ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 78 din 16 iunie 2000 (*actualizată*)privind regimul deşeurilor(actualizată până la data de 25 iulie 2001*)
EMITENT
  • GUVERNUL
  • --------------*) Textul iniţial a fost publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 283 din 22 iunie 2000. Aceasta este forma actualizată de S.C. "Centrul Teritorial de Calcul Electronic" S.A. Piatra Neamt până la data de 25 iulie 2001, cu modificările şi completările aduse de LEGEA nr. 426 din 18 iulie 2001.În temeiul prevederilor art. 114 alin. (4) din Constituţia României şi ale art. 89 lit. a) şi b) din Legea protecţiei mediului nr. 137/1995, republicată,Guvernul României emite prezenta ordonanţă de urgenţă.  +  Capitolul I Dispoziţii generale  +  Articolul 1 (1) Obiectul prezentei ordonanţe de urgenţă îl constituie reglementarea activităţilor de gestionare a deşeurilor în condiţii de protecţie a sănătăţii populaţiei şi a mediului. (2) Prevederile prezentei ordonanţe de urgenţă se aplică: a) deşeurilor menajere; b) deşeurilor de producţie; c) deşeurilor de construcţie şi demolări; d) dereurilor periculoase. (3) Categoriile de deşeuri sunt cele cuprinse în anexa nr. IB.--------------Art. 1 a fost modificat de pct. 1 al art. I din LEGEA nr. 426 din 18 iulie 2001, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 411 din 25 iulie 2001.  +  Articolul 2 (1) Prevederile prezentei ordonanţe de urgenţă nu se aplică: a) deşeurilor radioactive; b) rocilor şi deponiilor de sol, precum şi depozitelor de resurse minerale rezultate de la foraje, din prospecţiuni geologice şi operaţiuni de exploatare subterana a bogăţiilor subsolului, inclusiv din cariere de suprafaţa; c) carcaselor animalelor şi următoarelor deşeuri din agricultura: dejectii şi alte materiale naturale, substanţe nepericuloase utilizate în agricultura; d) efluentilor gazosi emisi în atmosfera; e) apelor uzate, mai puţin deşeurilor în stare lichidă; f) deşeurilor de explozibili expirati. (2) Gestiunea deşeurilor care sunt generate în urma operaţiunilor care au loc în sectorul administrativ al Ministerului Apărării Naţionale poate fi realizată fără a se supune prevederilor prezentei ordonanţe de urgenţă în cazul în care aplicarea legii ar putea periclita secretul securităţii naţionale. În aceste cazuri Ministerul Apărării Naţionale va recomanda măsuri pentru gestiunea deşeurilor, în acord cu îndrumările elaborate de autoritatea publică centrala de protecţie a mediului. (3) Deşeurile menţionate la alin. (1) sunt sau vor fi reglementate de alte acte normative.--------------Art. 2 a fost modificat de pct. 2 al art. I din LEGEA nr. 426 din 18 iulie 2001, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 411 din 25 iulie 2001.  +  Articolul 3La baza gestionării deşeurilor stau următoarele principii generale: a) principiul utilizării cu exclusivitate a acelor activităţi de gestionare a deşeurilor care nu aduc prejudicii sănătăţii şi mediului; b) principiul <>; c) principiul responsabilităţii producătorului; d) principiul utilizării celor mai bune tehnici disponibile, fără antrenarea unor costuri excesive; e) principiul proximitatii, care presupune ca deşeurile să fie valorificate şi eliminate cat mai aproape de locul de generare; f) principiile nediscriminarii, consimţământului şi permisiunii transportului de deşeuri periculoase numai în acele tari care dispun de tehnologii adecvate de eliminare, care trebuie respectate în comerţul internaţional cu deşeuri.--------------Art. 3 a fost modificat de pct. 3 al art. I din LEGEA nr. 426 din 18 iulie 2001, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 411 din 25 iulie 2001.  +  Articolul 4Semnificatia termenilor specifici utilizaţi în prezenta ordonanţă de urgenţă este prezentată în anexa nr. I A.  +  Capitolul IIAdministrarea deşeurilor--------------Titlul Cap. II a fost modificat de pct. 4 al art. I din LEGEA nr. 426 din 18 iulie 2001, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 411 din 25 iulie 2001.  +  Secţiunea 1 Condiţii generale privind gestionarea deşeurilor  +  Articolul 5 (1) Gestionarea deşeurilor are în vedere utilizarea proceselor şi metodelor care nu pun în pericol sănătatea populaţiei şi a mediului, iar autorităţile competente autorizeaza şi controlează activităţile de valorificare şi eliminare a deşeurilor, urmărind ca acestea: a) sa nu prezinte riscuri pentru sănătatea populaţiei şi pentru apa, aer, sol, fauna sau vegetaţie; b) sa nu producă poluare fonica sau miros neplacut; c) sa nu afecteze peisajele sau zonele protejate. (2) Se interzice persoanelor fizice şi juridice abandonarea, înlăturarea sau eliminarea necontrolata a deşeurilor, precum şi orice alte operaţiuni neautorizate, efectuate cu acestea.--------------Art. 5 a fost modificat de pct. 5 al art. I din LEGEA nr. 426 din 18 iulie 2001, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 411 din 25 iulie 2001.  +  Articolul 6Autorităţile competente stabilesc norme, standarde şi reguli şi adopta măsuri stimulative economice şi financiare corespunzătoare pentru:1. prevenirea generarii deşeurilor şi a efectelor nocive ale acestora prin: a) dezvoltarea de tehnologii curate şi economice în utilizarea resurselor naturale; b) dezvoltarea tehnologiei în vederea obţinerii de produse astfel proiectate încât prin caracteristicile lor de fabricaţie, prin comercializarea acestora pentru utilizare şi prin eliminarea lor după utilizare sa nu contribuie sau să contribuie în măsura cat mai mica la creşterea riscului de poluare şi a gradului de nocivitate a deşeurilor; c) dezvoltarea de tehnici adecvate pentru eliminarea sau neutralizarea substanţelor periculoase conţinute în deşeurile destinate valorificării;2. valorificarea deşeurilor prin reciclare, reutilizare sau prin orice alt proces care vizează obţinerea de materii prime secundare sau utilizarea unor categorii de deşeuri ca sursa de energie.--------------Art. 6 a fost modificat de pct. 6 al art. I din LEGEA nr. 426 din 18 iulie 2001, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 411 din 25 iulie 2001.  +  Articolul 7 (1) Autoritatea publică centrala de protecţie a mediului va iniţia şi va realiza, pe baza consultării cu celelalte autorităţi publice centrale şi locale menţionate la cap. VI, un sistem adecvat şi integrat la nivel naţional al instalaţiilor de eliminare a deşeurilor, ţinând seama de cele mai bune tehnologii disponibile, care nu implica costuri excesive. Acest sistem trebuie să asigure eliminarea deşeurilor la nivel naţional şi să îşi îndeplinească scopul la nivel local, ţinând seama de condiţiile geografice şi de necesitatea unor instalaţii specifice pentru anumite tipuri de deşeuri. (2) Sistemul menţionat la alin. (1) trebuie să permită eliminarea deşeurilor prin instalaţii specifice şi prin intermediul celor mai adecvate metode şi tehnologii, care să asigure un nivel ridicat de protecţie a sănătăţii populaţiei şi a mediului.--------------Art. 7 a fost modificat de pct. 7 al art. I din LEGEA nr. 426 din 18 iulie 2001, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 411 din 25 iulie 2001.  +  Articolul 8 (1) În vederea diminuării impactului negativ al deşeurilor asupra mediului şi sănătăţii autoritatea publică centrala de protecţie a mediului, care este cea mai înaltă autoritate de decizie şi control al gestiunii deşeurilor, va elabora Planul naţional de gestionare a deşeurilor. La elaborarea Planului naţional de gestionare a deşeurilor se are în vedere ca acesta sa conţină: a) în mod obligatoriu, informaţii referitoare la:- tipurile, cantităţile şi originea deşeurilor care urmează să fie valorificate sau eliminate;- măsuri specifice pentru categorii speciale de deşeuri;- zone şi instalaţii de valorificare sau de eliminare a deşeurilor; b) după caz, informaţii cu privire la:- persoanele fizice şi juridice autorizate sa desfăşoare activităţi de gestionare a deşeurilor;- costurile estimative ale operaţiunilor de valorificare şi eliminare a deşeurilor;- măsuri pentru încurajarea colectării, valorificării şi tratarii deşeurilor. (2) Actele normative privind gestionarea deşeurilor urmează să fie elaborate sau modificate în conformitate cu Planul naţional de gestionare a deşeurilor. (3) Planul naţional de etapa trebuie să fie supus spre aprobare Guvernului în termen de un an de la data publicării legii de aprobare a prezentei ordonanţe de urgenţă în Monitorul Oficial al României, Partea I. (4) Planul naţional definitiv trebuie finalizat în termen de 2 ani de la data intrării în vigoare a legii de aprobare a prezentei ordonanţe de urgenţă şi supus spre aprobare Guvernului.--------------Art. 8 a fost modificat de pct. 8 al art. I din LEGEA nr. 426 din 18 iulie 2001, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 411 din 25 iulie 2001.  +  Articolul 8^1 (1) Planul naţional de gestionare a deşeurilor se întocmeşte pe baza planurilor judeţene elaborate de autorităţile teritoriale de protecţie a mediului. (2) Planurile judeţene se elaborează în termen de 6 luni de la data intrării în vigoare a legii de aprobare a prezentei ordonanţe de urgenţă, pe baza planurilor întocmite de consiliile locale şi a planurilor întocmite de producătorii de deşeuri din fiecare judeţ, în termen de 3 luni de la data intrării în vigoare a legii de aprobare a prezentei ordonanţe de urgenţă. Planurile întocmite de consiliile locale şi de producătorii de deşeuri au acelaşi conţinut şi aceeaşi forma ca ale celui naţional. (3) Autoritatea teritorială de protecţie a mediului solicita completarea şi/sau modificarea planurilor întocmite de consiliile locale şi de producătorii de deşeuri, dacă acestea nu sunt elaborate în conformitate cu prevederile art. 8 alin. (1). (4) Consiliile judeţene coordonează elaborarea planurilor consiliilor locale. (5) Consiliul judeţean adopta planul judeţean elaborat de autoritatea teritorială de protecţie a mediului. (6) Planul judeţean adoptat de consiliul judeţean este transmis de autoritatea teritorială de protecţie a mediului autorităţii publice centrale de protecţie a mediului, în vederea elaborării Planului naţional de gestionare a deşeurilor. (7) Planul naţional de gestionare a deşeurilor trebuie revizuit periodic, avându-se în vedere progresul tehnic şi cerinţele de protecţie a mediului, fără să se depăşească însă 5 ani. Planurile sunt publice.--------------Art. 8^1 a fost introdus de pct. 9 al art. I din LEGEA nr. 426 din 18 iulie 2001, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 411 din 25 iulie 2001.  +  Articolul 8^2 (1) Planurile pentru deşeuri vor furniza măsuri pentru urmatorele obiective: a) diminuarea sau limitarea generarii de deşeuri şi a gradului de periculozitate a acestora; b) reciclarea, regenerarea sau alte forme de utilizare a deşeurilor; c) neutralizarea din punct de vedere ecologic a deşeurilor; d) remedierea siturilor poluate. (2) Programele pentru managementul activităţilor legate de deşeuri, prevăzute în planuri, vor cuprinde: a) analiza situaţiei şi prognozarea tipului, proprietăţilor şi cantităţilor de deşeuri generate şi a celor supuse valorificării şi eliminării; b) obiectivele, etapele şi termenele pentru implementarea programelor; c) metodele, tehnologiile şi instalaţiile pentru tratarea, valorificarea şi eliminarea deşeurilor; d) descrierea metodelor, tehnologiilor şi instalaţiilor de tratare, valorificare şi eliminare a deşeurilor, precum şi a amplasamentelor destinate acestora; e) deciziile legate de amenajarea amplasamentelor, aplicarea tehnologiilor şi exploatarea instalaţiilor de tratare, valorificare şi eliminare a deşeurilor; f) resursele pentru implementarea programului; g) măsuri pentru sprijinirea, încurajarea şi rationalizarea activităţilor de gestiune legate de deşeuri; h) coordonarea cu alte programe legate de aceasta activitate; i) implementarea unui sistem de raportare şi control, de intervenţie imediata, de evaluare a rezultatelor şi de aducere la zi a Planului naţional de gestionare a deşeurilor. (3) Planificarea dezvoltării zonelor, cu menţionarea amplasamentelor pentru instalaţiile de tratare, valorificare şi eliminare a deşeurilor specificate la alin. (2) lit. c) şi d). (4) Implicarea publicului şi a organizaţiilor neguvernamentale.