ORDONANTA nr. 42 din 29 ianuarie 2004 (*actualizata*)privind organizarea activităţii sanitar-veterinare şi pentru siguranţa alimentelor**)(actualizata până la data de 17 iunie 2004*)
EMITENT
  • GUVERNUL
  • ----------------*) Textul initial a fost publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 94 din 31 ianuarie 2004. Aceasta este forma actualizata de S.C. "Centrul Teritorial de Calcul Electronic" S.A. Piatra Neamt până la data de 17 iunie 2004, cu modificările şi completările aduse de LEGEA nr. 215 din 27 mai 2004.**) Titlul ordonantei a fost modificat de pct. 1 al art. I din LEGEA nr. 215 din 27 mai 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 531 din 14 iunie 2004.În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, şi al art. 1 pct. III.1 din Legea nr. 559/2003 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonante,Guvernul României adopta prezenta ordonanţă.  +  Capitolul I Dispozitii generale  +  Articolul 1Apararea sănătăţii animalelor, protectia animalelor, prevenirea transmiterii de boli de la animale la om, siguranţa alimentelor de origine animala destinate consumului uman, salubritatea furajelor pentru animale şi protectia mediului, în raport cu cresterea animalelor, constituie o problemă de stat şi o indatorire pentru toţi locuitorii tarii.  +  Articolul 2Persoanele fizice şi persoanele juridice proprietare sau detinatoare de animale vii ori material germinativ de origine animala, cele care produc, depozitează, colecteaza, transporta, proceseaza, intermediaza, pun pe piaţa, importa, exporta sau comercializeaza animale vii ori material germinativ de origine animala, produse şi subproduse de origine animala, produse medicinale veterinare, deseuri, subproduse de origine animala care nu sunt destinate consumului uman sau agenti patogeni de origine animala, produse şi materii utilizate în nutritia animalelor ori alte materii şi produse ce pot influenţa starea de sănătate a animalelor raspund pentru aplicarea şi respectarea intocmai a prevederilor legislaţiei sanitar-veterinare, în vederea asigurarii şi garantarii sănătăţii animalelor, a sănătăţii publice, protectiei animalelor, protectiei mediului şi a sigurantei alimentelor.---------------Art. 2 a fost modificat de pct. 2 al art. I din LEGEA nr. 215 din 27 mai 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 531 din 14 iunie 2004.  +  Articolul 3Statul sprijina activitatea de aparare a sănătăţii animalelor, de supraveghere, prevenire şi control al bolilor ce se pot transmite de la animale la om, prin asigurarea cadrului instituţional şi juridic, a resurselor financiare, a bazei tehnico-materiale necesare pentru desfăşurarea în condiţii optime a activităţilor din domeniul sanitar-veterinar.---------------Art. 3 a fost modificat de pct. 3 al art. I din LEGEA nr. 215 din 27 mai 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 531 din 14 iunie 2004.  +  Capitolul IIOrganizarea şi functionarea serviciilor sanitar-veterinare---------------Titlul Cap. II a fost modificat de pct. 4 al art. I din LEGEA nr. 215 din 27 mai 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 531 din 14 iunie 2004.  +  Articolul 4Serviciile sanitar-veterinare se organizeaza şi funcţionează ca sistem veterinar unic şi sunt structurate astfel: a) servicii sanitar-veterinare de stat - publice; b) activităţi sanitar-veterinare de libera practica.---------------Art. 4 a fost modificat de pct. 5 al art. I din LEGEA nr. 215 din 27 mai 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 531 din 14 iunie 2004.  +  Articolul 5Serviciile sanitar-veterinare de stat se organizeaza după o conceptie unitara, în sistem piramidal al fluxului de comanda, pe principiul teritorial, ca sector distinct şi autonom, având urmatoarea structura: a) Autoritatea Naţionala Sanitara Veterinara şi pentru Siguranţa Alimentelor, denumita în continuare Autoritatea, autoritatea centrala sanitar-veterinara şi pentru siguranţa alimentelor, care coordonează tehnic şi administrativ întreaga activitate a serviciilor sanitar-veterinare, organizeaza şi controlează efectuarea activităţilor sanitar-veterinare publice; b) institutele veterinare, autorităţi de referinţa la nivel naţional pentru domeniile de competenţa specifice acestora, cu personalitate juridica, în subordinea Autorităţii; c) directiile sanitar-veterinare şi pentru siguranţa alimentelor judetene şi a municipiului Bucureşti, autorităţi sanitar-veterinare şi pentru siguranţa alimentelor judetene şi a municipiului Bucureşti, cu personalitate juridica, în subordinea Autorităţii, care se infiinteaza prin reorganizarea direcţiilor sanitare veterinare judetene şi a municipiului Bucureşti, servicii publice descentralizate care funcţionează în subordinea Ministerului Agriculturii, Pădurilor şi Dezvoltării Rurale; d) circumscriptiile sanitar-veterinare zonale şi circumscriptiile sanitar-veterinare şi pentru siguranţa alimentelor, fără personalitate juridica, organizate în structura direcţiilor sanitarveterinare şi pentru siguranţa alimentelor judetene şi a municipiului Bucureşti; e) posturile de inspecţie la frontiera, fără personalitate juridica, organizate în structura Autorităţii.---------------Art. 5 a fost modificat de pct. 6 al art. I din LEGEA nr. 215 din 27 mai 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 531 din 14 iunie 2004.  +  Articolul 6 (1) Autoritatea se infiinteaza prin reorganizarea Agentiei Române pentru Siguranţa Alimentelor, a Agentiei Naţionale Sanitare Veterinare din cadrul Ministerului Agriculturii, Pădurilor şi Dezvoltării Rurale, precum şi a unor servicii care funcţionează în structura Ministerului Agriculturii, Pădurilor şi Dezvoltării Rurale. (2) Unitatile care funcţionează în subordinea Autorităţii sunt prevăzute în anexa nr. 2. (3) Autoritatea preia drepturile, oblibaţiile, competentele, personalul şi resursele financiare ale Agentiei Naţionale Sanitare Veterinare şi ale Agentiei Române pentru Siguranţa Alimentelor.---------------Art. 6 a fost modificat de pct. 7 al art. I din LEGEA nr. 215 din 27 mai 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 531 din 14 iunie 2004.  +  Articolul 6^1 (1) Autoritatea funcţionează ca organ de specialitate al administraţiei publice centrale, cu personalitate juridica, în subordinea Guvernului şi în coordonarea primuluiministru, prin Cancelaria Primului-Ministru. (2) Finantarea Autorităţii se asigura din venituri proprii şi alocatii de la bugetul de stat.---------------Art. 6^1 a fost introdus de pct. 8 al art. I din LEGEA nr. 215 din 27 mai 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 531 din 14 iunie 2004.  +  Articolul 6^2Autoritatea are drept scop: a) apararea sănătăţii animalelor, protectia animalelor, prevenirea transmiterii de boli de la animale la om, siguranţa alimentelor de origine animala destinate consumului uman, salubritatea furajelor pentru animale şi protectia mediului, în raport cu cresterea animalelor, identificarea şi inregistrarea animalelor; b) realizarea sigurantei alimentelor, de la producerea materiilor prime până la distribuirea alimentelor către consumator.