LEGE nr. 411 din 18 octombrie 2004 (**republicată**) privind fondurile de pensii administrate privat
EMITENT
 • PARLAMENTUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 482 din 18 iulie 2007  Notă
  Conform art. II din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 112 din 10 octombrie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 710 din 22 octombrie 2007, în tot cuprinsul Legii nr. 411/2004 și al normelor emise în aplicarea acesteia, sintagma "membrii consiliului de administrație și ai comitetului de direcție" se va înlocui cu sintagma "administratori, directori, respectiv membri ai consiliului de supraveghere sau ai directoratului".
  Conform articolului VI din ORDONANȚĂ DE URGENȚA nr. 174 din 8 decembrie 2022, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1201 din 14 decembrie 2022, prevederile Legii nr. 411/2004, republicată, cu modificările și completările ulterioare, precum și cu cele aduse prin prezenta ordonanță de urgență, și cele ale Legii nr. 204/2006, cu modificările și completările ulterioare, precum și cu cele aduse prin prezenta ordonanță de urgență, se aplică și cererilor de autorizare, aprobare sau avizare, după caz, depuse și nesoluționate până la data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență.
  Conform articolului IV din ORDONANȚĂ DE URGENȚA nr. 174 din 8 decembrie 2022, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1201 din 14 decembrie 2022, în cuprinsul Legii nr. 411/2004 privind fondurile de pensii administrate privat, republicată, cu modificările și completările ulterioare, al Legii nr. 204/2006 privind pensiile facultative, cu modificările și completările ulterioare, și al Legii nr. 187/2011 privind înființarea, organizarea și funcționarea Fondului de garantare a drepturilor din sistemul de pensii private, denumirile „Comisia de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private“, respectiv „Comisia“ se înlocuiesc cu denumirile „Autoritatea de Supraveghere Financiară“, respectiv „A.S.F.“
  Înlocuirea acestor denumiri s-a realizat, în mod automat, în conținutul formei consolidate.
  Articolul VIII din ORDONANȚĂ DE URGENȚA nr. 174 din 8 decembrie 2022, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1201 din 14 decembrie 2022 prevede:
  Articolul VIII(1) În termen de 60 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență, administratorul de fonduri de pensii private are obligația încheierii unei asigurări de răspundere civilă profesională pentru răspunderea ce decurge din neglijența profesională și care este corespunzătoare riscurilor acoperite.(2) În termen de 60 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență, entitățile reglementate prin Legea nr. 411/2004 privind fondurile de pensii administrate privat, republicată, cu modificările și completările ulterioare, și prin Legea nr. 204/2006 privind pensiile facultative, cu modificările și completările ulterioare, au obligația de a se conforma prevederilor prezentei ordonanțe de urgență.(3) Prin excepție de la prevederile alin. (2), administratorii fondurilor de pensii private nu mai deduc comisionul de administrare din contribuții brute încasate începând cu ziua lucrătoare următoare intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență.
  **) Republicată în temeiul art. III din Legea nr. 23/2007 pentru modificarea și completarea Legii nr. 411/2004 privind fondurile de pensii administrate privat, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 61 din 25 ianuarie 2007, dându-se textelor o nouă numerotare.Legea nr. 411/2004 privind fondurile de pensii administrate privat a fost publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.033 din 9 noiembrie 2004 și ulterior a mai fost modificată prin Legea nr. 313/2005 pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 50/2005 privind înființarea, organizarea și funcționarea Comisiei de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.010 din 15 noiembrie 2005.  +  Capitolul I Dispoziții generale  +  Articolul 1(1) Prezenta lege reglementează:a) înființarea, organizarea și funcționarea sistemului fondurilor de pensii administrate privat;b) organizarea și funcționarea administratorilor fondurilor de pensii administrate privat, precum și coordonarea activității altor entități implicate în acest domeniu.(2) Scopul sistemului fondurilor de pensii administrate privat este asigurarea unei pensii private, distinctă și care suplimentează pensia acordata de sistemul public, pe baza colectării și investirii, în interesul participanților, a unei parți din contribuția individuala de asigurări sociale.  +  Articolul 2(1) În înțelesul prezentei legi, termenii și expresiile de mai jos au următoarele semnificații:1. active ale unui fond de pensii administrat privat - instrumente financiare, inclusiv instrumente financiare derivate, precum și numerar, rezultate ca urmare a investirii activelor personale ale participanților;2. activ personal - suma acumulată în contul unui participant, egală cu numărul de unități de fond deținute de acesta, înmulțite cu valoarea la zi a unei unități de fond;3. activ net total al fondului de pensii administrat privat la o anumită data - valoarea care se obține prin deducerea valorii obligațiilor fondului din valoarea activelor acestuia la acea data;4. act individual de aderare - un înscris prin care o persoana își manifesta actul de voința de a fi parte la contractul de societate civilă și la prospectul schemei de pensii private;5. acționar semnificativ - persoana fizica, persoana juridica sau grupul de persoane fizice și/sau juridice care acționează împreună și care dețin direct sau indirect o participație de cel puțin 10% din capitalul social al unei societăți comerciale sau din drepturile de vot ori o participație care permite exercitarea unei influențe semnificative asupra luării deciziilor în adunarea generala sau în consiliul de administrație, după caz;6. administrare speciala - exercitarea responsabilității fiduciare de către administratorul special, pe o perioada determinata, asupra activelor fondului de pensii, în scopul limitării pierderilor pentru protejarea drepturilor cuvenite participanților și beneficiarilor;7. administrator special - Fondul de garantare a drepturilor din sistemul de pensii private, reglementat prin Legea nr. 187/2011 privind înființarea, organizarea și funcționarea Fondului de garantare a drepturilor din sistemul de pensii private, sau orice persoană juridică autorizată să administreze un fond de pensii administrat privat, desemnată sau selectată de către Autoritatea de Supraveghere Financiară (A.S.F.), care se subrogă în drepturile și obligațiile administratorului unui fond de pensii administrat privat, pentru o perioadă determinată; (la 14-12-2022, Punctul 7. din Alineatul (1) , Articolul 2 , Capitolul I a fost modificat de Punctul 1, Articolul I din ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ nr. 174 din 8 decembrie 2022, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1201 din 14 decembrie 2022 ) 8. administrator - societatea comercială pe acțiuni constituită în conformitate cu dispozițiile legislației în vigoare și cu prevederile prezentei legi, denumita societate de pensii, care are ca obiect exclusiv de activitate administrarea fondurilor de pensii și, opțional, furnizarea de pensii private;9. agent de marketing al fondului de pensii - persoana fizica sau juridica mandatată de administrator să obțină acordul de aderare a participanților;10. beneficiar - moștenitorul participantului, definit conform prevederilor Codului civil;11. beneficii colaterale - orice avantaje, precum facilitați bănești sau cadouri, altele decât cele care rezulta din calitatea de participant sau de beneficiar al unei pensii private;12. Autoritatea de Supraveghere Financiară, denumita în continuare A.S.F. - autoritatea administrativă autonomă, cu personalitate juridică, aflată sub controlul Parlamentului României, potrivit prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 50/2005 privind înființarea, organizarea și funcționarea Comisiei de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 313/2005;13. Consiliul de Supraveghere Speciala - consiliul constituit din doua sau mai multe persoane, în funcție de numărul de participanți la un fond de pensii administrat privat, care fac parte din personalul de specialitate al A.S.F. și care asista și supervizează activitatea administratorului, pentru limitarea riscurilor și asigurarea redresării fondului de pensii;14. contract de administrare - contractul încheiat între administrator și participant, care are ca obiect administrarea fondului de pensii;15. contract de depozitare - contractul încheiat între administrator, ca reprezentant al fondului de pensii administrat privat în relațiile cu terții, și depozitar, având ca obiect depozitarea activelor financiare ale fondului de pensii;16. contribuții - sumele plătite de participanți și/sau în numele acestora la un fond de pensii administrat privat;17. depozitar - instituția de credit din România, autorizata de Banca Națională a României, în conformitate cu legislația bancară, ori sucursala din România a unei instituții de credit, autorizata într-un stat membru al Uniunii Europene sau aparținând Spațiului Economic European, avizată de A.S.F. pentru activitatea de depozitare, potrivit legii, căreia îi sunt încredințate spre păstrare, în condiții de siguranța, toate activele fiecărui fond de pensii administrat privat;18. fond de pensii administrat privat, denumit în continuare fond de pensii - fondul constituit prin contract de societate civilă, încheiat între participanți, în conformitate cu prevederile Codului civil referitoare la societatea civilă particulară și cu dispozițiile prezentei legi;19. fond de garantare a pensiilor - fondul înființat din contribuții ale administratorilor și ale furnizorilor de pensii, având scopul de a proteja drepturile participanților și ale beneficiarilor, după caz, dobândite în cadrul sistemului de pensii administrate privat, reglementat și supravegheat de A.S.F.;20. instituție de colectare - instituția care are ca atribuție legală colectarea contribuțiilor individuale de asigurări sociale, respectiv Agenția Națională de Administrare Fiscală. (la 22-10-2007, Pct. 20 al alin. (1) al art. 2 a fost modificat de pct. 1 al art. I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 112 din 10 octombrie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 710 din 22 octombrie 2007. ) 21. instituție de evidență - instituția care are ca atribuție legală evidența asiguraților din sistemul public de pensii, respectiv Casa Națională de Pensii Publice și casele de pensii sectoriale; (la 22-11-2011, Pct. 21 al alin. (1) al art. 2 a fost modificat de art. I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 98 din 16 noiembrie 2011 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 827 din 22 noiembrie 2011. ) 22. instrumente financiare înseamnă:a) valori mobiliare;b) titluri de participare la organismele de plasament colectiv;c) instrumente ale pieței monetare, inclusiv titluri de stat cu scadența mai mica de un an și certificate de depozit;d) contracte futures financiare, inclusiv contracte similare cu decontare finala în fonduri;e) contracte forward pe rata dobânzii;f) swap-uri pe rata dobânzii, pe curs de schimb și pe acțiuni;g) opțiuni pe orice instrument financiar prevăzut la lit. a)-d), inclusiv contracte similare cu decontare finala în fonduri; aceasta categorie include și opțiuni pe curs de schimb și pe rata dobânzii;h) orice alt instrument admis la tranzacționare pe o piață reglementata într-un stat membru al Uniunii Europene sau aparținând Spațiului Economic European sau pentru care s-a făcut o cerere de admitere la tranzacționare pe o astfel de piață;23. instrumente financiare derivate - instrumentele definite la pct. 22 lit. d) și g), combinații ale acestora, precum și alte instrumente calificate astfel, potrivit legii, prin reglementari ale Comisiei Naționale de Valori Mobiliare;24. participant - persoana care contribuie sau/și în numele căreia s-au plătit contribuții la un fond de pensii și care are un drept viitor la o pensie privată;25. pensie privată - suma plătită periodic participantului sau beneficiarului, în mod suplimentar și distinct de cea furnizată de sistemul public;25^1. persoană care deține o funcție-cheie - persoană ale cărei atribuții au o influență semnificativă asupra realizării obiectivelor strategice ale administratorului, care nu fac parte din structura de conducere, îndeplinind în cadrul administratorului atribuțiile de: a) evaluare și administrare a riscurilor, respectiv managementul riscurilor; b) conformitate și/sau control intern; c) audit intern; d) director de investiții, e) actuar; (la 14-12-2022, Alineatul (1) din Articolul 2 , Capitolul I a fost completat de Punctul 2, Articolul I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 174 din 8 decembrie 2022, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1201 din 14 decembrie 2022 ) 25^2. persoană relevantă în raport cu administratorul - oricare dintre următoarele persoane: a) un membru al structurii de conducere a administratorului; b) un angajat al administratorului, precum și orice altă persoană fizică ce își oferă serviciile la dispoziția și sub controlul administratorului și care este implicată în desfășurarea de către administrator a activității de administrare a fondului de pensii administrat privat; c) persoană fizică/juridică direct implicată în prestarea de servicii către administrator în baza unui contract în vederea desfășurării activității de administrare a fondului de pensii administrat privat; (la 14-12-2022, Alineatul (1) din Articolul 2 , Capitolul I a fost completat de Punctul 2, Articolul I din ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ nr. 174 din 8 decembrie 2022, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1201 din 14 decembrie 2022 ) 26. plătitor - persoana fizica sau juridica care, după caz, reține și virează contribuția individuala de asigurări sociale;27. pondere zilnica a unui fond - raportul dintre activul net total al fondului și suma activelor nete ale tuturor fondurilor calculate în ziua respectiva;28. ponderea medie a unui fond pe o anumită perioada - media aritmetica a ponderilor zilnice ale fondului pe perioada respectiva;29. prospect al schemei de pensii private - documentul care cuprinde termenii contractului de administrare și ai schemei de pensii;30. provizion tehnic - un volum adecvat de active corespunzător angajamentelor financiare rezultate din portofoliul de investiții care acoperă riscurile biometrice și pe cele privind investițiile;31. rata de rentabilitate a unui fond de pensii - diferența dintre valoarea unității de fond din ultima zi lucrătoare a perioadei și valoarea unității de fond din ultima zi lucrătoare ce precedă perioada respectivă, totul raportat la valoarea unității de fond din ultima zi lucrătoare ce precedă perioada respectivă; randamentul zilnic al unui fond de pensii reprezintă diferența dintre valoarea unității de fond din ziua respectivă și valoarea unității de fond din ziua precedentă, totul raportat la valoarea unității de fond din ziua precedentă; (la 31-05-2019, Punctul 31. din Alineatul (1) , Articolul 2 , Capitolul I a fost modificat de Punctul 1, Articolul II din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 38 din 30 mai 2019, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 434 din 31 mai 2019 ) 32. rata medie ponderată de rentabilitate a tuturor fondurilor - suma produselor dintre rata de rentabilitate a fiecărui fond pe o perioada și ponderea medie a fondului în totalul fondurilor de pensii pe aceeași perioada;33. riscuri biometrice - riscurile legate de deces, invaliditate și longevitate;34. schema de pensii private - un sistem de termene, condiții și reguli pe baza cărora administratorul investește activele fondului de pensii în scopul dobândirii de către participanți a unei pensii private;35. stat membru de origine - statul membru al Uniunii Europene sau aparținând Spațiului Economic European, în care administratorul își are sediul social și principala structura administrativa sau, dacă nu are un sediu social, locul unde se afla principala sa structura administrativa;36. stat membru gazda - statul membru al Uniunii Europene sau aparținând Spațiului Economic European, a cărui legislație sociala și de muncă relevanta în domeniul schemelor de pensii private este aplicabila relației dintre angajator și participanți;37. stat terț - orice alt stat care nu este stat membru al Uniunii Europene sau nu aparține Spațiului Economic European;37^1. structură de conducere - este reprezentată de: a) membrii consiliului de administrație, în cazul administrării în sistem unitar, sau membrii consiliului de supraveghere, în cazul administrării în sistem dualist, denumiți în continuare, în mod colectiv, Consiliul; b) conducerea executivă: persoane care, potrivit actelor constitutive și/sau hotărârii structurilor statutare ale administratorului, sunt împuternicite să conducă și să coordoneze activitatea curentă a acestuia și au competența de a angaja răspunderea societății, și anume: directorii, în cazul administrării în sistem unitar, sau membrii directoratului, în cazul administrării în sistem dualist; nu se includ în această categorie persoanele care asigură conducerea nemijlocită a compartimentelor și a sediilor secundare din cadrul administratorului; (la 14-12-2022, Alineatul (1) din Articolul 2 , Capitolul I a fost completat de Punctul 3, Articolul I din ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ nr. 174 din 8 decembrie 2022, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1201 din 14 decembrie 2022 ) 38. valoarea unității de fond - raportul dintre valoarea activului net al fondului de pensii la o anumită data și numărul total de unități ale fondului la aceeași data.(2) Persoana afiliată, în raport cu o persoană fizică sau juridică, numită prima entitate, reprezintă:a) un acționar sau un grup de acționari care deține mai mult de 15% din acțiunile emise de prima entitate ori care, deși deține un procent mai mic, poate influența, direct sau indirect, deciziile luate de prima entitate;b) orice entitate în care prima entitate deține, direct sau indirect, mai mult de 15% din acțiunile emise ori în care, deși deține un procent mai mic, poate influența, direct sau indirect, deciziile luate de respectiva entitate;c) orice altă entitate în care un acționar deține, direct sau indirect, mai mult de 30% din acțiunile emise și în același timp deține, direct sau indirect, mai mult de 30% din totalul acțiunilor emise de prima entitate;d) orice persoană care poate determina, direct sau indirect, deciziile primei entități;e) orice membru al consiliului de administrație sau al altui organ de conducere ori de supraveghere al respectivei entități;f) soțul/soția sau o rudă până la gradul al treilea ori un afin până la gradul al doilea, inclusiv, al oricărei persoane prevăzute la lit. a)-e). (la 31-05-2019, Alineatul (2) din Articolul 2 , Capitolul I a fost modificat de Punctul 2, Articolul II din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 38 din 30 mai 2019, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 434 din 31 mai 2019 )  +  Capitolul II Fondul de pensii  +  Articolul 3Resursele financiare ale fondului de pensii se constituie din:a) contribuțiile nete convertite în unități de fond;b) abrogată. (la 14-12-2022, Litera b) din Articolul 3 , Capitolul II a fost abrogată de Punctul 4, Articolul I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 174 din 8 decembrie 2022, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1201 din 14 decembrie 2022 ) c) dobânzile și penalitățile de întârziere aferente contribuțiilor nevirate în termen;d) sumele provenite din investirea veniturilor prevăzute la lit. a) și c). (la 14-12-2022, Litera d) din Articolul 3 , Capitolul II a fost modificată de Punctul 5, Articolul I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 174 din 8 decembrie 2022, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1201 din 14 decembrie 2022 )  +  Articolul 4Cheltuielile de administrare sunt suportate de administrator.  +  Articolul 5(1) Un fond de pensii trebuie să aibă minimum 50.000 de participanți și se constituie prin contract de societate civilă.(2) numărul minim de participanți prevăzut la alin. (1) trebuie realizat în perioada primilor 3 ani de la data constituirii fondului de pensii.  +  Articolul 6(1) Toți participanții și beneficiarii la un fond de pensii au aceleași drepturi și obligații și li se aplica un tratament nediscriminatoriu.(2) Participanții și beneficiarii la un fond de pensii au dreptul la egalitate de tratament și în cazul schimbării locului de muncă, domiciliului sau reședinței într-o alta țara, stat membru al Uniunii Europene ori stat aparținând Spațiului Economic European.(3) În cazul schimbării locului de muncă, domiciliului sau reședinței într-o alta țara, participanții pot opta între a plăti în continuare contribuțiile la un fond de pensii din România sau a plăti contribuții la un alt fond de pensii aflat pe teritoriul țarii respective, dacă aceasta nu contravine legislației acestei țari.(4) Nicio persoana care dorește să devină participant nu poate fi supusă unui tratament discriminatoriu și nu i se poate refuza calitatea de participant, dacă aceasta este eligibilă.(5) În aplicarea prezentei legi este interzisă orice discriminare directa sau indirecta după criteriul de sex, în special cu privire la aria de aplicare și condițiile schemelor de pensii private, contribuții și beneficii.  +  Articolul 7(1) Denumirea fondului de pensii conține sintagma fond de pensii administrat privat.(2) Denumirea fondului de pensii nu trebuie să inducă în eroare participanții, potențialii participanți sau alte persoane.  +  Articolul 8Un fond de pensii nu poate fi declarat în stare de faliment.  +  Articolul 9(1) Fondul de pensii este reprezentat în raporturile cu terții, inclusiv în fața instanțelor judecătorești, numai de către administratorul acestuia.(2) Acțiunile și cererile introduse la instanțele judecătorești competente, în legătură cu administrarea fondului de pensii, sunt scutite de orice fel de taxe.(3) Sediul fondului de pensii va fi același cu cel al administratorului.  +  Articolul 10(1) Conținutul contractului-cadru de societate prin care se constituie un fond de pensii se stabilește prin normele adoptate de Autoritatea de Supraveghere Financiară.(2) Modificarea contractului de societate se poate realiza la propunerea administratorului sau a majorității participanților.(3) Prin derogare de la prevederile art. 1.910 alin. (3) din Legea nr. 287/2009 privind Codul civil, republicată, cu modificările ulterioare, hotărârile privind modificarea contractului de societate se adoptă cu acordul majorității participanților, dacă prin contract nu se stabilește altfel.(4) Autoritatea de Supraveghere Financiară poate emite norme cu privire la procedura de modificare a contractului de societate. (la 14-04-2017, Articolul 10 din Capitolul II a fost modificat de Articolul I din LEGEA nr. 52 din 10 aprilie 2017, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 252 din 11 aprilie 2017 )  +  Capitolul III Autorizarea schemei de pensii private și a fondului de pensii  +  Articolul 11(1) Prospectul schemei de pensii private este elaborat și propus de administrator.(2) Fiecare prospect al schemei de pensii private propus de administrator trebuie să obțină autorizarea A.S.F..(3) Prospectul schemei de pensii private poate fi modificat numai cu avizul prealabil al A.S.F..