LEGE nr. 139 din 24 iulie 2000 (*actualizată*)privind activitatea de meteorologie(actualizată până la data de 4 iunie 2004*)
EMITENT
  • PARLAMENTUL
  • ---------------*) Textul iniţial a fost publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 360 din 2 august 2000. Aceasta este forma actualizată de S.C. "Centrul Teritorial de Calcul Electronic" S.A. Piatra-Neamţ, până la data de 4 iunie 2004, cu modificările şi completările aduse de: LEGEA nr. 307 din 8 iulie 2003; LEGEA nr. 216 din 27 mai 2004.Parlamentul României adopta prezenta  +  Capitolul I Dispoziţii generale  +  Articolul 1 (1) Activitatea de meteorologie reprezintă ansamblul acţiunilor destinate supravegherii permanente şi cunoaşterii mediului aerian prin observaţii şi măsurători specifice privind starea şi evoluţia vremii, necesară pentru dezvoltarea social-economică a României. (2) Activitatea de meteorologie este de interes public naţional şi se desfăşoară în condiţiile prezentei legi şi în concordanta cu recomandările Organizaţiei Meteorologice Mondiale, organism specializat al Organizaţiei Naţiunilor Unite, cu acordurile încheiate de aceasta organizaţie cu alte organizaţii internaţionale, precum şi cu prevederile convenţiilor internaţionale în domeniu la care România este parte. (3) Activitatea de meteorologie aeronautica reprezintă ansamblul activităţilor destinate supravegherii permanente şi cunoaşterii evoluţiei condiţiilor meteorologice, necesară în vederea informării şi protecţiei meteorologice a navigaţiei aeriene, şi este parte integrantă a serviciilor de navigaţie aeriană. (4) La rândul sau activitatea de meteorologie aeronautica se desfăşoară în concordanta cu standardele, practicile şi recomandările Organizaţiei Meteorologice Mondiale şi ale Organizaţiei Aviaţiei Civile Internaţionale, precum şi cu prevederile convenţiilor internaţionale în domeniul aviaţiei la care România este parte şi se desfăşoară în conformitate cu reglementările specifice ale autorităţii de stat în domeniul aviaţiei civile.  +  Articolul 2Activităţile de meteorologie, definite la art. 1 au ca scop protecţia meteorologica a vieţii şi a bunurilor şi se realizează prin:1. Pe plan intern: a) desfăşurarea unitară şi calificată a supravegherii meteorologice pentru informarea populaţiei şi a factorilor de decizie, pentru prevenirea sau diminuarea pagubelor datorate fenomenelor meteorologice periculoase; b) satisfacerea necesităţilor de informare meteorologica a navigaţiei aeriene, fluviale şi maritime, a traficului rutier, precum şi a celor pentru agricultura; c) satisfacerea necesităţilor de cercetare pentru dezvoltarea domeniului, efectuarea de studii şi servicii dedicate siguranţei civile, producţiei materiale şi apărării naţionale; d) constituirea şi gestiunea Fondului naţional de date meteorologice necesar pentru fundamentarea meteorologica a proiectării, execuţiei şi exploatării diverselor obiective economico-sociale şi pentru elaborarea strategiilor de dezvoltare durabilă.2. Pe plan extern: a) integrarea în schimbul internaţional de date şi informaţii meteorologice, în Sistemul de Veghe Meteorologica Mondială pentru monitorizarea şi protecţia mediului aerian; b) îndeplinirea obligaţiilor care decurg din convenţii şi înţelegeri la care statul român este parte.  +  Articolul 3 (1) Atingerea scopurilor prevăzute la art. 2 se realizează: a) în domeniul meteorologiei, prin Administraţia Naţională de Meteorologie, denumită în continuare Centrul meteorologic naţional;-------------Litera a) a alin. (1) al art. 3 a fost modificată de pct. 1 al art. 12 din LEGEA nr. 216 din 27 mai 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 494 din 1 iunie 2004. b) în domeniul meteorologiei aeronautice, de Regia Autonomă "Administraţia Română a Serviciilor de Trafic Aerian" - ROMATSA, denumita în continuare, în cuprinsul legii, Administraţia meteorologica aeronautica, prin unităţile sale de profil autorizate de autoritatea de stat în domeniul aviaţiei civile. (2) Organizarea şi funcţionarea Centrului meteorologic naţional se stabilesc prin hotărâre a Guvernului.  +  Articolul 4Persoanele fizice sau juridice pot desfăşura activităţi meteorologice pe baza unor atestări de competenţa şi în condiţiile legii. Atestarile de competenţa sunt emise de autoritatea publică centrala pentru protecţia mediului în domeniul meteorologiei şi de autoritatea de stat în domeniul aviaţiei civile, pentru meteorologia aeronautica.  +  Articolul 5Termenii tehnici folosiţi în prezenta lege au semnificaţiile stabilite în anexa nr. 1 care face parte integrantă din prezenta lege.  +  Capitolul II Organizarea activităţii de meteorologie  +  Secţiunea 1 Atribuţiile Centrului meteorologic naţional  +  Articolul 6Atribuţiile Centrului meteorologic naţional sunt următoarele: a) supravegherea permanenta a mediului aerian prin observaţii şi măsurători specifice privind parametrii de stare şi fenomenele asociate, precum şi compoziţia chimica a atmosferei; b) elaborarea de prognoze meteorologice de interes public general şi specializat ca: agrometeorologie, aerologie, climatice şi de dispersie a poluantilor chimici şi radioactivi; c) administrarea, exploatarea, întreţinerea şi dezvoltarea reţelei naţionale de supraveghere meteorologica, în conformitate cu reglementările proprii şi cu recomandările Organizaţiei Meteorologice Mondiale şi/sau ale altor organisme internaţionale specializate; d) elaborarea de metodologii generale pentru supravegherea mediului aerian, întocmirea de sinteze şi anuare meteorologice pentru asigurarea serviciilor dedicate activităţilor economice şi sociale dependente de starea vremii; e) realizarea Fondului naţional de date meteorologice şi administrarea băncii naţionale de date meteorologice; f) realizarea de studii şi cercetări specifice pentru dezvoltarea domeniului meteorologiei, în concordanta cu evoluţia acestuia pe plan mondial; g) elaborarea şi difuzarea de avertizari în situaţia producerii de fenomene meteorologice periculoase, potenţial provocatoare de pagube; h) participarea la Programul de Veghe Meteorologică Mondială şi la alte programe iniţiate de Organizaţia Meteorologică Mondială, inclusiv prin adoptarea unor programe de lucru speciale;-------------Litera h) a art. 6 a fost modificată de pct. 2 al art. 12 din LEGEA nr. 216 din 27 mai 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 494 din 1 iunie 2004. i) deţinerea şi utilizarea, conform legii, a etalonului naţional de presiune atmosferica şi radiaţie, precum şi exercitarea dreptului de control metrologic pentru aparatura meteorologica, în limita mandatului acordat de autoritatea metrologica de stat abilitata; j) transferul intern şi schimbul internaţional de date meteorologice; k) asistenţa şi servicii meteorologice pentru protecţia traficului rutier, a navigaţiei fluviale şi maritime, în termenii convenţiilor la care statul român este parte; l) aplicarea strategiei de dezvoltare ştiinţifică şi tehnologică a activităţii meteorologice, în raport cu necesităţile interne şi în concordanta cu progresele înregistrate pe plan mondial; m) participarea la activităţile internaţionale ştiinţifice şi cu caracter organizatoric, prevăzute prin instrumente juridice internaţionale şi/sau prin acorduri bilaterale încheiate cu instituţii similare din străinătate; n) realizarea de studii de fundamentare climatologica şi avizare meteorologica a amplasamentelor obiectivelor sociale şi industriale; o) elaborarea de studii şi cercetări privind procesele de transport şi dispersie a poluantilor şi radionuclizilor în atmosfera; p) prestarea de servicii specializate, la cerere, pentru diversi beneficiari, pe bază de contracte; q) avizarea amplasării de construcţii supraterane, a obiectivelor care emit în atmosfera fum şi pulberi, a plantarii de perdele forestiere pe o distanta de 500 m în afară zonei de protecţie a platformelor meteorologice şi a oricăror lucrări care conduc la dezafectarea unei unităţi meteorologice din reţeaua meteorologica naţionala; r) avizarea studiilor de fundamentare climatologica elaborate de alte persoane fizice sau juridice, autorizate potrivit legii; s) elaborarea studiilor de impact şi de bilanţ de mediu; t) elaborarea, în colaborare cu Ministerul Educaţiei Naţionale, a programelor şcolare pentru învăţământul meteorologic de toate gradele din România; u) organizarea de activităţi de specializare şi de formare profesională continua în domeniul meteorologiei; v) avizarea punerii în circulaţie publică a unor date, informaţii, avertizari şi prognoze meteorologice, altele decât cele cu specific aeronautic, obţinute din activitatea meteorologica desfăşurata de alte persoane fizice sau juridice, precum şi avizarea tehnica a activităţilor meteorologice de