NORMA SANITARĂ VETERINARA din 11 august 2004cu privire la sănătatea animalelor şi condiţiile de certificare pentru activităţi de import în România de albine şi bondari (Apis mellifera şi Bombus spp.) din anumite tari terţe
EMITENT
 • AUTORITATEA NAŢIONALA SANITARĂ VETERINARA ŞI PENTRU SIGURANTA ALIMENTELOR
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 987 din 27 octombrie 2004   +  Articolul 1 (1) Autoritatea Naţionala Sanitară Veterinara şi pentru Siguranţa Alimentelor poate să autorizeze importul de albine (Apis mellifera şi Bombus spp.), după cum este prevăzut de Norma sanitară veterinara privind stabilirea condiţiilor de sănătate a animalelor, ce reglementează comerţul României cu statele membre ale Uniunii Europene şi importul din ţările terţe de animale, material seminal, ovule şi embrioni de la specii ce nu sunt prevăzute de legislaţia specifică, aprobată prin Ordinul ministrului agriculturii, alimentaţiei şi pădurilor nr. 159/2002 (norma Balai pentru animale), atunci când acestea sunt în conformitate cu următoarele cerinţe: a) provin din tari terţe sau din regiuni ale acestora, menţionate în partea 1 a anexei la Norma sanitară veterinara privind stabilirea listei ţărilor terţe din care România avizează importul de bovine, porcine, ecvidee, ovine, caprine, precum şi de carne proaspăta şi produse din carne, aprobată prin Ordinul ministrului agriculturii, alimentaţiei şi pădurilor nr. 242/2002; şi b) sunt însoţite de un certificat de sănătate în conformitate cu exemplul stabilit în anexa nr. 1 şi în conformitate cu garanţiile stabilite de acest model; c) loturile sunt limitate la maximum 20 de albine lucrătoare insotitoare la o albina matca, dintr-un singur stup. (2) La destinaţia desemnată, atunci când stupii sunt puşi sub control oficial, matcile vor fi transferate într-un nou fagure înaintea introducerii în colonii locale. (3) Cutiile, albinele lucrătoare şi alte materiale ce însoţesc matcile ce provin din ţările terţe de origine sunt trimise către un laborator pentru examinare în vederea identificarii prezentei gandacului mic de stup, a oualor sau larvelor acestuia şi a semnelor capusei Tropilaelaps. După examenul de laborator tot materialul va fi distrus.  +  Articolul 2Prin derogare de la art. 1, Autoritatea Naţionala Sanitară Veterinara şi pentru Siguranţa Alimentelor poate să autorizeze, de asemenea, activităţi de import de loturi de bondari (Bombus spp.), limitate la o singura colonie ce conţine maximum 200 de bondari adulti per container şi care sunt însoţiţi de un certificat de sănătate în conformitate cu exemplul precizat la anexa nr. 2 şi în conformitate cu garanţiile stabilite de acest exemplu. În acest caz şi prin derogare de la art. 1 alin. (2) şi (3), va fi suficient ca respectivul container şi tot materialul ce a însoţit bondarii din ţările terţe de origine să fie distruse fiecare, în timpul sau imediat după încetarea duratei de viaţa a coloniei.  +  Articolul 3 (1) Autoritatea Naţionala Sanitară Veterinara şi pentru Siguranţa Alimentelor poate pune în aplicare acte normative, reglementări şi prevederi administrative, necesare pentru conformarea cu prezenta norma sanitară veterinara, le va transmite Comisiei Europene, prin intermediul Ministerului Integrării Europene şi Misiunii României pe lângă Uniunea Europeană, împreună cu tabelele de concordanta, în vederea evaluării conformitatii transpunerii legislative, şi va stabili măsurile necesare pentru implementarea corecta şi la timp a prevederilor prezentei norme sanitare veterinare. (2) Atunci când Autoritatea Naţionala Sanitară Veterinara şi pentru Siguranţa Alimentelor adopta cele menţionate la alin. (1), trebuie să facă o referire expresă la prezenta norma sanitară veterinara. Procedura privind realizarea referirii menţionate rămâne în responsabilitatea Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor. (3) Autoritatea Naţionala Sanitară Veterinara şi pentru Siguranţa Alimentelor va lua măsurile necesare şi va sanctiona, potrivit legii, orice încălcare a prevederilor prezentei norme sanitare veterinare. De asemenea, va facilita întocmirea documentelor necesare pentru sancţionarea încălcării legislaţiei veterinare şi pentru siguranţa alimentelor ce constituie infracţiuni. (4) Prezenta norma sanitară veterinara constituie transpunerea oficială a Deciziei Comisiei 2003/881/CE .  +  Articolul 4Anexele nr. 1 şi 2 fac parte integrantă din prezenta norma sanitară veterinara.  +  Anexa 1 -------la norma sanitară veterinara----------------------------Model de certificat de sănătate pentrualbine matca, bondari matca (Apis mellifera şi Bombus spp.)şi albine lucrătoare ale acestora, destinate pentru import înRomâniaSpecimen health certificate for queen beesand queen bumble bees (Apis mellifera and Bombus spp.),and their attendants, intended for consignment to the EuropeanCommunityNota pentru importator: Acest certificat este valabil numai în scopuri veterinare şi trebuie să însoţească transportul până ce acesta ajunge la postul de inspecţie veterinara de frontieră al României.Note for the importer: This certificate is for veterinary purposes only and must accompany the consignement until it reaches the border inspecţion post.