(4) Pentru a obține autorizarea primului prospect al schemei de pensii private, societatea de pensii depune la A.S.F. o cerere, odată cu cererea de autorizare de administrare, prospectul schemei de pensii private, inclusiv proiectul contractului de depozitare și proiectul de contract de societate civilă.(5) Autorizarea primului prospect al schemei de pensii private se realizează odată cu autorizarea de administrare a fondului de pensii.(6) Procedura de autorizare și modificare a prospectului schemei de pensii private este prevăzută în normele A.S.F..(7) Administratorul procedează la publicitatea prospectului schemei de pensii private numai după autorizarea acestuia, sub sancțiunea retragerii autorizației de administrare.  +  Articolul 12(1) Conținutul schemei de pensii private se stabilește prin normele A.S.F. și cuprinde în mod obligatoriu cel puțin următoarele elemente:a) denumirea și sediul administratorului;b) condițiile de eligibilitate a participanților pentru aderarea la schema de pensii private;c) modalitatea de împarțire între participanți a sumelor rezultate din investirea activelor;d) principiile investiționale ale schemei de pensii private;e) riscurile financiare, tehnice și de altă natură implicate de schema de pensii private;f) natura și distribuția riscurilor prevăzute la lit. e);g) dreptul exclusiv de proprietate al participanților la schema de pensii private asupra sumei existente în conturile individuale;h) condițiile începerii și plații prestațiilor private;i) condițiile de acordare a prestațiilor private în caz de invaliditate;j) nivelurile maxime ale comisioanelor suportate de fondul de pensii, defalcate pe categorii de comisioane;k) periodicitatea și procedura de raportare a informațiilor către participanți;l) condițiile și procedurile de încetare a participării și de transfer la un alt fond de pensii administrat privat.(2) Conținutul schemei de pensii private poate cuprinde orice alte elemente considerate necesare de A.S.F..  +  Articolul 13Modelul contractului-cadru de administrare se stabilește prin normele A.S.F. și conține în mod obligatoriu următoarele elemente:a) părțile contractante;b) principiile schemei de pensii private;c) principalele drepturi și obligații ale parților contractante și modalitatea de aplicare;d) modul de administrare a fondului de pensii;e) modalitățile de control al administratorului, exercitate de către auditori;f) obligațiile de informare ale administratorului fața de participanți și autorități;g) evidențele administratorului referitoare la participanți, contribuții, investiții și pensii private;h) modalitățile specifice de constatare, reclamare și remediere a deficiențelor;i) răspunderea contractuala a parților, incluzând și sancțiunile ce pot fi aplicate;j) durata contractului de administrare, modalitățile de modificare și încetare a contractului de administrare;k) informații privind depozitarul fondului de pensii.  +  Articolul 14Auditorul și depozitarul își plătesc fiecare taxa de avizare.  +  Articolul 15(1) Modificarea prospectului schemei de pensii private se face de către administrator, cu avizul A.S.F. și cu informarea ulterioară a participanților.(2) Procedura de modificare a prospectului schemei de pensii private va fi stabilită prin normele A.S.F..  +  Articolul 16(1) A.S.F. retrage autorizația administratorului de administrare a fondului de pensii, dacă se dovedește că au fost încălcate regulile unui prospect al schemei de pensii private, dispozițiile prezentei legi sau ale normelor A.S.F..(2) De la data retragerii autorizației de administrare a administratorului se aplica prevederile privind administrarea speciala.(3) Administratorul poate ataca decizia de retragere a autorizației de administrare a fondului de pensii la instanța judecătorească competenta, în conformitate cu prevederile Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările ulterioare.  +  Articolul 17(1) Fondul de pensii trebuie autorizat de A.S.F., după autorizarea administratorilor și a prospectului schemei de pensii private.(2) Autorizația se eliberează pe baza unei cereri formulate de administrator, la care se anexează următoarele documente:a) contractul de societate civilă de constituire a fondului de pensii;b) actele individuale de aderare la contractul de societate civilă prin care se înființează fondul de pensii și la prospectul schemei de pensii private;c) alte documente și informații potrivit cerințelor prevăzute în normele A.S.F..  +  Articolul 18(1) A.S.F. poate solicita administratorului alte documente și informații, în termen de 30 de zile calendaristice de la data înregistrării cererii de autorizare a fondului de pensii.(2) A.S.F. poate verifica orice aspect legat de cererea de autorizare a fondului de pensii, fiind îndreptățită:a) să se adreseze autorităților competente;b) să solicite documente și informații din alte surse.  +  Articolul 19A.S.F. verifica dacă sunt întrunite condițiile de către membrii fondului de pensii pentru a fi participant conform prezentei legi, avizează contractul de societate civilă și procedează, în termen de 30 de zile calendaristice de la data primirii ultimului set de documente și informații de la administrator, la aprobarea sau la respingerea motivată a autorizării fondului de pensii.  +  Articolul 20(1) A.S.F. respinge cererea de autorizare a fondului de pensii, dacă documentația prezentată:a) rămâne incompletă și după expirarea termenului de 30 de zile calendaristice de la solicitarea unor informații sau documente suplimentare;b) nu este întocmită în conformitate cu dispozițiile legale în vigoare;c) conține clauze care pot prejudicia interesele participanților sau nu le protejează în mod corespunzător.(2) Decizia de respingere a cererii de autorizare a fondului de pensii, scrisă și motivată, se comunica administratorului în termen de 5 zile calendaristice de la adoptarea acesteia.  +  Articolul 21(1) În cazul în care se constata scăderea numărului de participanți și menținerea acestuia sub minimul legal, timp de un trimestru, A.S.F. retrage, prin decizie, autorizația unui fond de pensii.(2) Decizia de retragere a autorizației fondului de pensii, scrisă și motivată, se comunica administratorului în termen de 5 zile calendaristice de la adoptarea acesteia.(3) Administratorul este obligat să înceteze orice activitate aferenta fondului de pensii, de la data luării la cunoștința despre retragerea autorizației acestuia.(4) De la data la care A.S.F. retrage autorizația unui fond de pensii se aplica prevederile referitoare la administrarea speciala.  +  Articolul 22(1) Decizia de respingere a cererii de autorizare a fondului de pensii sau de retragere a autorizației, după caz, poate fi atacată la instanța de contencios administrativ competenta, potrivit legii.(2) În termen de 10 zile calendaristice de la data rămânerii definitive a deciziei menționate la alin. (1) prin necontestarea acesteia ori prin expirarea perioadei de contestare sau, după caz, de la data rămânerii definitive și irevocabile a hotărârii judecătorești prin care s-a respins contestația, A.S.F. publică anunțul privind retragerea autorizației în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, precum și în doua cotidiene centrale.  +  Capitolul IV Investițiile fondului de pensii  +  Articolul 23(1) A.S.F. verifica îndeplinirea obligației administratorilor de investire prudențială a activelor fondurilor de pensii administrate privat, cu respectarea, în principal, a următoarelor reguli:a) investirea în interesul participanților și beneficiarilor, iar în cazul unui conflict potențial de interese, administratorul care gestionează activele fondurilor de pensii administrate privat trebuie să adopte masuri ca investirea sa se facă numai în interesul acestora;b) investirea într-un mod care să asigure securitatea, calitatea, lichiditatea și profitabilitatea lor, iar cele deținute pentru acoperirea fondului de garantare și a provizioanelor tehnice se investesc, de asemenea, într-un mod adecvat naturii și duratei drepturilor cuvenite participanților și beneficiarilor;c) investirea să se efectueze preponderent în instrumente financiare tranzacționate pe o piață reglementată, astfel cum este definită la art. 3 alin. (1) pct. 60 din Legea nr. 126/2018 privind piețele de instrumente financiare, cu modificările și completările ulterioare; investițiile în instrumente care nu sunt tranzacționate pe o piață reglementată trebuie să nu depășească niveluri prudențiale, stabilite conform reglementărilor A.S.F.; (la 14-12-2022, Litera c) din Alineatul (1) , Articolul 23 , Capitolul IV a fost modificată de Punctul 6, Articolul I din ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ nr. 174 din 8 decembrie 2022, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1201 din 14 decembrie 2022 ) d) investițiile în instrumente financiare derivate sunt permise doar în măsura în care contribuie la scăderea riscurilor investiției sau facilitează gestionarea eficienta a portofoliului;e) activele se diversifica în mod corespunzător, astfel încât să se evite dependența excesivă de un anumit activ, emitent sau grup de societăți comerciale și concentrări de riscuri pe ansamblul activelor.f) investirea activelor fondurilor de pensii administrate privat de către administratorii acestora nu trebuie să fie bazată în mod exclusiv pe ratinguri de credit emise de agențiile de rating de credit. (la 30-04-2015, Lit. f) a alin. (1) al art. 23 a fost introdusă de art. II din LEGEA nr. 87 din 23 aprilie 2015 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 282 din 27 aprilie 2015. ) (1^1) A.S.F. analizează periodic posibilitatea elaborării de reglementări privind investirea activelor fondurilor de pensii administrate privat care să contribuie la flexibilizarea cadrului de investire, în scopul încurajării diversificării corespunzătoare a activelor fondurilor de pensii pentru a obține randamente investiționale echitabile ajustate în funcție de risc. (la 16-04-2023, Articolul 23 din Capitolul IV a fost completat de Punctul 1, ARTICOLUL UNIC din LEGEA nr. 104 din 13 aprilie 2023, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 319 din 13 aprilie 2023 ) (2) A.S.F. poate decide să nu aplice cerințele prevăzute la alin. (1) lit. c) și e) pentru investițiile în titluri de stat.(3) În vederea gestionării operațiunilor zilnice ale fondului de pensii, direcția de investiții responsabilă cu administrarea investițiilor, cu analiza oportunităților investiționale și plasarea activelor este condusă de un director de investiții, persoană cu funcție-cheie autorizată de A.S.F. (la 14-12-2022, Articolul 23 din Capitolul IV a fost completat de Punctul 7, Articolul I din ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ nr. 174 din 8 decembrie 2022, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1201 din 14 decembrie 2022 ) (4) Activitatea direcției de investiții cuprinde efectuarea de analize prealabile investirii asupra:a) încadrării în profilul de risc al fondului;b) lichidității fiecărui instrument financiar în cauză, conform reglementărilor A.S.F;c) costurilor implicate;d) altor elemente stabilite prin reglementările A.S.F. (la 14-12-2022, Articolul 23 din Capitolul IV a fost completat de Punctul 7, Articolul I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 174 din 8 decembrie 2022, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1201 din 14 decembrie 2022 ) (5) Directorul de investiții are următoarele atribuții și responsabilități:a) să organizeze activitatea structurii responsabile cu administrarea investițiilor, cu analiza oportunităților investiționale și plasarea activelor;b) să asigure dezvoltarea de politici și proceduri privind administrarea investițiilor, analiza oportunităților investiționale și plasarea activelor, inclusiv privind efectuarea de analize prealabile investirii/dezinvestirii, prevăzute la alin. (4);c) să decidă cu privire la investirea activelor fondului de pensii în limita competențelor și în conformitate cu strategia de investire a activelor stabilită de administrator;d) să asigure dezvoltarea de politici și proceduri privind monitorizarea continuă a portofoliului de investiții și a procesului de investire și dezinvestire a activelor;e) să asigure respectarea reglementărilor prudențiale;f) să stabilească sisteme de raportare detaliate și oportune către structura de conducere care să permită acestora să efectueze o evaluare corectă a activității desfășurate;g) să asigure dezvoltarea de politici și proceduri privind tranzacțiile efectuate în numele fondului de pensii, astfel încât să se asigure obținerea celui mai bun rezultat posibil, ținând seama de prețul, costurile, rapiditatea, probabilitatea de executare și de decontare, mărimea, natura ordinelor de tranzacționare sau de orice alte considerente privind executarea tranzacției;h) alte atribuții stabilite prin reglementările A.S.F. (la 14-12-2022, Articolul 23 din Capitolul IV a fost completat de Punctul 7, Articolul I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 174 din 8 decembrie 2022, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1201 din 14 decembrie 2022 )  +  Articolul 23^1Administratorul elaborează procedurile interne cu privire la activitatea direcției de investiții, care sunt aprobate de organul statutar competent și care se referă la:a) proceduri referitoare la tranzacțiile în interesul propriu al administratorului sau tranzacțiile personale ale salariaților acestuia care să conțină și prevederi referitoare la modul de aprobare al acestora și proceduri de administrare a conflictului de interese;b) proceduri care să asigure separarea instrumentelor financiare aparținând fondului de pensii administrat privat de cele aparținând administratorului, precum și de cele ale celorlalte fonduri de pensii private administrate de același administrator;c) proceduri care să asigure posibilitatea ca toate operațiunile efectuate de administrator să fie reconstituite, inclusiv în ceea ce privește părțile implicate, timpul și locul unde au fost efectuate, să asigure păstrarea înregistrărilor tranzacțiilor desfășurate;d) proceduri care să detalieze nivelurile de competență și modul în care se administrează activele fondului de pensii administrat privat;e) proceduri documentate și actualizate periodic de investire a activelor, conform strategiei de investiții și obiectivelor fondului de pensii administrat privat;f) alte proceduri stabilite prin reglementările A.S.F. (la 14-12-2022, Capitolul IV a fost completat de Punctul 8, Articolul I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 174 din 8 decembrie 2022, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1201 din 14 decembrie 2022 )  +  Articolul 24(1) Administratorul elaborează o declarație privind politica de investiții, în forma scrisă. Declarația privind politica de investiții conține:a) strategia de investire a activelor, în raport cu natura și durata obligațiilor;b) metodele de evaluare a riscurilor investiționale;c) procedurile de management al riscului;d) metoda de revizuire a principiilor de investiții;e) procedurile privind desemnarea persoanelor responsabile cu luarea deciziilor de investire și realizarea investițiilor, precum și procedurile pentru stabilirea limitelor de competențe în luarea deciziilor de investire. (la 14-12-2022, Litera e) din Alineatul (1) , Articolul 24 , Capitolul IV a fost modificată de Punctul 9, Articolul I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 174 din 8 decembrie 2022, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1201 din 14 decembrie 2022 ) (2) Administratorul revizuiește și completează declarația privind politica de investiții ori de câte ori intervine o schimbare importanta în politica de investiții sau cel puțin o data la 3 ani, cu acordul A.S.F., informând participanții cu privire la noua politica investițională.(3) Administrarea riscurilor se desfășoară în mod independent față de celelalte activități pe care administratorul le efectuează. (la 14-12-2022, Articolul 24 din Capitolul IV a fost completat de Punctul 10, Articolul I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 174 din 8 decembrie 2022, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1201 din 14 decembrie 2022 ) (4) Consiliul analizează adecvarea și eficiența sistemului de administrare a riscului în vederea gestionării eficiente a activelor deținute de către administrator și de către fondul de pensii administrat privat, precum și modul de administrare a riscurilor la care sunt expuși aceștia. (la 14-12-2022, Articolul 24 din Capitolul IV a fost completat de Punctul 10, Articolul I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 174 din 8 decembrie 2022, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1201 din 14 decembrie 2022 ) (5) Structura de administrare a riscului asigură concordanța activităților de control intern cu riscurile generate de activitățile și procesele care fac obiectul controlului. (la 14-12-2022, Articolul 24 din Capitolul IV a fost completat de Punctul 10, Articolul I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 174 din 8 decembrie 2022, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1201 din 14 decembrie 2022 ) (6) Structura de administrare a riscului realizează în mod periodic simulări de criză, care să permită evaluarea și monitorizarea riscurilor la care este expus fondul de pensii. (la 14-12-2022, Articolul 24 din Capitolul IV a fost completat de Punctul 10, Articolul I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 174 din 8 decembrie 2022, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1201 din 14 decembrie 2022 ) (7) Structura de administrare a riscului realizează analiza riscurilor asociate fiecărei poziții de investiții a fondului de pensii și efectul general al acestora asupra portofoliului fondului astfel încât riscurile să poată fi permanent identificate, evaluate, administrate și monitorizate în mod corespunzător. (la 14-12-2022, Articolul 24 din Capitolul IV a fost completat de Punctul 10, Articolul I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 174 din 8 decembrie 2022, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1201 din 14 decembrie 2022 ) (8) Structura de administrare a riscului asigură informarea consiliului asupra aspectelor semnificative care ar putea influența profilul de risc al fondului de pensii administrat privat. (la 14-12-2022, Articolul 24 din Capitolul IV a fost completat de Punctul 10, Articolul I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 174 din 8 decembrie 2022, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1201 din 14 decembrie 2022 ) (9) Structura de administrare a riscului elaborează proceduri de administrare a riscului, care să includă cel puțin metode de identificare și evaluare a riscului de credit, de piață, de lichiditate, a riscurilor operaționale, inclusiv cele generate de sistemele informatice, a riscului reputațional, de contraparte și a riscului valutar, instrumente de avertizare timpurie, teste de stres. (la 14-12-2022, Articolul 24 din Capitolul IV a fost completat de Punctul 10, Articolul I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 174 din 8 decembrie 2022, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1201 din 14 decembrie 2022 )  +  Articolul 25(1) Administratorul investește activele fondului de pensii în: (la 14-12-2022, Partea introductivă a alineatului (1) din Articolul 25 , Capitolul IV a fost modificată de Punctul 11, Articolul I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 174 din 8 decembrie 2022, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1201 din 14 decembrie 2022 ) a) instrumente ale pieței monetare, inclusiv conturi și depozite în lei la o banca, persoana juridica româna, sau la o sucursala a unei instituții de credit străine autorizate să funcționeze pe teritoriul României și care nu se afla în procedura de supraveghere speciala ori administrare speciala sau a carei autorizație nu este retrasă, fără să depășească un procent mai mare de 20% din valoarea totala a activelor fondului de pensii;b) titluri de stat emise de Ministerul Economiei și Finanțelor din România, de state membre ale Uniunii Europene sau aparținând Spațiului Economic European, în procent de până la 70% din valoarea totala a activelor fondului de pensii; Notă
  NORMA nr. 22 din 2 aprilie 2020, publicată în Monitorul Oficial nr. 302 din 10 aprilie 2020, prevede:
  Articolul 1(1) Prezenta normă reglementează modificarea temporară a procentului maxim al activelor care pot fi investite în instrumentele prevăzute la art. 25 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 411/2004 privind fondurile de pensii administrate privat, republicată, cu modificările și completările ulterioare, denumită în continuare Legea nr. 411/2004, și la art. 87 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 204/2006 privind pensiile facultative, cu modificările și completările ulterioare, denumită în continuare Legea nr. 204/2006.(2) Prezenta normă se aplică fondurilor de pensii administrate privat și fondurilor de pensii facultative, denumite în continuare fonduri de pensii private.
  Articolul 2Termenii și expresiile utilizate în prezenta normă au semnificațiile prevăzute la art. 2 din Legea nr. 411/2004 și la art. 2 din Legea nr. 204/2006.
  Articolul 3Administratorul poate decide ca, pe o perioadă de un an de la data intrării în vigoare a prezentei norme, să investească în titluri de stat emise de Ministerul Finanțelor Publice din România, de state membre ale Uniunii Europene sau aparținând Spațiului Economic European, în procent mai mare de 70% din valoarea totală a activelor fondului de pensii private, prevăzut la art. 25 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 411/2004 și la art. 87 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 204/2006.
  Articolul 4(1) Administratorul care decide să aplice prevederile prezentei norme este exonerat de obligația de a respecta limitele minime privind investițiile fondurilor de pensii private în instrumente financiare, altele decât titlurile de stat, prevăzute în prospectul schemei de pensii private sau în prospectul schemei de pensii facultative, după caz.(2) Administratorul care decide să aplice prevederile prezentei norme este exonerat de la obligația de încadrare în gradul de risc declarat, exclusiv în sensul scăderii gradului de risc sub limita minimă și numai ca urmare a deciziei de aplicare a prevederilor acestei norme.
  Articolul 5Administratorul care decide să aplice prevederile prezentei norme, în termen de două zile calendaristice de la data luării deciziei, procedează astfel:a) notifică în scris Autoritatea de Supraveghere Financiară cu privire la decizia luată și data de la care începe aplicarea prevederilor art. 3, fără a mai proceda la modificarea prospectului autorizat al schemei de pensii private sau al schemei de pensii facultative, după caz;b) informează participanții la fondurile de pensii private pe care le administrează prin publicarea deciziei luate pe pagina proprie de internet.
  Articolul 6În termen de 180 de zile calendaristice de la data expirării perioadei prevăzute la art. 3, administratorul care a aplicat prevederile prezentei norme trebuie să se încadreze în limitele prevăzute la art. 25 din Legea nr. 411/2004, la art. 87 din Legea nr. 204/2006 și de Norma nr. 11/2011 privind investirea și evaluarea activelor fondurilor de pensii private, aprobată prin Hotărârea Comisiei de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private nr. 22/2011, cu modificările și completările ulterioare, și în limitele stabilite prin prospectul schemei de pensii private sau al schemei de pensii facultative, după caz.
  Articolul 7Nerespectarea prevederilor prezentei norme se sancționează conform cap. XIX din Legea nr. 411/2004 și/sau cap. XVII din Legea nr. 204/2006, după caz.
