LEGE nr. 403 din 11 octombrie 2004pentru modificarea şi completarea Legii nr. 32/2000 privind societăţile de asigurare şi supravegherea asigurărilor
EMITENT
  • PARLAMENTUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 976 din 25 octombrie 2004    Parlamentul României adopta prezenta lege.  +  Articolul ILegea nr. 32/2000 privind societăţile de asigurare şi supravegherea asigurărilor, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 148 din 10 aprilie 2000, cu modificările şi completările ulterioare, se modifica şi se completează după cum urmează:1. După partea introductivă a articolului 2 se introduce litera A cu următorul cuprins:"A. Definiţii comune"2. Punctele 2 şi 6 ale articolului 2 se abroga.3. Punctele 5, 10, 11 şi 17 ale articolului 2 vor avea următorul cuprins:"5. asigurator - persoana juridică română sau filiala autorizata în condiţiile prezentei legi sa exercite activităţi de asigurare, precum şi sucursala unei societăţi de asigurare sau a unei societăţi mutuale, dintr-un stat membru, care a primit o autorizaţie de la autoritatea competentă a statului membru de origine;...................................................................10. acţionar semnificativ - orice persoană care, nemijlocit şi singura ori prin intermediul sau în legătură cu alte persoane fizice ori juridice, exercita drepturi ce decurg din deţinerea unor acţiuni care, cumulate, reprezintă cel puţin 10% din capitalul social al unui asigurator/reasigurator ori îi conferă acesteia cel puţin 10% din totalul drepturilor de vot în adunarea generală a acţionarilor sau care dau posibilitatea sa exercite o influenţa semnificativă asupra conducerii unui asigurator, reasigurator, broker de asigurare şi/sau de reasigurare în care are poziţia semnificativă, după caz;11. persoane semnificative - administratorii şi/sau conducerea executivă ai/a asiguratorului/reasiguratorului/brokerului de asigurare şi/sau de reasigurare, după caz;...................................................................17. reasigurare - operaţiunea de asigurare a unui asigurator sau reasigurator de către un reasigurator;"4. După punctul 19 al articolului 2 se introduc punctele 20-24, precum şi literele B şi C cu următorul cuprins:"20. state membre - statele membre ale Uniunii Europene şi celelalte state aparţinând Spaţiului Economic European;21. autorităţi competente - autorităţile naţionale care, prin lege sau alte reglementări, sunt abilitate sa supravegheze piaţa asigurărilor;22. stat terţ - stat care nu este stat membru al Uniunii Europene sau al Spaţiului Economic European;23. unitate de cont - euro asa cum este definită în art. 4 din Statutul Băncii Europene de Investiţii. Pentru echivalentul în lei se va utiliza cursul ROL/EUR comunicat de Banca Naţionala a României pentru data de 31 decembrie a anului de raportare financiară;24. suport durabil - orice mijloc care permite clientului sa stocheze informaţia adresată lui, într-o modalitate accesibila pentru utilizări viitoare, într-o perioadă de timp corespunzătoare scopului pentru care a fost furnizată informaţia şi care permite reproducerea exactă a acesteia de pe dischete, CD-ROM, DVD, unităţile centrale ale computerelor pe care posta electronică este stocata, cu excepţia site-urilor Internet, care nu îndeplinesc criteriile de stocare şi reproducere a informatiei.B. Definiţii pentru asiguratori25. stat membru gazda - statul membru, altul decât statul de origine, în care asiguratorul sau reasiguratorul îşi desfăşoară activitatea;26. stat membru de origine - statul membru în care este situat sediul social al asiguratorului sau al reasiguratorului;27. asigurator dintr-un stat terţ - asigurator al cărui sediu real se afla în afară Uniunii Europene, ale cărui filiale deschise în cadrul Uniunii Europene funcţionează pe baza unei autorizaţii de la autoritatea competentă a statului membru gazda. Prin sediu real se înţelege centrul principal de conducere şi de gestiune a activităţii statutare, chiar dacă hotărârile organelor respective sunt adoptate potrivit dispoziţiilor transmise de acţionari sau asociaţi din alte state;28. societate-mama - persoana juridică aflată faţă de o entitate cu personalitate juridică, denumita în continuare filiala, în una dintre următoarele situaţii: a) deţine direct şi/sau indirect majoritatea drepturilor de vot dintr-o filiala; b) are dreptul sa numească sau sa revoce majoritatea membrilor organelor de administrare sau de control ori majoritatea conducătorilor unei filiale şi este în acelaşi timp acţionar sau asociat al acelei filiale; c) are dreptul de a exercita o influenţa dominantă asupra unei filiale la care este acţionar sau asociat, în virtutea unor clauze cuprinse în contracte încheiate cu persoana juridică respectiva sau a unor prevederi cuprinse în actul constitutiv al acelei persoane juridice, în situaţia în care legislaţia care guvernează statutul filialei permite existenta unor astfel de clauze ori prevederi; d) este acţionar sau asociat al unei filiale şi în ultimii 2 ani a numit singur, ca rezultat al exercitării drepturilor sale de vot, majoritatea membrilor organelor de administrare sau de control ori majoritatea conducătorilor filialei; e) este acţionar sau asociat al unei filiale şi controlează singur, în baza unui acord încheiat cu ceilalţi acţionari sau asociaţi, majoritatea drepturilor de vot în acea filiala, precum şi orice entitate care, în opinia Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor, exercita o influenţa dominantă asupra unei alte entităţi;29. sucursala - agenţia ori sucursala unui asigurator sau reasigurator. Orice prezenta permanenta a unui asigurator sau reasigurator pe teritoriul unui stat membru trebuie să fie tratata ca o agenţie ori sucursala, chiar dacă prezenta nu ia forma unei agenţii sau sucursale, dar consista, în principal, într-o reprezentanta condusă de personalul acelei entităţi ori de o persoană independenta care are un mandat permanent de a acţiona în numele şi pentru acea entitate;30. interes de participare - deţinerea a 10% sau mai mult, dar nu mai mult de 20%, a unor drepturi în capitalul altor entităţi, reprezentate ori nereprezentate de titluri care, creând o legătură durabila cu acestea, sunt destinate să contribuie la activitatea societăţii;31. participaţie - deţinerea directa sau prin control a cel puţin 20% din drepturile de vot ori din capitalul unei societăţi;32. societate participativa - o entitate care este fie o societate-mama, fie alta societate care deţine o participaţie, fie o entitate aflată în legătură cu o alta entitate printr-o relaţie definită prin: a) conducerea unitară asupra entitatii în cauza şi una sau mai multe entităţi cu care nu are legătură, ca urmare a unui contract încheiat cu acea entitate ori în temeiul unor prevederi din actele constitutive sau din statutul acelor entităţi; sau b) prezenta majoritara a aceloraşi persoane în consiliul de administraţie, conducerea executivă ori în consiliul de supraveghere ale entitatii în cauza şi ale uneia sau mai multor entităţi cu care nu are legătură, în cursul anului financiar şi până la întocmirea situaţiilor financiare consolidate;33. societate afiliată - o filiala sau o alta societate în care se deţine o participaţie ori o entitate aflată în legătură cu o alta entitate printr-o relaţie definită prin: a) conducerea unitară asupra entitatii în cauza şi una ori mai multe entităţi cu care nu are legătură, ca urmare a unui contract încheiat cu acea entitate sau în temeiul unor prevederi din actele constitutive ori din statutul acelor entităţi; sau b) prezenta majoritara a aceloraşi persoane în consiliul de supraveghere a entitatii în cauza şi a uneia sau mai multor entităţi cu care nu are legătură, în cursul anului financiar şi până la întocmirea situaţiilor financiare consolidate;34. holding de asigurare - o societate-mama a carei activitate principala consta în achiziţionarea şi deţinerea de participatii în filiale, atunci când aceste filiale sunt exclusiv sau în principal societăţi de asigurare, societăţi de reasigurare ori societăţi de asigurare din state terţe, cel puţin una dintre aceste filiale fiind o societate de asigurare;35. holding mixt de asigurare - o societate-mama, alta decât o societate de asigurare sau o societate de asigurare dintr-un stat terţ ori o societate de reasigurare sau un holding de asigurare, care include printre filialele sale cel puţin o societate de asigurare;36. localizarea activelor - existenta activelor, mobiliare sau imobiliare, într-un stat membru; activele reprezentate de creanţe sunt considerate situate în statul membru în care sunt realizabile;37. congruenta activelor - acoperirea obligaţiilor subscrise într-o anumită moneda cu active exprimate sau realizabile în aceeaşi moneda;38. legături "strânse" - relaţii existente între doua ori mai multe persoane fizice şi/sau juridice aflate în una dintre următoarele situaţii: a) participaţie, care înseamnă deţinerea directa sau indirecta a 20% ori mai mult din drepturile de vot sau din capitalul unei entităţi; sau b) control, care înseamnă relaţia dintre o societate-mama şi o filiala sau o relaţie similară între orice persoană fizica sau juridică şi o entitate, asa cum sunt ele definite la pct. 28. Toate filialele directe sau indirecte sunt considerate filiale ale aceleiaşi societăţi-mama; c) doua sau mai multe persoane fizice ori juridice sunt legate permanent printr-o relaţie de control de una şi aceeaşi persoana;39. reasigurator - persoana juridică română autorizata în condiţiile prezentei legi sa exercite activităţi de asigurare, precum şi sucursala unei societăţi ori a unui holding de asigurare sau a unui holding mixt de asigurare dintr-un stat membru care a primit o autorizaţie de la autoritatea competentă a statului membru de origine, care practica în principal activitate de reasigurare;40. sediu - sediul social al unui asigurator, reasigurator, intermediar în asigurări şi/sau în reasigurari, persoana juridică, precum şi agenţia sau sucursala acestora, după caz;41. angajament - obligaţia asumată printr-un contract de asigurare;42. stat membru al sucursalei - statul membru în care este situata sucursala care îşi asuma o obligaţie printr-un contract de asigurare;43. stat membru al angajamentului - statul membru în care asiguratul, persoana fizica, îşi are reşedinţa sau statul membru în care asiguratul, persoana juridică, îşi are sediul;44. stat membru al furnizarii de servicii - statul membru al angajamentului, dacă acesta este asumat de un asigurator sau o sucursala a acestuia, situata în alt stat membru;45. filiala - entitatea, persoana juridică, aflată faţă de societatea-mama în una dintre situaţiile prevăzute la pct. 28. Toate filialele directe sau indirecte sunt considerate filiale ale aceleiaşi societăţi-mama, din punct de vedere al supravegherii consolidate;46. piaţa reglementată: a) în cazul unei pieţe situate într-un stat membru - un sistem multilateral, administrat de către un operator de piaţa, ce reuneste sau facilitează reunirea unor terţe părţi care achiziţionează sau vand instrumente financiare - în cadrul sistemului şi în concordanta cu regulile nediscretionare ale acestuia - într-o maniera ce rezultă din contract, în conformitate cu instrumentele financiare admise să fie tranzacţionate cu respectarea acestor reguli sau sisteme, şi care este autorizat de către autoritatea competentă din statul membru şi funcţionează în conformitate cu cerinţele autorităţii competente din statul membru; b) în cazul unei pieţe situate într-un stat terţ - o piaţa financiară recunoscută de statul membru de origine al asiguratorului, care îndeplineşte cerinţe asemănătoare. Orice instrumente financiare tranzacţionate pe aceasta piaţa trebuie să fie de o calitate comparabila cu cea a instrumentelor tranzacţionate în cadrul pieţelor reglementate sau în cadrul pieţelor din statul membru respectiv;47. suma la risc - suma plătită la decesul persoanei asigurate, diminuată cu rezerva matematica pentru riscul de deces;48. reprezentante de despăgubiri - unităţi desemnate în fiecare stat membru de către asiguratorii din România autorizaţi sa practice clasa nr. 10 de la lit. B din anexa nr. 1, exclusiv răspunderea transportatorului, care au în sarcina administrarea şi soluţionarea cererilor de despăgubire ca urmare a unui accident de autovehicul;49. grup - grupul de societăţi format dintr-o societate-mama, filialele acesteia şi entitatile în cadrul cărora societatea-mama sau filialele acesteia deţin o participaţie, precum şi orice entitate aflată faţă de societatea-mama în una dintre situaţiile prevăzute la pct. 32;50. tranzacţii intragrup - totalitatea tranzacţiilor pe care o societate de asigurare, o instituţie de credit sau o societate de investiţii din cadrul unui conglomerat financiar le desfăşoară direct sau indirect cu o alta societate din cadrul aceluiaşi grup sau cu orice persoană fizica sau juridică ce are legături strânse cu societăţile din cadrul grupului, în vederea îndeplinirii obligaţiilor sale, indiferent de natura acestora;51. conglomerat financiar - un grup în cadrul căruia este îndeplinită una dintre condiţiile: a) o societate de asigurare, o instituţie de credit sau o societate de investiţii se afla la conducerea grupului ori cel puţin o filiala a grupului este o societate de asigurare, o instituţie de credit sau o societate de investiţii; b) atunci când o societate de asigurare, o instituţie de credit sau o societate de investiţii se afla la conducerea grupului, aceasta este fie o societate-mama a unei entităţi din cadrul sectorului financiar, a unei entităţi care deţine o participaţie la o entitate din cadrul sectorului financiar sau a unei entităţi aflate faţă de societatea-mama în una dintre situaţiile prevăzute la pct. 32; c) atunci când la conducerea grupului nu se afla o societate de asigurare, o instituţie de credit sau o societate de investiţii, dar activitatea grupului se desfăşoară, în principal, în cadrul sectorului financiar, respectiv peste 40% din totalul bilanţului grupului este aferent entitatilor din cadrul sectorului financiar; d) cel puţin una dintre entitatile din cadrul grupului aparţine sectorului asigurărilor şi cel puţin una dintre entitatile din cadrul grupului aparţine sectorului bancar sau sectorului de investiţii; e) atât activităţile consolidate din sectorul asigurărilor ale entitatilor din cadrul grupului, cat şi activităţile consolidate din sectorul bancar şi din sectorul de investiţii ale entitatilor din cadrul grupului sunt semnificative.Orice subgrup al unui grup care îndeplineşte aceste condiţii va fi considerat conglomerat financiar;52. holding financiar mixt - o societate-mama, alta decât o societate de asigurare, o instituţie de credit sau o societate de investiţii care, împreună cu filialele