  Model de certificat de sănătate pentru albine matca, bondari matca(Apis mellifera şi Bombus spp.) şi albine lucrătoare ale acestora, destinate pentru import în România. Specimen health certificate for queen bees and queen bumble bees(Apis mellifera and Bombus spp.), and their attendants, intended for consignment to the European Community.
  1. Ţara terta de origine şi autoritatea competenţa ........... 1. Third country of origin and authority competent ............ 2.1.Certificat de sănătate nr. .... 2.1.Health certificate No. ... 2.2.Certificat CITES nr. ...... (unde este aplicabil) 2.2. CITES certificate No. ... (where applicable) []ORIGINAL(1) []ORIGINAL(1)
  A. Originea albinelor matca/bondarilor matca (cu albine lucrătoare) (Apis mellifera şi Bombus spp.) A. Origin of queen bees/ bumble bees (with attendants) (Apis mellifera şi Bombus spp.)
  3. Numele şi adresa stupinei de origine ................................ 3. Name and address of the apiary of origin ............... 4. Numele şi adresa expeditorului .......................... 4. Name and address of the consignor ...............
  5. Loc de încărcare ............. 5. Place of loading ............. 6. Mijloace de transport(2) ..... 6. Means of transport(2)......
  B. Destinaţia albinelor matca/ bondarilor matca (cu albine lucrătoare) (Apis mellifera şi Bombus spp.) B. Destination of queen bees/queen bumble bees (with attendants) (Apis mellifera şi Bombus spp.)
  7. Statul de destinaţie ............................ 7. State of destination ............................. 8. Numele şi adresa stupinei de destinaţie .............. 8. Name and address of the apiary of destination ..........
  9. Numele şi adresa expeditorului ................................. 9. Name and address of the consignee ..............................
  C. Identitatea albinelor matca/ bondarilor matca (cu albine lucrătoare) (Apis mellifera şi Bombus spp.) C. Identity of queen bees/queen bumble bees (with attendants) (Apis mellifera şi Bombus spp.)
  10. Numărul albinelor(o matca pentru fiecare stup cu un maximum de 20 albine lucrătoare pentru fiecare matca) 10. Number of bees (one queen per cage with a maximum of 20 attendants per queen) 11. Specia 11. Species 12. Identificarea lotului(3) 12. Batch dentification(3)
  10.1
  10.2
  10.3
  10.4
  10.5(4)
  D. Informaţie despre sănătate D. Health information
  13. Eu, subsemnatul certific faptul ca: 13. l, the undersigned certify that: 13.1 Loca americana, gandacul mic de stup (Aethina tumida) şi capusa Tropilaelaps (Tropilaelaps spp.) sunt boli/paraziti declarabile(i) în ....................................(ţara exportatoare). 13.1. American foulbrood, the small hive beetle (Aethina tumida) and the Tropilaelaps mite(Tropilaelaps spp.) are notifiable diseases/pests în ....................................(exporting country). 13.2 albinele matca/ bondarii matca şi albinele lucrătoare, la care s-a făcut referire anterior: 13.2. queen bees/ queen bumble bees, with attendants, referred to above: (a) provin dintr-o stupina de reproducţie ce a fost supervizata şi controlată de autoritatea veterinara competenţa locală; (a) come from a breeding apiary, which is supervised and controlled by the competent authority, (b) provin dintr-o zona ce nu este subiectul nici unei restrictii asociate cu apariţia locii americane şi unde nu a avut loc nici un asemenea incident, cu cel puţin 30 de zile precedente emiterii prezentului certificat. Atunci când anterior a izbucnit un focar de loca americana toţi stupii pe o raza de trei kilometri au fost controlati de autoritatea veterinara competenţa, pentru o perioadă de 30 zile de la ultimul caz înregistrat; (b) come from an area which is not the subject of any restrictions associated with an occurrence of American foulbrood, and where no such occurrence has taken place within at least 30 days prior to the issuance of the present certificate. Where an outbreak of foulbrood has occurred previously, all hives within a radius of three kilometers have been checked by the competent authority within 30 days following the last recorded case; (c) sunt din stupi sau provin din stupi sau din colonii (în cazul bondarilor) de la care au fost testate, cu rezultate negative, în ultimele 30 de zile, pentru loca americana, probe de faguri, asa cum este stabilit de Manualul Standardelor de Diagnostic al Oficiului Internaţional de Epizootii, cu rezultate negative; (c) are from hives or come from hives or colonies (în the case of bumble bees) from which samples of the comb have been tested în the last 30 days for American foulbrood as laid down în the OIE manual of diagnostic standards with negative results; (d) provin dintr-o zona cu raza de cel puţin 30 kilometri, ce nu este subiectul nici unor restrictii asociate cu apariţia gandacului mic de stup (Aethina tumida) sau a Tropilaelaps spp. şi unde aceste infestatii sunt absente. (d) come from area of at least 30 km radius which is not the subject of any restrictions associated with the occurrence of the small hive beetle (Aethina tumida) or Tropilaelaps spp. and where these infestations are absent; (e) sunt din stupi sau provin din stupi sau colonii (în cazul bondarilor) ce au fost inspectate chiar înainte de livrare şi nu manifesta semne clinice sau suspiciunea unei boli, incluzând infestatiile ce afectează albinele. (e) are from hives or come for hives or colonies (în case of bumble bees), which were inspected immediately prior to dispatch and show no clinical signs or suspicion of disease including infestations affecting bees; (f) au fost supuse unei examinari detailate ce asigura faptul ca toate albinele şi materialul de impachetare nu conţin gandacul mic de stup (Aethina tumida) sau oua şi larve ale acestuia, ori alte infestatii ce afectează albinele, în special Tropilaelaps spp. . (f) have undergone detailed examination to ensure that all bees and packaging do not contain the small hive beetle (Aethina tumida) or its eggs and larvae, or other infestations, în particular Tropilaelaps spp., affecting bees. 13.3 materialul pentru impachetare, ramele pentru matci, produsele insotitoare şi hrana sunt noi şi nu au venit în contact cu albine bolnave sau cu faguri cu puiet bolnav, iar toate aceste precautii au fost luate pentru a se preveni contaminarea cu agenţi ce cauzează boli şi infestatii la albine. 13.3. the packing material, queen cages, accompanying products and food are new and have not been în contact with diseased bees or brood- combs, and all precautions have been taken to prevent contamination with agents causing diseases or infestations of bees.
  E. Valabilitate E. Validity
  14. Perioada de valabilitate a acestui certificat este de 10 zile. 14. The period of validity of this certificate is 10 days.
  15. Data şi locul ................ . 15. Date and place ................. 16. Numele şi calificarea subsemnatului(acreditat veterinar/acreditat oficial) ......... 16. Name and qualification of the undersigned (approved veterinarian/approved official) .......... 17. Semnatura medicului veterinar împuternicit/ acreditatului oficial şi ştampila(5) ..... 17. Signature of the approved veterinarian/ approved official and stamp(5) ......
  (1) Originalul trebuie păstrat pentru cel puţin trei ani. (1) The original must be kept for al least three years. (2) Se înscrie numărul de înregistrare al vehiculului sau al containerului şi numărul de sigiliu, atunci când este aplicabil. (2) Give registration number of the vehicle or container and seal number where applicable. (3) Numărul de sigiliu al cutiei. (3) Seal number of cage. (4) Se continua dacă este necesar. (4) Continue as necessary. (5) Semnatura şi ştampila trebuie să fie de culoare diferita de cea a textului. (5) The signature and stamp must be în a colour different to that of printing.
   +  Anexa 2 -------la norma sanitară veterinara----------------------------Model de certificat de sănătate pentrubondari (bombus spp.) crescuti în condiţii de mediucontrolate, în întreprinderi recunoscute şi destinate pentru import înRomâniaSpecimen health certificate for bumblebees bred under environmentally controlled condiţions withinrecognised establishments and intended for consignement to theEuropean CommunityNota pentru importator: Acest certificat este valabil numai în scopuri veterinare şi trebuie să însoţească transportul până ce acesta ajunge la postul de inspecţie veterinara de frontieră al României.Note for the importer : This certificate is for veterinary purposes only and must accompany the consignement until it reaches the border inspecţion post
  Model de certificat de sănătate pentru bondari (Bombus spp.) crescuti în condiţii de mediu controlate, în întreprinderi recunoscute şi destinate pentru import în România. Specimen health certificate for bumble bees bred under environmentally controlled condiţions within recognised establishments and intended for consignement to the European Community.
