ORDONANTA nr. 16 din 24 ianuarie 2002 - (*actualizată*)privind contractele de parteneriat public-privat(actualizată până la data de 10 decembrie 2004*)
EMITENT
  • GUVERNUL
  • ------------*) Textul iniţial a fost publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 94 din 2 februarie 2002. Aceasta este forma actualizată de S.C. "Centrul Teritorial de Calcul Electronic" S.A. până la data de 10 decembrie 2004, cu modificările şi completările aduse de: LEGEA nr. 470 din 9 iulie 2002; ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 15 din 20 martie 2003; LEGEA nr. 293 din 27 iunie 2003; LEGEA nr. 528 din 25 noiembrie 2004.În temeiul prevederilor art. 107 din Constituţia României şi ale art. 1 pct. II.14 din Legea nr. 751/2001 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanţe,Guvernul României adopta prezenta ordonanţă.  +  Capitolul 1 Dispoziţii generale  +  Articolul 1Prezenta ordonanţă are ca obiect reglementarea proiectării, finanţării, construcţiei, exploatării, întreţinerii şi transferului oricărui bun public pe baza parteneriatului public-privat pentru concesiunea de lucrări.----------Art. 1 a fost modificat de pct. 1 al art. I din LEGEA nr. 528 din 25 noiembrie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1.153 din 7 decembrie 2004.  +  Articolul 1^1Contractul de parteneriat public-privat pentru concesiunea de lucrări este un contract având ca obiect execuţia sau, după caz, atât proiectarea, cat şi execuţia uneia sau mai multor lucrări de construcţii, asa cum sunt acestea cuprinse în clasificarile statistice oficiale, ori execuţia prin orice mijloace a oricărei combinatii a acestor lucrări de construcţii, care corespunde cerinţelor autorităţii contractante şi care conduce la un rezultat menit sa îndeplinească, prin el însuşi, o funcţie tehnico-economică. În contrapartida lucrărilor executate contractantul, în calitate de concesionar, primeşte dreptul de a exploata rezultatul lucrărilor, în totalitate sau în parte, drept la care se poate adauga, după caz, plata unei sume.----------Art. 1^1 a fost introdus de pct. 2 al art. I din LEGEA nr. 528 din 25 noiembrie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1.153 din 7 decembrie 2004.  +  Articolul 2În sensul prezentei ordonanţe, următorii termeni sunt definiţi astfel: a) concesionar - investitor privat selecţionat sa realizeze parteneriatul public-privat pentru concesiunea de lucrări; b) abrogată; c) investitor privat - orice persoană juridică sau o asociaţie de persoane juridice, română sau străină, care este dispusă sa întreprindă una sau mai multe dintre etapele de pregătire, finanţare, construcţie sau exploatare a unui bun public pe cont propriu şi în baza principiilor comerciale; d) companie de proiect - societate comercială rezidenţă în România, constituită de investitorul privat şi autoritatea publică prin unităţile aflate în subordinea sau sub autoritatea acesteia, funcţionând în baza legii, având drept unic scop proiectarea, finanţarea, construcţia, exploatarea, întreţinerea şi transferul bunului public rezultat în baza unui proiect de parteneriat public-privat; e) abrogată; f) tarif de utilizare - suma plătită de fiecare utilizator de bun public pentru accesul la acel bun public şi la serviciile oferite de compania de proiect; g) autoritate publică centrala - Guvernul României, reprezentat de unul ori mai multe ministere, direct sau prin unităţile aflate în subordinea, respectiv sub autoritatea acestora, autorităţi sau instituţii publice, responsabile pentru proiectele de parteneriat public-privat de interes naţional; h) autoritatea administraţiei publice locale - organismul de decizie publică constituit şi funcţionând, după caz, la nivelul judeţului, municipiului, oraşului sau comunei, responsabil pentru proiectele public-private de interes local.Termenii "autoritate publică centrala" şi "autoritate a administraţiei publice locale" se utilizează sub denumirea comuna de autoritate publică şi aceasta se interpretează potrivit competentelor şi atribuţiilor legale aferente tipului bunului public.h^1) document atasat scrisorii de intenţie - documentul depus de investitori împreună cu scrisoarea de intenţie; documentul atasat scrisorii de intenţie cuprinde toate informaţiile şi documentele solicitate de autoritatea publică prin anunţul de intenţie, care atesta eligibilitatea şi capacitatea investitorului de a realiza proiectul;h^2) dialog competitiv - procedura prin care autoritatea contractantă poate iniţia consultări cu investitorii preselectati, în scopul de a dezvolta una sau mai multe variante capabile sa întrunească cerinţele autorităţii contractante şi pe baza cărora candidaţii sunt invitaţi sa liciteze; i) acord de proiect - actul juridic întocmit ca urmare a dialogului pe care autoritatea publică l-a purtat cu fiecare investitor în vederea stabilirii mijloacelor tehnice şi a aranjamentelor financiare şi juridice care să răspundă cel mai bine nevoilor autorităţii publice.