LEGE nr. 393 din 28 septembrie 2004 privind Statutul aleșilor locali
EMITENT
 • PARLAMENTUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 912 din 7 octombrie 2004  Notă
  Conform art. 80 din LEGEA nr. 35 din 13 martie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 196 din 13 martie 2008, titlurile II, III și IV din prezenta lege intră în vigoare la data începerii procedurilor prevăzute de lege pentru primele alegeri locale organizate după publicarea prezentei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.
  Conform art. IV din ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ nr. 40 din 3 iunie 2019, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 446 din 4 iunie 2019, articolele I, II și III din prezenta ordonanță de urgență se aplică pentru alegerile autorităților administrației publice locale care se organizează începând cu anul 2020.
  Parlamentul României adoptă prezenta lege.  +  Capitolul I Dispoziții generale  +  Articolul 1Prezenta lege are ca obiect stabilirea condițiilor de exercitare a mandatului de către aleșii locali, a drepturilor și obligațiilor ce le revin în baza mandatului încredințat.  +  Articolul 2(1) Prin aleși locali, în sensul prezentei legi, se înțelege consilierii locali și consilierii județeni, primarii, primarul general al municipiului București, viceprimarii, președinții și vicepreședinții consiliilor județene. Este asimilat aleșilor locali și delegatul sătesc.(2) Consilierii locali și consilierii județeni, primarii, precum și președinții consiliilor județene se aleg prin vot universal, egal, direct, secret și liber exprimat de către cetățenii cu drept de vot în unitatea administrativ-teritorială în care urmează să își exercite mandatul, potrivit legii. (la 04-06-2019, Alineatul (2) din Articolul 2 , Capitolul I a fost modificat de Punctul 1, Articolul III din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 40 din 3 iunie 2019, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 446 din 04 iunie 2019 ) (3) Viceprimarii și vicepreședinții consiliilor județene sunt aleși prin vot secret indirect, potrivit prevederilor Legii administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare. (la 04-06-2019, Alineatul (3) din Articolul 2 , Capitolul I a fost modificat de Punctul 1, Articolul III din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 40 din 3 iunie 2019, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 446 din 04 iunie 2019 ) (4) Delegatul sătesc se alege potrivit Legii nr. 215/2001, cu modificările și completările ulterioare.  +  Articolul 3(1) Participarea aleșilor locali la activitatea autorităților administrației publice locale are caracter public și legitim, fiind în acord cu interesele generale ale colectivității în care își exercita mandatul.(2) În exercitarea mandatului, aleșii locali se afla în serviciul colectivității locale și sunt responsabili în fața acesteia. (la 30-06-2006, Alin. (2) al art. 3 a fost modificat de pct. 1 al art. I din LEGEA nr. 249 din 22 iunie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 554 din 27 iunie 2006. )  +  Articolul 4În asigurarea liberului exercițiu al mandatului lor, aleșii locali îndeplinesc o funcție de autoritate publică și sunt ocrotiți de lege.  +  Capitolul II Exercitarea mandatului de către aleșii locali  +  Secţiunea 1 Exercitarea mandatului de către consilierii locali și consilierii județeni  +  Articolul 5Consilierii locali și consilierii județeni își exercita drepturile și își îndeplinesc îndatoririle pe întreaga durata a mandatului pentru care au fost aleși.  +  Articolul 6(1) Consilierii validați intra în dreptul deplinei exercitări a mandatului de la data declarării ca legal constituit a consiliului din care fac parte, potrivit Legii nr. 215/2001, cu modificările și completările ulterioare.(2) Validarea mandatului de consilier se face prin votul deschis al majorității consilierilor prezenți. Persoana al carei mandat este supus validării nu participa la vot.(3) Consilierii validați după ședința de constituire a consiliului intra în exercițiul mandatului de consilier după depunerea jurământului.  +  Articolul 6^1La ședința de constituire a consiliilor locale și județene, prezenta consilierilor aleși este obligatorie, cu excepția cazurilor în care absenta este temeinic motivată. (la 30-06-2006, Art. 6^1 a fost introdus de pct. 2 al art. I din LEGEA nr. 249 din 22 iunie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 554 din 27 iunie 2006. )  +  Articolul 7(1) Consilierii locali și consilierii județeni, ale căror mandate au fost validate, depun în fața consiliului local, respectiv a consiliului județean, următorul jurământ în limba română: "Jur să respect Constituția și legile tarii și să fac, cu buna-credință, tot ceea ce sta în puterile și priceperea mea pentru binele locuitorilor comunei (orașului, județului). Așa să-mi ajute Dumnezeu." Jurământul poate fi depus și fără formula religioasă.(2) Consilierii locali și consilierii județeni care refuza să depună jurământul sunt considerați demisionați de drept.  +  Articolul 8(1) După declararea ca legal constituit a consiliului, consilierilor în funcție li se eliberează o legitimație care atesta calitatea de membru al consiliului, semnată de primar, respectiv de președintele consiliului județean.(2) Consilierii locali și consilierii județeni primesc un semn distinctiv al calității lor de reprezentanți aleși ai colectivității locale, pe care au dreptul să îl poarte pe întreaga durata a mandatului.(3) Modelul legitimației de consilier și cel al semnului distinctiv se stabilesc prin hotărâre a Guvernului. Cheltuielile pentru confecționarea acestora se suporta din bugetul local. Legitimația și însemnul se pot păstra de către consilierii locali, după încetarea mandatului, cu titlu evocativ.  +  Articolul 9(1) Calitatea de consilier local sau de consilier județean încetează la data declarării ca legal constituit a noului consiliu ales.(2) Calitatea de consilier local sau de consilier județean încetează de drept, înainte de expirarea duratei normale a mandatului, în următoarele cazuri:a) demisie;b) incompatibilitate;c) schimbarea domiciliului într-o alta unitate administrativ-teritoriala, inclusiv ca urmare a reorganizării acesteia;d) lipsa nemotivată de la mai mult de 3 ședințe ordinare consecutive ale consiliului;e) imposibilitatea exercitării mandatului pe o perioada mai mare de 6 luni consecutive, cu excepția cazurilor prevăzute de lege;f) condamnarea, prin hotărâre judecătorească rămasă definitiva, la o pedeapsa privativă de libertate;g) punerea sub interdicție judecătorească;h) pierderea drepturilor electorale;h^1) pierderea calității de membru al partidului politic sau al organizației minorităților naționale pe a carei lista a fost ales*); (la 30-06-2006, Litera h^1) a alin. (2) al art. 9 a fost introdusă de pct. 3 al art. I din LEGEA nr. 249 din 22 iunie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 554 din 27 iunie 2006. ) i) deces.