  Articolul 8Prezenta normă se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, și intră în vigoare la data publicării.
  c) obligațiuni și alte valori mobiliare emise de autoritățile administrației publice locale din România sau din statele membre ale Uniunii Europene ori aparținând Spațiului Economic European, în procent de până la 30% din valoarea totala a activelor fondului de pensii;d) valori mobiliare tranzacționate pe piețe reglementate și supravegheate din România, statele membre ale Uniunii Europene sau aparținând Spațiului Economic European, în procent de până la 50% din valoarea totala a activelor fondului de pensii;e) titluri de stat și alte valori mobiliare, emise de state terțe, în procent de până la 15% din valoarea totala a activelor fondului de pensii;f) obligațiuni și alte valori mobiliare, tranzacționate pe piețe reglementate și supravegheate, emise de autoritățile administrației publice locale din state terțe, în procent de până la 10% din valoarea totala a activelor fondului de pensii;g) obligațiuni și alte valori mobiliare ale organismelor străine neguvernamentale, dacă aceste instrumente sunt cotate la burse de valori autorizate și dacă îndeplinesc cerințele de rating, în procent de până la 5% din valoarea totala a activelor fondului de pensii;h) titluri de participare, emise de organisme de plasament colectiv în valori mobiliare din România sau din alte țari, în procent de până la 5% din valoarea totala a activelor fondului de pensii;h^1) acțiuni și obligațiuni emise de societățile de proiect, înființate în baza Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 39/2018 privind parteneriatul public-privat, cu modificările și completările ulterioare, sau fonduri de investiții specializate în infrastructură, în procent de până la 15% din valoarea totală a activelor fondului de pensii; (la 31-05-2019, Litera h^1) din Alineatul (1) , Articolul 25 , Capitolul IV a fost modificată de Punctul 3, Articolul II din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 38 din 30 mai 2019, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 434 din 31 mai 2019 ) h^2) valori mobiliare tranzacționate pe piețe reglementate și supravegheate emise de fonduri sau societăți care desfășoară activități de dezvoltare și promovare imobiliară, cumpărarea și vânzarea de bunuri imobiliare proprii, închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii, administrarea imobilelor, în procent de până la 3% din valoarea totală a activelor fondului de pensii; (la 31-05-2019, Alineatul (1) din Articolul 25 , Capitolul IV a fost completat de Punctul 4, Articolul II din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 38 din 30 mai 2019, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 434 din 31 mai 2019 ) h^3) investiții private de capital sub forma acțiunilor la societăți din România, din state ale Uniunii Europene sau aparținând Spațiului Economic European sau sub forma titlurilor de participare la fondurile de investiții private de capital din România, din state membre ale Uniunii Europene sau din state aparținând Spațiului Economic European, în procent de până la 1% din valoarea totală a activelor fondului de pensii; în situația în care statul român deține acțiuni sau participații în cadrul acestor entități, administratorul poate investi în aceste instrumente financiare, în procent de până la 3%; acest procent poate fi majorat până la 5% în situația în care statul român deține acțiuni sau participații în cadrul acestor entități, fondurile de investiții private de capital în care se investește sunt finanțate din fonduri alocate prin Planul național de redresare și reziliență și domeniile în care se realizează investiția sunt supuse aprobării Autorității de Supraveghere Financiară și a Ministerului Investițiilor și Proiectelor Europene; pentru investițiile în instrumente financiare în care statul român deține acțiuni sau participații în cadrul fondurilor de investiții private de capital finanțate din fonduri alocate prin Planul național de redresare și reziliență normele privind condițiile/criteriile de realizare a plasamentelor de capital se stabilesc prin ordin comun al ministrului investițiilor și proiectelor europene și al președintelui Autorității de Supraveghere Financiară, care se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I; (la 14-12-2022, Litera h^3) din Alineatul (1), Articolul 25 , Capitolul IV a fost modificată de Punctul 11, Articolul I din ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ nr. 174 din 8 decembrie 2022, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1201 din 14 decembrie 2022 ) Notă
  Articolul V din ORDONANȚĂ DE URGENȚA nr. 174 din 8 decembrie 2022, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1201 din 14 decembrie 2022 prevede:
  Articolul V(1) Investițiile private de capital deținute în portofoliul fondurilor de pensii private la data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență, precum și angajamentele asumate prin contractele aflate în curs de derulare la data respectivă, care depășesc limitele prevăzute la art. 25 alin. (1) lit. h^3) din Legea nr. 411/2004, republicată, cu modificările și completările ulterioare, respectiv la art. 87 alin. (1) lit. h^1) din Legea nr. 204/2006, cu modificările și completările ulterioare, sunt supuse dispozițiilor legale aplicabile la data încheierii contractelor/asumării angajamentelor respective.(2) Orice investiție suplimentară față de contractele sau angajamentele prevăzute la alin. (1), ulterioară intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență, se va realiza cu respectarea condițiilor prevăzute de prezenta ordonanță de urgență.
  i) alte forme de investiții prevăzute de normele A.S.F..(2) Investițiile prevăzute la alin. (1), după caz, sunt efectuate în conformitate cu reglementările Băncii Naționale a României privind operațiunile valutare.(3) A.S.F. poate modifica, temporar, procentul maxim al activelor, care poate fi investit în categoriile de active prevăzute la alin. (1), și va emite norme în acest scop.(4) În funcție de natura emitentului de instrumente financiare în care administratorul poate investi, procentele maxime admise sunt:a) 5% din activele unui fond de pensii pot fi investite într-un singur emitent sau în fiecare categorie de active ale acestuia, fără a depăși în total 5%; în cazul în care statul român deține, direct sau indirect, o participație mai mare de 50% din capitalul social al unui emitent, administratorul poate investi 10% din activele unui fond de pensii în respectivul emitent sau în fiecare categorie de active ale acestuia, fără a depăși în total 10%; (la 14-12-2022, Litera a) din Alineatul (4) , Articolul 25 , Capitolul IV a fost modificată de Punctul 12, Articolul I din ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ nr. 174 din 8 decembrie 2022, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1201 din 14 decembrie 2022 ) b) 10% din activele unui fond de pensii pot fi investite în activele unui grup de emitenți și persoanele afiliate lor.(5) Administratorul investește activele fondului de pensii în valori mobiliare nou-emise, cu condiția ca documentele de emisiune să includă un angajament ferm, conform căruia se va cere admiterea la tranzacționare pe o piață reglementată, iar această admitere este asigurată într-un termen de maximum un an de la emisiune. (la 14-12-2022, Articolul 25 din Capitolul IV a fost completat de Punctul 13, Articolul I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 174 din 8 decembrie 2022, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1201 din 14 decembrie 2022 )
   +  Articolul 26Investițiile activelor fondurilor de pensii administrate privat și rezultatele investirii sunt scutite de impozit.  +  Articolul 27(1) Administratorul exercită, în numele participanților, dreptul de vot în adunările generale ale acționarilor societăților în al căror capital social au fost investite activele fondului de pensii.(2) Administratorul elaborează strategii pentru a determina momentul și modul în care trebuie exercitate drepturile de vot aferente activelor deținute în portofoliul fondului de pensii pe care îl administrează, în beneficiul exclusiv al participanților și al beneficiarilor la fondul de pensii.(3) Strategiile prevăzute la alin. (2) cuprind măsuri și proceduri pentru:a) monitorizarea acțiunilor relevante de la nivelul societăților;b) asigurarea exercitării drepturilor de vot în conformitate cu obiectivele și cu politica de investiții a fondului de pensii;c) prevenirea sau gestionarea oricăror conflicte de interese care decurg din exercitarea drepturilor de vot;d) evaluarea propunerilor referitoare la guvernanța corporativă, inclusiv în ceea ce privește reprezentarea în funcțiile de membru în consiliu;e) evaluarea propunerilor referitoare la structura capitalului, impactul social și asupra mediului.(4) În baza strategiilor prevăzute la alin. (2), administratorul întocmește analize prealabile acordării mandatului de exercitare a drepturilor de vot pentru instrumentele financiare deținute în portofoliu și întocmește decizii de exercitare a drepturilor de vot în numele fondului de pensii.(5) O descriere succintă a strategiilor și detaliile acțiunilor întreprinse pe baza acestor strategii se pun la dispoziția participanților, la cererea acestora. (la 14-12-2022, Articolul 27 din Capitolul IV a fost modificat de Punctul 14, Articolul I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 174 din 8 decembrie 2022, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1201 din 14 decembrie 2022 )  +  Articolul 28(1) Activele fondului de pensii nu pot fi investite în:a) active care, potrivit legii, nu pot fi înstrăinate;b) active a căror evaluare este incertă, precum și antichități, lucrări de arta, autovehicule și altele asemenea;c) bunuri imobiliare;d) acțiuni, obligațiuni și alte valori mobiliare emise de administrator;e) orice alte active stabilite prin normele A.S.F..(2) Nu pot fi contraparte în tranzacțiile care au ca obiect activele fondului de pensii, cu excepția situațiilor stabilite prin reglementările A.S.F.:a) administratorul sau auditorul;b) depozitarul;c) administratorul special;d) membrii Consiliului A.S.F. și personalul A.S.F.;e) persoanele afiliate entităților prevăzute la lit. a)-d);f) orice alte persoane sau entități prevăzute prin reglementările A.S.F. (la 14-12-2022, Alineatul (2) din Articolul 28 , Capitolul IV a fost modificat de Punctul 15, Articolul I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 174 din 8 decembrie 2022, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1201 din 14 decembrie 2022 ) (3) Activele fondului de pensii nu pot constitui garanții și nu pot fi utilizate pentru acordarea de credite, sub sancțiunea nulității absolute a actelor prin care se constituie garanția sau se acordă creditul, cu excepția garanției/marjei/colateralului constituite/constituit pentru tranzacționarea instrumentelor financiare derivate stabilite prin normele Autorității de Supraveghere Financiară, utilizate doar în măsura în care contribuie la scăderea riscurilor investiției sau facilitează gestionarea eficientă a portofoliului. (la 20-01-2018, Alineatul (3) din Articolul 28 , Capitolul IV a fost modificat de Articolul I din LEGEA nr. 24 din 15 ianuarie 2018, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 41 din 17 ianuarie 2018 )  +  Articolul 29(1) A.S.F. calculează și publică lunar pe site-ul propriu următoarele informații:a) rata medie ponderată de rentabilitate a tuturor fondurilor de pensii private pentru ultimele 60 de luni;b) rata de rentabilitate a fiecărui fond de pensii private pentru ultimele 60 de luni;c) rata de rentabilitate minimă a tuturor fondurilor de pensii, stabilită de A.S.F.. (la 09-01-2020, Alineatul (1) din Articolul 29 , Capitolul IV a fost modificat de Punctul 1, Articolul XI din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 1 din 6 ianuarie 2020, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 11 din 09 ianuarie 2020 ) (2) În cazul în care rata de rentabilitate a unui fond de pensii private este mai mica decât rata de rentabilitate minima a tuturor fondurilor de pensii din România pentru 4 trimestre consecutive, A.S.F. retrage autorizația de administrare a administratorului respectiv, aplicând procedura privind administrarea speciala.(3) A.S.F. elaborează reglementări cu privire la:a) reguli de investire a activelor fondurilor de pensii administrate privat;b) activitatea de control intern, de audit intern și de management al riscurilor. (la 14-12-2022, Articolul 29 din Capitolul IV a fost completat de Punctul 16, Articolul I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 174 din 8 decembrie 2022, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1201 din 14 decembrie 2022 )
   +  Capitolul V Participanți  +  Articolul 30(1) Persoanele în vârsta de până la 35 de ani, care sunt asigurate potrivit prevederilor art. 5 alin. (1) din Legea nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii și alte drepturi de asigurări sociale, cu modificările și completările ulterioare, și care contribuie la sistemul public de pensii, trebuie să adere la un fond de pensii.(2) Persoanele, altele decât cele prevăzute la alin. (1), în vârsta de până la 45 de ani, care sunt deja asigurate și contribuie la sistemul public de pensii, pot adera la un fond de pensii.(3) Persoanele fizice care realizează venituri din salarii și asimilate salariilor, ca urmare a desfășurării activității de creare de programe pentru calculator, precum și cele care desfășoară activități în sectoarele construcții, agricultură și în industria alimentară și care se încadrează în condițiile prevăzute la art. 60 pct. 2, 5 și 7 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, sunt exceptate de la prevederile alin. (1) până la data de 31 decembrie 2028 inclusiv, cu excepția celor care au optat pentru plata cotei datorate la fondul de pensii administrat privat potrivit art. 138^3 sau 138^4, după caz, din Legea nr. 227/2015, cu modificările și completările ulterioare. (la 30-10-2023, Alineatul (3), Articolul 30, Capitolul V a fost modificat de Articolul X, Capitolul II din LEGEA nr. 296 din 26 octombrie 2023, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 977 din 27 octombrie 2023 ) Notă
  Conform articolului XI, Capitolul II din LEGEA nr. 296 din 26 octombrie 2023, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 977 din 27 octombrie 2023, prevederile art. X se aplică începând cu veniturile aferente lunii următoare intrării în vigoare a prezentei legi.
   +  Articolul 31O persoana nu poate fi participant, în același timp, la mai multe fonduri de pensii reglementate de prezenta lege și poate avea un singur cont la fondul de pensii al cărui participant este, cu excepția persoanelor prevăzute la art. 38.  +  Articolul 32(1) O persoana devine participant la un fond de pensii prin semnarea unui act de aderare individual, din proprie inițiativa sau în urma repartizării sale de către instituția de evidența.(2) La semnarea actului de aderare participanții sunt informați asupra condițiilor schemei de pensii private, mai ales în ceea ce privește: drepturile și obligațiile parților implicate în schema de pensii private, riscurile financiare, tehnice și de alta natura, precum și despre natura și distribuția acestor riscuri.(3) Este interzisă delegarea sau reprezentarea pentru semnarea actului de aderare.(4) A.S.F. aprobă actul-cadru de aderare al fiecărui fond de pensii, precum și modificările acestuia, dacă sunt întrunite condițiile legale, în termen de 10 zile lucrătoare de la momentul solicitării.(5) Administratorul transmite A.S.F., în format electronic, copii ale actelor individuale de aderare. (la 22-10-2007, Alin. (5) al art. 32 a fost modificat de pct. 2 al art. I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 112 din 10 octombrie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 710 din 22 octombrie 2007. ) (6) Abrogat. (la 09-01-2020, Alineatul (6) din Articolul 32 , Capitolul V a fost abrogat de Punctul 2, Articolul XI din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 1 din 6 ianuarie 2020, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 11 din 09 ianuarie 2020 )  +  Articolul 33(1) Persoana care nu a aderat la un fond de pensii în termen de 4 luni de la data la care este obligată prin efectul legii este repartizată aleatoriu la un fond de pensii de către instituția de evidența.(2) Repartizarea aleatorie a persoanelor se efectuează în cote egale pentru fiecare fond de pensii administrat privat, la data la care se face repartizarea. (la 13-12-2010, Alin. (2) al art. 33 a fost modificat de art. unic din LEGEA nr. 241 din 7 decembrie 2010 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 828 din 10 decembrie 2010. ) (3) Instituția de evidență notifică, în termen de 5 zile lucrătoare de la înregistrarea în Registrul participanților, în format electronic, fiecărui administrator în parte lista conținând datele de identificare a persoanelor repartizate aleatoriu la fondul de pensii administrat de către acesta. (la 31-10-2008, Alin. (3) al art. 33 a fost modificat de pct. 1 al art. I din LEGEA nr. 201 din 21 octombrie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 728 din 28 octombrie 2008. ) (4) Fiecare administrator informează, în scris, în termen de 30 de zile de la notificare, participanții care au fost repartizați aleatoriu, la fondul aflat în administrarea sa, de către instituția de evidență cu privire la denumirea fondului de pensii administrat privat și a administratorului acestuia. (la 22-10-2007, Alin. (4) al art. 33 a fost introdus de pct. 4 al art. I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 112 din 10 octombrie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 710 din 22 octombrie 2007. )  +  Articolul 34(1) Registrul participanților se constituie și se actualizează de către instituția de evidența.(2) Stabilirea și modificarea structurii Registrului participanților se fac pe baza unui protocol încheiat între instituția de evidență și A.S.F.. (la 22-10-2007, Alin. (2) al art. 34 a fost modificat de pct. 5 al art. I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 112 din 10 octombrie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 710 din 22 octombrie 2007. ) (3) În vederea actualizării Registrului participanților, administratorul transmite lunar instituției de evidență informațiile cuprinse în actele individuale de aderare, precum și orice alte informații necesare actualizării Registrului participanților. (la 22-10-2007, Alin. (3) al art. 34 a fost introdus de pct. 6 al art. I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 112 din 10 octombrie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 710 din 22 octombrie 2007. )  +  Articolul 35(1) După aderare sau repartizare, participanții sunt obligați să contribuie la un fond de pensii și nu se pot retrage din sistemul fondurilor de pensii administrate privat pe toată perioada pentru care datorează contribuția de asigurări sociale la sistemul public de pensii, până la deschiderea dreptului la pensia privată. (la 09-01-2020, Alineatul (1) din Articolul 35 , Capitolul V a fost modificat de Punctul 3, Articolul XI din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 1 din 6 ianuarie 2020, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 11 din 09 ianuarie 2020 ) (2) Fac excepție de la prevederile alin. (1) perioadele pentru care nu exista obligația de plata a contribuției de asigurări sociale în sistemul public.(3) În situația în care un participant încetează să contribuie, acesta rămâne participant cu drepturi depline la fondul de pensii.(4) Drepturile participantului pot fi transferate în alte țari în care acesta are domiciliul sau reședința, în condițiile reglementate prin acordurile și convențiile internaționale la care România este parte, în moneda țarilor respective sau într-o alta moneda asupra căreia s-a convenit.  +  Articolul 36Participantul al cărui activ personal net nu este suficient pentru acordarea unei pensii private minime stabilite prin normele A.S.F. primește o plată unică sau plăți eșalonate în rate pe o durată de maximum 5 ani, la cerere.  +  Articolul 37De la data pensionării de invaliditate în condițiile art. 68 din Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice, cu modificările și completările ulterioare, participantul poate obține: (la 14-12-2022, Partea introductivă a articolului 37 din Capitolul V a fost modificată de Punctul 17, Articolul I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 174 din 8 decembrie 2022, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1201 din 14 decembrie 2022 ) a) o plata unica sau plați eșalonate în rate pe o durata de maximum 5 ani, dacă activul sau personal net, ca urmare a perioadei reduse de contribuție, nu este suficient pentru acordarea unei pensii private minime stabilite prin normele A.S.F.;b) o pensie privată, dacă activul sau personal net este suficient.  +  Articolul 38(1) În cazul decesului unui participant înainte de transferul activului personal net către un fond de plată a pensiilor private, beneficiarilor li se deschide câte un cont la ultimul fond de pensii la care a contribuit participantul decedat, în care se transferă activele cuvenite fiecăruia.(2) Drepturile beneficiarilor prevăzuți la alin. (1) sunt aceleași cu cele ale participanților la acel fond de pensii.(3) Beneficiarul are dreptul să opteze între:a) cumularea conturilor, dacă are calitatea de participant la un fond de pensii;b) plata unică sau plăți eșalonate în rate pe o durată de maximum 5 ani, fără a datora penalități, indiferent dacă beneficiarul are sau nu calitatea de participant.(4) Plata drepturilor beneficiarului se face în termen de 30 de zile calendaristice de la data solicitării acestora. (la 14-12-2022, Articolul 38 din Capitolul V a fost modificat de Punctul 18, Articolul I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 174 din 8 decembrie 2022, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1201 din 14 decembrie 2022 )  +  Articolul 39(1) În situația în care un participant dorește să adere la alt fond de pensii, acesta este obligat să îi notifice în scris administratorului fondului de pensii de la care se transfera, cu 30 de zile calendaristice înainte de aderarea efectivă la noul fond de pensii, și să îi trimită acestuia o copie de pe noul act de aderare.(2) Calitatea de participant la vechiul fond de pensii încetează la data la care se realizează transferul de disponibilități, iar calitatea de participant la noul fond de pensii începe la aceeași data.  +  Articolul 40(1) Transferul de disponibilități are loc în prima zi lucrătoare după expirarea termenului prevăzut la art. 39 alin. (1) și cuprinde activul personal net existent în contul participantului la acea data, diminuat cu penalitatea de transfer, după caz.(2) Administratorul vechiului fond de pensii informează noul administrator despre contribuțiile participantului, despre transferurile de disponibilități efectuate în numele sau, precum și despre contribuțiile acestuia la fondurile de pensii al căror participant a fost anterior, existente la data informării.  +  Articolul 41A.S.F. emite norme cu privire la:a) evidența participanților la fondul de pensii;b) transferul participanților între fondurile de pensii administrate privat; (la 22-10-2007, Litera b) a art. 41 a fost modificată de pct. 7 al art. I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 112 din 10 octombrie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 710 din 22 octombrie 2007. ) c) modelul actului-cadru de aderare și procedura de modificare a acestuia;d) procedura de repartizare aleatorie;e) informarea privind repartizarea;f) procedura de plata și de evidența a plații contribuțiilor;g) evidența și declarația de plata referitoare la valoarea activelor participantului sau ale beneficiarului;h) suma necesara pentru obținerea unei pensii private minime;i) orice alte aspecte pe care le considera necesare.