orice fel destinate unor scopuri speciale, altele decât cele consemnate ca atribuţii ale Centrului meteorologic naţional; w) gestionarea brevetelor şi a documentelor privind protecţia proprietăţii intelectuale şi industriale al căror titular este Centrul meteorologic naţional; x) proiectarea, întreţinerea şi etalonarea de instrumente de măsura şi echipamente meteorologice; y) participarea cu capital social, în condiţiile legii, la constituirea de societăţi comerciale, împreună cu persoane fizice şi juridice, române sau străine, de drept civil; z) îndeplinirea oricăror activităţi comerciale şi financiare care au legătura directa sau adiacenta cu îndeplinirea atribuţiilor.  +  Articolul 7 (1) În îndeplinirea atribuţiilor prevăzute la art. 6 lit. a)-l) din prezenta lege Centrul meteorologic naţional desfăşoară activităţi de interes public, scop în care furnizează gratuit, pe bază de convenţie, informaţii de specialitate, inclusiv prognoze generale sau avertizari, administraţiei publice centrale şi locale, prefecturilor, comandamentelor speciale ale Ministerului Apărării Naţionale, comisiilor şi comandamentelor civile constituite pentru combaterea dezastrelor, posturilor publice de radio şi televiziune. (2) Posturile publice de radio şi televiziune sunt obligate sa aducă la cunoştinţa publicului, în mod repetat, informaţiile, prognozele generale şi avertizarile meteorologice referitoare la fenomenele meteorologice periculoase, furnizate de Centrul meteorologic naţional. (3) Pentru orice alte categorii de utilizatori Centrul meteorologic naţional este în drept sa încheie contracte economice sau de asociere pentru prestaţiile sau serviciile care intră în atribuţiile sale. (4) Angajarea de proiecte, studii şi activităţi interne sau internaţionale pentru care sunt necesare date şi informaţii meteorologice se poate face numai de persoane fizice sau juridice atestate în baza prevederilor art. 4.-------------Alin. (4) al art. 7 a fost introdus de pct. 3 al art. 12 din LEGEA nr. 216 din 27 mai 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 494 din 1 iunie 2004.  +  Articolul 8 (1) Pentru atestarile de competenţa prevăzute la art. 4, precum şi pentru eliberarea avizelor menţionate la art. 6 lit. q), r) şi v) se percep anticipat, în contul bugetului de stat, taxele prevăzute în anexa nr. 2 care face parte integrantă din prezenta lege. (2) Nivelul taxelor prevăzute la alin. (1) se va actualiza, în funcţie de rata inflaţiei, prin hotărâre a Guvernului, la propunerea autorităţii publice centrale pentru protecţia mediului, cu avizul Ministerului Finanţelor. (3) Contravaloarea cheltuielilor efectuate de Centrul meteorologic naţional pentru elaborarea studiilor necesare în vederea eliberării atestarilor prevăzute la art. 4, precum şi a avizelor menţionate la art. 6 lit. q), r) şi v) se recuperează de la solicitanţii atestarilor şi avizelor, pe bază de tarif. (4) Controlul modului de percepere şi de virare la bugetul de stat a taxelor încasate pentru eliberarea de atestări şi avize va fi efectuat de personalul Ministerului Finanţelor.  +  Articolul 9 (1) Autoritatea publică centrala pentru protecţia mediului, prin Centrul meteorologic naţional, are competente de autoritate naţionala în domeniul meteorologiei. În domeniul meteorologiei aeronautice autoritatea se exercită de autoritatea de stat în domeniul aviaţiei civile. (2) Centrul meteorologic naţional este autoritatea tehnică naţională în domeniul său de competenţă, care deţine etaloanele naţionale pentru măsurători meteorologice şi răspunde de buna funcţionare şi utilizare a acestora.-------------Alin. (2) al art. 9 a fost modificat de pct. 4 al art. 12 din LEGEA nr. 216 din 27 mai 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 494 din 1 iunie 2004.  +  Articolul 10Directorul general al Centrului meteorologic naţional este de drept reprezentantul permanent al României pe lângă Organizaţia Meteorologica Mondială, conform statutului acestei organizaţii.  +  Secţiunea a 2-a Atribuţiile administraţiei meteorologice aeronautice  +  Articolul 11Atribuţiile Administraţiei meteorologice aeronautice sunt stabilite de autoritatea de stat în domeniul aviaţiei civile şi au ca obiect contribuţia la siguranţa, regularitatea şi eficienta navigaţiei aeriene naţionale şi internaţionale.  +  Articolul 12Administraţia meteorologica aeronautica are responsabilitatea administrării sistemului naţional de asistenţa meteorologica aeronautica, având în structura sa unităţi operative reprezentate prin staţiile meteorologice aeronautice, birourile meteorologice de aerodrom şi centrul de veghe meteorologica, conform reglementărilor stabilite de autoritatea de stat în domeniul aviaţiei civile.  +  Articolul 13Administraţia meteorologica aeronautica deţine, administrează, exploatează, întreţine şi dezvolta banca naţionala de date meteorologice aeronautice în scopul îndeplinirii atribuţiilor ce îi revin din aceasta.  +  Articolul 14Atestarea personalului care desfăşoară activităţi de meteorologie aeronautica este realizată de autoritatea de stat în domeniul aviaţiei civile.  +  Secţiunea a 3-a Alte activităţi de meteorologie  +  Articolul 15 (1) Activităţile meteorologice de orice fel destinate unor scopuri speciale, altele decât cele consemnate ca atribuţii ale Centrului meteorologic naţional sau ale Administraţiei meteorologice aeronautice, se pot desfăşura şi de alte persoane fizice sau juridice, ca activităţi meteorologice complementare, dacă au avizul tehnic şi se bucura de asistenţa metodologică a Centrului meteorologic naţional. (2) Activităţile meteorologice care nu îndeplinesc condiţiile prevăzute la alin. (1) sunt activităţi de tip concurenţial şi se supun prevederilor Legii concurentei nr. 21/1996 şi celorlalte convenţii internaţionale în domeniu la care România este parte.  +  Secţiunea a 4-a Reţeaua naţionala de supraveghere meteorologica  +  Articolul 16 (1) Reţeaua naţionala de supraveghere meteorologica este compusă din staţiile meteorologice sinoptice, climatologice, de sondaje aerologice şi observatoarele radar reprezentative pentru evoluţia vremii şi climatului la nivelul României. (2) Reţeaua naţionala de supraveghere meteorologica cuprinde, de asemenea, mijloacele tehnice utilizate pentru transmiterea şi colectarea datelor meteorologice. (3) Dimensiunea şi componenta reţelei naţionale de supraveghere meteorologica sunt stabilite de autoritatea publică centrala pentru protecţia mediului, la propunerea Centrului meteorologic naţional. (4) Pentru scopuri speciale sau pentru supravegherea meteorologica detaliată, la nivel local se pot constitui reţele meteorologice complementare, în conformitate cu prevederile art. 15 alin. (1).  +  Articolul 17Reţeaua naţională de supraveghere meteorologică constituie proprietate publică a statului şi se încredinţează în administrare Centrului meteorologic naţional.-------------Art. 17 a fost modificat de pct. 5 al art. 12 din LEGEA nr. 216 din 27 mai 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 494 din 1 iunie 2004.  +  Articolul 18 (1) În scopul asigurării reprezentativitatii datelor, în jurul platformelor meteorologice se instituie zone de protecţie meteorologica absolută, a căror laţime este de 30 m. (2) În zonele de protecţie meteorologica absolută executarea de instalaţii supraterane, de irigaţii şi plantarea de culturi forestiere sau culturi agricole înalte este interzisă. (3) Zonele de protecţie prevăzute la alin. (1) şi (2) sunt considerate, în planurile de urbanism şi amenajare a teritoriului, zone supuse unor reglementări speciale.  +  Articolul 19Amplasarea pe o distanta de până la 500 m în jurul şi în afară zonei de protecţie absolută a platformei meteorologice, prevăzută la art. 18, de construcţii mai înalte de 1/6 din distanta dintre construcţie şi limita zonei de protecţie, de reţele de înalta tensiune sau de telecomunicaţii, de obiective care emit în atmosfera fum şi pulberi, de sisteme de irigaţii prin aspersie şi plantarea de perdele forestiere sunt admise numai cu acordul prealabil al Centrului meteorologic naţional.  +  Articolul 20 (1) Pentru asigurarea continuităţii şi omogenitatii Fondului naţional de date meteorologice unităţile reţelei naţionale de supraveghere meteorologica nu pot fi dezafectate decât în situaţii deosebite de interes naţional. (2) Dezafectarea unei unităţi meteorologice din reţeaua naţionala de supraveghere meteorologica, precum şi a instalaţiilor aferente acesteia, în situaţiile menţionate la alin. (1), se poate face numai cu acordul concendentului şi dacă solicitantul proiectează, executa şi pune în funcţiune înainte de dezafectare o unitate similară în amplasamentul stabilit de Centrul meteorologic naţional.  +  Capitolul III Fondul naţional de date meteorologice  +  Articolul 21 (1) Fondul naţional de date meteorologice reprezintă o componenta a patrimoniului naţional, care cuprinde totalitatea datelor şi informaţiilor cantitative şi calitative obţinute pe teritoriul României prin observaţii şi măsurători asupra parametrilor ce definesc regimul meteorologic, aflându-se în administrarea Centrului meteorologic naţional. (2) Fondul naţional de date meteorologice este de importanţa strategica şi formează banca naţionala de date meteorologice. (3) Fondul naţional de date meteorologice se obţine din reţeaua naţionala de supraveghere meteorologica, din datele furnizate de Administraţia meteorologica aeronautica, cat şi din reţele de observaţii şi măsurători meteorologice destinate unor scopuri speciale. (4) Deţinătorii de date şi informaţii meteorologice obţinute prin reţelele de observaţii şi măsurători meteorologice, care se încadrează în prevederile art. 15 alin. (1), au obligaţia să le transmită cu titlu gratuit, de îndată, Centrului meteorologic naţional, în vederea includerii în Fondul naţional de date meteorologice.  +  Articolul 22Pe teritoriul României sursa oficială de date şi informaţii meteorologice, altele decât cele aeronautice, este Centrul meteorologic naţional. Pentru informaţiile meteorologice aeronautice sursa oficială de date şi informaţii este Administraţia meteorologica aeronautica. Punerea în circulaţie publică a acestor date sau informaţii meteorologice fără avizul Centrului meteorologic naţional, respectiv al Administraţiei meteorologice aeronautice, este interzisă.  +  Articolul 23Utilizarea în alte scopuri decât cele de interes public a informaţiilor meteorologice dedicate protecţiei meteorologice a vieţii şi bunurilor este permisă numai cu acordul deţinătorilor acestor informaţii.  +  Articolul 24 (1) Accesul persoanelor fizice şi juridice la datele de informaţii meteorologice, în sensul principiilor şi reglementărilor Organizaţiei Meteorologice Mondiale, se face cu respectarea prevederilor prezentei legi. Folosirea acestora în scopuri comerciale este permisă numai contra cost, în condiţiile legii. (2) Fac excepţie de la obligaţiile de plată a accesului la produsele meteorologice: a) utilizatorii ocazionali din domeniul educaţiei şi învăţământului, pentru lucrări de diploma, licenţa sau doctorat, cu subiecte meteorologice sau conexe; b) organizaţii neguvernamentale care întreprind activităţi complementare meteorologice sau conexe şi pentru care elaboratorul accepta postura de colaborator sau sponsor.------------Alin. (2) al art. 24 a fost introdus de articolul unic din LEGEA nr. 307 din 8 iulie 2003, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 516 din 17 iulie 2003. (3) Deţinătorii de date şi informaţii meteorologice vor pune la dispoziţie utilizatorilor ocazionali menţionaţi la alin. (2) lit. a) datele solicitate, în acord cu procedurile de administrare a fondului naţional de date şi cu regulamentul privind circulaţia datelor, informaţiilor şi produselor meteorologice, elaborate de autoritatea tehnica naţionala în materie.------------Alin. (3) al art. 24 a fost introdus de articolul unic din LEGEA nr. 307 din 8 iulie 2003, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 516 din 17 iulie 2003. (4) Datele şi informaţiile meteorologice dobândite în condiţiile alin. (2) şi (3) nu pot fi întrebuinţate în alte scopuri decât cele pentru care au fost obţinute.------------Alin. (4) al art. 24 a fost introdus de articolul unic din LEGEA nr. 307 din 8 iulie 2003, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 516 din 17 iulie 2003.  +  Capitolul IV Finanţarea activităţilor de meteorologie  +  Articolul 25Activitatea Centrului meteorologic naţional se finanţează astfel: a) activitatea de meteorologie, cercetările fundamentale în domeniu, urmărirea sistematica şi completa a stării şi evoluţiei vremii, realizarea schimbului internaţional de date şi integrarea în Sistemul de Veghe Meteorologica Mondială se finanţează de la bugetul de stat, prin autoritatea publică centrala pentru protecţia mediului, în limita sumelor alocate anual cu aceasta destinaţie de la bugetul de stat; b) din contractele economice încheiate cu terţii pentru furnizarea de servicii specifice în domeniul meteorologiei şi de alte servicii, potrivit obiectului de activitate, precum şi din alte surse, potrivit legii. c) finanţarea programului de investiţii şi de retehnologizare se asigură din surse proprii, credite bancare şi, în completare, de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Mediului şi Gospodăririi Apelor.