ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 75 din 30 septembrie 2004pentru modificarea şi completarea Legii nr. 359/2004 privind simplificarea formalităţilor la înregistrarea în registrul comerţului a persoanelor fizice, asociaţiilor familiale şi persoanelor juridice, înregistrarea fiscală a acestora, precum şi la autorizarea funcţionării persoanelor juridice
EMITENT
  • GUVERNUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 932 din 12 octombrie 2004    Pentru transpunerea acquisului comunitar şi armonizarea cadrului legislativ cu cel al statelor membre ale Uniunii Europene se impune constituirea unui cadru juridic adecvat pentru stimularea spiritului antreprenorial, prin simplificarea şi accelerarea procedurilor de înregistrare a comercianţilor.În temeiul art. 115 alin. (4) din Constituţia României, republicată,Guvernul României adoptă prezenta ordonanţă de urgenţă.  +  Articolul ILegea nr. 359/2004 privind simplificarea formalităţilor la înregistrarea în registrul comerţului a persoanelor fizice, asociaţiilor familiale şi persoanelor juridice, înregistrarea fiscală a acestora, precum şi la autorizarea funcţionării persoanelor juridice, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 839 din 13 septembrie 2004, se modifică şi se completează după cum urmează:1. Articolul 1 va avea următorul cuprins:"Art. 1. - În scopul simplificării procedurilor administrative şi promovării calităţii serviciilor se instituie prezenta procedură de înmatriculare în registrul comerţului şi de înregistrare fiscală a persoanelor fizice, asociaţiilor familiale şi persoanelor juridice, precum şi de autorizare a funcţionării pe baza declaraţiilor-tip pe propria răspundere ale persoanelor juridice care, potrivit legii, au obligaţia să ceară înmatricularea în registrul comerţului."2. Articolul 2 va avea următorul cuprins:"Art. 2. - Societăţile comerciale, societăţile şi companiile naţionale, grupurile de interes economic, regiile autonome şi organizaţiile cooperatiste, sucursalele înfiinţate de acestea, precum şi alte persoane juridice care se înregistrează în registrul comerţului potrivit unor acte normative speciale sunt denumite în sensul prezentei legi solicitanţi."3. Articolul 4 va avea următorul cuprins:"Art. 4. - Autorizarea funcţionării solicitanţilor se face cu îndeplinirea procedurii prevăzute de prezenta lege şi de actele normative speciale, armonizate cu prevederile prezentei legi."4. Articolul 5 va avea următorul cuprins:"Art. 5. - (1) Prin autorizarea funcţionării, în sensul prezentei legi, se înţelege asumarea de către solicitant a responsabilităţii privitoare la legalitatea desfăşurării activităţilor declarate. (2) Activităţile cu impact semnificativ asupra mediului vor fi autorizate din punct de vedere al protecţiei mediului de către autorităţile competente de protecţia mediului, la sediile acestora. Procedura de autorizare şi lista activităţilor cu impact semnificativ asupra mediului vor fi stabilite prin ordin al ministrului mediului şi gospodăririi apelor, în termen de 30 de zile de la intrarea în vigoare a prezentei legi."5. Alineatele (2) şi (4) ale articolului 6 vor avea următorul cuprins:"(2) Solicitarea efectuării înregistrării în registrul comerţului se face la biroul unic din cadrul oficiului registrului comerţului de pe lângă tribunal de către fondatori, administratori sau de reprezentanţii acestora, precum şi de orice persoană interesată, în condiţiile legii, prin întocmirea cererii de înregistrare.................................................................. (4) Solicitanţii prevăzuţi la art. 2 dobândesc personalitate juridică, conform legii, de la data înregistrării în registrul comerţului a încheierii judecătorului-delegat, prin care se dispun autorizarea constituirii şi înmatricularea, dacă legea nu dispune altfel."6. Alineatele (1) şi (3) ale articolului 8 vor avea următorul cuprins:"Art. 8. - (1) La înmatriculare solicitanţilor li se eliberează certificatul de înregistrare conţinând numărul de ordine din registrul comerţului şi codul unic de înregistrare atribuit de Ministerul Finanţelor Publice, însoţit de încheierea judecătorului-delegat, precum şi de alte acte prevăzute de prezenta lege............................................................ (3) Termenul de eliberare a certificatului de înregistrare şi, după caz, a certificatului de înscriere de menţiuni este de 3 zile, respectiv 5 zile, calculat de la data înregistrării cererii potrivit dispoziţiilor Codului de procedură civilă, dacă judecătorul-delegat nu dispune altfel."7. Alineatul (3) al articolului 9 va avea următorul cuprins:"(3) Pe parcursul existenţei persoanei juridice dovada privind starea acesteia, referitoare la funcţionare, dizolvare, reorganizare, lichidare, insolvenţă, reorganizare judiciară, faliment sau suspendare temporară a activităţii, se face cu extrasul de registru emis de oficiul registrului comerţului de pe lângă tribunal, valabil 30 de zile de la data emiterii."8. Alineatul (5) al articolului 9 se abrogă.9. Articolul 10 va avea următorul cuprins:"Art. 10. - Solicitarea înregistrării fiscale se face prin depunerea cererii de înregistrare la biroul unic din cadrul oficiului registrului comerţului de pe lângă tribunal, iar atribuirea codului unic de înregistrare de către Ministerul Finanţelor Publice este condiţionată de admiterea cererii de înregistrare în registrul comerţului de către judecătorul-delegat."10. Alineatul (2) al articolului 11 va avea următorul cuprins:"(2) Pe baza datelor transmise potrivit prevederilor alin. (1) Ministerul Finanţelor Publice atribuie, în termen de maximum 8 ore, codul unic de înregistrare."11. Articolul 15 va avea următorul cuprins:"Art. 15. - (1) În vederea eliberării de către biroul unic din cadrul oficiului registrului comerţului de pe lângă tribunal a certificatului de înregistrare conţinând codul unic de înregistrare sau, după caz, a certificatului de înscriere de menţiuni, solicitantul are obligaţia să depună, o dată cu cererea de înregistrare şi actele doveditoare, declaraţia-tip pe propria răspundere, semnată de asociaţi sau de administratori, din care să rezulte, după caz, că: a) persoana juridică nu desfăşoară, la sediul social sau la sediile secundare, activităţile declarate, o perioadă de maximum 3 ani; b) persoana juridică îndeplineşte condiţiile de funcţionare prevăzute de legislaţia specifică în domeniul prevenirii şi stingerii incendiilor (P.S.I.), sanitar, sanitar-veterinar, protecţiei mediului şi protecţiei muncii, pentru activităţile precizate în declaraţia-tip. (2) Orice modificare cu privire la cele declarate atrage obligaţia solicitantului de a depune la biroul unic din cadrul oficiului registrului comerţului de pe lângă tribunal o nouă declaraţie-tip pe propria răspundere corespunzătoare modificărilor intervenite. (3) Oficiul registrului comerţului de pe lângă tribunal înregistrează în registrul comerţului datele din declaraţiile-tip prevăzute la alin. (1) şi (2)."12. Articolul 16 se abrogă.13. Articolul 17 va avea următorul cuprins:"Art. 17. - (1) Procedura de autorizare a funcţionării pe baza declaraţiei-tip pe propria răspundere se desfăşoară prin intermediul biroului unic din cadrul oficiului registrului comerţului de pe lângă tribunal, la care solicitantul are obligaţia înregistrării sediului social sau secundar. (2) Oficiile registrului comerţului de pe lângă tribunale, prin birourile unice, efectuează următoarele activităţi: a) primesc, verifică şi înregistrează cererile de înregistrare şi actele depuse în susţinerea acestora, precum şi declaraţiile-tip prevăzute la art. 15; b) încasează taxele şi tarifele pentru operaţiunile efectuate de oficiile registrului comerţului de pe lângă tribunale, precum şi cele datorate altor autorităţi implicate în procedura de înregistrare; c) ţin în sistem computerizat evidenţa declaraţiilor-tip prevăzute la art. 15; d) transmit autorităţilor publice competente declaraţiile-tip prevăzute la art. 15, în copie, şi, pe cale electronică, datele de identificare ale persoanelor juridice înregistrate în registrul comerţului; e) completează şi emit în termen certificatele constatatoare privind înregistrarea declaraţiilor-tip prevăzute la art. 15, potrivit prezentei legi; f) urmăresc termenele prevăzute de prezenta lege şi eliberează solicitanţilor certificatele de înregistrare, certificatele de înscriere de menţiuni, încheierile judecătorului-delegat, precum şi certificatele constatatoare prevăzute la