   +  Capitolul VI Contribuția la fondul de pensii  +  Articolul 42(1) Contribuția la fondul de pensii este parte din contribuția individuala de asigurări sociale datorată la sistemul public de pensii.(2) Contribuția la fondul de pensii se deduce din veniturile brute lunare care reprezintă bază de calcul pentru contribuția individuală de asigurări sociale, împreună și în aceeași modalitate de calcul cu contribuția obligatorie datorată conform Legii nr. 19/2000, cu modificările și completările ulterioare. (la 22-10-2007, Alin. (2) al art. 42 a fost modificat de pct. 8 al art. I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 112 din 10 octombrie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 710 din 22 octombrie 2007. ) (3) Contribuția la fondul de pensii se constituie și se virează împreună și în aceleași condiții stabilite prin Legea nr. 19/2000, cu modificările și completările ulterioare, pentru contribuția individuală de asigurări sociale. (la 22-10-2007, Alin. (3) al art. 42 a fost modificat de pct. 8 al art. I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 112 din 10 octombrie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 710 din 22 octombrie 2007. ) (4) Participantul care a fost detașat în alta țara are dreptul la continuarea plații contribuțiilor la fondul de pensii din România, pe toată durata detașării.(5) În situația continuării plații contribuțiilor la un fond de pensii dintr-un stat membru al Uniunii Europene sau aparținând Spațiului Economic European, lucrătorul detașat în România și angajatorul acestuia, după caz, vor fi exonerați de obligația de a contribui la un fond de pensii din România.  +  Articolul 43(1) Baza de calcul, reținerea și termenele de plata a contribuției la fondul de pensii sunt aceleași cu cele stabilite pentru contribuția de asigurări sociale.(2) Din momentul începerii activității de colectare, cota de contribuție la fondul de pensii este de 2% din baza de calcul, stabilită potrivit art. 42 alin. (2). (la 22-10-2007, Alin. (2) al art. 43 a fost modificat de pct. 9 al art. I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 112 din 10 octombrie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 710 din 22 octombrie 2007. ) (3) Începând cu data de 1 ianuarie 2018 cota de contribuție la fondul de pensii este de 3,75%. (la 16-11-2017, Alineatul (3) din Articolul 43 , Capitolul VI a fost modificat de Articolul II din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 82 din 8 noiembrie 2017, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 902 din 16 noiembrie 2017 ) (4) Începând cu data de 1 ianuarie 2024 cota de contribuție la fondul de pensii este de 4,75%. (la 16-03-2022, Articolul 43 din Capitolul VI a fost completat de ARTICOLUL UNIC din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 23 din 16 martie 2022, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 259 din 16 martie 2022 )  +  Articolul 43^1(1) Instituția de evidență calculează, pentru fiecare participant, cuantumul contribuției datorate fondului de pensii, luând în considerare baza de calcul a contribuției individuale de asigurări sociale înscrisă în declarația privind evidența nominală a asiguraților și a obligațiilor de plată către bugetul asigurărilor sociale de stat sau, după caz, în declarația de asigurare la sistemul public de pensii.(2) Instituția de evidență întocmește liste nominale de viramente, distinct, pentru fiecare fond de pensii, liste în care sunt înregistrați participanții și cuantumul contribuției datorate de către aceștia.(3) Listele prevăzute la alin. (2) se transmit fondurilor de pensii de către instituția de evidență, până cel târziu în data de 20 a lunii următoare celei de depunere a declarației prevăzute la alin. (1).(4) În situația în care instituția de evidență constată că declarația prevăzută la alin. (1) nu a fost depusă în termenul legal, participanții pentru care nu s-a efectuat declararea sunt înscriși în listele nominale de viramente, care se transmit fondurilor de pensii fără a se completa rubrica referitoare la cuantumul contribuției.(5) Declarațiile depuse peste termenul legal sunt prelucrate de către instituția de evidență la următorul termen prevăzut la alin. (3), în funcție de data depunerii acestor declarații, participanții fiind înscriși în listele nominale de viramente și/sau cu sume restante, după caz.(6) În termenul prevăzut la alin. (3), instituția de evidență transmite instituției de colectare situația, pe plătitori, persoane juridice și persoane fizice care au calitatea de angajator sau entități asimilate angajatorului, a sumelor datorate cu titlu de contribuție de asigurări sociale, astfel cum au fost declarate, în vederea verificării plăților efectuate.(7) Instituția de evidență răspunde de întocmirea, actualizarea și păstrarea evidenței privind contribuțiile la fondurile de pensii, pe fiecare participant.(8) În vederea realizării evidenței contribuției la fondurile de pensii, precum și pentru asigurarea corelării conținutului propriilor baze de date, instituția de evidență și instituția de colectare își transmit reciproc informațiile referitoare la sumele reprezentând contribuția de asigurări sociale, declarate și, respectiv, plătite. (la 22-10-2007, Art. 43^1 a fost introdus de pct. 10 al art. I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 112 din 10 octombrie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 710 din 22 octombrie 2007. )  +  Articolul 44(1) Lunar, până cel târziu în data de 20 a lunii următoare celei de depunere a declarațiilor prevăzute la art. 43^1 alin. (1), instituția de evidență virează de la bugetul asigurărilor sociale de stat suma reprezentând contribuțiile la fondurile de pensii, pentru fiecare fond de pensii în parte.(2) Virarea contribuțiilor pentru fondurile de pensii se realizează de către instituția de evidență prin diminuarea conturilor de venituri ale bugetului asigurărilor sociale de stat, pe baza informațiilor cuprinse în listele nominale de viramente, întocmite separat, pentru fiecare fond de pensii.(3) Pentru situațiile prevăzute la art. 43^1 alin. (4) nu se efectuează viramente pentru fondurile de pensii.(4) În cazul persoanelor asigurate la sistemul public de pensii pe bază de declarație de asigurare, contribuția pentru fondurile de pensii se virează numai pentru luna/lunile pentru care, conform legii, se realizează stagiu de cotizare.(5) În orice situație în care intervin elemente care conduc la modificarea unor date sau sume privind contribuțiile pentru fondurile de pensii, inclusiv în cazurile depunerii unor declarații nominale rectificative la sistemul public de pensii, instituția de evidență procedează la regularizarea acestora în termen de maximum 6 luni de la data constatării situațiilor.(6) Procedura de regularizare prevăzută la alin. (5) se stabilește prin ordin comun al ministrului muncii, familiei și egalității de șanse și al ministrului economiei și finanțelor. (la 22-10-2007, Art. 44 a fost modificat de pct. 11 al art. I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 112 din 10 octombrie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 710 din 22 octombrie 2007. )  +  Articolul 45(1) În cazul neachitării la termen a contribuției de asigurări sociale, instituția de colectare procedează la stabilirea cuantumului datorat și la aplicarea modalităților de executare silită și a celorlalte modalități de stingere a debitelor, conform dispozițiilor legale privind colectarea creanțelor bugetare.(2) Majorările de întârziere datorate pentru neplata la termen a contribuției de asigurări sociale se fac venit la bugetul asigurărilor sociale de stat. (la 22-10-2007, Art. 45 a fost modificat de pct. 12 al art. I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 112 din 10 octombrie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 710 din 22 octombrie 2007. )  +  Articolul 46(1) A.S.F., cu avizul instituției de evidența și al instituției de colectare, emite norme privind:a) modalitatea de efectuare a plații contribuțiilor către fondurile de pensii;b) modalitatea transmiterii informațiilor legale;c) operațiunile care trebuie efectuate de instituția de evidența, de instituția de colectare sau de alte persoane, în cazul întârzierii plații contribuțiilor, în caz de neplata a acestora, precum și pentru remedierea erorilor apărute;d) activitatea instituției de evidența și a instituției de colectare, în vederea protejării intereselor participanților și ale beneficiarilor;e) orice alte aspecte considerate necesare.(2) A.S.F., împreună cu instituția de evidența și cu instituția de colectare, poate propune masuri privind îmbunătățirea activității acestora.  +  Capitolul VII Conturile participanților  +  Articolul 47(1) Fiecare participant are un cont individual.(2) Contribuțiile și transferurile de disponibilități ale participantului, precum și accesoriile aferente acestora se virează în contul sau individual.  +  Articolul 48(1) Participantul este proprietarul activului personal din contul sau.(2) Activul personal nu poate face obiectul unei executări silite sau al unei tranzacții, sub sancțiunea nulității actelor respective.(3) Activul personal nu poate fi cesionat sau gajat, sub sancțiunea nulității actelor respective.  +  Articolul 49Contribuțiile și transferul de lichidități bănești la un fond de pensii se convertesc în unități de fond în maximum doua zile lucrătoare de la data încasării acestora.  +  Articolul 50La data intrării în vigoare a prezentei legi, valoarea unității de fond este de 10 lei.  +  Articolul 51(1) Valoarea activelor nete și valoarea unității de fond ale unui fond de pensii se calculează atât de către administrator, cât și de depozitar în fiecare zi lucrătoare și se comunică A.S.F. în aceeași zi.(1^1) Administratorul este responsabil de evaluarea corectă a activelor fondului de pensii și are obligația de a se asigura prin reglementările sale interne că structura organizatorică responsabilă cu activitatea de evaluare a activelor este independentă din punct de vedere funcțional de direcția de investiții. (la 14-12-2022, Articolul 51 din Capitolul VII a fost completat de Punctul 19, Articolul I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 174 din 8 decembrie 2022, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1201 din 14 decembrie 2022 ) (1^2) Administratorul elaborează proceduri cu respectarea reglementărilor în vigoare, astfel încât să se poată îndeplini obligația de a realiza o evaluare corespunzătoare a activelor fondului de pensii. (la 14-12-2022, Articolul 51 din Capitolul VII a fost completat de Punctul 19, Articolul I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 174 din 8 decembrie 2022, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1201 din 14 decembrie 2022 ) (1^3) Este interzisă externalizarea de către administrator a activității de evaluare a activelor fondului de pensii. (la 14-12-2022, Articolul 51 din Capitolul VII a fost completat de Punctul 19, Articolul I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 174 din 8 decembrie 2022, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1201 din 14 decembrie 2022 ) (2) În situația în care există neconcordanțe între administrator și depozitar privind valoarea activului net și a unității de fond, valorile corecte sunt stabilite de către administrator și depozitar pe baza reglementărilor A.S.F. și a procedurilor elaborate de administrator și depozitar. (la 14-12-2022, Alineatul (2) din Articolul 51 , Capitolul VII a fost modificat de Punctul 20, Articolul I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 174 din 8 decembrie 2022, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1201 din 14 decembrie 2022 ) (3) Valorile corecte stabilite conform prevederilor alin. (2), cauzele neconcordanțelor și modul de soluționare se comunică A.S.F. în ziua lucrătoare următoare celei în care s-au constatat neconcordanțele prevăzute la respectivul alineat. (la 14-12-2022, Alineatul (3) din Articolul 51 , Capitolul VII a fost modificat de Punctul 20, Articolul I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 174 din 8 decembrie 2022, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1201 din 14 decembrie 2022 ) (4) Valoarea activelor nete și valoarea unității de fond ale unui fond de pensii private sunt supuse, anual, auditării de către un auditor financiar, membru al Camerei Auditorilor Financiari din România, avizat de A.S.F., care nu poate fi persoana afiliată angajatorului, administratorului sau depozitarului.(5) Sunt exceptați de la cerința deținerii calității de membru al Camerei Auditorilor Financiari din România auditorii care sunt stabiliți într-un stat membru al Uniunii Europene sau aparținând Spațiului Economic European și exercita activități profesionale în România în contextul prestării de servicii.(6) Auditorii care au fost autorizați, avizați ori supuși unei proceduri similare în vederea funcționarii ca auditor pe piața pensiilor într-un stat membru al Uniunii Europene sau aparținând Spațiului Economic European sunt exceptați de la cerința avizării de către A.S.F..  +  Articolul 52(1) Administratorul care a primit contribuții pe o perioadă de cel puțin 60 de luni calculează, în prima zi lucrătoare a fiecărui trimestru, rata de rentabilitate a fondului de pensii pentru ultimele 60 de luni și o comunică A.S.F. în aceeași zi. (la 14-12-2022, Alineatul (1) din Articolul 52 , Capitolul VII a fost modificat de Punctul 21, Articolul I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 174 din 8 decembrie 2022, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1201 din 14 decembrie 2022 ) (2) Rata medie ponderată de rentabilitate a tuturor fondurilor de pensii se calculează și se publică trimestrial de A.S.F..  +  Articolul 53A.S.F. atenționează trimestrial administratorul în situația în care rata de rentabilitate a fondului de pensii administrat este mai mica decât rata de rentabilitate minima a tuturor fondurilor de pensii.  +  Articolul 54A.S.F. emite norme cu privire la:a) metoda de convertire a activelor personale în unități de cont;a^1) metodologia de evaluare a activelor fondului de pensii; (la 14-12-2022, Articolul 54 din Capitolul VII a fost completat de Punctul 22, Articolul I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 174 din 8 decembrie 2022, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1201 din 14 decembrie 2022 ) b) metodologia de calcul al valorii activului net al fondului de pensii;c) metodologia de calcul al valorii unității de cont și procedura de rotunjire;d) metodologia de calcul și de raportare a indicatorilor de rentabilitate ai fondului de pensii;e) revizuirea valorii unității de cont prevăzute la art. 50;f) metodologia de stabilire a valorilor corecte în situațiile prevăzute la art. 51 alin. (2).  +  Capitolul VIII Administratorul  +  Articolul 55(1) Poate administra un fond de pensii societatea comercială pe acțiuni constituită în conformitate cu dispozițiile legislației în vigoare și cu prevederile prezentei legi, care are obiect exclusiv de activitate administrarea fondurilor de pensii.(2) Un administrator poate administra în România un singur fond de pensii.(3) De la data aderării României la Uniunea Europeana, poate fi administrator, în sensul prezentei legi, orice entitate autorizata pentru aceasta activitate într-un alt stat membru al Uniunii Europene sau aparținând Spațiului Economic European.(4) Administratorii care au fost autorizați, avizați ori supuși unei proceduri similare în vederea funcționarii ca administrator de scheme de pensii private într-un stat membru al Uniunii Europene sau aparținând Spațiului Economic European sunt exceptați de la cerința autorizării de către A.S.F..(5) De la data aderării României la Uniunea Europeana, administratorii autorizați în România pot primi contribuții de la participanți și angajatori dintr-un alt stat membru al Uniunii Europene sau aparținând Spațiului Economic European.(6) De la data aderării României la Uniunea Europeana, persoanele care îndeplinesc condițiile pentru a deveni participanți la scheme de pensii private și angajatorii din România pot vira contribuții către fonduri de pensii administrate de administratori autorizați într-un alt stat membru al Uniunii Europene sau aparținând Spațiului Economic European.(7) Administratorul din România care intenționează să accepte contribuții de la un participant dintr-un alt stat membru al Uniunii Europene sau aparținând Spațiului Economic European trebuie autorizat în prealabil de A.S.F..(8) Administratorul prevăzut la alin. (7) notifica intenția sa A.S.F., indicând statul membru gazda, numele participantului și principalele caracteristici ale schemei de pensii private.(9) A.S.F., notificată conform alin. (8), dacă nu are motive să considere ca structura administrativa sau situația financiara a administratorului ori reputația și calificările profesionale sau experiența persoanelor din conducerea acestuia sunt incompatibile cu activitățile propuse în statul membru gazda, comunica autorității competente din acest stat, în termen de 3 luni de la primire, toate informațiile prevăzute la alin. (8) și aduce aceasta la cunoștința administratorului.(10) Înainte ca un administrator dintr-un stat membru al Uniunii Europene sau aparținând Spațiului Economic European să înceapă să administreze o schema de pensii private cu participanți din România, A.S.F. comunică autorității competente din statul membru de origine, în termen de doua luni de la primirea informațiilor prevăzute la alin. (8), cerințele stabilite de legislația româna privind pensiile administrate privat, în conformitate cu care trebuie gestionată schema de pensii private cu participanți din România, spre transmitere administratorului interesat.(11) La primirea informațiilor prevăzute la alin. (10) sau dacă nu primește nicio notificare din partea autorității competente a statului membru de origine la expirarea perioadei prevăzute la alin. (10), administratorul poate începe să administreze schema de pensii private cu participanți din România, în conformitate cu cerințele stabilite de legislația româna privind pensiile administrate privat.(12) Administratorul dintr-un stat membru al Uniunii Europene sau aparținând Spațiului Economic European care administrează o schema de pensii private cu participanți din România va respecta cerințele de furnizare de informații stabilite de A.S.F., potrivit prevederilor prezentei legi.(13) A.S.F. informează autoritatea competenta din statul membru de origine asupra oricăror modificări semnificative survenite cu privire la cerințele legislației române privind pensiile administrate privat.(14) A.S.F. supraveghează permanent administratorul dintr-un stat membru al Uniunii Europene sau aparținând Spațiului Economic European care administrează o schema de pensii private cu participanți din România, urmărind respectarea, în activitățile acestuia, a cerințelor stabilite de legislația româna privind pensiile administrate privat și a cerințelor de furnizare de informații, prevăzute la alin. (12).(15) În cazul în care, în urma supravegherii, se constata încălcări ale acestor cerințe în activitatea administratorului, A.S.F. notifică fără întârziere autoritatea competentă din statul membru de origine.(16) A.S.F., în colaborare cu autoritatea competenta din statul membru gazda, adopta masurile necesare pentru a asigura că administratorul din România pune capăt încălcării cerințelor stabilite de legislația sociala și de muncă relevanta în domeniul schemelor de pensii private din statul membru gazda.(17) Dacă, în ciuda masurilor luate de autoritatea competenta din statul membru de origine al administratorului sau pentru ca asemenea masuri nu au fost adoptate în statul membru de origine, administratorul continua să încalce legislația româna privind pensiile administrate privat, A.S.F. poate, după ce informează autoritatea competenta din statul membru de origine, să ia masurile necesare pentru a preveni sau sancționa alte încălcări, inclusiv, dacă este strict necesar, prin interdicția aplicata administratorului de a desfășura activități în contul participanților în România.(18) A.S.F. poate solicita autorității competente din statul membru de origine al administratorului să decidă asupra separării activelor și pasivelor corespunzătoare activității desfășurate în România de celelalte active și pasive.(19) La solicitarea autorității competente din statul membru gazda, A.S.F. cere administratorului din România să separe activele și pasivele corespunzătoare activității desfășurate în statul gazdă de celelalte active și pasive.  +  Articolul 56(1) Denumirea administratorului conține sintagma fond de pensii.(2) Sintagma prevăzută la alin. (1) se utilizează numai în denumirea administratorilor care dețin o autorizație de administrare în conformitate cu prezenta lege.  +  Articolul 57(1) Activitatea de administrare a unui fond de pensii cuprinde următoarele:a) administrarea și investirea activelor fondului de pensii;b) convertirea contribuțiilor în unități de fond;c) plata drepturilor cuvenite participanților și beneficiarilor, conform legii;d) calculul zilnic al activului net al fondului de pensii și al unității de fond;e) evidența conturilor individuale și actualizarea acestora, precum și furnizarea documentelor privind participarea, notificarea, informarea periodica sau transferul;f) gestionarea operațiunilor zilnice ale fondului de pensii;g) dispunerea efectuării plaților datorate entităților implicate și A.S.F.;h) mandatarea și monitorizarea agenților de marketing ai fondului de pensii;i) gestionarea relațiilor cu instituțiile implicate;j) elaborarea, prezentarea, depunerea, publicarea și distribuirea către A.S.F. și participanți a situațiilor financiare și a rapoartelor prevăzute de prezenta lege;k) gestionarea, păstrarea și arhivarea documentelor privind fondul de pensii, participanții și beneficiarii săi;k^1) activități juridice și de contabilitate pentru fondul de pensii; (la 14-12-2022, Alineatul (1) din Articolul 57 , Capitolul VIII a fost completat de Punctul 23, Articolul I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 174 din 8 decembrie 2022, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1201 din 14 decembrie 2022 ) k^2) soluționarea cererilor de informare formulate de participanți și beneficiari; (la 14-12-2022, Alineatul (1) din Articolul 57 , Capitolul VIII a fost completat de Punctul 23, Articolul I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 174 din 8 decembrie 2022, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1201 din 14 decembrie 2022 ) k^3) controlul respectării legislației aplicabile; (la 14-12-2022, Alineatul (1) din Articolul 57 , Capitolul VIII a fost completat de Punctul 23, Articolul I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 174 din 8 decembrie 2022, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1201 din 14 decembrie 2022 ) l) alte activități prevăzute în normele A.S.F..(2) Activele și pasivele fiecărui fond de pensii administrat privat sunt organizate, evidențiate și administrate distinct, separat de celelalte fonduri de pensii facultative pe care le gestionează același administrator și de contabilitatea proprie administratorului, fără posibilitatea transferului între fonduri sau între fonduri și administrator.(3) Toate activele și pasivele corespunzătoare activității de administrare a fondurilor de pensii sunt restricționate, gestionate și organizate separat de alte activități ale administratorului, fără posibilitatea de transfer.(4) Activele și pasivele restricționate, gestionate și organizate separat, prevăzute la alin. (3), sunt limitate la operațiunile legate de fondurile de pensii și activități conexe.(5) Contabilitatea operațiunilor ce decurg din aplicarea prevederilor prezentei legi se efectuează în conformitate cu reglementările contabile în vigoare.(6) A.S.F. elaborează și emite norme și reglementari în domeniul contabilității și în domeniul arhivării, pentru domeniul supravegheat de acesta, cu avizul Ministerului Economiei și Finanțelor.  +  Articolul 58(1) Administratorul nu poate delega răspunderea privind administrarea fondului de pensii.(2) Încredințarea executării anumitor obligații către un terț nu îl exonerează de răspundere pe administrator.(3) Administratorul poate delega către terți, sub condiția notificării A.S.F., pe bază de contract scris și în conformitate cu reglementările A.S.F. emise în aplicarea prezentei legi, exercitarea activităților prevăzute la art. 57 alin. (1) lit. k^1). (la 14-12-2022, Articolul 58 din Capitolul VIII a fost completat de Punctul 24, Articolul I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 174 din 8 decembrie 2022, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1201 din 14 decembrie 2022 ) (4) Pentru a acoperi eventualele riscuri de răspundere civilă profesională aferente activităților desfășurate în temeiul prezentei legi, administratorul deține o asigurare de răspundere civilă profesională pentru răspunderea care decurge din neglijența profesională care este corespunzătoare riscurilor acoperite. (la 14-12-2022, Articolul 58 din Capitolul VIII a fost completat de Punctul 24, Articolul I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 174 din 8 decembrie 2022, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1201 din 14 decembrie 2022 )  +  Articolul 59(1) Capitalul social al administratorului nu poate fi constituit și nici majorat prin subscripție publică.(2) Acțiunile administratorului sunt nominative, nu pot fi transformate în acțiuni la purtător și nu pot fi acțiuni preferențiale.(3) Actul constitutiv al administratorului trebuie să prevadă ca acționarii nu pot beneficia de drepturi preferențiale sau de alte privilegii și că este interzisă limitarea drepturilor sau impunerea de obligații suplimentare.  +  Articolul 60(1) Capitalul social minim necesar pentru administrarea unui fond de pensii administrat privat este echivalentul în lei, calculat la cursul de schimb al Băncii Naționale a României, al sumei de 4 milioane euro. (la 15-10-2021, Alineatul (1) din Articolul 60 , Capitolul VIII a fost modificat de Punctul 1, ARTICOLUL UNIC din LEGEA nr. 247 din 11 octombrie 2021, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 973 din 12 octombrie 2021 ) (1^1) Abrogat. (la 09-01-2020, Alineatul (1^1) din Articolul 60 , Capitolul VIII a fost abrogat de Punctul 6, Articolul XI din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 1 din 6 ianuarie 2020, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 11 din 09 ianuarie 2020 ) (2) Capitalul social al administratorului este subscris și vărsat integral, exclusiv în numerar, la momentul constituirii acestuia.(3) Capitalul social al administratorului nu poate fi constituit și nici majorat prin subscripție publică, nu poate proveni din împrumuturi sau credite și nu poate fi grevat de sarcini.(4) La constituire, aportul de capital trebuie vărsat într-un cont deschis la o banca, persoana juridica româna, sau la o sucursala a unei bănci străine autorizate să funcționeze pe teritoriul României.  +  Articolul 61(1) Administratorul este obligat să notifice A.S.F., fără întârziere, orice reducere a capitalului social sub valoarea minimă.(2) Capitalul social nu are voie să scadă cu mai mult de 20% din valoarea minimă.(3) În situația prevăzută la alin. (2), acționarii administratorului sunt obligați la reîntregirea capitalului social în termenul precizat de A.S.F., care nu poate fi mai mic de 3 luni și nici mai mare de 6 luni.(4) Administratorul deține permanent un nivel adecvat de lichiditate, stabilit prin reglementările A.S.F., a cărui valoare acoperă activitatea curentă pentru o perioadă de cel puțin 6 luni. (la 14-12-2022, Articolul 61 din Capitolul VIII a fost modificat de Punctul 25, Articolul I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 174 din 8 decembrie 2022, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1201 din 14 decembrie 2022 )  +  Articolul 62(1) O persoană fizică sau juridică nu poate fi:a) acționar direct decât în cadrul unui singur administrator;b) acționar direct și acționar indirect semnificativ în cadrul mai multor administratori;c) acționar indirect semnificativ în cadrul mai multor administratori. (la 14-12-2022, Alineatul (1) din Articolul 62 , Capitolul VIII a fost modificat de Punctul 26, Articolul I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 174 din 8 decembrie 2022, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1201 din 14 decembrie 2022 ) (2) Participația cumulată a persoanelor fizice nu poate depăși 5% din capitalul social al administratorului.(3) Calitatea acționarilor trebuie să răspundă nevoii garantării unei gestiuni prudente și sănătoase a fondului de pensii și să permită realizarea unei supravegheri eficiente, în scopul protejării intereselor participanților și ale beneficiarilor.(4) Acționarii administratorului trebuie să îndeplinească cel puțin următoarele condiții:a) să dispună de o situație financiara stabilă, aptă să susțină entitatea în caz de necesitate;b) să justifice în mod satisfăcător proveniența fondurilor destinate participației la capitalul social;c) să furnizeze toate informațiile necesare pentru identificarea relațiilor de afiliere cu alte persoane;d) să fi funcționat, în cazul acționarilor persoane juridice, minimum 3 ani, cu excepția celor rezultate în urma fuziunii sau a divizării unei alte persoane juridice care, înainte de fuziune sau divizare, a funcționat minimum 3 ani.  +  Articolul 63(1) Achiziția directă de acțiuni ale unui administrator, care conduce la o deținere mai mare de 10% din capitalul social, este supusă aprobării prealabile a A.S.F., sub sancțiunea nulității.(2) A.S.F. aprobă proiectul de achiziție prevăzut la alin. (1) și calitatea de acționar semnificativ direct, în termen de 90 de zile calendaristice de la înregistrarea cererii și a documentației complete, conform reglementărilor A.S.F., dacă persoana care intenționează să achiziționeze acțiuni îndeplinește condițiile prevăzute de prezenta lege pentru acționarii unui administrator.(3) Orice achiziție directă de acțiuni ale unui administrator, care nu conduce la dobândirea de către cumpărător a calității de acționar direct semnificativ, precum și orice achiziție de acțiuni care conduce la dobândirea calității de acționar indirect semnificativ se notifică A.S.F. de către cumpărător în termen de 15 zile calendaristice de la data finalizării achiziției. (la 14-12-2022, Articolul 63 din Capitolul VIII a fost modificat de Punctul 27, Articolul I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 174 din 8 decembrie 2022, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1201 din 14 decembrie 2022 )  +  Articolul 64(1) Consiliul decide politica de investiții a fondului de pensii, precum și atribuțiile din regulamentul de organizare și funcționare al administratorului, avizat de A.S.F., elaborat cu respectarea prevederilor Legii societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare.(2) Consiliul stabilește mecanismele de guvernanță care asigură gestionarea eficientă și prudentă a administratorului, inclusiv separarea sarcinilor în cadrul acestuia și prevenirea conflictelor de interese, într-un mod care promovează integritatea pieței și supraveghează implementarea acestora.(3) Consiliul monitorizează și evaluează periodic eficacitatea mecanismelor de guvernanță ale administratorului și adoptă măsurile corespunzătoare pentru a soluționa eventualele deficiențe.(4) Membrii Consiliului au acces la informațiile și documentele necesare pentru supervizarea și monitorizarea procesului decizional al conducerii.(5) Consiliul este responsabil cu constituirea unui comitet de investiții și a unui comitet de remunerare care au obligația de a înainta anual acestuia sau ori de câte ori este cazul rapoarte privind activitatea desfășurată.(6) Comitetul de remunerare analizează și stabilește politica de remunerație fixă de bază și politica de remunerație variabilă a administratorului, astfel încât aceasta să corespundă strategiei de afaceri, obiectivelor și intereselor pe termen lung și să cuprindă măsuri pentru prevenirea apariției conflictelor de interese.(7) Membrii structurii de conducere a administratorului și persoanele care dețin funcții-cheie prevăzute la art. 2 alin. (1) pct. 25^1 lit. a), b) și d) sunt autorizate de către A.S.F., odată cu analiza cererii pentru autorizarea de administrare.(8) Persoanele care dețin funcții-cheie prevăzute la art. 2 alin. (1) pct. 25^1 lit. c) și e) sunt notificate A.S.F.(9) Membrii structurii de conducere a administratorului și persoanele care dețin funcții-cheie, după caz, îndeplinesc următoarele cerințe:a) privind competența:1. pentru membrii structurii de conducere a administratorului, calificările, cunoștințele și experiența lor sunt adecvate pentru a le permite să asigure o administrare sănătoasă și prudentă a administratorului;2. pentru persoanele care dețin funcții-cheie, calificările, cunoștințele și experiența lor profesională sunt adecvate să îndeplinească atribuțiile funcțiilor-cheie în mod corespunzător;b) privind onorabilitatea, respectiv o bună reputație și integritate;c) să nu fi fost sancționați de către autorități române sau străine din domeniul financiar cu interdicția de a desfășura activități în sistemul financiar sau, la data depunerii cererii de autorizare, cu interdicția temporară de a desfășura astfel de activități;d) să nu fi deținut funcția de administrator al unei societăți române sau străine, aflată în curs de reorganizare judiciară sau declarată în stare de faliment, în ultimii 2 ani anteriori declanșării procedurii falimentului;e) să nu fi făcut parte din conducerea unei societăți care nu și-a respectat obligațiile materiale și financiare față de terți la momentul încetării activității societății respective.(10) Cel puțin o treime din numărul membrilor Consiliului trebuie să fie licențiați în științe economice sau juridice.(11) Durata mandatului membrilor structurii de conducere este stabilită prin actul constitutiv, ea neputând depăși 4 ani. Membrii sunt reeligibili, când prin actul constitutiv nu se dispune altfel. (la 14-12-2022, Articolul 64 din Capitolul VIII a fost modificat de Punctul 28, Articolul I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 174 din 8 decembrie 2022, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1201 din 14 decembrie 2022 )  +  Articolul 65(1) Membrii structurii de conducere a administratorului nu pot fi membri în structura de conducere:a) a unui alt administrator sau a persoanelor afiliate acestuia;b) a administratorului unui fond de pensii facultative și/sau al unui fond de pensii ocupaționale sau a persoanelor afiliate acestuia, cu excepția situației în care administratorii fac parte din același grup;c) a depozitarului sau a persoanelor afiliate acestuia;d) a societăților de servicii de investiții financiare sau a instituțiilor de credit care sunt autorizate să presteze servicii și activități de investiții, precum și a persoanelor afiliate acestora, cu care administratorul a încheiat un contract de intermediere;e) a unei organizații sindicale sau patronale. (la 14-12-2022, Alineatul (1) din Articolul 65 , Capitolul VIII a fost modificat de Punctul 29, Articolul I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 174 din 8 decembrie 2022, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1201 din 14 decembrie 2022 ) a) al altor administratori sau persoanelor afiliate acestora;b) al depozitarului fondului sau persoanelor afiliate acestuia.(2) Interdicția prevăzută la alin. (1) se aplica și persoanelor care au raporturi de muncă, comerciale sau alte raporturi similare cu entitățile prevăzute la alin. (1).  +  Articolul 66(1) Administratorul are în structura sa organizatorica o direcție de audit intern și o direcție distinctă responsabilă cu analiza oportunităților investiționale și plasarea activelor în conformitate cu strategia stabilită de consiliul de administrație.(2) Administratorul este obligat să păstreze documentele și evidențele referitoare la fondurile de pensii, în conformitate cu prevederile legale privind arhivarea și cu normele A.S.F..(3) Administratorul trebuie să ia toate măsurile necesare astfel încât să se asigure că situațiile de conflict de interese sunt identificate și gestionate astfel încât interesele fondului de pensii să nu fie afectate. (la 14-12-2022, Articolul 66 din Capitolul VIII a fost completat de Punctul 30, Articolul I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 174 din 8 decembrie 2022, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1201 din 14 decembrie 2022 ) (4) În vederea identificării tipurilor de conflict de interese care pot apărea în cursul activității de administrare a portofoliului fondului de pensii administrat privat și/sau a serviciilor conexe și a căror existență ar putea prejudicia interesele acestuia, administratorul va lua în considerare, în baza criteriilor minime stabilite prin reglementările A.S.F., precum și a celor stabilite la nivelul societății, dacă o persoană relevantă sau o persoană legată de aceasta în mod direct ori indirect se află în oricare dintre următoarele situații:a) administratorul sau acea persoană ar putea obține un câștig financiar ori ar putea evita o pierdere financiară pe seama fondului;b) administratorul sau acea persoană ar putea beneficia de un stimulent financiar sau de altă natură pentru a favoriza o terță parte pe seama fondului. (la 14-12-2022, Articolul 66 din Capitolul VIII a fost completat de Punctul 30, Articolul I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 174 din 8 decembrie 2022, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1201 din 14 decembrie 2022 ) (5) Administratorul trebuie să dispună măsurile și procedurile necesare pentru a se asigura că sunt respectate:a) cerința ca personalul direcției de investiții care efectuează activități de analiză și alte persoane relevante să nu se implice în tranzacții personale sau să procedeze la influențarea ori determinarea oricăror persoane de a proceda la efectuarea de tranzacții cu instrumentele financiare supuse analizei sau cu orice instrumente financiare legate de acestea, înainte ca rezultatele acesteia să fie utilizate de fondul de pensii;b) cerința ca tranzacțiile personale identificate la nivelul administratorului să fie evidențiate într-un registru conform procedurilor interne ale administratorului;c) prevederile privind interdicțiile impuse administratorului cu privire la investițiile fondului de pensii administrat privat. (la 14-12-2022, Articolul 66 din Capitolul VIII a fost completat de Punctul 30, Articolul I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 174 din 8 decembrie 2022, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1201 din 14 decembrie 2022 ) (6) Procedurile administratorului întocmite în vederea aplicării dispozițiilor alin. (5) lit. b) trebuie să fie concepute astfel încât să asigure în mod distinct următoarele:a) fiecare persoană relevantă trebuie să cunoască restricțiile cu privire la tranzacțiile personale, precum și măsurile stabilite de către administrator cu privire la acestea;b) administratorul trebuie să fie informat de îndată cu privire la orice tranzacție personală aprobată la care participă o persoană relevantă. (la 14-12-2022, Articolul 66 din Capitolul VIII a fost completat de Punctul 30, Articolul I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 174 din 8 decembrie 2022, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1201 din 14 decembrie 2022 ) (7) Administratorului, personalului cu atribuții de analiză financiară și persoanelor relevante implicate în analiza investițiilor le este interzis să accepte orice fel de avantaje materiale sau de altă natură de la persoanele având un interes material legat de respectiva investiție. (la 14-12-2022, Articolul 66 din Capitolul VIII a fost completat de Punctul 30, Articolul I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 174 din 8 decembrie 2022, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1201 din 14 decembrie 2022 )  +  Articolul 67(1) Activele financiare proprii ale administratorului nu pot fi utilizate pentru:a) acordarea de împrumuturi sau garanții;b) garantarea de împrumuturi sau credite, inclusiv emiterea de obligațiuni care depășesc cumulat 10% din valoarea capitalului social;c) tranzacționarea sau dobândirea în orice alt mod de acțiuni, de alte valori mobiliare sau drepturi în orice alta entitate, cu excepția situației prevăzute la art. 68.(2) De la data aderării României la Uniunea Europeana administratorii pot desemna:a) pentru conservarea activelor lor, depozitari stabiliți în alt stat membru al Uniunii Europene sau aparținând Spațiului Economic European și autorizați corespunzător pentru aceasta activitate;b) pentru gestionarea portofoliilor lor de investiții, gestionari de investiții stabiliți în alt stat membru al Uniunii Europene sau aparținând Spațiului Economic European și autorizați corespunzător pentru aceasta activitate.(3) La solicitarea autorității competente din statul de origine al administratorului, A.S.F. poate interzice depozitarului din România să dispună liber de activele fondului de pensii.  +  Articolul 68(1) Administratorul poate dobândi o parte sau tot capitalul social al altui administrator numai cu aprobarea prealabilă a A.S.F. și cu respectarea legislației din domeniul concurenței.(2) A.S.F. respinge solicitarea prevăzută la alin. (1) atunci când:a) nu este în interesul participanților;b) unul sau ambii administratori nu mai îndeplinesc cerințele legale.  +  Articolul 69(1) Administratorii pot să organizeze o asociație profesională care să le reprezinte interesele colective fața de autoritățile publice, să studieze problemele de interes comun, să promoveze cooperarea, să informeze membrii asociației și publicul și să organizeze servicii de interes comun.(2) Asociația profesională a administratorilor colaborează cu A.S.F. și poate adera la asociațiile internaționale de profil.  +  Articolul 70A.S.F. emite norme privind:a) contractul-cadru de administrare;b) atribuțiile principale ale consiliului de administrație;c) cerințele pe care trebuie să le îndeplinească administratorii, directorii, respectiv membrii ai consiliului de supraveghere sau ai directoratului; (la 22-10-2007, Litera c) a art. 70 a fost modificată de art. II din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 112 din 10 octombrie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 710 din 22 octombrie 2007, prin înlocuirea sintagmei "membrii consiliului de administrație și ai comitetului de direcție" cu sintagma "administratori, directori, respectiv membri ai consiliului de supraveghere sau ai directoratului". ) d) cerințele privind capitalul social minim și metodologia de notificare și reîntregire a acestuia;e) tranzacțiile privind capitalul social al administratorului;f) cerințele privind calitatea acționarilor și condițiile pe care trebuie să le îndeplinească aceștia;g) organizarea și conducerea contabila a fondului de pensii, precum și situațiile financiare care se întocmesc de administrator, cu avizul Ministerului Economiei și Finanțelor;h) arhivarea.  +  Capitolul IX Autorizarea administratorilor  +  Articolul 71(1) Administratorul nu poate fi înmatriculat la registrul comerțului fără autorizația de constituire emisă de A.S.F..(2) După înmatriculare, administratorul trebuie să obțină o autorizație de administrare, eliberată de A.S.F. în condițiile prezentei legi.(3) În caz de fuziune sau de divizare a administratorilor, noii administratori reiau procedura de autorizare prevăzută la art. 72.  +  Articolul 72(1) Administratorul adresează A.S.F. cererile pentru autorizare de constituire și autorizare de administrare.(2) Cererea pentru autorizarea de constituire este însoțită de următoarele documente:a) proiectul actului constitutiv;b) dovada ca fondatorii dețin resursele financiare necesare vărsării capitalului social, precum și proveniența acestora;c) cazierele judiciare și cazierele fiscale ale fondatorilor;d) documente privind fondatorii, cu informații referitoare la statutul lor juridic, eventuala lor calitate de persoane afiliate, precum și natura legăturilor dintre ei;e) documente din care să reiasă situația financiara a fondatorilor în ultimii 3 ani, auditate de un auditor financiar;f) declarația pe propria răspundere a fondatorilor, a candidaților pentru consiliul de administrație și comitetul de direcție, care să cuprindă toate deținerile individuale și deținerile în legătură cu alte persoane implicate în orice societate comercială și care reprezintă cel puțin 5% din capitalul social sau din drepturile de vot;g) documente privind candidații pentru consiliul de administrație și comitetul de direcție, după caz, curriculum vitae datat și semnat, care să specifice calificarea și experiența profesională, copia actului de identitate, copia diplomei de studii, un plan organizatoric și financiar pentru următorii 5 ani, documentația referitoare la depozitarul fondului de pensii;h) cazierele judiciare și fiscale ale candidaților pentru consiliul de administrație și comitetul de direcție, dacă este cazul;i) proiectul regulamentului de organizare și funcționare a societății de pensii;j) dovada vărsării integrale și în forma bănească a capitalului social;k) dovada plații taxei pentru cererea de autorizare de constituire.  +  Articolul 73(1) A.S.F. poate solicita fondatorilor, în termen de 30 de zile calendaristice de la primirea cererii pentru autorizare de constituire, documente și informații suplimentare, pe care aceștia trebuie să le furnizeze în maximum 30 de zile calendaristice de la data primirii solicitării.(2) A.S.F. poate verifica orice aspect legat de cererea pentru autorizare de constituire, fiind îndreptățită să se adreseze autorităților competente și să obțină de la acestea orice documente și informații pe care le considera relevante.  +  Articolul 74A.S.F. analizează cererea pentru autorizare de constituire și procedează, în termen de 30 de zile calendaristice de la data primirii ultimului set de documente și informații, la aprobarea sau la respingerea cererii prin decizie scrisă și motivată.  +  Articolul 75A.S.F. aprobă cererea pentru autorizare de constituire dacă constată că sunt îndeplinite, cumulativ, următoarele condiții:a) proiectul actului constitutiv și planul organizatoric și financiar pentru următorii 5 ani garantează gestiunea corecta și prudenta a fondului de pensii;b) fondatorii nu au datorii către bugetul de stat, bugetul asigurărilor sociale de stat, bugetele locale și bugetele fondurilor speciale;c) calitatea acționarilor și a membrilor propuși de consiliul de administrație și comitetul de direcție garantează gestiunea corecta și prudenta a fondului de pensii;d) fondatorii, membrii propuși pentru consiliul de administrație și comitetul de direcție nu sunt în procedura de reorganizare judiciară sau de faliment și nu au contribuit, direct sau indirect, la falimentul unor persoane juridice, după caz, și nu au fost implicați în niciun fel de scandaluri financiare;e) membrii propuși pentru consiliul de administrație și comitetul de direcție au onorabilitatea, pregătirea și experiența profesională necesare funcției pe care urmează să o îndeplinească;f) denumirea administratorului nu este de natura să inducă în eroare participanții, potențialii participanți sau alte persoane;g) fondatorii fac dovada vărsării integrale și în forma bănească a capitalului social;h) se face dovada achitării taxei pentru cererea de autorizare de constituire.  +  Articolul 76(1) A.S.F. respinge cererea pentru autorizare de constituire în următoarele situații:a) documentația prezentată rămâne incompletă sau nu este întocmită în conformitate cu dispozițiile legale în vigoare;b) neîndeplinirea uneia dintre condițiile prevăzute la art. 75;c) exista posibilitatea ca administrarea să nu respecte principiile prudențiale prevăzute în prezenta lege și în normele A.S.F..(2) A.S.F. informează fondatorii despre respingerea motivată a cererii, în termen de 5 zile lucrătoare de la decizia de respingere a acesteia.  +  Articolul 77(1) Fondatorii înregistrează societatea la Oficiul Național al Registrului Comerțului în termen de 30 de zile calendaristice de la primirea deciziei de autorizare de constituire.(2) Depășirea termenului prevăzut la alin. (1) duce la pierderea valabilității autorizației de constituire.(3) Autorizația de constituire a unei societăți de pensii nu garantează și obținerea autorizației de administrare.  +  Articolul 78(1) Administratorul trebuie să obțină autorizație de administrare a fondurilor de pensii administrate privat de la A.S.F..(2) În vederea obținerii autorizației de administrare, societatea de pensii depune la A.S.F. o cerere însoțită de următoarele documente:a) certificatul de înmatriculare la Oficiul Național al Registrului Comerțului;b) dovada vărsării sau a reîntregirii capitalului social, după caz;c) proiectul contractului de depozitare;d) proiectul de contract de societate civilă;e) declarația privind politica de investiții;f) planul de afaceri pe 3 ani;g) proiectul prospectului schemei de pensii;g^1) un program de activitate care prezintă structura organizatorică a administratorului, inclusiv informații despre modul în care administratorul intenționează să își respecte obligațiile ce îi revin; (la 14-12-2022, Alineatul (2) din Articolul 78 , Capitolul IX a fost completat de Punctul 31, Articolul I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 174 din 8 decembrie 2022, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1201 din 14 decembrie 2022 ) g^2) informații privind politicile și practicile de remunerare; (la 14-12-2022, Alineatul (2) din Articolul 78 , Capitolul IX a fost completat de Punctul 31, Articolul I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 174 din 8 decembrie 2022, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1201 din 14 decembrie 2022 ) g^3) informații cu privire la externalizarea unor activități; (la 14-12-2022, Alineatul (2) din Articolul 78 , Capitolul IX a fost completat de Punctul 31, Articolul I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 174 din 8 decembrie 2022, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1201 din 14 decembrie 2022 ) h) dovada plații taxei pentru cererea de autorizare de administrare;i) orice alte documente și informații suplimentare prevăzute în normele A.S.F..(3) A.S.F. poate solicita societății de pensii, în termen de 30 de zile calendaristice de la primirea cererii pentru autorizare, documente și informații suplimentare, pe care aceasta trebuie să le furnizeze în termen de maximum 30 de zile calendaristice de la data primirii solicitării.(4) A.S.F. analizează cererea pentru autorizație de administrare și, în termen de 30 de zile calendaristice de la data primirii ultimului set de documente și informații, procedează la aprobarea sau la respingerea cererii prin decizie scrisă și motivată.  +  Articolul 79Decizia de respingere a autorizării de constituire ori de administrare sau decizia de retragere a autorizației de administrare, scrisă și motivată, se comunica în ziua lucrătoare următoare adoptării acesteia, dar nu mai târziu de 5 zile calendaristice de la adoptarea acesteia, și poate fi atacată la instanța judecătorească competenta, în conformitate cu prevederile Legii nr. 554/2004, cu modificările ulterioare.  +  Articolul 80(1) Modificarea conținutului documentelor care au stat la baza autorizației de administrare trebuie aprobata prealabil de A.S.F., cu excepția cazului în care o astfel de modificare este în afara controlului administratorului.