--------------Art. 8^2 a fost introdus de pct. 9 al art. I din LEGEA nr. 426 din 18 iulie 2001, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 411 din 25 iulie 2001.  +  Secţiunea 1^1 Autorizarea activităţilor legate de deşeuri--------------Secţiunea 1^1 din Cap. II a fost introdusă de pct. 11 al art. I din LEGEA nr. 426 din 18 iulie 2001, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 411 din 25 iulie 2001.  +  Articolul 9^1 (1) În termen de 90 de zile de la data intrării în vigoare a legii de aprobare a prezentei ordonanţe de urgenţă autorităţile competente completează procedura de autorizare pentru activităţile sociale şi economice cu impact asupra mediului cu procedura specifică activităţilor de valorificare şi eliminare a deşeurilor. (2) Operatorii care desfăşoară activităţi de valorificare sau de eliminare a deşeurilor enumerate în anexa nr. IIA şi, respectiv, nr. IIB trebuie să se supună procedurii de autorizare de mediu, specifică pentru aceste activităţi. (3) Autorizaţiile pentru activităţi care implica colectarea deşeurilor, depozitarea şi tratarea lor vor fi eliberate de: a) autorităţile teritoriale de protecţie a mediului, pentru deşeuri menajere, deşeuri de producţie şi deşeuri periculoase; b) autoritatea publică centrala de protecţie a mediului, pentru deşeuri menajere, deşeuri de producţie şi deşeuri periculoase, în cazul în care activităţile se desfăşoară pe un teritoriu mai mare decât un judeţ; c) consiliile locale în a căror rază teritorială se desfăşoară activitatea pentru deşeurile de construcţie şi demolări. Consiliile locale pot decide, dacă organizarea gestiunii deşeurilor o cere, ca actele normative care guvernează gestiunea deşeurilor din zona construibila să poată fi aplicate şi altor zone sau sa nu fie aplicate acolo unde schema de transport nu poate fi organizată fără dificultăţi, din pricina căilor de comunicaţii necorespunzătoare, ori acolo unde transportul este impracticabil sau unde numărul de locuinţe implicat este foarte redus. Prefecturile pot recomanda ca actele normative care guvernează gestiunea deşeurilor din zona construibila să fie aplicate şi altor zone aflate în raza de autoritate locală, în cazul în care este necesară remedierea unei deficiente majore. (4) Acordul de mediu pentru realizarea de noi investiţii şi/sau modificarea celor existente pentru selectarea şi amenajarea unor noi amplasamente, construirea instalaţiilor şi aplicarea tehnologiilor, în vederea valorificării şi eliminării deşeurilor, se emite de: a) autoritatea teritorială de protecţie a mediului, pentru:- deşeuri menajere;- deşeuri de producţie;- deşeuri de construcţie şi demolări;- deşeuri periculoase, în cazul în care capacitatea de procesare a acestora este de până la 750 kg/h; b) autoritatea centrala de protecţie a mediului, pentru deşeuri menajere, deşeuri de producţie şi deşeuri de construcţie şi demolări, pentru activităţi ce se desfăşoară pe un teritoriu mai mare decât un judeţ, şi pentru deşeuri periculoase, în cazul în care capacitatea de procesare a acestora este mai mare de 750 kg/h. (5) Acordurile şi autorizaţiile de mediu pentru desfăşurarea activităţilor de valorificare şi eliminare a deşeurilor se emit conform prevederilor Legii protecţiei mediului nr. 137/1995, republicată. (6) Acordul şi/sau autorizaţia de mediu pentru activităţile menţionate la alin. (2), (3) şi (4) se eliberează la cerere şi conţin în mod obligatoriu: a) activităţile pentru care se solicita autorizarea; b) tipurile, compozitia, proprietăţile, cantităţile şi originea deşeurilor; c) cerinţele tehnice; d) măsurile de siguranţă care trebuie să fie luate; e) amplasamentele de valorificare sau de eliminare a deşeurilor; f) metodele de tratare, valorificare şi eliminare a deşeurilor. (7) Condiţiile de timp, comunicare, refuz, amendare, completare şi suspendare ale autorizaţiei sunt cele stipulate la art. 8 din Legea nr. 137/1995, republicată.--------------Art. 9^1 a fost introdus de pct. 11 al art. I din LEGEA nr. 426 din 18 iulie 2001, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 411 din 25 iulie 2001.--------------Art. 10 a fost abrogat de pct. 12 al art. I din LEGEA nr. 426 din 18 iulie 2001, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 411 din 25 iulie 2001.--------------Art. 11 a fost abrogat de pct. 13 al art. I din LEGEA nr. 426 din 18 iulie 2001, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 411 din 25 iulie 2001.  +  Articolul 12 (1) Sunt exceptate de la cerinţa autorizării specifice a activităţilor de valorificare şi eliminare a deşeurilor următoarele unităţi:--------------Partea introductivă a alin. (1) al art. 12 a fost modificată de pct. 14 al art. I din LEGEA nr. 426 din 18 iulie 2001, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 411 din 25 iulie 2001. a) unităţile care asigura eliminarea propriilor deşeuri la locurile de producere fără sa afecteze sănătatea populaţiei sau calitatea mediului; b) unităţile care valorifica integral deşeurile fără sa afecteze sănătatea populaţiei sau calitatea mediului. (2) Excepţia menţionată la alin. (1) se aplică dacă: a) unităţile au obţinut deja, pentru alt profil de activitate decât valorificarea sau eliminarea deşeurilor, acordul şi/sau autorizaţia de mediu în conformitate cu prevederile Legii protecţiei mediului nr. 137/1995 şi dacă în acestea se specifică tipurile şi cantităţile de deşeuri, precum şi condiţiile impuse în vederea desfăşurării activităţilor legate de aceste deşeuri; b) tipurile, cantităţile de deşeuri şi metodele de valorificare sau eliminare a acestora respecta dispoziţiile art. 5.  +  Articolul 13 (1) Unităţile care asigura, cu titlu profesional, colectarea sau transportul deşeurilor, precum şi cele care intermediaza eliminarea sau valorificarea deşeurilor pentru terţi nu sunt supuse procedurii de autorizare specifice activităţilor de valorificare şi eliminare a deşeurilor, acestea urmând sa transmită autorităţilor competente informări privind operaţiunile efectuate. (2) Prevederile alin. (1) nu se aplică în cazul deşeurilor periculoase.  +  Articolul 13^1 (1) Costurile aferente activităţilor de colectare, transport, depozitare, valorificare sau eliminare a deşeurilor se suporta de: a) deţinătorul de deşeuri care încredinţează deşeurile unei unităţi specializate; b) deţinătorul anterior al deşeurilor sau producătorul de produse care generează deşeuri. (2) Costurile prevăzute la alin. (1) se acoperă: a) direct sau printr-un contract încheiat cu unităţi specializate în colectarea, transportul, depozitarea, valorificarea sau eliminarea deşeurilor; b) printr-un sistem fiscal de taxe prevăzut în Legea nr. 73/2000privind Fondul pentru mediu. (3) Cheltuielile legate de analizarea deşeurilor, de monitorizarea tehnologică proprie şi a factorilor de mediu şi de verificare a datelor declarate se suporta de deţinătorii deşeurilor. (4) Dacă generatorii de deşeuri sunt necunoscuţi, cheltuielile legate de curatarea şi refacerea mediului vor fi asumate de persoanele care sunt identificate ca actuali deţinători, până la aflarea savarsitorului; acesta din urma va acoperi şi cheltuielile legate de acţiunile actualului deţinător pentru a-l identifica. (5) Dacă generatorul deşeurilor nu poate fi identificat, persoanele fizice sau juridice ale căror proprietăţi sunt afectate pot primi sprijin financiar din partea autorităţilor locale, iar în cazul în care sunt implicate deşeuri periculoase, din partea Fondului pentru mediu.--------------Art. 13^1 a fost introdus de pct. 15 al art. I din LEGEA nr. 426 din 18 iulie 2001, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 411 din 25 iulie 2001.  +  Secţiunea 1^2 Controlul activităţilor legate de deşeuri--------------Secţiunea 1^2 din Cap. II a fost introdusă de pct. 16 al art. I din LEGEA nr. 426 din 18 iulie 2001, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 411 din 25 iulie 2001.  +  Articolul 14Unităţile specificate la art. 12 şi 13 sunt supuse periodic controalelor autorităţilor competente în a căror rază teritorială îşi desfăşoară activitatea.--------------Art. 14 a fost modificat de pct. 17 al art. I din LEGEA nr. 426 din 18 iulie 2001, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 411 din 25 iulie 2001.  +  Articolul 14^1 (1) Primării unităţilor administrativ-teritoriale şi persoanele autorizate de aceştia vor controla: a) generarea, colectarea, stocarea, transportul şi tratarea deşeurilor menajere şi de construcţie şi implementarea planului de gestiune a acestora; b) eliminarea deşeurilor de producţie şi a celor periculoase şi implementarea planului local de gestiune a acestora; c) facilităţile şi instalaţiile pentru stocarea şi neutralizarea deşeurilor menajere şi de construcţie şi cele pentru eliminarea deşeurilor industriale şi periculoase. (2) Autorităţile teritoriale de protecţie a mediului inspecteaza şi iau măsuri pentru respectarea de către cei implicaţi în gestionarea deşeurilor a legislaţiei de mediu în vigoare şi a condiţiilor de autorizare impuse conform legii, ţin evidenta şi comunică celor interesaţi informaţiile legate de deşeuri. (3) Autoritatea centrala de protecţie a mediului inspecteaza şi ia măsuri pentru respectarea de către cei implicaţi în gestionarea deşeurilor a legislaţiei de mediu în vigoare şi a condiţiilor de autorizare impuse conform legii pentru investiţiile şi activităţile ce se desfăşoară pe un teritoriu mai mare decât un judeţ. (4) Direcţiile de igiena şi sănătate publică vor exercita controlul sanitar al activităţilor de neutralizare a deşeurilor periculoase. (5) Autorităţile vamale, cele de control al frontierei şi reprezentanţi ai autorităţii de protecţie a mediului controlează împreună cu alte autorităţi publice centrale şi locale şi iau măsuri pentru asigurarea conformitatii incarcaturilor cu documentele insotitoare şi pentru respectarea prevederilor legale referitoare la îndeplinirea condiţiilor de import, export şi tranzit ale deşeurilor.--------------Art. 14^1 a fost introdus de pct. 18 al art. I din LEGEA nr. 426 din 18 iulie 2001, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 411 din 25 iulie 2001.  +  Capitolul II^1Gestionarea deşeurilor--------------Cap. II^1 a fost introdus de pct. 19 al art. I din LEGEA nr. 426 din 18 iulie 2001, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 411 din 25 iulie 2001.  +  Secţiunea 1 Colectarea, transportul, tratarea şi eliminarea deşeurilor--------------Secţiunea 1 din Cap. II^1 a fost introdusă de pct. 19 al art. I din LEGEA nr. 426 din 18 iulie 2001, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 411 din 25 iulie 2001.  +  Articolul 14^2În funcţie de proprietăţi, compoziţie, valoare şi de alte calităţi deşeurile sunt tratate şi transportate astfel încât sa nu împiedice utilizarea lor ulterioară şi raţională.--------------Art. 14^2 a fost introdus de pct. 19 al art. I din LEGEA nr. 426 din 18 iulie 2001, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 411 din 25 iulie 2001.  +  Articolul 14^3Depozitarea şi eliminarea deşeurilor în amplasamentele de prospecţiuni geologice sau de exploatări miniere ale zăcămintelor subterane vor fi astfel efectuate încât sa nu aducă daune calităţii acestor amplasamente şi sa nu provoace daune suplimentare calităţii exploatării, apelor subterane şi peisajului.