DECIZIE nr. 10*) din 24 ianuarie 1995privind excepția de neconstituționalitate
EMITENT
 • CURTEA CONSTITUȚIONALĂ
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 74 din 25 aprilie 1995  *) Definitivă prin nerecurare.Florin Bucur Vasilescu - președinteMihai Constantinescu - judecătorVictor Dan Zlatescu - judecătorRaul Petrescu - procurorGabriela Dragomirescu - magistrat-asistentPe rol soluționarea excepției de neconstituționalitate a prevederilor art. 43 din Legea nr. 5/1973, republicată, ridicată de Societatea Comercială "Rom-Vial" - S.A. București în Dosarul nr. 794/1993 al Judecătoriei Sectorului 1 București. Dezbaterile au avut loc în ședința din 11 ianuarie 1995 și au fost consemnate în încheierea de la acea data, când Curtea Constituțională, având nevoie de timp pentru a delibera, a aminat pronunțarea pentru data de 18 ianuarie 1995 și apoi pentru data de 24 ianuarie 1995.
  CURTEA CONSTITUȚIONALĂ,
  având în vedere actele și lucrările dosarului, constata următoarele: Prin Încheierea din 16 februarie 1994 pronunțată în Dosarul nr. 794/1993, Judecătoria Sectorului 1 București a sesizat Curtea Constituțională cu excepția de neconstituționalitate a prevederilor art. 43 din Legea nr. 5/1973, republicată, ridicată de Societatea Comercială "Rom-Vial" - S.A. București. În susținerea excepției se arata ca, în actualele condiții de aplicare a principiilor economiei de piața, legiuitorul nu înțelege sa reglementeze în mod definitiv clauzele contractuale dintre proprietari și chiriași referitoare la cuantumul chiriei pentru spațiile comerciale. Prin Hotărârea Guvernului nr. 85/1991, pentru spațiile comerciale s-au stabilit tarife noi, asa încât, sub acest aspect, dispozițiile art. 43 din Legea nr. 5/1973, republicată, au căzut în desuetudine. Exprimindu-și opinia, instanța de judecată apreciază ca, potrivit Constituției, protecția proprietății este garantată în mod egal, indiferent de titular, și, ca atare, prin limitarea chiriilor se ingradeste unul dintre atributele dreptului de proprietate - dreptul de a culege fructele. O astfel de limitare nu-și găsește justificare în cazul societăților comerciale. În temeiul art. 24 alin. (3) din Legea nr. 47/1992, Încheierea de sesizare din 16 februarie 1994, pronunțată de Judecătoria Sectorului 1 București, a fost înaintată celor două Camere ale Parlamentului și Guvernului pentru comunicarea punctelor lor de vedere. Guvernul apreciază, în punctul sau de vedere, ca în speta nu exista elemente care să motiveze ridicarea excepției de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 43 din Legea nr. 5/1973, republicată. Se susține ca Hotărârea Guvernului nr. 85/1991, invocată ca temei al acțiunii, exprima preocuparea executivului de a reactualiza nivelul chiriilor în raport cu consecințele fenomenului inflației, locatorul având dreptul sa realizeze aceasta operațiune prin indexarea chiriei din momentul încheierii contractului de locațiune. Camera Deputaților și Senatul nu au comunicat punctele lor de vedere.
  CURTEA CONSTITUȚIONALĂ,
  având în vedere încheierea de sesizare, punctul de vedere al Guvernului, susținerile părților și concluziile procurorului, dispozițiile legale atacate ca neconstituționale, raportate la prevederile Constituției, ale Legii nr. 47/1992 și ale Regulamentului de organizare și funcționare a Curții Constituționale, retine: Art. 43 din Legea nr. 5/1973, republicată, privind administrarea fondului locativ și reglementarea raporturilor dintre proprietari și chiriași, atacat ca neconstitutional, prevede: Tariful de baza al chiriei lunare pentru suprafața locativă folosită în alte scopuri decît pentru birouri este: a) pentru suprafața locativă folosită pentru activități social-culturale, precum și pentru cazarea unor specialiști, 2,50 lei/mp; b) pentru suprafața locativă folosită pentru ateliere de către artiștii plastici și meseriasi autorizați, 3 lei/mp; c) pentru suprafața locativă folosită pentru activități comerciale, industriale și prestări de servicii în municipiul București, 8 lei/mp, iar pentru depozite, 7 lei/mp. La celelalte municipii, pentru suprafața locativă folosită pentru activități comerciale, industriale și prestări de servicii, tariful de baza este de 6 lei/mp, iar pentru depozite este de 5 lei/mp. În orașe, pentru suprafața locativă folosită pentru activități comerciale, industriale și prestări de servicii, tariful de baza este de 5 lei/mp, iar pentru depozite este de 4 lei/mp. În localitățile rurale tariful de baza prevăzut pentru suprafețele locative cu alta destinație situate în orașe se reduce