(2^1) Cazul prevăzut la alin. (2) lit. h^1) se aplica și viceprimarului*). (la 30-06-2006, Alin. (2^1) al art. 9 a fost introdus de pct. 4 al art. I din LEGEA nr. 249 din 22 iunie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 554 din 27 iunie 2006. ) (3) Încetarea de drept a mandatului de consilier se constata de către consiliul local, respectiv de consiliul județean, prin hotărâre, la propunerea primarului ori, după caz, a președintelui consiliului județean sau a oricărui consilier.(4) În cazurile prevăzute la alin. (2) lit. c)-e) și h^1), hotărârea consiliului poate fi atacată de consilier, la instanța de contencios administrativ, în termen de 10 zile de la comunicare. Instanța se va pronunța în termen de cel mult 30 de zile. În acest caz, procedura prealabila nu se mai efectuează, iar hotărârea primei instanțe este definitiva și irevocabilă. (la 30-06-2006, Alin. (4) al art. 9 a fost modificat de pct. 5 al art. I din LEGEA nr. 249 din 22 iunie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 554 din 27 iunie 2006. )  +  Articolul 10Consilierii locali și consilierii județeni pot demisiona, anunțând în scris președintele de ședință, respectiv președintele consiliului județean, care ia act de aceasta. președintele propune consiliului adoptarea unei hotărâri prin care se ia act de demisie și se declara locul vacant.  +  Articolul 11(1) Încetarea mandatului de consilier în cazul schimbării domiciliului în alta unitate administrativ-teritoriala poate interveni numai după efectuarea în actul de identitate al celui în cauza a mențiunii corespunzătoare, de către organul abilitat potrivit legii.(2) Prevederile art. 9 alin. (2) lit. e) nu se aplica în cazul în care consilierul a fost însărcinat de către consiliul din care face parte, de către Guvern sau de către Parlament cu exercitarea unei misiuni în țară sau în străinătate. Pe durata exercitării misiunii încredințate exercitarea mandatului se suspenda.(3) Prevederile art. 9 alin. (2) lit. f)-h) devin aplicabile numai după rămânerea definitiva și irevocabilă a hotărârii judecătorești.  +  Articolul 12(1) Cu excepția cazului prevăzut la art. 9 alin. (2) lit. h^1), în situațiile de încetare a mandatului înainte de expirarea duratei normale a acestuia, consiliul local sau consiliul județean, după caz, adoptă în prima ședință ordinară, la propunerea primarului, respectiv a președintelui consiliului județean, o hotărâre prin care se ia act de situația apărută și se declară vacant locul consilierului în cauză. (la 23-05-2015, Alin. (1) al art. 12 a fost modificat de pct. 2 al art. 139 al Titlului III din LEGEA nr. 115 din 19 mai 2015, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 349 din 20 mai 2015. ) (2) Hotărârea va avea la baza, în toate cazurile, un referat constatator semnat de primar și de secretarul comunei sau orașului, respectiv de președintele consiliului județean și de secretarul general al județului. Referatul va fi însoțit de actele justificative.(3) În cazul prevăzut la art. 9 alin. (2) lit. h^1), în termen de 30 de zile de la data sesizării partidului politic sau a organizației cetățenilor aparținând minorităților naționale pe a cărei listă consilierul local sau consilierul județean a fost ales, prefectul constată, prin ordin, încetarea mandatului consilierului local sau județean înainte de expirarea duratei normale a acestuia și declară vacant locul consilierului local sau județean. (la 23-05-2015, Alin. (3) al art. 12 a fost introdus de pct. 3 al art. 139 al Titlului III din LEGEA nr. 115 din 19 mai 2015, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 349 din 20 mai 2015. )  +  Secţiunea a 2-a Exercitarea mandatului de către primar  +  Articolul 13Primarul și președintele consiliului județean își îndeplinesc îndatoririle ce le revin pe întreaga durată a mandatului pentru care au fost aleși. (la 04-06-2019, Articolul 13 din Sectiunea a 2-a , Capitolul II a fost modificat de Punctul 2, Articolul III din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 40 din 3 iunie 2019, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 446 din 04 iunie 2019 )  +  Articolul 14(1) Primarul intra în dreptul deplinei exercitări a mandatului după depunerea jurământului, al cărui conținut este prevăzut la art. 7 alin. (1).(2) după depunerea jurământului în cadrul unei ceremonii publice, primarului i se înmânează legitimația, care va fi semnată de președintele de ședință, un semn distinctiv al calității de primar, pe care acesta are dreptul să îl poarte, potrivit legii, pe întreaga durata a mandatului, precum și eșarfa în culorile drapelului național al României.(3) Modelul legitimației de primar, al semnului distinctiv și al eșarfei se stabilesc prin hotărâre a Guvernului.(4) Eșarfa va fi purtata în mod obligatoriu la Ziua Națională a României, la solemnități, recepții, ceremonii publice și la celebrarea căsătoriilor, indiferent de locul de desfășurarea a acestora.(5) legitimația și însemnul de primar se pot păstra după încetarea mandatului, cu titlu evocativ.  +  Articolul 15(1) Calitatea de primar și, respectiv, de președinte al consiliului județean încetează la data depunerii jurământului de către noul primar și, respectiv, de președintele consiliului județean. (la 07-04-2009, Alin. (1) al art. 15 a fost modificat de pct. 1 al articolului unic din LEGEA nr. 58 din 1 aprilie 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 227 din 7 aprilie 2009. ) (2) Calitatea de primar și, respectiv, de președinte al consiliului județean încetează, de drept, înainte de expirarea duratei normale a mandatului în următoarele cazuri: (la 07-04-2009, Partea introductivă a alin. (2) al art. 15 a fost modificată de pct. 2 al articolului unic din LEGEA nr. 58 din 1 aprilie 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 227 din 7 aprilie 2009. ) a) demisie;b) incompatibilitate; Notă
  Decizie de admitere: RIL nr. 1/2021, publicată în Monitorul Oficial nr. 277 din 19 martie 2021:
  În interpretarea dispozițiilor art. 160 alin. (1) lit. b) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare [art. 15 alin. (2) lit. b) din Legea nr. 393/2004 privind Statutul aleșilor locali, cu modificările și completările ulterioare], art. 91 alin. (1^1) din Legea nr. 161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparenței în exercitarea demnităților publice, a funcțiilor publice și în mediul de afaceri, prevenirea și sancționarea corupției, cu modificările și completările ulterioare, și art. 25 alin. (1) și (3) din Legea nr. 176/2010 privind integritatea în exercitarea funcțiilor și demnităților publice, pentru modificarea și completarea Legii nr. 144/2007 privind înființarea, organizarea și funcționarea Agenției Naționale de Integritate, precum și pentru modificarea și completarea altor acte normative, cu modificările și completările ulterioare, intervine încetarea de drept a mandatului de primar, chiar dacă acesta este ulterior mandatului în cursul căruia a fost constatată starea de incompatibilitate printr-un raport de evaluare întocmit de Agenția Națională de Integritate, a cărui legalitate a fost stabilită printr-o hotărâre judecătorească, rămasă definitivă.
