ORDIN nr. 757 din 26 noiembrie 2004 pentru aprobarea Normativului tehnic privind depozitarea deșeurilor
EMITENT
  • MINISTERUL MEDIULUI ȘI GOSPODĂRIRII APELOR
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 86 din 26 ianuarie 2005    În temeiul prevederilor art. 54 pct. 2 lit. b) din Ordonanța de urgenta a Guvernului nr. 78/2000 privind regimul deșeurilor, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 426/2001, al art. 7 din Hotărârea Guvernului nr. 162/2002 privind depozitarea deșeurilor,în baza Hotărârii Guvernului nr. 408/2004 privind organizarea și funcționarea Ministerului Mediului și Gospodăririi Apelor, cu modificările și completările ulterioare,ministrul mediului și gospodăririi apelor emite următorul ordin:  +  Articolul 1Se aprobă Normativul tehnic privind depozitarea deșeurilor, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.  +  Articolul 2Normativul tehnic prevăzut la art. 1 va fi revizuit în funcție de modificările cerințelor legislative naționale și europene și ale condițiilor tehnico-economice.  +  Articolul 3Direcția gestiunea deșeurilor și substanțelor chimice periculoase din cadrul autorității centrale pentru protecția mediului și agențiile competente pentru protecția mediului duc la îndeplinire prezentul ordin.  +  Articolul 4Pe data intrării în vigoare a prezentului ordin se abroga Ordinul ministrului apelor și protecției mediului nr. 1.147/2002 pentru aprobarea Normativului tehnic privind depozitarea deșeurilor - construirea, exploatarea, monitorizarea și închiderea depozitelor de deșeuri, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 150 și 150 bis din 7 martie 2003.  +  Articolul 5Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, și intră în vigoare la 30 de zile de la publicare.
    Ministrul mediului și gospodăririi apelor,
    Speranta Maria Ianculescu
    București, 26 noiembrie 2004.Nr. 757.  +  Anexa NORMATIVprivind depozitarea deșeurilor