ORDIN nr. 880 din 20 decembrie 2004privind procedura de raportare a datelor referitoare la ambalaje şi deşeuri de ambalaje
EMITENT
 • MINISTERUL MEDIULUI ŞI GOSPODĂRIRII APELOR
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 55 din 17 ianuarie 2005  În conformitate cu prevederile art. II din Hotărârea Guvernului nr. 899/2004 pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 349/2002 privind gestionarea ambalajelor şi deşeurilor de ambalaje,având în vedere prevederile art. 5 din Hotărârea Guvernului nr. 408/2004 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Mediului şi Gospodăririi Apelor,ministrul mediului şi gospodăririi apelor emite prezentul ordin.  +  Articolul 1Agenţii economici producători de ambalaje sunt obligaţi să raporteze următoarele date: a) datele privind cantităţile de ambalaje produse, conform anexei nr. 1; b) datele privind cantităţile de ambalaje folosite la ambalarea produselor comercializate sau distribuite gratuit, conform anexei nr. 3; c) cantităţile de ambalaje corespunzătoare ambalajelor estimate a fi introduse pe piaţă în anul în care se face raportarea şi modul de gestionare a acestora conform anexei nr. 8.  +  Articolul 2Agenţii economici importatori de ambalaje sunt obligaţi să raporteze următoarele date: a) datele privind cantităţile de ambalaje (produse) importate, conform anexei nr. 2; b) datele privind cantităţile de ambalaje folosite la ambalarea produselor comercializate sau distribuite gratuit, conform anexei nr. 3; c) cantităţile de ambalaje corespunzătoare ambalajelor estimate a fi introduse pe piaţă în anul în care se face raportarea şi modul de gestionare a acestora, conform anexei nr. 8.  +  Articolul 3Agenţii economici prevăzuţi la art. 1, respectiv la art. 2, care produc/importă ambalaje de desfacere - ambalaje definite la pct. 1 lit. h) din anexa nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 349/2002, astfel cum a fost modificată prin Hotărârea Guvernului nr. 899/2004 -, alături de alte ambalaje, sunt obligaţi să raporteze în anexe separate datele privind ambalajele de desfacere.  +  Articolul 4Se supun obligaţiilor prevăzute la art. 1, respectiv la art. 2, atât agenţii economici care produc/importă ambalaje în vederea comercializării, cât şi agenţii economici care produc/importă ambalaje pentru ambalarea propriilor produse.  +  Articolul 5 (1) Agenţii economici producători de produse ambalate sunt obligaţi să raporteze următoarele date: a) datele privind cantităţile de ambalaje folosite la ambalarea produselor comercializate sau distribuite gratuit, conform anexei nr. 3; b) cantităţile de ambalaje estimate a fi introduse pe piaţă în anul în care se face raportarea şi modul de gestionare a acestora, conform anexei nr. 8; c) programul de informare a consumatorilor privind sistemele de valorificare a deşeurilor de ambalaje. (2) Agenţii economici producători de produse ambalate, care produc/importă ambalaje pentru ambalarea propriilor produse, trebuie să completeze un singur formular al anexei nr. 3, incluzând atât datele privind ambalajele produselor, cât şi datele privind materialele de ambalare a ambalajelor goale importate, respectiv produse pentru uz propriu. (3) Agenţii economici producători de produse ambalate, care achiziţionează semifabricate din care produc ambalajele pentru produsele proprii, nu sunt consideraţi, în sensul prezentului ordin, producători de ambalaje, dacă respectivele semifabricate sunt achiziţionate sub denumirea de "ambalaje" şi, pe cale de consecinţă, nu trebuie să completeze anexa nr. 1.  +  Articolul 6Agenţii economici prevăzuţi la art. 14 alin. (1) din Hotărârea Guvernului nr. 349/2002, astfel cum a fost modificată prin Hotărârea Guvernului nr. 899/2004, care introduc pe piaţa internă în decursul anului o cantitate de ambalaje mai mică sau egală cu 1.000 kg, transmit autorităţii teritoriale pentru protecţia mediului din judeţul în a cărui rază teritorială este înregistrat sediul social numai cantitatea totală de ambalaje introdusă pe piaţă conform anexei nr. 4.  +  Articolul 7Agenţii economici importatori de produse ambalate sunt obligaţi să raporteze următoarele date: a) datele privind cantităţile de ambalaje folosite la ambalarea produselor importate cuprinse în anexa nr. 5; b) cantităţile de ambalaje estimate a fi introduse pe piaţă în anul în care se face raportarea şi modul de gestionare a acestora, conform anexei nr. 8; c) planul pentru informarea consumatorilor privind sistemele de valorificare a deşeurilor de ambalaje.  +  Articolul 8 (1) Datele de raportare prevăzute la art. 1-7 se transmit, pe suport hârtie şi în format electronic, autorităţii teritoriale pentru protecţia mediului din judeţul în a cărui rază teritorială este înregistrat sediul social al agentului economic, însoţite de lista punctelor de lucru, cu indicarea datelor de identificare a acestora, până cel târziu la data de 25 februarie a fiecărui an. (2) Agenţii economici autorizaţi în baza Ordinului ministrului mediului şi gospodăririi apelor şi al ministrului economiei şi comerţului nr. 338/625/2004 pentru aprobarea Procedurii şi criteriilor de autorizare pentru persoanele juridice în vederea preluării responsabilităţii privind realizarea obiectivelor anuale de valorificare şi reciclare a deşeurilor de ambalaje transmit, pe suport hârtie şi în format electronic, Agenţiei Naţionale pentru Protecţia Mediului datele referitoare la ambalajele şi deşeurile de ambalaje pentru agenţii economici pentru care au preluat responsabilitatea, până cel târziu la data de 25 februarie a fiecărui an. (3) Agenţii economici care au transferat responsabilitatea privind realizarea obiectivelor anuale de valorificare şi reciclare a deşeurilor de ambalaje, conform prevederilor art. 14 alin. (2) lit. b) din Hotărârea Guvernului nr. 349/2002, astfel cum a fost modificată prin Hotărârea Guvernului nr. 899/2004, au obligaţia de a transmite autorităţii teritoriale pentru protecţia mediului din judeţul în a cărui rază teritorială este înregistrat sediul social datele de identificare a agentului economic autorizat în baza Ordinului ministrului mediului şi gospodăririi apelor şi al ministrului economiei şi comerţului nr. 338/625/2004, cu care a încheiat contractul de transfer de responsabilitate, până cel târziu la data de 15 ianuarie a fiecărui an.  +  Articolul 9 (1) Agenţii economici specializaţi, inclusiv operatorii de salubritate, care preiau direct de la persoane juridice şi/sau de la persoane fizice pe bază de contract şi/sau adeverinţă de primire şi plată deşeurile de ambalaje în vederea valorificării, sunt obligaţi să raporteze autorităţii teritoriale pentru protecţia mediului din judeţul în a cărui rază teritorială este înregistrat sediul social cantităţile de deşeuri de ambalaje preluate, conform anexei nr. 6. (2) Operatorii de salubritate care desfăşoară şi activităţile prevăzute la alin. (1) sunt obligaţi să excludă cantităţile raportate conform anexei nr. 6 din cantităţile raportate către consiliile locale.  +  Articolul 10Consiliile locale sunt obligate să raporteze autorităţii teritoriale pentru protecţia mediului cantităţile de deşeuri de ambalaje şi planul de recuperare a deşeurilor de ambalaje, conform anexelor nr. 7 şi 9.  +  Articolul 11Răspunderea pentru corectitudinea datelor raportate, precum şi obligaţia dovedirii prin documente a acesteia revin persoanei juridice responsabile conform prevederilor art. 14 alin. (1) din Hotărârea Guvernului nr. 349/2002, astfel cum a fost modificată prin Hotărârea Guvernului nr. 899/2004.  +  Articolul 12 (1) Datele prevăzute în anexele nr. 1-7 sunt cele corespunzătoare anului precedent celui în care se face raportarea. (2) Datele prevăzute în anexele nr. 8 şi 9 şi programul de informare a consumatorilor privind sistemele de recuperare a deşeurilor de ambalaje se referă la anul în care se face raportarea. (3) Datele referitoare la produsele/ambalajele aflate în tranzit pe teritoriul României nu se includ în datele de raportare.  +  Articolul 13Autorităţile teritoriale pentru protecţia mediului sunt obligate să transmită datele centralizate la Agenţia Naţională pentru Protecţia Mediului până cel târziu la data de 15 martie a fiecărui an.  +  Articolul 14 (1) Raportările se constituie într-o bază de date naţională, organizată la nivelul Agenţiei Naţionale pentru Protecţia Mediului. (2) Sinteza datelor privind cantităţile anuale de ambalaje şi deşeuri de ambalaje la nivel naţional se prezintă pe pagina de Internet a autorităţii centrale pentru protecţia mediului, în vederea asigurării accesului publicului la aceste informaţii.  +  Articolul 15Anexele nr. 1-9 fac parte integrantă din prezentul ordin.  +  Articolul 16Pe data intrării în vigoare a prezentului ordin se abrogă Ordinul ministrului apelor şi protecţiei mediului nr. 1.190/2002 privind procedura de raportare a datelor referitoare la ambalaje şi deşeuri de ambalaje, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 2 din 7 ianuarie 2003.  +  Articolul 17Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.Ministrul mediului şi gospodăririi apelor,Speranţa Maria IanculescuBucureşti, 20 decembrie 2004.Nr. 880.  +  Anexa 1PRODUCĂTORI DE AMBALAJEDenumirea societăţii: ________________________________________________Localitatea: _________________________________________________________Adresa: ______________________________________________________________Tel./Fax/E-mail: _____________________________________________________Cod CAEN pentru activitatea de baza: _________________________________Nr mediu angajaţi: _______________________________________________C.U.I. _____________CANTITATEA DE AMBALAJE PRODUSE IN ANUL__________Ambalaje de desfacere* [](se marchează cu x dacă este cazul)
                                                              - tone -
  ┌─────────────────────────────┬────────────────────────────────────────────────┐│ │ Cantitate ambalaje goale ││ ├─────────────┬───────────┬───────────┬──────────┤│ Materialul │ Cantitatea │ Cantitatea│ Cantitate │Stoc la 31││ │ totală de │ introdusă │ exportată │decembrie ││ │ ambalaje │ pe piaţa │ │ ││ │ produsă │ internă │ │ ││ │ 1+2+3+4 │ │ │ │├─────────────────────────────┼─────────────┼───────────┼───────────┼──────────┤│ 0 │ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │├─────────────────────────────┼─────────────┼───────────┼───────────┼──────────┤│Sticla │ │ │ │ │├──────────┬──────────────────┼─────────────┼───────────┼───────────┼──────────┤│Plastic │Total │ │ │ │ ││ ├───────┬──────────┼─────────────┼───────────┼───────────┼──────────┤│ │Din │PET │ │ │ │ ││ │care: ├──────────┼─────────────┼───────────┼───────────┼──────────┤│ │ │PE │ │ │ │ ││ │ ├──────────┼─────────────┼───────────┼───────────┼──────────┤│ │ │PVC │ │ │ │ ││ │ ├──────────┼─────────────┼───────────┼───────────┼──────────┤│ │ │PP │ │ │ │ ││ │ ├──────────┼─────────────┼───────────┼───────────┼──────────┤│ │ │PS │ │ │ │ │├──────────┴───────┴──────────┼─────────────┼───────────┼───────────┼──────────┤│Hârtie şi carton │ │ │ │ │├──────────┬──────────────────┼─────────────┼───────────┼───────────┼──────────┤│Metal │Total │ │ │ │ ││ ├──────────────────┼─────────────┼───────────┼───────────┼──────────┤│ │Din care: AL │ │ │ │ │├──────────┴──────────────────┼─────────────┼───────────┼───────────┼──────────┤│Lemn │ │ │ │ │├─────────────────────────────┼─────────────┼───────────┼───────────┼──────────┤│Altele │ │ │ │ │├─────────────────────────────┼─────────────┼───────────┼───────────┼──────────┤│TOTAL: │ │ │ │ │└─────────────────────────────┴─────────────┴───────────┴───────────┴──────────┘    NOTĂ:    Cantităţile se raportează în tone, cu doua zecimale.    Materialele compozite se încadrează în funcţie de materialul preponderent    *ambalaj de desfacere - ambalaj primar sau terţiar, ca de exemplu pungi deplastic sau carton pentru transportul cumpărăturilor, pungi pentru cadouri,pahare şi tăvi de unică folosinţă, farfurii din plastic, carton de unicăfolosinţă sau alte recipiente necesare, care sunt în mod obişnuit umplute/utilizate în punctul sau zona de deservire.    Data: _____________________ Semnătura şi stampila    Nume, prenume: _____________________    Functia: _____________________