  c) schimbarea domiciliului într-o alta unitate administrativ-teritoriala;d) abrogată;-------------Litera d) a alin. (2) al art. 15 a fost abrogata de pct. 111 al art. I din LEGEA nr. 286 din 6 iulie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 621 din 18 iulie 2006.e) condamnarea, prin hotărâre judecătorească rămasă definitiva, la o pedeapsa privativă de libertate;f) punerea sub interdicție judecătorească;g) pierderea drepturilor electorale;g^1) pierderea, prin demisie, a calității de membru al partidului politic sau al organizației minorității naționale pe a carei lista a fost ales*); (la 30-06-2006, Litera g^1) a alin. (2) al art. 15 a fost introdusă de pct. 6 al art. I din LEGEA nr. 249 din 22 iunie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 554 din 27 iunie 2006. ) h) deces.
   +  Articolul 16(1) În toate cazurile de încetare înainte de termen a mandatului de primar, prefectul emite un ordin prin care constata încetarea mandatului primarului.(2) Ordinul va avea la baza un referat semnat de secretarul comunei sau al orașului, precum și actele din care rezulta motivul legal de încetare a mandatului.  +  Articolul 17(1) Primarul poate demisiona, anunțând în scris consiliul local și prefectul. La prima ședință a consiliului, președintele de ședință ia act de aceasta situație, care se consemnează în procesul-verbal și devin aplicabile dispozițiile art. 16.(2) Prefectul ia act prin ordin de demisia primarului. Ordinul prefectului, împreună cu un extras din procesul-verbal al ședinței, se înaintează Ministerului administrației și Internelor, care va propune Guvernului stabilirea datei desfășurării alegerilor pentru un nou primar.(3) Prevederile art. 11 alin. (1) se aplica și în cazul primarului.(4) Primarul se afla în imposibilitatea exercitării mandatului în situațiile în care nu se poate prezenta efectiv la primărie din motive de sănătate sau din alte cauze, chiar dacă acestea nu îi sunt imputabile. Prevederile art. 11 alin. (2) se aplica în mod corespunzător.(5) În cazurile prevăzute la art. 15 alin. (2) lit. e)-g), încetarea mandatului poate avea loc numai după rămânerea definitiva și, după caz, irevocabilă a hotărârii judecătorești.
   +  Secţiunea a 3-a Exercitarea mandatului de către președintele și vicepreședinții consiliului județean, de către viceprimari și de către delegatul sătesc  +  Articolul 18(1) Vicepreședinții consiliului județean, precum și viceprimarii intră în exercitarea mandatului după declararea lor ca legal aleși, potrivit Legii nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare. (la 04-06-2019, Alineatul (1) din Articolul 18 , Sectiunea a 3-a , Capitolul II a fost modificat de Punctul 3, Articolul III din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 40 din 3 iunie 2019, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 446 din 04 iunie 2019 ) (2) Exercitarea mandatului de către persoanele prevăzute la alin. (1) încetează odată cu expirarea mandatului consiliului din care fac parte.-------------Alin. (2) al art. 18 a fost modificat prin abrogarea tezei a doua de pct. 111 al art. I din LEGEA nr. 286 din 6 iulie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 621 din 18 iulie 2006.(3) Încetarea mandatului de consilier local sau județean, după caz, în condițiile art. 9 alin. (2), are ca efect încetarea de drept, pe aceeași dată, și a mandatului de viceprimar, respectiv de vicepreședinte al consiliului județean, după caz. (la 04-06-2019, Alineatul (3) din Articolul 18 , Sectiunea a 3-a , Capitolul II a fost modificat de Punctul 3, Articolul III din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 40 din 3 iunie 2019, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 446 din 04 iunie 2019 ) (4) Mandatul de vicepreședinte al consiliului județean, respectiv de viceprimar poate înceta înainte de termen în urma eliberării sau revocării acestuia din funcție, în condițiile Legii nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare. (la 04-06-2019, Alineatul (4) din Articolul 18 , Sectiunea a 3-a , Capitolul II a fost modificat de Punctul 3, Articolul III din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 40 din 3 iunie 2019, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 446 din 04 iunie 2019 )  +  Articolul 19Delegatul sătesc își exercita mandatul de la data alegerii sale, în condițiile Legii nr. 215/2001, cu modificările și completările ulterioare. Expirarea mandatului delegatului sătesc are loc o data cu alegerea unui alt delegat sătesc, precum și în cazurile prevăzute la art. 9 alin. (2) lit. a), b) și e)-i). Adunarea sătească poate hotărî oricând eliberarea din funcție a delegatului sătesc și alegerea unei alte persoane în aceasta funcție.
