LEGE nr. 334 din 31 mai 2002 (*actualizata*)legea bibliotecilor(actualizata până la data de 1 ianuarie 2004*)
EMITENT
  • PARLAMENTUL
  • -----------------*) Textul initial a fost publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 422 din 18 iunie 2002. Aceasta este forma actualizata de S.C. "Centrul Teritorial de Calcul Electronic" S.A. Piatra Neamt până la data de 1 ianuarie 2004, cu modificările şi completările aduse de LEGEA nr. 571 din 22 decembrie 2003.Parlamentul României adopta prezenta lege.  +  Capitolul 1 Dispozitii generale  +  Articolul 1În înţelesul prezentei legi, se considera: a) biblioteca - institutia, compartimentul sau structura specializata al carei scop principal este de a constitui, a organiza, a prelucra, a dezvolta şi a conserva colectii de cărţi, publicatii, alte documente specifice şi baze de date pentru a facilita utilizarea acestora în scop de informare, cercetare, educatie sau recreere; în cadrul societatii informationale biblioteca are rol de importanţa strategica; b) biblioteca naţionala - biblioteca investita cu achizitionarea şi conservarea unui numar de exemplare din toate documentele importante editate în tara, care funcţionează ca depozit legal; c) biblioteca universitara - biblioteca aflata prioritar în serviciul studenţilor, al cadrelor didactice şi al cercetatorilor din universitati şi alte institutii de invatamant superior şi de cercetare care, în limitele prevăzute de regulamentul de organizare, poate functiona şi ca biblioteca publică; d) biblioteca specializata - biblioteca destinata în principal unei categorii de beneficiari sau colectionarii, cu prioritate, a unor tipuri de documente ori pentru a raspunde necesitatilor specifice organismului tutelar; e) biblioteca publică - biblioteca de tip enciclopedic pusa în slujba unei comunitati locale sau judetene; f) biblioteca scolara - biblioteca organizata în cadrul unei institutii de invatamant preuniversitar, care se afla cu precadere în serviciul elevilor şi al cadrelor didactice din institutia respectiva şi care, în limitele prevăzute de lege şi de regulamentul de organizare, poate functiona şi ca biblioteca publică.  +  Articolul 2 (1) După forma de constituire şi administrare a patrimoniului bibliotecile sunt de drept public sau de drept privat. (2) Bibliotecile de drept public se infiinteaza şi se organizeaza în subordinea autorităţilor administraţiei publice centrale sau locale, a altor autorităţi publice ori institutii şi funcţionează potrivit regulamentelor proprii aprobate de autorităţile sau instituţiile tutelare. (3) Bibliotecile de drept privat se infiinteaza, se organizeaza şi funcţionează în subordinea persoanelor juridice private sau a persoanelor fizice.  +  Articolul 3După forma de organizare bibliotecile pot fi cu personalitate juridica sau fără personalitate juridica.  +  Articolul 4După gradul de acces la colectii şi servicii bibliotecile pot fi cu acces nelimitat sau cu acces limitat.  +  Articolul 5După structura colectiilor bibliotecile pot fi enciclopedice sau specializate.  +  Articolul 6 (1) În bibliotecile de drept public accesul la colectiile şi bazele de date proprii este gratuit. (2) Bibliotecile de drept public pot oferi unele servicii pe bază de tarife stabilite, în condiţiile legii, prin regulamentele proprii de organizare şi functionare, cu avizul Ministerului Finanţelor Publice şi al institutiei tutelare.  +  Articolul 7Bibliotecile de drept public pot fi desfiinţate în cazul încetării activităţii autorităţilor sau instituţiilor care le-au înfiinţat sau finanţat, numai în condiţiile preluării patrimoniului lor de către o alta biblioteca de drept public, cu respectarea legislaţiei în vigoare.  +  Articolul 8 (1) Bibliotecile de drept public sunt finantate de la bugetul de stat sau de la bugetele locale, iar fondurile de finanţare se nominalizeaza distinct în bugetele proprii sau ale instituţiilor tutelare. (2) Bibliotecile pot fi finantate şi de alte persoane juridice de drept public sau privat, precum şi de persoane fizice, prin donatii, sponsorizari sau alte surse legale de venituri. (3) Bibliotecile de drept privat pot fi susţinute financiar, pe bază de programe sau proiecte, şi de la bugetul de stat sau de la bugetele autorităţilor locale, dacă se angajează să aibă o activitate specifică bibliotecilor de drept public.  +  Capitolul 2 Sistemul naţional de biblioteci  +  Articolul 9 (1) Sistemul naţional de biblioteci este parte integrantă a sistemului informational naţional şi se constituie din totalitatea bibliotecilor de drept public şi din bibliotecile de drept privat, care au activităţi specifice celor de drept public, având ca scop realizarea coordonata a imprumutului bibliotecar naţional şi international, gestionarea sistemica a informatiei, realizarea Catalogului naţional partajat şi a Bibliotecii naţionale virtuale. (2) Catalogul naţional partajat şi Biblioteca naţionala virtuala sunt coordonate de către Biblioteca Naţionala a României. (3) La nivel teritorial se pot realiza consortii sau alte forme de cooperare pentru achizitia de documente specifice.  +  Articolul 10Sistemul naţional de biblioteci, în raport cu functiile şi atribuţiile acestora, este structurat astfel: a) Biblioteca Naţionala a României; b) Biblioteca Academiei Române; c) biblioteci universitare; d) biblioteci specializate; e) biblioteci publice; f) biblioteci scolare.  +  Secţiunea A Biblioteca Naţionala a României  +  Articolul 11Biblioteca Naţionala a României este biblioteca de drept public cu personalitate juridica, în subordinea Ministerului Culturii şi Cultelor.  +  Articolul 12 (1) Biblioteca Naţionala a României indeplineste urmatoarele functii specifice: a) conserva, cerceteaza, dezvolta şi pune în valoare patrimoniul de documente deţinute în colectiile sale; b) organizeaza Depozitul legal, potrivit legii; c) depisteaza, colectioneaza, organizeaza, conserva şi pune în valoare Fondul Documenta Romaniae, constituit din tiparituri şi alte categorii de documente aparute în strainatate, referitoare la România şi poporul român, publicatii ale autorilor români aparute în strainatate în orice limba, publicatii în limba română ale autorilor straini aparute în strainatate; d) organizeaza şi gestioneaza Rezerva naţionala de publicatii; e) în calitate de centru naţional de schimb realizează evidenta centralizata şi statistica schimburilor internationale de publicatii; f) în calitate de centru naţional metodologic elaboreaza şi coordonează metodologia imprumutului interbibliotecar intern şi international, avizata de Comisia naţionala a bibliotecilor; g) în calitate de centru naţional de patologie şi restaurare a publicatiilor coordonează activitatea din aceste domenii; h) elaboreaza şi emite, cu avizul Comisiei naţionale a bibliotecilor, instrucţiuni şi norme metodologice pentru biblioteci; i) realizează şi coordonează activitatea de informare şi documentare din sistemul naţional de biblioteci; j) indeplineste şi alte atribuţii specifice, potrivit regulamentului de organizare şi functionare. (2) Biblioteca Naţionala a României funcţionează pe baza regulamentului propriu de organizare şi functionare aprobat prin ordin al ministrului culturii şi cultelor.  +  Articolul 13În subordinea Bibliotecii Naţionale a României funcţionează Oficiul Naţional Bibliografic şi de Informatizare a Bibliotecilor, cu urmatoarele atribuţii: a) realizează controlul bibliografic naţional ca parte a controlului bibliografic universal; b) elaboreaza Bibliografia naţionala curenta pentru toate categoriile de documente; c) elaboreaza, gestioneaza şi actualizeaza Catalogul colectiv naţional al publicatiilor româneşti şi straine, prin participarea contractuala a bibliotecilor din România; d) atribuie numărul international standard pentru cărţi (ISBN), pentru publicatii seriale (ISSN), pentru alte categorii de documente şi realizează catalogarea inaintea publicarii (CIP); e) elaboreaza programe şi metodologii privind informatizarea bibliotecilor din România, avizate de Comisia naţionala a bibliotecilor.  +  Articolul 14Oficiul Naţional Bibliografic şi de Informatizare a Bibliotecilor se finanţează de la bugetul de stat şi din resurse extrabugetare prevăzute în bugetul Bibliotecii Naţionale a României.  +  Secţiunea B Biblioteca Academiei Române  +  Articolul 15Biblioteca Academiei Române este biblioteca de drept public cu personalitate juridica şi statut de biblioteca naţionala, care funcţionează în subordinea Academiei Române.  +  Articolul 16Biblioteca Academiei Române indeplineste urmatoarele functii: a) colectioneaza, organizeaza şi pune în valoare colectii naţionale specifice; b) elaboreaza şi editeaza Bibliografia naţionala retrospectiva pentru toate categoriile de documente; c) realizează schimbul international de publicatii cu publicatiile Academiei Române; d) coordonează din punct de vedere metodologic activitatea celorlalte biblioteci din reteaua Academiei Române; e) beneficiaza de prevederile legii privind Depozitul legal; f) achizitioneaza cu prioritate, din tara şi din strainatate, documente specifice de importanţa deosebită pentru identitatea culturala şi naţionala; g) alte atribuţii specifice potrivit Statutului Academiei Române şi regulamentului propriu de organizare şi functionare.  +  Secţiunea C Biblioteci universitare  +  Articolul 17Bibliotecile universitare sunt biblioteci de drept public sau de drept privat, care au ca utilizatori principali studentii, cadrele didactice şi cercetatorii din instituţiile de invatamant superior.  +  Articolul 18Din categoria bibliotecilor universitare fac parte: a) bibliotecile centrale universitare, care sunt biblioteci de drept public, de importanţa naţionala, cu personalitate juridica, subordonate Ministerului Educatiei şi Cercetarii, finantate de către acesta; b) bibliotecile instituţiilor de invatamant superior de stat sau privat, care sunt subordonate senatelor acestor institutii şi finantate din bugetul acestora.  +  Articolul 19Bibliotecile universitare sunt parte integrantă a sistemului naţional de invatamant şi participa la procesul de instruire, formare şi educatie, precum şi la activitatea de cercetare din instituţiile de invatamant superior.  +  Secţiunea D Biblioteci specializate  +  Articolul 20Instituţiile academice şi de cercetare, autorităţile administraţiei publice centrale şi locale, instituţiile publice, unitatile militare, agentii economici şi celelalte persoane juridice de drept public sau privat pot înfiinţa şi pot organiza biblioteci specializate.  +  Articolul 21Bibliotecile specializate sunt biblioteci de drept public sau privat şi sunt finantate de către autorităţile, instituţiile sau celelalte persoane juridice care le tuteleaza.  +  Secţiunea E Biblioteci publice  +  Articolul 22 (1) Bibliotecile publice sunt biblioteci de drept public sau privat, destinate tuturor membrilor unei comunitati locale ori zonale. (2) Bibliotecile publice asigura egalitatea accesului la informaţii şi la documentele necesare informării, educatiei permanente şi dezvoltării personalitatii utilizatorilor, fără deosebire de statut social sau economic, vârsta, sex, apartenenta politica, religie ori naţionalitate.  +  Articolul 23Din categoria bibliotecilor publice fac parte: a) Biblioteca Metropolitana Bucureşti; b) bibliotecile judetene; c) bibliotecile municipale şi orăşeneşti; d) bibliotecile comunale.  +  Articolul 24Biblioteca Metropolitana Bucureşti, succesoare a Bibliotecii Municipale "Mihail Sadoveanu" din Bucureşti, este biblioteca de drept public cu personalitate juridica şi funcţionează în subordinea Consiliului General al Municipiului Bucureşti.  +  Articolul 25Biblioteca Metropolitana Bucureşti are rol de biblioteca metodologica pentru bibliotecile publice din Capitala, exercita atribuţii de biblioteca judeteana pentru judeţul Ilfov şi indeplineste urmatoarele functii: a) organizeaza activităţi de lectura, informare, documentare şi educatie permanenta pe teritoriul Capitalei, prin filiale şi biblioteci mobile; b) coordonează şi îndrumă metodologic, prin servicii de specialitate centralizate, bibliotecile din oraşele şi comunele judeţului Ilfov; c) elaboreaza bibliografia curenta a municipiului Bucureşti, alcatuieste baze de date şi asigura servicii de informare comunitara.  +  Articolul 26Activitatea Bibliotecii Metropolitane Bucureşti este finanţată din bugetul municipiului Bucureşti.  +  Articolul 27 (1) Bibliotecile judetene sunt biblioteci de drept public cu personalitate juridica. (2) Bibliotecile judetene se organizeaza şi funcţionează în toate municipiile reşedinţa de judet, în subordinea consiliilor judetene.  +  Articolul 28Bibliotecile judetene au urmatoarele atribuţii principale: a) colectioneaza toate categoriile de documente strict necesare organizarii activităţii de informare şi lectura la nivelul comunităţii locale; b) coordonează activitatea bibliotecilor publice de pe raza judeţului în care îşi desfăşoară activitatea; c) elaboreaza bibliografia locala curenta, alcătuiesc baza de date şi asigura servicii de informare comunitara; d) indeplinesc şi functia de biblioteci municipale pentru municipiile reşedinţa de judet.  +  Articolul 29Activitatea bibliotecilor judetene se finanţează din bugetul judeţului respectiv.  +  Articolul 30 (1) Bibliotecile municipale şi orăşeneşti sunt biblioteci de drept public cu sau fără personalitate juridica. (2) Bibliotecile municipale şi orăşeneşti se organizeaza în subordinea consiliilor municipale şi orăşeneşti, cu excepţia municipiilor reşedinţa de judet.  +  Articolul 31Bibliotecile municipale şi orăşeneşti organizeaza activitatea de lectura şi ofera servicii de documentare şi informare comunitara.  +  Articolul 32Activitatea bibliotecilor municipale şi orăşeneşti se finanţează din bugetul municipiilor şi oraşelor pe raza cărora funcţionează.  +  Articolul 33Bibliotecile comunale se organizeaza şi funcţionează în toate centrele de comuna, în subordinea consiliilor locale, şi sunt finantate din bugetele acestora.  +  Articolul 34În scolile primare satesti se pot organiza biblioteci cu dubla functie, scolara şi publică.  +  Articolul 35Persoanele fizice sau juridice române ori straine pot înfiinţa şi finanta biblioteci publice de drept privat pe teritoriul României, pe baza metodologiei elaborate de Comisia naţionala a bibliotecilor.  +  Secţiunea F Biblioteci scolare  +  Articolul 36Din reteaua bibliotecilor scolare fac parte: a) Biblioteca Pedagogica Naţionala "I.C. Petrescu" din Bucureşti, biblioteca de drept public, de importanţa naţionala, cu personalitate juridica, subordonata Ministerului Educatiei şi Cercetarii; acesta participa la programul de specializare a personalului didactic din învăţământul prescolar, primar, gimnazial, liceal şi postliceal şi asigura indrumarea metodologica pentru bibliotecile caselor corpului didactic şi pentru bibliotecile scolare; b) bibliotecile caselor corpului didactic, biblioteci de drept public fără personalitate juridica, care indeplinesc functii de informare şi documentare pentru personalul didactic din învăţământul preuniversitar şi sunt subordonate inspectoratelor scolare judetene şi al municipiului Bucureşti; c) bibliotecile scolare, biblioteci de drept public sau de drept privat, care funcţionează în unitatile de invatamant prescolar, primar, gimnazial, liceal, postliceal şi profesional, precum şi în cadrul altor structuri scolare.  +  Articolul 37Bibliotecile scolare sunt parte integrantă a procesului de instruire, formare şi educare.  +  Articolul 38Finantarea bibliotecilor scolare se face din bugetul anual al instituţiilor de invatamant de stat sau privat în cadrul cărora funcţionează.  +  Capitolul 3 Patrimoniul bibliotecilor  +  Articolul 39 (1) Colectiile bibliotecilor pot fi formate din urmatoarele categorii de documente: a) cărţi; b) publicatii seriale; c) manuscrise; d) microformate; e) documente cartografice; f) documente de muzica tiparite; g) documente audiovizuale; h) documente grafice; i) documente electronice; j) documente fotografice sau multiplicate prin prelucrari fizico-chimice; k) documente arhivistice; l) alte categorii de documente, indiferent de suportul material. (2) Colectiile pot cuprinde şi alte documente, nespecifice bibliotecilor, istoriceste constituite sau provenite din donatii.  +  Articolul 40 (1) Documentele aflate în colectiile bibliotecilor, care au statut de bunuri culturale comune, nu sunt mijloace fixe şi sunt evidentiate în documente de inventar; fac excepţie bunurile culturale de patrimoniu constituite în colectii speciale sau în depozit legal, fiind considerate mijloace fixe şi evidentiate, gestionate şi inventariate în conformitate cu prevederile legale. (2) Eliminarea documentelor din colectii se aplică numai bunurilor culturale comune, uzate fizic sau moral, după o perioadă de minimum 6 luni de la achizitie, prin hotărârea conducerii bibliotecii. (3) Evidenta documentelor se face în sistem traditional şi informatizat, astfel: a) evidenta globală, prin registrul de miscare a fondurilor (R.M.F.); b) evidenta individuala, prin registrul de inventar (R.I.), cu numerotare de la 1 la infinit; c) evidenta periodicelor, trimestrial sau anual, prin constituirea lor în unităţi de inventar; d) evidenta analitica, pe fise insotite de imagini foto pentru bunurile culturale constituite în gestiuni şi care fac parte din patrimoniul cultural naţional mobil. (4) Evidenta globală şi individuala realizata în sistem informatizat cuprinde