-----------Literele a), b), e) şi h) ale art. 2 au fost modificate de pct. 1 al art. I din LEGEA nr. 470 din 9 iulie 2002 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 559 din 30 iulie 2002.Litera h^1 a art. 2 a fost introdusă de pct. 2 al art. I din LEGEA nr. 470 din 9 iulie 2002 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 559 din 30 iulie 2002.Literele b), d) şi g) ale art. 2 au fost modificate de pct. 1 din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 15 din 20 martie 2003 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 204 din 28 martie 2003.Literele b), d), g) şi h^1) ale art. 2 au fost modificate de pct. 1 al art. I din LEGEA nr. 293 din 27 iunie 2003 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 501 din 10 iulie 2003.Litera a) a fost modificată de pct. 3 al art. I din LEGEA nr. 528 din 25 noiembrie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1.153 din 7 decembrie 2004.Literele b) şi e) au fost abrogate de pct. 4 al art. I din LEGEA nr. 528 din 25 noiembrie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1.153 din 7 decembrie 2004.Litera h^2) a fost introdusă de pct. 5 al art. I din LEGEA nr. 528 din 25 noiembrie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1.153 din 7 decembrie 2004.Litera i) a fost modificată de pct. 6 al art. I din LEGEA nr. 528 din 25 noiembrie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1.153 din 7 decembrie 2004.  +  Articolul 2^1Principiile care stau la baza selectării ofertanţilor şi a încheierii contractelor de parteneriat public-privat sunt: a) transparenta, respectiv punerea la dispoziţia tuturor celor interesaţi a informaţiilor referitoare la aplicarea procedurii pentru atribuirea contractului de parteneriat public-privat; b) tratamentul egal pentru toţi ofertanţii, respectiv aplicarea în mod nediscriminatoriu a criteriilor de selecţie şi a criteriilor pentru atribuirea contractului de parteneriat public-privat; c) proportionalitatea, respectiv ca orice măsură cerută de către autoritatea publică să fie necesară şi corespunzătoare naturii contractului; d) recunoaşterea mutuala, respectiv acceptarea de către autoritatea publică a produselor şi serviciilor oferite de candidaţi de alta naţionalitate; e) libera concurenta, respectiv asigurarea condiţiilor pentru ca orice candidat, indiferent de naţionalitate, să aibă dreptul de a deveni, în condiţiile legii, contractant.-----------Art. 2^1 a fost introdus de pct. 7 al art. I din LEGEA nr. 528 din 25 noiembrie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1.153 din 7 decembrie 2004.  +  Capitolul 2 Iniţierea proiectului  +  Articolul 3Abrogat.----------Alin. 2 al art. 3 a fost modificat de pct. 3 al art. I din LEGEA nr. 470 din 9 iulie 2002 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 559 din 30 iulie 2002.Art. 3 a fost abrogat de pct. 8 al art. I din LEGEA nr. 528 din 25 noiembrie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1.153 din 7 decembrie 2004.  +  Articolul 4Autoritatea publică este obligată sa publice în Monitorul Oficial al României, Partea a VI-a, în Jurnalul Oficial al Comunităţilor Europene şi/sau într-un jurnal internaţional de larga circulaţie intenţia de a iniţia un proiect de parteneriat public-privat, în conformitate cu normele metodologice de aplicare a prezentei ordonanţe.-----------Art. 4 a fost modificat de pct. 4 al art. I din LEGEA nr. 470 din 9 iulie 2002 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 559 din 30 iulie 2002.Art. 4 a fost modificat de pct. 9 al art. I din LEGEA nr. 528 din 25 noiembrie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1.153 din 7 decembrie 2004.  +  Articolul 4^1Autoritatea publică, atunci când urmează sa atribuie un contract de concesiune de lucrări, are dreptul de a solicita: a) concesionarului sa atribuie contracte de lucrări unor terţe părţi într-un procent de minimum 30% din totalul lucrărilor ce fac obiectul contractului de parteneriat public-privat pentru concesiune de lucrări, oferind totodată posibilitate investitorilor de a mari acest procentaj, procentajul minim fiind specificat în contractul de concesiune de lucrări; b) investitorilor sa precizeze în oferta valoarea procentuală, dacă este cazul, a lucrărilor pe care aceştia intenţionează să le atribuie unor terţe părţi, ca efect al atribuirii unui contract de concesiune de lucrări.-----------Art. 4^1 a fost introdus de pct. 10 al art. I din LEGEA nr. 528 din 25 noiembrie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1.153 din 7 decembrie 2004.  +  Articolul 4^2În cazul în care concesionarul este o autoritate contractantă în înţelesul Ordonanţei de urgenta a Guvernului nr. 60/2001 privind achiziţiile publice, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 212/2002, cu modificările ulterioare, acesta se va conformă dispoziţiilor prevăzute de aceasta referitor la contractele de lucrări, în cazul în care lucrările sunt efectuate de terţi.-----------Art. 4^2 a fost introdus de pct. 10 al art. I din LEGEA nr. 528 din 25 noiembrie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1.153 din 7 decembrie 2004.  +  Articolul 4^3 (1) Concesionarii de lucrări care nu sunt autorităţi contractante în înţelesul Ordonanţei de urgenta a Guvernului nr. 60/2001, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 212/2002, cu modificările ulterioare, şi care intenţionează sa acorde contracte de concesiune de lucrări unor terţi vor face publică aceasta intenţie printr-un anunţ ale cărui conţinut şi mod de publicare vor fi conforme cu prevederile normelor metodologice de aplicare a prezentei ordonanţe. (2) Publicitatea nu este obligatorie dacă contractul de concesiune de lucrări îndeplineşte condiţiile prevăzute de art. 11 alin. (1) lit. a) şi d) şi de art. 12 lit. a)-f) din Ordonanţa de urgenta a Guvernului nr. 60/2001, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 212/2002, cu modificările ulterioare. (3) Investitorii care s-au grupat în vederea obţinerii contractului de concesiune de lucrări sau investitorii afiliati nu sunt consideraţi terţi. Investitorul afiliat este investitorul asupra căruia concesionarul poate exercita o influenţa determinanta, direct ori indirect, sau investitorul care poate exercita o influenţa determinanta asupra concesionarului, sau orice investitor care, la fel ca şi concesionarul, este influentati determinant de către un alt investitor ca urmare a participatiei deţinute de acesta din urma în cadrul lor. Influenţa determinanta a unui investitor asupra altuia este prezumată atunci când, direct sau indirect, acesta: a) deţine majoritatea capitalului social al investitorului controlat; b) controlează majoritatea voturilor aferente acţiunilor emise de investitorul controlat; c) are capacitatea de a desemna mai mult de jumătate din personalul de administrare, de management şi de control al investitorului controlat. (4) Lista completa a tuturor acestor investitori va fi inclusă în oferta depusa pentru obţinerea concesiunii. Aceasta lista va trebui actualizată în urma oricărei modificări ulterioare a relaţiilor dintre investitori. (5) În contractele de concesiune de lucrări încheiate de un concesionar care nu este autoritate contractantă, termenul limita pentru depunerea cererilor de participare, stabilit de concesionar, nu va fi mai mic de 37 de zile de la data la care anunţul a fost publicat, iar termenul limita pentru primirea ofertelor nu va fi mai mic de 40 de zile de la data la care anunţul sau cererea de oferta a fost publicată. Concesionarul are obligaţia sa prelungească aceste termene limita dacă, datorită volumului şi complexităţii lucrărilor, ofertele nu pot fi depuse în termenul limita sau nu pot fi formulate şi depuse decât după vizitarea locatiilor ori după consultarea la faţa locului a documentelor anexate termenilor de referinţa. Concesionarul are dreptul sa prelungească termenul limita pentru depunerea ofertelor. În acest caz concesionarul are obligaţia sa comunice noul termen în scris, cu cel puţin 6 zile înainte de expirarea termenului iniţial, tuturor furnizorilor de bunuri şi servicii şi contractorilor care au primit o copie de pe documentaţia de elaborare şi depunere a ofertei.---------------Art. 4^3 a fost introdus de pct. 10 al art. I din LEGEA nr. 528 din 25 noiembrie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1.153 din 7 decembrie 2004.  +  Articolul 5 (1) În termenul prevăzut în anunţul public, dar nu mai puţin de 60 de zile de la data publicării intentiei de iniţiere a unui proiect de parteneriat public-privat, autoritatea publică primeşte scrisori de intenţie, însoţite de documentul atasat scrisorii de intenţie, din partea investitorilor interesaţi. (2) În maximum 60 de zile de la expirarea termenului prevăzut la alin. (1), autoritatea publică va selectiona cele mai bune scrisori de intenţie, exprimate în termeni tehnici, economici şi financiari de către investitori. (3) În cazul în care nu au fost depuse minimum 3 scrisori de intenţie sau nu au putut fi selectate cel puţin 3 scrisori de intenţie, proiectul va fi reluat numai prin iniţierea unei noi proceduri complete. În cazul lansării unei noi proceduri, regulile cuprinse în prezentul articol nu se vor mai aplica.------------Alin. (1) şi (2) ale art. 5 au fost modificate de pct. 5 al art. I din LEGEA nr. 470 din 9 iulie 2002 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 559 din 30 iulie 2002.Art. 5 a fost modificat de pct. 11 al art. I din LEGEA nr. 528 din 25 noiembrie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1.153 din 7 decembrie 2004.  +  Articolul 6 (1) După încheierea selecţiei documentelor ataşate şi a scrisorilor de intenţie exprimate, autoritatea publică încheie câte un acord de proiect, în termen de 15 zile, cu fiecare dintre investitorii care îndeplinesc condiţiile conţinute în anunţul publicat, în conformitate cu prevederile art. 4. (2) Acordul de proiect trebuie să definească precis obligaţiile şi drepturile fiecărei părţi, precum şi modalităţile de stingere reciprocă a obligaţiilor. Forma şi conţinutul acordului de proiect se stabilesc prin norme metodologice. (3) Pentru negocierea condiţiilor de realizare a proiectului de parteneriat public-privat, pe baza clauzelor acordului de proiect şi a studiului de prefezabilitate, autoritatea publică numeşte prin ordin sau decizie, după caz, una sau mai multe comisii de specialişti care să analizeze toate aspectele generale economico-financiare şi juridice ale proiectului.(3^1) În paralel cu analiza scrisorilor şi a documentelor ataşate depuse de investitori, autoritatea publică elaborează studiul de fezabilitate a proiectului.(3^2) Studiul de fezabilitate este proprietatea exclusiva a autorităţii publice. (4) Comisia numita conform alin. (3) va prezenta autorităţii publice rezultatele negocierii condiţiilor de realizare a proiectului şi propunerile de continuare a negocierii cu investitorii selecţionaţi, pe baza studiului de fezabilitate. (5) Pe parcursul negocierilor membrii numiţi în comisia de negociere nu pot fi revocaţi sau înlocuiţi.------------Alin. (1), (3) şi (4) ale art. 6 au fost modificate de pct. 6 al art. I din LEGEA nr. 470 din 9 iulie 2002 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 559 din 30 iulie 2002.Alin. (1) al art. 6 a fost modificat de pct. 2 al art. I din LEGEA nr. 293 din 27 iunie 2003 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 501 din 10 iulie 2003.Alin. (3^1) şi (3^2) ale art. 6 au fost introduse de pct. 2 al art. I din LEGEA nr. 293 din 27 iunie 2003 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 501 din 10 iulie 2003.Alin. (4) al art. 6 a fost modificat de pct. 2 al art. I din LEGEA nr. 293 din 27 iunie 2003 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 501 din 10 iulie 2003.  +  Articolul 6^1 (1) Pe baza conţinutului studiului de fezabilitate şi a rezultatelor negocierilor purtate în conformitate cu prevederile art. 6, autoritatea publică va fixa termenul de depunere a ofertei tehnice şi financiare de către investitorii preselectionati pe baza rezultatelor analizei scrisorilor de intenţie depuse. Termenul de depunere a ofertelor nu va fi mai mic de 60 de zile de la data comunicării. (2) În urma evaluării ofertelor depuse, autoritatea publică emite o decizie cuprinzând lista investitorilor ierarhizati pe criteriul celei mai bune oferte în termeni tehnico-economici şi financiari. Decizia se comunică în scris, simultan, tuturor investitorilor participanţi la selecţie. (3) Împotriva deciziei menţionate la alin. (2) orice investitor poate depune la autoritatea publică o contestaţie scrisă, în termen de 10 zile calendaristice de la data comunicării deciziei. (4) Autoritatea publică este obligată sa analizeze toate contestaţiile depuse în termen şi sa transmită fiecărui contestatar un răspuns în scris, în termen de 10 zile calendaristice de la data expirării termenului de depunere a contestaţiilor.---------------Art. 6^1 a fost introdus de pct. 12 al art. I din LEGEA nr. 528 din 25 noiembrie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1.153 din 7 decembrie 2004.  +  Articolul 7 (1) Pe durata dialogului competitiv, autoritatea publică va asigura egalitatea de tratament între toţi investitorii. Este interzisă transmiterea de informaţii într-o maniera discriminatorie care ar putea oferi avantaje unor investitori asupra altora. Autoritatea publică nu va dezvălui celorlalţi investitori variantele propuse sau alte informaţii confidenţiale comunicate de un candidat care participa la dialog, fără acordul acestuia. (2) Autoritatea publică va putea dispune ca procedura dialogului competitiv să se desfăşoare în stagii succesive pentru a reduce numărul de variante care urmează a fi discutate aplicând criteriile de selecţie conţinute de anunţul de intenţie. (3) Autoritatea publică va continua dialogul până la identificarea variantei sau a variantelor care îndeplinesc cerinţele, comparandu-le dacă este cazul. (4) După declararea finalizarii dialogului şi după informarea în acest sens a participanţilor, autoritatea publică va solicita depunerea de oferte finale pe baza variantelor prezentate şi stabilite în cursul dialogului. (5) Autoritatea publică poate solicita clarificări, precizări şi îmbunătăţiri de detaliu ale ofertelor. Cu toate acestea, clarificările, precizările şi îmbunătăţirile de detaliu nu pot implica schimbări ale caracteristicilor de baza ale anunţului de intenţie, schimbări care ar putea încalcă libera concurenta sau ar avea un efect discriminatoriu. (6) Autoritatea publică poate remunera sau recompensa participanţii la dialog.