   +  Capitolul III Protecția legala a aleșilor locali  +  Articolul 20(1) În exercitarea mandatului, aleșii locali sunt în serviciul colectivității, fiind ocrotiți de lege.(2) Libertatea de opinie și de acțiune în exercitarea mandatului alesului local este garantată.  +  Articolul 21Aleșii locali nu pot fi trași la răspundere juridica pentru opiniile politice exprimate în exercitarea mandatului.  +  Articolul 22Reținerea, arestarea sau trimiterea în judecata penală ori contravențională a aleșilor locali, precum și faptele săvârșite care au determinat luarea masurilor se aduc la cunoștință atât autorității administrației publice din care fac parte, cât și prefectului, în termen de cel mult 24 de ore, de către organele care au dispus masurile respective.  +  Articolul 23(1) Pe întreaga durată a mandatului, aleșii locali se consideră în exercițiul autorității publice și se bucură de protecția prevăzută de lege. (la 01-02-2014, Alin. (1) al art. 23 a fost modificat de pct. 1 al art. 154 din LEGEA nr. 187 din 24 octombrie 2012 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 757 din 12 noiembrie 2012. ) (2) De aceeași protecție juridica beneficiază și membrii familiei - soț, soție și copii - în cazul în care agresiunea împotriva acestora urmărește nemijlocit exercitarea de presiuni asupra alesului local în legătură cu exercitarea mandatului sau.  +  Capitolul IV Grupurile de consilieri  +  Articolul 24(1) Consilierii se pot constitui în grupuri, în funcție de partidele sau alianțele politice pe ale căror liste au fost aleși, dacă sunt în număr de cel puțin 3.(2) Consilierii care nu îndeplinesc condițiile prevăzute la alin. (1) pot constitui un grup prin asociere.(3) Grupul de consilieri este condus de un lider, ales prin votul deschis al majorității membrilor grupului.  +  Articolul 25Prevederile art. 24 alin. (1) se aplica și consilierilor independenți.  +  Articolul 26Consilierii nu pot forma grupuri în numele unor partide care nu au participat la alegeri sau care nu au întrunit numărul de voturi necesar pentru a intra în consiliu cu cel puțin un consilier.  +  Articolul 27În cazul fuzionării, doua sau mai multe partide, care sunt reprezentate în consiliu sau care au deja constituite grupuri, pot forma un grup distinct.  +  Capitolul V Drepturile aleșilor locali  +  Articolul 28(1) Pe timpul exercitării mandatului de primar, viceprimar, președinte sau vicepreședinte al consiliului județean se suspenda contractul de muncă sau actul de numire a acestora în cadrul unei instituții ori autorități publice, respectiv la regii autonome sau la societăți comerciale cu capital integral ori majoritar de stat sau ale unităților administrativ-teritoriale.(2) Sunt exceptate de la suspendarea contractului de muncă sau a actului de numire cadrele didactice, cercetătorii științifici, ziariștii cu atestat profesional, oamenii de cultura și arta. (la 30-06-2006, Alin. (2) al art. 28 a fost modificat de pct. 7 al art. I din LEGEA nr. 249 din 22 iunie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 554 din 27 iunie 2006. )  +  Articolul 29(1) În funcțiile deținute de persoanele ale căror contracte de muncă sau acte de numire au fost suspendate potrivit art. 28 alin. (1) pot fi numite sau angajate alte persoane, numai pe durata determinata.(2) Funcțiile de conducere pot fi ocupate numai prin delegare, pe durata exercitării mandatului de către titular.(3) În cazul în care, pe durata exercitării mandatului de către persoanele care ocupa funcțiile de aleși locali prevăzute la art. 28 alin. (1), au loc reorganizări ale persoanei juridice, acestea sunt obligate să comunice persoanelor ale căror contracte de muncă sau acte de numire au fost suspendate noile locuri de muncă stabilite, corespunzător celor deținute de acestea, cu respectarea legislației în vigoare.  +  Articolul 30(1) La încetarea mandatului de primar, de viceprimar, de președinte sau vicepreședinte al consiliului județean persoanele în cauza își reiau activitatea în executarea acelorași contracte de muncă sau acte de numire. La stabilirea clasei și gradului de încadrare se vor lua în calcul și perioadele lucrate în funcțiile de demnitate publică alese.(2) În cazul în care conducerea persoanei juridice refuza reluarea activității în funcția deținută anterior alegerii, persoana în cauza se va putea adresa instanței de judecata competente, cererea fiind scutită de taxa de timbru judiciar.  +  Articolul 31Timp de 2 ani de la data încetării mandatului, persoanelor prevăzute la art. 28 alin. (1) nu li se poate modifica sau desface contractul de muncă ori acestea nu pot fi eliberate din funcție pe motive ce nu le sunt imputabile.  +  Articolul 32La încetarea mandatului, primarii și viceprimarii, președinții și vicepreședinții consiliilor județene, care îndeplinesc condițiile prevăzute de lege pentru pensionare sau sunt pensionari, beneficiază, la cerere, de calcularea sau, după caz, de recalcularea pensiei, luându-se în calcul și indemnizațiile lunare primite, în condițiile legii.  +  Articolul 33Aleșii locali au dreptul de inițiativă în promovarea actelor administrative, individual sau în grup.  +  Articolul 34(1) Pentru participarea la lucrările consiliului și ale comisiilor de specialitate, consilierii au dreptul la o indemnizație de ședință. Președinților și vicepreședinților consiliilor județene nu li se acorda indemnizație de ședință.(2) Indemnizația de ședință pentru membrii consiliului care participa la ședințele ordinare ale consiliului și ale comisiilor de specialitate va fi în cuantum de până la 5% din indemnizația lunară a primarului, președintelui consiliului județean sau primarului general al municipiului București, după caz*).(3) Numărul maxim de ședințe pentru care se poate acorda indemnizația, potrivit alin. (2), este de o ședință de consiliu și 1-2 ședințe de comisii de specialitate pe luna. (la 10-07-2005, Alin. (3) al art. 34 a fost modificat de pct. 2 al articolului unic din LEGEA nr. 216 din 5 iulie 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 590 din 7 iulie 2005. ) (4) Abrogată. (la 10-07-2005, Alin. (4) al art. 34 a fost abrogat de pct. 3 al articolului unic din LEGEA nr. 216 din 5 iulie 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 590 din 7 iulie 2005. ) (5) Plata indemnizațiilor stabilite potrivit prevederilor alin. (2) și (3) se efectuează exclusiv din veniturile proprii ale bugetelor locale, respectiv județene. (la 10-07-2005, Alin. (5) al art. 34 a fost modificat de pct. 4 al articolului unic din LEGEA nr. 216 din 5 iulie 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 590 din 7 iulie 2005. ) (6) Consilierii au dreptul la decontarea cheltuielilor pe care le-au făcut în exercitarea mandatului, în condițiile legii.