ORDIN nr. 497 din 2 noiembrie 2004pentru aprobarea Procedurii de acordare a unor licenţe de utilizare a frecvenţelor radioelectrice în vederea furnizării de reţele locale de comunicaţii electronice în banda de frecvenţe 3410-3600 MHz
EMITENT
  • MINISTERUL COMUNICAŢIILOR ŞI TEHNOLOGIEI INFORMAŢIEI
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 1.071 din 18 noiembrie 2004    În temeiul prevederilor art. 8 alin. (1) şi (2) şi ale art. 15 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 79/2002 privind cadrul general de reglementare a comunicaţiilor, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 591/2002,având în vedere prevederile Hotărârii Guvernului nr. 744/2003 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Comunicaţiilor şi Tehnologiei Informaţiei, cu modificările şi completările ulterioare,ministrul comunicaţiilor şi tehnologiei informaţiei emite următorul ordin.  +  Articolul 1Se aprobă Procedura de acordare a unor licenţe de utilizare a frecvenţelor radioelectrice în vederea furnizării de reţele locale de comunicaţii electronice în banda de frecvenţe 3410-3600 MHz prin procedură de selecţie comparativă, prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.  +  Articolul 2Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.p. Ministrul comunicaţiilorşi tehnologiei informaţiei,Ioan Cordoş,secretar de statBucureşti, 2 noiembrie 2004.Nr. 497.  +  Anexa PROCEDURAde acordare a unor licenţe de utilizare afrecvenţelor radioelectrice în vederea furnizării de reţele localede comunicaţii electronice în banda de frecvenţe 3410-3600 MHz  +  Articolul 1 (1) Licenţele de utilizare a frecvenţelor radioelectrice în vederea furnizării de reţele locale de comunicaţii electronice în banda de frecvenţe 3410-3600 MHz se acordă prin licitaţie organizată de către Ministerul Comunicaţiilor şi Tehnologiei Informaţiei, denumit în continuare MCTI. (2) Etapele procedurii sunt următoarele: a) elaborarea caietului de sarcini; b) publicarea anunţului de participare la procedura de selecţie comparativă; c) obţinerea caietului de sarcini de către persoanele interesate; d) depunerea ofertelor şi a garanţiei de participare de către persoanele care au obţinut caietul de sarcini; e) evaluarea ofertelor; f) transmiterea comunicărilor privind rezultatul evaluării tuturor ofertelor depuse.  +  Articolul 2Licenţele de utilizare a frecvenţelor radioelectrice în vederea furnizării de reţele locale de comunicaţii electronice în banda de frecvenţe 3410-3600 MHz au termen de valabilitate 5 ani.  +  Articolul 3Lista localităţilor pentru care se acordă licenţe de utilizare a frecvenţelor radioelectrice în vederea furnizării de reţele locale de comunicaţii electronice în banda de frecvenţe 3410-3600 MHz, precum şi numărul de licenţe disponibile pentru fiecare localitate vor fi prezentate în cadrul caietului de sarcini.  +  Articolul 4 (1) Pentru organizarea şi conducerea procedurii de selecţie comparativă, MCTI va desemna o comisie formată din 5 membri, care nu pot fi acţionari, asociaţi, administratori sau cenzori ai vreuneia dintre persoanele juridice care participă la licitaţie sau ai vreunei persoane juridice care are control asupra vreunui ofertant, în acest sens membrii comisiei depunând o declaraţie pe propria răspundere. (2) În cadrul comisiei se va desemna un preşedinte care va conduce procedura de licitaţie şi un secretar care va întocmi procesele-verbale de şedinţă. (3) Componenţa comisiei va putea fi făcută publică o dată cu comunicarea rezultatului evaluării ofertelor.  +  Articolul 5Comisia va avea următoarele atribuţii: a) elaborarea caietului de sarcini; b) publicarea anunţului de participare; c) evaluarea ofertelor; d) prezentarea rezultatului evaluării ofertelor ministrului comunicaţiilor şi tehnologiei informaţiei.  +  Articolul 6 (1) Caietul de sarcini va conţine în mod obligatoriu cerinţele tehnico-economice minimale pe care ofertantul trebuie să le îndeplinească, grila de punctaj, obligaţiile minime pe care ofertantul va trebui să şi le asume în cazul în care va fi declarat câştigător al licitaţiei, precum şi data limită până la care se pot depune ofertele. (2) Caietul de sarcini va fi introdus pe pagina de Internet a MCTI. Persoanele care intenţionează să participe la licitaţie au obligaţia de a trimite către MCTI o adresă, cel târziu cu 5 zile înaintea datei limită de depunere a ofertei, prin care să-şi exprime intenţia în acest sens.  +  Articolul 7MCTI va publică cel puţin într-un cotidian de circulaţie naţională, precum şi pe pagina de Internet www.mcti.ro un anunţ de participare la procedura de selecţie comparativă, prin care va anunţa intenţia de a acorda licenţe de utilizare a frecvenţelor radioelectrice în vederea furnizării de reţele locale de comunicaţii electronice în banda de frecvenţe 3410-3600 MHz.  +  Articolul 8 (1) MCTI va accepta orice solicitare de clarificări asupra prezentei proceduri, efectuată până la data limită prevăzută în caietul de sarcini, şi va publică întrebările şi răspunsurile pe pagina de Internet www.mcti.ro. (2) Solicitările de clarificări trebuie făcute în scris şi adresate MCTI prin poştă la adresa Bd. Libertăţii nr. 14, sectorul 5, Bucureşti, sau prin e-mail la adresa pmp@mcti.ro. În cazul în care solicitările de clarificări sunt făcute în alt mod, MCTI nu are obligaţia de a răspunde la acestea.  +  Articolul 9 (1) Procedura de selecţie comparativă se desfăşoară pe bază de oferte ferme, definitive, irevocabile şi necondiţionate, depuse în conformitate cu caietul de sarcini pentru elaborarea şi prezentarea ofertei. (2) O dată cu oferta ofertanţii vor depune o garanţie de participare în cuantum de 5.000 USD. Garanţia de participare se constituie prin scrisoare de garanţie bancară emisă de o bancă română sau de o bancă străină cu care o bancă română are relaţii de corespondent, din care să rezulte fără echivoc angajamentul irevocabil al acesteia de a plăti imediat, fără a invoca vreo excepţie legată de procedura de selecţie comparativă, o sumă în cuantum egal cu garanţia de participare în cazul în care câştigătorul licitaţiei renunţă la dreptul de a i se acordă licenţa de utilizare a frecvenţelor radioelectrice în vederea furnizării de reţele locale de comunicaţii electronice în banda de frecvenţe 3410-3600 MHz. (3) Scrisoarea de garanţie bancară trebuie să aibă o perioadă de valabilitate de cel puţin 120 de zile de la data limită până la care se pot depune ofertele. (4) Garanţia de participare se restituie integral tuturor participanţilor, cu excepţia câştigătorilor licenţei de utilizare a frecvenţelor radioelectrice în vederea furnizării de reţele locale de comunicaţii electronice în banda de frecvenţe 3410-3600 MHz. Garanţia acestora din urmă va fi restituită la momentul eliberării licenţelor.  +  Articolul 10 (1) Comisia de licitaţie va analiza doar acele oferte care au fost depuse în termenul menţionat în caietul de sarcini şi care sunt însoţite de garanţia de participare în cuantumul şi în forma prevăzute în prezentul ordin. (2) În procesul de evaluare a ofertelor se ţine cont de obligaţiile pe care ofertantul se angajează să şi le asume în cazul în care va fi declarat câştigător al licitaţiei, conform grilei de punctaj.  +  Articolul 11 (1) Comisia de licitaţie va comunică persoanelor care au depus oferte rezultatele evaluării acestora, prin afişarea pe pagina de Internet www.mcti.ro. (2) Persoanele ale căror oferte au fost declarate câştigătoare vor fi invitate de către MCTI pentru eliberarea licenţelor de utilizare a frecvenţelor radioelectrice în vederea furnizării de reţele locale de comunicaţii electronice în banda de frecvenţe 3410-3600 MHz, în termen de 30 de zile calendaristice de la comunicarea rezultatului licitaţiei.----------