---------------Art. 6^2 a fost introdus de pct. 8 al art. I din LEGEA nr. 215 din 27 mai 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 531 din 14 iunie 2004.  +  Articolul 6^3Autoritatea are urmatoarele atribuţii principale: a) organizeaza serviciile sanitar-veterinare de stat şi stabileste necesitatile de finanţare ale acestora; b) organizeaza activităţile sanitar-veterinare publice pe intregul teritoriu al tarii, după o conceptie unitara, pentru asigurarea sănătăţii animalelor, a sănătăţii publice, protectiei animalelor, protectiei mediului şi a sigurantei alimentelor; c) stabileste atribuţiile şi responsabilitatile serviciilor sanitarveterinare de stat; d) elaboreaza şi promovează, în colaborare cu alte autorităţi abilitate implicate, cadrul legal în domeniul sigurantei şi calităţii alimentelor; e) participa la activitatea de standardizare, gradare şi calificare a produselor alimentare; f) organizeaza activitatea în domeniul sigurantei şi calităţii alimentelor, în colaborare cu alte autorităţi abilitate implicate, conform limitelor de competenţa legale; g) realizează, în colaborare cu alte autorităţi abilitate implicate, sistemul de analiza, gestionare şi comunicare a riscului în domeniul sigurantei şi calităţii alimentelor; h) emite avize stiintifice şi acorda asistenţa tehnica şi stiintifica privind legislatia naţionala şi comunitara în domeniile care au o influenţa directa sau indirecta asupra sigurantei alimentelor şi a hranei pentru animale. Furnizeaza informaţii independente referitoare la toate problemele din aceste domenii şi comunică riscurile; i) contribuie la realizarea unui nivel ridicat de protecţie a vietii şi sănătăţii umane, ţinând seama de sănătatea şi bunastarea animalelor, sănătatea plantelor şi protectia mediului; j) colecteaza şi analizeaza datele pentru a permite caracterizarea şi monitorizarea riscurilor care au o influenţa directa sau indirecta asupra sigurantei alimentelor şi în domeniul hranei pentru animale; k) acorda consultanţă stiintifica şi asistenţa tehnica şi stiintifica privind nutritia umana, ţinând seama de prevederile legislaţiei naţionale şi comunitare, emite avize stiintifice cu privire la probleme legate de sănătatea şi bunastarea animalelor şi sănătatea plantelor, precum şi avize stiintifice privind produsele, altele decat alimentele şi hrana pentru animale, în legătură cu organismele modificate genetic, astfel cum sunt definite prin Ordonanţa Guvernului nr. 49/2000privind regimul de obtinere, testare, utilizare şi comercializare a organismelor modificate genetic prin tehnicile biotehnologiei moderne, precum şi a produselor rezultate din acestea, aprobata cu modificari şi completari prin Legea nr. 214/2002; l) emite avize stiintifice care servesc drept baza stiintifica pentru elaborarea şi adoptarea de măsuri în domeniile ce privesc obiectul sau de activitate; m) elaboreaza proiecte de acte normative în vederea indeplinirii atribuţiilor specifice.---------------Art. 6^3 a fost introdus de pct. 8 al art. I din LEGEA nr. 215 din 27 mai 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 531 din 14 iunie 2004.  +  Articolul 6^4 (1) Autoritatea funcţionează în cooperare cu Ministerul Agriculturii, Pădurilor şi Dezvoltării Rurale, Ministerul Sănătăţii şi Autoritatea Naţionala pentru Protectia Consumatorilor, precum şi cu celelalte autorităţi naţionale ce au competente executive în domeniul sigurantei alimentelor. (2) Autoritatea coopereaza cu Autoritatea Europeana pentru Siguranţa Alimentara, cu instituţiile similare comunitare şi din statele membre, precum şi cu instituţiile similare internationale.---------------Art. 6^4 a fost introdus de pct. 8 al art. I din LEGEA nr. 215 din 27 mai 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 531 din 14 iunie 2004.  +  Articolul 6^5 (1) În indeplinirea atribuţiilor sale Autoritatea constituie structura de contact cu Autoritatea Europeana pentru Siguranţa Alimentara şi acţionează pe bază de autonomie functionala şi decizionala conform angajamentelor asumate de România. (2) În cadrul Autorităţii funcţionează Secretariatul operational pentru Codex Alimentarius, condus de preşedintele Autorităţii.---------------Art. 6^5 a fost introdus de pct. 8 al art. I din LEGEA nr. 215 din 27 mai 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 531 din 14 iunie 2004.  +  Articolul 6^6 (1) Autoritatea este condusa de un presedinte cu rang de secretar de stat, numit prin decizie a primului-ministru pe o perioadă de 5 ani. (2) În exercitarea atribuţiilor care îi revin preşedintele emite ordine şi instrucţiuni, în condiţiile legii. (3) Preşedintele este sprijinit în activitatea sa de un consiliu ştiinţific şi un consiliu consultativ, fără personalitate juridica. (4) Preşedintele Autorităţii este ordonator principal de credite.---------------Art. 6^6 a fost introdus de pct. 8 al art. I din LEGEA nr. 215 din 27 mai 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 531 din 14 iunie 2004.  +  Articolul 6^7Secretarul general al Autorităţii este numit prin decizie a primului-ministru. Atribuţiile sale sunt stabilite prin ordin al presedintelui Autorităţii.---------------Art. 6^7 a fost introdus de pct. 8 al art. I din LEGEA nr. 215 din 27 mai 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 531 din 14 iunie 2004.  +  Articolul 6^8 (1) Consiliul ştiinţific este format din minimum 7 personalitati recunoscute în domeniile de competenţa ale Autorităţii. (2) Componenta şi regulamentul de organizare şi functionare ale Consiliului ştiinţific se aproba prin ordin al presedintelui, în termen de 15 zile de la numirea acestuia.---------------Art. 6^8 a fost introdus de pct. 8 al art. I din LEGEA nr. 215 din 27 mai 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 531 din 14 iunie 2004.  +  Articolul 6^9 (1) Consiliul consultativ este format din reprezentanti ai ministerelor, ai altor autorităţi ale administraţiei publice competente în domeniul sanitar-veterinar şi pentru siguranţa alimentelor şi reprezentanti ai societatii civile. (2) Consiliul consultativ este prezidat de preşedintele Autorităţii. (3) Componenta şi regulamentul de organizare şi functionare ale Consiliului consultativ se aproba prin ordin al presedintelui, în termen de 15 zile de la numirea acestuia. (4) Membrii Consiliului ştiinţific beneficiaza de o indemnizatie de participare de maximum 20% din indemnizatia bruta a presedintelui Autorităţii.---------------Art. 6^9 a fost introdus de pct. 8 al art. I din LEGEA nr. 215 din 27 mai 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 531 din 14 iunie 2004.  +  Articolul 7 (1) Autoritatea are în structura sa urmatoarele direcţii generale: a) Directia generală sanitara veterinara, condusa de un director general - medic veterinar; b) Directia generală pentru siguranţa alimentelor, condusa de un director general; c) Directia generală pentru inspecţie, control, inspecţie la frontiera şi coordonarea institutelor veterinare, condusa de un director general; d) Directia generală economica, administrativa, juridica şi relatii internationale, condusa de un director general. (2) Directorii generali ai direcţiilor generale sunt numiti, în condiţiile legii, prin ordin al presedintelui Autorităţii. (3) În exercitarea atribuţiilor sale directorul general al Directiei generale sanitare veterinare emite decizii tehnice şi poate dispune măsuri urgente în cazul unor situaţii deosebite în domeniul sanitar-veterinar.---------------Art. 7 a fost modificat de pct. 9 al art. I din LEGEA nr. 215 din 27 mai 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 531 din 14 iunie 2004.  +  Articolul 7^1 (1) Autoritatea îşi desfăşoară activitatea conform principiilor independentei, transparentei, confidentialitatii, accesului la documente şi informaţii în condiţiile legii. (2) Autoritatea prezinta anual Guvernului un raport privind activitatea desfăşurată, care include bilantul rezultatelor.---------------Art. 7^1 a fost introdus de pct. 10 al art. I din LEGEA nr. 215 din 27 mai 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 531 din 14 iunie 2004.  +  Articolul 8 (1) Medicii veterinari oficiali sunt medicii veterinari din cadrul Autorităţii, institutelor veterinare şi direcţiilor sanitarveterinare şi pentru siguranţa alimentelor judetene şi a municipiului Bucureşti. (2) Medicii veterinari care îşi desfăşoară activitatea în structura altor ministere au atribuţii şi competente de medic veterinar oficial şi pot fi trecuti, cu acordul părţilor, în structura Autorităţii.---------------Art. 8 a fost modificat de pct. 11 al art. I din LEGEA nr. 215 din 27 mai 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 531 din 14 iunie 2004.  +  Capitolul IIIAtribuţii şi competente ale serviciilor sanitar-veterinare de stat---------------Titlul Cap. III a fost modificat de pct. 12 al art. I din LEGEA nr. 215 din 27 mai 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 531 din 14 iunie 2004.  +  Articolul 9Domeniile de competenţa ale serviciilor sanitarveterinare de stat sunt: a) stabilirea obligaţiilor şi responsabilitatilor persoanelor fizice şi juridice în domeniul sanitar-veterinar; b) stabilirea obligaţiilor şi responsabilitatilor instituţiilor şi organelor administraţiei publice în domeniul sanitar-veterinar; c) autorizarea, omologarea şi acreditarea în domeniul sanitarveterinar; d) sistemul informatic sanitar-veterinar naţional; e) autoevaluarea serviciilor sanitar-veterinare; f) definirea termenilor tehnici utilizati în domeniul sanitarveterinar, prevăzuţi în anexa nr. 1; g) sănătatea animalelor: calificarea statusului de sănătate a animalelor, certificarea sanitar-veterinara, masurile de protecţie, notificarea veterinara, declararea bolilor, controlul bolilor la animale şi prevenirea transmiterii acestora de la animale la om; h) sănătatea publică veterinara; i) identificarea şi inregistrarea animalelor; j) stabilirea cerințelor sanitar-veterinare şi controlul producerii, miscarii interne, punerii pe piaţa, comerţului, importului, tranzitului şi exportului de animale vii, material germinativ de origine animala, produse şi subproduse supuse supravegherii şi controlului sanitar-veterinar; k) nutritia animalelor, furajele medicamentate şi aditivii furajeri; l) stabilirea cerințelor sanitar-veterinare pentru protectia şi bunastarea animalelor şi controlul aplicarii acestora; m) inspecţia şi controalele sanitar-veterinare; n) cerinţele sanitar-veterinare pentru activitatea de reproductie a animalelor; o) stabilirea cheltuielilor în domeniul sanitar-veterinar; p) elaborarea şi punerea în aplicare a sistemului de instruire în domeniul sanitar-veterinar; q) stabilirea necesitatilor de investitii şi dotare în domeniul sanitar-veterinar.---------------Art. 9 a fost modificat de pct. 13 al art. I din LEGEA nr. 215 din 27 mai 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 531 din 14 iunie 2004.  +  Articolul 10Autoritatea are urmatoarele atribuţii: a) organizeaza activităţile sanitar-veterinare publice pe intregul teritoriu al tarii, după o conceptie unitara, pentru asigurarea sănătăţii animalelor, a sănătăţii publice, protectiei animalelor, protectiei mediului şi a sigurantei alimentelor; b) elaboreaza norme sanitar-veterinare care se aproba prin ordin al presedintelui Autorităţii, pentru domeniile de competenţa ale serviciilor sanitar-veterinare, unice şi obligatorii pentru persoanele fizice şi juridice prevăzute la art. 2; c) controlează aplicarea normelor sanitar-veterinare; d) stabileste responsabilitatile generale ale medicilor veterinari; e) stabileste drepturile şi oblibaţiile medicilor veterinari oficiali; f) stabileste drepturile şi oblibaţiile medicilor veterinari de libera practica împuterniciţi pentru efectuarea unor activităţi sanitar-veterinare publice; g) participa la elaborarea sau avizarea convenţiilor şi acordurilor privind colaborarea în domeniul sanitar-veterinar; h) împreună cu Ministerul Sănătăţii raspunde de organizarea şi aplicarea masurilor necesare pentru prevenirea şi combaterea bolilor comune omului şi animalelor, precum şi pentru siguranţa alimentelor de origine animala; i) organizeaza, coordonează, gestioneaza şi controlează activitatea privind identificarea şi inregistrarea animalelor; j) organizeaza, coordonează, gestioneaza şi controlează activitatea posturilor de inspecţie la frontiera; k) organizeaza şi asigura functionarea sistemului informatic sanitar-veterinar naţional şi conectarea acestuia la sistemul informatic sanitar-veterinar al Uniunii Europene; l) elaboreaza regulamentele de organizare şi functionare ale serviciilor sanitar-veterinare de stat şi stabileste atribuţiile şi responsabilitatile acestora; m) organizeaza şi controlează activităţile sanitar-veterinare publice efectuate de medicii veterinari de libera practica împuterniciţi; n) stabileste cerinţele sanitar-veterinare; o) elaboreaza programele naţionale în domeniul sanitarveterinar, aprobate prin ordin al presedintelui Autorităţii.---------------Art. 10 a fost modificat de pct. 14 al art. I din LEGEA nr. 215 din 27 mai 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 531 din 14 iunie 2004.  +  Articolul 11Drepturile şi competentele Autorităţii sunt urmatoarele: a) are acces liber, pentru a-şi exercită competentele specifice, în obiectivele prevăzute la art. 18 alin. (1), precum şi în alte locuri ce sunt supuse supravegherii şi controlului sanitar-veterinar; b) solicita prezentarea şi verificarea oricăror documente, date şi informaţii relevante, referitoare la obiectivele prevăzute la art. 18 alin. (1); c) dispune măsuri de protecţie şi restrictie privind animalele vii, materialul germinativ de origine animala, produsele şi subprodusele supuse supravegherii şi controlului sanitar-veterinar din obiectivele prevăzute la art. 18 alin. (1); d) suspenda sau interzice functionarea obiectivelor prevăzute la art. 18 alin. (1); e) impune măsuri de restrictie privind miscarea şi certificarea sanitar-veterinara pentru animale vii, material germinativ de origine animala, produse şi subproduse supuse supravegherii şi controlului sanitar-veterinar ce se afla în obiectivele prevăzute la art. 18 alin. (1); f) limiteaza sau interzice comertul, importul, producerea sau punerea pe piaţa, exportul şi tranzitul de animale vii, material germinativ de origine animala, produse şi subproduse supuse supravegherii şi controlului sanitar-veterinar; g) recolteaza probe destinate examenelor de laborator, pentru elucidarea unor factori de risc privind sănătatea animalelor, sănătatea publică, protectia animalelor, protectia mediului şi siguranţa alimentelor; h) verifica dacă personalul angajat al obiectivelor prevăzute la art. 18 alin. (1) respecta cerinţele sanitar-veterinare privind sănătatea animalelor, sănătatea publică, protectia animalelor, protectia mediului şi siguranţa alimentelor; i) inspecteaza şi controlează conformitatea cu cerinţele sanitar-veterinare pentru obiectivele prevăzute la art. 18 alin. (1); j) dispune punerea sub sechestru veterinar sau uciderea animalelor ori punerea sub sechestru veterinar, confiscarea şi distrugerea produselor şi subproduselor supuse supravegherii şi controlului sanitar-veterinar; k) aplica sancţiuni contraventionale în cazul savarsirii unor fapte care constituie contraventii la legislatia sanitar-veterinara; l) solicita organelor administraţiei publice centrale şi locale aplicarea masurilor legale în caz de necesitate sau de risc iminent pentru sănătatea animalelor, sănătatea publică, protectia animalelor, protectia mediului şi siguranţa alimentelor.---------------Art. 11 a fost modificat de pct. 15 al art. I din LEGEA nr. 215 din 27 mai 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 531 din 14 iunie 2004.  +  Articolul 12În vederea realizării activităţilor sanitar-veterinare publice, în limitele de competenţa ale serviciilor sanitar-veterinare de stat, Autoritatea colaboreaza cu autorităţile administraţiei publice centrale şi locale, cu asociaţiile şi patronatele din domeniul agricol şi industria farmaceutica, cu reprezentantii societatii civile şi cu organizaţiile internationale din domeniul sanitar-veterinar.---------------Art. 12 a fost modificat de pct. 16 al art. I din LEGEA nr. 215 din 27 mai 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 531 din 14 iunie 2004.  +  Articolul 12^1Atribuţiile Autorităţii în domeniul sigurantei alimentelor sunt stabilite şi prin legislatia specifică.---------------Art. 12^1 a fost introdus de pct. 17 al art. I din LEGEA nr. 215 din 27 mai 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 531 din 14 iunie 2004.  +  Capitolul IV Oblibaţiile medicilor veterinari  +  Articolul 13În exercitarea profesiunii medicii veterinari au urmatoarele obligaţii: a) sa anunte de urgenta autoritatea sanitar-veterinara şi pentru siguranţa alimentelor despre orice suspiciune privind aparitia unei boli supuse notificarii obligatorii, conform legii, precum şi a oricărui risc privind sănătatea animalelor, sănătatea publică, bunastarea şi protectia animalelor, protectia mediului şi siguranţa alimentelor; b) sa ia masurile de urgenta prevăzute de lege, pentru a preveni şi a opri difuzarea unor boli transmisibile ale animalelor sau a oricărui risc de natura a afecta sănătatea animalelor şi sănătatea publică, protectia animalelor, protectia mediului şi siguranţa alimentelor; c) sa participe, la solicitarea directiei sanitar-veterinare şi pentru siguranţa alimentelor judetene, respectiv a municipiului Bucureşti, sau, după caz, a Autorităţii, la acţiuni de eradicare a unor boli transmisibile ale animalelor sau la cele de control în cazul izbucnirii unor boli transmisibile emergente pentru România; d) sa dispună respectarea perioadelor de asteptare şi intrerupere, referitoare la eliminarea sau prezenta de reziduuri la animale vii, în produse ori subproduse de origine animala destinate consumului uman; e) sa inregistreze şi sa pastreze, pentru o perioadă stabilita de Autoritate, un registru cu activitatea desfăşurată şi evidenta modului de prescriere, distribuire şi utilizare a produselor medicinale veterinare, a aditivilor furajeri şi a furajelor medicamentate; f) sa pastreze confidentialitatea asupra oricăror fapte, informaţii sau documente de care iau cunoştinţa în exercitarea activităţilor, pentru care exista drepturi de autor, protecţie de confidentialitate comerciala sau dacă utilizarea acestor date este licentiata.---------------Art. 13 a fost modificat de pct. 18 al art. I din LEGEA nr. 215 din 27 mai 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 531 din 14 iunie 2004.  +  Articolul 14 (1) Medicii veterinari oficiali au urmatoarele obligaţii principale: a) dispun aplicarea prevederilor legislaţiei sanitar-veterinare, controlează respectarea acestora şi efectueaza activităţile sanitar-veterinare publice ce intră în responsabilitatea lor; b) dispun masurile necesare şi supraveghează aplicarea acestora de către persoanele fizice şi juridice, pentru apararea şi îmbunătăţirea sănătăţii animalelor, protectia sănătăţii publice, protectia animalelor, protectia mediului şi siguranţa alimentelor; c) dispun fără intarziere masurile necesare, până la clarificarea oricăror suspiciuni referitoare la aparitia unei boli sau a unui element de risc în relaţie cu sănătatea animalelor, sănătatea publică, protectia animalelor, protectia mediului şi siguranţa alimentelor; d) dispun masurile necesare pentru precizarea cauzelor imbolnavirilor şi controlează aplicarea masurilor specifice în vederea controlului şi eradicarii bolilor transmisibile ale animalelor şi zoonozelor; e) participa la evaluarea costurilor de compensare, în cazul taierii sau uciderii de animale vii, a celor de ecarisare şi procesare a deseurilor animaliere, de dezinfectie, deratizare şi dezinsectie, de confiscare sau distrugere de material germinativ de origine animala ori de produse şi subproduse supuse supravegherii şi controlului sanitar-veterinar; f) asigura controlul produselor şi subproduselor de origine animala destinate consumului uman, precum şi al celor ce nu sunt destinate acestui scop, al materiilor furajere utilizate în nutritia animalelor şi al produselor medicinale veterinare, în toate fazele de producere, depozitare, colectare, transport, procesare, intermediere, punere pe piaţa, şi al celor ce fac obiectul importului, exportului, tranzitului şi comerţului; g) participa la cursuri de instruire în domeniul sanitar-veterinar. (2) Masurile stabilite de medicii veterinari oficiali în exercitarea atribuţiilor şi responsabilitatilor lor sunt obligatorii pentru toate persoanele fizice şi juridice care desfăşoară activităţi ce intra sub incidenţa competentelor serviciilor sanitar-veterinare. (3) Drepturile specifice ale medicilor veterinari oficiali sunt conferite de competentele autorităţii sanitar-veterinare şi pentru siguranţa alimentelor, prevăzute la art. 11. (4) În functie de strategia naţionala în domeniul sanitarveterinar, Autoritatea poate stabili şi alte drepturi şi obligaţii ale medicilor veterinari oficiali.