sale, dintre care cel puţin una este o societate de asigurare, o instituţie de credit sau o societate de investiţii cu sediul social în Uniunea Europeană, constituie un conglomerat financiar;53. control - relaţia dintre o societate-mama şi o filiala sau o relaţie similară, conform uneia dintre relaţiile descrise la pct. 38, între orice persoană fizica sau juridică şi o societate;54. stat membru în care este situat riscul: a) statul membru în care se afla imobilul, atunci când acoperirea prin contractul de asigurare se referă fie la acest imobil, fie la imobilul în cauza şi bunurile aflate în acesta, atât timp cat aceste bunuri sunt asigurate prin acelaşi contract de asigurare; b) statul membru al înmatriculării, când contractul de asigurare se referă la autovehicule de orice fel; c) statul membru în care contractul de asigurare, cu o durată de 4 luni sau mai mica, acoperă riscuri de călătorie în străinătate, indiferent de clasa de asigurare în care sunt încadrate acestea; d) statul membru în care asiguratul îşi are domiciliul sau, în cazul asiguratului persoana juridică, statul membru în care îşi are sediul social.C. Definiţii pentru intermediari55. intermediarii în asigurări - brokerii de asigurare şi agenţii de asigurare;56. intermediar în reasigurari - persoana juridică română autorizata în condiţiile prezentei legi, denumita în continuare broker de reasigurare, care intermediaza în principal activitatea de reasigurare, precum şi intermediarii din statele membre care desfăşoară pe teritoriul României activitate de intermediere în reasigurari, conform dreptului de stabilire şi libertăţii de a presta servicii, după caz;57. broker de asigurare: a) persoana juridică română ori străină, autorizata în condiţiile prezentei legi, care negociaza pentru clienţii săi, persoane fizice sau juridice, asiguraţi ori potenţiali asiguraţi, încheierea contractelor de asigurare sau de reasigurare şi acorda asistenţa înainte şi pe durata derulării contractelor ori în legătură cu regularizarea daunelor, după caz; b) un intermediar dintr-un stat membru care desfăşoară activităţi de intermediere pe teritoriul României, conform dreptului de stabilire şi libertăţii de a presta servicii;58. agent de asigurare - persoana fizica sau juridică imputernicita, în baza autorizării unui asigurator ori reasigurator, sa încheie în numele şi în contul asiguratorului sau reasiguratorului, contracte de asigurare ori de reasigurare cu terţii, conform condiţiilor stipulate în contractul de mandat încheiat, fără să aibă calitatea de asigurator/reasigurator, broker de asigurare şi/sau de reasigurare;59. stat membru de origine al intermediarului: a) în cazul în care intermediarul este o persoană fizica - statul membru în care este situata reşedinţa acestuia şi în care îşi desfăşoară activitatea; b) în cazul în care intermediarul este o persoană juridică - statul membru în care este situat sediul social sau, în cazul în care legislaţia statului respectiv nu prevede existenta unui sediu social, statul membru în care este situat sediul central;60. stat membru gazda al intermediarului - statul membru, altul decât statul membru de origine, în care un intermediar în asigurări sau în reasigurari îşi desfăşoară activitatea în baza dreptului la stabilire şi a libertăţii de a presta servicii;61. sucursala unui intermediar în asigurări sau în reasigurari - dezmembramant fără personalitate juridică al unui intermediar în asigurări sau în reasigurari care, în baza unui mandat, este imputernicita sa desfăşoare, parţial sau total, activitatea de asigurare ori de reasigurare;62. activitatea de intermediere în asigurări - activitatea de introducere, propunere ori îndeplinire a altor activităţi preliminarii încheierii contractelor de asigurare sau oferirea de asistenţa pentru administrarea ori îndeplinirea unor contracte, îndeosebi în cazul unei daune. Aceste activităţi nu vor fi considerate activităţi de intermediere în asigurări, în cazul în care sunt îndeplinite de către un asigurator sau de un angajat al acestuia care acţionează sub responsabilitatea asiguratorului.Nu vor fi considerate activităţi de intermediere în asigurări nici următoarele: furnizarea de informaţii în mod ocazional, în contextul unei alte activităţi profesionale al carei scop nu consta în oferirea de asistenţa clienţilor în vederea încheierii sau administrării unui contract, administrarea daunelor unui asigurator pe baze profesionale, precum şi regularizarea daunelor;63. activitatea de intermediere în reasigurari - activitatea de introducere, propunere ori îndeplinire a altor activităţi preliminarii încheierii contractelor de reasigurare sau oferirea de asistenţa pentru administrarea ori îndeplinirea unor contracte, îndeosebi în cazul unei daune. Aceste activităţi nu vor fi considerate activităţi de intermediere în reasigurari, în cazul în care sunt îndeplinite de către un reasigurator sau de un angajat al acestuia care acţionează sub responsabilitatea reasiguratorului.Nu vor fi considerate activităţi de intermediere în reasigurari nici următoarele: furnizarea de informaţii în mod ocazional, în contextul unei alte activităţi profesionale al carei scop nu consta în oferirea de asistenţa clienţilor în vederea încheierii sau administrării unui contract, administrarea daunelor unui reasigurator pe baze profesionale, precum şi regularizarea daunelor."5. La articolul 3, alineatul (2) va avea următorul cuprins:"(2) Un asigurator poate desfăşura numai una dintre cele două categorii de asigurări prevăzute la alin. (1)."6. După alineatul (2) al articolului 3 se introduce alineatul (3) cu următorul cuprins:"(3) Clasele de asigurări aferente categoriilor prevăzute la alin. (1) sunt stabilite în anexa nr. 1."7. La articolul 4, alineatul (9) va avea următorul cuprins:"(9) Revocarea din funcţie a unui membru al Consiliului Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor se face la propunerea comisiilor reunite pentru buget, finanţe şi bănci, în şedinţa comuna a celor două Camere ale Parlamentului, dacă acesta încetează sa îndeplinească condiţiile necesare pentru exercitarea atribuţiilor sale sau dacă se face vinovat de abateri grave, incompatibile funcţiei sale."8. După alineatul (9) al articolului 4 se introduce alineatul (9^1) cu următorul cuprins:"(9^1) Nici un membru al Consiliului Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor nu va fi schimbat din funcţie din alte motive sau prin alta procedura decât cea prevăzută la alin. (9)."9. La articolul 4 alineatul (17), litera c) va avea următorul cuprins:"c) prin revocarea de către Parlament conform prevederilor alin. (9) şi (9^1);"10. La articolul 4, alineatul (25) va avea următorul cuprins:"(25) Comisia de Supraveghere a Asigurărilor poate efectua schimburi de informaţii cu autorităţile competente din statele membre, în vederea îmbunătăţirii activităţii de supraveghere, în condiţiile în care informaţiile vor fi supuse condiţiilor de confidenţialitate stabilite în normele emise în aplicarea prezentei legi."11. La articolul 4, după alineatul (25) se introduc alineatele (25^1)-(25^6) cu următorul cuprins:"(25^1) Comisia de Supraveghere a Asigurărilor poate încheia memorandumuri de colaborare cu autorităţi similare privind schimbul informaţiilor confidenţiale, necesare activităţii de supraveghere, memorandumuri care să stipuleze ca divulgarea acelor informaţii publicului se face doar cu acordul explicit al acelor autorităţi sau, în cazurile specificate, doar pentru scopurile pentru care autorităţile respective şi-au dat acordul.(25^2) Comisia de Supraveghere a Asigurărilor poate încheia acorduri de cooperare cu autorităţi din state terţe numai dacă informaţiile trimise către acele autorităţi beneficiază de acelaşi nivel de confidenţialitate cu care Comisia de Supraveghere a Asigurărilor tratează acele informaţii în România, în conformitate cu legislaţia naţionala.(25^3) Comisia de Supraveghere a Asigurărilor trebuie să coopereze cu Comisia Europeană în vederea furnizarii către aceasta a informaţiilor necesare întocmirii raportului prevăzut la art. 40 din Directiva nr. 92/49/EEC .(25^4) Comisia de Supraveghere a Asigurărilor cooperează permanent cu Comisia Europeană în vederea îmbunătăţirii supravegherii activităţii de asigurare.(25^5) Comisia de Supraveghere a Asigurărilor informează Comisia Europeană asupra dificultăţilor apărute prin aplicarea prezentei legi, precum şi asupra oricăror bariere care pot să apară în detrimentul activităţii asigurătorilor, reasiguratorilor, brokerilor de asigurare şi/sau de reasigurare autorizaţi sau stabiliţi în România, în comparatie cu sucursalele aflate în afară teritoriului României.(25^6) Comisia de Supraveghere a Asigurărilor şi Comisia Europeană analizează în timp util aceste dificultăţi în vederea unei solutionari corespunzătoare."12. Articolul 5 va avea următorul cuprins:"Art. 5. - Comisia de Supraveghere a Asigurărilor are următoarele atribuţii principale: a) elaborează şi/sau avizează proiectele de acte normative care privesc domeniul asigurărilor sau care au implicaţii asupra acestui domeniu, inclusiv reglementările contabile specifice domeniului asigurărilor armonizate cu directivele europene şi standardele internaţionale de contabilitate, şi avizează actele administrative individuale, dacă au legătură cu activitatea de asigurare, după consultarea cu asociaţiile profesionale ale operatorilor din asigurări, iar în ceea ce priveşte reglementările contabile, şi după avizul/informarea Ministerului Finanţelor Publice; b) autorizeaza asiguratorii, reasiguratorii şi brokerii de asigurare şi/sau reasigurare sa desfăşoare activitate de asigurare, reasigurare ori intermediere în asigurări şi/sau reasigurari, după caz, şi avizează orice modificare a documentelor sau condiţiilor pe baza cărora s-a acordat aceasta autorizare; c) autorizeaza practicarea asigurărilor obligatorii stabilite prin lege şi încasează ca venituri proprii o contribuţie procentuală din valoarea primelor brute încasate, aferente asigurărilor respective, în vederea exercitării supravegherii şi controlului activităţii de asigurări obligatorii, în condiţiile prezentei legi şi ale normelor emise în aplicarea acesteia; d) aproba actionarii semnificativi direcţi ori indirecti, persoane fizice sau juridice, aproba şi retrage aprobarea persoanelor semnificative ale asigurătorilor, reasiguratorilor, brokerilor de asigurare şi/sau de reasigurare, în condiţiile prezentei legi şi ale normelor emise în aplicarea acesteia; e) aproba divizarea sau fuzionarea unui asigurator/reasigurator/ broker de asigurare şi/sau de reasigurare autorizat în România, în condiţiile prezentei legi şi ale normelor emise în aplicarea acesteia; f) aproba transferul de portofoliu, inclusiv pentru sucursalele societăţilor de asigurare din România, aflate pe teritoriul altor state membre, către un alt asigurator român sau către un alt asigurator ori o sucursala stabilită pe teritoriul Uniunii Europene, după consultarea autorităţii competente a statului membru al sucursalei, precum şi pentru sucursalele din România ale asigurătorilor cu sediul social în afară Uniunii Europene, în condiţiile prezentei legi şi ale normelor emise în aplicarea acesteia; g) aproba suspendarea sau, după caz, încetarea activităţii asigurătorilor, reasiguratorilor şi brokerilor de asigurare şi/sau de reasigurare, după verificarea situaţiei financiare a acestora, la cererea acestora; h) supraveghează situaţia financiară a asigurătorilor/reasiguratorilor/ intermediarilor în asigurări şi în reasigurari, conform procedurii stabilite prin normele emise în aplicarea prezentei legi, inclusiv a sucursalelor aflate pe teritoriul statelor membre, în conformitate cu dreptul de stabilire şi cu libertatea de a presta servicii, după consultarea autorităţii competente a statului membru al sucursalei. În vederea protejării intereselor asiguraţilor sau ale potenţialilor asiguraţi dispune efectuarea de controale ale activităţii acestora; i) asigura o supraveghere suplimentară, potrivit modalităţilor prevăzute în norme emise de Comisia de Supraveghere a Asigurărilor, a următoarelor entităţi:1. orice societate de asigurare care este o societate participativa în cel puţin o societate de asigurare, o societate de reasigurare sau o societate de asigurare dintr-un stat terţ;2. orice societate de asigurare a carei societate-mama este, după caz, un holding de asigurare, o societate de reasigurare sau o societate de asigurare dintr-un stat terţ;3. orice societate de asigurare a carei societate-mama este un holding mixt de asigurare; j) solicita prezentarea de informaţii şi documente referitoare la activitatea de asigurare, atât de la asiguratori, reasiguratori, brokeri de asigurare şi/sau de reasigurare şi agenţi de asigurare, cat şi de la oricare altă persoană, fizica sau juridică, care are legătură, directa ori indirecta cu activitatea acestora, inclusiv informaţii referitoare la bazele tehnice utilizate pentru calculul primelor de asigurare şi al rezervelor tehnice; k) ia măsurile necesare pentru ca activitatea de asigurare să fie gestionata cu respectarea normelor prudentiale specifice; l) aplica măsurile prevăzute de lege privind redresarea financiară, reorganizarea sau, după caz, falimentul asigurătorilor şi reasiguratorilor, precum şi a/al sucursalelor şi filialelor acestora; m) aplica măsurile de sancţionare prevăzute de lege, inclusiv în legătură cu exercitarea unei influente directe sau indirecte, care este incompatibilă cu principiile de conducere prudentiala a activităţii asigurătorilor, stabilite prin norme emise de Comisia de Supraveghere a Asigurărilor; n) primeşte şi răspunde sesizarilor şi reclamatiilor privind activitatea asigurătorilor, reasiguratorilor şi intermediarilor în asigurare şi în reasigurare; o) aproba propriul buget de venituri şi cheltuieli; p) participa, în calitate de membru, la asociaţiile internaţionale ale autorităţilor de supraveghere în asigurări şi reprezintă România la conferinţe şi intalniri internaţionale referitoare la supravegherea în asigurări; q) informează autorităţile competente din statele membre pe teritoriul cărora sunt sucursale ale asigurătorilor, reasiguratorilor, brokerilor de asigurare şi/sau de reasigurare ori a agenţilor de asigurare români sau unde se prestează de către aceştia servicii, despre orice măsuri sanctionatorii luate împotriva acestora, inclusiv despre retragerea autorizaţiei de funcţionare; r) deschide şi menţine Registrul asigurătorilor, reasiguratorilor şi intermediarilor în asigurări şi/sau în reasigurari, ale cărui forma şi conţinut se stabilesc prin norme date în aplicarea prezentei legi; s) îndeplineşte alte atribuţii prevăzute de prezenta lege."13. La articolul 8, alineatul (1) va avea următorul cuprins:"Art. 8. - (1) Comisia de