lit. e)."14. După articolul 17 se introduc trei noi articole, articolele 17^1, 17^2 şi 17^3, cu următorul cuprins:"Art. 17^1. - (1) Biroul unic din cadrul oficiului registrului comerţului de pe lângă tribunal, pe baza declaraţiilor-tip prevăzute la art. 15, eliberează solicitanţilor certificate constatatoare care atestă că: a) s-a înregistrat declaraţia-tip pe propria răspundere, din care rezultă că la sediul social sau secundar nu se desfăşoară activităţile prevăzute în actul constitutiv sau modificator; b) s-a înregistrat declaraţia-tip pe propria răspundere, din care rezultă că sunt îndeplinite condiţiile de funcţionare prevăzute de legislaţia specifică în domeniul prevenirii şi stingerii incendiilor (P.S.I.), sanitar, sanitar-veterinar, protecţiei mediului şi protecţiei muncii, pentru activităţile declarate; c) s-a înregistrat declaraţia-tip pe propria răspundere, din care rezultă modificările intervenite faţă de declaraţia-tip anterioară. (2) Certificatele constatatoare prevăzute la alin. (1) lit. a) şi b) se eliberează o dată cu certificatul de înregistrare sau certificatul de înscriere de menţiuni. (3) Pentru sediul social şi pentru fiecare sediu secundar se va elibera câte un certificat constatator care atestă că s-au înregistrat declaraţiile-tip prevăzute la art. 15. (4) Certificatele constatatoare prevăzute la alin. (1) au regimul prevăzut la art. 4 din Legea nr. 26/1990 privind registrul comerţului, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.Art. 17^2. - (1) În vederea efectuării controlului de către autorităţile publice competente privind conformitatea celor declarate potrivit art. 15, oficiul registrului comerţului de pe lângă tribunal transmite acestora copiile declaraţiilor-tip şi, pe cale electronică, datele de identificare ale persoanelor juridice, în termen de 3 zile de la data înregistrării în registrul comerţului. (2) Autorităţile publice competente prevăzute la alin. (1) sunt:- brigăzile şi grupurile de pompieri militari din subordinea Ministerului Administraţiei şi Internelor;- direcţiile de sănătate publică teritoriale din subordinea Ministerului Sănătăţii sau ministerele cu reţea proprie de sănătate publică;- Autoritatea Naţională Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor sau ministerele cu reţea sanitară veterinară proprie;- autorităţile publice teritoriale de protecţie a mediului din subordinea Ministerului Mediului şi Gospodăririi Apelor;- inspectoratele teritoriale de muncă din subordinea Ministerului Muncii, Solidarităţii Sociale şi Familiei.Art. 17^3. - (1) În cazul în care autorităţile publice competente constată că nu sunt îndeplinite condiţiile legale de funcţionare, notifică acest fapt solicitantului, la sediul înregistrat, acordând un termen de remediere a neregularităţilor constatate. Termenul curge de la data primirii notificării şi poate fi prelungit la cererea expresă a solicitantului, adresată autorităţii publice competente. (2) În cazul în care neregularităţile nu sunt remediate, autorităţile publice competente notifică oficiului registrului comerţului de pe lângă tribunal actul prin care s-a interzis desfăşurarea activităţii, în termen de 3 zile de la emiterea acestuia, pentru a fi înregistrat din oficiu în registrul comerţului."15. Articolele 18-24 se abrogă.16. Articolul 25 va avea următorul cuprins:"Art. 25. - Oficiile registrului comerţului de pe lângă tribunale asigură condiţiile necesare pentru arhivarea tuturor documentelor aferente procedurii de autorizare a funcţionării pe baza declaraţiei-tip pe propria răspundere."17. Articolul 26 va avea următorul cuprins:"Art. 26. - Până la data de 31 decembrie 2004, persoanele juridice prevăzute la art. 2, care, până la data intrării în vigoare a prezentei legi, nu au preschimbat certificatul de înmatriculare şi cel de înregistrare fiscală, au obligaţia de a solicita la oficiul registrului comerţului de pe lângă tribunalul din judeţul în a cărui rază au sediul social sau secundar preschimbarea acestora cu noul certificat de înregistrare conţinând codul unic de înregistrare."18. Articolul 27 va avea următorul cuprins:"Art. 27. - Procedura stabilită prin prezenta lege pentru autorizarea funcţionării pe baza declaraţiilor-tip pe propria răspundere se