--------------Art. 14^3 a fost introdus de pct. 19 al art. I din LEGEA nr. 426 din 18 iulie 2001, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 411 din 25 iulie 2001.  +  Articolul 14^4 (1) Amplasamentele destinate amenajărilor pentru gestionarea deşeurilor şi construirea instalaţiilor pentru eliminarea deşeurilor sunt stabilite conform planurilor de amenajare a teritoriului şi de urbanism şi dispoziţiilor cuprinse în legile funciare şi în Codul silvic. (2) Condiţiile generale privind stabilirea amplasamentelor, amenajarea acestora, funcţionarea instalaţiilor pentru tratarea şi eliminarea deşeurilor se stabilesc prin hotărâre a Guvernului.--------------Art. 14^4 a fost introdus de pct. 19 al art. I din LEGEA nr. 426 din 18 iulie 2001, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 411 din 25 iulie 2001.  +  Articolul 14^5Pentru cazurile în care activităţile de tratare şi eliminare a deşeurilor pe un amplasament trebuie să se intrerupa din diverse motive operatorul activităţii are obligaţia de a prezenta autorităţii de protecţie a mediului o evaluare a impactului activităţii asupra mediului şi de a întocmi un plan de închidere şi urmărire postinchidere a amplasamentului, pentru a fi aprobat de autoritatea de protecţie a mediului, în scopul reconstructiei ecologice a zonei.--------------Art. 14^5 a fost introdus de pct. 19 al art. I din LEGEA nr. 426 din 18 iulie 2001, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 411 din 25 iulie 2001.  +  Articolul 14^6Instalaţiile, metodele şi tehnologiile, amplasamentele şi amenajarea acestora pentru tratarea, valorificarea şi eliminarea deşeurilor trebuie astfel construite şi exploatate încât sa nu afecteze mediul şi sănătatea populaţiei.--------------Art. 14^6 a fost introdus de pct. 19 al art. I din LEGEA nr. 426 din 18 iulie 2001, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 411 din 25 iulie 2001.  +  Articolul 14^7În cazul eliminării deşeurilor prin depozitare finala într-un depozit de deşeuri operatorul responsabil de aceasta eliminare are obligaţia sa informeze autorităţile competente în momentul în care se atinge circa 75% din capacitatea proiectata a acestuia, pentru a se demara acţiunea de deschidere a unui nou depozit.--------------Art. 14^7 a fost introdus de pct. 19 al art. I din LEGEA nr. 426 din 18 iulie 2001, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 411 din 25 iulie 2001.  +  Articolul 14^8 (1) Deşeurile depuse în depozite temporare sau deşeurile de la demolarea ori reabilitarea construcţiilor sunt tratate şi transportate de deţinătorii de deşeuri, de cei care executa lucrările de construcţie sau de demolare ori de o altă persoană, pe baza unui contract. (2) Primăria indica amplasamentul pentru eliminarea deşeurilor precizate la alin. (1), modalitatea de eliminare şi ruta de transport până la acesta.--------------Art. 14^8 a fost introdus de pct. 19 al art. I din LEGEA nr. 426 din 18 iulie 2001, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 411 din 25 iulie 2001.  +  Articolul 14^9 (1) În termen de 12 luni de la data intrării în vigoare a legii de aprobare a prezentei ordonanţe de urgenţă consiliile locale adopta: a) taxe, în condiţiile legii, pentru diverse servicii privind gestionarea deşeurilor; b) reglementări referitoare la procedurile şi condiţiile privind colectarea, inclusiv colectarea selectiva, transportul, transferul, neutralizarea, utilizarea şi eliminarea deşeurilor menajere şi a deşeurilor de construcţie şi de la demolări nepericuloase din perimetrul pe care îl administrează. (2) Primăriile vor permite deţinătorilor de deşeuri să îşi transporte deşeurile menajere şi de construcţie până la amplasamentele de eliminare corespunzătoare.--------------Art. 14^9 a fost introdus de pct. 19 al art. I din LEGEA nr. 426 din 18 iulie 2001, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 411 din 25 iulie 2001.  +  Articolul 14^10Deşeurile rezultate din activitatea de transport internaţional de călători se indeparteaza şi se reţin la punctele de ieşire din ţara.--------------Art. 14^10 a fost introdus de pct. 19 al art. I din LEGEA nr. 426 din 18 iulie 2001, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 411 din 25 iulie 2001.--------------Art. 15 a fost abrogat de pct. 20 al art. I din LEGEA nr. 426 din 18 iulie 2001, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 411 din 25 iulie 2001.  +  Secţiunea a 2-a Gestionarea deşeurilor periculoase--------------Art. 16 a fost abrogat de pct. 20 al art. I din LEGEA nr. 426 din 18 iulie 2001, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 411 din 25 iulie 2001.  +  Articolul 17 (1) În termen de 90 de zile de la aprobarea listei cuprinzând deşeurile periculoase autorităţile competente adopta norme corespunzătoare pentru ambalarea şi etichetarea deşeurilor periculoase, în cursul colectării, transportului şi depozitarii temporare, conform normelor internaţionale în vigoare. (2) Controlul privind colectarea şi operaţiunile de transport în cazul deşeurilor periculoase se efectuează de către organismele abilitate prin lege şi are în vedere, în mod deosebit, originea şi destinaţia unor astfel de deşeuri. (3) În cazul în care deşeurile periculoase sunt transportate dintr-un loc în altul transportul trebuie să fie însoţit de un formular de identificare tipizat. Modelul acestui formular se aproba prin ordin comun al autorităţii centrale pentru transporturi şi al autorităţii centrale pentru protecţia mediului, în termen de 90 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă.  +  Articolul 18În cadrul planurilor de gestionare a deşeurilor, stabilite conform prevederilor art. 8, autorităţile competente stabilesc secţiuni speciale pentru gestionarea deşeurilor periculoase.  +  Capitolul III Obligaţii în domeniul gestionării deşeurilor  +  Secţiunea 1 Obligaţiile producătorilor de deşeuri  +  Articolul 18^1 (1) Autorităţile competente întocmesc lista cuprinzând deşeurile periculoase în termen de 90 de zile de la data intrării în vigoare a legii de aprobare a prezentei ordonanţe de urgenţă. Lista se elaborează pe baza categoriilor sau tipurilor generice de deşeuri periculoase, prezentate în anexa nr. I C, şi a constituentilor acestor deşeuri, prezentaţi în anexa nr. I D, constituenti care fac ca aceste deşeuri să fie periculoase atunci când au proprietăţile descrise în anexa nr. I E. Lista cuprinzând deşeurile periculoase, precum şi actualizarea periodică a acesteia se vor aproba prin hotărâre a Guvernului. (2) Deşeurile periculoase se identifica şi se înregistrează la fiecare loc de producere, de descărcare sau de depozitare. (3) Unităţile care produc, valorifica, colectează sau transporta deşeuri periculoase trebuie să asigure condiţiile necesare pentru depozitarea separată a diferitelor categorii de deşeuri periculoase, în funcţie de proprietăţile fizico-chimice, de compatibilitati şi de natura substanţelor de stingere care pot fi utilizate pentru fiecare categorie de deşeuri în caz de incendiu. Se interzice amestecul diferitelor categorii de deşeuri periculoase, precum şi al deşeurilor periculoase cu deşeuri nepericuloase, cu excepţia situaţiilor menţionate la alin. (4). (4) În scopul îmbunătăţirii securităţii operaţiunilor de valorificare şi eliminare, amestecul de deşeuri periculoase cu alte deşeuri, substanţe sau materiale se poate face numai cu acordul autorităţilor competente şi doar în situaţiile în care sunt respectate condiţiile precizate la art. 5. (5) În situaţiile în care deşeurile periculoase sunt deja amestecate cu alte deşeuri, substanţe sau materiale, separarea trebuie să fie efectuată dacă este fezabila din punct de vedere tehnic şi economic şi dacă este necesară pentru respectarea prevederilor art. 5.--------------Art. 18^1 a fost introdus de pct. 21 al art. I din LEGEA nr. 426 din 18 iulie 2001, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 411 din 25 iulie 2001.  +  Articolul 19Producătorii de deşeuri, precum şi proiectantii specializaţi în conceptia şi proiectarea activităţilor ce pot genera deşeuri au următoarele obligaţii:--------------Partea introductivă a art. 19 a fost modificată de pct. 22 al art. I din LEGEA nr. 426 din 18 iulie 2001, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 411 din 25 iulie 2001. a) sa adopte, încă de la faza de conceptie şi proiectare a unui produs, soluţiile şi tehnologiile de eliminare sau de diminuare la minimum posibil a producerii deşeurilor; b) sa ia măsurile necesare de reducere la minimum a cantităţilor de deşeuri rezultate din activităţile existente; c) sa nu pună în circulaţie produse, dacă nu exista posibilitatea eliminării acestora ca deşeuri, în condiţiile respectării prevederilor art. 5; d) sa conceapa şi sa proiecteze tehnologiile şi activităţile specifice, astfel încât să se reducă la minimum posibil cantitatea de deşeuri generata de aceste tehnologii; e) sa ambaleze produsele în mod corespunzător, pentru a preveni deteriorarea şi transformarea acestora în deşeuri; f) sa evite formarea unor stocuri de materii prime, materiale auxiliare, produse şi subproduse ce se pot deteriora ori pot deveni deşeuri ca urmare a depăşirii termenului de valabilitate; g) sa valorifice în totalitate, dacă este posibil din punct de vedere tehnic şi economic, subprodusele rezultate din procesele tehnologice; h) sa nu amestece diferitele categorii de deşeuri periculoase sau deşeuri periculoase cu deşeuri nepericuloase, cu excepţia prevederilor art. 16 alin. (4); i) să asigure echipamente de protecţie şi de lucru adecvate operaţiunilor aferente gestionării deşeurilor în condiţii de securitate a muncii; j) sa nu genereze fenomene de poluare prin descărcări necontrolate de deşeuri în mediu; k) sa ia măsurile necesare astfel încât eliminarea deşeurilor să se facă în condiţii de respectare a reglementărilor privind protecţia populaţiei şi a mediului; l) sa nu abandoneze deşeurile şi sa nu le depoziteze în locuri neautorizate; m) sa separe deşeurile înainte de colectare, în vederea valorificării sau eliminării acestora; n) sa desemneze o persoană, din rândul angajaţilor proprii, care să urmărească şi să asigure îndeplinirea obligaţiilor prevăzute de lege în sarcina producătorilor de deşeuri. o) sa ţină evidenta deşeurilor şi operaţiunilor cu deşeuri în conformitate cu prevederile prezentei ordonanţe de urgenţă;--------------Litera o) a art. 19 a fost introdusă de pct. 23 al art. I din LEGEA nr. 426 din 18 iulie 2001, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 411 din 25 iulie 2001. p) să permită accesul autorităţilor de inspecţie şi control la metodele, tehnologiile şi instalaţiile pentru tratarea, valorificarea şi eliminarea deşeurilor tehnologice, precum şi la documentele care se referă la deşeuri;--------------Litera p) a art. 19 a fost introdusă de pct. 23 al art. I din LEGEA nr. 426 din 18 iulie 2001, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 411 din 25 iulie 2001. r) sa prevadă şi sa realizeze măsurile restrictive necesare care trebuie să fie luate după închiderea amplasamentelor şi încheierea activităţilor.--------------Litera r) a art. 19 a fost introdusă de pct. 23 al art. I din LEGEA nr. 426 din 18 iulie 2001, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 411 din 25 iulie 2001.  +  Articolul 19^1Producătorii de deşeuri sunt obligaţi sa implementeze Planul naţional de gestiune a deşeurilor care este stabilit conform art. 8 alin. (1).--------------Art. 19^1 a fost introdus de pct. 24 al art. I din LEGEA nr. 426 din 18 iulie 2001, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 411 din 25 iulie 2001.  +  Articolul 20Producătorii şi deţinătorii de deşeuri periculoase au obligaţia sa elaboreze, în condiţiile legii, planuri de intervenţie pentru situaţii accidentale şi să asigure condiţiile de aplicare a acestora.  +  Articolul 21 (1) Producătorii şi deţinătorii de deşeuri au obligaţia să asigure valorificarea sau eliminarea deşeurilor prin mijloace proprii sau prin predarea deşeurilor proprii unor unităţi autorizate, în vederea valorificării sau eliminării acestora; livrarea şi primirea deşeurilor de producţie, deşeurilor menajere, deşeurilor de construcţie şi de la demolări şi deşeurilor periculoase, în vederea eliminării lor, trebuie să se efectueze numai pe bază de contract.--------------Alin. (1) al art. 21 a fost modificat de pct. 25 al art. I din LEGEA nr. 426 din 18 iulie 2001, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 411 din 25 iulie 2001. (2) Producătorii şi deţinătorii de deşeuri îşi organizează sistemul propriu de eliminare a deşeurilor, dacă deşeurile nu pot fi preluate de unităţi specializate din sistemul organizat în acest scop, conform prevederilor art. 7.  +  Secţiunea a 2-a Obligaţiile transportatorilor de deşeuri  +  Articolul 22 (1) Operatorii de transport specializaţi pentru transportul urban de deşeuri trebuie să fie autorizaţi de autorităţile de protecţie a mediului, după notificarea activităţii de transport, de către autorităţile administraţiei publice locale. În cazul în care se efectuează transporturi interurbane sau internaţionale de deşeuri operatorul de transport rutier trebuie să deţină şi licenta de transport pentru mărfuri periculoase, emisă de Ministerul Lucrărilor Publice, Transporturilor şi Locuinţei.--------------Alin. (1) al art. 22 a fost modificat de pct. 26 al art. I din LEGEA nr. 426 din 18 iulie 2001, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 411 din 25 iulie 2001. (2) Pentru transportul feroviar, naval sau aerian al deşeurilor operatorii de transport trebuie să respecte reglementările emise de Ministerul Transporturilor şi de Ministerul Apelor, Pădurilor şi Protecţiei Mediului.  +  Articolul 23Operatorii de transport de deşeuri au următoarele obligaţii: a) sa utilizeze numai mijloace de transport adecvate naturii deşeurilor transportate, care să nu permită împrăştierea deşeurilor şi emanatii de noxe în timpul transportului, astfel încât să fie respectate normele privind sănătatea populaţiei şi a mediului înconjurător; b) să asigure instruirea personalului pentru încărcarea, transportul şi descărcarea deşeurilor în condiţii de siguranţă şi pentru intervenţie în cazul unor defectiuni sau accidente;--------------Litera b) a art. 23 a fost modificată de pct. 27 al art. I din LEGEA nr. 426 din 18 iulie 2001, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 411 din 25 iulie 2001. c) să deţină toate documentele necesare de însoţire a deşeurilor transportate, din care să rezulte deţinătorul, destinatarul, tipurile de deşeuri, locul de încărcare, locul de destinaţie şi, după caz, cantitatea de deşeuri transportate şi codificarea acestora conform legii; d) sa nu abandoneze deşeurile pe traseu; e) să respecte pentru transportul deşeurilor periculoase reglementările specifice transportului de mărfuri periculoase cu aceleaşi caracteristici; f) sa folosească traseele cele mai scurte şi/sau cu cel mai redus risc pentru sănătatea populaţiei şi a mediului şi care au fost aprobate de autorităţile competente; g) sa posede dotarea tehnica necesară pentru intervenţie în cazul unor accidente sau defectiuni apărute în timpul transportării deşeurilor periculoase sau, în cazul în care nu deţin dotarea tehnica şi de personal corespunzătoare, să asigure acest lucru prin unităţi specializate; h) sa anunţe autorităţile pentru protecţia mediului despre orice transport de deşeuri periculoase, înaintea efectuării acestuia, precum şi unităţile de pompieri, în cazul transportului deşeurilor cu pericol de incendiu sau explozie.  +  Articolul 24Transporturile internaţionale de deşeuri se fac cu respectarea convenţiilor internaţionale la care România este parte.  +  Secţiunea a 3-a Obligaţiile operatorilor în domeniul valorificării şi eliminării deşeurilor  +  Articolul 25Unităţile care valorifica deşeurile au următoarele obligaţii: a) să deţină spaţii special amenajate pentru depozitarea temporară a deşeurilor, în condiţiile prevăzute la art. 5; b) sa evite formarea de stocuri de deşeuri ce urmează să fie valorificate, precum şi de produse rezultate în urma valorificării, care ar putea genera fenomene de poluare a mediului sau care prezintă riscuri de incendiu faţă de vecinătăţi; c) sa folosească tehnologii şi instalaţii omologate pentru valorificarea deşeurilor; d) sa supună eliminării finale reziduurile rezultate din valorificarea deşeurilor.  +  Articolul 26Unităţile care elimina deşeurile au următoarele obligaţii: a) să asigure eliminarea, în totalitate şi în timp util, a deşeurilor care le sunt încredinţate; b) sa folosească tehnologii şi instalaţii omologate pentru eliminarea deşeurilor; c) sa amplaseze şi sa amenajeze depozitul final de deşeuri într-un spaţiu şi în condiţii corespunzătoare, conform prevederilor art. 5 şi numai cu acordul autorităţilor competente; d) sa introducă în depozitul final numai deşeurile permise de autorităţile competente şi să respecte tehnologia de depozitare aprobată de acestea; e) sa supravegheze permanent modul de depozitare finala a deşeurilor sub aspectul stabilitatii şi etanseitatii şi să efectueze măsurătorile necesare stabilite de autorităţile competente pentru exploatarea în condiţii de siguranţă a depozitelor respective; f) sa exploateze la parametrii proiectati instalaţiile de depoluare cu care sunt dotate şi să se doteze cu instalaţii pentru depoluare, acolo unde acestea lipsesc; g) să execute lucrările de reconstrucţie ecologica şi de încadrare în peisajul zonei, impuse de autorităţile competente, şi sa organizeze supravegherea în continuare a depozitelor după sistarea depunerii deşeurilor; h) sa supravegheze activităţile de eliminare a deşeurilor şi să execute controlul şi monitorizarea emisiilor şi imisiilor de poluanti, prin laboratorul propriu sau în colaborare cu alte laboratoare atestate de autorităţile competente.  +  Secţiunea a 4-a Alte obligaţii ale persoanelor fizice, ale persoanelor fizice autorizate sa desfăşoare activităţi independente şi ale persoanelor juridice  +  Articolul 27Persoanele fizice au următoarele obligaţii: a) să depună separat deşeurile şi deşeurile de ambalaje reciclabile acolo unde exista recipiente special destinate acestui scop;--------------Litera a) a art. 27 a fost modificată de pct. 28 al art. I din LEGEA nr. 426 din 18 iulie 2001, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 411 din 25 iulie 2001. b) sa nu abandoneze şi sa nu depoziteze deşeurile în afară locurilor destinate acestui scop; c) sa valorifice deşeurile combustibile şi degradabile biologic, rezultate în gospodăriile din mediul rural, iar pe cele nerecuperabile să le depună în depozitul final de deşeuri al localităţii.--------------Litera c) a art. 27 a fost modificată de pct. 28 al art. I din LEGEA nr. 426 din 18 iulie 2001, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 411 din 25 iulie 2001.  +  Articolul 28Persoanele fizice autorizate sa desfăşoare activităţi independente şi persoanele juridice din a căror activitate rezultă deşeuri, precum şi cele care transporta, elimina, importa, exporta şi executa tranzit de deşeuri, pe lângă obligaţiile menţionate în cuprinsul secţiunilor 1-3 din prezentul capitol mai au şi următoarele obligaţii:--------------Partea introductivă a art. 28 a fost modificată de pct. 29 al art. I din LEGEA nr. 426 din 18 iulie 2001, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 411 din 25 iulie 2001. a) să execute lucrările şi sa desfăşoare activităţile numai după obţinerea acordurilor şi autorizaţiilor prevăzute în prezenta ordonanţă de urgenţă şi cu respectarea stricta a acestora; b) sa returneze în ţara exportatoare deşeurile introduse ilegal în ţara. Deşeurile importate, pierdute ori abandonate în timpul transportului pe teritoriul României, precum şi produsele importate care au devenit deşeuri în timpul transportului sau vamuirii prin depăşirea termenului de valabilitate, se returnează în ţara exportatoare, iar costul operaţiunii se suporta de cei vinovaţi; c) să se asigure la exportul de deşeuri ca s-au respectat toate obligaţiile internaţionale şi ca ţara destinatara accepta deşeurile exportate din România; costul returnarii deşeurilor exportate se suporta de cei vinovaţi; d) să asigure colectarea, transportul şi eliminarea produselor proprii sau achiziţionate care au devenit deşeuri prin depăşirea termenului de valabilitate sau ca urmare a unei gestionari defectuoase a produselor şi sa suporte costurile aferente; e) sa realizeze lucrările de refacere a mediului deteriorat de deşeuri, impuse de autorităţile competente; f) sa suporte costul pagubelor aduse populaţiei, agenţilor economici şi instituţiilor prin gestionarea defectuoasă a deşeurilor; g) sa ţină o evidenta stricta a producerii, transportului, valorificării şi eliminării deşeurilor, în conformitate cu prevederile art. 15 lit. a); h) sa anunţe autorităţile sanitare, pe cele de protecţia mediului şi consiliile locale, ori de câte ori intervin modificări în producerea, transportul şi eliminarea deşeurilor.  +  Capitolul IV Comerţul internaţional şi tranzitul cu deşeuri  +  Articolul 29Importul în România de deşeuri de orice natura, în stare bruta sau prelucrata, este interzis, cu excepţia anumitor categorii de deşeuri ce constituie resurse secundare de materii prime utile, în conformitate cu reglementările dispuse prin acte normative propuse de autoritatea publică centrala de protecţie a mediului şi aprobate de Guvern.--------------Art. 29 a fost modificat de pct. 30 al art. I din LEGEA nr. 426 din 18 iulie 2001, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 411 din 25 iulie 2001.  +  Articolul 30Producătorii şi deţinătorii de deşeuri periculoase pot elimina aceste deşeuri în alte tari care dispun de tehnologie adecvată şi care accepta să efectueze asemenea operaţiuni.  +  Articolul 31Exportul de deşeuri se poate face numai cu respectarea reglementărilor legale în vigoare, cu aprobarea autorităţilor competente desemnate de ţara importatoare, precum şi cu respectarea prevederilor convenţiilor internaţionale la care România este parte.  +  Articolul 32Tranzitul de deşeuri pe teritoriul României poate fi făcut numai cu respectarea prevederilor Legii nr. 6/1991 pentru aderarea la Convenţia de la Basel privind controlul transportului peste frontiere al deşeurilor periculoase şi al eliminării acestora, precum şi ale altor convenţii internaţionale ratificate de România.  +  Articolul 33În termen de 60 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă autorităţile competente elaborează norme privind regimul de import, export şi tranzit al deşeurilor, care se aproba prin hotărâre a Guvernului.  +  Capitolul V Facilităţi  +  Articolul 34 (1) În scopul stimulării investiţiilor în domeniul gestionării deşeurilor, al extinderii activităţilor de gestionare a deşeurilor, prin utilizarea instrumentelor economice şi a parghiilor specifice economiei de piaţa, Guvernul poate stabili facilităţi fiscale pentru cei care gestionează deşeuri şi, în mod deosebit, pentru cei care valorifica deşeuri. (2) La propunerea autorităţii centrale de protecţie a mediului se vor aloca anual, prin legea bugetului de stat, resurse destinate pentru construirea şi funcţionarea unor instalaţii şi aplicarea de tehnologii destinate tratarii şi eliminării deşeurilor pentru care procesarea în sistem centralizat este avantajoasă economic şi rezolva probleme de mediu la nivel regional sau chiar naţional. (3) Prin hotărâre a Guvernului se pot nominaliza agenţi economici care fac dovada ca au astfel de facilităţi cu echipamente adecvate şi care nu mai reclama costuri excesive pentru import.