(2) A.S.F. analizează modificările în conformitate cu prevederile art. 75 și aprobă sau respinge modificările solicitate. Decizia se comunică potrivit prevederilor art. 79.(3) Prin excepție de la prevederile alin. (1), modificarea regulamentului de organizare și funcționare a administratorului se notifică A.S.F. cu cel puțin 10 zile lucrătoare înaintea intrării sale în vigoare. (la 14-12-2022, Articolul 80 din Capitolul IX a fost completat de Punctul 32, Articolul I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 174 din 8 decembrie 2022, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1201 din 14 decembrie 2022 )  +  Articolul 81(1) A.S.F. retrage autorizația de administrare a administratorului, în una dintre următoarele situații:a) nerespectarea prevederilor art. 62, art. 64 alin. (9) și (10), art. 65, art. 66 alin. (1) și ale art. 80 alin. (1); (la 14-12-2022, Litera a) din Alineatul (1) , Articolul 81 , Capitolul IX a fost modificată de Punctul 33, Articolul I din ORDONANȚA DE DE URGENȚĂ nr. 174 din 8 decembrie 2022, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1201 din 14 decembrie 2022 ) b) rentabilitatea fondului de pensii s-a situat sub rentabilitatea minima a tuturor fondurilor de pensii din România în 4 trimestre consecutive;c) neexecutarea sau executarea necorespunzătoare a obligațiilor care rezulta din prezenta lege, din normele A.S.F. sau din prospectul schemei de pensii private;d) administratorul nu a început operațiunile pentru care a fost autorizat, în termen de un an de la primirea autorizației, sau nu și-a exercitat de mai mult de 6 luni activitatea de administrare;e) acționarii au decis lichidarea, fuziunea sau divizarea administratorului;f) administratorul se afla în incapacitate de plata;g) administratorul nu mai îndeplinește condițiile de funcționare;h) administratorul nu asigura apărarea corespunzătoare a intereselor participanților și beneficiarilor;i) administratorul nu a stabilit provizioane tehnice suficiente privind întreaga activitate sau nu are suficiente active pentru a acoperi provizioanele tehnice;j) în cazul desfășurării activității în condițiile prevăzute la art. 55 alin. (5), atunci când administratorul nu respecta cerințele stabilite de legislația sociala și de muncă relevanta în domeniul schemelor de pensii private din statul membru gazdă;k) orice alte situații prevăzute în normele A.S.F..(2) Decizia de retragere a autorizației de administrare, scrisă și motivată, se comunica în termen de 5 zile lucrătoare de la data adoptării acesteia.(3) Procedura de retragere a autorizației de administrare se stabilește prin normele A.S.F..(4) În termen de 10 zile calendaristice de la data rămânerii definitive a deciziei menționate la alin. (2), prin necontestarea acesteia ori prin expirarea perioadei de contestare sau, după caz, de la data rămânerii definitive și irevocabile a hotărârii judecătorești prin care s-a respins contestația, A.S.F. publică anunțul privind retragerea autorizației în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, precum și în doua cotidiene centrale.  +  Articolul 82(1) În cazul în care A.S.F. procedează la retragerea autorizației de administrare, administratorul este obligat să prezinte A.S.F. situația financiară a fondului de pensii la data retragerii, auditată de un auditor financiar.(2) În cazul în care decizia de retragere a autorizației de administrare rămâne definitivă, A.S.F. hotărăște instituirea administrării speciale.  +  Articolul 83Decizia de respingere a autorizării de constituire, de administrare sau de retragere a autorizației de administrare poate fi atacată la instanța de contencios administrativ competenta să soluționeze asemenea cauze, potrivit prevederilor art. 22.  +  Articolul 84A.S.F. emite norme privind:a) conținutul documentelor prevăzute la art. 72;b) metodologia de autorizare a constituirii, precum și de autorizare a administrării și de retragere a autorizației de administrare a administratorului;c) reglementarea situației fondului de pensii, în cazul retragerii autorizației de administrare a administratorului.  +  Capitolul X Veniturile administratorului  +  Articolul 85Veniturile administratorului se constituie din:a) comision de administrare;b) penalități de transfer;c) tarife pentru servicii la cerere, furnizate potrivit art. 113 alin. (5).  +  Articolul 86(1) Comisionul de administrare se constituie prin deducerea unui procent din activul total al fondului de pensii administrat privat, dar nu mai mult de 0,07% pe lună, astfel: 0,02% pe lună dacă rata de rentabilitate a fondului este sub nivelul ratei inflației; 0,03% pe lună dacă rata de rentabilitate a fondului este cu până la un punct procentual peste rata inflației; 0,04% pe lună dacă rata de rentabilitate a fondului este cu până la 2 puncte procentuale peste rata inflației; 0,05% pe lună dacă rata de rentabilitate a fondului este cu până la 3 puncte procentuale peste rata inflației; 0,06% pe lună dacă rata de rentabilitate a fondului este cu până la 4 puncte procentuale peste rata inflației; 0,07% pe lună dacă rata de rentabilitate a fondului este peste 4 puncte procentuale peste rata inflației. (la 14-12-2022, Alineatul (1) din Articolul 86 , Capitolul X a fost modificat de Punctul 34, Articolul I din ORDONANȚA DE DE URGENȚĂ nr. 174 din 8 decembrie 2022, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1201 din 14 decembrie 2022 ) (2) Penalitatea de transfer reprezintă suma suportată de participant în cazul în care transferul la alt administrator se realizează mai devreme de 2 ani de la aderarea la fondul de pensii precedent, limita maxima a acesteia fiind stabilită prin normele A.S.F..(3) Administratorul utilizează aceeași metoda de calcul și de percepere a comisioanelor pentru toți participanții la același fond de pensii.(4) Abrogat. (la 22-10-2007, Alin. (4) al art. 86 a fost abrogat de pct. 13 al art. I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 112 din 10 octombrie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 710 din 22 octombrie 2007. ) (5) Abrogat. (la 14-12-2022, Alineatul (5) din Articolul 86 , Capitolul X a fost abrogat de Punctul 35, Articolul I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 174 din 8 decembrie 2022, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1201 din 14 decembrie 2022 ) (6) Comisionul de administrare stabilit în contractul de administrare poate fi redus prin decizie a administratorului.  +  Articolul 87Cuantumul tarifului pentru serviciu la cerere nu poate depăși costul efectiv al punerii la dispoziție a informațiilor.  +  Articolul 88A.S.F. emite norme cu privire la:a) calculul și plata comisioanelor de administrare;b) procedura de stabilire a tarifului pentru serviciu la cerere.  +  Articolul 88^1Taxele de funcționare stabilite de Autoritatea de Supraveghere Financiară și percepute societăților de administrare a fondurilor de pensii administrate privat nu pot depăși maximum 10% din totalul comisioanelor de administrare percepute de administratori. (la 09-01-2020, Capitolul X a fost completat de Punctul 8, Articolul XI din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 1 din 6 ianuarie 2020, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 11 din 09 ianuarie 2020 )  +  Capitolul X^1 Reglementări interne ale administratorului (la 14-12-2022, Actul a fost completat de Punctul 36, Articolul I din ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ nr. 174 din 8 decembrie 2022, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1201 din 14 decembrie 2022 )  +  Articolul 88^2(1) Administratorul trebuie să respecte, pe tot parcursul desfășurării activității, regulile prudențiale stabilite prin prezenta lege și prin reglementările emise de A.S.F.(2) Reglementările interne ale administratorului cuprind prevederi referitoare la următoarele aspecte:a) stabilirea direcțiilor principale de activitate și de dezvoltare ale administratorului;b) stabilirea politicilor contabile și a sistemului de control financiar, precum și aprobarea planificării financiare;c) stabilirea unor proceduri administrative și contabile corespunzătoare, de control și siguranță pentru procesarea electronică a datelor, precum și mecanisme de control intern;d) stabilirea de proceduri care să asigure separarea activelor și pasivelor administratorului și ale fiecărui fond de pensii private administrat;e) stabilirea unor proceduri cu privire la mecanismele de adoptare a deciziilor, la modalitățile de raportare internă și la administrarea conflictului de interese;f) stabilirea unor proceduri care să asigure posibilitatea ca operațiunile efectuate de administrator să fie reconstituite, inclusiv în ceea ce privește părțile implicate, timpul și locul în care au fost efectuate;g) stabilirea de politici scrise în ceea ce privește gestionarea riscurilor, auditul intern și, dacă este cazul, activitățile actuariale și cele externalizate;h) păstrarea înregistrărilor tranzacțiilor desfășurate, pentru a permite verificarea respectării regulilor prudențiale, regulilor de guvernanță corporativă, precum și a altor cerințe legale.(3) Politicile prevăzute la alin. (2) lit. g) sunt revizuite cel puțin o dată la trei ani sau ori de câte ori este necesar. (la 14-12-2022, Capitolul X^1 a fost completat de Punctul 36, Articolul I din ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ nr. 174 din 8 decembrie 2022, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1201 din 14 decembrie 2022 )  +  Articolul 88^3În scopul protejării intereselor participanților și ale beneficiarilor și a integrității sistemului de pensii administrate privat, administratorul are următoarele obligații:a) să acționeze cu onestitate, corectitudine și diligență profesională;b) să evite conflictele de interese;c) să asigure participanților și beneficiarilor un tratament corect, egal și nediscriminatoriu. (la 14-12-2022, Capitolul X^1 a fost completat de Punctul 36, Articolul I din ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ nr. 174 din 8 decembrie 2022, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1201 din 14 decembrie 2022 )  +  Articolul 88^4A.S.F. emite reglementări privind:a) aplicarea de către administratori a regulilor prudențiale;b) aplicarea principiilor de guvernanță corporativă. (la 14-12-2022, Capitolul X^1 a fost completat de Punctul 36, Articolul I din ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ nr. 174 din 8 decembrie 2022, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1201 din 14 decembrie 2022 )  +  Capitolul XI Supravegherea specială  +  Articolul 89Supravegherea speciala are drept scop aplicarea unor masuri suplimentare pentru limitarea riscurilor și asigurarea redresării fondului de pensii în vederea protejării intereselor participanților și ale beneficiarilor, în situația în care se constata deficiențe în urma controalelor efectuate de A.S.F. și care nu sunt situații de natura a institui administrarea specială.  +  Articolul 90Instituirea supravegherii speciale, precum și desemnarea Consiliului de supraveghere speciala se fac de către A.S.F..  +  Articolul 91A.S.F. notifică administratorilor, în termen de 5 zile de la luarea deciziei, instituirea supravegherii speciale, împreună cu documentele privind motivele și procedura de contestare.  +  Articolul 92Membrii Consiliului de supraveghere specială au acces la toate documentele și evidențele fondului de pensii și ale administratorului, fiind obligați să păstreze confidențialitatea informațiilor.  +  Articolul 93Consiliul de supraveghere speciala nu se substituie organelor de conducere ale administratorului.  +  Articolul 94Consiliul de supraveghere specială asistă și supervizează activitatea administratorului referitoare la fondul de pensii.  +  Articolul 95(1) Consiliul de supraveghere speciala are următoarele atribuții:a) analizează situația financiara a fondului de pensii și a administratorului și prezintă A.S.F. rapoarte periodice despre aceasta;b) urmărește modul în care administratorul aplică măsurile de remediere a deficiențelor constatate în actele de control întocmite de organele de control ale A.S.F.;c) urmărește realizarea planului de remediere a deficiențelor sau de redresare financiara a fondului de pensii, propus de administrator;d) suspenda sau desființează actele de decizie ale administratorului, contrare reglementarilor prudențiale sau care determina deteriorarea situației financiare a fondului de pensii;e) propune A.S.F. aplicarea de sancțiuni în situația în care administratorul nu respectă măsurile dispuse de Consiliul de supraveghere specială;f) alte atribuții stabilite de A.S.F..(2) În perioada exercitării supravegherii speciale, Consiliul de supraveghere speciala avizează deciziile adoptate de organele de conducere ale administratorului.  +  Capitolul XII Administrarea specială  +  Articolul 96(1) Administrarea specială are drept scop exercitarea responsabilității fiduciare de a păstra valoarea activelor fondurilor de pensii și de a limita pierderile în vederea protejării drepturilor cuvenite participanților și beneficiarilor.(2) Administrarea specială se instituie în cazul retragerii autorizației prospectului și a fondului de pensii și/sau a autorizației de administrare. (la 14-12-2022, Alineatul (2) din Articolul 96 , Capitolul XII a fost modificat de Punctul 37, Articolul I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 174 din 8 decembrie 2022, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1201 din 14 decembrie 2022 )  +  Articolul 97În ziua lucrătoare următoare datei adoptării deciziei de retragere a autorizației de administrare ori a autorizației prospectului și a fondului de pensii, A.S.F. notifică administratorul cu privire la retragerea autorizației. (la 14-12-2022, Articolul 97 din Capitolul XII a fost modificat de Punctul 38, Articolul I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 174 din 8 decembrie 2022, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1201 din 14 decembrie 2022 )  +  Articolul 97^1(1) A.S.F. desemnează ca administrator special un alt administrator, în urma procedurii prevăzute la art. 98 și 99, sau Fondul de garantare a drepturilor din sistemul de pensii private.(2) După împlinirea termenelor prevăzute la art. 98 alin. (2) și (3), Fondul de garantare a drepturilor din sistemul de pensii private poate fi desemnat administrator special, direct, fără îndeplinirea procedurii prevăzute la art. 98 și 99. (la 14-12-2022, Capitolul XII a fost completat de Punctul 39, Articolul I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 174 din 8 decembrie 2022, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1201 din 14 decembrie 2022 )  +  Articolul 98(1) A.S.F. solicită oferte celorlalți administratori autorizați pentru administrarea fondurilor de pensii, pentru preluarea în administrare specială a unui fond de pensii administrat privat.(2) În termen de 5 zile calendaristice de la data solicitării, administratorii transmit ofertele de administrare specială.(3) În termen de 5 zile calendaristice de la împlinirea termenului prevăzut la alin. (2), A.S.F. selectează administratorii dintre ofertele primite.(4) Principalele criterii de selecție a ofertelor sunt reprezentate de performanța administratorilor în cazul fondurilor administrate, politica investițională și nivelul cheltuielilor legate de administrare. (la 14-12-2022, Articolul 98 din Capitolul XII a fost modificat de Punctul 40, Articolul I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 174 din 8 decembrie 2022, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1201 din 14 decembrie 2022 )  +  Articolul 99(1) Administratorul selectat potrivit prevederilor art. 98 alin. (4) preia în administrare activele fondului de pensii.(2) În cazul în care administratorii nu transmit oferte, A.S.F. poate desemna ca administrator special, după împlinirea termenului prevăzut la art. 98 alin. (3), Fondul de garantare a drepturilor de pensii sau unul dintre administratorii autorizați pentru administrarea fondurilor de pensii, conform criteriilor de selecție prevăzute la art. 98 alin. (4) și în reglementările A.S.F. emise în temeiul prezentei legi.(3) În ziua lucrătoare următoare desemnării administratorului special, A.S.F. anunță public participanții fondului de pensii respectiv despre necesitatea de a adera la un alt fond de pensii în termen de 90 de zile calendaristice. (la 14-12-2022, Articolul 99 din Capitolul XII a fost modificat de Punctul 41, Articolul I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 174 din 8 decembrie 2022, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1201 din 14 decembrie 2022 )  +  Articolul 100(1) În ziua lucrătoare imediat următoare împlinirii termenului de 90 de zile calendaristice prevăzut la art. 99 alin. (3), administratorul special transmite A.S.F. lista cu numele și codul numeric personal ale participanților care nu au aderat la un nou fond de pensii.(2) În situația prevăzută la alin. (1), A.S.F. repartizează participanții care nu au aderat la un nou fond de pensii, în cote egale, la fondurile de pensii, în termen de 30 de zile calendaristice de la expirarea termenului de 90 de zile prevăzut la alin. (1).(3) După efectuarea repartizării, A.S.F. notifică administratorul special cu privire la noul fond de pensii la care trebuie transferat activul personal al fiecărui participant.(4) Administratorul special transferă activul personal al participanților în termen de 30 de zile calendaristice de la primirea notificării prevăzute la alin. (3). (la 14-12-2022, Articolul 100 din Capitolul XII a fost modificat de Punctul 42, Articolul I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 174 din 8 decembrie 2022, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1201 din 14 decembrie 2022 )  +  Articolul 101Administratorul special administrează activele fondului de pensii, inclusiv contribuțiile primite în perioada administrării speciale, într-un termen de până la 12 luni, în vederea transferării activelor personale la un alt fond de pensii. (la 14-12-2022, Articolul 101 din Capitolul XII a fost modificat de Punctul 43, Articolul I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 174 din 8 decembrie 2022, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1201 din 14 decembrie 2022 )  +  Articolul 102Abrogat. (la 14-12-2022, Articolul 102 din Capitolul XII a fost abrogat de Punctul 44, Articolul I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 174 din 8 decembrie 2022, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1201 din 14 decembrie 2022 )  +  Articolul 103(1) Măsura de instituire a administrării speciale sau de desemnare a administratorului special poate fi contestată la instanța de contencios administrativ competenta, potrivit legii.(2) Anunțul privind instituirea sau revocarea administrării speciale, precum și anunțul privind administratorul special desemnat se publică de A.S.F. în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, și pe pagina de internet a A.S.F. (la 14-12-2022, Alineatul (2) din Articolul 103 , Capitolul XII a fost modificat de Punctul 45, Articolul I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 174 din 8 decembrie 2022, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1201 din 14 decembrie 2022 )  +  Articolul 104A.S.F. emite reglementări privind:a) criteriile de selectare și desemnare, precum și condițiile pe care trebuie să le îndeplinească administratorul special;b) atribuțiile administratorului special;c) procedura de administrare a fondului de pensii până la data rămânerii definitive a hotărârii instanței de contencios administrativ competente. (la 14-12-2022, Articolul 104 din Capitolul XII a fost modificat de Punctul 46, Articolul I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 174 din 8 decembrie 2022, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1201 din 14 decembrie 2022 )  +  Capitolul XIII Auditorul financiar  +  Articolul 105(1) Situațiile financiar-contabile ale oricărei entități supuse autorizării, supravegherii și controlului A.S.F., conform prevederilor prezentei legi, vor fi auditate de persoane fizice sau juridice, persoane active, membre ale Camerei Auditorilor Financiari din România.(2) Modul de aplicare a prevederilor prezentului capitol se va stabili în baza unui protocol încheiat între A.S.F. și Camera Auditorilor Financiari din România.  +  Articolul 106Auditorul financiar întocmește un raport de audit financiar, în conformitate cu standardele de audit și cu normele profesionale emise de Camera Auditorilor Financiari din România.  +  Articolul 107În termen de 30 de zile calendaristice de la pierderea calității de membru activ al unui auditor financiar, Camera Auditorilor Financiari din România informează A.S.F. despre aceasta.  +  Articolul 108(1) Cheltuielile privind activitatea de audit financiar a administratorului se suporta de către acesta.(2) Cheltuielile privind activitatea de audit financiar a fondului de pensii sunt cheltuieli de exploatare, care se suporta din fondul respectiv.(3) Raportul de audit financiar al fondului de pensii nu poate fi întocmit de același auditor financiar mai mult de 5 ani consecutivi.  +  Articolul 109(1) Auditorul financiar nu poate delega răspunderea privind activitatea specifica.(2) Încredințarea executării anumitor obligații către un terț nu exonerează de răspundere auditorul financiar.  +  Articolul 110Pentru deficiențele semnificative constatate în activitatea profesională desfășurată de un auditor financiar în legătură cu entități supuse autorizării, controlului și supravegherii A.S.F., aceasta va sesiza Camera Auditorilor Financiari din România și va solicita adoptarea masurilor corespunzătoare, potrivit reglementărilor în vigoare.  +  Capitolul XIVObligații de raportare și transparență (la 14-12-2022, Titlul Capitolului XIV a fost modificat de Punctul 47, Articolul I din ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ nr. 174 din 8 decembrie 2022, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1201 din 14 decembrie 2022 )  +  Articolul 111(1) Administratorul publică cel mai târziu la data de 31 mai a fiecărui an un raport anual cu informații corecte și complete despre activitatea desfășurată în anul calendaristic precedent.(2) Administratorul pune raportul anual la dispoziția oricărei persoane care solicita dobândirea calității de participant.(3) Anual, administratorul pune raportul la dispoziția A.S.F. și a oricărui participant la un fond de pensii.(4) Raportul anual conține următoarele informații cu privire la administrator și la fondul de pensii administrate privat pe care le administrează:a) componența consiliului de administrație și, dacă este cazul, a comitetului de direcție;b) numele acționarilor care dețin mai mult de 5% din totalul acțiunilor și procentul deținut de aceștia din totalul acțiunilor;b^1) cuantumul total al remunerațiilor pentru exercițiul financiar, defalcat în remunerații fixe și remunerații variabile, plătite de administrator personalului său, și numărul persoanelor care au beneficiat de aceste remunerații, precum și, atunci când este cazul, valoarea comisioanelor de performanță plătite de administrator și numărul persoanelor care au primit aceste comisioane; (la 14-12-2022, Alineatul (4) din Articolul 111 , Capitolul XIV a fost completat de Punctul 48, Articolul I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 174 din 8 decembrie 2022, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1201 din 14 decembrie 2022 ) b^2) cuantumul agregat al remunerației, defalcat pentru persoanele aflate în structura de conducere și pentru persoanele cu funcții-cheie; (la 14-12-2022, Alineatul (4) din Articolul 111 , Capitolul XIV a fost completat de Punctul 48, Articolul I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 174 din 8 decembrie 2022, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1201 din 14 decembrie 2022 ) c) denumirea și sediul depozitarului;d) informații cu privire la situația financiara a fondului de pensii;e) orice alte informații cerute de normele A.S.F..  +  Articolul 112(1) Administratorul transmite lunar A.S.F. un raport privind investițiile fiecărui fond de pensii și ale administratorului, realizate în nume propriu. (la 14-12-2022, Alineatul (1) din Articolul 112 , Capitolul XIV a fost modificat de Punctul 49, Articolul I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 174 din 8 decembrie 2022, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1201 din 14 decembrie 2022 ) (2) A.S.F. elaborează raportul-cadru, care trebuie să conțină:a) structura portofoliului de investiții din perioada de raportare atât pentru fondul de pensii, cât și pentru administrator;b) procentul activelor unui fond de pensii și ale administratorului investit într-o singură societate sau în fiecare clasă de active ale acesteia;c) procentul activelor unui fond de pensii investit, în cazul activelor unui singur emitent;d) principalele piețe pe care operează în numele fondului de pensii;e) modul de transmitere și publicare a acestuia;f) alte elemente stabilite prin reglementările A.S.F. (la 14-12-2022, Alineatul (2) din Articolul 112 , Capitolul XIV a fost modificat de Punctul 49, Articolul I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 174 din 8 decembrie 2022, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1201 din 14 decembrie 2022 ) (3) A.S.F. poate să solicite administratorilor, membrilor consiliilor de administrație ale acestora și altor manageri sau directori ori persoane însărcinate cu controlul acestora să furnizeze informații privind toate aspectele activității sau să le pună la dispoziție toate documentele.