   +  Anexa 2IMPORTATORI DE AMBALAJEDenumirea societăţii: ________________________________________________Localitatea: _________________________________________________________Adresa: ______________________________________________________________Tel./Fax/E-mail: _____________________________________________________Cod CAEN pentru activitatea de baza: _________________________________Nr mediu angajaţi: _______________________________________________C.U.I. _____________CANTITATEA DE AMBALAJE IMPORTATE IN ANUL__________Ambalaje de desfacere* [](se marchează cu x dacă este cazul)
                                                              - tone -
  ┌─────────────────────────────┬────────────────────────────────────────────────┐│ │ Cantitate ambalaje goale ││ ├───────────────┬───────────────┬────────────────┤│ Materialul │ Cantitatea │ Cantitatea │ Stoc la 31 ││ │ totală de │ introdusă pe │ decembrie ││ │ ambalaje │ piaţa internă │ ││ │ importată │ │ ││ │ 1=2+3 │ │ │├─────────────────────────────┼───────────────┼───────────────┼────────────────┤│ 0 │ 1 │ 2 │ 3 │├─────────────────────────────┼───────────────┼───────────────┼────────────────┤│Sticla │ │ │ │├──────────┬──────────────────┼───────────────┼───────────────┼────────────────┤│Plastic │Total │ │ │ ││ ├───────┬──────────┼───────────────┼───────────────┼────────────────┤│ │Din │PET │ │ │ ││ │care: ├──────────┼───────────────┼───────────────┼────────────────┤│ │ │PE │ │ │ ││ │ ├──────────┼───────────────┼───────────────┼────────────────┤│ │ │PVC │ │ │ ││ │ ├──────────┼───────────────┼───────────────┼────────────────┤│ │ │PP │ │ │ ││ │ ├──────────┼───────────────┼───────────────┼────────────────┤│ │ │PS │ │ │ │├──────────┴───────┴──────────┼───────────────┼───────────────┼────────────────┤│Hârtie şi carton │ │ │ │├──────────┬──────────────────┼───────────────┼───────────────┼────────────────┤│Metal │Total │ │ │ ││ ├──────────────────┼───────────────┼───────────────┼────────────────┤│ │Din care: AL │ │ │ │├──────────┴──────────────────┼───────────────┼───────────────┼────────────────┤│Lemn │ │ │ │├─────────────────────────────┼───────────────┼───────────────┼────────────────┤│Altele │ │ │ │├─────────────────────────────┼───────────────┼───────────────┼────────────────┤│TOTAL: │ │ │ │└─────────────────────────────┴───────────────┴───────────────┴────────────────┘    NOTĂ:    Cantităţile se raportează în tone, cu doua zecimale.    Materialele compozite se încadrează în funcţie de materialul preponderent    *ambalaj de desfacere - ambalaj primar sau terţiar, ca de exemplu pungi deplastic sau carton pentru transportul cumpărăturilor, pungi pentru cadouri,pahare şi tăvi de unică folosinţă, farfurii din plastic, carton de unicăfolosinţă sau alte recipiente necesare, care sunt în mod obişnuit umplute/utilizate în punctul sau zona de deservire.    Data: _____________________ Semnătura şi stampila    Nume, prenume: _____________________    Functia: _____________________
   +  Anexa 3PRODUCĂTORI DE PRODUSE AMBALATEDenumirea societăţii: ________________________________ Localitatea:_________________Adresa: ____________________________________ Tel./Fax/E-mail: _______________Cod CAEN pentru activitatea de baza:________ Nr. mediu angajaţi:___________CANTITATEA DE AMBALAJE CORESPUNZĂTOARE PRODUCŢIEI IN ANUL_______
                                 
    MaterialulAmbalaje goale aprovizionate (se includ şi ambalajele fabricate intern pentru ambalarea propriilor produse ambalate)Ambalaje corespunzătoare produselor ambalate introduse pe piaţa internăAmbalaje corespun-zătoare produselor exportateAmbalaje corespun-zătoare stocului de produse la 31 Decembrie*) Deşeuri de ambalaje proprii valorificate direct
    TotalDin care toxice sau periculoase ***)
    valorificate prin mijloace propriiîncredinţate spre valorificare
    TotalDin care:TotalDin care: **) Ambalaje reutilizabileTotalTotalDin care: ReciclateTotalDin care: pentru reciclare
    de pe piaţa internăÎn stoc la 31 decembrie