(7) Prevederile prezentului articol se aplica în mod corespunzător și delegatului sătesc.  +  Articolul 35Primarii și viceprimarii, precum și președinții și vicepreședinții consiliilor județene au dreptul la o indemnizație lunară, stabilită potrivit legii. De asemenea, ei au dreptul la decontarea, în condițiile legii, a cheltuielilor legate de exercitarea mandatului.  +  Articolul 36Drepturile bănești cuvenite aleșilor locali, potrivit legii, pot fi cumulate cu pensia sau cu alte venituri, în condițiile legii.  +  Articolul 37Consilierii și delegatul sătesc, care participa la ședințele de consiliu organizate în mod excepțional în timpul programului de lucru, se considera învoiți de drept, fără a le fi afectat salariul și celelalte drepturi ce le revin, potrivit legii, de la locul de muncă.  +  Articolul 38(1) Primarii și viceprimarii, președinții și vicepreședinții consiliilor județene beneficiază de concedii de odihna, concedii medicale, concedii fără plata, precum și de concedii plătite în cazul unor evenimente familiale deosebite, potrivit legii.(2) Pentru a beneficia de concediu fără plata sau de concedii plătite în cazul unor evenimente familiale deosebite, primarii și președinții consiliilor județene au obligația de a informa, în prealabil, consiliul local sau județean, după caz, indicând durata acestora și perioada în care vor avea loc. În cazuri de urgență, informarea se va face în prima ședință de consiliu, organizata după terminarea concediului.(3) Concediile fără plata sau pentru evenimente familiale deosebite, precum și durata acestora, în cazul viceprimarilor și vicepreședinților consiliilor județene, se aproba de către primar, respectiv de către președinte.  +  Articolul 39Durata exercitării mandatului de primar și de viceprimar, de președinte și de vicepreședinte al consiliului județean constituie vechime în muncă și în specialitate și se ia în calcul la promovare și la acordarea tuturor drepturilor bănești rezultate din aceasta, inclusiv la calcularea și la recalcularea pensiei.  +  Articolul 40Aleșii locali care folosesc autoturismul proprietate personală sau mijloacele de transport în comun pentru a se deplasa din localitatea în care domiciliază în localitatea în care se desfășoară ședința consiliului local, a consiliului județean sau a comisiilor de specialitate vor primi contravaloarea transportului.  +  Articolul 41(1) Aleșii locali beneficiază de plata cursurilor de pregătire, formare și perfecționare profesională organizate de instituții specializate, în decursul mandatului, conform hotărârii consiliului local sau județean.(2) Aleșii locali au obligația de a participa la cel puțin un curs de pregătire în domeniul administrației publice locale, în decursul primului an de mandat. (la 30-06-2006, Alin. (2) al art. 41 a fost introdus de pct. 8 al art. I din LEGEA nr. 249 din 22 iunie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 554 din 27 iunie 2006. ) (3) Se exceptează de la prevederile alin. (2) aleșii locali care au deținut anterior un alt mandat de consilier local, consilier județean, președinte al consiliului județean, primar sau au exercitat funcția de prefect, au fost funcționari publici, au deținut un mandat de parlamentar sau au studii economice, juridice sau administrative. (la 30-06-2006, Alin. (3) al art. 41 a fost introdus de pct. 8 al art. I din LEGEA nr. 249 din 22 iunie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 554 din 27 iunie 2006. ) (4) Cursurile de pregătire vor fi organizate de instituțiile abilitate de lege. (la 30-06-2006, Alin. (4) al art. 41 a fost introdus de pct. 8 al art. I din LEGEA nr. 249 din 22 iunie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 554 din 27 iunie 2006. )  +  Articolul 42(1) Dreptul aleșilor locali de a avea acces la orice informație de interes public nu poate fi îngrădit.(2) Autoritățile administrației publice centrale și locale, instituțiile, serviciile publice, precum și persoanele juridice de drept privat sunt obligate să asigure informarea corecta a aleșilor locali, potrivit competentelor ce le revin, asupra treburilor publice și asupra problemelor de interes local.  +  Articolul 43(1) Dreptul de asociere este garantat aleșilor locali.(2) În virtutea mandatului reprezentativ acordat de colectivitățile locale, structurile asociative legal constituite ale aleșilor locali vor fi consultate de către autoritățile administrației publice centrale în toate problemele de interes local.  +  Articolul 44(1) În urma îndeplinirii unor misiuni oficiale, aleșii locali sunt obligați să prezinte, la prima ședință ordinară de consiliu, un raport privind deplasările efectuate. În cazul primarului, viceprimarului și consilierilor locali, termenul maxim de depunere a raportului este de 30 de zile, iar în cazul consilierilor județeni este de 45 de zile de la data încheierii misiunii.(2) În cazul nerespectării prevederilor alin. (1), aleșii locali vor suporta cheltuielile deplasării.  +  Capitolul VI Obligațiile aleșilor locali  +  Articolul 45Aleșii locali, în calitate de reprezentanți ai colectivității locale, au îndatorirea de a participa, pe durata mandatului, la exercitarea funcțiilor autorităților administrației publice locale din care fac parte sau pe care le reprezintă, cu buna-credință și fidelitate față de țară și de colectivitatea care i-a ales.  +  Articolul 46Consilierii locali și consilierii județeni sunt obligați să respecte CONSTITUȚIA și legile tarii, precum și regulamentul de funcționare a consiliului, să se supună regulilor de curtoazie și disciplina și să nu folosească în cuvântul lor sau în relațiile cu cetățenii expresii injurioase, ofensatoare ori calomnioase.  +  Articolul 47Aleșii locali sunt obligați să menționeze expres situațiile în care interesele lor personale contravin intereselor generale. În cazurile în care interesul personal nu are caracter patrimonial, consiliile locale pot permite participarea la vot a consilierului.  +  Articolul 48Aleșii locali sunt obligați la probitate și discreție profesională.  +  Articolul 49Aleșii locali sunt obligați să dea dovada de cinste și corectitudine; este interzis alesului local să ceara, pentru sine sau pentru altul, bani, foloase materiale sau alte avantaje.  +  Articolul 50(1) Aleșii locali au obligația de a aduce la cunoștință cetățenilor toate faptele și actele administrative ce interesează colectivitatea locala.