Supraveghere a Asigurărilor adopta norme în aplicarea prevederilor prezentei legi, precum şi norme prudentiale specifice, conform practicilor în asigurări."14. La articolul 8, litera f) a alineatului (2) va avea următorul cuprins:"f) aproba actionarii semnificativi direcţi sau indirecti, persoane fizice ori juridice, precum şi persoanele semnificative ale asigurătorilor, reasiguratorilor, brokerilor de asigurare şi/sau de reasigurare, în conformitate cu criteriile stabilite prin norme emise de Comisia de Supraveghere a Asigurărilor;"15. La articolul 8, după litera k) a alineatului (2) se introduce litera l) cu următorul cuprins:"l) aplica alte măsuri prevăzute de legislaţia în vigoare."16. La articolul 10 alineatul (1), după litera a) se introduce litera a^1) cu următorul cuprins:"a^1) sumele provenite, potrivit legii, din amenzi contravenţionale;"17. Articolul 11 va avea următorul cuprins:"Art. 11. - (1) Activitatea de asigurare în România poate fi exercitată numai de: a) persoane juridice române, constituite ca societăţi pe acţiuni şi/sau societăţi mutuale, autorizate de Comisia de Supraveghere a Asigurărilor potrivit procedurii reglementate la art. 12; b) sucursale ale unor societăţi de asigurare şi/sau reasigurare din statele membre care desfăşoară activitate de asigurări pe teritoriul României în conformitate cu dreptul de stabilire şi cu libertatea de a presta servicii; c) filiale şi/sau sucursale ale unor societăţi de asigurare şi/sau de reasigurare din state terţe, autorizate de Comisia de Supraveghere a Asigurărilor, potrivit procedurii reglementate la art. 12. (2) Un asigurator nu poate fi înmatriculat în registrul comerţului fără autorizaţia emisă de Comisia de Supraveghere a Asigurărilor."18. Articolul 12 va avea următorul cuprins:"Art. 12. - (1) Cererea de autorizare pentru desfăşurarea activităţii de asigurare va fi transmisă Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor în formatul şi însoţită de documentele prevăzute de legislaţia în domeniu. (2) În cazul în care considera necesar, Comisia de Supraveghere a Asigurărilor poate solicita informaţii suplimentare, poate desfăşura investigaţii proprii sau cu sprijinul altor autorităţi competente ori poate să folosească informaţii provenite din alte surse. (3) Comisia de Supraveghere a Asigurărilor va decide asupra acordării autorizaţiei necesare desfăşurării activităţii de asigurare sau asupra respingerii cererii de autorizare, în termen de 4 luni de la data depunerii documentaţiei complete. (4) Comisia de Supraveghere a Asigurărilor poate acorda autorizaţia de funcţionare menţionată la alin. (3), în cazul îndeplinirii cumulative a următoarelor condiţii: a) întocmirea unui studiu de fezabilitate care va cuprinde cel puţin informaţii privind:1. natura angajamentelor sau a riscurilor pe care asiguratorul îşi propune să le acopere;2. metodele actuariale de calcul folosite pentru stabilirea tarifelor de prime;3. principiile programului de reasigurare;4. componentele fondului minim de siguranţă;5. resursele financiare pentru acoperirea cheltuielilor şi, în cazul asigurării de la clasa nr. 18 de la lit. B din anexa nr. 1, resursele de care dispune asiguratorul pentru acordarea asistenţei.Pentru primele trei exercitii financiare, studiul de fezabilitate cuprinde şi:1. estimarea cheltuielilor generale de administraţie şi cheltuielile cu comisioanele;2. estimarea primelor şi a daunelor;3. bugetul de venituri şi cheltuieli;4. estimarea resurselor financiare necesare respectării obligaţiilor şi a marjei de solvabilitate; b) în cazul practicării clasei de asigurări generale nr. 18 - Asigurări de asistenţa a persoanelor aflate în dificultate în cursul deplasarilor sau absentelor de la domiciliu ori de la locul de reşedinţa permanenta, studiul de fezabilitate prevăzut la lit. a) cuprinde, pentru aceasta clasa, şi următoarele informaţii:1. dovezi privind existenta personalului calificat;2. dovezi privind dotarea cu echipamentul tehnic adecvat;3. reţeaua de asistenţa ce urmează a fi folosită pentru îndeplinirea obligaţiilor aferente acestei clase de asigurări; c) din studiul de fezabilitate prezentat rezultă ca societatea dispune de marja de solvabilitate minima; d) capitalul social vărsat de către solicitant în contul unei bănci autorizate de Banca Naţionala a României sau, în cazul unei societăţi mutuale, fondul de rezerva libera vărsat în conformitate cu prevederile legale din domeniu; e) numele societăţii nu induce în eroare publicul; f) societatea va desfăşura exclusiv activitate de asigurare; g) în cazul unui asigurator străin, solicitantul trebuie să demonstreze ca este legal constituit în ţara de origine; h) asiguratorii care solicită autorizarea pentru clasa nr. 10 de la lit. B din anexa nr. 1, exclusiv răspunderea transportatorului, trebuie să numească un reprezentant de despăgubiri în fiecare stat membru; i) asiguratorul deţine un fond de siguranţă în conformitate cu prevederile legale. (5) Pentru asiguratorii din statele terţe se adauga următoarele cerinţe: a) sucursalele aparţinând societăţilor de asigurare, societăţilor de reasigurare, precum şi societăţilor mutuale cu sediul social în state terţe deţin, pe teritoriul României, active în valoare de cel puţin jumătate din fondul de siguranţă prevăzut la alin. (4) lit. i); b) sucursalele aparţinând societăţilor de asigurare, societăţilor de reasigurare, precum şi societăţilor mutuale cu sediul social în state terţe constituie, pe teritoriul României, un depozit iniţial drept garanţie, în valoare de o pătrime din fondul de siguranţă prevăzut la alin. (4) lit. i). (6) Autorizaţia acordată unui asigurator de către Comisia de Supraveghere a Asigurărilor este valabilă pe întregul teritoriu al Comunităţii Europene şi al statelor aparţinând Spaţiului Economic European, în conformitate cu dreptul de stabilire şi cu libertatea de a presta servicii. (7) Autorizaţia se acordă pentru o anumită clasa, exceptând situaţia în care asiguratorul doreşte sa acopere anual anumite riscuri incluse în clasa respectiva, asa cum sunt prevăzute în anexa nr. 1. (8) Comisia de Supraveghere a Asigurărilor poate acorda autorizaţia pentru grupele de clase menţionate la lit. C din anexa nr. 1, dacă asiguratorul solicita aceasta şi îndeplineşte toate condiţiile prevăzute în lege. (9) Autorizaţia acordată pentru o clasa sau un grup de clase este valabilă şi pentru a subscrie riscuri suplimentare dintr-o altă clasă, dacă se îndeplinesc condiţiile prevăzute la lit. D din anexa nr. 1. (10) Asiguratorul care solicită autorizaţie pentru o noua clasa de asigurări sau extinderea la unele ori la toate riscurile acoperite de aceeaşi clasa de asigurări trebuie să prezinte pentru acestea planul de fezabilitate prevăzut la art. 12 alin. (4) lit. a)-c), după caz, precum şi dovada existenţei fondului de garanţie, în conformitate cu prevederile prezentei legi. (11) Asiguratorii autorizaţi sa practice asigurări de viaţa pot, de asemenea, sa primească autorizaţie pentru clasele 1 şi 2, prevăzute la lit. B din anexa nr. 1. Asiguratorii autorizaţi sa practice asigurări generale, dar numai pentru clasele 1 şi 2, prevăzute la lit. B din anexa nr. 1, au dreptul sa primească autorizaţie de funcţionare şi pentru categoria asigurării de viaţa. (12) Comisia de Supraveghere a Asigurărilor va respinge cererea de autorizare în cazul neîndeplinirii cerinţelor prevăzute la alin. (4) şi (5), precum şi atunci când constata una sau mai multe dintre următoarele situaţii: a) documentaţia prezentată nu este întocmită în conformitate cu prevederile legale în vigoare; b) din documentaţia prezentată rezultă ca:1. asiguratorul nu va desfăşura o activitate în conformitate cu prevederile prezentei legi;2. actionarii semnificativi şi persoanele semnificative nu îndeplinesc criteriile stabilite prin norme;3. necesitatea asigurării unui management prudential al asiguratorului nu este satisfacuta în raport cu calificarea acţionarilor şi a membrilor, în mod direct sau indirect; c) analiza studiului de fezabilitate indica faptul ca asiguratorul nu poate asigură realizarea obiectivelor stabilite şi în condiţii compatibile cu reglementările privind practica prudentiala, care să protejeze în mod adecvat asiguraţii; d) exista o formă de asociere prin intermediul căreia actionariatul, până la ultima persoana fizica implicata, nu este adus la cunoştinţa Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor. (13) Comisia de Supraveghere a Asigurărilor va comunică solicitantului motivele respingerii cererii de autorizare. (14) Împotriva deciziilor adoptate de Comisia de Supraveghere a Asigurărilor persoana implicata poate face plângere la Curtea de Apel Bucureşti, în termen de 30 de zile de la data comunicării deciziei. (15) Prin decizia de acordare a autorizaţiei emisă de preşedintele Consiliului Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor se stabileşte data de la care asiguratorul va începe să-şi desfăşoare activitatea."19. La articolul 13, alineatul (5) va avea următorul cuprins:"(5) Pentru nevirarea la termen a taxei de funcţionare prevăzute la alin. (3), Comisia de Supraveghere a Asigurărilor va calcula dobânzi şi penalităţi de întârziere, în conformitate cu reglementările în vigoare referitoare la colectarea creanţelor fiscale."20. La articolul 13, după alineatul (5) se introduc alineatele (6)-(9) cu următorul cuprins:"(6) Un asigurator care solicită autorizarea conform prevederilor art. 3 alin. (2) achită la depunerea cererii de autorizare o taxa de autorizare reprezentând 75% din cuantumul taxei prevăzute la alin. (1). (7) Un asigurator care solicită autorizarea conform prevederilor art. 12 alin. (10) achită la depunerea cererii de autorizare o taxa de autorizare reprezentând 40% din cuantumul taxei prevăzute la alin. (1). (8) Un asigurator sau reasigurator care solicită autorizarea pentru un transfer de portofoliu, inclusiv în cazurile prevăzute de art. 23 alin. (4), achită o taxa de autorizare de transfer de portofoliu, reprezentând 50% din cuantumul taxei prevăzute la alin. (1). (9) Un asigurator, reasigurator sau un intermediar în asigurări şi/sau în reasigurari care solicită avizarea modificărilor intervenite în actul constitutiv, precum şi orice informaţii sau certificari din partea Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor pentru a-i servi în relaţiile cu terţii va achită o taxa de avizare sau de certificare, după caz, reprezentând echivalentul în lei al sumei de 35 euro, la cursul comunicat de Banca Naţionala a României din data plăţii."21. Articolul 13^1 se abroga.22. Articolul 14 va avea următorul cuprins:"Art. 14. - (1) Comisia de Supraveghere a Asigurărilor retrage autorizaţia de funcţionare în cazul în care constata ca un asigurator autorizat se afla în una dintre următoarele situaţii: a) nu a început sa desfăşoare activitatea de asigurare în termen de 12 luni de la data eliberării autorizaţiei; b) renunţa la activitatea de asigurare şi solicita în mod expres retragerea autorizaţiei de funcţionare; c) încetează sa mai desfăşoare activitatea de asigurare pe o perioadă de 6 luni consecutive; d) nu mai îndeplineşte condiţiile pe baza cărora a fost autorizat; e) nu a dus la îndeplinire măsurile specificate în planul de redresare financiară sau aceste măsuri nu şi-au atins scopul, după caz; f) încalcă dispoziţiile prezentei legi şi ale normelor emise în aplicarea acesteia. (2) Comisia de Supraveghere a Asigurărilor informează autorităţile competente ale celorlalte state membre despre retragerea autorizaţiei unui asigurator care desfăşoară activitatea de asigurare pe teritoriul acestora. (3) Comisia de Supraveghere a Asigurărilor ia măsurile legale în cazul informaţiilor primite de la autorităţile competente din celelalte state membre privind retragerea autorizaţiei unui asigurator care desfăşoară activitate de asigurare pe teritoriul României, în conformitate cu dreptul de stabilire şi cu libertatea de a presta servicii. (4) Decizia de retragere a autorizaţiei se motiveaza şi se comunică asiguratorului. Împotriva deciziei de retragere a autorizaţiei asiguratorul poate face plângere la Curtea de Apel Bucureşti, în termen de 30 de zile de la comunicare."23. După articolul 15 se introduc capitolele III^1-III^3 cu următorul cuprins:"CAPITOLUL III^1Dreptul de stabilire şi libertatea de a presta servicii ale asigurătorilorArt. 15^1. - Asiguratorii autorizaţi potrivit prevederilor art. 12 pot sa desfăşoare activitate de asigurare pe teritoriul oricărui stat membru prin intermediul unei sucursale, cu notificarea prealabilă a Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor.Art. 15^2. - Notificarea prevăzută la art. 15^1 va cuprinde următoarele informaţii şi documente:1. denumirea statului membru pe teritoriul căruia intenţionează să îşi stabilească o sucursala;2. studiul de fezabilitate, clasele de asigurări pe care intenţionează să le practice, precum şi structura organizatorică a viitoarei sucursale;3. sediul viitoarei sucursale din statul membru gazda, de la care pot fi obţinute şi la care pot fi transmise documente, care va fi şi adresa la care se vor transmite toate informaţiile şi documentele către persoana sau persoanele semnificative;4. numele persoanelor semnificative, care au capacitatea de a reprezenta şi angaja asiguratorul în relaţiile cu terţii pe teritoriul statului membru respectiv, precum şi în relaţia cu autorităţile competente şi alte instituţii din acel stat;5. declaraţia pentru asiguratorul care doreşte sa practice clasa 10, exclusiv răspunderea transportatorului, prevăzută la lit. B din anexa nr. 1, din care să rezulte ca este membru al Biroului Naţional şi al Fondului Naţional de Garantare din statul membru pe teritoriul căruia îşi propune sa deschidă o sucursala, după caz.Art. 15^3. - (1) În termen de 3 luni de la depunerea documentaţiei prevăzute la art. 15^2, Comisia de Supraveghere a Asigurărilor transmite aceste informaţii autorităţii competente a statului membru pe teritoriul căruia se va stabili sucursala, informand şi asiguratorul în cauza, cu excepţia cazului în care constata ca: a) situaţia financiară a asiguratorului nu permite îndeplinirea obligaţiilor asumate; b) persoanele semnificative prevăzute la pct. 4 al art. 15^2 au fost condamnate pentru infracţiuni contra patrimoniului sau pentru infracţiuni prevăzute de legislaţia financiar-fiscală; c) persoanele semnificative prevăzute la pct. 4 al art. 15^2 nu dispun de calificarea şi experienta necesare; d) structura organizatorică nu asigura desfăşurarea corespunzătoare a activităţii asiguratorului. (2) Informarea prevăzută la alin. (1) este însoţită de confirmarea ca asiguratorul poseda marja de solvabilitate minima. (3) Comisia de Supraveghere a Asigurărilor transmite asiguratorului în cauza, în termen de 3 luni de la depunerea