------------Art. 7 a fost abrogat de pct. 2 al art. I din LEGEA nr. 293 din 27 iunie 2003 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 501 din 10 iulie 2003.Art. 7 a fost modificat de pct. 13 al art. I din LEGEA nr. 528 din 25 noiembrie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1.153 din 7 decembrie 2004.  +  Articolul 7^1 (1) Autoritatea publică va selecta oferta cea mai avantajoasă din punct de vedere economic, luând în considerare criteriile stipulate în anunţul de intenţie. Alte criterii asociate obiectului contractului pot fi luate în considerare, cum ar fi calităţile tehnice, caracteristicile estetice şi functionale, aspectele de mediu, costurile de funcţionare, perioada necesară execuţiei. (2) Anunţul de intenţie va conţine informaţii referitoare la ponderea acordată fiecărui criteriu ales sa determine cea mai avantajoasă oferta din punct de vedere economic. În acele situaţii când, în opinia autorităţii publice, precizarea ponderii criteriilor nu este posibila, autoritatea publică va indica în anunţul de intenţie criteriile în ordinea descrescătoare a importantei acestora. (3) Toţi investitorii vor fi informati de decizia autorităţii publice, iar decizia de acordare a contractului se va publică în Monitorul Oficial al României, Partea a VI-a şi în Jurnalul Oficial al Comunităţilor Europene.---------------Art. 7^1 a fost introdus de pct. 14 al art. I din LEGEA nr. 528 din 25 noiembrie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1.153 din 7 decembrie 2004.  +  Articolul 7^2 (1) Actele emise cu încălcarea prevederilor prezentei ordonanţe pot fi atacate pe cale administrativă şi/sau în justiţie. (2) Autoritatea contractantă este competenţa să soluţioneze contestaţiile înaintate pe cale administrativă. Autoritatea contractantă are obligaţia sa indice în anunţul de participare sau, după caz, în invitaţia de participare denumirea, adresa, faxul şi/sau adresa de e-mail a compartimentului din cadrul autorităţii contractante unde se transmit/depun sau, după caz, se soluţionează contestaţiile. (3) Acţiunea în justiţie se introduce la secţia de contencios administrativ a tribunalului în a cărui circumscripţie se afla sediul autorităţii contractante. Împotriva hotărârii tribunalului se poate declara recurs la secţia de contencios administrativ a curţii de apel.---------------Art. 7^2 a fost introdus de pct. 14 al art. I din LEGEA nr. 528 din 25 noiembrie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1.153 din 7 decembrie 2004.  +  Articolul 7^3Orice persoană care are un interes legitim în legătură cu un anumit contract de parteneriat public-privat pentru concesiunea de lucrări şi care suferă, risca sa sufere sau a suferit un prejudiciu, ca o consecinţa directa a unui act nelegal, are dreptul de a utiliza căile de atac prevăzute de prezenta ordonanţă.---------------Art. 7^3 a fost introdus de pct. 14 al art. I din LEGEA nr. 528 din 25 noiembrie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1.153 din 7 decembrie 2004.  +  Articolul 7^4Persoanele prevăzute la art. 7^3 , care au suferit un prejudiciu, pot solicita despăgubiri prin acţiune în justiţie în condiţiile legii contenciosului administrativ.---------------Art. 7^4 a fost introdus de pct. 14 al art. I din LEGEA nr. 528 din 25 noiembrie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1.153 din 7 decembrie 2004.  +  Articolul 7^5 (1) Ori de câte ori primeşte o contestaţie, autoritatea contractantă suspenda procedura pentru atribuirea contractului de parteneriat public-privat pentru concesiunea de lucrări în cauza. (2) Perioada de suspendare atrage prelungirea, în mod corespunzător, a oricărei perioade afectate prin suspendare, cu excepţia perioadelor prevăzute pentru exercitarea căilor de atac. (3) Decizia de suspendare se comunică de îndată de către autoritatea contractantă contestatorului, precum şi tuturor participanţilor implicaţi în procedura pentru atribuirea contractului de parteneriat public-privat pentru concesiunea de lucrări la data inaintarii contestaţiei. (4) Prin excepţie de la prevederile alin. (1), autoritatea contractantă poate refuza suspendarea procedurii privind atribuirea contractului de parteneriat public-privat pentru concesiunea de lucrări în cauza, în oricare dintre următoarele situaţii: a) contestaţia este neîntemeiată; b) prin suspendarea aplicării procedurii pentru atribuirea contractului de parteneriat public-privat pentru concesiunea de lucrări exista pericolul iminent de a afecta grav un interes public major.---------------Art. 7^5 a fost introdus de pct. 14 al art. I din LEGEA nr. 528 din 25 noiembrie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1.153 din 7 decembrie 2004.  +  Articolul 7^6 (1) Autoritatea contractantă, după ce primeşte o contestaţie sau o notificare privind introducerea unei acţiuni în justiţie, are obligaţia ca, în termen de 3 zile, sa îi înştiinţeze despre aceasta şi despre decizia sa motivată de a suspenda sau nu procedura pentru atribuirea contractului de parteneriat public-privat pentru concesiunea de lucrări pe toţi participanţii implicaţi în respectiva procedura, anexând o copie de pe contestaţia sau notificarea primită. (2) Autoritatea contractantă are obligaţia de a comunică tuturor participanţilor implicaţi în procedura pentru atribuirea contractului de parteneriat public-privat pentru concesiunea de lucrări toate actele ulterioare referitoare la contestaţia sau acţiunea în justiţie în cauza, în termen de doua zile lucrătoare de la producerea sau primirea lor.---------------Art. 7^6 a fost introdus de pct. 14 al art. I din LEGEA nr. 528 din 25 noiembrie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1.153 din 7 decembrie 2004.  +  Articolul 7^7 (1) Participanţii implicaţi în procedura pentru atribuirea contractului de parteneriat public-privat pentru concesiunea de lucrări au dreptul de a se asocia la contestaţia înaintată autorităţii contractante, prin comunicare scrisă depusa la sediul autorităţii contractante, în termen de 5 zile de la primirea înştiinţării privind primirea unei contestaţii. (2) Cei care se asociaza la o contestaţie au aceleaşi drepturi şi raspunderi cu cel care a initiat contestaţia. Participanţii implicaţi în procedura pentru atribuirea contractului de parteneriat public-privat pentru concesiunea de lucrări, care nu se asociaza unei contestaţii potrivit prevederilor prezentului alineat, pierd dreptul de a ataca atât pe cale administrativă, cat şi în justiţie actul invocat ca nelegal prin contestaţia înaintată iniţial.---------------Art. 7^7 a fost introdus de pct. 14 al art. I din LEGEA nr. 528 din 25 noiembrie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1.153 din 7 decembrie 2004.  +  Articolul 7^8 (1) În soluţionarea contestaţiilor autoritatea contractantă poate decide măsuri corective de modificare, încetare, revocare, anulare şi altele asemenea ale actelor nelegale sau ale activităţilor în legătură cu acestea, în scopul conformarii prevederilor prezentei ordonanţe. (2) Orice măsură corectiva decisa de către autoritatea contractantă trebuie să fie precizată în cadrul rezoluţiei motivate.---------------Art. 7^8 a fost introdus de pct. 14 al art. I din LEGEA nr. 528 din 25 noiembrie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1.153 din 7 decembrie 2004.  +  Articolul 7^9Hotărârile judecătoreşti irevocabile pronunţate în litigiile care decurg din aplicarea dispoziţiilor prezentei ordonanţe se publică în Monitorul Oficial al României, Partea a VI-a, iar plata transmiterii şi a cheltuielilor de publicare este în sarcina părţii care a pierdut procesul; în acest scop, instanţa va dispune prin aceeaşi hotărâre judecătorească plata acestor cheltuieli.---------------Art. 7^9 a fost introdus de pct. 14 al art. I din LEGEA nr. 528 din 25 noiembrie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1.153 din 7 decembrie 2004.  +  Capitolul 3 Contractul de parteneriat public-privat------------Titlul cap. 3 a fost modificat de pct. 7 al art. I din LEGEA nr. 470 din 9 iulie 2002 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 559 din 30 iulie 2002.  +  Articolul 8 (1) La finalizarea procedurii de depunere şi rezolvare a contestaţiilor, autoritatea publică intră în negocierea finala a unui contract de parteneriat public-privat pentru concesiunea de lucrări cu investitorul cel mai bine clasat. (2) În cazul în care contractul de parteneriat public-privat pentru concesiunea de lucrări nu este încheiat cu investitorul cel mai bine clasat, autoritatea publică va încheia contractul cu următorul investitor selecţionat, în ordinea înscrierii pe lista investitorilor selecţionaţi, până la obţinerea unui rezultat favorabil. (3) Nefinalizarea unui contract de parteneriat public-privat pentru concesiunea de lucrări cu nici unul dintre investitorii selecţionaţi obliga autoritatea publică la reluarea întregii proceduri. (4) Acordul părţilor privind crearea unei companii de proiect sau stabilirea unei alte forme de asociere între părţi se include în conţinutul contractului de parteneriat public-privat pentru concesiunea de lucrări.-----------Art. 8 a fost modificat de pct. 8 al art. I din LEGEA nr. 470 din 9 iulie 2002 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 559 din 30 iulie 2002.Art. 8 a fost modificat de pct. 15 al art. I din LEGEA nr. 528 din 25 noiembrie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1.153 din 7 decembrie 2004.  +  Articolul 9În vederea elaborării şi negocierii contractului de parteneriat public-privat, autoritatea publică numeşte, conform art. 6 alin. (3)-(5), o comisie de negociere.-----------Art. 9 a fost modificat de pct. 9 al art. I din LEGEA nr. 470 din 9 iulie 2002 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 559 din 30 iulie 2002.  +  Articolul 10 (1) Contractul de parteneriat public-privat în forma negociata este supus spre aprobare Guvernului sau autorităţii publice locale, potrivit competentei şi atribuţiilor legale aferente categoriei bunului public în cauza. (2) Autoritatea publică poate delega atribuţiile sale în negocierea, semnarea şi realizarea unui contract de parteneriat public-privat unităţilor aflate în subordinea sau sub autoritatea sa.-----------Art. 10 a fost modificat de pct. 10 al art. I din LEGEA nr. 470 din 9 iulie 2002 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 559 din 30 iulie 2002.Art. 10 a fost modificat de pct. 2 din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 15 din 20 martie 2003 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 204 din 28 martie 2003.Alin. (1) al art. 10 a fost modificat de pct. 3 al art. I din LEGEA nr. 293 din 27 iunie 2003 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 501 din 10 iulie 2003.  +  Articolul 11 (1) La finalizarea contractului de parteneriat public-privat, bunurile publice create în cadrul proiectului se transfera, cu titlu gratuit, autorităţii publice, în buna stare, exploatabile şi libere de orice sarcina sau obligaţie. (2) Bunurile proprietate privată a statului rezultate prin implementarea proiectului şi terenurile ocupate de proiect nu pot fi înstrăinate, ipotecate, gajate sau nu pot să se constituie în garanţii pentru terţi, decât cu acordul proprietarului.-----------Alin. (1) al art. 11 a fost modificat de pct. 11 al art. I din LEGEA nr. 470 din 9 iulie 2002 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 559 din 30 iulie 2002.Alin. (2) al art. 11 a fost modificat de pct. 16 al art. I din LEGEA nr. 528 din 25 noiembrie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1.153 din 7 decembrie 2004.  +  Articolul 11^1 (1) Prezenta ordonanţă nu se aplică atunci când autoritatea publică îşi propune sa achizitioneze lucrări suplimentare, care nu au fost incluse în proiectul de concesiune de lucrări iniţial sau în contractul de concesiune de lucrări atribuit anterior unui contractant, dar care au devenit, ca urmare a unor situaţii neprevăzute, necesare pentru finalizarea lucrărilor iniţiale şi aceste lucrări suplimentare au fost atribuite concesionarului iniţial numai dacă: a) lucrările suplimentare nu pot fi separate, din punct de vedere tehnic şi economic, de contractul iniţial, întrucât altfel ar aduce prejudicii majore autorităţii publice; b) deşi separabile de contractul iniţial, sunt strict necesare în vederea îndeplinirii acestuia. (2) Valoarea contractului pentru lucrările suplimentare nu trebuie să depăşească 50% din valoarea actualizată a contractului de parteneriat public-privat pentru concesiunea de lucrări, atribuit iniţial.------------Art. 11^1 a fost introdus de pct. 17 al art. I din LEGEA nr. 528 din 25 noiembrie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1.153 din 7 decembrie 2004.  +  Capitolul 4 Dispoziţii finale  +  Articolul 12 (1) Delimitarea terenurilor, a culoarelor şi a amplasamentelor necesare pentru realizarea proiectelor de parteneriat public-privat pentru concesiuni de lucrări se realizează de către autoritatea publică, potrivit competentelor şi atribuţiilor legale, în baza documentaţiei de urbanism şi amenajare a teritoriului, aprobată potrivit legii, a studiilor de fezabilitate şi a proiectelor tehnice. (2) Pentru proiectele de parteneriat public-privat pentru concesiuni de lucrări, terenurile aflate în proprietatea privată a judeţului, municipiului, oraşului sau comunei ori a persoanelor fizice sau juridice se expropriaza potrivit Legii nr. 33/1994 privind exproprierea pentru cauza de utilitate publică şi intră în proprietatea publică a statului sau a unităţii administrativ-teritoriale, după caz. (3) Terenurile aflate în proprietatea privată a statului sau a unităţilor administrativ-teritoriale pe care se executa proiecte de parteneriat public-privat pentru concesiuni de lucrări, inclusiv cele destinate amplasarii instalaţiilor, clădirilor şi dotărilor aferente, şi terenurile expropriate, potrivit prevederilor alin. (2), trec gratuit în administrarea investitorului sau a companiei de proiect, după caz, prin hotărâre a Guvernului sau a autorităţii administraţiei publice locale, după caz.(3^1) Dreptul de uzufruct asupra instalaţiilor, clădirilor, inclusiv a clădirilor nefinalizate, precum şi a dotărilor aferente proiectului de parteneriat public-privat pentru concesiuni de lucrări, proprietate privată a statului sau a unităţilor administrativ-teritoriale, se poate transmite investitorului sau companiei de proiect, după caz, prin hotărâre a Guvernului sau a autorităţii publice locale, după caz.