cu 30%; d) pentru suprafața locativă a garajelor folosite de organizațiile socialiste, de alte persoane juridice și de persoanele fizice, 3 lei/mp. Plata chiriei pentru garaje închiriate personalului muncitor se face în condițiile prevăzute de art. 37.Potrivit prevederilor art. 23 alin. (2) din Legea nr. 47/1992, "obiectul excepției de neconstituționalitate îl poate constitui numai o prevedere dintr-o lege sau ordonanța de care depinde judecarea cauzei". În speta, obiectul litigiului îl constituie tariful chiriei pentru suprafața locativă folosită pentru activități comerciale. În consecința, Curtea Constituțională urmează să se pronunțe numai cu privire la prevederile art. 43 alin. 1 lit. c) și alin. 2 și 3 din Legea nr. 5/1973, republicată, celelalte prevederi ale acestei dispoziții nefiind relevante în soluționarea litigiului dedus judecării. Conform art. 134 alin. (1) din Constituție, economia României este economie de piața. Pe cale de consecința, dispozițiile legale privind desfășurarea activității economice presupun nu numai respectarea autonomiei agenților economici, ci și stabilirea unui cadru concurential, ce exclude orice formă de privilegiu de natura sa împiedice concurenta loiala pe piața. Limitarea chiriei pentru suprafața locativă utilizata în activități economice, potrivit art. 43 alin. 1 lit. c) și alin. 2 și 3 din Legea nr. 5/1973, republicată, este în contradictie cu aceste exigente, ce rezultă din prevederile art. 134 alin. (1) din Constituție, întrucît reprezintă un privilegiu pentru locatar, în condițiile în care fenomenele inflationiste produse în economie au rupt echilibrul existent anterior, la data adoptării legii respective, între cuantumul chiriei și valoarea comercială a spațiului închiriat. În măsura în care locatarul nu-și poate recupera prin chirie valoarea spațiului închiriat, rezultă ca locatorul este beneficiarul unui venit ce nu rezultă din valorificarea activității sale, ci pe seama și în dăuna locatarului, ceea ce este contrar economiei de piața și concurentei loiale pe care o asemenea economie o presupune. Privilegiul pe care un asemenea locatar l-ar avea este nu numai în relația cu locatorul, dar și cu ceilalți competitori ce ar utiliza spații comerciale proprii. Pe cale de consecința, ținând seama de prevederile art. 134 alin. (1) din Constituție, rezultă ca dispozițiile art. 43 alin. 1 lit. c) și alin. 2 și 3 din Legea nr. 5/1973, republicată, sunt, în temeiul art. 150 alin. (1) al legii fundamentale, abrogate. Aceste prevederi sunt implicit abrogate și ținând seama de dispozițiile Legii administrației publice locale nr. 69/1991. În conformitate cu art. 21 alin. 2 lit. g) al acestei legi, consiliul local administrează domeniul public și privat al comunei ori orașului, acestea constituind, asa cum dispune art. 71, împreună cu drepturile și obligațiile cu caracter patrimonial, patrimoniul unității administrativ-teritoriale. Consiliile locale și cele județene - prevede art. 76 din Legea nr. 69/1991 - hotărăsc cu privire la concesionarea, închirierea, locația de gestiune a bunurilor aparținând domeniului public sau privat, precum și cu privire la vânzarea bunurilor ce fac parte din domeniul privat. Evident ca acest drept se exercită în condiții de concurenta, nefiind de conceput ca patrimoniul unității administrativ-teritoriale să fie valorificat altfel decît în folosul unității administrativ-teritoriale care îl deține. În consecința, față de dispozițiile constituționale și legale menționate, se constată că prevederile art. 43 alin. 1 lit. c), alin. 2 și 3 din Legea nr. 5/1973, republicată, sunt abrogate potrivit art. 150 alin. (1) din Constituție și, ca atare, pentru motivele arătate, excepția de neconstituționalitate ridicată de Societatea Comercială "Rom-Vial" - S.A. București urmează a fi admisă în parte. În temeiul art. 144 lit. c) și al art. 150 alin. (1) din Constituție, precum și al art. 1, art. 3, art. 13 alin. (1) lit. A.c) și art. 25 din Legea nr. 47/1992,
  CURTEA CONSTITUȚIONALĂ
  În numele legii
  DECIDE:
  Admite în parte excepția de neconstituționalitate ridicată de Societatea Comercială "Rom-Vial" - S.A., cu sediul în București, str. Frumoasa nr. 39, sectorul 1, și constata ca prevederile art. 43 alin. 1 lit. c), alin. 2 și alin. 3 din Legea nr. 5/1973, republicată, sunt abrogate potrivit art. 150 alin. (1) din Constituție. Cu recurs în termen de 10 zile de la comunicare. Pronunțată în ședința din 24 ianuarie 1995.
  PREȘEDINTE,
  conf. univ. dr. Florin Bucur Vasilescu
  Magistrat-asistent,
  Gabriela Dragomirescu
  ------