---------------Art. 14 a fost modificat de pct. 19 al art. I din LEGEA nr. 215 din 27 mai 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 531 din 14 iunie 2004.  +  Articolul 15 (1) Medicii veterinari de libera practica împuterniciţi au oblibaţiile prevăzute la art. 13, precum şi cele ce rezultă din contractele pentru efectuarea unor activităţi sanitarveterinare publice, incheiate cu directiile sanitar-veterinare şi pentru siguranţa alimentelor judetene şi a municipiului Bucureşti. (2) Pentru efectuarea unor activităţi sanitar-veterinare cuprinse în Programul acţiunilor de supraveghere, prevenire şi control al bolilor la animale, al celor transmisibile de la animale la om, protectia animalelor şi protectia mediului, a acţiunilor privind identificarea şi inregistrarea animalelor, precum şi a altor acţiuni prevăzute în alte programe naţionale, pe care Autoritatea trebuie să le puna în aplicare, directiile sanitar-veterinare şi pentru siguranţa alimentelor judetene şi a municipiului Bucureşti pot angaja personal sanitar-veterinar propriu sau pot incheia contracte cu medicii veterinari, organizaţi în condiţiile legii. (3) Numărul posturilor pentru personalul sanitar-veterinar propriu, pentru fiecare direcţie sanitar-veterinara şi pentru siguranţa alimentelor judeteana, respectiv a municipiului Bucureşti, se aproba prin ordin al presedintelui Autorităţii. (4) Activităţile de asistenţa medical-veterinara sunt asigurate în exclusivitate de serviciile medicale sanitar-veterinare particulare.---------------Art. 15 a fost modificat de pct. 20 al art. I din LEGEA nr. 215 din 27 mai 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 531 din 14 iunie 2004.  +  Capitolul VOblibaţiile şi responsabilitatile în domeniul sanitar-veterinar---------------Titlul Cap. V a fost modificat de pct. 21 al art. I din LEGEA nr. 215 din 27 mai 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 531 din 14 iunie 2004.  +  Articolul 16Persoanele fizice şi persoanele juridice prevăzute la art. 2 au urmatoarele obligaţii: a) sa anunte directiei sanitar-veterinare şi pentru siguranţa alimentelor judetene sau a municipiului Bucureşti începerea ori sistarea activităţilor supuse supravegherii şi controlului sanitarveterinar; b) să asigure sprijinul necesar autorităţilor sanitar-veterinare şi pentru siguranţa alimentelor pentru realizarea atribuţiilor şi responsabilitatilor acestora; c) să permită accesul liber, permanent şi nerestrictionat al autorităţilor sanitar-veterinare şi pentru siguranţa alimentelor pentru efectuarea inspecţiilor, controalelor, verificărilor sau examinarilor în obiectivele prevăzute la art. 18 alin. (1); d) să ofere autorităţilor sanitar-veterinare şi pentru siguranţa alimentelor asistenţa necesară în timpul controalelor, inspecţiilor, verificărilor şi examinarilor pe care le intreprind pentru realizarea obiectivelor, atribuţiilor şi responsabilitatilor acestora; e) sa anunte fără intarziere autorităţile sanitar-veterinare şi pentru siguranţa alimentelor locale şi administratia publică locala despre aparitia oricarei suspiciuni sau imbolnaviri a animalelor, iar până la sosirea medicului veterinar, sa izoleze animalele bolnave, moarte, ucise ori taiate, fiind interzisa folosirea sau comercializarea carnii şi a altor produse şi subproduse provenite de la aceste animale, fără aprobarea autorităţii sanitar-veterinare şi pentru siguranţa alimentelor locale; f) sa anunte autorităţilor sanitar-veterinare şi pentru siguranţa alimentelor locale, în termenul stabilit de prevederile legale specifice, despre intrarea/ieşirea de animale în/din localităţi, înstrăinarea şi dobandirea de animale, dispariţia, moartea, taierea de animale, precum şi orice alte evenimente privind miscarea animalelor; g) sa sprijine autorităţile sanitar-veterinare şi pentru siguranţa alimentelor în efectuarea acţiunilor sanitar-veterinare de interes public; h) să prezinte animalele pentru efectuarea acţiunilor sanitarveterinare de interes public, la locul, data şi ora stabilite de medicul veterinar oficial sau de medicul veterinar de libera practica imputernicit; i) să respecte masurile stabilite de autoritatea sanitarveterinara şi pentru siguranţa alimentelor; j) sa anunte autoritatea sanitar-veterinara şi pentru siguranţa alimentelor locala şi să solicite certificatul de sănătate animala şi de transport ori alte documente necesare în vederea miscarii sau transportului de animale vii, material germinativ de origine animala, produse şi subproduse supuse supravegherii şi controlului sanitar-veterinar; k) sa trimita autorităţii sanitar-veterinare şi pentru siguranţa alimentelor, la solicitarea acesteia, copii ale documentelor şi certificatelor ce însoţesc animalele vii, materialul germinativ de origine animala, produsele şi subprodusele supuse supravegherii şi controlului sanitar-veterinar; l) să respecte interdicţiile şi restrictiile stabilite de autoritatea sanitar-veterinara şi pentru siguranţa alimentelor privind activităţile prevăzute la art. 2; m) sa puna pe piaţa, sa importe, sa exporte şi sa comercializeze numai animale vii, material germinativ de origine animala, produse şi subproduse provenite de la animale, pentru care, dacă au fost tratate cu produse medicinale veterinare, s-au respectat perioadele de asteptare sau de intrerupere; n) să respecte masurile de interdictie şi restrictie pentru produse medicinale veterinare şi pentru produse şi materii utilizate în nutritia animalelor, pentru unele substante interzise sau neautorizate a fi administrate animalelor ori a fi folosite în relaţie cu produsele de origine animala; o) sa puna la dispoziţie autorităţilor sanitar-veterinare şi pentru siguranţa alimentelor animalele vii sau materialul germinativ de origine animala, produsele şi subprodusele de origine animala, produsele medicinale veterinare, deseurile, subprodusele de origine animala care nu sunt destinate consumului uman sau agentii patogeni de origine animala, produsele şi materiile utilizate în nutritia animalelor ori alte materii şi produse ce pot influenţa starea de sănătate a animalelor, în vederea examinarii şi testarii acestora, pentru depistarea unor substante interzise sau neautorizate a fi utilizate în scopuri sanitar-veterinare; p) să respecte masurile de interzicere sau restrictionare privind punerea pe piaţa, importul, exportul, tranzitul şi comertul cu produse şi subproduse ce nu sunt destinate consumului uman sau sunt improprii consumului uman ori pentru nutritia animalelor, precum şi dispozitiile autorităţii sanitar-veterinare şi pentru siguranţa alimentelor de distrugere a produselor şi subproduselor ce nu sunt destinate consumului uman sau sunt improprii consumului uman ori pentru nutritia animalelor, ce pot constitui un risc potenţial pentru sănătatea animalelor, sănătatea publică, protectia animalelor, protectia mediului şi siguranţa alimentelor; q) să aplice normele sanitar-veterinare privind cerinţele de zooigiena, de adapostire, ingrijire, de reproductie şi utilizare rationala a animalelor, precum şi masurile suplimentare stabilite de autorităţile sanitar-veterinare şi pentru siguranţa alimentelor