    0123456789101112
    Sticlă                        
    PlasticTotal                        
    Din care:PET                        
    PE                        
    PVC                        
    PP                        
    PS                        
    Hârtie şi carton                        
    MetaleTotal                        
    Din care: Al                        
    Lemn                        
    Altele                        
    TOTAL                        
      NOTĂ:    Cantităţile se raportează în tone, cu doua zecimale.    Materialele compozite se încadrează în funcţie de materialul preponderent    *) se includ deseurile de ambalaje provenind de la materiile prime, din consumul propriu şi deseurilede la ambalajele proprii recuperate de pe piaţa    **) ambalajele reutilizabile se raportează o singură dată. atunci când sunt introduse în circuitul deumplere şi livrate pentru prima data    ***) se raportează deseurile provenite de la ambalaje care au conţinut substanţe toxice sau periculoase    Data: ____________________ Semnătura şi stampila:    Nume, prenume: _____________________    Funcţia: ______________________
   +  Anexa 4MICII PRODUCĂTORI PE PRODUSE AMBALATE/AMBALAJE DE DESFACERE(Cantitatea anuală de ambalaje mai mica sau egala cu 1000 kg)Denumirea societăţii: ________________________________________________Localitatea: _________________________________________________________Adresa: ______________________________________________________________Tel./Fax/E-mail: _____________________________________________________Cod CAEN pentru activitatea de baza: _________________________________Nr mediu angajaţi: _______________________________________________C.U.I. _____________CANTITATEA DE AMBALAJE IMPORTATE IN ANUL__________Ambalaje de desfacere* [](se marchează cu x dacă este cazul)
                                                     - tone -
  Cantitate ambalaje
  Materialul
  Cantitatea introdusă Cantitate exportată
  pe piaţa internă
  0 1 2
  Sticla
  Plastic
  Hârtie şi carton
  Metal
  Lemn
  Altele
  TOTAL:
      NOTĂ:
      Cantităţile se raportează în kg,
      Materialele compozite se încadrează în funcţie de materialul preponderent
      *) ambalaj de desfacere -ambalaj primar sau terţiar, ca de exemplu pungi
  de plastic sau carton pentru transportul cumpărăturilor, pungi pentru cadouri,
  pahare şi tăvi de unică folosinţă, farfurii din plastic, carton de unică
  folosinţă sau alte recipiente necesare, care simt în mod obişnuit umplute/
  utilizate în punctul sau zona de deservire.
      Data: _____________________ Semnătura şi stampila
      Nume, prenume: _____________
      Funcţia: ___________________
   +  Anexa 5IMPORTATORI PRODUSE AMBALATEDenumirea societăţii: ________________________________________________Localitatea: _________________________________________________________Adresa: ______________________________________________________________Tel./Fax/E-mail: _____________________________________________________Cod CAEN pentru activitatea de baza: _________________________________Nr mediu angajaţi: _______________________________________________C.U.I. _____________CANTITATEA DE AMBALAJE AFERENTA PRODUSELOR IMPORTATE IN ANUL_____                                                              - tone -┌──────────────┬───────────┬─────────┬──────────┬────────────────────────────┐│ │Cantitatea │Cantita- │Cantitate │*)Deşeuri de ambalaje ││ │totală de │tea de │de amba- │proprii valorificate direct ││ │ambalaje │ambalaje │laje co- ├────────────────────────────┤│ │corespunză-│corespun-│respunză- │ Total ││ │toare pro- │zătoare │toare sto-├──────────────┬─────────────┤│ │duselor am-│produse- │cului la │Valorificate │încredinţate ││ Materialul │balate im- │lor în- │31 decem- │prin mijloace │spre valori- ││ │ portate │troduse │ brie │ proprii │ ficare ││ │ 1=2+3 │pe piaţa │ ├──────┬───────┼──────┬──────┤│ │ │ internă │ │ │ Din │ │ Din ││ │ │ │ │Total │ care: │Total │care: ││ │ │ │ │ │ Reci- │ │ ptr. ││ │ │ │ │ │ clate │ │ reci-││ │ │ │ │ │ │ │ clare││ │ │ │ │ │ │ │ │├──────────────┼───────────┼─────────┼──────────┼──────┼───────┼──────┼──────┤│ 0 │ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │ 5 │ 6 │ 7 │├──────────────┼───────────┼─────────┼──────────┼──────┼───────┼──────┼──────┤│Sticla │ │ │ │ │ │ │ │├─────┬────────┼───────────┼─────────┼──────────┼──────┼───────┼──────┼──────┤│Plas-│Total │ │ │ │ │ │ │ ││tic ├────┬───┼───────────┼─────────┼──────────┼──────┼───────┼──────┼──────┤│ │Din │PET│ │ │ │ │ │ │ ││ │care├───┼───────────┼─────────┼──────────┼──────┼───────┼──────┼──────┤│ │ │PE │ │ │ │ │ │ │ ││ │ ├───┼───────────┼─────────┼──────────┼──────┼───────┼──────┼──────┤│ │ │PVC│ │ │ │ │ │ │ ││ │ ├───┼───────────┼─────────┼──────────┼──────┼───────┼──────┼──────┤│ │ │PP │ │ │ │ │ │ │ ││ │ ├───┼───────────┼─────────┼──────────┼──────┼───────┼──────┼──────┤│ │ │PS │ │ │ │ │ │ │ │├─────┴────┴───┼───────────┼─────────┼──────────┼──────┼───────┼──────┼──────┤│Hârtie şi │ │ │ │ │ │ │ ││carton │ │ │ │ │ │ │ │├─────┬────────┼───────────┼─────────┼──────────┼──────┼───────┼──────┼──────┤│Meta-│Total │ │ │ │ │ │ │ ││le ├────────┼───────────┼─────────┼──────────┼──────┼───────┼──────┼──────┤│ │Din │ │ │ │ │ │ │ ││ │care: Al│ │ │ │ │ │ │ │├─────┴────────┼───────────┼─────────┼──────────┼──────┼───────┼──────┼──────┤│Lemn │ │ │ │ │ │ │ │├──────────────┼───────────┼─────────┼──────────┼──────┼───────┼──────┼──────┤│Altele │ │ │ │ │ │ │ │├──────────────┼───────────┼─────────┼──────────┼──────┼───────┼──────┼──────┤│TOTAL │ │ │ │ │ │ │ │└──────────────┴───────────┴─────────┴──────────┴──────┴───────┴──────┴──────┘    NOTĂ:    Cantităţile se raportează în tone, cu doua zecimale.    Materialele compozite se încadrează în funcţie de materialul preponderent    *) se includ deseurile de ambalaje provenind din consumul propriu şideseurile de la ambalajele proprii recuperate de pe piaţa    Data: _____________________ Semnătura şi stampila    Nume, prenume: _____________________    Funcţia: _____________________  +  Anexa 6AGENŢI ECONOMICI AUTORIZAŢI CARE PREIAU DIRECT DE LA GENERATORI -PERSOANE JURIDICE ŞI/SAU PERSOANE FIZICE PE BAZA DE CONTRACT ST/SAU ADEVERINŢA DE PRIMIRE ŞI PLATA. DEŞEURI DE AMBALAJE IN VEDEREA VALORIFICĂRIIDenumirea societăţii: ________________________________________________Localitatea: _________________________________________________________Adresa: ______________________________________________________________Tel./Fax/E-mail: _____________________________________________________Cod CAEN pentru activitatea de baza: _________________________________Nr mediu angajaţi: _______________________________________________C.U.I. _____________CANTITĂŢI DE DEŞEURI DE AMBALAJE GESTIONATE
                                                                  - tone -
  ┌─────────────────────────────┬───────────────────────┬────────────────────────┐│ │Cantitate de deşeuri │ Cantitate de deşeuri ││ │ de ambalaje preluată │de ambalaje valorificată││ ├───────────┬───────────┼───────────┬────────────┤│ Materialul │ │ Din care │ │ Din care: ││ │ Total │toxice sau │ Total │ Reciclate ││ │ │ pericu- │ │ ││ │ │ loase*) │ │ ││ │ │ │ │ │├─────────────────────────────┼───────────┼───────────┼───────────┼────────────┤│ 0 │ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │├─────────────────────────────┼───────────┼───────────┼───────────┼────────────┤│Sticla │ │ │ │ │├──────────┬──────────────────┼───────────┼───────────┼───────────┼────────────┤│Plastic │Total │ │ │ │ ││ ├───────┬──────────┼───────────┼───────────┼───────────┼────────────┤│ │Din │PET │ │ │ │ ││ │care: ├──────────┼───────────┼───────────┼───────────┼────────────┤│ │ │PE │ │ │ │ ││ │ ├──────────┼───────────┼───────────┼───────────┼────────────┤│ │ │PVC │ │ │ │ ││ │ ├──────────┼───────────┼───────────┼───────────┼────────────┤│ │ │PP │ │ │ │ ││ │ ├──────────┼───────────┼───────────┼───────────┼────────────┤│ │ │PS │ │ │ │ │├──────────┴───────┴──────────┼───────────┼───────────┼───────────┼────────────┤│Hârtie şi carton │ │ │ │ │├──────────┬──────────────────┼───────────┼───────────┼───────────┼────────────┤│Metal │Total │ │ │ │ ││ ├──────────────────┼───────────┼───────────┼───────────┼────────────┤│ │Din care: AL │ │ │ │ │├──────────┴──────────────────┼───────────┼───────────┼───────────┼────────────┤│Lemn │ │ │ │ │├─────────────────────────────┼───────────┼───────────┼───────────┼────────────┤│Altele │ │ │ │ │├─────────────────────────────┼───────────┼───────────┼───────────┼────────────┤│TOTAL: │ │ │ │ │└─────────────────────────────┴───────────┴───────────┴───────────┴────────────┘    NOTĂ:    Cantităţile se raportează în tone, cu doua zecimale.    