ORDIN nr. 123 din 10 octombrie 2004privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Subgrupului pentru coordonarea şi evaluarea activităţii de prevenire şi de combatere a traficului de copii
EMITENT
  • AUTORITATEA NAŢIONALĂ PENTRU PROTECŢIA COPILULUI ŞI ADOPŢIE
  • Nr. 123 din 10 noiembrie 2004
  • MINISTERUL ADMINISTRAŢIEI ŞI INTERNELOR
  • Nr. 429 din 22 noiembrie 2004
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 1.150 din 6 decembrie 2004    Având în vedere prevederile art. 2 alin. (2) din Hotărârea Guvernului nr. 1.295/2004 privind aprobarea Planului naţional de acţiune pentru prevenirea şi combaterea traficului de copii şi ale Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 12/2001 privind înfiinţarea Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Copilului şi Adopţie, aprobată cu modificări prin Legea nr. 252/2001, cu modificările ulterioare,în temeiul prevederilor art. 9 alin. (4) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 63/2003 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Administraţiei şi Internelor, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 604/2003, şi ale art. 9 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 770/2003 privind organizarea şi funcţionarea Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Copilului şi Adopţie,secretarul de stat al Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Copilului şi Adopţie şi ministrul de stat, ministrul administraţiei şi internelor emit următorul ordin:  +  Articolul 1Se aprobă Regulamentul de organizare şi funcţionare a Subgrupului pentru coordonarea şi evaluarea activităţii de prevenire şi de combatere a traficului de copii, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.  +  Articolul 2Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.Autoritatea Naţionalăpentru Protecţia Copilului şi Adopţie,Gabriela Coman,secretar de statp. Ministrul administraţiei şi internelor,Toma Zaharia,secretar de stat  +  Anexa REGULAMENTde organizare şi funcţionare a Subgrupului pentru coordonarea şi evaluarea activităţii de prevenire şi de combatere a traficului de copii  +  Capitolul I Componenţa Subgrupului pentru coordonarea şi evaluarea activităţii de prevenire şi de combatere a traficului de copii  +  Articolul 1Subgrupul pentru coordonarea şi evaluarea activităţii de prevenire şi combatere a traficului de copii, denumit în continuare Subgrup, se constituie şi funcţionează în baza art. 2 alin. (1) din Hotărârea Guvernului nr. 1.295/2004 privind aprobarea Planului naţional de acţiune pentru prevenirea şi combaterea traficului de copii, în subordinea Grupului interministerial de lucru pentru coordonarea şi evaluarea activităţii de prevenire şi combatere a traficului de persoane, constituit în baza Hotărârii Guvernului nr. 299/2003 pentru aprobarea Regulamentului de aplicare a dispoziţiilor Legii nr. 678/2001 privind prevenirea şi combaterea traficului de persoane.  +  Articolul 2 (1) Subgrupul se constituie, la nivel de experţi, din reprezentanţi ai ministerelor, respectiv ai altor instituţii ale administraţiei centrale cu atribuţii în domeniul protecţiei drepturilor copilului şi al prevenirii şi combaterii traficului de persoane, componente ale Grupului interministerial de lucru pentru coordonarea şi evaluarea activităţii de prevenire şi combatere a traficului de persoane, denumit în continuare Grup interministerial, după cum urmează: a) Autoritatea Naţională pentru Protecţia Copilului şi Adopţie - 2 reprezentanţi; b) Ministerul Administraţiei şi Internelor 2 reprezentanţi; c) Ministerul Muncii, Solidarităţii Sociale şi Familiei - 1 reprezentant; d) Ministerul Educaţiei şi Cercetării - 1 reprezentant; e) Ministerul Justiţiei - 1 reprezentant; f) Ministerul Sănătăţii - 1 reprezentant; g) Ministerul Afacerilor Externe - 1 reprezentant. (2) Membrii Subgrupului sunt desemnaţi de către instituţia pe care o reprezintă, la propunerea/solicitarea Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Copilului şi Adopţie. (3) Conducerea instituţiilor prevăzute la alin. (1) poate nominaliza, o dată cu desemnarea reprezentantului acestuia în Subgrup, şi câte un înlocuitor.  +  Articolul 3Coordonatorul activităţilor Subgrupului este reprezentantul Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Copilului şi Adopţie în cadrul Grupului interministerial.  +  Capitolul II Misiunea şi atribuţiile Subgrupului  +  Articolul 4Subgrupul asigură coordonarea, la nivel naţional, a activităţilor de prevenire şi combatere a traficului de copii, precum şi a celor de protecţie şi reintegrare socială a copiilor returnaţi din străinătate sau victime ale traficului de persoane, în vederea realizării corespunzătoare a obiectivelor şi a termenelor prevăzute în Planul naţional de acţiune pentru prevenirea şi combaterea traficului de copii.  +  Articolul 5Pentru realizarea misiunii sale, Subgrupul are următoarele atribuţii principale: a) propune Grupului interministerial, în vederea aprobării de către acesta, modalităţile de colaborare dintre instituţiile publice de la nivel central şi local cu atribuţii în domeniul prevenirii şi combaterii traficului de copii şi al protecţiei drepturilor copilului, precum şi modalităţile de colaborare dintre acestea şi organizaţiile neguvernamentale şi internaţionale implicate în această materie; b) coordonează implementarea activităţilor prevăzute în Planul naţional de acţiune pentru prevenirea şi combaterea traficului de copii şi urmăreşte desfăşurarea acestor activităţi şi stadiul realizării obiectivelor; c) urmăreşte aplicarea dispoziţiilor legislaţiei interne şi a normelor internaţionale în materie, precum şi adaptarea intervenţiilor diferitelor instituţii responsabile la evoluţiile în domeniu, survenite la nivel naţional, regional sau internaţional; d) propune Grupului interministerial, spre a fi aprobate şi transmise organelor competente, măsuri legislative, instituţionale sau operative, pe baza concluziilor desprinse din activitatea de monitorizare a acţiunilor desfăşurate de ansamblul partenerilor în scopul implementării Planului naţional de acţiune pentru prevenirea şi combaterea traficului de copii; e) întocmeşte semestrial rapoarte de activitate pe care le prezintă Grupului interministerial; f) urmăreşte îndeplinirea, de către instituţiile responsabile, a activităţilor prevăzute în Planul naţional de acţiune pentru prevenirea şi combaterea traficului de copii.  +  Capitolul III Desfăşurarea activităţilor Subgrupului  +  Articolul 6 (1) Activitatea Subgrupului se desfăşoară, de regulă, în reuniuni de lucru organizate la fiecare două luni sau ori de câte ori este nevoie, pe baza convocării membrilor de către coordonatorul acestuia. (2) Reuniunile de lucru sunt conduse de către coordonatorul Subgrupului, iar în lipsa acestuia, de către o persoană nominalizată de coordonator. (3) La lucrările Subgrupului pot participa şi reprezentanţi ai altor autorităţi sau instituţii publice decât cele prevăzute la art. 2 alin. (1), precum şi reprezentanţi ai organizaţiilor neguvernamentale şi ai organismelor internaţionale care desfăşoară sau sprijină activităţi în domeniul prevenirii şi combaterii traficului de copii şi al protecţiei şi reintegrării victimelor acestui trafic. (4) Deciziile Subgrupului se iau cu majoritate simplă de voturi. (5) Reprezentanţii instituţiilor şi organismelor invitate nu au drept de vot, dar pot fi consultaţi în problemele supuse dezbaterii şi aprobării.  +  Articolul 7Activitatea curentă operativă a Subgrupului se exercită de către Secretariatul tehnic, asigurat de către Autoritatea Naţională pentru Protecţia Copilului şi Adopţie.  +  Capitolul IV Atribuţiile Secretariatului tehnic  +  Articolul 8Secretariatul tehnic are următoarele atribuţii principale: a) asigură legătura permanentă între membrii Subgrupului, precum şi legătura acestuia cu Grupul interministerial; b) organizează şi participă la reuniunile Subgrupului şi întocmeşte notele de şedinţă, asigurând transmiterea lor atât membrilor acestuia, cât şi coordonatorului Grupului interministerial; c) asigură legătura dintre Subgrup şi alte instituţii publice, organizaţii neguvernamentale sau organisme internaţionale implicate în implementarea sau sprijinirea implementării Planului naţional de acţiune pentru prevenirea şi combaterea traficului de copii; d) primeşte şi centralizează informaţiile relevante deţinute de Subgrup şi partenerii acestuia privind evoluţia fenomenului traficului de copii şi a migraţiei în situaţii de risc a copiilor, precum şi a măsurilor întreprinse pentru prevenirea şi combaterea acestor fenomene, la nivel naţional, regional şi internaţional, şi le prezintă Subgrupului; e) monitorizează şi aduce la cunoştinţă Subgrupului modul de realizare a sarcinilor şi stadiul implementării activităţilor prevăzute în Planul naţional de acţiune pentru prevenirea şi combaterea traficului de copii, pe baza informărilor periodice ale tuturor partenerilor; f) ţine evidenţa, întocmeşte, multiplică, manipulează şi păstrează documentele relevante pentru activitatea Subgrupului; g) asigură activităţi de consultanţă în problematica prevenirii şi combaterii traficului de copii, inclusiv a migraţiei ilegale a copiilor, la solicitarea instituţiilor implicate în domeniu; h) îndeplineşte alte activităţi necesare realizării în bune condiţii a misiunii Subgrupului, la solicitarea acestuia.  +  Capitolul V Dispoziţii finale  +  Articolul 9Prezentul regulament poate fi modificat la propunerea membrilor Subgrupului, prin ordin comun al ministrului administraţiei şi internelor şi al secretarului de stat al Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Copilului şi Adopţie._______________