(4) A.S.F. poate controla relațiile dintre administratori și alți administratori sau societăți comerciale, atunci când administratorul transferă atribuții acestora din urmă, care influențează situația financiară a administratorului ori care sunt relevante pentru o supraveghere eficientă.(5) A.S.F. poate obține periodic declarația privind politica de investiții, conturile și rapoartele anuale, precum și toate documentele necesare supravegherii. Acestea pot include documente cum ar fi:a) rapoarte interne intermediare;b) evaluări actuariale și previziuni detaliate;c) studii privind activele și pasivele;d) dovezi ale respectării principiilor politicii de investiții;e) dovezi ale plații contribuțiilor conform planificării;f) rapoarte ale persoanelor responsabile cu auditul conturilor anuale.(6) A.S.F. poate efectua inspecții la fața locului la sediul administratorului și, dacă este cazul, cu privire la funcțiile externalizate, pentru a verifica dacă activitățile se derulează în conformitate cu normele de control.  +  Articolul 113(1) Administratorul informează anual, în scris, fiecare participant, la ultima adresa comunicată, despre activul personal, respectiv numărul de unități de fond și valoarea acestora, precum și despre situația administratorului.(2) Administratorul este obligat să transmită participantului și beneficiarului sau, după caz, reprezentanților acestora, în termen de 10 zile calendaristice, orice informație relevanta privind schimbarea regulilor schemei de pensii private.(3) Administratorul pune, la cerere, la dispoziția participanților și beneficiarilor sau, după caz, a reprezentanților acestora declarația privind politica de investiții prevăzută la art. 78 alin. (2) lit. e), conturile și rapoartele anuale.(4) Fiecare participant sau beneficiar primește, de asemenea, la cerere, informații detaliate și de substanța privind: riscul investiției, gama de opțiuni de investiții, dacă este cazul, portofoliul existent de investiții, precum și informații privind expunerea la risc și costurile legate de investiții.(5) În cazul în care participantul sau beneficiarul solicita, pe lângă informările la care are dreptul potrivit alin. (1)-(4), informații suplimentare privind participarea sa la un fond de pensii, administratorul este obligat, contra cost, să-i ofere aceste informații.(6) Tariful serviciului prevăzut la alin. (5) se stabilește anual de A.S.F..(7) În cazul în care un participant la o schema de pensii private din România își schimba locul de muncă, domiciliul sau reședința într-un alt stat membru al Uniunii Europene sau aparținând Spațiului Economic European, administratorul îi va comunica, în scris, informații adecvate referitoare la drepturile sale de pensie privată și opțiunile sale posibile în acest caz.  +  Articolul 114(1) Administratorul este obligat să elaboreze și să transmită A.S.F. până la data de 15 aprilie un raport anual, care oferă o imagine reală și corecta a fondurilor de pensii administrate, care să cuprindă:a) situațiile activelor și pasivelor, ale veniturilor și cheltuielilor pentru fiecare fond de pensii;b) contul de profit și pierdere privind activitatea proprie;c) situația comisioanelor plătite pentru depozitar, administrator și alte situații privind cheltuielile solicitate de A.S.F.;d) numărul de participanți la fiecare schema de pensii administrate privat;e) alte informații solicitate de A.S.F..(2) Raportul anual prevăzut la alin. (1) va fi aprobat de un auditor avizat de A.S.F., care va prezenta inclusiv concluzii privind respectarea strategiei investiționale prezentate de administrator. Prevederile art. 51 alin. (6) se aplica în mod corespunzător.(3) Informațiile cuprinse în raportul anual prevăzut la alin. (1) trebuie să fie coerente, complete și clar prezentate.  +  Articolul 114^1(1) A.S.F. efectuează verificări asupra evidențelor contabile ale administratorului și ale fondurilor de pensii administrate.(2) În aplicarea dispozițiilor alin. (1), administratorul pune la dispoziția A.S.F. registrele contabile, evidențe contabile, rapoarte contabile, documente de afaceri și orice alte înscrisuri solicitate de A.S.F. În același scop, A.S.F. poate solicita informații sau înscrisuri și altor persoane cu care administratorul are sau a avut raporturi economice sau juridice. (la 14-12-2022, Capitolul XIV a fost completat de Punctul 50, Articolul I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 174 din 8 decembrie 2022, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1201 din 14 decembrie 2022 )  +  Capitolul XV Marketingul fondurilor de pensii  +  Articolul 115(1) Activitatea de marketing a fondului de pensii este condusă de administrator.(2) Obținerea acordului de aderare se face de către administrator sau agenți de marketing.(3) Administratorul este răspunzător pentru recrutarea, instruirea, monitorizarea și plata agenților de marketing.  +  Articolul 116(1) Agentul de marketing este persoana juridică sau, după caz, persoana fizică ce își desfășoară activitatea în acest scop, în temeiul autorizației sau avizului, după caz, emisă/emis de către A.S.F.. (la 22-10-2007, Alin. (1) al art. 116 a fost modificat de pct. 14 al art. I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 112 din 10 octombrie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 710 din 22 octombrie 2007. ) (2) Agentul de marketing are următoarele atribuții:a) prezintă potențialului participant aspectele relevante ale fondului de pensii;b) obține acordul de aderare a participantului la fondul de pensii;c) transmite administratorului actul de aderare semnat de participant, în original, în termen de 5 zile calendaristice de la semnarea acestuia.(3) Activitatea agentului de marketing se desfășoară pe baza de comision suportat de administrator.  +  Articolul 117(1) Administratorului, agenților de marketing și persoanelor afiliate acestora le este interzis:a) să transmită informații false, înșelătoare sau care pot crea o impresie falsă despre fondul de pensii și administratorul acestuia;b) să facă afirmații sau previziuni despre evoluția unui fond de pensii altfel decât în forma și modul prevăzute în normele A.S.F.;c) să ofere beneficii colaterale în scopul de a convinge o persoana să adere la un fond de pensii sau să rămână participant la acesta;d) să acorde foloase pentru facilitarea aderării potențialilor participanți.(2) În situația în care materialele publicitare sunt susceptibile să inducă în eroare, A.S.F. poate interzice publicarea și distribuirea acestora și obliga la publicarea rectificării în termen de 7 zile lucrătoare de la notificare.  +  Articolul 118A.S.F. emite norme privind:a) activitatea de marketing a fondurilor de pensii, inclusiv procedura de autorizare sau avizare, după caz, a agenților de marketing și a persoanei responsabile cu activitatea de marketing din cadrul agenților de marketing persoane juridice; (la 14-12-2022, Litera a) din Articolul 118 , Capitolul XV a fost modificată de Punctul 51, Articolul I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 174 din 8 decembrie 2022, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1201 din 14 decembrie 2022 ) b) răspunderea administratorului în relația cu agenții de marketing.  +  Capitolul XVI Depozitarul  +  Articolul 119(1) Administratorul desemnează un singur depozitar, căruia îi încredințează păstrarea activelor fondului de pensii, pe baza unui contract de depozitare, avizat în prealabil de A.S.F..(2) Depozitarul poate păstra activele mai multor fonduri de pensii, cu condiția de a evidenția operațiunile și înregistrările fiecărui fond de pensii separat de ale sale proprii și de cele ale celorlalte fonduri de pensii.(3) Depozitarul se supune controlului Băncii Naționale a României și A.S.F. (la 14-12-2022, Articolul 119 din Capitolul XVI a fost completat de Punctul 52, Articolul I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 174 din 8 decembrie 2022, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1201 din 14 decembrie 2022 ) (4) Depozitarul trebuie să prezinte garanții financiare și profesionale pentru a-și putea desfășura eficient activitățile care îi revin ca depozitar și pentru a-și îndeplini obligațiile aferente acestei funcții. (la 14-12-2022, Articolul 119 din Capitolul XVI a fost completat de Punctul 52, Articolul I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 174 din 8 decembrie 2022, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1201 din 14 decembrie 2022 )  +  Articolul 120Depozitarul nu poate deține acțiuni ale administratorului sau ale oricărei entități afiliate acestuia și nu poate avea nicio relație de capital cu aceste entități.  +  Articolul 121(1) Pentru desfășurarea activității de depozitare, depozitarul trebuie să dețină un aviz valabil eliberat de A.S.F..(2) Pentru obținerea avizului, depozitarul depune la A.S.F. o cerere de avizare însoțită de documente din care să rezulte că:a) obiectul de activitate autorizat de Banca Națională a României cuprinde activitatea de depozitare a fondurilor de pensii;b) nu se afla în procedura de supraveghere speciala sau de administrare speciala bancară;c) nu este persoana afiliată;c^1) a desemnat o persoană responsabilă cu activitatea de depozitare, care se avizează de către A.S.F.; (la 14-12-2022, Alineatul (2) din Articolul 121 , Capitolul XVI a fost completat de Punctul 53, Articolul I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 174 din 8 decembrie 2022, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1201 din 14 decembrie 2022 ) d) taxa de avizare a fost plătită;e) îndeplinește alte cerințe prevăzute în normele A.S.F..(3) De la data aderării României la Uniunea Europeană, poate fi depozitar, în sensul prezentei legi, și orice entitate autorizata în aceasta calitate pe teritoriul unui stat membru al Uniunii Europene sau aparținând Spațiului Economic European. Depozitarii care au fost autorizați, avizați ori supuși unei proceduri similare în vederea funcționarii ca depozitar al activelor fondurilor de pensii într-un stat membru al Uniunii Europene sau aparținând Spațiului Economic European sunt exceptați de la cerința avizării de către A.S.F..  +  Articolul 122(1) A.S.F. poate solicita depozitarului, în termen de 30 de zile calendaristice de la primirea cererii de avizare, documente și informații suplimentare, pe care acesta trebuie să le furnizeze în maximum 30 de zile calendaristice de la data primirii solicitării.(2) A.S.F. poate verifica orice aspect legat de cererea de avizare, fiind îndreptățită să se adreseze autorităților competente și să obțină de la acestea orice documente și informații pe care le considera relevante, în condițiile legii.  +  Articolul 123A.S.F. analizează cererea de avizare și procedează, în termen de 30 de zile calendaristice, la aprobarea sau la respingerea, prin decizie, a acesteia.  +  Articolul 124A.S.F. aproba cererea de avizare dacă constata că sunt îndeplinite, cumulativ, condițiile de avizare.  +  Articolul 125(1) A.S.F. respinge cererea de avizare în următoarele situații:a) documentația prezentată este incompletă la primirea ultimului set de documente și informații sau nu este întocmită în conformitate cu dispozițiile legale în vigoare;b) neîndeplinirea uneia dintre condițiile de avizare.(2) A.S.F. informează depozitarul despre respingerea motivată a cererii, în termen de 5 zile lucrătoare de la luarea deciziei.  +  Articolul 126Modificarea conținutului documentelor care au stat la baza avizării trebuie aprobata în prealabil de A.S.F., în conformitate cu procedura de avizare.  +  Articolul 127(1) A.S.F. retrage avizul depozitarului în una dintre următoarele situații:a) pentru aceleași motive pentru care respinge cererea de avizare;b) avizul a fost obținut pe baza unor declarații false sau prin orice alt mijloc ilegal;c) neexercitarea activității de depozitare pe o perioada de un an;d) la cererea depozitarului respectiv;e) acționarii au decis lichidarea, fuziunea sau divizarea depozitarului;f) depozitarea unui fond de pensii neautorizat;g) neexecutarea sau executarea necorespunzătoare a obligațiilor care rezulta din prezenta lege, din normele A.S.F. sau din contractul de depozitare;h) situații care prejudiciază grav interesele participanților.(2) A.S.F., informează depozitarul, administratorul și Banca Națională a României despre retragerea motivată a avizului, în termen de 5 zile lucrătoare de la luarea deciziei.(3) În situația retragerii avizului depozitarului, acesta este obligat să prezinte A.S.F. raportul privind activele fondului de pensii care i-au fost încredințate, auditat de un auditor financiar, pe cheltuiala depozitarului.  +  Articolul 128În exercitarea atribuțiilor sale, depozitarul este obligat:a) să primească și să păstreze în siguranța înregistrările referitoare la toate activele fondului de pensii;b) să păstreze înregistrările referitoare la valorile mobiliare în forma dematerializata care constituie activele fondului de pensii;c) să calculeze și să înștiințeze, în fiecare zi lucrătoare, administratorul despre valoarea netă a activelor fondului de pensii;d) să actualizeze înregistrările în conturi;e) să transmită administratorului informații privind activele fondurilor de pensii administrate privat;f) să îndeplinească instrucțiunile administratorului, cu excepția cazului în care acestea sunt contrare legislației în vigoare, ori actele constitutive ale acestuia;g) să transmită A.S.F. informațiile și raportările privind activele fondului de pensii, în condițiile și la termenele stabilite prin normele acesteia.  +  Articolul 129Activele fondului de pensii nu pot face obiectul executării silite a depozitarului și nici al unei tranzacții.  +  Articolul 130(1) Depozitarul este responsabil fața de administrator, participanți și beneficiari în privința oricărui prejudiciu suferit de aceștia ca rezultat al neîndeplinirii obligațiilor sau al îndeplinirii necorespunzătoare a acestora.(2) Depozitarul nu poate fi exonerat de răspundere și răspunderea să nu poate fi limitată prin încredințarea obligațiilor sale unei alte entități, sub sancțiunea nulității actelor juridice în cauza.(3) A.S.F. poate obliga administratorul să înlocuiască depozitarul dacă structura financiara și organizatorica a acestuia s-a deteriorat substanțial și activele fondului de pensii sunt puse în pericol.  +  Articolul 131(1) În situația rezilierii contractului de depozitare, administratorul notifica imediat A.S.F. și desemnează un nou depozitar.(2) Înlocuirea depozitarului se face astfel încât să fie asigurată continuitatea activității de depozitare.(3) Fostul depozitar transmite noului depozitar, în termen de 30 de zile calendaristice de la desemnarea acestuia, activele fondului de pensii și copii de pe documentele privind activitatea sa în legătură cu acesta.(4) A.S.F. publică anunțul privind retragerea avizului depozitarului în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, precum și în doua cotidiene centrale, în termen de 5 zile lucrătoare de la luarea deciziei de retragere a avizului depozitarului.  +  Articolul 132Decizia de respingere a cererii de avizare sau retragerea avizului poate fi atacată la instanța de contencios administrativ competenta să soluționeze asemenea cauze, potrivit prevederilor art. 22.  +  Articolul 133(1) A.S.F. emite norme privind criteriile de avizare și de retragere a avizului pentru depozitar, cu consultarea Băncii Naționale a României.(2) A.S.F. emite norme privind:a) obligațiile depozitarului în domeniul reglementat de prezenta lege;b) contractul-cadru de depozitare;c) calculul și plata comisionului de depozitare.d) procedura de avizare și de retragere a avizului persoanei prevăzute la art. 121 alin. (2) lit. c^1). (la 14-12-2022, Alineatul (2) din Articolul 133 , Capitolul XVI a fost completat de Punctul 54, Articolul I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 174 din 8 decembrie 2022, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1201 din 14 decembrie 2022 )  +  Capitolul XVII Pensia privată  +  Articolul 134(1) Participantul alege furnizorul pensiei private.(2) Furnizorul de pensii nu poate refuza o cerere de pensie privată dacă persoana îndeplinește condițiile legale.(3) Furnizorul de pensii stabilește cuantumul pensiei private pe baza calculului actuarial și a activului personal net aflat în contul participantului.(4) Penalitatea de transfer nu se aplica în situația transferului de disponibilități dintre administrator și furnizorul de pensii.  +  Articolul 135(1) Participantul are dreptul la o pensie privată de la data îndeplinirii condițiilor de pensionare pentru limita de vârsta în sistemul public.(2) Suma totala cuvenită pentru pensia privată nu poate fi mai mica decât valoarea contribuțiilor plătite, diminuate cu penalitățile de transfer și comisioanele legale.  +  Articolul 136(1) Activul personal net este folosit exclusiv pentru achiziționarea unei pensii private.(2) Fac excepție de la prevederile alin. (1) următoarele categorii:a) beneficiarii care nu au calitatea de participant;b) persoanele care beneficiază de pensie de invaliditate în condițiile Legii nr. 263/2010, cu modificările și completările ulterioare; (la 14-12-2022, Litera b) din Alineatul (2) , Articolul 136 , Capitolul XVII a fost modificată de Punctul 55, Articolul I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 174 din 8 decembrie 2022, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1201 din 14 decembrie 2022 ) c) persoanele al căror activ personal net la data retragerii este prea mic pentru a putea primi o pensie privată.(3) În termen de 30 de zile calendaristice de la dovedirea încadrării în una dintre situațiile prevăzute la alin. (2), persoana îndreptățită primește o plata unica sau plați eșalonate în rate pe o durata de maximum 5 ani, la cerere.(4) În cazul nerespectării termenului prevăzut la alin. (3), administratorul datorează majorări de întârziere în același cuantum cu cele stabilite pentru neplata obligațiilor bugetare.(5) Dreptul participanților și al beneficiarilor de a cere plata activului personal net sau a pensiei private este imprescriptibil. (la 14-12-2022, Articolul 136 din Capitolul XVII a fost completat de Punctul 56, Articolul I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 174 din 8 decembrie 2022, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1201 din 14 decembrie 2022 )  +  Articolul 137(1) Pensia privată se plătește participantului, mandatarului desemnat de acesta prin procura speciala sau reprezentantului legal al acestuia.(2) Cheltuielile ocazionate de plata pensiilor private se suporta de către participant.(3) În cazul schimbării locului de muncă, a domiciliului sau a reședinței în alta țara, stat membru al Uniunii Europene sau aparținând Spațiului Economic European, participantul și beneficiarul păstrează dreptul la pensia privată câștigată în cadrul schemelor de pensii private din România și aceasta se plătește în acel stat, în cuantumul rămas după scăderea tuturor taxelor și cheltuielilor aferente plații.  +  Capitolul XVIII Provizioane tehnice și garanții reglementate și supravegheate de A.S.F.  +  Articolul 138(1) Administratorul trebuie să mențină permanent un volum al provizioanelor tehnice corespunzător obligațiilor financiare rezultate din prospectele schemelor de pensii private administrate.(2) Administratorul care administrează scheme de pensii private în care sunt prevăzute masuri de protecție împotriva riscurilor biometrice și/sau garanții cu privire la performanțele investițiilor ori un nivel stabilit al beneficiilor trebuie să calculeze și să mențină provizioane tehnice pentru toate aceste scheme.(3) Administratorul trebuie să mențină permanent la nivelul fondului un nivel suficient și corespunzător de active pentru a acoperi provizioanele tehnice privind toate schemele de pensii private administrate.(3^1) Activele care acoperă provizionul tehnic nu pot fi cesionate, grevate de sarcini, nu pot face obiectul executării silite sau al unor măsuri asigurătorii împotriva administratorului și/sau a depozitarului, sub sancțiunea nulității absolute a acestora, și nu intră în masa credală a administratorului și/sau a depozitarului până la momentul îndeplinirii obligațiilor pentru care acestea au fost constituite. (la 14-12-2022, Articolul 138 din Capitolul XVIII a fost completat de Punctul 57, Articolul I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 174 din 8 decembrie 2022, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1201 din 14 decembrie 2022 ) (4) Calculul provizioanelor tehnice se efectuează anual. Calculul poate fi efectuat o data la 3 ani, dacă administratorul prezintă A.S.F. și/sau participanților un raport asupra modificările survenite în anii respectivi. Raportul trebuie să reflecte modificările provizioanelor tehnice și schimbările survenite în riscurile acoperite.(5) Calculul provizioanelor tehnice se efectuează și se certifica de către un actuar sau de un alt specialist în acest domeniu, inclusiv de către un auditor, în conformitate cu legislația națională, pe baza metodelor actuariale stabilite prin normele A.S.F. și cu respectarea următoarelor principii:a) nivelul minim al provizioanelor tehnice se calculează printr-o evaluare actuarială suficient de prudenta, luându-se în considerare toate angajamentele pentru plata beneficiilor și a contribuțiilor, așa cum reies din prospectul schemei de pensii private a fondului;b) ratele maxime ale dobânzii utilizate se aleg în mod prudent și se determina în conformitate cu legislația națională. Aceste rate prudente ale dobânzii se calculează luându-se în considerare randamentul activelor corespunzătoare deținute de fond și randamentul viitor al investițiilor și/sau randamentele obligațiunilor de înalta calitate ori guvernamentale;c) tabelele biometrice folosite pentru calculul provizioanelor tehnice se bazează pe principii prudente, ținându-se cont de principalele caracteristici ale grupului de participanți și ale schemelor de pensii private, în special de evoluția prevăzută pentru riscurile relevante;d) metodele și baza de calcul pentru provizioanele tehnice rămân în general constante de la un exercițiu financiar la altul. Discontinuitățile pot fi justificate de schimbarea legislației, a condițiilor economice sau demografice pe care se bazează provizioanele.(6) A.S.F. poate stabili cerințe suplimentare pentru calcularea provizioanelor tehnice, în cazul în care considera aceasta măsură necesara pentru protejarea corespunzătoare a intereselor participanților.(7) A.S.F. poate permite administratorului să mențină temporar active sub nivelul provizioanelor tehnice, cu condiția realizării unui plan concret și fezabil de acoperire a provizioanelor, în conformitate cu prevederile alin. (3). Cerințele pe care trebuie să le îndeplinească planul de acoperire a provizioanelor se stabilesc prin normele A.S.F..(8) Prevederile alin. (7) nu se aplica în cazul desfășurării activităților în condițiile prevăzute la art. 55 alin. (5).  +  Articolul 139(1) În vederea protejării interesului participanților și al beneficiarilor, administratorii și furnizorii de pensii contribuie la Fondul de garantare a pensiilor private, care se constituie în temeiul unei legi speciale. (la 31-10-2008, Alin. (1) al art. 139 a fost modificat de pct. 2 al art. I din LEGEA nr. 201 din 21 octombrie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 728 din 28 octombrie 2008. ) (2) Abrogat. (la 31-10-2008, Alin. (2) al art. 139 a fost abrogat de pct. 2 al art. I din LEGEA nr. 201 din 21 octombrie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 728 din 28 octombrie 2008. )  +  Capitolul XIX Răspunderea juridica  +  Articolul 140(1) Încălcarea de către administrator, depozitar, auditorul financiar și de către agentul de marketing a prevederilor prezentei legi, a reglementărilor emise în aplicarea acesteia și a reglementărilor interne proprii atrage răspunderea civilă, contravențională sau penală, după caz.(2) Administratorul, depozitarul, auditorul financiar și agentul de marketing răspund față de participanți și beneficiari, după caz, pentru prejudiciile cauzate prin neexecutarea sau executarea necorespunzătoare a obligațiilor care le revin, cu excepția cazurilor de forță majoră.(3) Persoanele fizice din structura de conducere a administratorului răspund pentru nerespectarea prevederilor prezentei legi și ale reglementărilor A.S.F. emise în aplicarea acesteia, aplicabile administratorului.(4) Orice persoană care se consideră vătămată ca urmare a neaplicării sau a aplicării necorespunzătoare a prevederilor prezentei legi are dreptul de a se adresa instanțelor judecătorești competente, potrivit Legii nr. 554/2004, cu modificările și completările ulterioare. (la 22-02-2023, Articolul 140 din Capitolul XIX a fost modificat de Punctul 58, Articolul I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 174 din 8 decembrie 2022, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1201 din 14 decembrie 2022 ) Notă
  Conform alineatului (2) al articolului VIII din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 174 din 8 decembrie 2022, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1201 din 14 decembrie 2022, în termen de 60 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență, entitățile reglementate prin Legea nr. 411/2004 privind fondurile de pensii administrate privat, republicată, cu modificările și completările ulterioare, și prin Legea nr. 204/2006 privind pensiile facultative, cu modificările și completările ulterioare, au obligația de a se conforma prevederilor prezentei ordonanțe de urgență.
  Conform articolului X din același act normativ, prezenta ordonanță de urgență intră în vigoare la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I, cu excepția art. I pct. 58-62 și art. II pct. 57-61, care intră în vigoare la 10 zile de la data expirării termenului prevăzut la art. VIII alin. (2).
