ORDIN nr. 1.809 din 6 decembrie 2004pentru aprobarea Registrului special de evidenţă a operaţiunilor cu metale preţioase, aliaje ale acestora şi pietre preţioase
EMITENT
 • MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 1.201 din 15 decembrie 2004  În temeiul prevederilor art. 10 alin. (6) din Hotărârea Guvernului nr. 1.574/2003 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Finanţelor Publice şi a Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, cu modificările şi completările ulterioare,având în vedere prevederile art. 36 alin. (2) din Normele metodologice pentru aplicarea prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 190/2000 privind regimul metalelor preţioase şi pietrelor preţioase în România, cu modificările şi completările ulterioare, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1.344/2003,ministrul finanţelor publice emite următorul ordin:  +  Articolul 1Se aprobă modelul Registrului special de evidenţă a operaţiunilor cu metale preţioase, aliaje ale acestora şi pietre preţioase (cod 24-5-14) şi Normele privind întocmirea şi utilizarea Registrului special de evidenţă a operaţiunilor cu metale preţioase, aliaje ale acestora şi pietre preţioase (cod 24-5-14), prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.  +  Articolul 2Registrul special de evidenţă a operaţiunilor cu metale preţioase, aliaje ale acestora şi pietre preţioase (cod 24-5-14) va fi şnuruit, sigilat şi înregistrat la organul fiscal în a cărui rază teritorială îşi are adresa/sediul social declarat persoana fizică sau juridică autorizată să efectueze operaţiuni cu metale preţioase, aliaje ale acestora şi pietre preţioase. Fiecare punct de lucru al persoanei fizice autorizate sau sediu secundar al persoanei juridice autorizate va avea câte unul dintre aceste registre, care va fi utilizat exclusiv pentru adresa punctului de lucru/sediului secundar.  +  Articolul 3Persoana fizică sau juridică autorizată să desfăşoare una sau mai multe dintre operaţiunile prevăzute la art. 5 din Normele metodologice pentru aplicarea prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 190/2000 privind regimul metalelor preţioase şi pietrelor preţioase în România, cu modificările şi completările ulterioare, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1.344/2003, poate întocmi un singur registru pentru toate operaţiunile pe care le desfăşoară sau câte un registru pentru fiecare operaţiune, cu menţionarea pe formular a operaţiunii desfăşurate.  +  Articolul 4Direcţia de reglementări contabile, direcţiile generale ale finanţelor publice judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti, şi Direcţia generală de administrare a marilor contribuabili vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.  +  Articolul 5Prezentul ordin va fi publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I.p. Ministrul finanţelor publice,Gheorghe Gherghina,secretar de statBucureşti, 6 decembrie 2004.Nr. 1.809.  +  Anexa
  *Font 7*
                            REGISTRU SPECIAL DE EVIDENŢĂ
   a operaţiunilor cu metale preţioase, aliaje ale acestora şi pietre preţioase
  ┌───┬─────┬─────────────────────────────────────┬──────────────────────┬────────────────────────────────┬────┐│Nr │Data │ INTRĂRI │ MARCARE │ IEŞIRI │ ││crt│înre-├─────┬──────┬─────┬──────┬──────┬────┼─────┬─────┬────┬─────┼─────┬──────┬─────┬──────┬──────┤ ││ │gis- │Docu-│Denu- │Cod │Nr. │Mate- │Ex- │Denu-│Can- │Gre-│Meta-│Docu-│Denu- │Cod │Nr. │Mate- │ ││ │trare│men- │mirea │o- │obiec-│rial │pli-│mirea│tita-│uta-│lul │men- │mirea │o- │obiec-│rial │ ││ │ │tul │obiec-│biect│te/ │(met. │ca- │obiec│te │te │pre- │tul │obiec-│biect│te/ │(met. │OBS.││ │ │(fel,│telor │ │Greu- │preţ/ │ţii │telor│(nr. │to- │ţios │(fel,│telor │ │Greu- │preţ/ │ ││ │ │nr., │(pe │ │tatea │aliaj/│ │ │buc) │tală│şi │nr., │(pe │ │tatea │aliaj/│ ││ │ │data)│cate- │ │totală│pia- │ │ │ │(gr.