  1. Ţara terta de origine şi autoritatea competenţa ........... 1. Third country of origin and authority competent ............ 2.1.Certificat de sănătate nr. .... 2.1.Health certificate No. ... 2.2.Certificat CITES nr. ...... (unde este aplicabil) CITES certificate (where applicable) ORIGINAL(1) ORIGINAL(1)
  A. Originea bondarilor matca (Bombus spp.) A. Origin of bumble bees (Bombus spp.)
  3. Numele şi adresa întreprinderii de origine, recunoscută ca funcţionează în condiţii de mediu controlate ........ 3. Name and address of the recognised establishment of origin containing environmentally controlled condiţions. 4. Numele şi adresa expeditorului ............................ 4. Name and address of the consignor. .................
  5. Loc de încărcare ............. 5. Place of loading ............. 6. Mijloace de transport(2) ..... 6. Means of transport(2)......
  B. Destinaţia bondarilor (Bombus spp.) B. Destination of bumble bees (Bombus spp.)
  7. Statul de destinaţie ............................ 7. State of destination ............................. 8. Numele şi adresa stupinei de destinaţie .............. 8. Name and address of the apiary of destination ..........
  9. Numele şi adresa destinatarului ................................ 9. Name and address of the consignee ..............................
  C. Identitatea bondarilor (Bombus spp.) C. Identity of bumble bees (Bombus spp.)
  10. Numărul bondarilor (o singura clonie ce conţine un maximum de 200 albine adulte per container) 10. Number of bumble bees (a single colony containing a maximum of 200 adult bees per container) 11. Specia 11. Species 12. Identificarea lotului(3) 12. Batch identification(3)
  10.1
  10.2
  10.3
  10.4
  10.5(4)
  D. Informaţii despre sănătate D. Health information
  13.1 (a) bondarii (Bombus spp.) la care se face referire anterior au fost crescuti şi ţinuţi în mediu controlat, într-o unitate recunoscută şi care este supravegheată şi controlată de autoritatea veterinara competenţa locală. (a) the bumble bees (Bombus spp.) referred to above have been bred and kept under a controlled environment within a recognized establishment which is supervised and controlled by the competent authority; (b) întreprinderea la care se face referire anterior a fost inspectata chiar înainte de expediere şi toţi bondarii şi stocul de reproducţie nu prezintă nici un semn clinic sau suspiciune de boala, incluzând infestatiile ce afectează albinele; (b) the establishment referred to above was inspected immediately prior to dispatch and all bumble bees and breeding stock show no clinical signs or susoicion of disease including infestations affecting bees; (c) toate coloniile pentru export în România au fost supuse examinării detailate, pentru a se asigura ca toţi bondarii, stocul de puiet şi fagurii nu conţin gandacul mic de stup (Aethina tumida) oua şi larve ale acestuia, sau alte infestatii ce afectează albinele. (c) all colonies for export to the Community have undergone detailed examination to ensure that all bumble bee, broodstook and packaging do not contain the small hive beetle (Aethina tumida) or its eggs and larvae, or other infestations affecting bees; 13.3 materialul pentru impachetare, containerele, produsele insotitoare şi hrana sunt noi şi nu au fost în contact cu albine bolnave sau cu faguri cu puiet bolnav şi au fost luate toate precautiile pentru a se preveni contaminarea cu agenţi ce cauzează boli şi infestatii la albinelor. 13.3. the packing materia, containers, accompanying products and food are new and have not been în contact with diseased bees or brood- combs, and all precautions have been taken to prevent contamination with agents causing diseases or infestations of bees.
  E. Valabilitate E. Validity
  14. Perioada de valabilitate a acestui certificat este de 10 zile. 14. The period of validity of this certificate is 10 days.
  15. Data şi locul ................ . 15. Date and place ................. 16. Numele şi calificarea subsemnatului(medic veterinar împuternicit/ oficial acreditat) ..... 16. Name and qualification of the undersigned (approved veterinarian/approved official) .......... 17. Semnatura medicului veterinar împuternicit/ oficialului acreditat şi ştampila(5) ..... 17. Signature of the approved veterinarian/ approved official and stamp(5) ......
  (1) Originalul trebuie păstrat pentru cel puţin trei ani. (1) The original must be kept for al least three years. (2) Se înscrie numărul de înregistrare al vehiculului sau al containerului şi numărul de sigiliu, atunci când este aplicabil. (2) Give registration number of the vehicle or container and seal number where applicable. (3) Numărul de sigiliu al cutiei. (3) Seal number of cage. (4) Se continua dacă este necesar. (4) Continue as necessary. (5) Semnatura şi ştampila trebuie să fie de culoare diferita de cea a textului. (5) The signature and stamp must be în a colour different to that of printing.
  ----------