descrierea completa, conform I.S.B.D. (5) Bibliotecarii nu sunt obligati sa constituie garantii gestionare, dar ei raspund material pentru lipsurile din inventar care depasesc procentul de pierdere naturala stabilit, potrivit legii. (6) Documentele, bunuri culturale comune gasite lipsa din inventar, se recupereaza fizic, prin inlocuirea cu documente identice, sau valoric, prin achitarea unei sume echivalente cu de 5 ori preţul mediu de achizitie al bibliotecii din anul precedent. (7) Bunurile culturale de patrimoniu lipsa la inventar se recupereaza fizic; în cazul în care acest lucru nu este posibil, se recupereaza valoric la preţul pieţei plus o penalizare de minimum 10% din cost, pe baza hotărârii Comisiei naţionale a bibliotecilor. (8) Documentele specifice bibliotecilor se inventariaza periodic astfel: a) fondul care cuprinde până la 10.000 de documente - o dată la 4 ani; b) fondul cuprins între 10.001-50.000 de documente - o dată la 6 ani; c) fondul cuprins între 50.001-100.000 de documente - o dată la 8 ani; d) fondul cuprins între 100.001-1.000.000 de documente - o dată la 10 ani; e) peste 1.000.000 de documente - o dată la 15 ani. (9) În caz de predare/preluare a gestiunii fondului de documente, precum şi în caz de forta majoră se procedeaza la verificarea integrală a inventarului. (10) În cazuri de forta majoră, incendii, calamitati naturale etc. conducerea bibliotecii dispune scoaterea din evidenta a documentelor distruse. (11) Bibliotecile publice sunt obligate să îşi dezvolte periodic colectiile de documente, prin achizitionarea de titluri din producţia editoriala curenta. (12) Cresterea anuală a colectiilor din bibliotecile finantate din fonduri publice trebuie să fie de minimum 25 de documente specifice la 1.000 de locuitori. (13) Colectia din biblioteca publică trebuie să asigure cel puţin un document specific pe cap de locuitor.  +  Articolul 41 (1) Colectiile bibliotecilor se constituie şi se dezvolta prin achizitionare, transfer, schimb interbibliotecar, naţional şi international, donatii, legate, sponsorizari sau, după caz, Depozit legal. (2) Dotarile se asigura prin finantarea de către autorităţile tutelare, precum şi prin transferuri, donatii şi sponsorizari; donatiile şi sponsorizarile din strainatate sunt scutite de taxe vamale şi de T.V.A.*)---------*) NOTA CTCE:Potrivit art. 161 din LEGEA nr. 571 din 22 decembrie 2003, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 927 din 23 decembrie 2003 referirile la taxa pe valoarea adăugată de la art. 41 alin.(2) rămân în vigoare până la data de 31 decembrie 2006.  +  Articolul 42 (1) Colectiile bibliotecilor se păstrează în depozite şi/sau în sali cu acces liber special amenajate, asigurandu-se condiţii de conservare şi securitate adecvate. (2) Autorităţile şi instituţiile publice tutelare controlează şi asigura condiţii optime de pastrare a colectiilor şi de acces la acestea.  +  Articolul 43 (1) Pentru sprijinirea procesului de dezvoltare a colectiilor de biblioteca şi a dotarii bibliotecilor cu echipamente tehnice, mobilier, tipizate de biblioteca şi consumabile, începând cu anul 2003 se infiinteaza Oficiul Naţional de Servicii pentru Biblioteci. (2) Oficiul Naţional de Servicii pentru Biblioteci este institutie de drept public, cu personalitate juridica, în subordinea Ministerului Culturii şi Cultelor, finanţată în primii doi ani de functionare prin subventii de la bugetul de stat şi din venituri extrabugetare, după care se va finanta exclusiv din resurse extrabugetare. (3) Modalitatea de organizare şi functionare a Oficiului Naţional de Servicii pentru Biblioteci este stabilita prin hotărâre a Guvernului, emisa în termen de 60 de zile de la data intrarii în vigoare a prezentei legi.  +  Capitolul 4 Personalul bibliotecilor  +  Articolul 44 (1) Personalul bibliotecilor se compune din: a) personal de specialitate; b) personal administrativ; c) personal de întreţinere. (2) În categoria personalului de specialitate din biblioteci se includ: bibliotecarii, bibliografii, cercetatorii, redactorii, documentaristii, conservatorii, restauratorii, inginerii de sistem, informaticienii, operatorii, analistii, custozii, manuitorii, depozitarii şi alte functii de profil. (3) Personalul de specialitate din reteaua de biblioteci a Ministerului Educatiei şi Cercetarii are statut de personal didactic auxiliar. (4) Organigrama bibliotecii se aproba de către autoritatea sau institutia tutelara.  +  Articolul 45 (1) Angajarea personalului de specialitate din bibliotecile finantate din fonduri publice, cu personalitate juridica, se realizează prin concurs organizat de conducerea bibliotecii, potrivit legii; din comisiile de concurs vor face parte şi reprezentanti ai bibliotecilor, cu rol de coordonare metodologica. (2) Angajarea personalului de specialitate din bibliotecile finantate din fonduri publice, fără personalitate juridica, se realizează prin concurs organizat de autoritatea tutelara; din comisiile de concurs va face parte şi reprezentantul bibliotecii, cu rol de coordonare metodologica. (3) Nomenclatorul de functii şi criteriile de normare a resurselor umane în bibliotecile publice sunt prevăzute în anexa la prezenta lege. (4) Pentru bibliotecile din invatamant şi bibliotecile specializate, nomenclatorul de functii şi criteriile de normare vor fi elaborate corelat cu prevederile anexei, în termen de 6 luni de la publicarea în Monitorul Oficial al României, Partea I, a prezentei legi, şi vor fi aprobate prin ordin al ministrului de resort.  +  Articolul 46Angajarea personalului administrativ şi de întreţinere stabilit prin organigrama bibliotecii se realizează în conformitate cu prevederile legale.  +  Articolul 47Atribuţiile şi competentele personalului din biblioteci se stabilesc prin fisa postului, conform structurii organizatorice, programelor de activitate şi sarcinilor de serviciu elaborate de către directorul general sau de director, respectiv de către bibliotecarul responsabil, pe baza regulamentului de organizare şi functionare a bibliotecii.  +  Articolul 48Promovarea, sanctionarea, eliberarea din functie şi destituirea personalului din biblioteci se realizează în conformitate cu prevederile legale; în cazul bibliotecilor fără personalitate juridica se va solicita şi avizul bibliotecii, cu rol de coordonare metodologica.  +  Articolul 49Pregătirea personalului de specialitate din biblioteci se asigura de către Ministerul Educatiei şi Cercetarii, cu consultarea asociaţiilor profesionale de profil, prin: cursuri optionale, la nivel liceal, invatamant postliceal, invatamant superior de lunga şi scurta durata, inclusiv invatamant la distanta, cursuri postuniversitare, programe de masterat şi doctorat, precum şi prin alte forme de pregatire profesionala.  +  Articolul 50 (1) Conducerea bibliotecii de drept public şi ordonatorul principal de credite sunt obligati să asigure formarea profesionala continua a personalului de specialitate, alocand în acest scop minimum 5% din totalul cheltuielilor de personal prevăzute prin buget. (2) Programele de formare profesionala continua cuprind: management şi marketing de biblioteca, sociologia lecturii, informare stiintifica de specialitate, pregatire metodica, documentare în domeniul legislaţiei generale şi al legislaţiei specifice, activităţi practice şi de educatie permanenta. (3) Asociaţiile profesionale de profil pot organiza cursuri de formare profesionala continua a bibliotecarilor, cu avizul Ministerului Educatiei şi Cercetarii şi al Ministerului Muncii şi Solidaritatii Sociale.  +  Articolul 51 (1) Personalul din bibliotecile publice, care are în responsabilitate colectii cu acces liber şi/sau destinate imprumutului la domiciliu, beneficiaza, conform prezentei legi, de un coeficient de 0,3% scadere din totalul fondului inventariat, reprezentand pierdere naturala datorata unor cauze care nu puteau fi inlaturate ori în alte asemenea cazuri în care pagubele au fost provocate din riscul minimal normal al serviciului. (2) Bibliotecile pot asigura utilizatorilor, la cererea acestora, accesul la serviciile lor pe parcursul intregii saptamani, cu plata personalului, conform legii. (3) Personalul din biblioteci, care lucreaza în depozite de carte, colectii de patrimoniu cultural, laboratoare de restaurare şi conservare a cartii şi care asigura servicii de împrumut la domiciliu sau în spitale, azile de batrani, orfelinate, beneficiaza, pentru condiţii periculoase sau vatamatoare ori care solicită o incordare psihică foarte ridicata, de un spor de până la 15% din salariul de baza al angajatului. (4) Personalul din biblioteci beneficiaza de distinctii şi premii în condiţiile legii, la recomandarea conducerii bibliotecilor.  +  Capitolul 5 Conducerea bibliotecilor  +  Articolul 52Conducerea bibliotecilor este asigurata după cum urmeaza: a) în cazul bibliotecilor cu personalitate juridica, de către un director general sau director, care poate avea unul sau mai mulţi adjuncţi; b) în cazul bibliotecilor fără personalitate juridica şi/sau al filialelor, de un director sau de un bibliotecar responsabil, cu functia de sef de serviciu sau sef de birou, având dreptul la indemnizatia de conducere corespunzătoare, potrivit prevederilor legale.  +  Articolul 53Conducerea serviciilor, laboratoarelor şi a birourilor din biblioteci este asigurata de un sef de serviciu, sef de laborator, respectiv de un sef de birou, având dreptul la indemnizatie de conducere, potrivit prevederilor legale.  +  Articolul 54 (1) În cadrul bibliotecilor de drept public cu personalitate juridica funcţionează consilii de administratie, cu rol consultativ. (2) Consiliul de administratie este condus de directorul general sau de director, în calitate de presedinte, şi este format din maximum 11 membri, astfel: director general sau director, directori adjuncţi, contabil-sef şi reprezentanti ai principalelor compartimente ale bibliotecii, desemnaţi prin decizie a directorului general, respectiv a directorului, precum şi un reprezentant al autorităţii tutelare, desemnat de aceasta. (3) Consiliul de administratie al bibliotecii funcţionează în baza regulamentului de organizare şi functionare a bibliotecii.  +  Articolul 55 (1) În cadrul bibliotecilor de drept public, cu sau fără personalitate juridica, poate functiona un consiliu ştiinţific cu rol consultativ în dezvoltarea colectiilor, în domeniul cercetării stiintifice şi al activităţilor culturale. (2) Consiliul ştiinţific este format din maximum 9 membri, cuprinzand bibliotecari, specialisti în domeniul informatizarii bibliotecilor, al activităţii culturale şi stiintifice, numiti prin decizie a directorului general sau a directorului, iar în cazul bibliotecilor fără personalitate juridica, prin decizie a autorităţii tutelare, la propunerea bibliotecarului responsabil.  +  Articolul 56Numirea, promovarea, sanctionarea şi eliberarea din functie a directorilor generali, directorilor, directorilor adjuncţi şi a bibliotecarilor responsabili din bibliotecile finantate din fonduri publice se realizează, în condiţiile legii, de către autoritatea tutelara, cu avizul serviciului descentralizat din Ministerul Culturii şi Cultelor.  +  Articolul 57 (1) Numirea, promovarea, sanctionarea şi eliberarea din functie a directorilor generali, directorilor şi a directorilor adjuncţi din bibliotecile centrale universitare se realizează de către Ministerul Educatiei şi Cercetarii, în condiţiile legii. (2) Directorii generali ai bibliotecilor centrale universitare trebuie să fie cadre didactice universitare, având cel puţin gradul de conferentiar universitar. (3) Numirea, promovarea, sanctionarea şi eliberarea din functie a directorilor generali, directorilor, directorilor adjuncţi şi bibliotecarilor responsabili din celelalte biblioteci de invatamant se realizează de către autoritatea tutelara, în condiţiile legii.  +  Articolul 58Directorul general sau directorul, respectiv bibliotecarul responsabil, raspunde de organizarea şi functionarea bibliotecii sau filialei pe baza organigramei, statului de functii şi regulamentului de organizare şi functionare a institutiei, elaborate în condiţiile legii şi avizate de către autorităţile tutelare şi de bibliotecile cu rol de coordonare metodologica, în cazul bibliotecilor de drept public.  +  Capitolul 6 Comisia Naţionala a Bibliotecilor  +  Articolul 59În termen de 30 de zile de la data intrarii în vigoare a prezentei legi se infiinteaza Comisia naţionala a bibliotecilor, denumita în continuare Comisie, organism ştiinţific şi de decizie în domeniu, sub autoritatea Ministerului Educatiei şi Cercetarii şi a Ministerului Culturii şi Cultelor.  +  Articolul 60 (1) Comisia este formata din specialisti recunoscuti în domeniul bibliotecilor, propusi de către: a) Ministerul Culturii şi Cultelor - 5 membri; b) Ministerul Educatiei şi Cercetarii - 6 membri; c) Academia Română - 2 membri; d) asociaţiile profesionale de profil - 4 membri; e) preşedintele Comisiei - are dreptul sa angajeze un numar de 2-4 membri pe durata determinata, în functie de obiectivele Comisiei. (2) Reprezentantii ministerelor prevăzute la lit. a) şi b) în Comisie se stabilesc după cum urmeaza: a) Ministerul Culturii şi Cultelor: Biblioteca Naţionala, Biblioteca Metropolitana Bucureşti, Biblioteca Judeteana "Octavian Goga" din Cluj-Napoca, Biblioteca Judeteana "Gh. Asachi" din Iasi, reprezentantul compartimentului de specialitate din minister; b) Ministerul Educatiei şi Cercetarii: Biblioteca Centrala Universitara din Bucureşti, Biblioteca Centrala Universitara "Lucian Blaga" din Cluj-Napoca, Biblioteca Centrala Universitara "Mihai Eminescu" din Iasi, Biblioteca Centrala Universitara "Eugen Todoran" din Timisoara, Biblioteca Pedagogica Naţionala "I. C. Petrescu" din Bucureşti, reprezentantul compartimentului de specialitate din minister. (3) Membrii Comisiei au mandat pe o perioadă de 4 ani şi sunt confirmati prin ordin comun al celor doi ministri, în baza propunerilor formulate de instituţiile şi asociaţiile menţionate la alin. (1). (4) Preşedintele şi secretarul Comisiei sunt aleşi dintre membrii acesteia, cu votul majorităţii simple. (5) Comisia îşi desfăşoară activitatea în baza unui regulament propriu de organizare şi functionare aprobat prin ordin comun al celor doi ministri. (6) Comisia poate alege, ca membri asociaţi, specialisti din tara sau din strainatate, personalitati stiintifice de prestigiu în domeniu, propusi de presedinte şi validati cu votul majorităţii simple. (7) Comisia îşi poate constitui secţiuni formate din specialisti consacrati pe domenii, conduse de un presedinte ales din randul membrilor acestora. (8) Deciziile Comisiei se iau cu majoritatea simpla a voturilor şi sunt promulgate prin ordin comun al celor doi ministri, în termen de maximum 30 de zile. (9) Secretariatul Comisiei este asigurat de un personal desemnat de sefii compartimentelor de specialitate din cele doua ministere, în raport cu volumul activităţii bibliotecilor din subordine şi coordonat nemijlocit de secretarul comisiei; sediul oficial al Comisiei este asigurat de către Ministerul Culturii şi Cultelor.  +  Articolul 61 (1) Mijloacele de finanţare necesare funcţionarii Comisiei sunt asigurate din bugetele proprii de către instituţiile şi asociaţiile reprezentate, potrivit numarului de membri desemnaţi. (2) Indemnizatia presedintelui Comisiei reprezinta 20%, a secretarului, 15% şi a unui membru, 10% din salariul secretarului de stat şi se acordă o singură dată pe luna, indiferent de numărul sedintelor organizate.  +  Articolul 62Comisia are urmatoarele atribuţii: a) fundamentează şi elaboreaza strategia, programele şi proiectele sistemului naţional de biblioteci; b) elaboreaza strategia şi programul de realizare pentru Catalogul naţional partajat şi Biblioteca naţionala virtuala; c) avizeaza programele de cercetare în domeniul biblioteconomiei, istoriei cartii şi stiintei informării; d) avizeaza metodologiile, normele, normativele şi reglementarile din domeniul protejarii bunurilor culturale de patrimoniu din biblioteci, care se aproba prin ordin comun al ministrului educatiei şi cercetării şi al ministrului culturii şi cultelor; e) elaboreaza standarde privitoare la suprafaţa minima a bibliotecilor finantate din fonduri publice, care nu poate fi sub 0,05 mp pentru un locuitor, în localităţile cu o populatie de până la 10.000 de locuitori, şi sub 0,015 mp pentru un locuitor, în localităţile cu o populatie de peste 10.000 de locuitori; f) elaboreaza norme privitoare la functionarea bibliotecilor publice din oraşe şi municipii, institutii care trebuie să organizeze filiale specializate pentru copii, tineret şi adulti, cu fond enciclopedic, şi sa infiinteze o filiala la minimum 25.000 de locuitori; g) hotaraste clasarea, neclasarea şi declasarea bunurilor culturale de patrimoniu din biblioteci, în condiţiile legii; h) stabileste criteriile de atestare a specialistilor şi expertilor din domeniul protejarii, evaluării şi restaurarii bunurilor culturale de patrimoniu din biblioteci; i) avizeaza norme de evaluare a bunurilor culturale de patrimoniu din biblioteci; j) avizeaza studiile de fundamentare pentru instituirea şi delimitarea zonelor de protecţie a bibliotecilor; k) stabileste prioritatile lucrărilor de restaurare a bunurilor culturale de patrimoniu din biblioteci; l) elaboreaza metodologia sistemului de statistica a bibliotecilor; m) stabileste criteriile specifice de selecţie a personalului şi de ocupare a functiilor