LEGE nr. 500 din 12 noiembrie 2004privind folosirea limbii române în locuri, relaţii şi instituţii publice
EMITENT
  • PARLAMENTUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 1.067 din 17 noiembrie 2004    Parlamentul României adoptă prezenta lege.  +  Articolul 1 (1) Orice text scris sau vorbit în limba română, având caracter de interes public, în sensul prevăzut la art. 2, trebuie să fie corect din punct de vedere al proprietăţii termenilor, precum şi sub aspect gramatical, ortoepic şi, după caz, sub aspectul punctuaţiei şi ortografic, conform normelor academice în vigoare. (2) Orice text scris sau vorbit într-o limbă străină, indiferent de dimensiuni, având caracter de interes public, trebuie să fie însoţit de traducerea sau de adaptarea în limba română.  +  Articolul 2În sensul prezentei legi, prin text cu caracter de interes public se înţelege orice text care, în cadrul unor atribuţii de serviciu, este afişat, expus, difuzat sau rostit în locuri publice ori prin mijloace de informare în masă, având ca scop aducerea la cunoştinţa publicului a unei denumiri, a unei informaţii sau a unui mesaj, cu conţinut direct ori indirect publicitar.  +  Articolul 3Emisiunile de televiziune transmise în limbi străine de posturile româneşti sau emisiunile posturilor străine transmise sub licenţă audiovizuală românească trebuie să fie subtitrate în limba română; în situaţii de urgenţă se va recurge la traducerea simultană.  +  Articolul 4Denumirea, instrucţiunile şi alte explicaţii în limbi străine, relevante pentru consumatorul român, referitoare la produsele comerciale de provenienţă străină, vor fi însoţite de traducerea în limba română, potrivit legislaţiei în vigoare.  +  Articolul 5Nu fac obiectul prezentei legi: a) denumirile mărcilor înregistrate; b) textele având caracter ştiinţific, literar-artistic, cultural şi religios; c) publicaţiile redactate integral sau parţial în limbi străine, inclusiv cele ale minorităţilor naţionale; d) programele difuzate pe cale radioelectrică, terestră sau prin satelit, preluate şi difuzate prin serviciile de comunicaţie audiovizuală prin cablu; e) emisiunile de radiodifuziune transmise în limbile minorităţilor naţionale; f) emisiunile de televiziune transmise, în direct, în limbile minorităţilor naţionale; g) emisiunile având caracter religios, etnografic şi de divertisment ale posturilor locale şi regionale de televiziune în limbile minorităţilor naţionale; h) denumirile şi instrucţiunile speciale, reglementate ca atare prin actele normative în vigoare; i) enunţurile rezultate din situaţiile reglementate de actele normative privind drepturile persoanelor aparţinând minorităţilor naţionale de a-şi păstra, dezvolta şi exprima identitatea lor lingvistică; j) textele având caracter sportiv.  +  Articolul 6În cazul textelor de interes public scrise în limbi străine, aflate la vedere în locuri publice sau difuzate prin mijloace de informare în masă, traducerea completă în limba română trebuie să aibă caractere de aceleaşi dimensiuni cu cele ale textului în limba străină şi să facă parte integrantă din ansamblul grafic respectiv.  +  Articolul 7 (1) Dispoziţiile prezentei legi intră în vigoare în termen de 30 de zile de la publicarea ei în Monitorul Oficial al României, Partea I. (2) În termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei legi, persoanele fizice sau juridice care au pus în circulaţie texte de interes public, scrise ori înregistrate prin mijloace audiovizuale electronice, sunt obligate să îndeplinească cerinţele acesteia.  +  Articolul 8În termen de 30 de zile de la intrarea în vigoare a prezentei legi, ministrul culturii şi cultelor stabileşte, prin ordin, măsurile necesare pentru aplicarea prevederilor acesteia.  +  Articolul 9La data intrării în vigoare a prezentei legi orice dispoziţii contrare se abrogă.Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 şi ale art. 76 alin. (2) din Constituţia României, republicată.PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILORVALER DORNEANUPREŞEDINTELE SENATULUINICOLAE VĂCĂROIUBucureşti, 12 noiembrie 2004.Nr. 500.______________