documentaţiei prevăzute la art. 15^2, motivarea refuzului comunicării informaţiilor prevăzute la art. 15^2. (4) Împotriva refuzului Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor comunicat în condiţiile prevăzute la alin. (3) asiguratorul poate face plângere, potrivit legii, la Curtea de Apel Bucureşti, în termen de 30 de zile de la comunicarea acestuia.Art. 15^4. - Sucursala poate să îşi înceapă activitatea astfel: a) de la data la care Comisia de Supraveghere a Asigurărilor îi transmite asiguratorului confirmarea primită de la autoritatea competentă a statului membru al sucursalei; sau b) dacă în termen de doua luni de la transmiterea informării în conformitate cu art. 15^3 alin. (1) nu se primeşte nici o confirmare din partea autorităţii competente a statului membru al sucursalei.Art. 15^5. - Orice modificare a informaţiilor prevăzute la art. 15^2 şi 15^7 se comunică de către asigurator, în scris, Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor, precum şi autorităţii competente a statului membru al sucursalei sau statului membru al furnizarii de servicii, cu cel puţin 30 de zile înainte de efectuarea modificării.Art. 15^6. - Oricare asigurator autorizat sa desfăşoare activităţi în România care, în baza libertăţii de a presta servicii, doreşte sa desfăşoare aceasta activitate pentru prima data în unul sau mai multe state membre, în mod direct şi nu prin intermediul unei sucursale, trebuie, în prealabil, sa notifice Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor despre aceasta intenţie, menţionând şi natura obligaţiilor pe care intenţionează sa şi le asume.Art. 15^7. - (1) În termen de 30 de zile de la data primirii notificării prevăzute la art. 15^6, Comisia de Supraveghere a Asigurărilor comunică autorităţilor competente ale statului sau statelor membre ale furnizarii de servicii următoarele informaţii: a) dovada deţinerii de către asigurator a marjei minime de solvabilitate, calculată în concordanta cu prevederile legale în vigoare; b) clasele de asigurări pe care a fost autorizat să le practice asiguratorul; c) natura obligaţiilor pe care asiguratorul îşi propune sa şi le asume în statul membru al furnizarii de servicii. (2) Comisia de Supraveghere a Asigurărilor va înştiinţa asiguratorul în cauza despre data comunicării prevăzute la alin. (1). (3) Asiguratorul care intenţionează, în baza libertăţii de a presta servicii, sa acopere riscurile prevăzute la clasa nr. 10 de la lit. B din anexa nr. 1, altele decât răspunderea transportatorului, trebuie: a) sa comunice numele şi adresa reprezentantei de despăgubiri; b) sa dea o declaraţie ca a devenit membru al Biroului Naţional şi al Fondului Naţional de Garantare din statul membru al furnizarii de servicii.Art. 15^8. - (1) În termen de 30 de zile Comisia de Supraveghere a Asigurărilor transmite asiguratorului motivele refuzului comunicării informaţiilor prevăzute la art. 15^7. (2) Împotriva refuzului transmiterii comunicării prevăzute la alin. (1) de către Comisia de Supraveghere a Asigurărilor asiguratorul poate face plângere la Curtea de Apel Bucureşti, în termen de 30 de zile de la comunicarea refuzului, potrivit legii.Art. 15^9. - Asiguratorul poate începe sa desfăşoare activitate de asigurare începând cu data comunicării prevăzute la art. 15^7 alin. (2).Art. 15^10. - Oricare asigurator care desfăşoară activitate de asigurare, în baza dreptului de stabilire sau în baza libertăţii de a presta servicii, şi nu respecta prevederile legale în vigoare va transmite Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor toate documentele legale solicitate de către aceasta privind desfăşurarea activităţii, pe care şi asiguratorii cu sediul social în România au obligaţia să le transmită.Art. 15^11. - (1) În cazul în care Comisia de Supraveghere a Asigurărilor constata ca asiguratorul care desfăşoară activitate de asigurare, în baza dreptului de stabilire sau în baza libertăţii de a presta servicii, nu respecta legislaţia română în vigoare, îi solicita acestuia sa adopte măsuri de remediere. (2) În cazul în care se constată că nu s-au adoptat toate măsurile necesare pentru remedierea situaţiei, Comisia de Supraveghere a Asigurărilor informează autoritatea competentă din statul membru de origine în vederea luării unor măsuri de remediere. Măsurile de remediere luate vor fi comunicate Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor. (3) În cazul în care măsurile luate de autorităţile competente din statul membru de origine se dovedesc a fi inadecvate şi/sau insuficiente şi dacă asiguratorul în cauza continua sa încalce prevederile legislaţiei române în vigoare, Comisia de Supraveghere a Asigurărilor îşi exercită atribuţiile ce îi revin conform legii, după informarea autorităţii competente din statul membru de origine, în vederea sanctionarii nerespectării prevederilor legislaţiei naţionale, fiind în drept sa dispună inclusiv interzicerea desfăşurării activităţii de asigurare şi a încheierii de noi contracte de asigurare. (4) Împotriva unui asigurator care desfăşoară activitate de asigurare în România pe baza dreptului de stabilire Comisia de Supraveghere a Asigurărilor poate lua toate măsurile potrivit prevederilor legislaţiei în vigoare, inclusiv asupra proprietăţilor pe care acesta le deţine pe teritoriul României. (5) Comisia de Supraveghere a Asigurărilor va asigura accesul la legislaţia în vigoare şi la întreaga documentaţie care a stat la baza măsurilor prevăzute la alin. (3) asigurătorilor care desfăşoară activitate pe teritoriul României în conformitate cu dreptul de stabilire şi cu libertatea de a presta servicii, precum şi autorităţilor competente din statele membre de origine ale acestor asiguratori.Art. 15^12. - Măsurile prevăzute la art. 15^11 vor fi motivate şi comunicate asiguratorului în cauza de către Comisia de Supraveghere a Asigurărilor.Art. 15^13. - (1) În cazul în care Comisia de Supraveghere a Asigurărilor intenţionează să efectueze controale în vederea supravegherii financiare a asigurătorilor şi reasiguratorilor români care desfăşoară activităţi de asigurare sau reasigurare pe teritoriul Uniunii Europene, în baza dreptului de stabilire şi a libertăţii de a presta servicii, va informa autorităţile competente ale statului membru gazda privind intenţia sa. (2) Comisia de Supraveghere a Asigurărilor va permite autorităţii competente să efectueze controale în vederea supravegherii financiare a asiguratorului stabilit în România, care desfăşoară activităţi de asigurare în baza dreptului de stabilire şi a libertăţii de a presta servicii, după ce a fost informată de către autorităţile competente din statul membru de origine al asiguratorului cu privire la intenţia acestora de a desfăşura activitatea de control, în mod direct sau prin intermediul altor persoane împuternicite în acest sens. Comisia de Supraveghere a Asigurărilor are dreptul de a participa la aceste controale.Art. 15^14. - Informaţiile şi documentele solicitate de Comisia de Supraveghere a Asigurărilor în conformitate cu art. 15^10 şi art. 36^3 alin. (2) vor fi redactate în limba română.  +  Capitolul III^2 Reguli aplicabile sucursalelor stabilite pe teritoriul României care aparţin asigurătorilor cu sediul social în afară Uniunii EuropeneArt. 15^15. - (1) Oricare asigurator cu sediul social în afară Uniunii Europene şi care doreşte sa stabilească o sucursala sau o agenţie pe teritoriul României este obligat să solicite autorizarea oficială a Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor. (2) Comisia de Supraveghere a Asigurărilor poate acorda aceasta autorizaţie dacă asiguratorul îndeplineşte cel puţin următoarele condiţii: a) este îndreptăţit sa desfăşoare activitate de asigurare conform art. 2 lit. A pct. 1; b) deschide o agenţie sau o sucursala pe teritoriul României; c) se obliga sa deschidă conturi specifice activităţii de asigurare pe care o desfăşoară şi sa înregistreze toate datele privind tranzacţiile efectuate; d) desemnează un reprezentant, cu aprobarea Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor; e) poseda în România active în suma prevăzută la art. 12 alin. (5); f) se obliga sa menţină marja de solvabilitate în conformitate cu art. 16 alin. (5); g) prezintă un studiu de fezabilitate în conformitate cu prevederile art. 12 alin. (4) lit. a) şi, după caz, lit. b); h) trimite orice informaţii solicitate de Comisia de Supraveghere a Asigurărilor în conformitate cu prevederile art. 15^10.Art. 15^16. - Transferul de portofoliu se va face în conformitate cu prevederile art. 5 lit. f) şi ale normelor de aplicare a prezentei legi.Art. 15^17. - Asiguratorul trebuie să se conformeze prevederilor art. 21 şi 22.Art. 15^18. - Asiguratorul trebuie să se conformeze prevederilor art. 12 alin. (4) lit. i) şi alin. (5) lit. a) şi b), ale art. 16 alin. (5), (5^1), (6) şi (6^1), ale art. 18 şi ale normelor emise în aplicarea prezentei legi.Art. 15^19. - (1) Orice asigurator care a primit autorizaţie de la mai multe state membre poate cere sa i se aplice următoarele avantaje care vor fi acordate numai împreună: a) marja de solvabilitate prevăzută la art. 15^18 va fi calculată avându-se în vedere întreaga activitate desfăşurată în cadrul Uniunii Europene; în acest caz se va tine seama numai de activităţile efectuate de toate agenţiile sau sucursalele stabilite în cadrul Uniunii Europene; b) depozitul solicitat conform art. 12 alin. (5) lit. b) va fi depus numai în unul dintre aceste state membre; c) activele reprezentând fondul de siguranţă pot fi localizate în oricare dintre statele membre pe teritoriul cărora îşi desfăşoară activitatea. (2) Cererea de a beneficia de avantajele prevăzute la alin. (1) trebuie să fie adresată autorităţilor competente ale statelor membre în cauza. Cererea trebuie să denumeasca autoritatea competentă a statului membru care va supraveghea în viitor marja de solvabilitate pentru întreaga activitate a agentiilor şi sucursalelor stabilite în Uniunea Europeană. Alegerea trebuie să fie motivată. Depozitul va fi depus în acel stat membru. (3) Avantajele prevăzute la alin. (1) pot fi acordate numai cu acceptul tuturor autorităţilor competente ale statelor membre cărora le-a fost adresată. Avantajele vor fi acordate de la data la care autoritatea competentă nominalizată informează celelalte autorităţi competente ca va supraveghea marja de solvabilitate pentru întreaga activitate a agentiilor şi sucursalelor stabilite în Uniunea Europeană. Autoritatea competenţa nominalizată trebuie să obţină de la celelalte state membre informaţiile necesare pentru a supraveghea marja de solvabilitate agregata a agentiilor şi sucursalelor stabilite pe teritoriul lor. (4) La cererea unuia sau mai multor state membre, avantajele acordate, conform prezentului articol, pot să fie anulate simultan de către toate statele membre în cauza.  +  Capitolul III^3 Reguli aplicabile filialelor aparţinând unor societăţi-mama guvernate de legi dintr-un stat terţ, precum şi privind dobândirea calităţii de acţionar semnificativ de către o societate-mamaArt. 15^20. - (1) Comisia de Supraveghere a Asigurărilor trebuie să informeze Comisia Europeană despre: a) orice autorizaţie acordată unei filiale directe ori indirecte aparţinând uneia sau mai multor societăţi-mama dintr-un stat terţ; b) orice achiziţie prin care o societate-mama dobândeşte calitatea de acţionar semnificativ al unui asigurator persoana juridică română care îl transforma pe acesta într-o filiala a acelei societăţi-mama. (2) Când o autorizaţie este acordată unei filiale directe sau indirecte a uneia sau mai multor societăţi-mama dintr-un stat terţ, structura acelui grup trebuie să fie specificată într-un document remis Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor, pe care aceasta îl va transmite Comisiei Europene.Art. 15^21. - (1) Comisia de Supraveghere a Asigurărilor trebuie să informeze Comisia Europeană despre dificultăţile intampinate de asiguratorii români, persoane juridice, în stabilirea sau desfăşurarea activităţii lor într-un stat terţ. (2) La cererea Comisiei Europene, Comisia de Supraveghere a Asigurărilor va transmite acesteia informaţii referitoare la: a) orice cerere de autorizare formulată de filiale directe ori indirecte ale uneia sau mai multor societăţi-mama din statul terţ în cauza; b) orice planuri privind dobândirea de către un asigurator dintr-un stat terţ a calităţii de acţionar semnificativ al unui asigurator, persoana juridică română, acesta din urma devenind o filiala a acelui asigurator. (3) Ca urmare a prevederilor alin. (1), Comisia de Supraveghere a Asigurărilor, pentru o perioadă de până la 3 luni, care poate fi prelungită numai cu acordul expres al Comisiei Europene, poate suspenda sau limita deciziile privind: a) acordarea autorizaţiei pentru cererile primite până la momentul adoptării deciziei de suspendare, precum şi pentru cererile primite în această perioadă; b) acordarea dreptului de dobândire în mod direct sau indirect a calităţii de acţionar semnificativ al unui asigurator persoana juridică română de către o societate-mama din statul terţ în cauza. (4) Comisia de Supraveghere a Asigurărilor poate dispune încetarea măsurilor prevăzute la alin. (3) ca urmare a primirii din partea Comisiei Europene a unei notificări privind încheierea unui acord cu statul terţ în cauza. (5) Măsurile prevăzute la alin. (3) vor fi întreprinse cu respectarea obligaţiilor asumate de către Uniunea Europeană în cadrul tuturor acordurilor internaţionale, bilaterale sau multilaterale privind iniţierea şi desfăşurarea activităţii de asigurare."24. La articolul 16 alineatul (1), litera b) va avea următorul cuprins:"b) marja de solvabilitate minima;".25. La articolul 16 alineatul (1), după litera b) se introduce litera c) cu următorul cuprins:"c) fondul de siguranţă."26. La articolul 16, alineatul (5) va avea următorul cuprins:"(5) Asiguratorul trebuie să deţină în orice moment o marja de solvabilitate disponibilă corespunzătoare activităţii desfăşurate de către acesta. Marja de solvabilitate disponibilă, precum şi solvabilitatea ajustata în vederea exercitării supravegherii suplimentare se calculează şi se raportează conform prevederilor stabilite prin norme emise de Comisia de Supraveghere a Asigurărilor."27. La articolul 16, după alineatul (5) se introduce alineatul (5^1) cu următorul cuprins:"(5^1) În funcţie de clasele de asigurări practicate, asiguratorii sunt obligaţi să îşi determine marja de solvabilitate minima, ale carei modalităţi de calcul şi de raportare se stabilesc prin norme emise în aplicarea prezentei legi."28. La articolul 16, alineatul (6) va avea următorul cuprins:"(6) Fiecare asigurator autorizat de către Comisia de Supraveghere a Asigurărilor, în conformitate cu prevederile art. 12, este obligat sa constituie un fond de siguranţă care