(3^2) Bunurile prevăzute la alin. (3^1) şi/sau dreptul de uzufruct asupra acestora pot constitui, pe perioada existenţei acesteia, aport în natura, în cazul infiintarii unei companii de proiect având scopul prevăzut la art. 2 lit. d). (4) Pentru terenurile prevăzute la alin. (1)-(3) nu se percep taxe sau impozite.------------Alin. (1), (2) şi (3) ale art. 12 au fost modificate de pct. 12 al art. I din LEGEA nr. 470 din 9 iulie 2002 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 559 din 30 iulie 2002.Alin. (3^1) şi (3^2) ale art. 12 au fost introduse de pct. 3 din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 15 din 20 martie 2003 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 204 din 28 martie 2003.Alin. (3) al art. 12 a fost modificat de pct. 4 al art. I din LEGEA nr. 293 din 27 iunie 2003 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 501 din 10 iulie 2003.Alin. (3^1) şi (3^2) ale art. 12 au fost modificate de pct. 5 al art. I LEGEA nr. 293 din 27 iunie 2003 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 501 din 10 iulie 2003.La art. 12 expresiile "proiecte de parteneriat public-privat" şi "proiecte public-private" se înlocuiesc cu expresia "proiecte de parteneriat public-privat pentru concesiuni de lucrări", potrivit pct. 20 al art. I din LEGEA nr. 528 din 25 noiembrie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1.153 din 7 decembrie 2004.  +  Articolul 13 (1) Proiectelor de parteneriat public-privat pentru concesiuni de lucrări le sunt aplicabile prevederile legale privind promovarea investiţiilor directe cu impact semnificativ în economie.(2)Abrogat. (3) În cazul în care pentru finanţarea proiectelor de parteneriat public-privat pentru concesiuni de lucrări intervin fonduri rambursabile şi nerambursabile provenite ca urmare a: a) unui tratat sau a unui acord internaţional ce vizează implementarea ori exploatarea unui proiect, în comun cu unul sau mai mulţi parteneri străini; b) unui tratat, acord internaţional sau a altor asemenea documente referitoare la staţionarea de trupe; c) unor contracte de împrumut sau de finanţare încheiate de autoritatea publică cu organisme financiare internaţionale sau alţi donatori/creditori, procedurilor pregătirii proiectului, selecţiei investitorilor, negocierilor condiţiilor de realizare a proiectului le sunt aplicabile reglementările specifice ale acelor finanţatori. (4) Pentru soluţionarea eventualelor litigii izvorâte din executarea contractului, părţile pot stipula în acesta clauza compromisorie, putând atribui competenţa soluţionării litigiilor instanţelor arbitrale române sau internaţionale.------------Alin. (3) al art. 13 a fost introdus de pct. 6 al art. I din LEGEA nr. 293 din 27 iunie 2003 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 501 din 10 iulie 2003.Alin. (2) al art. 13 a fost abrogat de pct. 18 al art. I din LEGEA nr. 528 din 25 noiembrie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1.153 din 7 decembrie 2004.Alin. (4) a fost introdus de pct. 19 art. I din LEGEA nr. 528 din 25 noiembrie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1.153 din 7 decembrie 2004.La art. 13 expresiile "proiecte de parteneriat public-privat" şi "proiecte public-private" se înlocuiesc cu expresia "proiecte de parteneriat public-privat pentru concesiuni de lucrări", potrivit pct. 20 al art. I din LEGEA nr. 528 din 25 noiembrie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1.153 din 7 decembrie 2004.  +  Articolul 14În termen de 60 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe, autoritatea publică centrala va elabora norme metodologice cu privire la tipurile de proiecte de parteneriat public-privat, modalitatea de definire a proiectelor, forma şi conţinutul studiilor de fezabilitate, forma şi conţinutul documentului atasat, stabilirea criteriilor de analiza a eligibilităţii investitorilor, metodologia de calcul al costurilor de proiect şi al costului comparativ de referinţa, forma şi conţinutul acordului şi ale contractului de proiect, precum şi definirea matricei de repartiţie a riscurilor de proiect, care vor fi aprobate prin hotărâri ale Guvernului.-----------Art. 14 a fost modificat de pct. 13 al art. I din LEGEA nr. 470 din 9 iulie 2002 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 559 din 30 iulie 2002.Art. 14 a fost modificat de pct. 6 al art. I din LEGEA nr. 293 din 27 iunie 2003 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 501 din 10 iulie 2003.PRIM-MINISTRUADRIAN NASTASEContrasemnează:---------------Ministrul lucrărilor publice,transporturilor şi locuinţei,Miron Tudor MitreaMinistrul finanţelor publice,Mihai Nicolae TanasescuMinistrul administraţiei publice,Octav Cozmanca--------