de conducere şi de specialitate din biblioteci; n) avizeaza norme de organizare şi functionare a bibliotecilor; o) avizeaza metodologia de evaluare profesionala, de formare continua şi de certificare a personalului de specialitate din biblioteci; p) propune programe şi cursuri de specialitate în domeniul biblioteconomiei şi stiintei informării, istoriei cartii, conservarii şi restaurarii documentelor de biblioteca, precum şi în domeniul patrimoniului cultural mobil; r) avizeaza instrucţiuni şi norme metodologice privind evidenta, prelucrarea, comunicarea şi utilizarea documentelor şi bunurilor culturale din colectiile bibliotecilor; s) elaboreaza metodologia de organizare a inspecţiei în biblioteci; t) elaboreaza regulamentul de acordare a unor decoratii, ordine, medalii, titluri şi premii, potrivit legii, pentru personalul de specialitate din biblioteci; u) elaboreaza raportul anual privind starea sistemului naţional de biblioteci, pe baza rapoartelor statistice primite de la unitatile de profil din teritoriu; v) urmareste aplicarea deciziilor sale de către toate instituţiile de drept public din domeniu.  +  Capitolul 7 Drepturile şi oblibaţiile utilizatorilor  +  Articolul 63Accesul utilizatorilor la colectiile şi serviciile oricarei biblioteci de drept public sau privat se face în conformitate cu regulamentul de organizare şi functionare a acesteia, elaborat în corelatie cu prevederile legale referitoare la protectia patrimoniului cultural naţional, la drepturile de autor şi drepturile conexe.  +  Articolul 64Pentru a facilita accesul utilizatorilor la colectiile şi la serviciile oferite bibliotecile intocmesc cataloage, efectueaza cercetari documentare, elaboreaza bibliografii, sinteze, lucrari de informare documentara şi alte instrumente specifice, constituie şi gestioneaza baze de date, organizeaza sectii şi filiale, servicii de împrumut şi consultare pe loc a documentelor de biblioteca, precum şi alte servicii.  +  Articolul 65În cadrul bibliotecilor publice sumele rezervate pentru achizitii de cărţi şi publicatii seriale în limba minoritatilor se stabilesc astfel încât sa corespunda proportiei pe care o reprezinta minoritatea în cadrul comunităţii.  +  Articolul 66Bibliotecile de drept public pot organiza servicii speciale pentru persoanele cu handicap vizual, precum şi servicii la domiciliu pentru persoanele cu handicap locomotor.  +  Articolul 67 (1) Nerestituirea la termen a documentelor de biblioteca imprumutate de către utilizatori se sancţionează cu plata unei sume aplicata gradual, până la 50% din valoarea medie de achizitie a documentelor de biblioteca din anul precedent. (2) Deteriorarea, distrugerea sau pierderea documentelor de biblioteca de către utilizatori se sancţionează prin recuperarea fizica a unor documente identice sau prin achitarea unei sume echivalente cu de 5 ori preţul mediu de achizitie a documentelor de biblioteca din anul precedent. (3) Sanctiunile menţionate la alin. (1) şi (2) se stabilesc şi se fac publice la inceputul anului de către conducerea bibliotecii. (4) Fondurile constituite din aplicarea acestor sancţiuni nu se impoziteaza şi se evidentiaza ca surse extrabugetare, fiind folosite pentru dezvoltarea colectiilor.  +  Capitolul 8 Dispozitii tranzitorii şi finale  +  Articolul 68Bibliotecile de drept public dispun de autonomie administrativa şi profesionala în raport cu autoritatea tutelara, constand în: a) dreptul de a se conduce în afara oricăror ingerinte politice, ideologice sau religioase; b) elaborarea programelor şi proiectelor culturale proprii în concordanta cu strategiile naţionale şi internationale; c) stabilirea şi utilizarea surselor suplimentare de venituri în vederea dezvoltării serviciilor de biblioteca, în conformitate cu prevederile legale în vigoare; d) incheierea protocoalelor de colaborare cu alte biblioteci sau institutii culturale din tara şi strainatate, conform obiectivelor şi strategiei generale stabilite de autorităţile tutelare; e) participarea la reuniunile internationale de specialitate sau la consortiile bibliotecare şi la asociaţiile internationale la care sunt membre, achitand cotizatiile şi taxele aferente.  +  Articolul 69 (1) Pentru sprijinirea materiala a unor activităţi şi proiecte de dezvoltare a bibliotecilor, de participare a specialistilor din biblioteci la programe culturale şi de formare continua a personalului de specialitate, bibliotecile cu personalitate juridica se pot asocia între ele sau cu alte institutii culturale şi pot crea fundatii, asociaţii sau consortii. (2) Condiţiile şi cotele de participare la finantarea programelor realizate prin asociere se stabilesc şi se aproba de către autoritatea tutelara.  +  Articolul 70 (1) Ordonatorii principali de credite au obligaţia de a finanta activitatea bibliotecilor de drept public potrivit standardelor de functionare stabilite prin prezenta lege. (2) Ministerul Culturii şi Cultelor prevede în bugetul propriu fonduri destinate exclusiv pentru achizitia de documente specifice bibliotecilor publice. (3) Ministerul Educatiei şi Cercetarii prevede în bugetul propriu fonduri destinate exclusiv pentru achizitia de documente specifice bibliotecilor din subordine. (4) Susţinerea financiară şi logistica a bibliotecilor se poate realiza şi din alte venituri provenite de la utilizatori, din tarife stabilite anual de conducerea fiecarei biblioteci pentru servicii speciale şi din contravaloarea taxelor postale pentru împrumutul bibliotecar intern şi international. (5) Fondul constituit se utilizeaza pentru construirea, amenajarea şi dezvoltarea spatiilor de biblioteca, inclusiv pentru informatizarea şi dotarea cu documente şi echipamente specifice. (6) Disponibilul financiar provenit din aceste surse la sfârşitul anului se reporteaza în anul următor cu aceeasi destinatie. (7) Documentaţia tehnica şi materialele pentru constructii destinate bibliotecilor din sistemul naţional, precum şi achiziţiile de tehnologie a informatiei, fond de documente specifice, dotari pentru serviciul lecturii publice sunt scutite de taxe vamale şi li se aplică T.V.A. de 0%.