reprezintă o treime din marja de solvabilitate minima. În funcţie de clasele de riscuri subscrise, valoarea minima a fondului de siguranţă se stabileşte prin norme emise în aplicarea prezentei legi. În cazul societăţilor mutuale, fondul de siguranţă reprezintă cel puţin trei pătrimi din valoarea minima a fondului de siguranţă stabilită pentru asigurator."29. La articolul 16, după alineatul (6) se introduce alineatul (6^1) cu următorul cuprins:"(6^1) În cazul sucursalelor aparţinând societăţilor de asigurare cu sediul social în state terţe, deschise pe teritoriul României, fondul de siguranţă reprezintă cel puţin jumătate din valoarea minima a fondului de siguranţă stabilită pentru asigurator."30. Articolul 18 va avea următorul cuprins:"Art. 18. - (1) Valoarea minima şi natura activelor păstrate în România de fiecare asigurator, avute în vedere la stabilirea marjei de solvabilitate, trebuie să îi permită acestuia sa acopere totalul obligaţiilor sale în ţara în orice moment al exercitării activităţii de asigurare. (2) Activele societăţii de asigurare admise sa reprezinte rezervele tehnice nu pot fi grevate de sarcini şi nu pot face obiectul unor garanţii de orice fel, în favoarea terţilor. (3) Activele libere de sarcini admise sa reprezinte rezervele tehnice constituite de sucursale stabilite pe teritoriul României, aparţinând unor societăţi de asigurare cu sediul social în state terţe, trebuie păstrate în România până la valoarea minima a fondului de siguranţă, iar surplusul poate fi păstrat în statele membre."31. La articolul 20 alineatul (3), după litera c) se introduc literele d)-g) cu următorul cuprins:"d) sa întocmească situaţii financiare consolidate, în conformitate cu normele emise în aplicarea prezentei legi; e) sa transmită orice alte raportări financiare, în conformitate cu normele emise în aplicarea prezentei legi; f) sa ţină un registru special al activelor, în conformitate cu prevederile anexei nr. 2; g) să asigure auditarea situaţiilor financiare anuale de către un auditor financiar."32. După articolul 20 se introduce articolul 20^1 cu următorul cuprins:"Art. 20^1. - (1) Auditorul financiar va verifica situaţiile financiare anuale ale asigurătorilor sau reasiguratorilor în conformitate cu legislaţia în vigoare şi cu standardele de audit, armonizate cu standardele internaţionale de audit, şi va inainta un raport Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor. (2) Pe perioada îndeplinirii atribuţiilor sale legale, auditorul are obligaţia să raporteze Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor despre orice fapta sau decizie care: a) constituie o încălcare de către asigurator sau reasigurator a legislaţiei în vigoare; b) afectează funcţionarea continua a asigurătorilor sau reasiguratorilor; sau c) conduce la refuzul certificării conturilor sau la certificarea sub rezerva. (3) Auditorul financiar are obligaţia de a raporta Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor cu privire la orice fapte sau decizii de care ia cunoştinţa în timpul ori pe perioada auditului la un asigurator care are legături strânse rezultate dintr-o relaţie de control cu asiguratorii sau reasiguratorii la care el efectuează auditul. (4) Transmiterea către Comisia de Supraveghere a Asigurărilor a informaţiilor prevăzute la alin. (2) şi (3) nu constituie o încălcare a oricărei restrictii privind divulgarea de informaţii şi nu va atrage nici un fel de răspundere asupra persoanei în cauza. (5) Comisia de Supraveghere a Asigurărilor informează Camera Auditorilor Financiari din România privind orice încălcare a prevederilor alin. (1)-(3), în vederea luării de către aceasta a măsurilor necesare pentru remedierea acestor încălcări."33. La articolul 21 alineatul (1), litera a) va avea următorul cuprins:"a) rezerva de prime - se calculează lunar prin însumarea cotelor-părţi din primele brute subscrise, aferente perioadelor neexpirate ale contractelor de asigurare, astfel încât diferenţa dintre volumul primelor brute subscrise şi aceasta rezerva sa reflecte primele brute alocate părţii din riscurile expirate la data calculării;".34. La articolul 21, alineatul (3) va avea următorul cuprins:"(3) Asiguratorul care exercită o activitate de asigurări de viaţa are obligaţia, cu respectarea prevederilor art. 28, sa constituie şi sa menţină rezerve tehnice, inclusiv rezerve matematice, pentru fondul asigurărilor de viaţa."35. Articolul 22 va avea următorul cuprins:"Art. 22. - (1) Categoriile de active admise sa acopere rezervele tehnice ale asiguratorului, regulile de dispersare a plasamentelor, precum şi coeficientul de lichiditate se stabilesc prin norme, la elaborarea cărora se va ţine seama de categoriile şi de clasele de asigurări practicate. (2) Activele admise sa acopere rezervele tehnice ale asiguratorului aflat în procedura de lichidare constituie gajul general al asiguraţilor creditori, creanţele acestora bucurandu-se de prioritate absolută faţă de orice alte creanţe în ceea ce priveşte aceste active."36. La articolul 23, după alineatul (3) se introduce alineatul (4) cu următorul cuprins:"(4) Aprobarea transferului de portofoliu se solicita Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor, în condiţiile legii, şi în cazul în care asiguratorul fuzionează, se divizeaza, intră în procedura de redresare financiară, reorganizare sau lichidare, după caz."37. Articolul 24^1 va avea următorul cuprins:"Art. 24^1. - (1) Orice potenţial asigurat poate să încheie un contract de asigurare cu oricare asigurator autorizat de către o autoritate competentă din statele membre. (2) Asiguratorii trebuie să comunice asiguraţilor sau potenţialilor asiguraţi, înainte de semnarea contractului de asigurare, cel puţin următoarele informaţii: durata contractului, modul de derulare a acestuia, suspendarea sau rezilierea contractului, mijloacele şi termenele de plată a primelor, metodele de calcul şi distribuţie a bonificatiilor, modalităţile de soluţionare a reclamatiilor privind contractele, precum şi alte informaţii necesare pe durata derulării contractului, în conformitate cu normele emise în aplicarea prezentei legi."38. La articolul 25, alineatul (3) va avea următorul cuprins:"(3) Asiguratorii emitenti de documente internaţionale de asigurare, Carte verde, vor constitui Biroul Asigurătorilor de Autovehicule din România, în conformitate cu prevederile Convenţiei Internaţionale Carte Verde, cu avizul Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor. Activitatea Biroului Asigurătorilor de Autovehicule din România este supusă reglementării şi supravegherii Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor, prin norme emise în aplicarea prezentei legi."39. La articolul 25, după alineatul (3) se introduce alineatul (4) cu următorul cuprins:"(4) Asiguratorii care practica asigurarea obligatorie de răspundere civilă auto pentru pagube produse terţilor prin accidente de autovehicule pe teritoriul României şi în afară lui au obligaţia de a constitui Fondul de compensare, din care vor fi despagubite persoanele îndreptăţite conform prevederilor normelor emise în aplicarea prezentei legi. Contribuţia asigurătorilor la Fondul de compensare va fi stabilită prin norme emise în aplicarea prezentei legi, acest fond urmând a fi administrat de Biroul Asigurătorilor de Autovehicule din România."40. La articolul 26, după litera c) se introduce litera d) cu următorul cuprins:"d) sa ţină un registru special al activelor, în conformitate cu prevederile anexei nr. 2."41. La articolul 27, alineatul (1) va avea următorul cuprins:"Art. 27. - (1) Administrarea asigurărilor de viaţa şi a fondului asigurărilor de viaţa aferent, inclusiv investirea şi evaluarea activelor, precum şi calculul rezervelor tehnice se efectuează potrivit prevederilor stabilite prin norme."42. La articolul 27 alineatul (2), litera a) va avea următorul cuprins:"a) sa initieze examinarea activităţii de asigurare de viaţa, constând din calcularea, conform principiilor fundamentale şi general acceptate ale calculului actuarial, a obligaţiilor aferente fondului asigurărilor de viaţa şi a rezervelor tehnice necesare, precum şi o apreciere asupra concordanţei dintre fondul asigurărilor de viaţa şi activele aferente; examinarea se efectuează la fiecare 12 luni sau la intervale mai scurte, în cazul în care Comisia de Supraveghere a Asigurărilor considera necesar;".43. Articolul 29 va avea următorul cuprins:"Art. 29. - (1) Comisia de Supraveghere a Asigurărilor poate solicita asiguratorului întocmirea unui plan de redresare financiară, dacă se constată că onorarea obligaţiilor asumate faţă de asiguraţi este pusă în pericol. În vederea aprobării de către Comisia de Supraveghere a Asigurărilor, planul de redresare trebuie să prevadă, în principal: a) estimarea cheltuielilor de administraţie, în special a cheltuielilor generale curente şi a cheltuielilor cu comisioanele; b) estimarea în detaliu a veniturilor şi cheltuielilor aferente asigurărilor directe, primirilor şi cedarilor în reasigurare; c) un bilanţ previzionat; d) estimarea resurselor financiare destinate acoperirii obligaţiilor subscrise şi a marjei de solvabilitate minime; e) programul de reasigurare; f) limitarea volumului de prime brute sau nete subscrise pe o anumită perioada, astfel încât acestea sa nu depăşească anumite valori; g) interzicerea vânzării sau reînnoirii contractelor de asigurare de un anumit tip; h) interzicerea efectuării anumitor investiţii; i) majorarea capitalului social vărsat sau a fondului de rezerva libera vărsat; j) orice măsuri pe care le considera necesare în vederea redresarii. (2) Atunci când poziţia financiară a asiguratorului pune în pericol interesele asiguraţilor, Comisia de Supraveghere a Asigurărilor solicita acestuia majorarea marjei de solvabilitate minime în vederea asigurării capacităţii acestuia de a îndeplini cerinţele marjei de solvabilitate minime în viitorul apropiat. Nivelul până la care se va majoră marja de solvabilitate se va stabili pe baza datelor cuprinse în planul de redresare prevăzut la alin. (1). (3) Comisia de Supraveghere a Asigurărilor are competenţa sa diminueze valoarea tuturor elementelor luate în calculul marjei de solvabilitate disponibile, în special în cazul în care de la sfârşitul ultimului exerciţiu financiar au existat variatii semnificative ale valorii de piaţa a acestor elemente. (4) Comisia de Supraveghere a Asigurărilor are competenţa sa diminueze valoarea deducerii elementelor aferente reasigurării luate în calculul marjei de solvabilitate, dacă: a) structura şi calitatea contractelor de reasigurare s-au modificat semnificativ faţă de anul financiar precedent; b) riscurile transferate prin reasigurare sunt nesemnificative sau inexistente. (5) În cazul în care Comisia de Supraveghere a Asigurărilor a solicitat planul de redresare prevăzut la alin. (1), nu transmite confirmarea prevăzută la art. 15^3 alin. (2), nu comunică informaţiile prevăzute la art. 15^7 alin. (1) sau nu aproba transferul de portofoliu conform normelor emise în aplicarea prezentei legi."44. Titlul capitolului VII va avea următorul cuprins:"CAPITOLUL VIIIntermediarii în asigurări şi/sau în reasigurari"45. Articolul 33 va avea următorul cuprins:"Art. 33. - (1) În condiţiile prezentei legi, intermediarii în asigurări sunt agenţii de asigurare şi brokerii de asigurare, iar intermediarii în reasigurari sunt brokerii de reasigurare. Intermediarii în asigurări şi în reasigurari sunt autorizaţi şi/sau înregistraţi la autoritatea competentă din România, în conformitate cu normele emise în aplicarea prevederilor prezentei legi, sau la autoritatea competentă din statul membru de origine, după caz. (2) Asiguratorii nu pot exercita activităţi de asigurare prin intermediari neautorizati şi/sau neinregistrati, cu excepţia celor care, având o activitate profesională, alta decât intermedierea în asigurări, intermediaza contracte de asigurare care îndeplinesc cumulativ următoarele condiţii: a) contractul de asigurare intermediat necesita doar cunoştinţe referitoare la riscul acoperit prin acesta. b) nu fac parte din categoria asigurărilor de viaţa; c) nu acoperă riscuri de răspundere civilă; d) sunt complementare altor produse sau servicii prestate de alt furnizor, atunci când acesta acoperă următoarele riscuri: întreruperea activităţii, pierderea ori deteriorarea mărfii acelui furnizor, deteriorarea sau pierderea bagajelor, alte riscuri legate de călătoria rezervată de acel furnizor, chiar dacă contractul de asigurare intermediat acoperă riscuri din categoria asigurărilor de viaţa ori de răspundere civilă, dacă acesta este un risc auxiliar al riscului principal legat de acea călătorie; e) primele anuale nu depăşesc echivalentul în lei a 500 euro şi durata contractului de asigurare intermediat, inclusiv orice reinnoire, nu depăşeşte 5 ani. (3) Intermediarii în asigurări şi/sau în reasigurari sunt obligaţi sa pună la dispoziţie clienţilor, înainte de încheierea, modificarea ori reînnoirea contractului de asigurare sau de reasigurare, cel puţin următoarele informaţii referitoare la: denumirea (numele) intermediarului; sediul (adresa) şi registrul în care a fost înscris, precum şi modalităţile prin care se poate verifica înscrierea; orice interes de participare sau orice participaţie, după caz, pe care o societate de asigurare ori o societate-mama a unei anumite societăţi de asigurare le deţine în drepturile de vot sau în capitalul agentului de asigurare; procedurile de soluţionare a eventualelor litigii dintre clienţi şi intermediar. (4) Primele de asigurare plătite de clienţi prin intermediari în asigurări se considera transferate asiguratorului la momentul plăţii; despăgubirile sau sumele asigurate plătite de către asigurator prin intermediari se considera ca fiind transferate clienţilor numai în momentul încasării efective de către aceştia a sumelor/ despăgubirilor respective. (5) În caz de faliment al intermediarului, sumele prevăzute la alin. (4) se transfera prin conturi bancare separate utilizate pentru plata altor categorii de clienţi, acestea neputând fi utilizate la indestularea altor creditori decât cei prevăzuţi la alin. (4). (6) Calitatea de agent de asigurare este incompatibilă cu cea de broker de asigurare şi/sau de reasigurare."46. Articolul 34 va avea următorul cuprins:"Art. 34. - (1) O persoana fizica sau juridică poate desfăşura o activitate ca agent de asigurare, dacă deţine o autorizaţie valabilă, scrisă, din partea unui asigurator, denumita în prezenta lege contract de agent, pentru a acţiona în numele acestuia. (2) Agentul de asigurare persoana fizica trebuie să îndeplinească următoarele condiţii: a) să aibă pregătirea profesională de specialitate şi/sau competentele, cunoştinţele şi aptitudinile corespunzătoare exercitării acestei activităţi, în