aplică în mod corespunzător şi preschimbărilor prevăzute la art. 26."19. Articolul 28 se abrogă.20. Articolul 29 va avea următorul cuprins:"Art. 29. - În cadrul procedurii de preschimbare, declaraţiile-tip pe propria răspundere prevăzute la art. 15 se depun la oficiul registrului comerţului de pe lângă tribunalul din judeţul unde se solicită preschimbarea."21. Articolul 33 va avea următorul cuprins:"Art. 33. - În cadrul oficiilor registrului comerţului de pe lângă tribunale se desfăşoară activităţi de asistenţă acordate solicitanţilor, la cererea şi pe cheltuiala acestora, pentru efectuarea procedurilor necesare înregistrării în registrul comerţului a actelor constitutive sau modificatoare."22. Alineatul (2) al articolului 34 va avea următorul cuprins:"(2) Serviciile de asistenţă se acordă, la cererea şi pe cheltuiala solicitantului, înainte de depunerea cererii de înregistrare la oficiul registrului comerţului de pe lângă tribunal."23. Litera b) a alineatului (1) al articolului 35 va avea următorul cuprins:"b) îndrumarea pentru completarea corectă a cererii de înregistrare şi a formularelor tipizate specifice activităţii registrului comerţului;"24. Articolul 38 va avea următorul cuprins:"Art. 38. - Pentru operaţiunile efectuate de oficiile registrului comerţului de pe lângă tribunale, nivelul taxelor se stabileşte prin hotărâre a Guvernului, la propunerea Ministerului Justiţiei."25. Alineatele (1), (2) şi (4) ale articolului 41 vor avea următorul cuprins:"Art. 41. - (1) Constituie contravenţie şi se sancţionează, potrivit legii, cu amendă cuprinsă între 10.000.000 lei şi 100.000.000 lei, desfăşurarea oricărei activităţi de către persoanele juridice prevăzute la art. 2 cu nerespectarea prevederilor prezentei legi. (2) Constatarea contravenţiei şi aplicarea sancţiunii prevăzute la alin. (1) se realizează de organele de control ale autorităţilor publice competente prevăzute la art. 17^2 alin. (2)................................................................ (4) Pierderea de către oficiile registrului comerţului de pe lângă tribunale a documentelor depuse de solicitant se sancţionează cu amendă judiciară de la 500.000 lei la 5.000.000 lei, prin încheiere pronunţată de judecătorul-delegat."26. Alineatele (3), (4), (6) şi (8) ale articolului 43 se abrogă.27. Alineatul (7) al articolului 43 va avea următorul cuprins:"(7) Modelul extrasului de registru prevăzut la art. 9 alin. (3), precum şi al certificatelor constatatoare prevăzut la art. 17^1 alin. (1) se stabilesc prin ordin al ministrului justiţiei."28. Alineatele (1) şi (3) ale articolului 44 vor avea următorul cuprins:"Art. 44. - (1) Cererile de înregistrare, împreună cu documentele însoţitoare prevăzute de reglementările în vigoare, precum şi declaraţiile-tip prevăzute la art. 15 pot fi transmise şi prin corespondenţă cu valoare declarată, data primirii fiind considerată data înregistrării cererii.............................................................. (3) Comunicarea de către oficiile registrului comerţului de pe lângă tribunale a actelor şi orice altă corespondenţă cu solicitanţii se pot face şi prin poştă, la sediul social ori secundar sau la domiciliul ales, declarat în cererea de înregistrare."29. Alineatul (1) al articolului 46 se abrogă.  +  Articolul II (1) Prezenta ordonanţă de urgenţă intră în vigoare la 30 de zile de la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I, cu excepţia pct. 29 al art. I, care intră în vigoare la data publicării prezentei ordonanţe de urgenţă. (2) La 30 de zile de la publicarea prezentei ordonanţe de urgenţă intră în vigoare Legea nr. 359/2004 privind simplificarea formalităţilor la înregistrarea în registrul comerţului a persoanelor fizice, asociaţiilor familiale şi persoanelor juridice, înregistrarea fiscală a acestora, precum şi la autorizarea funcţionării persoanelor juridice, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 839 din 13 septembrie 2004.PRIM-MINISTRUADRIAN NĂSTASEContrasemnează:---------------Ministrul justiţiei,Cristian DiaconescuPreşedintele Agenţiei Naţionalepentru Întreprinderi Mici şiMijlocii şi Cooperaţie,Eugen Ovidiu ChiroviciMinistrul finanţelor publice,Mihai Nicolae TănăsescuBucureşti, 30 septembrie 2004.Nr. 75.-------------