NORME METODOLOGICE din 25 iunie 2004privind întocmirea planului individualizat de protecţie
EMITENT
  • MINISTERUL MUNCII, SOLIDARITĂŢII SOCIALE ŞI FAMILIEI-AUTORITATEA NAŢIONALĂ PENTRU PROTECŢIA COPILULUI ŞI ADOPŢIE
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 1.008 din 2 noiembrie 2004     +  Articolul 1Întocmirea planului individualizat de protecţie începe imediat în următoarele situaţii: a) după înregistrarea cererii pentru instituirea unei măsuri de protecţie specială, ca urmare a solicitării directe a familiei/reprezentantului legal al copilului sau a referirii din partea SPAS, respectiv a persoanelor cu atribuţii de asistenţă socială din aparatul propriu al consiliilor locale comunale din unitatea administrativ-teritorială în care locuieşte familia cu copilul ori din partea OPA sau a altor servicii din cadrul DGASPC care instrumentează cazul; b) după ce directorul general al DGASPC a dispus plasamentul în regim de urgenţă.  +  Articolul 2Referirea cazului din partea autorităţii locale, OPA sau a altor servicii din cadrul DGASPC, în vederea instituirii unei măsuri de protecţie specială, şi, respectiv, propunerea asistentului social referitoare la plasamentul în regim de urgenţă sunt însoţite în mod obligatoriu de raportul de evaluare iniţială a situaţiei copilului în context sociofamilial şi cultural.  +  Articolul 3 (1) În vederea instituirii unei măsuri de protecţie specială, DGASPC dispune desemnarea unui manager de caz din cadrul DGASPC sau OPA pentru realizarea următoarelor etape: a) efectuarea evaluării psihosociale iniţiale, în cazul solicitărilor directe a familiei/reprezentantului legal; b) întocmirea unui proiect de plan individualizat de protecţie. (2) În cazul în care managerul de caz este desemnat din cadrul serviciului de evaluare complexă al DGASPC, acesta întocmeşte proiectul de plan individualizat de protecţie în baza evaluării complexe a situaţiei copilului.  +  Articolul 4 (1) După stabilirea măsurii de protecţie managerul de caz are obligaţia de a constitui echipa pluridisciplinară cu care va colabora pentru realizarea evaluării detaliate a situaţiei copilului în context sociofamilial şi cultural, elaborarea şi aplicarea planului individualizat de protecţie şi monitorizarea implementării acestuia. (2) În vederea realizării acestor etape, managerul de caz şi specialiştii implicaţi în soluţionarea cazului aplică metoda managementului de caz în conformitate cu standardele minime obligatorii privind managementul de caz în domeniul protecţiei copilului.  +  Articolul 5 (1) Evaluarea detaliată a situaţiei copilului în context sociofamilial şi cultural presupune, în funcţie de nevoile şi de particularităţile copilului, aspecte de ordin: a) social; b) psihologic; c) medical; d) educaţional; e) juridic. (2) Instrumentele utilizate pot fi cu aplicabilitate generală (de exemplu, ancheta socială) sau instrumente specifice adaptate nevoilor individuale ale copilului. Se recomandă ca, în situaţiile specifice, care presupun o intervenţie interinstituţională (de exemplu, evaluarea copilului cu dizabilităţi, a copilului abuzat, neglijat şi exploatat) să se utilizeze câte un set de instrumente agreat de toate instituţiile partenere şi avizat de directorul general al DGASPC.  +  Articolul 6Managerul de caz are obligaţia de a completa fişa de monitorizare a situaţiei copilului, care se centralizează la nivelul DGASPC pentru crearea unei baze de date la nivelul judeţului sau al sectorului municipiului Bucureşti.  +  Articolul 7Planul individualizat de protecţie poate avea drept finalitate, după caz: a) reintegrarea în familie; b) integrarea în familia extinsă; c) plasamentul în familia substitutivă; d) integrarea socioprofesională a tinerilor cu vârsta de 18 ani, care părăsesc sistemul de protecţie a copilului; e) adopţia internă.  +  Articolul 8 (1) Cerinţele minime referitoare la conţinutul planului individualizat de protecţie sunt menţionate în anexa la prezentele norme metodologice, care face parte integrantă din acestea. (2) Prestaţiile, serviciile şi intervenţiile cuprinse în planul individualizat de protecţie se adresează atât copilului, cât şi familiei/reprezentantului legal şi persoanelor importante pentru copil.  +  Articolul 9În situaţia măsurilor de protecţie specială dispuse de comisia pentru protecţia copilului, furnizarea prestaţiilor, serviciilor şi intervenţiilor cuprinse în planul individualizat de protecţie se face în baza unui contract încheiat de managerul de caz cu familia/reprezentantul legal al copilului.  +  Articolul 10 (1) Planul individualizat de protecţie cuprins în anexa la prezentele norme metodologice este dezvoltat în programe de intervenţie specifică pentru următoarele aspecte: a) nevoile de sănătate şi promovare a sănătăţii; b) nevoile de îngrijire, inclusiv de securitate şi promovare a bunăstării; c) nevoile fizice şi emoţionale; d) nevoile educaţionale şi urmărirea obţinerii de rezultate şcolare corespunzătoare potenţialului de dezvoltare a copilului; e) nevoile de petrecere a timpului liber; f) nevoile de socializare, inclusiv modalităţile de menţinere a legăturilor, după caz, cu părinţii, familia lărgită, prietenii şi alte persoane importante sau apropiate faţă de copil. (2) Programele de intervenţie specifică trebuie să conţină obiective pe termen scurt, mediu şi lung, activităţile corespunzătoare acestor obiective, care pot fi periodice, inclusiv de rutină, sau ocazionate de anumite proceduri ori evenimente, durata aferentă activităţilor, personalul de specialitate desemnat şi alte persoane implicate, precum şi modalităţile de monitorizare şi evaluare/reevaluare a acestor programe.  +  Articolul 11Planul individualizat de protecţie şi programele de intervenţie specifică aferente acestuia ţin cont de vârsta, sexul, potenţialul de dezvoltare, personalitatea, etnia, cultura, religia, tipul de dizabilitate şi/sau gradul de handicap al copilului şi de orice alte elemente relevante pentru situaţia copilului.  +  Anexa ──────la normele metodologice────────────────────────Judeţul/Sectorul ..............................................Direcţia generală de asistenţă socială şi protecţia copiluluisauOrganismul privat autorizat ...................................PLAN INDIVIDUALIZAT DE PROTECŢIENumele şi prenumele copilului .................................CNP ...........................................................Măsura de protecţie ...........................................în baza Hotărârii (CPC/instanţa judecătorească) ...............nr./data ......................................................Responsabil pentru aplicarea măsurii de protecţie .............Reprezentantul legal al copilului .............................Domiciliul ....................................................Data realizării/revizuirii planului individualizat de protecţie...............................................................Dosar nr. .....................................................Manager de caz ................................................Membrii echipei şi instituţia din care provin .................Prestaţii────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────   Tipul Cuantumul Autoritatea locală Data Perioada                            responsabilă de începere de acordare────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────Servicii────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────         Instituţia Obiective Data Perioada Responsabilul Tipul responsabilă generale de începere de desfăşurare de caz/persoana                                                                 responsabilă────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────   1 2 3 4 5 6──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── Protecţia ─────────────────────────────────────────────────────────────────── copilului ───────────────────────────────────────────────────────────────────            ────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── Educaţie ─────────────────────────────────────────────────────────────────── formală şi ─────────────────────────────────────────────────────────────────── nonformală/─────────────────────────────────────────────────────────────────── informală ───────────────────────────────────────────────────────────────────            ────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── Sănătate ───────────────────────────────────────────────────────────────────            ───────────────────────────────────────────────────────────────────            ───────────────────────────────────────────────────────────────────            ────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── Reabilitare───────────────────────────────────────────────────────────────────            ───────────────────────────────────────────────────────────────────            ───────────────────────────────────────────────────────────────────            ────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── Altele ───────────────────────────────────────────────────────────────────            ───────────────────────────────────────────────────────────────────            ───────────────────────────────────────────────────────────────────            ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────Intervenţii───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────       Instituţia Obiective Data Perioada ResponsabilulTipul responsabilă generale de începere de desfăşurare de caz/persoana                                                                responsabilă───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────Manager de caz,Membrii echipei,Şef serviciu,Directorul instituţiei responsabile,________________