ORDIN nr. 370 din 28 septembrie 2004pentru aprobarea structurii-cadru a Regulamentului privind organizarea şi funcţionarea inspectoratelor judeţene, respectiv al municipiului Bucureşti, pentru situaţii de urgenţă
EMITENT
  • MINISTERUL ADMINISTRAŢIEI ŞI INTERNELOR
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 960 din 20 octombrie 2004    Având în vedere prevederile art. 6 alin. (3) din Ordonanţa Guvernului nr. 88/2001 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea serviciilor publice comunitare pentru situaţii de urgenţă, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 363/2002, cu modificările ulterioare,în temeiul art. 9 alin. (4) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului României nr. 63/2003 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Administraţiei şi Internelor, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 604/2003, cu modificările ulterioare,ministrul de stat, ministrul administraţiei şi internelor, emite următorul ordin:  +  Articolul 1Se aprobă structura-cadru a Regulamentului privind organizarea şi funcţionarea inspectoratelor judeţene, respectiv al municipiului Bucureşti, pentru situaţii de urgenţă, prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.  +  Articolul 2Regulamentele de organizare şi funcţionare ale inspectoratelor judeţene, respectiv al municipiului Bucureşti, pentru situaţii de urgenţă se întocmesc pe baza organigramelor şi statelor de organizare, aprobate de ministrul administraţiei şi internelor, precum şi a actelor normative ce reglementează activitatea specifică.  +  Articolul 3 (1) Regulamentele de organizare şi funcţionare ale inspectoratelor judeţene, respectiv al municipiului Bucureşti, pentru situaţii de urgenţă se întocmesc de fiecare inspectorat în termen de 60 de zile de la data intrării în vigoare a statului de organizare. (2) În anexele regulamentelor se prezintă fişele posturilor şefilor inspectoratelor şi adjuncţilor acestora, organigramele şi diagramele de relaţii ale inspectoratelor.  +  Articolul 4Regulamentele de organizare şi funcţionare ale inspectoratelor judeţene, respectiv al municipiului Bucureşti, pentru situaţii de urgenţă se aprobă de inspectorul general al Inspectoratului General pentru Situaţii de Urgenţă.  +  Articolul 5Şefii inspectoratelor judeţene, respectiv al inspectoratului municipiului Bucureşti, pentru situaţii de urgenţă sunt responsabili pentru elaborarea regulamentelor.  +  Articolul 6Regulamentele inspectoratelor judeţene, respectiv al inspectoratului municipiului Bucureşti, pentru situaţii de urgenţă se elaborează în două exemplare, care, după aprobare şi înregistrare, se difuzează astfel: exemplarul nr. 1 la Inspectoratul General pentru Situaţii de Urgenţă şi exemplarul nr. 2 la inspectoratul emitent.  +  Articolul 7Prezentul ordin intră în vigoare la data de 1 noiembrie 2004 şi se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.Ministru de stat, ministrul administraţiei şi internelor,Marian Florian SăniuţăMinistrul delegat pentru administraţia publică,Gheorghe EmacuBucureşti, 28 septembrie 2004.Nr. 370.  +  Anexa MINISTERUL ADMINISTRAŢIEI ŞI INTERNELORINSPECTORATUL GENERAL PENTRU SITUAŢII DE URGENŢĂInspectoratul Judeţean.../al Municipiului Bucureşti pentru situaţii de urgenţăREGULAMENTprivind organizarea şi funcţionareainspectoratelor judeţene, respectiv al municipiului Bucureşti,pentru situaţii de urgenţă(STRUCTURA-CADRU)  +  Partea I Dispoziţii generaleÎn această parte sunt cuprinse prevederi referitoare la:- actul normativ de înfiinţare a inspectoratului;- data înfiinţării;- prezentarea succintă a misiunii în funcţie de tipurile de riscuri specifice judeţului şi detaliile principalelor caracteristici organizaţionale;- subordonarea ierarhică;- statutul juridic;- elementele specifice inspectoratului;- alte date de interes general.  +  Partea a II-a Organizarea inspectoratuluiCuprinde:- structura organizatorică, detaliile legate de conducerea inspectoratului şi de structurile ce o alcătuiesc;- relaţiile dintre structuri:- relaţiile de autoritate:● relaţii ierarhice;● relaţii funcţionale;- relaţiile de cooperare;- relaţiile de coordonare;- relaţiile de control;- precizări cu privire la sistemul informaţional şi rolul lui în procesul decizional;- structurile subordonate.În final, ca element distinct al acestei părţi va fi organigrama inspectoratului, care este anexă la regulament.  +  Partea a III-a Atribuţiile inspectoratuluiSe trec atribuţiile inspectoratului, aşa cum rezultă ele din actul normativ de înfiinţare şi din alte acte normative emise pe parcurs, în funcţie de factorii de risc specifici judeţului, potrivit domeniilor de competenţă, şi care se prezintă sub formă de:- misiune;- scop;- obiective generale;- atribuţii generale.  +  Partea a IV-a Conducerea inspectoratuluiCuprinde elemente privind:- organele de lucru ale conducerii;- datele referitoare la conducerea operativă curentă în funcţie de factorii de risc specifici, potrivit domeniilor de competenţă.  +  Partea a V-a Atribuţiile fiecărei structuriStructurile sunt organizate ca servicii, birouri, grupuri de intervenţie, detaşamente speciale, detaşamente, secţii, staţii, gărzi de intervenţie, pichete, echipaje, echipe, ateliere etc.Pentru fiecare structură vor fi precizate:- obiectivele de realizat, derivate din obiectivul general al inspectoratului;- sarcinile specifice de îndeplinit.  +  Partea a VI-a Dispoziţii finaleAceastă parte cuprinde:- dispoziţii privind obligativitatea cunoaşterii şi aplicării prevederilor regulamentului de către personalul inspectoratului;- dispoziţii privind intrarea în vigoare a regulamentului.ANEXE:● nr. 1 - Organigrama inspectoratului;● nr. 2 - Fişele posturilor cadrelor cu funcţii de conducere;● nr. 3 - Diagrama de relaţii.----------