DECIZIE nr. 4 din 13 iulie 2004privind acordarea certificatului de membru al Colegiului Farmaciștilor din România
EMITENT
 • COLEGIUL FARMACIȘTILOR DIN ROMÂNIA
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 967 din 21 octombrie 2004  În temeiul art. 12, 26 și 52 din Legea nr. 305/2004 privind exercitarea profesiei de farmacist, precum și organizarea și funcționarea Colegiului Farmaciștilor din România,Consiliul național al Colegiului Farmaciștilor din România decide:  +  Articolul 1(1) Profesia de farmacist pe teritoriul României se exercită de către farmaciștii posesori ai certificatului de membru al Colegiului Farmaciștilor din România.(2) Modelul certificatului de membru al Colegiului Farmaciștilor din România este prevăzut în anexa nr. 1, care face parte integrantă din prezenta decizie. (la 23-12-2022, Alineatul (2) din Articolul 1 a fost modificat de Punctul 1, Articolul II din DECIZIA nr. 2 din 24 noiembrie 2022, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1247 din 23 decembrie 2022 )  +  Articolul 2Certificatul de membru al Colegiului Farmaciștilor din România se acordă farmaciștilor care, făcând cerere expresă în acest sens, îndeplinesc următoarele condiții:1. dețin un titlu oficial de calificare în farmacie, în sensul art. 2 alin. (2) din Legea nr. 305/2004 privind exercitarea profesiei de farmacist, precum și organizarea și funcționarea Colegiului Farmaciștilor din România;2. nu se găsesc în vreunul dintre cazurile de nedemnitate sau incompatibilitate prevăzute de lege;3. sunt apți din punct de vedere medical pentru exercitarea profesiei de farmacist;4. nu au întrerupt exercitarea profesiei pe o perioadă mai mare de 5 ani sau au obținut diploma de licență în ultimii 5 ani;5. au achitat taxa de înscriere în Colegiul Farmaciștilor din România.  +  Articolul 3Dovada îndeplinirii condițiilor prevăzute la art. 2 și emiterea certificatului de membru al Colegiului Farmaciștilor din România se fac în baza următoarelor documente:1. cerere de înscriere;2. titlul de calificare în profesia de farmacist;3. dovada exercitării profesiei de farmacist în ultimii 5 ani, respectiv adeverință de la locul de muncă, dacă este cazul;4. cazier judiciar;5. certificat de sănătate care să ateste starea de sănătate corespunzătoare exercitării profesiei de farmacist. Certificatul medical va fi vizat inclusiv de medicul psihiatru;6. declarație pe propria răspundere privind inexistența unei situații de incompatibilitate și faptul că la absolvirea facultății a depus jurământul;7. copie a certificatului de căsătorie, dacă este cazul;8. chitanță privind achitarea taxei de înscriere în Colegiul Farmaciștilor din România.  +  Articolul 4(1) După verificarea îndeplinirii condițiilor legale, președintele colegiului teritorial va solicita în scris Colegiului Farmaciștilor din România emiterea certificatului de membru.(2) În adresa de emitere a certificatului se vor menționa:a) numele și prenumele solicitantului;b) facultatea și anul absolvirii;c) îndeplinirea condițiilor prevăzute de lege.  +  Articolul 5Certificatul de membru al Colegiului Farmaciștilor din România se va emite de către Colegiul Farmaciștilor din România și va fi transmis colegiului teritorial care, sub semnătură de primire, îl va remite solicitantului.  +  Articolul 5^1În situația în care, pe perioada valabilității certificatului de membru al Colegiului Farmaciștilor din România, farmacistul titular se transferă în evidența unui alt colegiu teritorial ori se modifică numele sau/și prenumele farmacistului titular al certificatului, gradul profesional ori specialitatea sa, se va emite o anexă la certificatul său de membru al Colegiului Farmaciștilor din România conform unuia dintre modelele prevăzute în anexele nr. 2-6 care fac parte integrantă din prezenta decizie. (la 01-01-2024, Articolul 5^1 a fost modificat de Punctul 1., Articolul I din DECIZIA nr. 3 din 15 septembrie 2023, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 964 din 25 octombrie 2023 )  +  Articolul 6(1) Autorizațiile de liberă practică emise de Ministerul Sănătății în temeiul Legii nr. 81/1997 privind exercitarea profesiei de farmacist, înființarea, organizarea și funcționarea Colegiului Farmaciștilor din România se echivalează cu certificatul de membru emis în condițiile Legii nr. 305/2004.(2) În termen de 2 ani de la intrarea în vigoare a prezentei decizii, titularii autorizațiilor prevăzute la alin. (1) sunt obligați să le preschimbe în certificatul de membru al Colegiului Farmaciștilor din România.  +  Articolul 7Prezenta decizie se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
  Președintele Colegiului
  Farmaciștilor din România,
  Dumitru Lupuliasa
  București, 13 iulie 2004.Nr. 4.  +  Anexa nr. 1Model - Certificatul de Membru al Colegiului Farmacistilor din România  +  Anexa nr. 2 (la 23-12-2022, Actul a fost completat de Punctul 3, Articolul II din DECIZIA nr. 2 din 24 noiembrie 2022, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1247 din 23 decembrie 2022 )  +  Anexa nr. 3 (la 27-12-2023, Anexa nr. 3 a fost modificată de Articolul I din DECIZIA nr. 6 din 22 noiembrie 2023, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1176 din 27 decembrie 2023 )  +  Anexa nr. 4 (la 23-12-2022, Actul a fost completat de Punctul 3, Articolul II din DECIZIA nr. 2 din 24 noiembrie 2022, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1247 din 23 decembrie 2022 )  +  Anexa nr. 5 (la 23-12-2022, Actul a fost completat de Punctul 3, Articolul II din DECIZIA nr. 2 din 24 noiembrie 2022, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1247 din 23 decembrie 2022 )  +  Anexa nr. 6 (la 01-01-2024, Actul a fost completat de Punctul 2., Articolul I din DECIZIA nr. 3 din 15 septembrie 2023, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 964 din 25 octombrie 2023 )