-------------Litera c) a art. 25 a fost introdusă de pct. 6 al art. 12 din LEGEA nr. 216 din 27 mai 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 494 din 1 iunie 2004.  +  Articolul 26Veniturile realizate prin asistenţa şi servicii efectuate în conformitate cu art. 7 alin. (3) rămân la dispoziţia Centrului meteorologic naţional ca parte a resurselor de perfecţionare şi dezvoltare a activităţii.  +  Articolul 27Activităţile meteorologice care nu intră în atribuţiile Centrului meteorologic naţional nu pot fi finanţate din resurse financiare bugetare alocate pentru funcţionarea acestuia.  +  Capitolul V Controlul activităţii de meteorologie  +  Articolul 28Activităţile de meteorologie de orice tip şi respectarea prevederilor prezentei legi sunt supuse controlului de specialitate exercitat de autorităţile menţionate la art. 9.  +  Articolul 29 (1) În cadrul Centrului meteorologic naţional funcţionează Inspecţia Meteorologica Naţionala, cu atribuţii de inspecţie şi de control privind aplicarea prezentei legi. (2) În scopul îndeplinirii atribuţiilor de inspecţie şi de control în domeniul meteorologiei personalul Inspecţiei Meteorologice Naţionale şi împuterniciţii autorităţii publice centrale pentru protecţia mediului, denumiţi în continuare agenţi constatatori, au dreptul de acces în platformele de observaţii meteorologice, clădiri, încăperi şi în orice alt loc în care se desfăşoară activităţi specifice meteorologiei, despre care deţin date sau indicii temeinice ca încalcă prevederile prezentei legi, şi pot executa măsurători, verificări de date, documente şi informaţii meteorologice. (3) Proprietarii şi personalul care activează în aceste platforme de observaţii, clădiri, încăperi şi în orice alt loc în care se desfăşoară activităţi specifice domeniului sunt obligaţi să permită accesul agenţilor constatatori, executarea de către aceştia a investigatiilor prevăzute la alin. (2) şi sa pună la dispoziţie acestora documentaţiile specifice activităţii lor.  +  Articolul 30 (1) Pentru activităţile din domeniul meteorologiei aeronautice inspecţia şi controlul de specialitate, precum şi respectarea prevederilor prezentei legi se asigura de autoritatea de stat în domeniul aviaţiei civile pe baza unor reglementări specifice. (2) Evaluarea, autorizarea şi supravegherea continua a calităţii, regularitatii şi eficientei serviciilor şi produselor meteorologice aeronautice furnizate beneficiarilor în scopul asigurării siguranţei operaţiunilor aeriene sunt realizate de autoritatea de stat în domeniul aviaţiei civile.  +  Articolul 31Poliţia acorda sprijin agenţilor constatatori, la solicitarea acestora.  +  Capitolul VI Sancţiuni  +  Articolul 32Încălcarea dispoziţiilor prezentei legi atrage angajarea răspunderii disciplinare, contravenţionale, civile sau penale, după caz.  +  Articolul 33 (1) Constituie contravenţie în domeniul meteorologiei, dacă nu sunt săvârşite în astfel de condiţii încât, potrivit legii penale, să fie considerate infracţiuni, următoarele fapte: a) punerea în circulaţie publică a unor date, informaţii, avertizari şi prognoze meteorologice, altele decât cele aeronautice, obţinute din activitatea meteorologica desfăşurata fără avizul Centrului meteorologic naţional; b) refuzul posturilor publice de radio şi televiziune de a aduce la cunoştinţa publicului, în timp util, informaţiile, avertizarile şi prognozele meteorologice referitoare la fenomene meteorologice periculoase; c) pătrunderea fără autorizare legală în platforme de observaţii, clădiri şi în orice alt loc în care se desfăşoară activităţi specifice Centrului meteorologic naţional; d) refuzul proprietarilor sau al celor care activează în platforme de observaţii, clădiri, încăperi şi în orice alt loc în care se desfăşoară activităţi meteorologice de a permite agenţilor constatatori autorizaţi accesul în interiorul acestora; e) refuzul deţinătorilor de reţele meteorologice, în conformitate cu prevederile art. 15 alin. (1), de a pune la dispoziţie agenţilor constatatori autorizaţi documentaţiile şi actele specifice activităţii meteorologice; f) folosirea de către o persoană fizica sau juridică a datelor şi informaţiilor meteorologice în alte scopuri decât cele pentru care au fost solicitate; g) neprecizarea sursei de informare de către massmedia, precum şi de alte persoane fizice sau juridice care dau publicităţii date ori informaţii meteorologice; h) nerespectarea prevederilor art. 41. (2) Contravenţiile prevăzute la alin. (1) se sancţionează cu amendă de la 20 milioane lei la 50 milioane lei.