ORDONANTA Nr. 7 din 27 ianuarie 1995 *** Republicatăprivind stabilirea regimului unor formulare tipizate din domeniul financiar
EMITENT
  • GUVERNUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL NR. 148 din 15 iulie 1996    Notă *) Republicată în temeiul art. II din Ordonanţa Guvernului nr. 16 din 30 ianuarie 1996, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 24 din 31 ianuarie 1996 şi aprobată prin Legea nr. 55 din 21 iunie 1996, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 134 din 27 iunie 1996.Ordonanţa Guvernului nr. 7 din 27 ianuarie 1995 a fost publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 20 din 31 ianuarie 1995 şi a fost aprobată prin Legea nr. 52 din 7 iunie 1995, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 115 din 8 iunie 1995.  +  Articolul 1Formularele tipizate pentru stabilirea, evidenta, urmărirea, încasarea şi raportarea impozitelor, taxelor şi a altor obligaţii, precum şi cele care privesc activităţile de trezorerie, bugetară, de control şi sancţionare a contravenţiilor la normele legale privind disciplina financiară se tiparesc de Ministerul Finanţelor, prin Regia Autonomă "Imprimeria Naţionala".Modelele formularelor tipizate, caracteristicile, precum şi modul de tipărire, difuzare, utilizare şi păstrare a acestora, pentru domeniile prevăzute la alin. 1, se aproba prin ordin al ministrului finanţelor, care se publică în Monitorul Oficial al României**).------------------ Notă **) A se vedea Ordinul ministrului de stat, ministrul finanţelor, nr. 1.801 din 2 octombrie 1995, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 268 din 20 noiembrie 1995, modificat prin Ordinul nr. 320 din 16 februarie 1996, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 50 din 12 martie 1996.  +  Articolul 2Comenzile pentru tipărirea formularelor prevăzute la art. 1, executate prin Regia Autonomă "Imprimeria Naţionala", de sub autoritatea Ministerului Finanţelor, sunt exceptate de la prevederile legislaţiei privind achiziţiile de bunuri şi investiţii publice.Preţurile formularelor tipizate potrivit prezentei ordonanţe şi tarifele serviciilor aferente acestora se negociaza sub supravegherea Ministerului Finanţelor.  +  Articolul 3 (1) Finanţarea tipăririi şi difuzării formularelor prevăzute la art. 1, care se distribuie contra cost utilizatorilor din afară sistemului Ministerului Finanţelor, se organizează ca activitate extrabugetara la Ministerul Finanţelor. (2) Cheltuielile ocazionate de tipărirea şi difuzarea formularelor tipizate, prevăzute la alineatul precedent, se acoperă din veniturile realizate din vânzarea acestora. (3) Ministerul Finanţelor va acorda, sub forma de avansuri, în condiţiile prevederilor legale, sume din creditele bugetare prevăzute în bugetul propriu la "Cheltuieli materiale", care se restituie pe măsura încasării contravalorii formularelor tipizate, reintregindu-se creditele bugetare respective. (4) Veniturile şi cheltuielile aferente acestei activităţi vor fi evidentiate şi contabilizate în mod distinct, potrivit prevederilor legale. (5) Disponibilităţile băneşti aflate în contul activităţii extrabugetare la finele anului, după recuperarea avansului acordat din bugetul Ministerului Finanţelor în anul respectiv, se reportează în anul următor cu aceeaşi destinaţie.---------------------