*) (8) Abrogat. (9) Tarifele de expediere a tuturor documentelor de biblioteca destinate schimbului şi imprumutului intern şi international beneficiaza de o reducere de 50%.------------*) NOTA CTCE:Potrivit art. 161 din LEGEA nr. 571 din 22 decembrie 2003, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 927 din 23 decembrie 2003 referirile la taxa pe valoarea adăugată de la art. 70 alin.(7) rămân în vigoare până la data de 31 decembrie 2006.-------------Alin. (8) a fost abrogat de pct. 7 al art. 298 din LEGEA nr. 571 din 22 decembrie 2003, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 927 din 23 decembrie 2003.  +  Articolul 71 (1) Anual conducerile bibliotecilor intocmesc rapoarte de evaluare a activităţii, care se prezinta consiliului de administratie şi consiliului ştiinţific, precum şi autorităţii tutelare. (2) Situaţiile statistice anuale se transmit de către biblioteci Institutului Naţional de Statistica, Comisiei naţionale a bibliotecilor şi ministerelor de resort, potrivit prevederilor legale.  +  Articolul 72 (1) Schimbarea destinatiei imobilelor în care funcţionează biblioteci se poate face numai în cazul asigurarii unor sedii care respecta standardele optime de functionare, conform prezentei legi, (2) În situaţia prevăzută la alin. (1) autorităţile locale au obligaţia să asigure continuitatea neintrerupta a activităţii bibliotecii.  +  Articolul 73 (1) În termen de 90 de zile de la data intrarii în vigoare a prezentei legi Comisia naţionala a bibliotecilor elaboreaza regulamentul-cadru de functionare a bibliotecilor din sistemul naţional şi avizeaza regulamentele intocmite pe baza acestuia, în vederea aprobării lor de către autorităţile tutelare. (2) Pe data intrarii în vigoare a prezentei legi orice dispozitii contrare în acest domeniu se abroga.  +  Articolul 74Anexa face parte integrantă din prezenta lege.Această lege a fost adoptata de Camera Deputatilor în sedinta din 7 mai 2002, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constitutia României.p. PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR,VIOREL HREBENCIUCAceastă lege a fost adoptata de Senat în sedinta din 7 mai 2002, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constitutia României.PRESEDINTELE SENATULUINICOLAE VACAROIU  +  AnexăBIBLIOTECI PUBLICEA. BIBLIOTECA COMUNALA──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────  Categoria de personal Criterii de normare──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────- Bibliotecar*) - un post/unitate până la 7.000 de locuitori──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────-----------------*) Postul de bibliotecar reprezinta functia de responsabil de biblioteca şi se asimileaza cu functia de sef de birou.B. BIBLIOTECA ORASENEASCA SAU MUNICIPALA SITUATA IN LOCALITATEA NERESEDINTA DE JUDET───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────     Categoria de personal Criterii de normare───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────- Bibliotecar, responsabil de biblioteca*) - un post până la 7.000 de locuitori───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────----------*) Responsabilul de biblioteca este asimilat cu functia de sef de birou. Posturile de conducere pentru bibliotecile cu un numar mai mare de 3 angajaţi se acordă prin organigrama aprobata potrivit prevederilor legale.C. BIBLIOTECA METROPOLITANA BUCURESTI SAU BIBLIOTECA JUDETEANA───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────  Categoria de personal Criterii de normare───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────- Director general*) - un post/unitate───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────- Director de specialitate*) - un post/unitate───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────- Director economic*) - un post/unitate───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────- Director*) - un post/unitate───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────- Director adjunct de specialitate*) - un post/unitate───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────- Director adjunct economic*) - un post/unitate───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────- bibliotecar şi alte categorii ale  personalului de specialitate - un post la 7.000 de locuitori───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────-------------*) Postul de director general şi posturile de director de specialitate şi director economic se acordă în biblioteca judeteana cu un personal de minimum 150 de angajaţi.*) Postul de director şi posturile de director adjunct de specialitate şi director adjunct economic se acordă în biblioteca judeteana cu un personal de minimum 75 de angajaţi.*) Postul de director şi de director adjunct economic se acordă în biblioteca judeteana cu un personal mai mic de 75 de angajaţi.Posturile de conducere se cuprind în numărul personalului de specialitate rezultat din aplicarea criteriilor de normare.Personalul administrativ reprezinta 10% din numărul total al personalului aprobat.Personalul de întreţinere şi de deservire se repartizeaza astfel:- personalul de paza şi de pompieri se stabileste potrivit prevederilor legale;- ingrijitor - un post la 500 mp;- numărul muncitorilor calificati şi necalificati se acordă în functie de necesarul fiecarei unităţi, potrivit prevederilor legale.Indicatorul utilizatorilor de informaţii din biblioteca publică reprezinta 5% şi maximum 10% din numărul de locuitori ai comunităţii, în condiţiile respectarii standardelor din prezenta lege.--------