concordanta cu cerinţele prevăzute în normele emise de Comisia de Supraveghere a Asigurărilor în aplicarea prezentei legi; b) să aibă în vigoare un contract de asigurare de răspundere civilă profesională sau o garanţie echivalenta furnizată de un asigurator în numele căruia agentul de asigurare lucrează sau al cărui împuternicit este, valabile pe întregul teritoriu al Comunităţii Europene şi al statelor aparţinând Spaţiului Economic European, în concordanta cu cerinţele prevăzute de norme; c) sa nu aibă cazier judiciar pentru infracţiuni contra patrimoniului sau pentru infracţiuni prevăzute de legislaţia financiar-fiscală; d) sa îndeplinească cerinţele legale în vigoare privind angajarea gestionarilor, constituirea de garanţii şi răspunderea în legătură cu gestionarea bunurilor agenţilor economici, autorităţilor sau instituţiilor; e) să se bucure de o buna reputaţie. (3) Agentul de asigurare persoana juridică trebuie să îndeplinească următoarele condiţii: a) să aibă ca obiect de activitate numai activitatea de agent de asigurare, cu excepţia prevăzută la art. 33 alin. (2); b) să aibă în vigoare un contract de asigurare de răspundere civilă, în conformitate cu cerinţele prevăzute de normele emise de Comisia de Supraveghere a Asigurărilor; c) sa nu fi fost declarat anterior în faliment şi sa nu facă obiectul unei proceduri de reorganizare judiciară şi/sau de faliment la data solicitării autorizării; d) să se bucure de o buna reputaţie, iar denumirea agentului sa cuprindă obligatoriu sintagma agent de asigurare; e) asociaţii, actionarii semnificativi, precum şi persoanele semnificative, după caz, sa nu aibă cazier judiciar pentru infracţiuni contra patrimoniului sau pentru infracţiuni prevăzute de legislaţia financiar-fiscală; f) conducătorul executiv sa îndeplinească condiţiile privind pregătirea şi experienta necesare pentru a deţine aceasta funcţie, conform normelor Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor. (4) Asiguratorii sunt obligaţi sa înregistreze într-un registru special, atât în sistem computerizat, cat şi pe suport de hârtie, totalitatea agenţilor de asigurare cu care au încheiat contracte de agent; asiguratorii vor actualiza periodic toate datele referitoare la contractele de agent încheiate. (5) Datele înscrise în registrul agenţilor se transmit în sistem computerizat atât Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor, cat şi asociaţiei sau uniunii profesionale din care face parte asiguratorul, acestea fiind permanent accesibile publicului la sediu şi pe site-ul Internet al asiguratorului, autorităţii de supraveghere şi asociaţiei sau uniunii profesionale sus-menţionate; aceste date se verifica periodic de către Comisia de Supraveghere a Asigurărilor. (6) Cerinţele profesionale pe care trebuie să le îndeplinească agentul de asigurare persoana fizica, datele care se înscriu în registrul agenţilor, obligaţiile asigurătorilor privind supravegherea agenţilor, precum şi alte informaţii referitoare la agentul de asigurare se stabilesc prin norme emise de Comisia de Supraveghere a Asigurărilor. (7) Agenţii de asigurare, persoane fizice, au dreptul să se înregistreze la camera de muncă în a carei raza teritorială domiciliază, pentru a beneficia de dispoziţiile legale privind vechimea în munca, fondurile de pensii şi de asigurări sociale. (8) Un agent de asigurare persoana fizica sau juridică nu poate intermedia aceleaşi clase de asigurări decât pentru un singur asigurator. (9) Dacă un asigurat a încheiat o asigurare printr-un agent de asigurare, asiguratorul în numele căruia acţionează agentul este răspunzător faţă de asigurat pentru toate actele sau omisiunile agentului de asigurare."47. Articolul 35 va avea următorul cuprins:"Art. 35. - (1) O persoana juridică poate desfăşura activitate de intermediere în asigurări şi/sau reasigurari, în calitate de broker de asigurare şi/sau de reasigurare, dacă are o autorizaţie de funcţionare din partea Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor. (2) În vederea obţinerii autorizaţiei de funcţionare, solicitantul va prezenta Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor documente din care să rezulte ca va respecta prevederile alin. (5) lit. a)-d). (3) Comisia de Supraveghere a Asigurărilor va decide cu privire la eliberarea autorizaţiei de funcţionare în termen de cel mult 30 de zile de la data primirii documentelor, din care să rezulte ca solicitantul va respecta prevederile alin. (5) lit. a)-d). (4) Prin decizia de acordare a autorizaţiei emise de către preşedintele Consiliului Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor se stabileşte data de la care brokerul de asigurare şi/sau de reasigurare va începe să îşi desfăşoare activitatea. (5) Orice broker de asigurare şi/sau reasigurare trebuie să îndeplinească urmatorele condiţii: a) să fie persoana juridică, în a carei denumire să fie cuprinsă obligatoriu sintagma broker de asigurare, broker de asigurare-reasigurare sau broker de reasigurare, după caz; b) să aibă un capital social vărsat în forma bănească, a cărui valoare nu poate fi mai mica de 150 milioane lei; aceasta valoare va fi actualizată prin norme adoptate de Comisia de Supraveghere a Asigurărilor; c) să aibă în vigoare un contract de asigurare de răspundere civilă valabil pe întregul teritoriu al Comunităţii Europene şi al statelor aparţinând Spaţiului Economic European, în concordanta cu cerinţele prevăzute de normele date în aplicarea prezentei legi; d) să aibă ca obiect de activitate numai activitatea de broker de asigurare şi/sau de reasigurare; e) sa păstreze şi sa pună la dispoziţie Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor, la cerere, registrele şi înregistrările contabile care să evidenţieze şi sa explice operaţiunile efectuate în timpul desfăşurării activităţii, incluzând informaţii asupra contractelor de asigurare şi/sau de reasigurare încheiate şi asupra înţelegerilor cu asiguratorii şi/sau cu reasiguratorii; f) să se conformeze solicitărilor Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor în ceea ce priveşte raportarile, precum şi activităţile pe care le desfăşoară, astfel cum vor fi stabilite prin norme; g) sa nu fi fost declarat anterior în faliment şi sa nu facă obiectul unei proceduri de reorganizare judiciară şi/sau de faliment la data solicitării autorizării. (6) Comisia de Supraveghere a Asigurărilor refuza o cerere de autorizare de funcţionare pentru un broker de asigurare şi/sau de reasigurare, dacă, după caz: a) asociaţii, actionarii semnificativi, precum şi persoanele semnificative, după caz, au cazier judiciar pentru infracţiuni contra patrimoniului sau infracţiuni prevăzute în legislaţia financiar-fiscală; b) conducătorul executiv nu îndeplineşte condiţiile privind pregătirea şi experienta pentru a deţine aceasta poziţie, în conformitate cu normele elaborate de Comisia de Supraveghere a Asigurărilor; c) numele solicitantului induce în eroare publicul; d) solicitantul nu respecta condiţiile prevăzute la alin. (5). (7) Autorizaţia de funcţionare acordată unui broker de asigurare şi/sau de reasigurare poate fi retrasă de Comisia de Supraveghere a Asigurărilor în cazul în care: a) aceasta constata ca brokerul de asigurare şi/sau de reasigurare se afla în una dintre situaţiile prevăzute la alin. (6); b) brokerul de asigurare şi/sau de reasigurare nu a achitat taxele prevăzute la art. 36. (8) Comisia de Supraveghere a Asigurărilor va publică, cel puţin o dată pe an, în Monitorul Oficial al României, Partea I, precum şi într-o publicaţie de larga circulaţie lista actualizată cuprinzând brokerii de asigurare şi/sau de reasigurare autorizaţi şi orice alte informaţii pe care le va considera necesare în aplicarea prezentei legi. (9) Un broker de asigurare şi/sau de reasigurare nu poate fi acţionar semnificativ sau persoana semnificativă a unui asigurator şi/sau reasigurator. Un asigurator şi/sau reasigurator nu poate fi acţionar sau administrator al unui broker de asigurare şi/sau de reasigurare. (10) Brokerii de asigurare şi/sau de reasigurare, sub condiţia împuternicirii primite din partea asigurătorilor şi/sau reasiguratorilor, au dreptul sa colecteze primele, sa plătească despăgubirile în numele acestora, în moneda prevăzută în contractul de asigurare sau de reasigurare, după caz, cu respectarea prevederilor legale în vigoare, şi sa emita documentele de asigurare sau de reasigurare în numele asiguratorului sau reasiguratorului, după caz. (11) Brokerii de asigurare şi/sau de reasigurare nu îşi pot desfăşura activitatea prin agenţi de asigurare. (12) Brokerii de asigurare şi/sau de reasigurare se pot asocia în uniuni profesionale şi pot adera la uniuni internaţionale de profil, cu respectarea obligaţiilor ce decurg din actele constitutive ale acestora. (13) Activităţile de publicitate ale intermediarilor în asigurări şi/sau în reasigurari trebuie să respecte prevederile legale care reglementează aceasta activitate, în vederea protejării interesului public. (14) În cazul în care Comisia de Supraveghere a Asigurărilor constata ca activitatea de publicitate nu respecta aceste reguli, va solicita intermediarilor în asigurări şi/sau în reasigurari care au sediul social sau domiciliul, după caz, în România sa înceteze imediat aceste practici, în caz contrar constatandu-se contravenţii conform art. 39 alin. (2) lit. d) sau e)."48. La articolul 36, alineatul (3) va avea următorul cuprins:"(3) Brokerii de asigurare şi/sau de reasigurare achită, din momentul acordării autorizaţiei de funcţionare pe durata valabilităţii acesteia, o taxa de funcţionare, stabilită anual de Comisia de Supraveghere a Asigurărilor, de maximum 0,3% din veniturile din activitatea de brokeraj aferente perioadei pentru care sunt datorate."49. La articolul 36, alineatul (5) va avea următorul cuprins:"(5) Pentru nevirarea la termen a taxei de funcţionare prevăzute la alin. (3), se calculează majorări de întârziere, în conformitate cu reglementările în vigoare privind colectarea creanţelor bugetare."50. După articolul 36 se introduce capitolul VII^1 cu următorul cuprins:"CAPITOLUL VII^1Dreptul de stabilire şi libertatea de a presta servicii a intermediarilor în asigurări şi/sau în reasigurariArt. 36^1. - (1) Intermediarii în asigurări şi/sau în reasigurari, autorizaţi şi/sau înregistraţi de Comisia de Supraveghere a Asigurărilor sa desfăşoare activitate de intermediere pe teritoriul României, după caz, pot desfăşura activitate de intermediere pe teritoriul oricărui stat membru. (2) Intermediarii în asigurări şi/sau reasigurari îşi desfăşoară activitatea conform alin. (1), cu condiţia informării prealabile a Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor. (3) Intermediarul în asigurări şi/sau în reasigurari transmite spre informare Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor următoarele documente şi informaţii referitoare la: a) statul membru pe teritoriul căruia intenţionează sa desfăşoare activitatea de intermediere; b) structura sa organizatorică; c) adresa sediului sau din statul membru gazda de la care pot fi obţinute şi la care pot fi transmise documente; d) numele, calificarea şi experienta conducătorului executiv, care are capacitatea sa îl reprezinte şi sa îl angajeze în relaţiile cu terţii pe teritoriul statului membru respectiv, inclusiv dovada ca acesta nu are cazier judiciar pentru infracţiuni contra patrimoniului sau pentru infracţiuni prevăzute de legislaţia financiar-fiscală. (4) Comisia de Supraveghere a Asigurărilor transmite aceste informaţii în termen de 30 de zile de la primirea lor autorităţii competente din statul membru respectiv, numai în cazul în care statul membru a comunicat Comisiei Europene ca doreşte să fie informat despre astfel de acţiuni. (5) În cazul în care statul membru în cauza nu şi-a exprimat dorinţa prevăzută la alin. (4), intermediarul în asigurări şi/sau în reasigurari îşi poate începe activitatea imediat.Art. 36^2. - În cazul în care Comisia de Supraveghere a Asigurărilor doreşte să fie informată despre intenţia oricărui intermediar în asigurări şi/sau în reasigurari dintr-un stat membru de a desfăşura activităţi de intermediere pe teritoriul României, va comunică aceasta cerinţa Comisiei Europene. Intermediarul în asigurări şi/sau în reasigurari va transmite, prin autoritatea competentă din statul membru de origine, documentele şi informaţiile solicitate, conform prevederilor legale în vigoare.Art. 36^3. - (1) Intermediarul în asigurări şi/sau în reasigurari cu domiciliul sau, după caz, cu sediul social într-un stat membru care, în baza dreptului de stabilire şi a libertăţii de a presta servicii, doreşte sa desfăşoare activitate de intermediere pe teritoriul României, are obligaţia respectării şi se supune reglementărilor legislaţiei române. (2) Comisia de Supraveghere a Asigurărilor solicita unui intermediar în asigurări şi/sau în reasigurari care desfăşoară activitate de intermediere pe teritoriul României orice informaţii şi documente necesare verificării respectării de către acesta a legislaţiei naţionale.Art. 36^4. - (1) În cazul în care Comisia de Supraveghere a Asigurărilor constata nerespectarea prevederilor legislaţiei naţionale de către intermediarii în asigurări şi/sau în reasigurari care desfăşoară activităţi pe teritoriul României, conform prevederilor art. 36^3, solicita acestora luarea măsurilor necesare în vederea remedierii situaţiei. (2) În cazul în care Comisia de Supraveghere a Asigurărilor constata ca intermediarul nu ia toate măsurile necesare pentru remedierea situaţiei, aceasta informează în acest sens autoritatea competentă din statul membru de origine. (3) În cazul în care măsurile luate de autoritatea competentă din statul membru de origine se dovedesc a fi inadecvate şi/sau insuficiente şi dacă intermediarul în cauza continua sa încalce prevederile legislaţiei naţionale, Comisia de Supraveghere a Asigurărilor îşi exercită atribuţiile ce îi revin conform legii, fiind în drept să aplice sancţiunile prevăzute de lege, inclusiv interzicerea desfăşurării activităţii de intermediere în asigurări şi/sau în reasigurari pe teritoriul României.Art. 36^5. - În cazul retragerii autorizaţiei de funcţionare a unui intermediar în asigurări şi/sau în reasigurari, care îşi are sediul social pe teritoriul României, Comisia de Supraveghere a Asigurărilor va informa toate autorităţile competente pe al căror teritoriu îşi desfăşoară activitatea acel intermediar, în baza libertăţii de a presta servicii.Art. 36^6. - (1) Activităţile de publicitate ale intermediarilor în asigurări şi/sau în reasigurari trebuie să respecte prevederile legale care reglementează aceasta activitate în vederea protejării interesului public. (2) În cazul în care Comisia de Supraveghere a Asigurărilor constata încălcarea prevederilor