Materialele compozite se încadrează în funcţie de materialul preponderent    *) se raportează deseurile provenite de la ambalaje care au conţinutsubstanţe toxice sau periculoase    Data: _____________________ Semnătura şi stampila    Nume, prenume: _____________________    Funcţia: _____________________
   +  Anexa 7CONSILII LOCALELocalitatea:______________________________________________Adresa: _______________________________________________Tel./Fax/E-mail:___________________________________Populaţia :_____________________Cod SIRUTA :__________________CANTITĂŢI DE DEŞEURI DE AMBALAJE GESTIONATE IN ANUL_____                                                           - tone -┌──────────────┬───────────────┬────────────────────────────────┬──────────────┐│ │ Cantitatea de │ Cantitate de deşeuri de amba- │ Cantitate de││ │deşeuri de am- │ laje valorificată │ deşeuri de ││ Materialul │balaje preluată│ │ ambalaje ││ ├──────┬────────┼───────┬────────────────────────┤ eliminată ││ │Total │Din care│ Total │ Din care: │ prin: ││ │1=3+ │ toxice │3=4+5 ├─────────┬──────┬───────┼──────┬───────┤│ │ 7+8 │sau peri│ +6 │ Reci- │Valori│ Alte │ Inci-│ Depo- ││ │ │culoase*│ │ clată │ficată│ forme │nerare│zitare ││ │ │ │ │ │ener- │ de va-│ │ con- ││ │ │ │ │ │getic │lorifi-│ │trolată││ │ │ │ │ │ │care**)│ │ │├──────────────┼──────┼────────┼───────┼─────────┼──────┼───────┼──────┼───────┤│ 0 │ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │ 5 │ 6 │ 7 │ 8 │├──────────────┼──────┼────────┼───────┼─────────┼──────┼───────┼──────┼───────┤│Sticla │ │ │ │ │ │ │ │ │├─────┬────────┼──────┼────────┼───────┼─────────┼──────┼───────┼──────┼───────┤│Plas-│Total │ │ │ │ │ │ │ │ ││tic ├────┬───┼──────┼────────┼───────┼─────────┼──────┼───────┼──────┼───────┤│ │Din │PET│ │ │ │ │ │ │ │ ││ │care├───┼──────┼────────┼───────┼─────────┼──────┼───────┼──────┼───────┤│ │ │PE │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │ ├───┼──────┼────────┼───────┼─────────┼──────┼───────┼──────┼───────┤│ │ │PVC│ │ │ │ │ │ │ │ ││ │ ├───┼──────┼────────┼───────┼─────────┼──────┼───────┼──────┼───────┤│ │ │PP │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │ ├───┼──────┼────────┼───────┼─────────┼──────┼───────┼──────┼───────┤│ │ │PS │ │ │ │ │ │ │ │ │├─────┴────┴───┼──────┼────────┼───────┼─────────┼──────┼───────┼──────┼───────┤│Hârtie şi │ │ │ │ │ │ │ │ ││carton │ │ │ │ │ │ │ │ │├─────┬────────┼──────┼────────┼───────┼─────────┼──────┼───────┼──────┼───────┤│Meta-│Total │ │ │ │ │ │ │ │ ││le ├────────┼──────┼────────┼───────┼─────────┼──────┼───────┼──────┼───────┤│ │Din │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │care: Al│ │ │ │ │ │ │ │ │├─────┴────────┼──────┼────────┼───────┼─────────┼──────┼───────┼──────┼───────┤│Lemn │ │ │ │ │ │ │ │ │├──────────────┼──────┼────────┼───────┼─────────┼──────┼───────┼──────┼───────┤│Altele │ │ │ │ │ │ │ │ │├──────────────┼──────┼────────┼───────┼─────────┼──────┼───────┼──────┼───────┤│TOTAL │ │ │ │ │ │ │ │ │└──────────────┴──────┴────────┴───────┴─────────┴──────┴───────┴──────┴───────┘    NOTĂ:    Cantităţile se raportează în tone, cu doua zecimale.    Materialele compozite se încadrează în funcţie de materialul preponderent    *) Se raportează deseurile provenite de la ambalaje care au conţinutsubstanţe toxice sau periculoase    **) se va preciza şi metoda conform Anexa II B din Legea nr. 426/2001 pentruaprobarea Ordonanţei de urgenta a Guvernului nr. 78/2000 privind regimuldeşeurilor.    