CIRCULARA Nr. 24 din 9 mai 1995
EMITENT
  • BANCA NAŢIONALA A ROMÂNIEI
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL NR. 148 din 13 iulie 1995    Începând cu data de 1 iulie 1995, în locul instrumentului de plată "cec de numerar", prevăzut în Normele Băncii Naţionale a României nr. 31/1993 (formular cuprins în anexa nr. 7), se va utiliza instrumentul de plată "cec simplu" reglementat de Legea nr. 59/1934, modificată prin Legea nr. 83/1994.Pentru aceasta,Normele tehnice ale Băncii Naţionale a României nr. 9/1994privind cecul se completează la articolul 11 şi la anexa nr. 1 a) astfel:1. În momentul emiterii cecului de numerar, pe faţa instrumentului "cec simplu" din anexa nr. 1 a), în locul menţiunilor operabile privind bararea începând din ZONA 3 către ZONA 6, precum şi acolo unde exista spaţiu şi pe contramarca filei de cec, se va înscrie de către emitent, în mod citeţ: NUMERAR.2. La articolul 11, dispoziţiile privind spatele (verso) cecului - ZONA 3 - se completează cu următoarele:"În cazul operaţiunilor cu numerar efectuate prin cec, pe versoul filei cec vor fi înscrise în mod obligatoriu menţiuni având următoareledenumiri: identificarea beneficiarului numerarului: act de identitate, serie, număr, emis de, data şi semnatura autorizata a beneficiarului, menţiunea: VERIFICAT, data verificării şi L.S./S.S. a referentului de la grupa operativă şi menţiunea ACHITAT, data şi L.S./S.S. a casierului.În mod obligatoriu se va menţiona monetarul pe versoul filei de cec.Denumirea menţiunilor poate fi întreaga sau prescurtata, astfel încât pe spaţiul rezervat să poată fi înscrisă informaţia specifică cerută de denumirea acestor menţiuni.Pentru uniformizare, până la tipărire se recomanda înscrierea denumirii menţiunilor prin aplicarea, de către unitatea bancară unde se eliberează numerarul, pe versoul formularului filei de cec simplu, a ştampilei din anexa nr. 2 a), pentru a cuprinde informaţia ca în anexa nr. 2 b) a prezentelor norme tehnice.La completarea menţiunilor, beneficiarul numerarului este identificat printr-o persoană fizica."3.Normele tehnice ale Băncii Naţionale a României nr. 9/1994se completează cu anexele nr. 2 a) şi 2 b), având conţinutul din anexele a) şi b) la prezenta circulara.4. Dispoziţiile Normelor Băncii Naţionale a României nr. 31/1993 privind operaţiunile de casa în unităţile B.N.R., cuprinse în cap. IV lit. B.a) - eliberarea numerarului pe baza cecului de numerar -, se adapteaza în consecinţa.5. Pentru buna desfăşurare a activităţii de urmărire şi prognozare a numerarului în circulaţie, în vederea fundamentarii deciziilor la nivel macroeconomic, în condiţiile aplicării legislaţiei privind cecul şi ale reglementărilor B.N.R., începând cu data de 1 iulie 1995 societăţile bancare plătitoare de cecuri de numerar:5.1. vor condiţiona eliberarea numerarului pe baza cecului de numerar de prezentarea de către beneficiarul plăţii a unei informări completate de către reprezentantul autorizat al beneficiarului - persoana juridică - cuprinzând date structurate în mod obligatoriu ca în anexa c) din prezenta circulara;5.2. în situaţia tipăririi, cu respectarea prevederilor Regulamentului Băncii Naţionale a României nr. 1/1995, datele din anexa c) pot fi dispuse, în funcţie de spaţiul disponibil, orizontal sau vertical, astfel:5.2.1.în mod facultativ - pe versoul contramarcii stinga (spre cotorul carnetului), care rămâne la tragator;5.2.2. în mod obligatoriu - într-una dintre următoarele variante: a) în spaţiul descris înNormele tehnice nr. 9/1994, dispoziţiile privind spatele cecului din art. 11 - ZONA 2 - şi spaţiul de 16 x 60 mm din ZONA 4, aflat dedesubtul ZONEI 2 se adapteaza în consecinţa. Totodată, se înlocuieşte anexa nr. 2 - Cec (verso) dinNormele tehnice nr. 9/1994cu anexa d) la prezenta circulara. Anexa e) la prezenta circulara reprezintă modelul recomandat de Banca Naţionala a Românieipentru tipărirea cecului de numerar (verso); b) într-un spaţiu creat prin prelungirea