în aceste domenii; r) să aplice masurile sanitar-veterinare pentru prevenirea bolilor animalelor, precum şi pentru controlul şi eradicarea sau prevenirea difuzarii acestora în teritoriu; s) sa intretina în buna stare de functionare şi igiena, cu respectarea stricta a regulilor sanitar-veterinare, obiectivele prevăzute la art. 18 alin. (1), mijloacele pentru transportul animalelor vii, materialului germinativ de origine animala, produselor şi subproduselor supuse supravegherii şi controlului sanitar-veterinar; s) sa pastreze, în limitele de timp stabilite de autoritatea sanitar-veterinara şi pentru siguranţa alimentelor, certificatele şi documentele ce atesta sau certifica starea de sănătate a animalelor vii, a materialului germinativ de origine animala sau a produselor şi subproduselor supuse supravegherii şi controlului sanitar-veterinar; t) să respecte masurile de suspendare sau retragere de pe piaţa a produselor medicinale veterinare, stabilite de autoritatea sanitar-veterinara şi pentru siguranţa alimentelor, şi sa puna la dispoziţie acesteia documentele şi produsele respective, pentru examinarea acestora, inclusiv prin prelevare de probe pentru examene de laborator; t) să se conformeze cerințelor sanitar-veterinare stabilite prin ordin al presedintelui Autorităţii.---------------Art. 16 a fost modificat de pct. 22 al art. I din LEGEA nr. 215 din 27 mai 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 531 din 14 iunie 2004.  +  Articolul 17Autorităţile administraţiei publice centrale şi locale au obligaţia sa colaboreze şi sa sprijine medicii veterinari oficiali şi medicii veterinari de libera practica împuterniciţi în exercitarea competentelor specifice domeniului sanitar-veterinar.---------------Art. 17 a fost modificat de pct. 23 al art. I din LEGEA nr. 215 din 27 mai 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 531 din 14 iunie 2004.  +  Capitolul VIAutorizarea, omologarea şi acreditarea în domeniul sanitar-veterinar---------------Titlul Cap. VI a fost modificat de pct. 24 al art. I din LEGEA nr. 215 din 27 mai 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 531 din 14 iunie 2004.  +  Articolul 18 (1) Functionarea exploatatiilor de animale, a fermelor de carantina, a celor cu animale de vanat, parcurilor, rezervatiilor naţionale şi gradinilor zoologice, pasunilor şi taberelor de vara, aglomerarilor temporare de animale, statiilor de incubaţie a oualor, precum şi a unităţilor care produc, depozitează, colecteaza, transporta, proceseaza, intermediaza, pun pe piaţa, importa, exporta sau comercializeaza animale vii, material germinativ de origine animala, produse şi subproduse de origine animala destinate consumului uman, produse medicinale veterinare, deseuri, subproduse de origine animala care nu sunt destinate consumului uman sau agenti patogeni de origine animala, produse şi materii utilizate în nutritia animalelor ori alte materii şi produse ce pot influenţa starea de sănătate a animalelor este permisa numai dacă sunt autorizate de către directiile sanitar-veterinare şi pentru siguranţa alimentelor judetene, respectiv a municipiului Bucureşti, ori, după caz, de către Autoritate şi au asigurate supravegherea şi controlul sanitar-veterinar, în condiţiile legii. (2) Autorităţile sanitar-veterinare şi pentru siguranţa alimentelor autorizeaza unitatile prevăzute la alin. (1) numai dacă acestea indeplinesc cerinţele prevăzute de legislatia sanitar-veterinara în vigoare. (3) Autoritatea autorizeaza, în condiţiile legii, unitatile prevăzute la alin. (1) care efectueaza activităţi de export. (4) Autoritatea sanitar-veterinara şi pentru siguranţa alimentelor participa în comisiile de omologare şi acreditare pentru domeniul sanitar-veterinar, în condiţiile legii. (5) Pentru eliberarea autorizaţiilor, avizelor şi certificatelor sanitar-veterinare se stabilesc taxele prevăzute în anexele nr. 3, 4 şi 5, care se platesc anticipat, se constituie ca venit la bugetul de stat şi se actualizeaza periodic, în functie de rata inflatiei, prin hotărâre a Guvernului, la propunerea Autorităţii împreună cu Ministerul Finanţelor Publice. (6) Autoritatea va elabora norme sanitar-veterinare privind cerinţele specifice pe care trebuie să le indeplineasca obiectivele prevăzute la alin. (1) în vederea autorizarii pentru activităţile supuse autorizarii sanitar-veterinare, care se aproba prin ordin al presedintelui Autorităţii.---------------Art. 18 a fost modificat de pct. 25 al art. I din LEGEA nr. 215 din 27 mai 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 531 din 14 iunie 2004.  +  Articolul 19 (1) Functionarea unităţilor de taiere a animalelor, de colectare, prelucrare, procesare, depozitare, transport şi valorificare a produselor şi subproduselor de origine animala, stabilite prin ordin al presedintelui Autorităţii, este permisa numai dacă sunt autorizate şi au asigurata asistenţa tehnica sanitarveterinara de stat, în condiţiile legislaţiei sanitar-veterinare. (2) Asistenţa tehnica sanitar-veterinara prevăzută la alin. (1) se asigura de personalul sanitar-veterinar angajat, în condiţiile legii, pe perioada determinata, de către directiile sanitar-veterinare şi pentru siguranţa alimentelor judetene şi a municipiului Bucureşti, în baza tarifelor stabilite conform art. 48.---------------Art. 19 a fost modificat de pct. 26 al art. I din LEGEA nr. 215 din 27 mai 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 531 din 14 iunie 2004.  +  Capitolul VIICerinţe sanitar-veterinare şi controale de sănătate pentru animale vii şi material germinativ de origine animala---------------Titlul Cap. VII a fost modificat de pct. 27 al art. I din LEGEA nr. 215 din 27 mai 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 531 din 14 iunie 2004.  +  Articolul 20 (1) În vederea certificării miscarii animalelor şi a aplicarii conceptului de zonare şi regionalizare, autoritatea sanitar-veterinara şi pentru siguranţa alimentelor judeteana, respectiv a municipiului Bucureşti, defineste sau califica statusul de sănătate a animalelor aflate în obiectivele prevăzute la art. 18 alin. (1) şi a zonelor sau regiunilor epidemiologice din România, în raport cu bolile specifice ale animalelor, stabilite de Autoritate, în baza Programului acţiunilor de supraveghere, prevenire şi control al bolilor la animale, al celor transmisibile de la animale la om, protectia animalelor şi protectia mediului, în condiţiile prevăzute de legislatia sanitar-veterinara în vigoare. (2) Institutul veterinar de profil întocmeşte şi monitorizează situaţia actualizata a statusului de sănătate a animalelor aflate în obiectivele prevăzute la art. 18 alin. (1), precum şi a zonelor şi regiunilor epidemiologice stabilite ca urmare a calificarii sanitar-veterinare, prevăzut la alin. (1).---------------Art. 20 a fost modificat de pct. 28 al art. I din LEGEA nr. 215 din 27 mai 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 531 din 14 iunie 2004.  +  Articolul 21 (1) Miscarea interna, importul, tranzitul, exportul şi comertul cu animale vii şi material germinativ de origine animala sunt supuse certificării sanitar-veterinare. (2) Animalele vii şi materialul germinativ de origine animala, pentru a fi puse pe piaţa, importate, exportate sau pentru a face obiectul tranzitului ori al comerţului, trebuie să fie insotite de certificat sanitar-veterinar şi, după caz, de alte documente pentru atestarea indeplinirii cerințelor sanitar-veterinare şi de conformitate. (3) Cerinţele sanitar-veterinare, condiţiile, modalitatile şi competentele de certificare sanitar-veterinara sunt stabilite prin ordin al presedintelui Autorităţii. (4) Autoritatea poate modifica şi completa cerinţele, condiţiile, modalitatile şi competentele de certificare, în functie de strategia serviciilor sanitar-veterinare.---------------Art. 21 a fost modificat de pct. 29 al art. I din LEGEA nr. 215 din 27 mai 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 531 din 14 iunie 2004.  +  Articolul 22 (1) Autoritatea pune în aplicare la nivel naţional un sistem unic de identificare şi înregistrare a animalelor, care să faca posibila trasabilitatea animalelor şi a materialului germinativ de origine animala, în corelatie directa cu sistemul de etichetare şi marcare utilizat pentru produsele şi subprodusele obtinute de la acestea. (2) Autoritatea este coordonatorul activităţilor privind identificarea şi inregistrarea animalelor şi proprietarul sistemului informatic pentru identificarea şi inregistrarea animalelor.---------------Art. 22 a fost modificat de pct. 30 al art. I din LEGEA nr. 215 din 27 mai 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 531 din 14 iunie 2004.  +  Articolul 23 (1) Comertul, importul, miscarea interna, tranzitul şi exportul de animale vii şi material germinativ de origine animala se realizează în baza cerințelor sanitar-veterinare specifice prevăzute în normele sanitar-veterinare aprobate prin ordin al presedintelui Autorităţii. (2) Autoritatea stabileste tarile terte autorizate şi unitatile pentru export în România de animale vii şi material germinativ de origine animala.---------------Art. 23 a fost modificat de pct. 31 al art. I din LEGEA nr. 215 din 27 mai 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 531 din 14 iunie 2004.  +  Articolul 24 (1) Materialul germinativ de origine animala trebuie să fie produs în unităţi specializate, autorizate de autoritatea sanitar-veterinara şi pentru siguranţa alimentelor. (2) Unitatile specializate prevăzute la alin. (1) trebuie să fie inscrise în lista oficiala elaborata de Autoritate şi sunt supuse inspecţiei şi controalelor sanitar-veterinare, în vederea conformitatii cu cerinţele sanitar-veterinare prevăzute de legislatia sanitar-veterinara. (3) Prelevarea, prelucrarea şi depozitarea materialului germinativ de origine animala se efectueaza de echipe specializate, autorizate de Autoritate.---------------Art. 24 a fost modificat de pct. 32 al art. I din LEGEA nr. 215 din 27 mai 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 531 din 14 iunie 2004.  +  Capitolul VIII Măsuri de protecţie şi de control al bolilor transmisibile ale animalelor  +  Articolul 25 (1) În cadrul comerţului, tranzitului sau importului de animale vii şi material germinativ de origine animala, produse şi subproduse supuse supravegherii şi controlului sanitarveterinar, Autoritatea poate dispune, în anumite cazuri, luarea unor măsuri speciale de protecţie împotriva oricărui risc de natura sa afecteze sănătatea animalelor, sănătatea publică, protectia animalelor, protectia mediului şi siguranţa alimentelor. (2) Autoritatea stabileste cerinţele sanitar-veterinare pentru anuntarea, declararea, notificarea interna şi internationala a oricarei suspiciuni de boala sau imbolnavire. (3) Sunt exceptate de la obligaţia anuntarii şi notificarii cazurile de imbolnavire provocate în scopul producerii de biopreparate sau pentru efectuarea de cercetari stiintifice ori testari ale unor produse medicinale veterinare.---------------Art. 25 a fost modificat de pct. 33 al art. I din LEGEA nr. 215 din 27 mai 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 531 din 14 iunie 2004.  +  Articolul 26 (1) Depistarea bolilor transmisibile ale animalelor este realizata prin efectuarea acţiunilor de supraveghere sanitarveterinara activa şi pasiva, în vederea cunoasterii incidentei şi prevalentei acestora. (2) Pentru prevenirea difuzarii bolilor transmisibile prin miscarea animalelor vii, materialului germinativ de origine animala, produselor şi subproduselor supuse supravegherii şi controlului sanitarveterinar, Autoritatea elaboreaza norme sanitar-veterinare care se aproba prin ordin al presedintelui Autorităţii. (3) Autoritatea stabileste şi actualizeaza lista bolilor transmisibile ale animalelor, ce sunt supuse declararii şi notificarii oficiale, precum şi a celor supuse carantinei de necesitate, diferentiate în raport cu gravitatea bolii, gradul de difuzabilitate, particularitatile modului şi ale cailor de transmitere a acesteia, precum şi cu implicatiile economico-sociale. (4) Pentru sprijinirea acţiunilor de lupta împotriva bolilor transmisibile ale animalelor, prin hotărâre a consiliului local sau judetean, respectiv al municipiului Bucureşti, se constituie comandamente antiepizootice formate din conducatori ai unităţilor de pe teritoriul respectiv şi alte persoane cărora le revin sarcini în aplicarea masurilor de control stabilite de Autoritate cu privire la combaterea bolilor. (5) Dacă epizootia prezinta un pericol deosebit pentru economia naţionala, prin hotărâre a Guvernului se constituie comandamentul antiepizootic central, alcătuit din conducatori ai ministerelor şi ai altor organe ale administraţiei publice centrale, care stabileste masurile ce se impun în toate sectoarele social-economice şi raspunde de aplicarea acestora, în condiţiile legii. (6) În cazul masurilor ce se intreprind pentru lichidarea rapida a focarelor de boli transmisibile ale animalelor, ce implica taierea sau uciderea unor animale, se acordă despăgubiri proprietarilor pentru animalele taiate, ucise sau altfel afectate, în condiţii care se stabilesc prin hotărâre a Guvernului. (7) Plata despăgubirilor prevăzute la alin. (6) se asigura de la bugetul de stat prin bugetul Ministerului Agriculturii, Pădurilor şi Dezvoltării Rurale, la valoarea de inlocuire la preţul pieţei a animalelor taiate, ucise sau altfel afectate, după caz, la suma pierderii suferite de proprietar, la data când a avut loc actiunea de lichidare a focarului de boala, cu respectarea prevederilor legale în vigoare. (8) Sursele financiare necesare altor măsuri ce se impun pentru prevenirea şi combaterea epizootiilor şi apararea sănătăţii animalelor, în cazul acţiunilor de importanţa deosebită, se asigura de la bugetul de stat prin bugetul Autorităţii. (9) Autoritatea va elabora şi va pune în aplicare strategii naţionale de control al bolilor transmisibile la animale, bazate pe principii şi criterii similare cu cele utilizate de statele membre. (10) Autoritatea elaboreaza şi pune în aplicare planuri naţionale de necesitate şi alerta pentru controlul unor boli transmisibile ale animalelor. (11) Lista bolilor pentru care se elaboreaza programe naţionale de necesitate şi alerta se stabileste de Autoritate.