Data: ____________________ Semnătura şi stampila    Nume, prenume: _____________________    Funcţia: _____________________  +  Anexa 8PRODUCĂTORI ŞI IMPORTATORI DE PRODUSE AMBALATEProducători/importatori de ambalaje de desfacere [] (se marchează cu x dacă este cazul)Denumirea societatii:_________________________________________Localitatea:__________________________________________Adresa: ________________________________________________Tel./Fax/E-mail:____________________________________Cod CAEN pentru activitatea de baza:______________________Nr. mediu angajaţi:_______________C.U.I. _____________ESTIMATUL CANTITĂŢILOR DE DEŞEURI DE AMBALAJE GESTIONATE PENTRUANUL___
     
    ESTIMAT tone
               
    MaterialulCantitatea de ambalaje corespunzătoare produselor ambalate introduse pe piaţa internă*) Deşeuri de ambalaje proprii valorificate direct
    TotalDin care: prin reciclare
    0123
    Sticlă      
    PlasticTotal      
    Din care:PET      
    PE      
    PVC      
    PP      
    PS      
    Hârtie şi carton      
    MetaleTotal      
    Din care: Al      
    Lemn      
    Altele      
    TOTAL      
  NOTĂ:Cantităţile se raportează în tone, cu doua zecimale.Materialele compozite se încadrează în funcţie de materialul preponderent*) se includ deseurile de ambalaje provenind din consumul propriu şideseurile de la ambalajele proprii recuperate de pe piaţaData: _____________________ Semnătura şi stampilaNume, prenume: _____________________Funcţia: _________________
   +  Anexa 9CONSILII LOCALELocalitatea:_______________________________Adresa: _______________________________Tel./Fax/E-mail: __________________________Populaţia: ___________________________Cod STRUTA: _________________________ESTIMATUL CANTITĂŢILOR DE DEŞEURI DE AMBALAJE GESTIONATE PENTRUANUL_____
                                                              ESTIMAT - tone
  ┌───────────────────────┬─────────────────────────────────────────────────────┐│ │ Cantitate de deşeuri de ambalaje estimate ││ ├────────┬─────────┬─────────┬───────────┬────────────┤│ Materialul │ Colec- │ │ Valori- │Alte forme │ ││ │ tare │ Reci- │ ficare │de valori- │ Eliminare ││ │ 1=2+3+ │ clare │ energe- │ficare (se │ ││ │ 4+5 │ │ tică │va preciza │ ││ │ │ │ │şi metoda) │ │├───────────────────────┼────────┼─────────┼─────────┼───────────┼────────────┤│ 0 │ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │ 5 │├───────────────────────┼────────┼─────────┼─────────┼───────────┼────────────┤│Sticla │ │ │/////////│ │ │├──────────┬────────────┼────────┼─────────┼─────────┼───────────┼────────────┤│Plastic │Total │ │ │ │ │ ││ ├───────┬────┼────────┼─────────┼─────────┼───────────┼────────────┤│ │Din │PET │ │ │ │ │ ││ │care: ├────┼────────┼─────────┼─────────┼───────────┼────────────┤│ │ │PE │ │ │ │ │ ││ │ ├────┼────────┼─────────┼─────────┼───────────┼────────────┤│ │ │PVC │ │ │ │ │ ││ │ ├────┼────────┼─────────┼─────────┼───────────┼────────────┤│ │ │PP │ │ │ │ │ ││ │ ├────┼────────┼─────────┼─────────┼───────────┼────────────┤│ │ │PS │ │ │ │ │ │├──────────┴───────┴────┼────────┼─────────┼─────────┼───────────┼────────────┤│Hârtie şi carton │ │ │ │ │ │├──────────┬────────────┼────────┼─────────┼─────────┼───────────┼────────────┤│Metal │Total │ │ │/////////│ │ ││ ├────────────┼────────┼─────────┼─────────┼───────────┼────────────┤│ │Din care: Al│ │ │/////////│ │ │├──────────┴────────────┼────────┼─────────┼─────────┼───────────┼────────────┤│Lemn │ │ │ │ │ │├───────────────────────┼────────┼─────────┼─────────┼───────────┼────────────┤│Altele │ │ │ │ │ │├───────────────────────┼────────┼─────────┼─────────┼───────────┼────────────┤│TOTAL: │ │ │ │ │ │└───────────────────────┴────────┴─────────┴─────────┴───────────┴────────────┘    NOTĂ:    Cantităţile se raportează în tone, cu doua zecimale.    Materialele compozite se încadrează în funcţie de materialul preponderent    Data: _____________________ Semnătura şi stampila    Nume, prenume: _____________________    Funcţia: _________________---------