-------------Alin. (2) al art. 33 a fost modificat de pct. 7 al art. 12 din LEGEA nr. 216 din 27 mai 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 494 din 1 iunie 2004.  +  Articolul 34Contravenţiilor prevăzute de prezenta lege le sunt aplicabile dispoziţiile Ordonanţei Guvernului nr. 2/2001privind regimul juridic al contravenţiilor, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările şi completările ulterioare, cu excepţia prevederilor art. 28 şi 29.-------------Art. 34 a fost modificat de pct. 8 al art. 12 din LEGEA nr. 216 din 27 mai 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 494 din 1 iunie 2004.  +  Articolul 35Nerespectarea prevederilor art. 19 şi 20 constituie infracţiune şi se sancţionează cu închisoare de la 3 luni la 3 ani sau cu amendă de la 75 milioane lei la 225 milioane lei.-------------Art. 35 a fost modificat de pct. 9 al art. 12 din LEGEA nr. 216 din 27 mai 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 494 din 1 iunie 2004.  +  Articolul 36 (1) În activitatea de meteorologie constatarea infracţiunilor şi contravenţiilor şi aplicarea sancţiunilor se fac de personalul Inspecţiei Naţionale de Meteorologie şi de personalul împuternicit de ministrul coordonator, la propunerea Centrului meteorologic naţional, iar în activitatea de meteorologie aeronautica, de personalul abilitat de autoritatea de stat în domeniul aviaţiei civile. (2) Procesul-verbal de constatare a infracţiunilor constituie mijloc de proba şi se înaintează organelor de urmărire penală competente.  +  Capitolul VII Dispoziţii tranzitorii şi finale  +  Articolul 37Centrul meteorologic naţional publică trimestrial rezultatele activităţilor sale.  +  Articolul 38Posturile de radio şi de televiziune, ziarele, revistele şi alte publicaţii, instituţii şi întreprinderi cu sau fără personalitate juridică, precum şi persoanele fizice care dau publicităţii date, informaţii, avertizari şi prognoze meteorologice sunt obligate sa precizeze sursa de informare.  +  Articolul 39În baza prevederilor prezentei legi autoritatea publică centrala pentru protecţia mediului poate emite ordine, norme şi reglementări cu caracter obligatoriu în domeniul meteorologiei.  +  Articolul 40Autoritatea de stat în domeniul aviaţiei civile poate emite ordine, norme şi reglementări cu caracter obligatoriu în domeniul meteorologiei aeronautice.  +  Articolul 41În cazul conflictelor colective de muncă grevele nu pot afecta: a) efectuarea şi consemnarea regulată a observaţiilor şi măsurătorilor în reţeaua naţionala de supraveghere meteorologica; b) semnalarea şi urmărirea fenomenelor meteorologice periculoase, potenţial provocatoare de pagube materiale irecuperabile sau de pierderi de vieţi omeneşti; c) îndeplinirea obligaţiilor legale privind apărarea naţionala şi protecţia meteorologica a navigaţiei aeriene, maritime şi fluviale, a traficului rutier, precum şi a celor stipulate prin convenţii internaţionale la care România este parte.  +  Articolul 42În situaţii de război, la solicitarea Ministerului Apărării Naţionale Centrul meteorologic naţional poate trece în subordinea acestuia. În acest caz Ministerul Apărării Naţionale îi stabileşte sediul şi eventualele atribuţii specifice.  +  Articolul 44Prezenta lege intră în vigoare în termen de 30 de zile de la data publicării ei în Monitorul Oficial al României, Partea I.Această lege a fost adoptată de Senat în şedinţa din 25 mai 2000, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (1) din Constituţia României.p. PREŞEDINTELE SENATULUI,ULM NICOLAE SPINEANUAceastă lege a fost adoptată de Camera Deputaţilor în şedinţa din 28 iunie 2000, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (1) din Constituţia României.p. PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILOR,BOGDAN NICULESCU-DUVAZ  +  Anexa 1 SEMNIFICAŢIA TERMENILOR TEHNICI FOLOSIŢI IN CUPRINSUL LEGIIÎn sensul prezentei legi, prin termenii înscrişi mai jos se înţelege:1. concedent - ministerul coordonator care concesioneaza reţeaua naţionala de supraveghere meteorologica;2. concesionar - Centrul meteorologic naţional căruia i se concesioneaza reţeaua naţionala de supraveghere meteorologica;3. date meteorologice - rezultatul observaţiilor şi măsurătorilor efectuate sau înregistrate la staţiile şi posturile meteorologice, inclusiv prin mijloace radar şi prin satelit. Ele reprezintă exprimarea cantitativă a parametrilor atmosferici care caracterizează la un moment dat starea vremii într-un loc determinat;4. observator aerologic - staţie meteorologica specială destinată masurarii parametrilor meteorologici ai atmosferei în altitudine;5. observator radar - staţie meteorologica specială destinată depistării şi urmăririi fenomenelor meteorologice potenţial periculoase, prin metode radioelectrice;6. platforma meteorologica - suprafaţa de teren aferentă staţiei meteorologice, destinată amplasării aparatelor şi instrumentelor meteorologice cu care se executa programe de observaţii şi măsurători meteorologice, inclusiv cele de meteorologie aeronautica, după caz;7. post meteorologic - unitate meteorologica specială reprezentând locul şi amenajările destinate în principal masurarii precipitatiilor atmosferice;8. produse meteorologice - produsele derivate rezultate din analiza şi prelucrarea datelor meteorologice: rapoarte privind condiţiile meteorologice observate, analize, prognoze, avertizari şi orice alte caracterizari ale stării şi evoluţiei vremii;9. reţea naţionala de supraveghere meteorologica - sistemul de staţii, posturi, observatoare şi servicii teritoriale destinate activităţii meteorologice;10. redeventa - plata către stat efectuată de concesionar, raportată la valoarea anuală a contractelor economice încheiate de acesta cu terţii;11. staţie meteorologica - unitatea de baza în activitatea meteorologica, reprezentând locul şi amenajările necesare în care se executa observaţii şi măsurători meteorologice după metodologia şi cu avizul Centrului meteorologic naţional;12. zona de protecţie meteorologica absolută - terenul din jurul unei platforme meteorologice de 30 m de la fiecare latura a acestuia, stabilit conform recomandărilor Organizaţiei Meteorologice Mondiale, în care sunt interzise executarea oricăror instalaţii supraterane de irigaţii şi plantarea de culturi agricole înalte.  +  Anexa 2 TAXEpentru eliberarea de atestări şi avize, ce se fac venit la bugetul de stat1. Taxe pentru eliberarea de atestări- lei - a) Atestare de competenţa pentru efectuarea de observaţiişi măsurători meteorologice, altele decât cele efectuateîn reţeaua naţionala de staţii meteorologice:- pentru fiecare parametru meteorologic şi pentru fiecarelocaţie de măsurare sau observare: 100.000 b) Atestare de competenţa pentru elaborarea prognozelormeteorologice de către persoane fizice sau juridice,altele decât Centrul meteorologic naţional:- pentru prognoze specializate cu caracter localsau regional 1.000.000- pentru prognoze generale la nivel naţional sau pesuprafeţe mai mari 10.000.000 c) Atestare de competenţa pentru elaborarea studiilormeteorologice sau climatologice de către persoane fiziceori juridice, altele decât Centrul meteorologic naţional:- pentru atestarea competentei la nivel local sau regional 1.000.000- pentru atestarea competentei la nivel naţional 10.000.0002. Taxe pentru eliberarea avizelor a) Avizarea amplasării de construcţii supraterane,de obiective care emit fum şi pulberi, de reţele deînalta tensiune sau de telecomunicaţii, de sisteme deirigaţii prin aspersie şi plantarii de perdele forestierepe o distanta de 500 m în afară zonei de protecţie aplatformelor meteorologice 500.000 b) Avizarea amplasamentului unei noi unităţi meteorologice,cu instalaţiile aferente, necesare ca urmare a dezafectariiunei unităţi similare din reţeaua naţionala de supravegheremeteorologica 1.000.000 c) Avizarea studiilor de fundamentare climatologica elaboratede persoane fizice sau juridice, altele decât Centrulmeteorologic naţional 1.000.000 d) Avizarea punerii în circulaţie publică a unor date,informaţii, avertizari şi prognoze meteorologice, alteledecât cele cu specific aeronautic, obţinute dinactivitatea meteorologica desfăşurata de persoane fizicesau juridice, altele decât Centrul meteorologic naţional:- la nivel local sau regional 500.000- la nivel naţional 5.000.000────────────