│ti- │data)│cate- │ │totală│pia- │ ││ │ │ │gorii)│ │(gr./ │tră); │ │ │ │ │tlul │ │gorii)│ │(gr./ │tră); │ ││ │ │ │ │ │ │Titlu │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │├───┼─────┼─────┼──────┼─────┼──────┼──────┼────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼──────┼─────┼──────┼──────┼────┤│ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │ 5 │ 6 │ 7 │ 8 │ 9 │ 10 │ 11 │ 12 │ 13 │ 14 │ 15 │ 16 │ 17 │ 18 │├───┼─────┼─────┼──────┼─────┼──────┼──────┼────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼──────┼─────┼──────┼──────┼────┤├───┼─────┼─────┼──────┼─────┼──────┼──────┼────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼──────┼─────┼──────┼──────┼────┤├───┼─────┼─────┼──────┼─────┼──────┼──────┼────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼──────┼─────┼──────┼──────┼────┤├───┼─────┼─────┼──────┼─────┼──────┼──────┼────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼──────┼─────┼──────┼──────┼────┤├───┼─────┼─────┼──────┼─────┼──────┼──────┼────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼──────┼─────┼──────┼──────┼────┤├───┼─────┼─────┼──────┼─────┼──────┼──────┼────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼──────┼─────┼──────┼──────┼────┤├───┼─────┼─────┼──────┼─────┼──────┼──────┼────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼──────┼─────┼──────┼──────┼────┤├───┼─────┼─────┼──────┼─────┼──────┼──────┼────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼──────┼─────┼──────┼──────┼────┤├───┼─────┼─────┼──────┼─────┼──────┼──────┼────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼──────┼─────┼──────┼──────┼────┤├───┼─────┼─────┼──────┼─────┼──────┼──────┼────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼──────┼─────┼──────┼──────┼────┤├───┼─────┼─────┼──────┼─────┼──────┼──────┼────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼──────┼─────┼──────┼──────┼────┤└───┴─────┴─────┴──────┴─────┴──────┴──────┴────┴─────┴─────┴────┴─────┴─────┴──────┴─────┴──────┴──────┴────┘                                                                                                  Cod 24-5-14NORMEprivind întocmirea şi utilizarea Registruluispecial de evidenţă a operaţiunilor cu metale preţioase,aliaje ale acestora şi pietre preţioase (cod 24-5-14)1. Serveşte ca document obligatoriu de înregistrare cronologică a tuturor operaţiunilor privind intrările, respectiv ieşirile de metale preţioase, aliaje ale acestora şi pietre preţioase.2. Se întocmeşte, într-un singur exemplar, de persoanele fizice sau juridice autorizate să efectueze operaţiuni cu metale preţioase, aliaje ale acestora şi pietre preţioase.În coloana 1 se înscrie numărul curent al operaţiunii înregistrate începând de la 1 ianuarie, respectiv de la începutul activităţii, până la 31 decembrie, respectiv până la încetarea activităţii.În coloana 2 se înscrie data (ziua, luna, anul) înregistrării, care trebuie să coincidă cu data în care are loc efectiv operaţiunea.În coloana 3 se completează felul, numărul şi data documentului de intrare a obiectelor intrate (factura fiscală, avizul de însoţire a mărfii, bonul de comandă etc., după caz).În coloanele 4 şi 14 se înscriu denumirile obiectelor intrate/ieşite, pe categorii de obiecte stabilite şi definite de operator, care pot fi grupuri de mărfuri cu acelaşi preţ per unitate de măsură sau per bucată ori acelaşi gen de obiecte, cum ar fi inele de damă, cercei, lănţişoare etc.În coloanele 5 şi 15 se înscrie codul obiectelor intrate/ieşite care, pe lângă materialul preţios, conţin şi un alt material la care nu se face referire (tablouri, icoane, ceasuri, obiecte de birou, alte obiecte decorative etc.), în cazul în care evidenţa obiectelor se ţine pe coduri.În coloanele 6 şi 16 se înscrie numărul total de astfel de obiecte, dacă evidenţa se ţine pe coduri sau greutate totală, pe categorii de obiecte, potrivit documentelor de intrare, respectiv de ieşire, dacă evidenţa nu se ţine pe coduri.În coloanele 7 şi 17 se înscriu felul şi titlul metalului preţios sau al aliajului acestuia, precum şi felul şi caratajul pietrelor preţioase, dacă este cazul.În coloana 8 se specifică scopul intrării: pentru vânzare, prelucrare, reparaţie etc.Coloanele 9, 10, 11 şi 12 se vor completa de persoanele fizice şi juridice autorizate să marcheze obiectele şi bijuteriile cu marca de garanţie proprie.În coloana 13 se specifică felul, numărul şi data documentului de ieşire.3. Nu circulă, fiind document de înregistrare contabilă.4. Se arhivează împreună cu documentele justificative care stau la baza întocmirii lui.--------