--------------Art. 34 a fost modificat de pct. 31 al art. I din LEGEA nr. 426 din 18 iulie 2001, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 411 din 25 iulie 2001.  +  Articolul 35Consiliile locale hotărăsc, în condiţiile legii, asigurarea cu prioritate a unor terenuri, în vederea realizării depozitelor şi instalaţiilor de valorificare şi eliminare a deşeurilor pentru localităţi, ce constituie cauza de utilitate publică.--------------Art. 35 a fost modificat de pct. 32 al art. I din LEGEA nr. 426 din 18 iulie 2001, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 411 din 25 iulie 2001.  +  Articolul 36Autorităţile competente asigura, în condiţiile legii, accesul investitorilor şi al întreprinzătorilor în domeniul gestionarii deşeurilor la informaţiile disponibile din acest domeniu.  +  Articolul 37Guvernul analizează şi garantează, prin Ministerul Finanţelor Publice, în limita plafonului de îndatorare publică externa aprobat şi a prevederilor legii bugetului de stat, împrumuturile şi finantarile externe destinate realizării unor proiecte importante sau de interes general în domeniul gestionării deşeurilor.--------------Art. 37 a fost modificat de pct. 33 al art. I din LEGEA nr. 426 din 18 iulie 2001, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 411 din 25 iulie 2001.  +  Capitolul VIAtribuţii şi raspunderi ale autorităţilor administraţiei publice centrale şi locale--------------Titlul Cap. VI a fost modificat de pct. 34 al art. I din LEGEA nr. 426 din 18 iulie 2001, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 411 din 25 iulie 2001.  +  Articolul 38 (1) În conformitate cu prevederile prezentei ordonanţe de urgenţă autoritatea competentă căreia îi revin atribuţii şi responsabilităţi în ceea ce priveşte regimul deşeurilor este Ministerul Apelor şi Protecţiei Mediului. Alte autorităţi publice cu atribuţii în domeniul gestionării deşeurilor sunt: Ministerul Sănătăţii şi Familiei, Ministerul Industriei şi Resurselor, Ministerul Lucrărilor Publice, Transporturilor şi Locuinţei, Ministerul Agriculturii, Alimentaţiei şi Pădurilor, Ministerul de Interne, Ministerul Apărării Naţionale, Ministerul Administraţiei Publice, consiliile locale şi judeţene.--------------Alin. (1) al art. 38 a fost modificat de pct. 35 al art. I din LEGEA nr. 426 din 18 iulie 2001, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 411 din 25 iulie 2001. (2) Pentru îndeplinirea atribuţiilor şi responsabilităţilor privind regimul deşeurilor autorităţile competente menţionate la alin. (1) vor constitui, în termen de 60 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă, structuri proprii cu atribuţii în acest sens.  +  Articolul 39Ministerul Apelor şi Protecţiei Mediului are următoarele atribuţii şi raspunderi:--------------Partea introductivă a art. 39 a fost modificată de pct. 36 al art. I din LEGEA nr. 426 din 18 iulie 2001, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 411 din 25 iulie 2001. a) elaborează, împreună cu alte autorităţi ale administraţiei publice centrale şi locale, Strategia naţionala pentru gestionarea deşeurilor şi Planul naţional pentru gestionarea deşeurilor;--------------Litera a) a art. 39 a fost modificată de pct. 36 al art. I din LEGEA nr. 426 din 18 iulie 2001, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 411 din 25 iulie 2001. b) iniţiază, cu consultarea şi avizul ministerelor interesate, proiecte de acte normative care privesc gestionarea deşeurilor; c) avizează reglementările specifice în domeniul gestionării deşeurilor, elaborate de celelalte autorităţi publice;--------------Litera c) a art. 39 a fost modificată de pct. 36 al art. I din LEGEA nr. 426 din 18 iulie 2001, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 411 din 25 iulie 2001. d) monitorizează impactul produs de deşeuri asupra factorilor de mediu; e) controlează şi reglementează activităţile de gestionare a deşeurilor în conformitate cu atribuţiile şi competentele stabilite prin lege; f) prezintă anual Guvernului, pe baza datelor statistice, rapoarte privind gestionarea deşeurilor; g) organizează, împreună cu celelalte autorităţi publice centrale şi locale şi cu organizaţiile neguvernamentale, programe de instruire şi educare a populaţiei în domeniul gestionării deşeurilor;--------------Litera g) a art. 39 a fost modificată de pct. 36 al art. I din LEGEA nr. 426 din 18 iulie 2001, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 411 din 25 iulie 2001. h) reglementează, împreună cu celelalte autorităţi publice, activitatea de import, export şi tranzit al deşeurilor.--------------Litera h) a art. 39 a fost modificată de pct. 36 al art. I din LEGEA nr. 426 din 18 iulie 2001, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 411 din 25 iulie 2001.  +  Articolul 40Ministerul Sănătăţii şi Familiei are următoarele atribuţii:--------------Partea introductivă a art. 40 a fost modificată de pct. 37 al art. I din LEGEA nr. 426 din 18 iulie 2001, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 411 din 25 iulie 2001. a) evalueaza impactul produs de deşeuri asupra sănătăţii populaţiei; b) elaborează strategia şi programul de gestionare a deşeurilor rezultate de la unităţile sanitare de asistenţa medicală, de cercetare medicală şi învăţământ medical de stat şi privat şi asigura condiţiile de aducere la îndeplinire a acestora ;--------------Litera b) a art. 40 a fost modificată de pct. 37 al art. I din LEGEA nr. 426 din 18 iulie 2001, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 411 din 25 iulie 2001. c) elaborează reglementări specifice pentru gestionarea deşeurilor provenite de la unităţile sanitare, de asistenţa medicală, de cercetare medicală şi de învăţământ medical, cu avizul autorităţii publice centrale pentru protecţia mediului; d) controlează activităţile de gestionare a deşeurilor în conformitate cu atribuţiile şi competentele stabilite prin lege.  +  Articolul 41 (1) Ministerul Industriei şi Resurselor are următoarele atribuţii:--------------Partea introductivă a alin. (1) al art. 41 a fost modificată de pct. 38 al art. I din LEGEA nr. 426 din 18 iulie 2001, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 411 din 25 iulie 2001. a) elaborează strategii şi programe sectoriale de gestionare a deşeurilor industriale, de reconstrucţie ecologica şi urmăreşte aducerea la îndeplinire a acestora de către agenţii economici;--------------Litera a) a alin. (1) al art. 41 a fost modificată de pct. 38 al art. I din LEGEA nr. 426 din 18 iulie 2001, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 411 din 25 iulie 2001. b) participa la elaborarea reglementărilor specifice pentru gestionarea diferitelor tipuri de deşeuri industriale, precum şi pentru operaţiunile de reciclare şi de valorificare a acestor deşeuri, cu avizul autorităţii publice centrale de protecţie a mediului;--------------Litera b) a alin. (1) al art. 41 a fost modificată de pct. 38 al art. I din LEGEA nr. 426 din 18 iulie 2001, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 411 din 25 iulie 2001. c) coordonează şi supraveghează, prin Comisia Naţionala de Reciclare a Materialelor, activitatea de reciclare a deşeurilor industriale şi autorizeaza activităţile de reciclare a materialelor şi deşeurilor recuperabile; d) reglementează activitatea de import şi export al deşeurilor în condiţiile prezentei ordonanţe de urgenţă, cu avizul autorităţii publice centrale pentru protecţia mediului. (2) Ministerul Afacerilor Externe reglementează importurile şi exporturile de deşeuri prin eliberarea licenţelor de import-export pentru deşeurile supuse licentierii.--------------Alin. (2) al art. 41 a fost introdus de pct. 38 al art. I din LEGEA nr. 426 din 18 iulie 2001, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 411 din 25 iulie 2001.  +  Articolul 42Ministerul Lucrărilor Publice, Transporturilor şi Locuinţei are următoarele atribuţii:--------------Partea introductivă a art. 42 a fost modificată de pct. 39 al art. I din LEGEA nr. 426 din 18 iulie 2001, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 411 din 25 iulie 2001. a) elaborează, împreună cu administraţia publică locală, strategii şi programe sectoriale de de gestionare a deşeurilor; b) participa, împreună cu alte autorităţi publice, la elaborarea reglementărilor specifice pentru gestionarea deşeurilor menajere;--------------Litera b) a art. 42 a fost modificată de pct. 39 al art. I din LEGEA nr. 426 din 18 iulie 2001, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 411 din 25 iulie 2001. c) organizează şi realizează, împreună cu autorităţile administraţiei publice locale, sisteme de gestionare a deşeurilor menajere, integrate în planurile de urbanism general şi amenajare a teritoriului, şi urmăreşte realizarea proiectelor din acest domeniu;--------------Litera c) a art. 42 a fost modificată de pct. 39 al art. I din LEGEA nr. 426 din 18 iulie 2001, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 411 din 25 iulie 2001. d) elaborează reglementări specifice privind obligaţiile consiliilor locale legate de gestionarea deşeurilor. e) participa la elaborarea planurilor sectoriale de gestionare a deşeurilor provenite din activităţile de transport şi auxiliare şi urmăreşte realizarea acestora de către agenţii economici aflaţi în subordinea sau în coordonarea sa;--------------Litera e) a art. 42 a fost introdusă de pct. 40 al art. I din LEGEA nr. 426 din 18 iulie 2001, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 411 din 25 iulie 2001. f) participa la elaborarea reglementărilor specifice privind gestionarea deşeurilor provenite din activităţile de transport şi auxiliare;--------------Litera f) a art. 42 a fost introdusă de pct. 40 al art. I din LEGEA nr. 426 din 18 iulie 2001, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 411 din 25 iulie 2001. g) participa la elaborarea de reglementări specifice pentru controlarea activităţii de transport al deşeurilor.--------------Litera g) a art. 42 a fost introdusă de pct. 40 al art. I din LEGEA nr. 426 din 18 iulie 2001, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 411 din 25 iulie 2001.  +  Articolul 43Ministerul Agriculturii, Alimentaţiei şi Pădurilor are următoarele atribuţii:--------------Partea introductivă a art. 43 a fost modificată de pct. 41 al art. I din LEGEA nr. 426 din 18 iulie 2001, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 411 din 25 iulie 2001. a) elaborează strategii şi programe sectoriale de gestionare a deşeurilor rezultate din agricultura şi din industria alimentara şi urmăreşte realizarea acestora de către societăţile comerciale şi alţi agenţi economici din aceste sectoare economice; b) participa la elaborarea de reglementări specifice privind gestionarea deşeurilor provenite din agricultura şi din industria alimentara.--------------Litera b) a art. 43 a fost modificată de pct. 41 al art. I din LEGEA nr. 426 din 18 iulie 2001, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 411 din 25 iulie 2001. c) avizează propunerile de amplasamente pentru instalaţii, rampe, depozite etc., privind deşeurile, pe terenurile cu destinaţie agricolă; d) aproba şi controlează modul de utilizare a deşeurilor pentru fertilizarea sau ameliorarea solurilor.--------------Art. 44 a fost abrogat de pct. 42 al art. I din LEGEA nr. 426 din 18 iulie 2001, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 411 din 25 iulie 2001.  +  Articolul 45Ministerul Muncii şi Solidarităţii Sociale are următoarele atribuţii:--------------Partea introductivă a art. 45 a fost modificată de pct. 43 al art. I din LEGEA nr. 426 din 18 iulie 2001, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 411 din 25 iulie 2001. a) elaborează reglementări specifice privind securitatea şi protecţia muncii în domeniul gestionării deşeurilor; b) controlează şi reglementează activităţile de gestionare a deşeurilor în conformitate cu atribuţiile şi competentele stabilite prin lege.  +  Articolul 46Ministerul de Interne sprijină autorităţile publice în îndeplinirea atribuţiilor şi raspunderilor ce le revin pentru aplicarea şi respectarea prevederilor prezentei ordonanţe de urgenţă şi a altor prevederi legale referitoare la deşeuri.--------------Art. 46 a fost modificat de pct. 44 al art. I din LEGEA nr. 426 din 18 iulie 2001, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 411 din 25 iulie 2001.  +  Articolul 47Ministerul Apărării Naţionale are următoarele atribuţii şi raspunderi: a) elaborează strategia şi programul de gestionare a deşeurilor provenite din domeniul militar şi asigura condiţiile necesare pentru realizarea acestora;--------------Litera a) a art. 47 a fost modificat de pct. 45 al art. I din LEGEA nr. 426 din 18 iulie 2001, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 411 din 25 iulie 2001. b) elaborează reglementări specifice privind gestionarea deşeurilor rezultate din domeniul militar, cu avizul autorităţii publice centrale pentru protecţia mediului; c) supraveghează şi controlează respectarea de către unităţile din subordine a prevederilor prezentei ordonanţe de urgenţă şi ale altor reglementări privind deşeurile.  +  Articolul 48Ministerul Administraţiei Publice are următoarele atribuţii: a) participa la elaborarea planurilor de gestionare a deşeurilor în domeniul serviciilor publice de gospodărie comunală; b) urmăreşte îndeplinirea obiectivelor din Planul naţional de gestionare a deşeurilor şi sprijină administraţia publică locală pentru aplicarea acestora.--------------Art. 48 a fost modificat de pct. 46 al art. I din LEGEA nr. 426 din 18 iulie 2001, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 411 din 25 iulie 2001.  +  Articolul 49Primării şi consiliile locale au următoarele obligaţii şi atribuţii:--------------Partea introductivă a art. 49 a fost modificată de pct. 47 al art. I din LEGEA nr. 426 din 18 iulie 2001, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 411 din 25 iulie 2001.1. urmăresc şi asigura îndeplinirea prevederilor din planurile de gestionare a deşeurilor, elaborate în conformitate cu prevederile art. 8, şi asigura curăţenia localităţilor prin:--------------Punctul 1 al art. 49 a fost introdus de pct. 48 al art. I din LEGEA nr. 426 din 18 iulie 2001, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 411 din 25 iulie 2001. a) sistemul de colectare, inclusiv asigurarea etapizata a colectării selective, transport, neutralizare, valorificare, incinerare şi depozitare finala;--------------Litera a) a punctului 1 al art. 49 a fost modificată de pct. 49 al art. I din LEGEA nr. 426 din 18 iulie 2001, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 411 din 25 iulie 2001. b) implementarea şi controlul funcţionarii sistemului; c) dotarea căilor de comunicaţie şi a locurilor publice de colectare a deşeurilor cu un număr suficient de recipiente pentru colectarea selectiva a acestora; d) colectarea selectiva şi transportul la timp al întregii cantităţi de deşeuri produse pe teritoriul localităţilor; e) existenta unor depozite finale pentru deşeurile colectate selectiv, dimensionate corespunzător şi amenajate pentru a asigura protecţia sănătăţii populaţiei şi a mediului; f) interzicerea depozitarilor de deşeuri în alte locuri decât cele destinate depozitelor stabilite prin documentaţiile urbanistice; g) elaborarea de instrucţiuni pentru agenţii economici, instituţii şi populaţie privind modul de gestionare a deşeurilor în cadrul localităţilor şi aducerea la cunoştinţa acestora prin mijloace adecvate; h) orice alte măsuri şi mijloace legale pe care le considera necesare.2. aproba studii şi prognoze orientative privind gestionarea deşeurilor;--------------Punctul 2 al art. 49 a fost introdus de pct. 50 al art. I din LEGEA nr. 426 din 18 iulie 2001, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 411 din 25 iulie 2001.3. hotărăsc asocierea cu alte autorităţi ale administraţiei publice locale, precum şi colaborarea cu agenţii economici, în scopul realizării unor lucrări de interes public privind gestiunea deşeurilor;--------------Punctul 3 al art. 49 a fost introdus de pct. 50 al art. I din LEGEA nr. 426 din 18 iulie 2001, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 411 din 25 iulie 2001.4. acţionează pentru refacerea şi protecţia mediului.--------------Punctul 4 al art. 49 a fost introdus de pct. 50 al art. I din LEGEA nr. 426 din 18 iulie 2001, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 411 din 25 iulie 2001.  +  Articolul 49^1Consiliile judeţene au următoarele atribuţii: a) coordonează activitatea consiliilor locale, în vederea realizării serviciilor publice de interes judeţean privind gestionarea deşeurilor; b) acorda consiliilor locale sprijin şi asistenţa tehnica în elaborarea planurilor locale de gestiune a deşeurilor; c) adopta planurile privind gestiunea deşeurilor; d) hotărăsc asocierea cu alte autorităţi ale administraţiei publice judeţene pentru realizarea unor lucrări de interes public privind gestiunea deşeurilor; e) analizează propunerile făcute de consiliile locale, în vederea elaborării de prognoze pentru refacerea şi protecţia mediului; f) urmăresc şi asigura respectarea de către consiliile locale a prevederilor prezentei ordonanţe de urgenţă.--------------Art. 49^1 a fost introdus de pct. 51 al art. I din LEGEA nr. 426 din 18 iulie 2001, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 411 din 25 iulie 2001.  +  Articolul 50În scopul îndeplinirii atribuţiilor şi responsabilităţilor în domeniul gestionării deşeurilor, pentru coordonarea activităţilor şi promovarea unor acţiuni eficiente în acest domeniu, precum şi pentru realizarea unei bune colaborări între autorităţile competente responsabile de gestionarea deşeurilor, în cadrul Ministerului Apelor şi Protecţiei Mediului se constituie Direcţia generală de deşeuri şi substanţe chimice periculoase.--------------Art. 50 a fost modificat de pct. 52 al art. I din LEGEA nr. 426 din 18 iulie 2001, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 411 din 25 iulie 2001.  +  Capitolul VII Sancţiuni  +  Articolul 51Constituie contravenţie următoarele fapte, dacă nu au fost săvârşite în astfel de condiţii încât, potrivit legii penale, să fie considerate infracţiuni, şi se sancţionează după cum urmează:1. cu amendă de la 1.000.000 lei la 10.000.000 lei pentru persoanele fizice şi de la 50.000.000 lei la 100.000.000 lei pentru persoanele juridice, pentru:--------------Partea introductivă a punctului 1 al art. 51 a fost modificată de pct. 53 al art. I din LEGEA nr. 426 din 18 iulie 2001, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 411 din 25 iulie 2001. a) abandonarea deşeurilor urbane şi a ambalajelor pe spaţiile verzi, căile de comunicaţie, în locuri publice sau în alte locuri nepermise; b) nerespectarea prevederilor Planului naţional de gestionare a deşeurilor;--------------Litera b) a punctului 1 al art. 51 a fost modificată de pct. 53 al art. I din LEGEA nr. 426 din 18 iulie 2001, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 411 din 25 iulie 2001. c) nerespectarea sarcinilor stabilite de autorităţile competente privind condiţiile de producere, colectare, reutilizare, reciclare, tratare, transport şi eliminare a deşeurilor; d) necontractarea cu unităţi specializate a colectării, reutilizarii, reciclarii, transportului şi eliminării deşeurilor, în situaţia în care aceste activităţi nu se pot executa prin mijloace proprii; e) neexecutarea la termenele stabilite a lucrărilor, dotărilor şi măsurilor destinate reducerii cantităţii de deşeuri produse, colectării şi colectării selective, transportului, valorificării şi eliminării deşeurilor;--------------Litera e) a punctului 1 al art. 51 a fost introdusă de pct. 54 al art. I din LEGEA nr. 426 din 18 iulie 2001, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 411 din 25 iulie 2001. f) realizarea de lucrări şi desfăşurarea de activităţi care au ca obiect deşeurile, fără aprobările legale;--------------Litera f) a punctului 1 al art. 51 a fost introdusă de pct. 54 al art. I din LEGEA nr. 426 din 18 iulie 2001, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 411 din 25 iulie 2001. g) producerea de deşeuri prin formarea unor stocuri de materii prime, materiale auxiliare, produse, subproduse şi ambalaje, care depăşesc necesităţile de producţie, de consum şi de desfacere;--------------Litera g) a punctului 1 al art. 51 a fost introdusă de pct. 54 al art. I din LEGEA nr. 426 din 18 iulie 2001, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 411 din 25 iulie 2001. h) transportul şi eliminarea deşeurilor fără asigurarea măsurilor de protecţie a sănătăţii populaţiei şi a mediului;--------------Litera h) a punctului 1 al art. 51 a fost introdusă de pct. 54 al art. I din LEGEA nr. 426 din 18 iulie 2001, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 411 din 25 iulie 2001. i) omiterea prezentării publice a proiectelor de investiţii pentru eliminarea finala a deşeurilor;--------------Litera i) a punctului 1 al art. 51 a fost introdusă de pct. 54 al art. I din LEGEA nr. 426 din 18 iulie 2001, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 411 din 25 iulie 2001. j) acceptarea la depozitare a deşeurilor urbane şi periculoase fără a fi supuse unor operaţiuni de tratare;--------------Litera j) a punctului 1 al art. 51 a fost introdusă de pct. 54 al art. I din LEGEA nr. 426 din 18 iulie 2001, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 411 din 25 iulie 2001. k) nerespectarea prevederilor acordului şi/sau autorizaţiei de mediu pentru instalaţiile şi tehnologiile de eliminare finala a deşeurilor;--------------Litera k) a punctului 1 al art. 51 a fost introdusă de pct. 54 al art. I din LEGEA nr. 426 din 18 iulie 2001, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 411 din 25 iulie 2001. l) neanuntarea autorităţii teritoriale de protecţie a mediului şi a comisiei de apărare împotriva dezastrelor despre producerea unor accidente la instalaţiile de eliminare finala a deşeurilor.--------------Litera l) a punctului 1 al art. 51 a fost introdusă de pct. 54 al art. I din LEGEA nr. 426 din 18 iulie 2001, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 411 din 25 iulie 2001.--------------Punctul 2 al art. 51 a fost abrogat de pct. 55 al art. I din LEGEA nr. 426 din 18 iulie 2001, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 411 din 25 iulie 2001.3. cu amendă de la 15.000.000 lei la 75.000.000 lei pentru neîndeplinirea atribuţiilor şi responsabilităţilor ce revin primarilor şi consiliilor locale, după caz, conform art. 49;--------------Punctul 3 al art. 51 a fost modificat de pct. 56 al art. I din LEGEA nr. 426 din 18 iulie 2001, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 411 din 25 iulie 2001.4. cuantumul amenzilor contravenţionale se reactualizează prin hotărâre a Guvernului.--------------Punctul 4 al art. 51 a fost introdus de pct. 57 al art. I din LEGEA nr. 426 din 18 iulie 2001, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 411 din 25 iulie 2001.  +  Articolul 52 (1) Constatarea contravenţiilor şi aplicarea sancţiunilor prevăzute la art. 51 se fac de personalul împuternicit din cadrul autorităţilor publice centrale competente şi din unităţile teritoriale ale acestora, precum şi din cadrul autorităţilor administraţiei publice locale, conform atribuţiilor stabilite prin lege. (2) Împotriva procesului-verbal de constatare a contravenţiei şi de aplicare a sancţiunii se poate face plângere la instanţa competenţa, în termen de 30 de zile de la data comunicării procesului-verbal de contravenţie. (3) Prezenta ordonanţă de urgenţă se completează cu prevederile Legii nr. 32/1968 privind stabilirea şi sancţionarea contravenţiilor, cu modificările ulterioare, cu excepţia art. 25-27.  +  Articolul 53 (1) Constituie infracţiune şi se sancţionează cu închisoare de la 1 la 5 ani următoarele fapte: a) importul de aparate, instalaţii, echipamente, utilaje, substanţe şi produse folosite şi uzate, din categoria deşeurilor interzise la import; b) neadoptarea sau nerespectarea măsurilor obligatorii în desfăşurarea activităţilor de colectare, transport şi depozitare a deşeurilor periculoase; c) comercializarea, pierderea sau abandonarea deşeurilor pe durata şi pe parcursul tranzitarii teritoriului României; d) refuzul de a aduce la îndeplinire decizia autorităţilor competente menţionate în prezenta ordonanţă de urgenţă privind lucrările sau activităţile de producere şi gestionare a deşeurilor; e) refuzul de returnare în ţara de origine a deşeurilor pentru care s-a dispus o astfel de măsura de către organele în drept. f) introducerea în ţara a unor deşeuri în scopul depozitarii finale;--------------Litera f) a alin. (1) al art. 53 a fost introdusă de pct. 58 al art. I din LEGEA nr. 426 din 18 iulie 2001, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 411 din 25 iulie 2001. g) acceptarea de către deţinătorii de depozite, la depozitare, a unor deşeuri care au fost importate fără acord sau autorizaţie de mediu;--------------Litera g) a alin. (1) al art. 53 a fost introdusă de pct. 58 al art. I din LEGEA nr. 426 din 18 iulie 2001, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 411 din 25 iulie 2001. h) continuarea activităţii de eliminare finala a deşeurilor după expirarea termenului de suspendare a autorizaţiei de către autoritatea teritorială de protecţie a mediului.--------------Litera h) a alin. (1) al art. 53 a fost introdusă de pct. 58 al art. I din LEGEA nr. 426 din 18 iulie 2001, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 411 din 25 iulie 2001.Tentativa se pedepseşte. (2) Infracţiunile prevăzute la alin. (1) se constata de către personalul împuternicit din cadrul autorităţilor publice centrale competente şi din unităţile teritoriale ale acestora, precum şi din cadrul autorităţilor publice locale, conform atribuţiilor stabilite prin lege; actele de constatare se transmit organului de urmărire sau cercetare penală competent.  +  Capitolul VIII Dispoziţii finale  +  Articolul 54În scopul aplicării eficiente a măsurilor de gestionare a deşeurilor prevăzute în prezenta ordonanţă de urgenţă, prin hotărâre a Guvernului, la propunerea autorităţii publice centrale competente, se reglementează:1. modalităţile de gestionare pentru următoarele categorii speciale de deşeuri: a) uleiuri uzate; b) deşeuri cu conţinut sau contaminate cu compuşi bifenilpoliclorurati şi trifenilpoliclorurati - PCB, PCT; c) baterii şi acumulatori uzati; d) deşeuri de la producerea dioxidului de titan; e) ambalaje şi deşeuri din ambalaje; f) alte categorii speciale de deşeuri;2. condiţiile de funcţionare a instalaţiilor de tratare şi eliminare a deşeurilor: a) condiţii de funcţionare a incineratoarelor de deşeuri şi deşeuri periculoase; b) eliminarea deşeurilor prin depozitarea finala; c) condiţii privind protecţia mediului şi în special a solurilor la utilizarea în agricultura a namolurilor de la staţiile de epurare a apelor uzate; d) alte condiţii speciale de funcţionare.3. condiţiile pentru transportul deşeurilor.--------------Punctul 3 al art. 54 a fost introdus de pct. 59 al art. I din LEGEA nr. 426 din 18 iulie 2001, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 411 din 25 iulie 2001.  +  Articolul 55Administraţiile zonelor libere sunt obligate să aplice prevederile prezentei ordonanţe de urgenţă în zonele pe care le administrează.  +  Articolul 56Accesul publicului la fundamentarea deciziilor privind realizarea unor proiecte de investiţii, precum şi a planurilor naţionale, judeţene şi sectoriale privind gestionarea deşeurilor se face în condiţiile legii.  +  Articolul 57 (1) Anexele nr. I A - I E şi II A - II B fac parte integrantă din prezenta ordonanţă de urgenţă. (2) Anexele la prezenta ordonanţă de urgenţă pot fi completate şi actualizate prin hotărâre a Guvernului.  +  Articolul 58Prezenta ordonanţă de urgenţă intră în vigoare la 30 de zile de la data publicării ei în Monitorul Oficial al României, Partea I.PRIM-MINISTRUMUGUR CONSTANTIN ISARESCUContrasemnează:---------------Ministrul apelor, pădurilor şiprotecţiei mediului,Romica Tomescup. Ministru de stat,ministrul sănătăţii,Irinel Popescu,secretar de statp. Ministrul lucrărilor publiceşi amenajării teritoriului,Lazslo Borbely,secretar de statMinistrul muncii şi protecţieisociale,Smaranda DobrescuMinistru de interne,Constantin Dudu IonescuMinistrul funcţiei publice,Vlad Roscap. Ministrul industriei şicomerţului,Ioan Roman,secretar de statp. Ministrul agriculturii şialimentaţiei,Ştefan Pete,secretar de statp. Ministrul transporturilor,Aleodor Francu,secretar de statMinistrul apărării naţionale,Sorin FrunzaverdeMinistrul finanţelor,Decebal Traian Remes  +  Anexa IASEMNIFICATIAunor termeni în sensul prezentei ordonanţe de urgenţăciclu de viaţa al produsului - intervalul de timp cuprins între data de fabricaţie a unui produs şi data când acesta devine deseu;colectare - strângerea, sortarea şi/sau regruparea (depozitarea temporară) a deşeurilor, în vederea transportului lor;deponii - material rezultat prin decopertarea solului în urma excavatiilor;deseu - orice substanţa sau orice obiect din categoriile stabilite în anexa nr. IB, pe care deţinătorul le arunca, are intenţia sau obligaţia de a le arunca;deşeuri menajere - deşeuri provenite din activităţi casnice sau asimilabile cu acestea şi care pot fi preluate cu sistemele de precolectare curente din localităţi;deşeuri asimilabile cu deşeuri menajere - deşeuri provenite din industrie, din comerţ, din sectorul public sau administrativ, care prezintă compoziţie şi proprietăţi similare cu deşeurile menajere şi care sunt colectate, transportate, prelucrate şi depozitate împreună cu acestea;deşeuri periculoase - deşeurile menţionate la art. 18^1 alin. (1), care se încadrează la categoriile sau tipurile generice de deşeuri periculoase, prezentate în anexa nr. IC, şi constituentii acestor deşeuri, prezentaţi în anexa nr. ID, constituenti care fac ca aceste deşeuri să fie periculoase atunci când au una sau mai multe dintre proprietăţile descrise în anexa nr. IE;deţinător - producătorul de deşeuri sau persoana fizica, persoana fizica autorizata sa desfăşoare activităţi independente ori persoana juridică care are deşeuri în posesia sa. Se considera deţinător şi persoana care transporta deşeuri, pe toată durata transportului, până la livrarea lor, pentru tratare ulterioară, unei alte persoane;eliminare - orice operaţiune prevăzută în anexa nr. II A;gestionare - colectarea, transportul, valorificarea şi eliminarea deşeurilor, inclusiv supravegherea zonelor de depozitare după închiderea acestora;operator - orice persoană fizica sau juridică investită cu atribuţii şi responsabilităţi în activităţi autorizate în domeniul gestiunii deşeurilor;producător - orice persoană fizica, persoana fizica autorizata sa desfăşoare activităţi independente sau persoana juridică din a carei activitate rezultă deşeuri (producător iniţial) şi/sau care a efectuat operaţiuni de pretratare, de amestecare sau alte operaţiuni care generează schimbarea naturii ori a compoziţiei acestor deşeuri;reutilizare - orice operaţiune prin care ambalajul care a fost conceput şi proiectat pentru a realiza în cadrul ciclului sau de viaţa un număr minim de parcursuri sau rotatii este reumplut sau reutilizat pentru acelaşi scop pentru care a fost conceput;reciclare - operaţiunea de reprelucrare într-un proces de producţie a deşeurilor pentru scopul original sau pentru alte scopuri;titularul proprietăţii - administratorul sau deţinătorul cu titlu al unei proprietăţi ori arendaşul care deţine proprietatea în urma unui contract de arendare sau de locatie. Prevederile prezentei ordonanţe de urgenţă cu privire la deţinătorii proprietăţii se vor aplica în egala măsura responsabililor cu întreţinerea drumurilor publice, proprietarilor căilor ferate, deţinătorilor micilor porturi şi ai zonelor de recreare în aer liber;tranzit - transportul pe teritoriul naţional de la o granita la alta, cu stationari de scurta durata, exclusiv cu caracter tehnic şi fără modificarea cantităţii confirmate prin sigiliul vamal;tratare - totalitatea proceselor fizice, chimice şi biologice care schimba caracteristicile deşeurilor, în scopul reducerii volumului şi caracterului periculos al acestora, facilitand manipularea sau valorificarea lor;valorificare - orice operaţiune menţionată în anexa nr. II B;zona construibila - suprafaţa pentru care s-a elaborat şi s-a aprobat un plan de urbanizare, un plan de construcţie pentru o clădire sau un magazin, dar şi o suprafaţa în perimetrul căreia construcţiile sunt sistate pe durata elaborării planului de urbanizare sau a planului de construcţie.------------Anexa IA a fost înlocuită cu Anexa IA prevăzută la pct. 60 al art. I din LEGEA nr. 426 din 18 iulie 2001, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 411 din 25 iulie 2001.  +  Anexa I BCATEGORIIde deşeuri1. reziduuri de producţie sau de consum nespecificate la poziţiile următoare;2. produse în afară specificatiilor tehnice;3. produse cu termenul de valabilitate expirat;4. materiale imprastiate sau distruse într-un accident, inclusiv orice material, echipament etc., contaminat în urma accidentului;5. materiale provenite de la construcţii, demolări, amenajări în spaţii construite etc.;6. materiale contaminate sau impurificate în urma unei acţiuni voluntare (de exemplu: reziduuri de la operaţiunile de curatare, materiale de ambalare, containere etc.);7. obiecte consumabile şi părţi ale acestora (de exemplu: baterii consumate, catalizatori epuizati etc.);8. substanţe devenite improprii utilizării (de exemplu: acizi contaminati, solventi contaminati, amestec de saruri epuizate etc.);9. reziduuri de la procesele industriale (de exemplu: zguri, blazuri etc.);10. reziduuri de la procesele de combatere a poluarii (namoluri de scruber, pulberi din filtrele de desprafuire, filtre uzate etc.);11. reziduuri de fabricaţie/finisare (de exemplu: aschii de la strunjire sau frezare etc.);12. reziduuri de la extractia şi prelucrarea materiilor prime (de exemplu: reziduurile de la exploatările miniere sau petroliere etc.);13. materiale contaminate (de exemplu: uleiuri contaminate cu PCB etc.);14. toate materialele, substantele sau produsele a căror utilizare este interzisă de lege;15. produse pe care deţinătorul nu le mai utilizează (de exemplu: reziduuri din agricultura, menajere, din birouri, activităţi comerciale etc.);16. materiale, substanţe sau produse contaminate care rezultă din acţiunile de remediere a solului;17. toate materialele, substantele sau produsele incluse în categoriile de mai sus.------------Anexa IB a fost înlocuită cu Anexa IB prevăzută la pct. 61 al art. I din LEGEA nr. 426 din 18 iulie 2001, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 411 din 25 iulie 2001.  +  Anexa I CCATEGORII SAU TIPURI GENERICEde deşeuri periculoaseA. Deşeuri care prezintă una dintre proprietăţile descrise în anexa nr. I E şi care constau în:1. deşeuri anatomice, deşeuri spitaliceşti sau alte deşeuri clinice;2. componente farmaceutice, medicinale sau veterinare;3. conservanti pentru lemn;4. biocide şi substanţe fitofarmaceutice;5. reziduuri de substanţe refolosite ca solventi;6. substanţe organice halogenate, neutilizate ca solventi, cu excepţia materialelor polimerizate inerte;7. amestecuri de saruri ce conţin cianuri;8. uleiuri minerale şi substanţe uleioase;9. amestecuri sau emulsii de uleiuri şi hidrocarburi, cu/în apa;10. substanţe conţinând PCB (bifenilpoliclorurati) sau PCT (trifenilpoliclorurati);11. gudroane rezultate de la rafinare, distilare sau de la orice alt tratament pirolitic;12. cerneluri, coloranti, pigmenti, vopsele, grunduri, lacuri;13. rasini, latex, plastifianti, cleiuri/adezivi;14. substanţe chimice rezultate din activităţi de cercetare, dezvoltare sau învăţământ, care nu sunt identificate sau/şi sunt noi şi ale căror efecte asupra omului sau mediului nu sunt cunoscute (de exemplu, reziduuri de laborator), dar se presupune ca sunt periculoase;15. materiale pirotehnice sau alte materiale explozibile;16. substanţe sau materiale folosite la procesarea filmelor fotografice;17. orice material contaminat cu un produs din grupa dibenzofuranilor policlorurati;18. orice material contaminat cu un produs din grupa dibenzo-para-dioxinelor policlorurate.B. Deşeuri care conţin unul dintre constituentii cuprinşi în anexa nr. I D şi care au proprietăţile descrise în anexa nr. I E, constând în:19. sapun, grăsimi, ceara de natura animala sau vegetala;20. substanţe organice nehalogenate, neutilizabile ca solventi;21. substanţe anorganice, fără metale sau compuşi metalici;22. cenusa şi/sau zgura;23. sol, nisip, argila, inclusiv material din dragare;24. amestecuri de saruri fără cianuri;25. prafuri şi pulberi metalice;26. catalizatori uzati;27. lichide sau namoluri conţinând metale ori compuşi metalici;28. reziduuri rezultate din tehnologiile de reducere a poluarii (praful reţinut în sacii filtrelor de aer), cu excepţia celor prevăzute la pct. 29, 30 şi 33;29. namoluri de la scrubere;30. namoluri de la staţiile de tratare a apei;31. reziduuri de decarbonatare;32. reziduuri de schimbatori de ioni;33. namoluri de la staţiile de epurare, netratate sau improprii pentru folosinţă agricolă;34. reziduuri de la spalarea/curatarea rezervoarelor şi/sau a echipamentelor;35. echipamente contaminate;36. containere contaminate (de exemplu, butelii de gaz) al căror conţinut include unul sau mai multe componente cuprinse în anexa nr. I D;37. acumulatori, baterii sau alte tipuri de celule electrice;38. uleiuri vegetale;39. materiale rezultate din colectarea selectiva a deşeurilor menajere şi care prezintă una dintre caracteristicile menţionate în anexa nr. I E;40. orice alte deşeuri care conţin unul dintre constituentii cuprinşi în anexa nr. I D şi oricare dintre proprietăţile înscrise în anexa nr. I E.------------Anexa IC a fost înlocuită cu Anexa IC prevăzută la pct. 62 al art. I din LEGEA nr. 426 din 18 iulie 2001, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 411 din 25 iulie 2001.  +  Anexa I DCONSTITUENTIai deşeurilor cuprinse la lit. B din anexa nr. I C, care fac ca aceste deşeuri să fie periculoase atunci când au proprietăţile descrise în anexa nr. I E1. beriliu; compuşi ai beriliului;2. compuşi ai vanadiului;3. compuşi ai cromului hexavalent;4. compuşi ai cobaltului;5. compuşi ai nichelului;6. compuşi ai cuprului;7. compuşi ai zincului;8. arseniu; compuşi ai arseniului;9. seleniu; compuşi ai seleniului;10. compuşi ai argintului;11. cadmiu; compuşi ai cadmiului;12. compuşi ai staniului;13. antimoniu; compuşi ai antimoniului;14. teluriu; compuşi ai teluriului;15. compuşi ai bariului, cu excepţia sulfatului de bariu;16. mercur; compuşi ai mercurului;17. taliu; compuşi ai taliului;18. plumb; compuşi ai plumbului;19. sulfuri anorganice;20. compuşi anorganici ai fluorului, cu excepţia fluorurii de calciu;21. cianuri anorganice;22. următoarele metale alcaline sau alcalino-pamantoase: litiu, sodiu, potasiu, calciu, magneziu în forma necombinata;23. soluţii acide sau acizi în forma solida;24. soluţii bazice sau baze în forma solida;25. azbest (praf şi fibre);26. fosfor; compuşi ai fosforului, cu excepţia fosfatilor minerali;27. carbonili ai metalelor;28. peroxizi;29. clorati;30. perclorati;31. azide;32. PCB (bifenilpoliclorurati) şi/sau PCT (trifenilpoliclorurati);33. compuşi farmaceutici sau veterinari;34. biocide şi substanţe fitofarmaceutice;35. substanţe infectioase;36. crezoturi ;37. izocianati; tiocianati;38. cianuri organice;39. fenoli; compuşi ai fenolului;40. solventi halogenati;41. solventi organici, cu excepţia solventilor halogenati;42. compuşi organohalogenati, cu excepţia materialelor polimerizate inerte şi a altor substanţe care sunt cuprinse în prezenta anexa;43. compuşi aromatici; compuşi organici policiclici şi heterociclici;44. amine alifatice;45. amine aromatice;46. eteri;47. substanţe cu caracter exploziv, cu excepţia celor cuprinse în alt punct din anexa;48. compuşi organici cu sulf;49. orice compus din familia dibenzofuranilor policlorurati;50. orice compus din familia dibenzo-para-dioxinelor policlorurate;51. hidrocarburi şi compuşi ai acestora cu oxigen, azot sau sulf, care nu au fost cuprinşi la alt punct din prezenta anexa.------------Anexa ID a fost înlocuită cu Anexa ID prevăzută la pct. 63 al art. I din LEGEA nr. 426 din 18 iulie 2001, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 411 din 25 iulie 2001.  +  Anexa IEPROPRIETĂŢIale deşeurilor care fac ca acestea să fie periculoaseH1. explozive - substanţe şi preparate care pot exploda sub efectul unei scantei sau care sunt mai sensibile la foc ori la frecare decât dinitrobenzenul;H2. oxidante - substanţe şi preparate care produc reactii puternic exoterme în contact cu alte substanţe, mai ales cu cele inflamabile;H3.A. foarte inflamabile:- substanţe lichide şi preparate care au punctul de aprindere sub 21°C (inclusiv lichide extrem de inflamabile);- substanţe şi preparate care se pot incalzi şi apoi se pot aprinde în contact cu aerul la temperatura mediului ambiant, fără adaos de energie suplimentară;- substanţe solide şi preparate care iau foc cu usurinta la contactul cu o sursa de aprindere şi care continua sa arda sau să se consume şi după îndepărtarea sursei de aprindere;- substanţe gazoase şi preparate care sunt inflamabile în aer la presiune normală;- substanţe şi preparate care, în contact cu apa sau cu aerul umed, produc gaze uşor inflamabile în cantităţi periculoase;H3.B. inflamabile - substanţe şi preparate lichide care au punctul de aprindere egal sau mai mare de 21°C şi mai mic sau egal cu 55°C;H4. iritante - substanţe şi preparate necorozive care, prin contact imediat, prelungit sau repetat cu pielea sau cu mucoasele, pot cauza inflamatii;H5. nocive - substanţe şi preparate care, dacă sunt inhalate sau ingerate ori dacă penetreaza pielea, pot constitui riscuri limitate pentru sănătate;H6. toxice - substanţe şi preparate care, dacă sunt inhalate sau dacă penetreaza pielea, pot provoca vătămări serioase, acute sau cronice ale sănătăţii şi chiar moartea;H7. cancerigene - substanţe şi preparate care, dacă sunt inhalate sau ingerate ori dacă penetreaza pielea, pot induce cancer sau un risc crescut de incidenţa a acestuia;H8. corosive - substanţe şi preparate care pot distruge tesuturile vii la contactul cu acestea;H9. infectioase - substanţe cu conţinut de microorganisme viabile sau toxinele acestora, care sunt cunoscute ca producand boli omului sau altor organisme vii;H10. teratogene - substanţe şi preparate care, dacă sunt inhalate sau ingerate ori dacă penetreaza pielea, pot induce malformatii congenitale neereditare sau creşterea incidentei acestora;H11. mutagene - substanţe şi preparate care, dacă sunt inhalate sau ingerate ori dacă penetreaza pielea, pot produce defecte genetice ereditare sau creşterea incidentei acestora;H12. substanţe şi preparate care, în contact cu apa, cu aerul sau cu un acid, produc gaze toxice sau foarte toxice;H13. substanţe şi preparate capabile ca, după depozitare, sa producă pe diferite cai alta substanţa (de exemplu, levigat), care poseda una dintre caracteristicile prezentate mai sus;H14. ecotoxice - substanţe şi preparate care prezintă sau pot prezenta riscuri imediate sau întârziate pentru unul sau mai multe sectoare ale mediului.------------Anexa IE a fost înlocuită cu Anexa IE prevăzută la pct. 64 al art. I din LEGEA nr. 426 din 18 iulie 2001, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 411 din 25 iulie 2001.  +  Anexa IIAOPERAŢIUNIde eliminare a deşeurilor1. depozitarea pe sol şi în subsol (de exemplu: depunerea în depozite de gunoi);2. tratarea prin contact cu solul (de exemplu: biodegradarea deşeurilor lichide sau a namolurilor depozitate pe sol);3. injectarea în subteran (de exemplu: injectarea deşeurilor pompabile în puţuri, saline sau în straturi geologice);4. descărcarea pe suprafeţe (de exemplu: descărcarea de deşeuri lichide sau de namoluri în depresiuni, iazuri sau lagune);5. depozitarea pe teren special amenajat (de exemplu: dispunerea în celule etanse separate, acoperite şi izolate unele de celelalte şi de mediu);6. evacuarea deşeurilor solide în apele interioare de suprafaţa şi subterane;7. evacuarea în mari/oceane, inclusiv ingroparea în subsolul marin;8. tratament biologic nespecificat la alt punct din prezenta anexa, din care rezultă în final compuşi sau amestecuri care sunt eliminate prin intermediul oricărei operaţiuni enumerate la pct. 1-12;9. tratament fizico-chimic nespecificat la alt punct din prezenta anexa, din care rezultă în final compuşi sau amestecuri care sunt eliminate prin intermediul oricărei operaţiuni enumerate la pct. 1-12 (de exemplu: evaporare, uscare, calcinare etc.);10. incinerare pe sol;11. incinerare pe mare;12. stocare permanenta (de exemplu, introducerea de containere cu deşeuri într-o mina);13. amestecare, înainte de a se încadra în oricare dintre operaţiunile menţionate la pct. 1-12;14. reambalare înainte de a se încadra în oricare dintre operaţiunile menţionate la pct. 1-13;15. stocarea înainte de efectuarea oricărei operaţiuni menţionate la pct. 1-14, cu excepţia depozitarii temporare, înaintea colectării, pe zona de producere.------------Anexa IIA a fost înlocuită cu Anexa IIA prevăzută la pct. 65 al art. I din LEGEA nr. 426 din 18 iulie 2001, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 411 din 25 iulie 2001.  +  Anexa IIBOPERAŢIUNIde valorificare a deşeurilor1. utilizarea ca material combustibil sau ca mijloc de producere a energiei;2. reciclarea sau recuperarea substanţelor organice care nu sunt utilizate ca solventi;3. reciclarea sau recuperarea metalelor sau compusilor metalici;4. reciclarea sau recuperarea altor materiale anorganice;5. regenerarea acizilor sau bazelor;6. valorificarea produselor folosite la captarea poluantilor;7. valorificarea produselor din catalizatori;8. rerafinarea uleiurilor uzate sau alte reutilizari ale acestora;9. recuperarea sau regenerarea solventilor;10. împrăştierea pe sol, în beneficiul agriculturii sau pentru reconstrucţie ecologica, inclusiv operaţiunile de compostare şi alte procese de transformare biologica;11. utilizarea deşeurilor obţinute în urma oricărei operaţiuni menţionate la pct. 1-10;12. schimb de deşeuri între deţinători, pentru a fi supuse uneia dintre operaţiunile menţionate la pct. 1-11;13. stocarea de deşeuri în scopul de a fi supuse uneia dintre operaţiunile menţionate la pct. 1-12, exclusiv depozitarea temporară înaintea colectării, în zona de producere.------------Anexa IIB a fost înlocuită cu Anexa IIB prevăzută la pct. 66 al art. I din LEGEA nr. 426 din 18 iulie 2001, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 411 din 25 iulie 2001.---------