1^1) Preşedintele României este sesizat pentru a cere urmarirea penala a unui membru al Guvernului de către primul-ministru, procurorul general al Parchetului de pe lângă Curtea Suprema de Justiţie sau de procurorul general al Parchetului Naţional Anticoruptie.(1^2) Orice cetatean care are cunoştinţa despre savarsirea unei fapte penale de către membrii Guvernului în exercitiul functiei lor se poate adresa primului-ministru, procurorului general al Parchetului de pe lângă Curtea Suprema de Justiţie sau procurorului general al Parchetului Naţional Anticoruptie, pentru a solicita sesizarea Presedintelui României. (2) Comisia speciala prevăzută la alin. (1) este formata din 5 membri, iar componenta acesteia se aproba prin decret al Presedintelui României, la propunerea ministrului justiţiei şi a ministrului de interne, în termen de 30 de zile de la data publicarii prezentei legi în Monitorul Oficial al României. (3) Pe baza analizei sesizarii, a probelor depuse în susţinerea acesteia, a declaratiilor şi a probelor invocate de membrul Guvernului faţă de care se solicita urmarirea penala, comisia speciala prevăzută la alin. (1) va prezenta Presedintelui României un raport cu propuneri privind urmarirea penala sau clasarea sesizarii. Sedintele comisiei nu sunt publice. Membrul Guvernului pentru care s-a facut sesizarea are dreptul de a fi audiat de comisie inaintea întocmirii raportului acesteia.(3^1) Preşedintele României hotaraste asupra raportului prezentat de comisia speciala prevăzută la alin. (3) şi dispune comunicarea solutiei mijloacelor de informare în masa. (4) Dacă membrul Guvernului pentru care Preşedintele României a cerut urmarirea penala este şi deputat sau senator, ministrul justiţiei sau, după caz, primul-ministru va solicita Camerei competente sa declanseze procedura de adoptare a cererii de incepere a urmaririi penale. Dispozitiile art. 13-15 se aplică în mod corespunzător. (5) În situaţia în care cel în cauza este ministrul justiţiei, cererea se adreseaza primului-ministru.----------------Alin. (1^1) şi (1^2) ale art. 16 au fost introduse de pct. 1 al art. IV din Titlul I, Cartea a II-a din LEGEA nr. 161 din 19 aprilie 2003, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 279 din 21 aprilie 2003.Alin. (3) al art. 16 a fost completat de pct. 2 al art. IV din Titlul I, Cartea a II-a din LEGEA nr. 161 din 19 aprilie 2003, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 279 din 21 aprilie 2003.Alin. (3^1) al art. 16 a fost introdus de pct. 3 al art. IV din Titlul I, Cartea a II-a din LEGEA nr. 161 din 19 aprilie 2003, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 279 din 21 aprilie 2003.  +  Articolul 17Preşedintele României va fi instiintat despre înscrierea pe ordinea de zi a sedintei Camerei Deputatilor sau a Senatului a raportului prevăzut la art. 13 alin. (1).  +  Articolul 18Dacă una dintre cele două Camere ale Parlamentului sau Preşedintele României a cerut urmarirea penala, dosarul cauzei se trimite, de îndată, ministrului justiţiei sau, după caz, primului-ministru, pentru a proceda potrivit legii.  +  Articolul 19Până la începerea urmaririi penale Camera Deputatilor, Senatul sau Preşedintele României poate să retraga, motivat, cererea prin care a solicitat urmarirea penala împotriva membrilor Guvernului.  +  Articolul 20Urmarirea penala a membrilor Guvernului pentru faptele savarsite în exercitiul functiei lor se efectueaza de către Parchetul de pe lângă Curtea Suprema de Justiţie, iar judecarea acestora, de către Curtea Suprema de Justiţie, potrivit legii.  +  Articolul 21În cazul în care s-a cerut urmarirea penala împotriva unui membru al Guvernului, Preşedintele României poate dispune suspendarea acestuia din functie.  +  Articolul 22În cazul în care s-a dispus trimiterea în judecata a unui membru al Guvernului, ministrul justiţiei sau, după caz, primul-ministru comunică Presedintelui României data la care a fost sesizata Curtea Suprema de Justiţie, în vederea suspendarii din functie a acestuia.  +  Articolul 23 (1) În caz de infractiuni flagrante, persoanele prevăzute la art. 6 pot fi reţinute şi perchezitionate. Ministrul justiţiei îl va informa neintarziat pe preşedintele Camerei din care face parte membrul Guvernului sau, după caz, pe Preşedintele României. (2) În situaţia în care cel în cauza este ministrul justiţiei, sesizarea prevăzută la alin. (1) se face de către primulministru.  +  Capitolul 4 Dispozitii finaleDispozitii finale  +  Articolul 24 (1) Regulile de procedura prevăzute în prezenta lege se completeaza cu cele cuprinse în regulamentele celor două Camere ale Parlamentului şi în Codul de procedură penala, în măsura în care prezenta lege nu dispune altfel. (2) Punerea sub urmărire penala a fostilor membri ai Guvernului pentru infractiunile savarsite în exercitiul functiei lor se face potrivit normelor de procedura din prezenta lege.  +  Articolul 25 (1) Până la ramanerea definitivă a hotărârii judecătorești de condamnare, persoanele prevăzute la art. 6 sunt considerate nevinovate. (2) Hotărârea definitivă de condamnare a unui membru al Guvernului se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I. (3) Membrul Guvernului, condamnat printr-o hotărâre judecătorească definitivă, va fi demis din functie de Preşedintele României, la propunerea primului-ministru.  +  Articolul 26 (1) Prezenta lege intră în vigoare în termen de 30 de zile de la data publicarii ei în Monitorul Oficial al României, Partea I*). (2) Pe data intrarii în vigoare a prezentei legi se abroga orice dispozitii contrare.---------*) A se vedea şi datele de intrare în vigoare a actelor normative modificatoare.-----------