NORME METODOLOGICE din 25 iunie 2004privind întocmirea planului de servicii
EMITENT
  • MINISTERUL MUNCII, SOLIDARITĂŢII SOCIALE ŞI FAMILIEI-AUTORITATEA NAŢIONALĂ PENTRU PROTECŢIA COPILULUI ŞI ADOPŢIE
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 1.008 din 2 noiembrie 2004     +  Articolul 1Planul de servicii se întocmeşte în următoarele situaţii: a) pentru prevenirea separării copilului de părinţii săi, inclusiv prevenirea abuzului, neglijării şi exploatării copilului, a exploatării economice şi traficului cu copii; b) pentru prevenirea separării copilului de părinţii săi în situaţii de abuz, neglijare sau exploatare a copilului, inclusiv de exploatare economică şi trafic cu copii; c) pentru prevenirea separării copilului cu dizabilităţi de părinţii săi, în cazul în care aceştia se adresează comisiei pentru protecţia copilului pentru încadrarea copilului într-un grad de handicap şi orientare şcolară/profesională; d) pentru menţinerea legăturilor de familie după reintegrarea copilului în familie.  +  Articolul 2Planul de servicii pentru prevenirea separării copilului de părinţii săi, inclusiv prevenirea abuzului, neglijării şi exploatării copilului, a exploatării economice şi traficului cu copii se întocmeşte, după caz, de către serviciul public de asistenţă socială (SPAS) de la nivelul municipiilor şi oraşelor, de către Direcţia generală de asistenţă socială şi protecţia copilului (DGASPC) de la nivelul sectoarelor municipiului Bucureşti sau de către persoanele cu atribuţii de asistenţă socială din aparatul propriu al consiliilor locale comunale din unitatea administrativ-teritorială în care locuieşte familia cu copilul.  +  Articolul 3 (1) SPAS sau, după caz, DGASPC desemnează responsabili de caz din cadrul propriei instituţii sau din cadrul organismului privat autorizat (OPA), cu precădere din cadrul instituţiei/organismului care a început instrumentarea cazului. (2) Persoanele desemnate ca responsabil de caz trebuie să îndeplinească condiţiile de studii prevăzute de standardele minime obligatorii privind managementul de caz în domeniul protecţiei copilului. (3) Dacă personalul SPAS de la nivelul municipiilor şi oraşelor sau persoanele cu atribuţii de asistenţă socială din aparatul propriu al consiliilor locale comunale nu îndeplinesc condiţiile prevăzute la alin. (2), atunci DGASPC din judeţul respectiv va desemna responsabili de caz din cadrul altor furnizori de servicii acreditaţi conform legii. (4) Responsabilii de caz trebuie să îndeplinească condiţiile prevăzute de standardele minime obligatorii privind managementul de caz în domeniul protecţiei copilului.  +  Articolul 4Identificarea cazurilor se realizează în urma solicitării directe a copilului, a familiei/reprezentantului legal al copilului, a referirii cazului din partea altor specialişti sau instituţii/organizaţii care interacţionează cu copilul ori prin autosesizare.  +  Articolul 5 (1) Planul de servicii pentru prevenirea separării copilului de părinţii săi în situaţii de abuz, neglijare sau exploatare a copilului, inclusiv de exploatare economică şi trafic cu copii, se întocmeşte de către DGASPC de la nivelul judeţului sau al sectorului municipiului Bucureşti în a cărui rază teritorială domiciliază copilul împreună cu familia sa. (2) DGASPC desemnează responsabili de caz din propria instituţie sau din cadrul OPA, cu precădere din cadrul acelei instituţii/acelui organism care a început instrumentarea cazului.  +  Articolul 6În situaţia prevăzută la art. 5 identificarea cazurilor se realizează în urma semnalării la telefonul copilului a solicitării directe a copilului sau a referirii cazului din partea altor specialişti ori instituţii/organizaţii care interacţionează cu copilul.  +  Articolul 7 (1) Planul de servicii pentru prevenirea separării copilului cu dizabilităţi de părinţii săi, în cazul în care aceştia se adresează comisiei pentru protecţia copilului în vederea încadrării copilului într-un grad de handicap şi orientare şcolară/profesională, se întocmeşte de către DGASPC de la nivelul judeţului sau al sectorului municipiului Bucureşti în a cărui rază teritorială domiciliază copilul împreună cu familia sa. (2) DGASPC desemnează responsabili de caz din cadrul serviciului de evaluare complexă, cu respectarea prevederilor Ordinului secretarului de stat al Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Copilului şi Adopţie, al ministrului educaţiei şi cercetării, al ministrului sănătăţii şi familiei şi al preşedintelui Autorităţii Naţionale pentru Persoanele cu Handicap nr. 18/3.989/416/142/2003 pentru aprobarea ghidului metodologic privind evaluarea copilului cu dizabilităţi şi încadrarea într-un grad de handicap, precum şi criteriile de orientare şcolară şi normele metodologice de aplicare a acestora.  +  Articolul 8Planul de servicii pentru menţinerea legăturilor de familie după reintegrarea copilului în familie se întocmeşte de către DGASPC sau OPA care a instrumentat cazul, în colaborare cu SPAS sau, după caz, cu persoanele cu atribuţii de asistenţă socială din aparatul propriu al consiliilor locale comunale din unitatea administrativ-teritorială în care locuieşte familia cu copilul.  +  Articolul 9 (1) În vederea întocmirii, implementării şi monitorizării planului de servicii, responsabilul de caz, împreună cu specialiştii a căror intervenţie este considerată necesară, are obligaţia de a asigura evaluarea iniţială a copilului şi familiei sale, evaluarea detaliată a situaţiei copilului în context sociofamilial şi cultural, precum şi evaluarea periodică a cazului conform legislaţiei în vigoare. (2) În îndeplinirea atribuţiilor prevăzute la alin. (1), responsabilul de caz şi specialiştii implicaţi în rezolvarea cazului aplică metoda managementului de caz, în conformitate cu standardele minime obligatorii privind managementul de caz în domeniul protecţiei copilului.  +  Articolul 10 (1) În funcţie de nevoile şi de particularităţile copilului, evaluarea detaliată a situaţiei copilului în context sociofamilial presupune aspecte de ordin:- social;- psihologic;- medical;- educaţional;- juridic. (2) Instrumentele utilizate pot fi cu aplicabilitate generală (de exemplu, ancheta socială) sau instrumente specifice adaptate nevoilor individuale ale copilului. Se recomandă ca, în situaţiile specifice, care presupun o intervenţie interinstituţională (de exemplu, evaluarea copilului cu dizabilităţi, a copilului abuzat, neglijat şi exploatat), să se utilizeze câte un set de instrumente agreat de toate instituţiile partenere şi avizat de directorul general al DGASPC.  +  Articolul 11 (1) Responsabilul de caz are obligaţia de a completa fişa de monitorizare a situaţiei copilului, care se centralizează la nivelul DGASPC pentru crearea unei baze de date la nivelul judeţului sau sectorului municipiului Bucureşti. (2) În cazul în care responsabilul de caz este angajat al unui OPA, acesta trebuie să comunice permanent cu instituţia care l-a desemnat şi să transmită în mod periodic cel puţin trimestrial şi ori de câte ori este necesar următoarele documente: rapoarte de reevaluare a situaţiei copilului şi, după caz, planul revizuit de servicii.  +  Articolul 13 (1) După încheierea perioadei de acordare a serviciilor pe baza planului de servicii, responsabilul de caz are obligaţia de a monitoriza situaţia copilului şi a familiei sale pe o perioadă de cel puţin 3 luni. (2) În situaţia prevăzută la art. 3 alin. (3), responsabilul de caz are obligaţia de a transmite DGASPC copii de pe rapoartele de monitorizare postservicii.  +  Articolul 14 (1) Cerinţele minime referitoare la conţinutul planului de servicii sunt menţionate în anexa la prezentele norme metodologice, care face parte integrantă din acestea. (2) Prestaţiile, serviciile şi intervenţiile cuprinse în planul de servicii se adresează atât copilului, cât şi familiei/reprezentantului legal şi persoanelor importante pentru copil. (3) Planul de servicii ţine cont de vârsta, sexul, potenţialul de dezvoltare, personalitatea, etnia, cultura, religia, tipul de dizabilitate şi/sau gradul de handicap al copilului şi orice alte elemente relevante pentru situaţia copilului.  +  Articolul 15Furnizarea prestaţiilor, serviciilor şi intervenţiilor cuprinse în planul de servicii se face în baza unui contract cu familia/reprezentantul legal încheiat cu responsabilul de caz.  +  Articolul 16DGASPC are obligaţia de a aduce la cunoştinţă autorităţilor locale şi OPA de pe raza unităţii administrativ-teritoriale corespunzătoare conţinutul prezentelor norme metodologice.  +  Anexa ──────la normele metodologice────────────────────────Judeţul ......................................................Serviciul public de asistenţă socială ........................sauPrimăria .....................................................sauOrganismul privat autorizat ..................................sauSectorul .....................................................Direcţia generală de asistenţă socială şi protecţia copiluluiPLAN DE SERVICIINumele şi prenumele copilului .................................CNP ...........................................................Mama ..........................................................Tata ..........................................................Alt reprezentant legal al copilului ...........................Domiciliul ....................................................Data realizării/revizuirii planului de servicii ...............Dosarul nr. ...................................................Motivul întocmirii/revizuirii planului de servicii ............Managerul de caz/responsabilul de caz .........................Membrii echipei şi instituţia din care provin .................Prestaţii──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── Tipul Cuantumul Autoritatea locală Data Perioada                             responsabilă de începere de acordare────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────Servicii────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────           Instituţia Obiective Data Perioada Responsabilul Tipul responsabilă generale de începere de desfăşurare de caz/persoana                                                                 responsabilă────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────   1 2 3 4 5 6──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── Protecţia ─────────────────────────────────────────────────────────────────── copilului ───────────────────────────────────────────────────────────────────            ────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── Educaţie ─────────────────────────────────────────────────────────────────── formală şi ─────────────────────────────────────────────────────────────────── nonformală/─────────────────────────────────────────────────────────────────── informală ───────────────────────────────────────────────────────────────────            ────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── Sănătate ───────────────────────────────────────────────────────────────────            ───────────────────────────────────────────────────────────────────            ───────────────────────────────────────────────────────────────────            ────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── Reabilitare───────────────────────────────────────────────────────────────────            ───────────────────────────────────────────────────────────────────            ───────────────────────────────────────────────────────────────────            ────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── Altele ───────────────────────────────────────────────────────────────────            ───────────────────────────────────────────────────────────────────            ───────────────────────────────────────────────────────────────────            ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────Intervenţii───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────       Instituţia Obiective Data Perioada ResponsabilulTipul responsabilă generale de începere de desfăşurare de caz/persoana                                                                responsabilă───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────Managerul de caz,Membrii echipei,Şef serviciu,Directorul instituţiei responsabile,(când managerul de caz este de la OPA)sauResponsabilul de caz,Membrii echipei,Şef serviciu,Managerul de caz,Directorul instituţiei responsabile,(când managerul de caz este de la OPA)______________