blanchetei cec la dreapta, printr-o contramarca delimitata ca atare fără a afecta dimensiunile blanchetei cec şi prevederileNormelor tehnice nr. 9/1994.5.3. Pentru uniformizare, până la tipărire, se recomanda confecţionarea pe hirtie obişnuită a anexei c), care va fi prezentată funcţionarului bancar o dată cu cecul de încasat în numerar, dar separat de acesta, având semnatura şi ştampila beneficiarului, persoana juridică.5.4. Funcţionarul bancar care primeşte cecul de încasat în numerar va proceda, după caz, pentru preluarea datelor conţinute în anexa c), astfel:5.4.1. în situaţia de la pct. 5.2.2. lit. a), funcţionarul bancar preia datele din spaţiul rezervat pe versoul cecului, întocmind o evidenta proprie;5.4.2. în situaţia de la pct. 5.2.2. lit. b), beneficiarul va prezenta cecul şi contramarca dreapta neseparate la ghiseu, având ştampila beneficiarului egal aplicată pe versoul blanchetei cec şi al contramarcii, iar funcţionarul bancar va proceda la separarea blanchetei de contramarca, păstrând contramarca pentru întocmirea evidentelor proprii;5.4.3. în situaţia de la pct. 5.3., anexa prezentată separat de cec sub semnatura şi ştampila beneficiarului va fi verificata pentru conformitate de către funcţionarul bancar ca fiind aferentă cecului respectiv şi sumei totale a acestuia, după care va fi reţinută de unitatea bancară pentru centralizare ulterioară.6. Cecul de numerar reglementat prin Normele Băncii Naţionale a României nr. 31/1993 privind operaţiunile de casa în unităţile B.N.R. se retrage din circulaţie până la data de 1 iulie 1995. Blanchetele de cecuri în numerar reglementate prin Normele nr. 31/1993, necompletate sau anulate, distribuite clienţilor, se vor depune la societăţile bancare şi, după caz, la Banca Naţionala a României, de unde au fost procurate cu un borderou de predare-primire întocmite în doua exemplare, dintre care unul, vizat de funcţionarul bancar, rămâne în posesia deponentului.Blanchetele nerecuperate de la clienţi vor fi considerate de către banca nule şi vor fi listate cu număr, serie şi datele clientului de la care nu au putut fi recuperate, lista fiind înaintată, până la data de 7 iulie 1995, de către centrala fiecărei bănci comerciale, sub semnatura autorizata, la Direcţia plati şi decontări bancare din Banca Naţionala a României, pentru a fi introdusă în Fisierul naţional al cecurilor declarate ca pierdute, furate sau distruse.7. Banca Naţionala a României şi societăţile bancare vor lua măsuri pentru efectuarea întocmai şi la timp a operaţiunilor de retragere.8. Începând cu data intrării în vigoare a prezentei circulare, prevederileart. 2 lit. b) din Circulara Băncii Naţionale a României nr. 21/1995se abroga.9. Începând cu data de 1 iunie 1995, alineatul 3 al articolului 6 dinNormele tehnice ale Băncii Naţionale a României nr. 16/1994privind ordinul de plată pe suport hirtie se modifica şi va avea următorul cuprins:"În afară informaţiilor descrise mai jos, nici o alta informaţie nu este permis a fi tiparita pe faţa sau pe versoul OPH. Pe versoul OPH, în ZONELE 2 şi 5, este permisă înscrierea şi/sau stampilarea deasupra textului pretiparit, pe baza procedurilor de lucru convenite între banca şi client, a oricăror informaţii utile finalizarii întocmai şi la timp a decontării prin OPH."Guvernatorul Băncii Naţionale a României,Mugur Isarescu  +  Anexa a)ŞTAMPILArecomandată pentru condiţionarea CECULUI SIMPLU (verso) la ridicarea de numerar  Cadrul cecului  --------------------------------------------------------------------                 |│ Buc. CUPIURA TOTAL LEI │ PENTRU BENEFICIAR: .  . |│ │ NUMELE,......... .  . |│ │ .  . |│ │ PRENUMELE ....... .  . |│ │ .  . |│ │ B.I. EMIS DE .  . |│ │ .  . |│ │ AM PRIMIT, .  . |│ │ S.S. .  . |│ │ DATA: .  . |│ │─────────────────────.  . |│ │ VERIFICAT, .  . Cadrul |│ │ L.S./S.S. .  . ştampilei |│ TOTAL MONETAR (LEI) │ DATA: .  . |│ │ .  . |│ │─────────────────────.  . |│ │ ACHITAT, .  . |│ │ L.S./S.S. .  . |│ │ DATA: .  ─────────────────────────────────────────────────────────────────────                                     Cadrul cecului = Cadrul ştampilei  +  Anexa b)CEC SIMPLU (verso)după aplicarea ştampilei din anexa nr. 2 a) sau pretiparirea menţiunilor la ridicarea de numerar┌──────────────────────┬─────────────────────────┬────────────────────┐│ 1) GIRANT .......... │ BUC. CUPIURĂ TOTAL LEI │ PENTRU BENEFICIAR ││ ................... │ │ ││ Girat către ........ │ │ NUMELE .......... ││ │ │ ││ Data │ │ PRENUMELE ....... ││ │ │ ││ ................ │ │ B.I. EMIS DE.... ││ Semnătură girant L.S.│ │ ││--------------------- │ │ ││ 2) GIRANT........... │ │ AM PRIMIT, ││ .................... │ │ S.S. ││ Girat către ........ │ │ DATA .......... ││ .................... │ ├────────────────────┤│ Data ............ │ │ VERIFICAT, ││ │ │ L.S./S.S. ││ ................ │ │ DATA: ││ Semnătură girant L.S │ ├────────────────────┤├──────────────────────┤ │ ACHITAT, ││ │ │ L.S./S.S. ││ │ TOTAL MONETAR (LEI) │ DATA: ││ │ │ │└──────────────────────┴─────────────────────────┴────────────────────┘  +  Anexa c)             DATE OBLIGATORII AFERENTE CECULUI DE NUMERAR    Unitatea Bancară Trasa ........................................    CEC numerar - Seria....... Nr. ........., Data plăţii..........    ┌─────────────────────────┬──────────────────────┬────────────┐    │ │ SUME │ COD │    │ SCOPUL PLĂŢII ├───────────┬──────────┤ OP. │    │ │ PARŢIALE │ TOTALE │ NUM. │    ├─────────────────────────┼───────────┼──────────┼────────────┤    │.........................│...........│..........│............│    │.........................│...........│..........│............│    │.........................│...........│..........│............│    │.........................│...........│..........│............│    └─────────────────────────┼───────────┼──────────┼────────────┘            TOTAL └───────────┴──────────┘  +  Anexa d)                          CEC (verso).............┌────────────────────────┬───────────────────────────────┐ ^ │ 1) GIRANT .............│ │ . │ .......................│ │ . │ Girat către ...........│ │ . │ .......................│ ZONA 3 │ . │ Data ................ │ │81 │ ZONA 1 │ │ . │ ..................... │ │ . ..........│ Semnătură girant L.S. │ │ . ^ │ │ │ . . ├────────────────────────┤ │ . . │ │ │ . 48 │ ZONA 2 │ │ . . │ │ Vă rugăm ca această porţiune │ . . │ │să nu fie scrisă sau ştampilată│ . . .......├────────────────────────┴───────────────────────────────┤ . . ^ │ . │ . . . │ . ZONA 4 │ . . . │ . │ . . 16 │ . │ . . . │ . │ . . . │ . │ v v v │ . │.............└────────────────────────────────────────────────────────┘             . . .             . . .             . 60 . .             .<-----------------------> .             . .             . 180 .             .<------------------------------------------------------->  +  Anexa e)CEC SIMPLU (verso)recomandat de B.N.R. pentru a fi folosit la ridicarea de numerar  ┌─────────────────────┬────────────────────────┬────────────────────┐  │ 1) GIRANT ......... │ BUC. CUPIURA TOTAL LEI │ PENTRU BENEFICIAR │  │ ................... │ │ │  │ Girat către ....... │ │ NUMELE, │  │ ................... │ │ │  │ Data │ │PRENUMELE │  │ │ │ │  │ --------------- │ │ B.I. EMIS DE │  │ Semnătura girant │ │ │  │ L.S. │ │ AM PRIMIT, │  │=====================│ │ │  │───────┬────────┬────│ │ S.S. │  │ │ SUME │COD │ │ DATA: │  │SCOPUL ├────┬───┤ OP │ ├────────────────────┤  │PLĂŢII │PAR-│TO-│NUM │ │ VERIFICAT, │  │ │ŢIA-│TA-│ │ │ │  │ │ LE │LE │ │ │ L.S./S.S. │  ├───────┼────┼───┼────┤ │ │  │.......│....│...│....│ │ DATA: │  │.......│....│...│....│ │ │  │.......│....│...│....│ ├────────────────────┤  │.......│....│...│....│ │ ACHITAT, │  │.......│....│...│....│ │ L.S./S.S. │  │.......│....│...│....│ │ DATA: │  ├───────┼────┼───┼────┤ │ │  │ TOTAL │....│...│ │ TOTAL MONETAR (LEI) │ │  │ └────┴───┘ │ │ │  └─────────────────────┴────────────────────────┴────────────────────┘ -------