(2) Aleșii locali sunt obligați ca, în exercitarea mandatului, să organizeze periodic, cel puțin o data pe trimestru, întâlniri cu cetățenii, să acorde audiențe și să prezinte în consiliul local o informare privind problemele ridicate la întâlnirea cu cetățenii.(3) Comisiile de specialitate sunt obligate să prezinte consiliului un raport anual de activitate, care va fi făcut public prin grija secretarului comunei sau orașului, respectiv a secretarului general al județului sau al municipiului București.  +  Articolul 51Aleșii locali au îndatorirea de a-și perfecționa pregătirea în domeniul administrației publice locale, urmând cursurile de pregătire, formare și perfecționare organizate în acest scop de instituțiile abilitate.  +  Articolul 52(1) Consilierii locali și consilierii județeni, președinții și vicepreședinții consiliilor județene nu pot lipsi de la lucrările consiliului sau ale comisiilor de specialitate din care fac parte decât în situațiile prevăzute în regulamentul de funcționare.(2) Nu se considera absent consilierul care nu participa la lucrări întrucât se afla în îndeplinirea unei însărcinări oficiale, precum și în alte cazuri stabilite prin regulamentul de funcționare a consiliului.  +  Articolul 53Aleșii locali nu pot face uz și nu se pot prevala de aceasta calitate în exercitarea unei activități private.  +  Articolul 54(1) Abrogat. (la 28-05-2007, Alin. (1) al art. 54 a fost abrogat de lit. c) a alin. (1) al art. 60 din Cap. VIII din LEGEA nr. 144 din 21 mai 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 359 din 25 mai 2007. ) (2) Prevederile legale în vigoare privitoare la declarația de avere se aplica în mod corespunzător.  +  Capitolul VII Răspunderea aleșilor locali  +  Articolul 55Aleșii locali răspund, în condițiile legii, administrativ, civil sau penal, după caz, pentru faptele săvârșite în exercitarea atribuțiilor ce le revin, în condițiile legii. (la 23-06-2017, Articolul 55 din Capitolul VII a fost modificat de Articolul II din LEGEA nr. 140 din 16 iunie 2017, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 461 din 20 iunie 2017 )  +  Articolul 56(1) Consilierii răspund în nume propriu, pentru activitatea desfășurată în exercitarea mandatului, precum și solidar, pentru activitatea consiliului din care fac parte și pentru hotărârile pe care le-au votat.(2) În procesul-verbal al ședinței consiliului va fi consemnat rezultatul votului, iar, la cererea consilierului, se va menționa în mod expres votul acestuia.  +  Articolul 57(1) Încălcarea de către consilieri a prevederilor Legii nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare, a prevederilor prezentei legi, a prevederilor legale referitoare la conflictul de interese și ale regulamentului de organizare și funcționare a consiliului, atrage aplicarea următoarelor sancțiuni:a) avertismentul;b) chemarea la ordine;c) retragerea cuvântului;d) eliminarea din sala de ședință;e) excluderea temporară de la lucrările consiliului și ale comisiei de specialitate;f) diminuarea indemnizației de ședință cu 10% pentru maximum 6 luni;g) retragerea indemnizației de ședință, pentru 1-2 ședințe. (la 09-05-2019, Alineatul (1) din Articolul 57 , Capitolul VII a fost modificat de Punctul 1, ARTICOLUL UNIC din LEGEA nr. 88 din 25 aprilie 2019, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 345 din 06 mai 2019 ) (2) Sancțiunile prevăzute la alin. (1) lit. a)-d) se aplică de către președintele de ședință, iar cele prevăzute la alin. (1) lit. e)-g) de către consiliu, prin hotărâre. (la 09-05-2019, Alineatul (2) din Articolul 57 , Capitolul VII a fost modificat de Punctul 1, ARTICOLUL UNIC din LEGEA nr. 88 din 25 aprilie 2019, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 345 din 06 mai 2019 ) (3) Pentru aplicarea sancțiunilor prevăzute la alin. (1) lit. e), cazul se va transmite comisiei de specialitate care are în obiectul de activitate și aspectele juridice, aceasta prezentând un raport întocmit pe baza cercetărilor efectuate, inclusiv a explicațiilor furnizate de cel în cauza.  +  Articolul 58La prima abatere, președintele de ședință atrage atenția consilierului în culpa și îl invita să respecte regulamentul.  +  Articolul 59(1) Consilierii care nesocotesc avertismentul și invitația președintelui și continua să se abată de la regulament, precum și cei care încalcă în mod grav, chiar pentru prima data, dispozițiile regulamentului vor fi chemați la ordine.(2) Chemarea la ordine se înscrie în procesul-verbal de ședință.  +  Articolul 60(1) înainte de a fi chemat la ordine, consilierul este invitat de către președinte să își retragă sau să explice cuvântul ori expresiile care au generat incidentul și care ar atrage aplicarea sancțiunii.(2) Dacă expresia întrebuințată a fost retrasă ori dacă explicațiile date sunt apreciate de președinte ca satisfăcătoare, sancțiunea nu se mai aplica.  +  Articolul 61În cazul în care după chemarea la ordine un consilier continua să se abată de la regulament, președintele îi va retrage cuvântul, iar dacă persistă, îl va elimina din sala. Eliminarea din sala echivalează cu absenta nemotivată de la ședință.  +  Articolul 62(1) În cazul unor abateri grave, săvârșite în mod repetat, sau al unor abateri deosebit de grave, consiliul poate aplica sancțiunea excluderii temporare a consilierului de la lucrările consiliului și ale comisiilor de specialitate.(2) Gravitatea abaterii va fi stabilită de comisia de specialitate care are în obiectul de activitate aspecte juridice, în cel mult 10 zile de la sesizare.  +  Articolul 63Excluderea temporara de la lucrările consiliului și ale comisiilor de specialitate nu poate depăși doua ședințe consecutive.  +  Articolul 64Excluderea de la lucrările consiliului și ale comisiilor de specialitate are drept consecință neacordarea indemnizației de ședință pe perioada respectiva.  +  Articolul 65În caz de opunere, interzicerea participării la ședințe se executa cu ajutorul forței publice puse la dispoziție președintelui.  +  Articolul 66(1) Sancțiunile prevăzute la art. 57 alin. (1) lit. e) și f) se aplica prin hotărâre adoptata de consiliu cu votul a cel puțin doua treimi din numărul consilierilor în funcție.(2) Pe perioada aplicării sancțiunii, consilierii în cauza sunt scoși din cvorumul de lucru.  +  Articolul 67Pentru menținerea ordinii în ședințele comisiilor de specialitate, președinții acestora au aceleași drepturi ca și președintele de ședință. Aceștia pot aplica sancțiunile prevăzute la art. 57 alin. (1) lit. a)-d).  +  Articolul 68Sancțiunile prevăzute la art. 57 alin. (1) se pot aplica în mod corespunzător și viceprimarilor, și vicepreședinților consiliilor județene, pentru abaterile săvârșite în calitatea lor de consilier. (la 04-06-2019, Articolul 68 din Capitolul VII a fost modificat de Punctul 4, Articolul III din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 40 din 3 iunie 2019, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 446 din 04 iunie 2019 )  +  Articolul 69(1) Pentru abateri grave și repetate, săvârșite în exercitarea mandatului de viceprimar sau de vicepreședinte al consiliului județean, persoanelor în cauză li se pot aplica următoarele sancțiuni: (la 04-06-2019, Partea introductivă a alineatului (1) din Articolul 69 , Capitolul VII a fost modificată de Punctul 5, Articolul III din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 40 din 3 iunie 2019, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 446 din 04 iunie 2019 ) a) mustrare;b) avertisment;c) diminuarea indemnizației cu 5-10% pe timp de 1-3 luni;d) eliberarea din funcție.(2) Sancțiunile prevăzute la alin. (1) lit. a) și b) se aplică, prin hotărâre a consiliului, la propunerea motivată a primarului, respectiv a președintelui consiliului județean. Motivele care justifică propunerea de sancționare vor fi aduse la cunoștința consilierilor cu cel puțin 5 zile înaintea ședinței. (la 04-06-2019, Alineatul (2) din Articolul 69 , Capitolul VII a fost modificat de Punctul 5, Articolul III din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 40 din 3 iunie 2019, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 446 din 04 iunie 2019 ) (3) În cazul sancțiunilor prevăzute la alin. (1) lit. a) și b), hotărârea se adopta cu votul deschis al majorității consilierilor în funcție, iar în cazul sancțiunilor prevăzute la lit. c) și d), cu votul secret a cel puțin doua treimi din numărul consilierilor în funcție.(4) Aplicarea sancțiunilor prevăzute la alin. (1) lit. c) și d) poate fi făcută numai dacă se face dovada că viceprimarul sau vicepreședintele consiliului județean a încălcat Constituția, celelalte legi ale țării sau a prejudiciat interesele țării, ale unității administrativ-teritoriale sau ale locuitorilor din unitatea administrativ-teritorială respectivă. (la 04-06-2019, Alineatul (4) din Articolul 69 , Capitolul VII a fost modificat de Punctul 5, Articolul III din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 40 din 3 iunie 2019, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 446 din 04 iunie 2019 ) (5) La eliberarea din funcție se aplica în mod corespunzător prevederile Legii nr. 215/2001, cu modificările și completările ulterioare.  +  Articolul 70Împotriva sancțiunii prevăzute la art. 69 alin. (1) lit. c) și d) persoana în cauza se poate adresa instanței de contencios administrativ competente. Procedura prealabila nu este obligatorie.  +  Articolul 71Aplicarea sancțiunilor prevăzute la art. 57 alin. (1), în cazul viceprimarilor și vicepreședinților consiliului județean, în calitatea acestora de consilier, nu are niciun efect asupra exercitării de către cei în cauză a mandatului încredințat de consiliu. (la 04-06-2019, Articolul 71 din Capitolul VII a fost modificat de Punctul 6, Articolul III din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 40 din 3 iunie 2019, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 446 din 04 iunie 2019 )  +  Articolul 72Aplicarea sancțiunii prevăzute la art. 69 alin. (1) lit. d) nu are niciun efect asupra mandatului de consilier al viceprimarului, respectiv al vicepreședintelui consiliului județean. (la 04-06-2019, Articolul 72 din Capitolul VII a fost modificat de Punctul 7, Articolul III din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 40 din 3 iunie 2019, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 446 din 04 iunie 2019 )  +  Articolul 73Primarii pot fi revocați din funcție în urma unui referendum, în condițiile și în cazurile stabilite prin Legea nr. 215/2001, cu modificările și completările ulterioare.  +  Capitolul VIII Registrul de interese  +  Articolul 74(1) Aleșii locali sunt obligați să își facă publice interesele personale printr-o declarație pe propria răspundere, depusa în dublu exemplar la secretarul comunei, orașului, municipiului, sectorului municipiului București, respectiv la secretarul general al județului sau al municipiului București, după caz.(2) Un exemplar al declarației privind interesele personale se păstrează de către secretar într-un dosar special, denumit registru de interese.(3) Al doilea exemplar al declarației de interese se transmite la secretarul general al prefecturii, care le va păstra într-un dosar special, denumit registru general de interese.(4) Modelul declarației se aproba prin hotărâre a Guvernului, la propunerea Ministerului administrației și Internelor, în termen de 30 de zile de la intrarea în vigoare a prezentei legi.  +  Articolul 75(1) Aleșii locali au un interes personal într-o anumită problema, dacă au posibilitatea să anticipeze ca o decizie a autorității publice din care fac parte ar putea prezenta un beneficiu sau un dezavantaj pentru sine sau pentru:a) soț, soție, rude sau afini până la gradul al doilea inclusiv;b) orice persoana fizica sau juridica cu care au o relație de angajament, indiferent de natura acestuia;c) o societate comercială la care dețin calitatea de asociat unic, funcția de administrator sau de la care obțin venituri;d) o alta autoritate din care fac parte;e) orice persoana fizica sau juridica, alta decât autoritatea din care fac parte, care a făcut o plata către aceștia sau a efectuat orice fel de cheltuieli ale acestora;f) o asociație sau fundație din care fac parte.