   +  Articolul 140^1(1) A.S.F. aplică sancțiuni și măsuri administrative pentru încălcarea prevederilor prezentei legi și a reglementărilor emise în aplicarea acesteia.(2) Sancțiunile și măsurile administrative prevăzute la alin. (1) sunt eficace, proporționale și cu efect de descurajare.(3) La stabilirea tipului și cuantumului sancțiunii sau măsurilor administrative dispuse în temeiul exercitării competențelor sale conform prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 93/2012 privind înființarea, organizarea și funcționarea Autorității de Supraveghere Financiară, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 113/2013, cu modificările și completările ulterioare, și ale prezentei legi, A.S.F. are în vedere principiul proporționalității și al raționamentului calificat, precum și toate circumstanțele relevante ale săvârșirii faptei, inclusiv următoarele aspecte, după caz:a) gravitatea și durata încălcării;b) gradul de răspundere care revine persoanei fizice sau juridice responsabile de încălcare;c) importanța profiturilor obținute sau a veniturilor rezultate din evitarea pierderilor de către persoana fizică sau juridică responsabilă, în măsura în care acestea pot fi determinate;d) prejudiciile suferite de participanți sau de beneficiarii acestora ca urmare a încălcării, în măsura în care acestea pot fi determinate;e) măsura în care persoana fizică sau juridică responsabilă cooperează cu A.S.F. în vederea remedierii faptelor constatate;f) încălcările anterioare săvârșite de persoana fizică sau juridică responsabilă;g) eventualele măsuri luate de către contravenient, ulterior săvârșirii faptei, pentru a limita pagubele, pentru acoperirea prejudiciului sau pentru remedierea deficiențelor produse prin săvârșirea faptei. (la 22-02-2023, Capitolul XIX a fost completat de Punctul 59, Articolul I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 174 din 8 decembrie 2022, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1201 din 14 decembrie 2022 )  +  Articolul 140^2(1) A.S.F. poate să dispună măsuri administrative de prevenire a unor situații de natură să afecteze buna funcționare a sistemului de pensii administrate privat sau măsuri de remediere a unor deficiențe.(2) A.S.F. poate aplica următoarele măsuri administrative:a) anularea votului sau suspendarea exercițiului dreptului de vot al acționarilor, în cazurile în care nu mai îndeplinesc cerințele legale privind calitatea acționariatului unui administrator care desfășoară o politică individuală sau comună care periclitează asigurarea unei gestiuni sănătoase și prudente a administratorului și a fondului, în detrimentul participanților și beneficiarilor acestora;b) limitarea sau interzicerea, pe o perioadă cuprinsă între 90 și 180 de zile, a anumitor operațiuni ale administratorului reglementate de lege;c) restrângerea exercițiului administratorului de a dispune de propriile active sau interzicerea acestui drept;d) o declarație publică în care se indică persoana fizică sau juridică responsabilă și natura încălcării, care se va emite de A.S.F. în forma unui act administrativ individual emis în condițiile Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 93/2012, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 113/2013, cu modificările și completările ulterioare, și ale prezentei legi, și va fi publicat în Buletinul A.S.F.;e) o decizie prin care i se cere persoanei fizice sau juridice responsabile să înceteze comportamentul respectiv și să se abțină de la repetarea comportamentului respectiv;f) atenționarea persoanelor responsabile pentru faptele constatate de o gravitate scăzută;g) dispunerea unui plan de măsuri în scopul remedierii deficiențelor constatate și/sau prevenirii apariției/materializării unor riscuri în activitate.(3) Măsurile administrative prevăzute la alin. (2) pot fi aplicate distinct sau împreună cu sancțiunile principale sau complementare prevăzute la art. 141 alin. (2). (la 22-02-2023, Capitolul XIX a fost completat de Punctul 59, Articolul I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 174 din 8 decembrie 2022, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1201 din 14 decembrie 2022 )  +  Articolul 141(1) Constituie contravenții, în măsura în care nu sunt săvârșite în astfel de condiții încât să fie considerate, potrivit legii, infracțiuni, următoarele fapte:a) nerespectarea de către administrator, de către persoanele care fac parte din structura de conducere a acestuia, de către persoanele care dețin funcții-cheie și/sau de către persoanele care exercită în fapt sau în drept funcții de conducere sau alte activități prevăzute de prezenta lege și de reglementările A.S.F.:1. a obligațiilor prevăzute în cuprinsul prezentei legi și în reglementările A.S.F. emise în aplicarea acesteia;2. a măsurilor prevăzute prin actele de autorizare, supraveghere, reglementare și control ale A.S.F.;3. a prevederilor existente în reglementările proprii ale administratorului în domeniul pensiilor administrate privat;b) nerespectarea de către administrator a prevederilor art. 6 referitoare la egalitatea de tratament a participanților și a beneficiarilor;c) nerespectarea de către administrator a unuia dintre termenele prevăzute la art. 38 alin. (4), art. 113 alin. (2) și la art. 114 alin. (1), precum și nerespectarea de către depozitar a dispozițiilor art. 131 alin. (3);d) nerespectarea de către administrator și/sau de către acționarii administratorului a prevederilor art. 59 și 61 referitoare la capitalul social;e) nerespectarea prevederilor art. 65 privind interdicțiile prevăzute pentru structura de conducere;f) nerespectarea obligației administratorului de a furniza informații participanților, prevăzută la art. 111;g) încălcarea de către administrator, agenții de marketing și persoanele afiliate acestora a interdicțiilor prevăzute la art. 117;h) nerespectarea de către administrator a dispozițiilor art. 3-13 din Regulamentul (UE) 2019/2.088 al Parlamentului European și al Consiliului din 27 noiembrie 2019 privind informațiile privind durabilitatea în sectorul serviciilor financiare, cu modificările și completările ulterioare, și ale reglementărilor adoptate în aplicarea acestuia;h^1) nerespectarea dispozițiilor art. 5-7 din Regulamentul (UE) 2020/852 al Parlamentului European și al Consiliului din 18 iunie 2020 privind instituirea unui cadru care să faciliteze investițiile durabile și de modificare a Regulamentului (UE) 2019/2.088, cu modificările și completările ulterioare; (la 07-04-2023, Alineatul (1) din Articolul 141 , Capitolul XIX a fost completat de Articolul 14, Capitolul II din LEGEA nr. 65 din 27 martie 2023, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 255 din 28 martie 2023 ) i) nerespectarea de către administrator, de către persoanele din structura de conducere, de către depozitar sau de către persoana responsabilă cu activitatea de depozitare, prevăzută la art. 121 alin. (2) lit. c^1), a prevederilor art. 138 referitoare la provizionul tehnic;j) împiedicarea exercitării drepturilor conferite A.S.F. de către lege, precum și refuzul nejustificat al oricărei persoane de a răspunde solicitărilor A.S.F. în exercitarea atribuțiilor care îi revin, conform prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 93/2012, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 113/2013, cu modificările și completările ulterioare, și ale prezentei legi;k) nerespectarea de către depozitar, auditorul financiar și agentul de marketing a obligațiilor în legătură cu activitatea desfășurată în cadrul sistemului de pensii administrate privat, a reglementărilor interne proprii, precum și a măsurilor stabilite prin actele de autorizare, supraveghere, reglementare și control ale A.S.F.;l) nerespectarea de către persoana responsabilă cu activitatea de depozitare, prevăzută la art. 121 alin. (2) lit. c^1), și de către persoana responsabilă cu activitatea de marketing, prevăzută la art. 118 lit. a), a obligațiilor prevăzute în cuprinsul prezentei legi și în reglementările A.S.F. emise în aplicarea acesteia, în legătură cu activitatea desfășurată în cadrul sistemului de pensii administrate privat.(2) Săvârșirea de către persoana fizică sau juridică a vreuneia dintre faptele prevăzute la alin. (1) se sancționează cu:a) avertisment scris;b) amendă contravențională;c) interzicerea dreptului de a ocupa funcții care necesită aprobarea de către A.S.F. pentru o perioadă cuprinsă între 1 an și 5 ani de la data comunicării deciziei de sancționare sau de la o altă dată prevăzută expres în decizie;d) retragerea autorizării administratorului, a avizului depozitarului, a avizului auditorului financiar și a avizului agentului de marketing;e) retragerea avizului/autorizării acordat/acordate persoanelor din structura de conducere a administratorului și persoanelor cu funcții-cheie din cadrul acestuia, persoanei responsabile cu activitatea de marketing, prevăzută la art. 118 lit. a), sau persoanei responsabile cu activitatea de depozitare, prevăzută la art. 121 alin. (2) lit. c^1);f) interzicerea desfășurării unor activități reglementate de prezenta lege pe o perioadă cuprinsă între 90 și 365 de zile de la data comunicării deciziei de sancționare sau de la o altă dată prevăzută expres în decizie.(3) Sancțiunile principale prevăzute la alin. (2) lit. a) sau b) pot fi aplicate cumulativ cu oricare dintre sancțiunile complementare prevăzute la alin. (2) lit. c)-f).(4) Prin derogare de la prevederile art. 8 alin. (2) lit. a) din Ordonanța Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările și completările ulterioare, denumită în continuare Ordonanța Guvernului nr. 2/2001, limitele amenzilor se stabilesc după cum urmează:a) pentru persoanele juridice: de la 0,1% la 5% din cifra de afaceri realizată conform celor mai recente situații financiare anuale auditate depuse la organele competente;b) pentru persoanele fizice: de la 2.000 de lei la 2.000.000 de lei.(5) Amenzile contravenționale stabilite prin lege și aplicate de Consiliul A.S.F. se fac venit la bugetul de stat.(6) A.S.F. poate aplica sancțiuni persoanei juridice supravegheate și persoanelor fizice prevăzute la alin. (1) lit. a) și l) cărora le este imputabilă respectiva contravenție, în situația în care constată săvârșirea unei fapte contravenționale prevăzute la alin. (1).(7) Persoanele fizice prevăzute la alin. (6) sunt ținute, potrivit legii, și la repararea prejudiciilor patrimoniale cauzate prin fapta constituind contravenție. Dacă fapta este imputabilă mai multor persoane, acestea sunt ținute solidar la repararea prejudiciului cauzat.(8) La individualizarea sancțiunii se va ține seama de circumstanțele personale și reale ale săvârșirii faptei și de conduita făptuitorului.(9) Dacă aceeași persoană a săvârșit mai multe contravenții, sancțiunea se aplică pentru fiecare contravenție.(10) În cazul în care la săvârșirea unei contravenții au participat mai multe persoane, sancțiunea se va aplica fiecăreia separat.(11) Contravențiile se constată de către persoanele din cadrul A.S.F., care au atribuții privind autorizarea, supravegherea și/sau controlul respectării dispozițiilor legale și ale reglementărilor aplicabile sistemului de pensii private ori de către alte persoane împuternicite în acest scop, prin decizie a președintelui A.S.F.(12) În cazul constatării contravențiilor prevăzute la alin. (1), în cadrul activității de autorizare, supraveghere sau control, A.S.F. dispune, prin acte individuale, aplicarea sancțiunilor prevăzute la alin. (2).(13) În cadrul activității de supraveghere și control, A.S.F. poate dispune, prin acte individuale, extinderea investigațiilor, luarea de măsuri conservatorii și/sau audierea persoanelor vizate de actele de verificare. (la 22-02-2023, Articolul 141 din Capitolul XIX a fost modificat de Punctul 60, Articolul I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 174 din 8 decembrie 2022, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1201 din 14 decembrie 2022 ) Notă
  Conform alineatului (2) al articolului VIII din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 174 din 8 decembrie 2022, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1201 din 14 decembrie 2022, în termen de 60 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență, entitățile reglementate prin Legea nr. 411/2004 privind fondurile de pensii administrate privat, republicată, cu modificările și completările ulterioare, și prin Legea nr. 204/2006 privind pensiile facultative, cu modificările și completările ulterioare, au obligația de a se conforma prevederilor prezentei ordonanțe de urgență.
  Conform articolului X din același act normativ, prezenta ordonanță de urgență intră în vigoare la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I, cu excepția art. I pct. 58-62 și art. II pct. 57-61, care intră în vigoare la 10 zile de la data expirării termenului prevăzut la art. VIII alin. (2).
   +  Articolul 142(1) În ceea ce privește sancțiunile contravenționale, prevederile art. 141 se completează cu dispozițiile Ordonanței Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor, aprobata cu modificări și completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările și completările ulterioare.(2) În ceea ce privește procedura de stabilire și constatare a contravențiilor, precum și de aplicare a sancțiunilor, prevederile prezentei legi deroga de la dispozițiile Ordonanței Guvernului nr. 2/2001, aprobata cu modificări și completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările și completările ulterioare.-------------Alin. (2) al art. 142 a revenit la forma anterioară ORDONANȚEI DE URGENȚĂ nr. 112 din 10 octombrie 2007, prin abrogarea pct. 18 al art. I din această ordonanță de urgență de către pct. 5 al art. I din LEGEA nr. 201 din 21 octombrie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 728 din 28 octombrie 2008.(2^1) Prin derogare de la prevederile art. 10 alin. (2) din Ordonanța Guvernului nr. 2/2001, în cazul constatării a două sau mai multe contravenții prin același act, se aplică sancțiunea cea mai mare, majorată cu până la 50%, după caz, cu respectarea prevederilor art. 140^1 alin. (3). (la 22-02-2023, Articolul 142 din Capitolul XIX a fost completat de Punctul 61, Articolul I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 174 din 8 decembrie 2022, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1201 din 14 decembrie 2022 ) (2^2) Prin derogare de la prevederile art. 28 alin. (1) din Ordonanța Guvernului nr. 2/2001, în cazul sancțiunilor aplicate pentru săvârșirea contravențiilor prevăzute la art. 141 alin. (1), persoanele sancționate achită integral amenda contravențională stabilită în decizia A.S.F. de sancționare, în termen de cel mult 15 zile de la data comunicării acesteia. (la 22-02-2023, Articolul 142 din Capitolul XIX a fost completat de Punctul 61, Articolul I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 174 din 8 decembrie 2022, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1201 din 14 decembrie 2022 ) Notă
  Conform alineatului (2) al articolului VIII din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 174 din 8 decembrie 2022, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1201 din 14 decembrie 2022, în termen de 60 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență, entitățile reglementate prin Legea nr. 411/2004 privind fondurile de pensii administrate privat, republicată, cu modificările și completările ulterioare, și prin Legea nr. 204/2006 privind pensiile facultative, cu modificările și completările ulterioare, au obligația de a se conforma prevederilor prezentei ordonanțe de urgență.
  Conform articolului X din același act normativ, prezenta ordonanță de urgență intră în vigoare la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I, cu excepția art. I pct. 58-62 și art. II pct. 57-61, care intră în vigoare la 10 zile de la data expirării termenului prevăzut la art. VIII alin. (2).
  (3) Abrogat. (la 22-10-2007, Alin. (3) al art. 142 a fost abrogat de pct. 19 al art. I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 112 din 10 octombrie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 710 din 22 octombrie 2007. )
   +  Articolul 143(1) Prin derogare de la prevederile art. 13 alin. (1) din Ordonanța Guvernului nr. 2/2001, contravențiile prevăzute în prezenta lege se prescriu în termen de 3 ani de la data săvârșirii faptei.(2) În cazul contravențiilor continue, termenul de 3 ani prevăzut la alin. (1) curge, conform prevederilor art. 13 alin. (2) din Ordonanța Guvernului nr. 2/2001, de la data încetării săvârșirii faptei. (la 22-02-2023, Articolul 143 din Capitolul XIX a fost modificat de Punctul 62, Articolul I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 174 din 8 decembrie 2022, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1201 din 14 decembrie 2022 ) Notă
  Conform alineatului (2) al articolului VIII din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 174 din 8 decembrie 2022, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1201 din 14 decembrie 2022, în termen de 60 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență, entitățile reglementate prin Legea nr. 411/2004 privind fondurile de pensii administrate privat, republicată, cu modificările și completările ulterioare, și prin Legea nr. 204/2006 privind pensiile facultative, cu modificările și completările ulterioare, au obligația de a se conforma prevederilor prezentei ordonanțe de urgență.
  Conform articolului X din același act normativ, prezenta ordonanță de urgență intră în vigoare la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I, cu excepția art. I pct. 58-62 și art. II pct. 57-61, care intră în vigoare la 10 zile de la data expirării termenului prevăzut la art. VIII alin. (2).
   +  Articolul 143^1(1) Raportarea către A.S.F. a încălcărilor prevederilor prezentei legi se realizează în conformitate cu reglementările emise de A.S.F.(2) A.S.F. stabilește căi de comunicare independente și autonome, care sunt sigure și garantează confidențialitatea, pentru primirea raportărilor privind încălcările prevederilor prezentei legi, denumite în continuare metode de comunicare securizate.(3) Metodele de comunicare securizate sunt considerate independente și autonome, în condițiile în care acestea îndeplinesc cumulativ următoarele criterii:a) sunt separate de căi de comunicare generale ale A.S.F., inclusiv de cele prin care A.S.F. comunică pe plan intern și cu părți terțe în cadrul activității sale obișnuite;b) sunt concepute, stabilite și utilizate într-un mod care garantează caracterul complet, integritatea și confidențialitatea informațiilor și împiedică accesul angajaților neautorizați ai A.S.F.;c) permit stocarea durabilă a informațiilor, în conformitate cu reglementările emise de A.S.F., pentru a permite investigații suplimentare. A.S.F. păstrează evidențele prevăzute în prezenta literă într-o bază de date confidențială și sigură.(4) Metodele de comunicare securizate permit raportarea încălcărilor cel puțin în următoarele moduri:a) raportarea scrisă a încălcărilor, în format electronic sau pe suport hârtie;b) raportarea orală a încălcărilor prin intermediul liniilor telefonice, indiferent dacă este înregistrată sau neînregistrată;c) întâlnirea cu angajați specializați ai A.S.F., dacă este cazul.(5) Raportarea de către angajații din cadrul administratorilor sau din cadrul depozitarilor, prevăzută la alin. (1), nu se consideră încălcare a vreunei restricții privind divulgarea de informații impuse prin contract sau prin orice act cu putere de lege sau act administrativ și nu atrage răspunderea persoanei care notifică în legătură cu acea raportare. (la 14-12-2022, Capitolul XIX a fost completat de Punctul 63, Articolul I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 174 din 8 decembrie 2022, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1201 din 14 decembrie 2022 )  +  Articolul 144Desfășurarea fără drept a activităților pentru care prezenta lege prevede obligația deținerii unei autorizații sau a unui aviz din partea A.S.F. constituie infracțiune și se pedepsește cu închisoare de la un an la 3 ani sau cu amendă. (la 01-02-2014, Art. 144 a fost modificat de pct. 2 al art. 155 din LEGEA nr. 187 din 24 octombrie 2012 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 757 din 12 noiembrie 2012. )  +  Articolul 145(1) Constituie infracțiune și se pedepsește cu închisoare de la un an la 5 ani:a) utilizarea contribuției la fondul de pensii în alte scopuri decât cele prevăzute de prezenta lege;b) nerespectarea prevederilor art. 28 referitoare la învestirea și înstrăinarea activelor fondului de pensii de către administrator;c) utilizarea disponibilităților bănești ale unui participant la un fond de pensii în alte scopuri decât cele prevăzute de prezenta lege;d) administrarea sau modificarea neautorizată a schemelor de pensii private.(2) Dacă faptele prevăzute la alin. (1) au produs consecințe deosebit de grave, limitele speciale ale pedepsei se majorează cu jumătate. (la 01-02-2014, Art. 145 a fost modificat de pct. 3 al art. 155 din LEGEA nr. 187 din 24 octombrie 2012 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 757 din 12 noiembrie 2012. )  +  Articolul 146Fapta agentului de marketing de a prezenta acte de aderare cu informații care nu corespund realității constituie infracțiune și se pedepsește cu închisoare de la 3 luni la 2 ani sau cu amendă. (la 01-02-2014, Art. 146 a fost modificat de pct. 4 al art. 155 din LEGEA nr. 187 din 24 octombrie 2012 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 757 din 12 noiembrie 2012. )  +  Articolul 147Folosirea fără drept a sintagmei «fond de pensii» prevăzută la art. 56 alin. (1) constituie infracțiune și se pedepsește cu amendă. (la 01-02-2014, Art. 147 a fost modificat de pct. 5 al art. 155 din LEGEA nr. 187 din 24 octombrie 2012 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 757 din 12 noiembrie 2012. )  +  Articolul 148Cererile participanților sau ale beneficiarilor îndreptate împotriva administratorului, angajatorului sau A.S.F., adresate instanței în a carei raza teritoriala își are domiciliul reclamantul, sunt scutite de taxa de timbru.
   +  Capitolul XX Dispoziții tranzitorii și finale  +  Articolul 149(1) În termen de 4 luni de la acordarea autorizațiilor administratorilor, A.S.F. organizează și urmărește desfășurarea și încheierea procedurii de alegere și aderare la fondurile de pensii de către participanți.(2) În termen de 30 de zile calendaristice de la încheierea procedurii de alegere, se repartizează din oficiu participanții care nu și-au definit opțiunea la fondurile de pensii.(3) Contribuțiile pentru fondurile de pensii se virează începând cu luna următoare celei în care s-a definitivat procedura de repartizare aleatorie prevăzută la alin. (2). (la 22-10-2007, Alin. (3) al art. 149 a fost modificat de pct. 21 al art. I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 112 din 10 octombrie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 710 din 22 octombrie 2007. )  +  Articolul 149^1Autoritățile și instituțiile publice furnizează în mod gratuit A.S.F., instituției de evidență și instituției de colectare, după caz, informațiile solicitate în scopul îndeplinirii de către acestea a atribuțiilor care le revin potrivit prevederilor prezentei legi. (la 22-10-2007, Art. 149^1 a fost introdus de pct. 22 al art. I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 112 din 10 octombrie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 710 din 22 octombrie 2007. )  +  Articolul 150În termen de un an de la intrarea în vigoare a prezentei legi, A.S.F. va adera cu amendamente specifice la Protocolul de colaborare încheiat între Banca Națională a României, Comisia de Supraveghere a Asigurărilor și Comisia Națională a Valorilor Mobiliare.  +  Articolul 151În perioada pentru care au fost efectuate viramente în contul participantului la un fond de pensii, numărul lunar de puncte stabilit pentru acesta, conform Legii nr. 19/2000, cu modificările și completările ulterioare, se corectează cu raportul dintre cota de contribuție datorată la sistemul public de pensii, din care s-a dedus cota de contribuție aferentă fondului de pensii administrat privat, și cota de contribuție de asigurări sociale stabilită prin legea bugetului asigurărilor sociale de stat. (la 22-10-2007, Art. 151 a fost modificat de pct. 23 al art. I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 112 din 10 octombrie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 710 din 22 octombrie 2007. )  +  Articolul 152Prevederile prezentei legi se completează cu:a) legislația privind societățile comerciale și concurența neloială;b) legislația privind societatea civilă particulară;c) legislația privind raporturile de muncă;d) legislația privind asigurările sociale de stat;e) legislația privind activitatea bancară;f) legislația privind tranzacționarea valorilor mobiliare;g) legislația privind regimul juridic al contravențiilor;h) legislația privind contenciosul administrativ.  +  Articolul 153Toți solicitanții care au depus documentația de autorizare a constituirii până la termenul stabilit de A.S.F. și care au obținut autorizație de administrare încep activitatea, inclusiv publicitatea și marketingul, la aceeași data stabilită prin normele A.S.F..  +  Articolul 154Organizarea și funcționarea sistemului de plata a pensiilor reglementate și supravegheate de A.S.F. se stabilesc prin lege speciala, în termen de 3 ani de la intrarea în vigoare a prezentei legi.  +  Articolul 155Prezenta lege intra în vigoare la data de 1 iulie 2006.NOTA:Reproducem mai jos prevederile art. II, precum și ale mențiunii privind transpunerea normelor comunitare din Legea nr. 23/2007, care nu au fost încorporate în forma republicată a Legii nr. 411/2004 și care se aplică în continuare ca dispoziții proprii ale Legii nr. 23/2007.  +  Articolul IIÎn aplicarea dispozițiilor prezentei legi, în termen de 6 luni de la intrarea sa în vigoare, Comisia elaborează norme, care se aproba prin hotărâre a președintelui Consiliului Comisiei și se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.*Prezenta lege transpune prevederile Directivei Consiliului 98/49/CE din 29 iunie 1998 privind protecția drepturilor la pensie suplimentară ale salariaților și persoanelor care desfășoară activități independente, care se deplasează în cadrul Comunității, publicată în Jurnalul Oficial al Comunităților Europene (JOCE) nr. L 209 din 25 iulie 1998."------