alin. (1) de către intermediarii în asigurări şi/sau în reasigurari, care îşi desfăşoară activitatea în baza dreptului de stabilire şi a libertăţii de a presta servicii, solicita încetarea imediata a acestor practici, în caz contrar urmând sa informeze autoritatea competentă din statul membru de origine."51. Articolul 37 va avea următorul cuprins:"Art. 37. - (1) Nici o faptă sau omisiune a asiguratorului ori a agentului sau, constând în încălcarea oricărei prevederi a prezentei legi, a legii aplicabile contractului de asigurare şi a condiţiilor sau a cuantumului primelor de asigurare, precum şi a altor elemente privind încheierea contractului de asigurare, nu poate fi invocată de asigurator pentru anularea unui contract de asigurare. (2) Un asigurat care a încheiat un contract de asigurare de viaţa individual trebuie să aibă la dispoziţie o perioadă de 20 de zile de la data semnării contractului de către asigurator în intervalul căreia poate să anuleze acel contract. (3) Prevederile alin. (2) nu se aplică la contractele cu o durată de 6 luni sau mai mica."52. Articolul 38 va avea următorul cuprins:"Art. 38. - (1) Activităţile de publicitate trebuie să respecte prevederile care reglementează aceasta activitate, în vederea protejării interesului public. (2) Atunci când Comisia de Supraveghere a Asigurărilor constata încălcarea prevederilor alin. (1), solicita asiguratorului sau reasiguratorului cu sediul social în România sa înceteze imediat aceste practici, în caz contrar aplicându-se prevederile art. 39 alin. (2) lit. d) sau e). (3) În cazul în care asiguratorii şi reasiguratorii care desfăşoară activitate de asigurare pe teritoriul României în baza dreptului de stabilire şi a libertăţii de a presta servicii nu respecta prevederile alin. (1), Comisia de Supraveghere a Asigurărilor solicita încetarea imediata a acestor practici, iar în cazul în care asiguratorii şi reasiguratorii respectivi nu se vor conformă, Comisia de Supraveghere a Asigurărilor va informa autorităţile competente ale statelor membre de origine."53. La articolul 39, alineatul (2) va avea următorul cuprins:"(2) Constituie contravenţii următoarele fapte: a) nerespectarea, în orice mod, a normelor adoptate conform art. 8 alin. (1), precum şi a deciziilor Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor emise potrivit art. 8 alin. (2); b) înmatricularea persoanei juridice în registrul comerţului fără autorizaţia prealabilă a Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor; c) încălcarea, în orice mod, a dispoziţiilor art. 18 privind păstrarea activelor în România; d) nerespectarea prevederilor art. 20 referitoare la conducerea activităţii de către asigurator sau reasigurator; e) nesolicitarea de către asigurator/reasigurator/broker de asigurare şi/sau de reasigurare, după caz, a aprobării de către Comisia de Supraveghere a Asigurărilor a acţionarilor semnificativi direcţi sau indirecti şi a persoanelor semnificative ale asigurătorilor/reasiguratorilor/brokerilor de asigurare şi/sau de reasigurare; f) încălcarea, în orice mod, de către asigurator/reasigurator/ broker de asigurare şi/sau reasigurare a obligaţiilor privind ţinerea evidentelor şi transmiterea rapoartelor prevăzute de lege şi/sau de normele adoptate în aplicarea acesteia; g) încălcarea obligaţiilor prevăzute la art. 16 şi 35 cu privire la menţinerea limitei minime a capitalului social şi, după caz, a fondului de rezerva libera vărsat, a marjei de solvabilitate minima şi, după caz, a fondului de siguranţă; h) nerespectarea, în orice mod, a prevederilor art. 21 şi 22 privind constituirea şi menţinerea rezervelor tehnice şi, respectiv, acoperirea acestora prin categoriile de active admise; i) nerespectarea, în orice mod, a prevederilor art. 23 privind transferul de portofoliu; j) neîndeplinirea sau îndeplinirea defectuoasă a obligaţiilor prevăzute la art. 26-28; k) nerespectarea, în orice mod, a prevederilor art. 34 privind desfăşurarea activităţii agenţilor de asigurare; l) desfăşurarea activităţii de către asiguratori/reasiguratori/ brokeri de asigurare şi/sau de reasigurare cu încălcarea, în orice mod, a prevederilor art. 11-14, precum şi ale normelor adoptate în aplicarea prezentei legi; m) nerespectarea obligaţiilor prevăzute la art. 35 alin. (13) şi (14) şi la art. 38 alin. (2) privind activitatea de publicitate şi de reclama; n) desfăşurarea de către asiguratori sau reasiguratori a activităţii de asigurare sau de reasigurare prin intermediari neautorizati şi/sau neinregistrati potrivit legii; o) neîndeplinirea ori îndeplinirea în mod defectuos a obligaţiei de ţinere a registrului agenţilor de asigurare, potrivit legii; p) neîndeplinirea de către asiguratori sau reasiguratori, în orice mod, a obligaţiei privind supravegherea agenţilor de asigurare, prevăzută de art. 20 alin. (3) lit. b) şi de normele date în aplicarea prezentei legi; q) efectuarea oricăror modificări ale documentelor şi/sau ale condiţiilor pe baza cărora s-a acordat autorizaţia de funcţionare, fără avizul prealabil al Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor; r) desfăşurarea activităţii de către intermediarii în asigurări şi/sau în reasigurari fără îndeplinirea şi menţinerea cerinţelor profesionale prevăzute de prezenta lege şi de normele date în aplicarea acesteia; s) nerespectarea prevederilor art. 47^1 alin. (1) şi (3); t) nerespectarea prevederilor art. 24^1 alin. (2) şi a normelor emise în aplicarea prezentei legi."54. La articolul 39 alineatul (3), literele c)-e) vor avea următorul cuprins:"c) amenda aplicabilă: asigurătorilor, reasiguratorilor şi brokerilor de asigurare şi/sau de reasigurare, de la 0,05% până la 1% din capitalul social; agenţilor de asigurare persoane juridice şi persoane fizice, de la 5.000.000 lei la 20.000.000 lei; administratorilor, directorilor, directorilor executivi, între 1-6 salarii nete ale persoanelor respective din luna precedenta celei în care a fost constatată contravenţia; d) interzicerea temporară sau definitivă a exercitării activităţii de asigurare şi/sau de reasigurare, parţială sau totală, pentru asiguratori şi/sau reasiguratori, pentru una sau mai multe categorii de asigurări, iar pentru brokerii de asigurare şi/sau de reasigurare, interzicerea temporară sau definitivă a activităţii definite la art. 2 lit. C pct. 56 şi 57; e) retragerea autorizaţiei asigurătorilor, reasiguratorilor sau brokerilor de asigurare şi/sau de reasigurare."55. La articolul 39, alineatul (8) va avea următorul cuprins:"(8) Constituie infracţiune şi se pedepseşte cu închisoare de la 3 luni la 3 ani sau cu amendă de la 100.000.000 lei la 500.000.000 lei fapta oricărei persoane constând în desfăşurarea activităţii de asigurare în/din România, conform prevederilor art. 2 lit. A pct. 1, fără autorizarea Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor, precum şi desfăşurarea activităţii fără înscrierea în Registrul asigurătorilor, reasiguratorilor şi intermediarilor în asigurări şi/sau în reasigurari."56. La articolul 39, alineatul (9) va avea următorul cuprins:"(9) Aplicarea sancţiunilor contravenţionale prevăzute de prezenta lege se prescrie în termen de 6 luni de la data constatării faptei, dar nu mai mult de 24 de luni de la data săvârşirii acesteia."57. La articolul 39, alineatele (10) şi (11) vor avea următorul cuprins:"(10) Amenzile contravenţionale stabilite prin lege şi aplicate de Comisia de Supraveghere a Asigurărilor se fac venituri la bugetul de stat în cota de 50%, iar diferenţa se face venit la bugetul Comisiei de Supraveghere a Asigurarilor. (11) Contravenţiilor prevăzute la alin. (2) le sunt aplicabile dispoziţiile Ordonanţei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările ulterioare, în măsura în care prezenta lege nu prevede altfel."58. La articolul 40, alineatul (1) va avea următorul cuprins:"Art. 40. - (1) Împotriva deciziilor adoptate de Comisia de Supraveghere a Asigurărilor, în conformitate cu art. 8 alin. (2), persoana fizica sau juridică în cauza poate face plângere la Curtea de Apel Bucureşti în termen de 30 de zile de la comunicarea deciziei."59. După articolul 41 se introduce articolul 41^1 cu următorul cuprins:"Art. 41^1. - (1) Comisia de Supraveghere a Asigurărilor, împreună cu asociaţiile profesionale din domeniu, va incuraja stabilirea unor proceduri adecvate în vederea soluţionării pe cale amiabila a disputelor existente între intermediarii în asigurări sau reasigurari şi clienţi. (2) Comisia de Supraveghere a Asigurărilor va incuraja asociaţiile profesionale din domeniu sa coopereze în vederea soluţionării pe cale amiabila a disputelor privind intermedierea transfrontaliera a activităţii de asigurare şi/sau de reasigurare."60. După articolul 42 se introduce articolul 42^1 cu următorul cuprins:"Art. 42^1. - (1) Comisia de Supraveghere a Asigurărilor este singura autoritate în măsura să se pronunţe asupra considerentelor de oportunitate, evaluărilor şi analizelor calitative care stau la baza emiterii actelor sale. (2) În cazul contestarii în instanţa a actelor Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor, instanţa judecătorească se pronunţa asupra legalităţii acestor acte."61. La articolul 43 alineatul (1), litera d) va avea următorul cuprins:"d) contribuţiile plătite de asiguratori, reasiguratori şi de brokerii de asigurare şi/sau de reasigurare la uniunile profesionale de profil."62. La articolul 43, după alineatul (2) se introduc alineatele (3) şi (4) cu următorul cuprins:"(3) Actul prin care se constata şi se individualizează obligaţia de plată a unui asigurator, reasigurator, broker de asigurare şi/sau de reasigurare ori agent de asigurare autorizat sau înregistrat, după caz, întocmit ori emis de către organele Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor, conform legii, constituie titlu de creanta. (4) La data scadentei, titlul de creanta devine titlu executoriu, în baza căruia Comisia de Supraveghere a Asigurărilor va declansa procedura silită de recuperare a creanţelor sale, conform dispoziţiilor Codului de procedura civilă."63. După articolul 47 se introduc articolele 47^1-47^4 şi anexele nr. 1-3 cu următorul cuprins:"Art. 47^1. - (1) Fiecare asigurator are obligaţia de a raporta Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor volumul primelor brute subscrise, al daunelor şi al comisioanelor, fără deducerea reasigurării, defalcate pe fiecare stat membru şi pe fiecare clasa de asigurări pentru care a fost autorizat sa o practice, aferente contractelor de asigurare încheiate în baza dreptului de stabilire şi a libertăţii de a presta servicii. (2) Raportarea prevăzută la alin. (1) nu va include informaţiile privind contractele de răspundere civilă a transportatorilor, încadrată în categoria de asigurări generale, clasa nr. 10 - Asigurări de răspundere civilă pentru autovehicule, prevăzută la lit. B din anexa nr. 1. (3) Forma, conţinutul şi termenele de prezentare a raportului prevăzut la alin. (1) se vor stabili prin normele emise în aplicarea prezentei legi. (4) Comisia de Supraveghere a Asigurărilor va transmite, la cerere, autorităţii competente a statului membru pe teritoriul căruia asiguratorul îşi desfăşoară activitatea, în baza dreptului de stabilire şi a libertăţii de a presta servicii, situaţia centralizata a raportarilor prevăzute la alin. (1).Art. 47^2. - Asiguratorii, reasiguratorii şi intermediarii în asigurări şi în reasigurari au dreptul sa utilizeze datele cu caracter personal ale asiguraţilor sau beneficiarilor contractelor de asigurare sau reasigurare, înscrise în acestea, inclusiv codul de identificare fiscală, numai în scopul gestionării contractelor de asigurare sau reasigurare şi al instrumentarii dosarelor de dăuna, cu respectarea prevederilor Legii nr. 677/2001 pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date.Art. 47^3. - Prezenta lege transpune directivele Uniunii Europene din domeniul asigurărilor, prevăzute în anexa nr. 3.Art. 47^4. - Anexele nr. 1-3 fac parte integrantă din prezenta lege."  +  Articolul IIÎn termen de 90 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei legi, Comisia de Supraveghere a Asigurărilor va emite norme de aplicare a Legii nr. 32/2000, cu modificările şi completările ulterioare, inclusiv cu cele aduse acesteia prin prezenta lege.  +  Articolul III (1) Dispoziţiile prezentei legi intră în vigoare la 3 zile de la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I, cu excepţia definitiilor şi a prevederilor din prezenta lege care implica statutul de stat membru al României, precum şi a lit. C şi D din anexa nr. 1 la Legea nr. 32/2000, cu modificările şi completările ulterioare, inclusiv cu cele aduse prin prezenta lege, care se vor aplica începând cu data aderării României la Uniunea Europeană. (2) Asiguratorii care, la data intrării în vigoare a prezentei legi, erau autorizaţi sa desfăşoare simultan asigurări de viaţa şi asigurări generale se vor conformă prevederilor art. 3 alin. (2) din Legea nr. 32/2000, cu modificările şi completările ulterioare, inclusiv cu cele aduse prin prezenta lege, până la data de 31 decembrie 2005.  +  Articolul IV (1) Până la data aderării României la Uniunea Europeană, prevederile art. 5 lit. c) din Legea nr. 32/2000, cu modificările şi completările ulterioare, inclusiv cu cele aduse prin prezenta lege, se aplică pe baza anuală, în condiţiile stabilite de prezenta lege şi de normele emise în aplicarea acesteia. (2) Prevederile art. 26 din Legea nr. 32/2000, cu modificările şi completările ulterioare, inclusiv cu cele aduse prin prezenta lege, se aplică până la data de 31 decembrie 2005, cu excepţia lit. d), care rămâne în vigoare şi după această dată.  +  Articolul VLa data intrării în vigoare a prezentei legi, disponibilul existent al Fondului Comun Carte Verde se preia de către Fondul de compensare prevăzut la art. 25 alin. (4) din Legea nr. 32/2000, cu modificările şi completările ulterioare, inclusiv cu cele aduse prin prezenta lege.  +  Articolul VILegea nr. 32/2000 privind societăţile de asigurare şi supravegherea asigurărilor, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 148 din 10 aprilie 2000, cu modificările şi completările ulterioare, inclusiv cu cele aduse prin prezenta lege, se va republica, dându-se textelor o noua numerotare.Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 şi ale art. 76 alin. (1) din Constituţia României, republicată.PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILORVALER DORNEANUp. PREŞEDINTELE SENATULUI,DORU IOAN TARACILABucureşti, 11 octombrie 2004.Nr. 403.  +  Anexa 1A. Asigurări de viaţaTipuri de asigurări care au o baza contractuală: a) asigurări de viaţa care includ: asigurarea la termen de supravietuire, asigurarea de deces, asigurarea la termen de supravietuire şi de deces (mixtă de viaţa), asigurarea de viaţa cu rambursarea primelor, asigurarea de căsătorie, asigurarea de naştere; b) anuitati; c) asigurări de viaţa suplimentare: asigurări de deces din accident, asigurări de vătămări corporale, asigurări de incapacitate permanenta din boala, asigurări de incapacitate permanenta din accident, asigurări de incapacitate temporară din boala, asigurări de incapacitate temporară din accident, asigurări de spitalizare, asigurări de cheltuieli medicale, asigurări de boli grave, asigurări de şomaj, când acestea sunt subscrise suplimentar unui contract de asigurări de viaţa; d) asigurări permanente de sănătate.Clasele de asigurări de viaţaI. Asigurări de viaţa, anuitati şi asigurări de viaţa suplimentare, prevăzute la lit. A a), b) şi c), cu excepţia celor prevăzute la pct. II şi IIIII. Asigurări de căsătorie, asigurări de naştereIII. Asigurări de viaţa şi anuitati care sunt legate de fonduri de investiţii, prevăzute la lit. A a) şi b)IV. Asigurări permanente de sănătate, prevăzute la lit. A d)B. Asigurări generaleClasele de asigurări generale:1. Asigurări de accidente (inclusiv accidentele de muncă şi bolile profesionale), pentru care se acordă:- despăgubiri financiare;- despăgubiri în natura;- despăgubiri mixte (financiare şi în natura);- despăgubiri pentru vătămări corporale suferite de persoane în timpul transportului.2. Asigurări de sănătate, pentru care se acordă:- despăgubiri financiare;- despăgubiri în natura;- despăgubiri mixte (financiare şi în natura).3. Asigurări de mijloace de transport terestru (altele decât feroviare), care acoperă:- daune survenite la mijloacele de transport terestru cu motor;- daune survenite la mijloacele de transport terestru, altele decât cele cu motor.4. Asigurări de mijloace de transport feroviar, care acoperă:- daune survenite la mijloacele de transport feroviar care se deplaseaza sau transporta mărfuri ori persoane.5. Asigurări de mijloace de transport aerian, care acoperă:- daune survenite la mijloacele de transport aerian.6. Asigurări de mijloace de transport maritim, lacustru şi fluvial, care acoperă:- daune survenite la mijloace de transport fluvial;- daune survenite la mijloace de transport lacustru;- daune survenite la mijloace de transport maritim.7. Asigurări de bunuri în tranzit, care acoperă:- daune suferite de mărfuri, bagaje şi alte bunuri transportate.8. Asigurări de incendiu şi alte calamitati naturale, care acoperă:- daune suferite de proprietăţi şi bunuri (altele decât bunurile cuprinse în clasele 3, 4, 5, 6 şi 7), cauzate de:- incendiu;- explozie;- furtuna;- alte fenomene naturale în afară furtunii;- energie nucleara;- surpare de teren.9. Alte asigurări de bunuri, care acoperă:- daune suferite de proprietăţi şi bunuri (altele decât bunurile cuprinse în clasele 3, 4, 5, 6 şi 7), atunci când aceste daune sunt cauzate de grindina sau inghet, furt, altele decât cele prevăzute la pct. 8.10. Asigurări de răspundere civilă pentru autovehicule, care acoperă:- daune care rezultă din folosirea autovehiculelor terestre (inclusiv răspunderea transportatorului).11. Asigurări de răspundere civilă pentru mijloace de transport aerian, care acoperă:- daune care rezultă din folosirea mijloacelor de transport aerian (inclusiv răspunderea transportatorului).12. Asigurări de răspundere civilă pentru mijloace de transport maritim, lacustru şi fluvial, care acoperă:- daune care rezultă din folosirea mijloacelor de transport maritim, lacustru şi fluvial (inclusiv răspunderea transportatorului).13. Asigurări de răspundere civilă generală, care acoperă:- daune din prejudicii produse terţilor, altele decât cele menţionate la pct. 10, 11 şi 12.14. Asigurări de credite care acoperă următoarele riscuri:- insolvabilitate;- credit de export;- vânzare în rate;- credit ipotecar;- credit agricol.15. Asigurări de garanţii pentru:- garanţii directe;- garanţii indirecte.16. Asigurări de pierderi financiare, care acoperă:- riscuri de şomaj;- insuficienta veniturilor;- pierderi datorate condiţiilor meteorologice nefavorabile;- nerealizarea beneficiilor;- riscurile aferente cheltuielilor curente;- cheltuielile comerciale neprevăzute;- deprecierea valorii de piaţa;- pierderile de renta sau alte venituri similare;- pierderile comerciale indirecte, altele decât cele menţionate anterior;- pierderile financiare necomerciale;- alte pierderi financiare, conform clauzelor contractului de asigurare.17. Asigurări de protecţie juridică, care acoperă:- cheltuielile cu procedura judiciară şi alte cheltuieli, cum ar fi: recuperarea pagubei suferite de asigurat printr-o procedură civilă sau penală, apărarea ori reprezentarea asiguratului într-o procedură penală, administrativă sau împotriva unei reclamaţii îndreptate împotriva acestuia.18. Asigurări de asistenţa a persoanelor aflate în dificultate în cursul deplasarilor sau absentelor de la domiciliu ori de la locul de reşedinţa permanenta.Riscurile cuprinse într-o clasa nu pot fi clasificate într-o altă clasă, cu excepţia cazului menţionat la lit. C.C. Denumirea autorizaţiei acordate simultan pentru mai multe clase de asigurare: a) clasele nr. 1 şi 2 se acordă sub denumirea "Asigurări de accidente şi boala"; b) clasele nr. 1 (a patra liniuţa), 3, 7 şi 10 se acordă sub denumirea "Asigurări auto"; c) clasele nr. 1 (a patra liniuţa), 4, 6, 7 şi 12 se acordă sub denumirea "Asigurări maritime şi de transport"; d) clasele nr. 1 (a patra liniuţa), 5, 7 şi 11 se acordă sub denumirea "Asigurări de aviatie"; e) clasele nr. 8 şi 9 se acordă sub denumirea "Asigurări de incendii şi alte daune la proprietăţi"; f) clasele nr. 10, 11, 12 şi 13 se acordă sub denumirea "Asigurări de răspundere civilă"; g) clasele nr. 14 şi 15 se acordă sub denumirea "Asigurări de credite şi garanţii".D. Riscuri auxiliareAsiguratorul autorizat sa subscrie un risc principal dintr-o clasa poate să subscrie riscuri cuprinse într-o altă clasă, fără ca autorizaţia sa prevadă aceste riscuri, dacă acestea:- sunt legate de riscul principal;- privesc obiectul care se afla sub incidenţa riscului principal; şi- sunt garantate prin contractul care reglementează riscul principal.Riscurile cuprinse la lit. B în clasele nr. 14 "Asigurări de credite", nr. 15 "Asigurări de garanţii" şi nr. 17 "Asigurări de protecţie juridică" nu pot fi considerate riscuri secundare pentru alte clase.Riscurile cuprinse la lit. B în clasa nr. 17 "Asigurări de protecţie juridică" pot fi considerate riscuri auxiliare clasei nr. 18 "Asigurări de asistenţa", atunci când sunt legate de riscul principal şi când riscul principal se referă numai la asistenţa furnizată persoanelor care sunt în dificultate în cursul deplasarilor sau absentelor de la domiciliu ori de la locul de reşedinţa permanenta.Asigurările de protecţie juridică pot fi considerate riscuri auxiliare, cu respectarea prevederilor primului alineat, dacă litigiile sau riscurile care decurg din acestea sunt aferente utilizării mijloacelor de transport maritim.E. Riscuri majore sunt: a) riscurile cuprinse în clasele nr. 4, 5, 6, 7, 11 şi 12 de la lit. B; b) riscurile cuprinse în clasele nr. 14 şi 15 de la lit. B, atunci când titularul contractului de asigurare exercita din punct de vedere profesional o activitate industriala, comercială sau independenta şi riscul se referă la aceasta activitate; c) riscurile cuprinse în clasele nr. 3, 8, 9, 10, 13 şi 16 de la lit. B, în măsura în care titularul contractului de asigurare depăşeşte limitele a cel puţin două dintre următoarele trei criterii, începând cu 1 ianuarie 2007:- totalul activelor: 6,2 milioane euro, stabilit pe baza cursului ROL/EUR comunicat de Banca Naţionala a României pentru ultima zi a exerciţiului financiar precedent;- cifra de afaceri: 12,8 milioane euro, stabilită pe baza cursului ROL/EUR comunicat de Banca Naţionala a României pentru ultima zi a exerciţiului financiar precedent;- numărul mediu de angajaţi în cursul exerciţiului: 250; d) în cazul în care titularul contractului de asigurare face parte dintr-un grup care are obligaţia întocmirii situaţiilor financiare consolidate, criteriile menţionate la lit. c) se vor aplica conturilor consolidate.  +  Anexa 2REGISTRUL SPECIAL1. În perioada desfăşurării activităţii sale, fiecare societate de asigurare trebuie să ţină la sediul ei central un registru special al activelor admise sa acopere rezervele tehnice calculate şi menţinute în conformitate cu reglementările prevăzute de prezenta lege şi ale normelor date în aplicarea acesteia.2. În situaţia exercitării de către societatea de asigurare a unei activităţi de asigurare generală sau a unei activităţi de asigurare de viaţa, aceasta este obligată sa ţină la sediul ei central registrul special pentru categoria de activitate respectiva.3. Valoarea totală a activelor înscrise, evaluate în conformitate cu prevederile legale în vigoare, trebuie să fie, în orice moment, cel puţin egala cu valoarea rezervelor tehnice.4. În situaţia în care un activ înscris în registru este grevat de sarcini în favoarea unui creditor sau a unui terţ, cu consecinţa indisponibilizarii unei părţi din valoarea acestui activ pentru acoperirea angajamentelor, aceasta situaţie se înscrie în registru, iar suma indisponibilă nu este inclusă în valoarea totală menţionată la pct. 3.5. Dacă un activ admis sa acopere rezervele tehnice este grevat de sarcini în favoarea unui terţ sau a unui creditor, fără a îndeplini condiţiile prevăzute la pct. 4, ori dacă un astfel de activ este grevat de sarcini în favoarea unui creditor sau a unui terţ ori dacă un creditor are un drept de a cere compensarea creanţei sale cu creanta societăţii de asigurare, în caz de insolventa şi faliment ale acesteia, aceasta situaţie se înscrie în registru, iar acelor active li se aplică prevederile legale în vigoare.6. Componenta activelor înscrise în registru conform pct. 1-5, în momentul deschiderii procedurii reorganizării judiciare şi a falimentului, nu trebuie să se modifice şi nu se poate opera vreo schimbare în registru, cu excepţia corectării erorilor pur materiale, decât cu avizul Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor şi cu aprobarea judecătorului-sindic.7. Sub rezerva pct. 6, lichidatorii trebuie să adauge la valoarea activelor respective toate veniturile obţinute din fructificarea lor, precum şi valoarea primelor încasate în activitatea în cauza între momentul deschiderii procedurii reorganizării judiciare şi a falimentului şi cel al plăţii daunelor aferente activităţii de asigurare sau, după caz, cel al transferului de portofoliu.8. Dacă produsul realizării unor active este mai mic decât valoarea lor estimată în registre, lichidatorii sunt obligaţi sa furnizeze o justificare privind acest lucru Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor, precum şi judecătorului-sindic.  +  Anexa 3DIRECTIVEale căror prevederi au fost transpuse în prezenta lege1. Prima Directiva a Consiliului 73/239/CEE din 24 iulie 1973 privind coordonarea legilor, reglementărilor şi prevederilor administrative privind iniţierea şi desfăşurarea activităţii de asigurare directa, alta decât cea de viaţa (Jurnalul Oficial L 228, 16/08/1973, p. 0003)Versiunea consolidata cuprinzând modificările aduse prin următoarele directive: 76/580, 84/641, 87/343, 87/344, 88/357, 90/618, 92/49, 95/26, 2000/26, 2002/13, 2002/87:- art. 1, art. 2, art. 5, art. 6, art. 7, art. 8, art. 9, art. 10, art. 12, art. 13, art. 14, art. 16, art. 17, art. 19, art. 20, art. 22, art. 23, art. 25, art. 26, art. 27, art. 28 a), art. 29 a), art. 29 b), art. 37, anexele A, B, C2. Directiva 2001/17/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 19 martie 2001 privind reorganizarea şi falimentul societăţilor de asigurări (Jurnalul Oficial L 110, 20/04/2001, p. 0028):- art. 10(3), anexa3. Directiva 2002/83/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 5 noiembrie 2002 privind asigurarea de viaţa (Jurnalul Oficial L 345, 19/12/2002, p. 0001):- expunere de motive (18), art. 1, art. 2, art. 4, art. 5, art. 7, art. 8, art. 9, art. 14, art. 15, art. 18, art. 20, art. 24, art. 27, art. 28, art. 29, art. 31, art. 39, art. 40, art. 41, art. 42, art. 43, art. 44, art. 45, art. 46, art. 47, art. 48, art. 49, art. 51, art. 53, art. 54, art. 55, art. 61, art. 67, art. 69, anexa, anexa 24. Directiva 2002/87/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 16 decembrie 2002 privind supravegherea suplimentară a instituţiilor de credit, a societăţilor de asigurare şi a firmelor de investiţii într-un conglomerat financiar şi cuprinzând modificări la directivele Consiliului 73/239/CEE , 92/49/CEE şi 93/22/CEE şi directivele 98/78/CE şi 2000/12/CE ale Parlamentului European şi Consiliului (Jurnalul Oficial L 035, 11/02/2003, p. 0001):- art. 2(2), art. 2(6), art. 2(9), art. 2(10), art. 2(11), art. 2(12), art. 2(13), art. 2(14), art. 2(15), art. 2(16)5. Directiva 2002/92/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 9 decembrie 2002 privind intermedierea în asigurări (Jurnalul Oficial L 009, 15/01/2003, p. 0003):- art. 1, art. 1(2), art. 2, art. 3, art. 4, art. 6, art. 7, art. 7(3), art. 9, art. 11, art. 126. Directiva 92/49/CEE din 18 iunie 1992 de coordonare a dispoziţiilor legale, de reglementare şi administrative privind asigurarea directa, alta decât asigurarea de viaţa, şi de modificare a directivelor 73/239/CEE şi 88/357/CEE (a treia directiva privind "asigurarea, alta decât de viaţa") (Jurnalul Oficial L 228, 11/08/1992, p. 1):- expunere de motive (7), art. 1, art. 2, art. 4, art. 5, art. 6, art. 7, art. 8, art. 9, art. 10, art. 11, art. 12, art. 13, art. 14, art. 16, art. 27, art. 29, art. 30, art. 32, art. 34, art. 35, art. 36, art. 38, art. 39, art. 40, art. 41, art. 44, art. 45, art. 46, art. 51, art. 56, art. 577. Directiva 98/78/CE din 27 octombrie 1998 privind supravegherea suplimentară a societăţilor de asigurare care fac parte dintr-un grup de asigurare (Jurnalul Oficial L 330, 05/12/1998, p. 0001):- expunere de motive (10)-(11), art. 1(b), art. 1(g), art. 1(h), art. 1(i), art. 1(j), art. 98. Directiva 83/349/CEE din 13 iunie 1983 în temeiul art. 54 alin. (3) lit. (g) din Tratat, privind conturile consolidate (Jurnalul Oficial L 193, 18/07/1983, p. 0001):- art. 19. Directiva 2000/26/CE din 16 mai 2000 privind armonizarea legislatiilor statelor membre privind asigurarea de răspundere civilă pentru daunele decurgând din circulaţia autovehiculelor şi de modificare a directivelor Consiliului 73/239/CEE şi 88/357/CEE (a patra directiva privind asigurarea auto) (Jurnalul Oficial L 181, 20/07/2000, p. 0065):- art. 4, art. 610. Directiva 2004/39/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 21 aprilie 2004 privind pieţele instrumentelor financiare, care modifica următoarele directive: 85/611/CEE , 93/6/CEE şi 2000/12/CE şi care abroga Directiva 93/22/CEE - art. 4(14).----------