(2) Fapta aleșilor locali de a încălca legislația în materie privind conflictul de interese constituie abatere disciplinară și se sancționează cu diminuarea indemnizației cu 10% pe o perioadă de maximum 6 luni. (la 09-05-2019, Articolul 75 din Capitolul VIII a fost completat de Punctul 2, ARTICOLUL UNIC din LEGEA nr. 88 din 25 aprilie 2019, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 345 din 06 mai 2019 )  +  Articolul 76În declarația privind interesele personale, aleșii locali vor specifica:a) funcțiile deținute în cadrul societăților comerciale, autorităților și instituțiilor publice, asociațiilor și fundațiilor;b) veniturile obținute din colaborarea cu orice persoana fizica sau juridica și natura colaborării respective;c) participarea la capitalul societăților comerciale, dacă aceasta depășește 5% din capitalul societății;d) participarea la capitalul societăților comerciale, dacă aceasta nu depășește 5% din capitalul societății, dar depășește valoarea de 100.000.000 lei;e) asociațiile și fundațiile ai căror membri sunt;f) bunurile imobile deținute în proprietate sau în concesiune;g) funcțiile deținute în cadrul societăților comerciale, autorităților sau instituțiilor publice de către soț/soție;h) bunurile imobile deținute în proprietate sau în concesiune de către soț/soție și copii minori;i) lista proprietăților deținute pe raza unității administrativ-teritoriale din ale căror autorități ale administrației publice locale fac parte;j) cadourile și orice beneficii materiale sau avantaje făcute de orice persoana fizica ori juridica, legate sau decurgând din funcția deținută în cadrul autorității administrației publice locale; orice cadou sau donație primită de aleșii locali într-o ocazie publică sau festivă devin proprietatea acelei instituții ori autorități;k) orice alte interese, stabilite prin hotărâre a consiliului local, în cazul primarilor, viceprimarilor și consilierilor locali, sau prin hotărâre a consiliului județean, în cazul președintelui și vicepreședintelui acestuia și al consilierilor județeni.  +  Articolul 77(1) Consilierii județeni și consilierii locali nu pot lua parte la deliberarea și adoptarea de hotărâri dacă au un interes personal în problema supusă dezbaterii.(2) În situațiile prevăzute la alin. (1), consilierii locali și consilierii județeni sunt obligați să anunțe, la începutul dezbaterilor, interesul personal pe care îl au în problema respectiva.(3) Anunțarea interesului personal și abținerea de la vot se consemnează în mod obligatoriu în procesul-verbal al ședinței.(4) Prin excepție de la prevederile alin. (1), consilierii județeni și consilierii locali pot lua parte la votul consiliului local, respectiv al consiliului județean, dacă se află în una dintre situațiile prevăzute de art. 57 alin. (4^1) și art. 101 alin. (3^1) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare. (la 01-04-2017, Articolul 77 din Capitolul VIII a fost completat de Articolul II din LEGEA nr. 32 din 27 martie 2017, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 214 din 29 martie 2017 )  +  Articolul 78Registrul de interese are caracter public, putând fi consultat de către orice persoana, în condițiile prevăzute de Legea nr. 544/2001 privind liberul acces la informațiile de interes public.  +  Articolul 79(1) Declarația privind interesele personale se depune după cum urmează: (la 04-06-2019, Partea introductivă a alineatului (1) din Articolul 79 , Capitolul VIII a fost modificată de Punctul 8, Articolul III din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 40 din 3 iunie 2019, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 446 din 04 iunie 2019 ) a) în termen de 15 zile de la data declarării consiliului ca legal constituit, în cazul consilierilor județeni și al consilierilor locali;b) în termen de 15 zile de la depunerea jurământului, în cazul primarilor și președinților consiliilor județene; (la 04-06-2019, Litera b) din Alineatul (1) , Articolul 79 , Capitolul VIII a fost modificată de Punctul 8, Articolul III din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 40 din 3 iunie 2019, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 446 din 04 iunie 2019 ) c) în termen de 15 zile de la alegere, în cazul vicepreședinților consiliilor județene și al viceprimarilor. (la 04-06-2019, Litera c) din Alineatul (1) , Articolul 79 , Capitolul VIII a fost modificată de Punctul 8, Articolul III din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 40 din 3 iunie 2019, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 446 din 04 iunie 2019 ) (2) Aleșii locali în funcție la data intrării în vigoare a prezentei legi vor depune declarația în termen de 30 de zile de la publicarea în Monitorul Oficial al României, Partea I, a hotărârii Guvernului prevăzute la art. 74 alin. (4).  +  Articolul 80(1) Aleșii locali au obligația să reactualizeze declarația privind interesele personale la începutul fiecărui an, dar nu mai târziu de 1 februarie, dacă au intervenit modificări semnificative față de declarația anterioară.(2) Secretarul unității administrativ-teritoriale va transmite secretarului general al prefecturii, până la data de 1 martie a fiecărui an, un exemplar al declarațiilor reactualizate.  +  Articolul 81Hotărârile adoptate cu nerespectarea dispozițiilor art. 77 sunt nule de drept, potrivit dispozițiilor art. 47 alin. (2) din Legea nr. 215/2001, cu modificările și completările ulterioare.  +  Articolul 82(1) Nerespectarea declarației privind interesele personale în termenul prevăzut la art. 79 atrage suspendarea de drept a mandatului, până la depunerea declarației.(2) Refuzul depunerii declarației privind interesele personale atrage încetarea de drept a mandatului.(3) Suspendarea sau încetarea mandatului se constata prin hotărâre a consiliului local, respectiv județean.  +  Articolul 83Cadourile și orice beneficii materiale nedeclarate potrivit prevederilor art. 76 lit. j) sunt supuse confiscării.  +  Articolul 84Abrogat. (la 01-02-2014, Art. 84 a fost abrogat de pct. 2 al art. 154 din LEGEA nr. 187 din 24 octombrie 2012 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 757 din 12 noiembrie 2012. )  +  Capitolul IX Dispoziții finale  +  Articolul 85(1) Prezenta lege intră în vigoare la 60 de zile de la publicarea ei în Monitorul Oficial al României, Partea I.(2) La aceeași data se abrogă:a) art. 53, art. 60, alin. (2) al art. 72, art. 80 și alin. (2) al art. 103 din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 204 din 23 aprilie 2001, cu modificările și completările ulterioare;b) capitolul II din anexa nr. II/1 la Legea nr. 154/1998 privind sistemul de stabilire a salariilor de baza în sectorul bugetar și a indemnizațiilor pentru persoane care ocupa funcții de demnitate publică, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 266 din 16 iulie 1998, cu modificările ulterioare;c) orice alte Dispoziții contrare.(3) În termen de 60 de zile de la intrarea în vigoare a prezentei legi, regulamentele de organizare și funcționare a consiliilor locale și județene vor fi modificate și completate potrivit prevederilor acesteia.Aceasta lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 și ale art. 76 alin. (1) din CONSTITUȚIA României, republicată.
  președintele CAMEREI DEPUTAȚILOR
  VALER DORNEANU
  președintele SENATULUI
  NICOLAE VĂCĂROIU
  București, 28 septembrie 2004.Nr. 393.------