---------------Art. 26 a fost modificat de pct. 34 al art. I din LEGEA nr. 215 din 27 mai 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 531 din 14 iunie 2004.  +  Articolul 27 (1) Autoritatea elaboreaza, pentru bolile transmisibile ale animalelor, deja existente pe teritoriul României, programe naţionale de eradicare şi controlează aplicarea corecta şi în termenele stabilite a acestora. (2) Autoritatea întocmeşte documentaţia necesară pentru obtinerea statusului de tara sau zona libera ori oficial libera de aceste boli şi dispune aplicarea masurilor pentru menţinerea acestui status. (3) Autoritatea realizează zonarea şi regionalizarea teritoriului României în functie de bolile prevăzute la alin. (1).---------------Art. 27 a fost modificat de pct. 35 al art. I din LEGEA nr. 215 din 27 mai 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 531 din 14 iunie 2004.  +  Articolul 28Consiliile locale sau judetene, respectiv al municipiului Bucureşti, asigura strangerea şi distrugerea cadavrelor de animale care nu pot fi ridicate de unitatile de ecarisaj, organizeaza acţiuni de strangere a cainilor fără stapan şi asigura aplicarea în acest scop a tehnicilor admise de normele sanitarveterinare internationale şi amenajeaza şi intretin locurile de depozitare a resturilor menajere, potrivit normelor sanitarveterinare.---------------Art. 28 a fost modificat de pct. 36 al art. I din LEGEA nr. 215 din 27 mai 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 531 din 14 iunie 2004.  +  Capitolul IXCerinţe sanitar-veterinare privind produsele şi subprodusele de origine animala destinate consumului uman---------------Titlul Cap IX a fost modificat de pct. 37 al art. I din LEGEA nr. 215 din 27 mai 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 531 din 14 iunie 2004.  +  Articolul 29 (1) Comertul, importul, producerea, punerea pe piaţa, tranzitul şi exportul de produse şi subproduse de origine animala destinate consumului uman se realizează în baza cerințelor sanitar-veterinare specifice prevăzute de normele sanitar-veterinare elaborate de Autoritate şi aprobate prin ordin al presedintelui acesteia. (2) Autoritatea stabileste, prin ordin al presedintelui, tipurile de produse şi subproduse de origine animala destinate consumului uman, ce nu pot fi produse, puse pe piaţa şi care nu pot face obiectul importului, exportului sau tranzitului.---------------Art. 29 a fost modificat de pct. 38 al art. I din LEGEA nr. 215 din 27 mai 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 531 din 14 iunie 2004.  +  Articolul 30Produsele şi subprodusele de origine animala destinate consumului uman sau utilizate în alte scopuri pot fi puse pe piaţa, importate sau exportate numai dacă au fost supuse inspecţiilor şi controalelor sanitar-veterinare în conformitate cu prevederile legislaţiei sanitar-veterinare şi dacă au fost obtinute de la animale care: a) nu au facut obiectul unor restrictii din motive sanitarveterinare; sau b) au facut obiectul unor restrictii din motive sanitarveterinare, dar care:- au fost marcate cu o marca speciala în acest sens;- au fost tratate sau procesate printr-o metoda adecvata pentru inactivarea sau distrugerea agentului cauzal.---------------Art. 30 a fost modificat de pct. 39 al art. I din LEGEA nr. 215 din 27 mai 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 531 din 14 iunie 2004.  +  Articolul 31 (1) Miscarea interna, importul, tranzitul, exportul şi comertul cu produse şi subproduse de origine animala destinate consumului uman sunt supuse certificării sanitar-veterinare. (2) Cerinţele sanitar-veterinare, condiţiile şi modalitatile realizării certificării sanitar-veterinare, precum şi stabilirea competentelor de certificare pentru operaţiunile prevăzute la alin. (1) se stabilesc de Autoritate prin ordin al presedintelui.---------------Art. 31 a fost modificat de pct. 40 al art. I din LEGEA nr. 215 din 27 mai 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 531 din 14 iunie 2004.  +  Capitolul XCerinţe sanitar-veterinare privind deseurile animaliere, subprodusele de origine animala ce nu sunt destinate consumului uman, agentii patogeni de origine animala şi produsele selectate de origine vegetala---------------Titlul Cap. X a fost modificat de pct. 41 al art. I din LEGEA nr. 215 din 27 mai 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 531 din 14 iunie 2004.  +  Articolul 32Comertul, importul, miscarea interna, tranzitul şi exportul deseurilor animaliere, subproduselor de origine animala ce nu sunt destinate consumului uman, agentilor patogeni de origine animala şi produselor selectate de origine vegetala se realizează în baza cerințelor sanitar-veterinare specifice, prevăzute de normele sanitar-veterinare elaborate de Autoritate şi aprobate prin ordin al presedintelui.---------------Art. 32 a fost modificat de pct. 42 al art. I din LEGEA nr. 215 din 27 mai 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 531 din 14 iunie 2004.  +  Articolul 33Schimbul de agenti patogeni şi de material patologic de origine animala se realizează numai între unităţi de invatamant superior medical, institute veterinare, laboratoare veterinare, unităţi şi institutii de cercetare, unităţi ce produc preparate imunologice, kituri şi reagenti de diagnostic, ce sunt autorizate de Autoritate pentru a desfăşura astfel de activităţi, în baza cerințelor sanitar-veterinare specifice, prevăzute de normele sanitar-veterinare elaborate de Autoritate şi aprobate prin ordin al presedintelui.---------------Art. 33 a fost modificat de pct. 43 al art. I din LEGEA nr. 215 din 27 mai 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 531 din 14 iunie 2004.  +  Articolul 34Deseurile animaliere şi subprodusele de origine animala ce nu sunt destinate consumului uman sunt supuse inspecţiei şi contractelor sanitar-veterinare la locurile de producere, colectare, depozitare, sortare, precum şi în unitatile de procesare a acestora, în scopul prevenirii şi raspandirii de boli la animale şi oameni şi respectarii condiţiilor igienice de procesare a acestora, în baza cerințelor sanitar-veterinare specifice prevăzute de normele sanitar-veterinare elaborate de Autoritate şi aprobate prin ordin al presedintelui.---------------Art. 34 a fost modificat de pct. 44 al art. I din LEGEA nr. 215 din 27 mai 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 531 din 14 iunie 2004.  +  Capitolul XICerinţe sanitar-veterinare comune pentru protectia sănătăţii publice---------------Titlul Cap. XI a fost modificat de pct. 46 al art. I din LEGEA nr. 215 din 27 mai 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 531 din 14 iunie 2004.  +  Articolul 36Autoritatea stabileste cerinţele sanitar-veterinare pentru producerea, comercializarea, detinerea şi utilizarea substanţelor tireostatice, hormonale, beta agoniste ori a altor substante similare, pentru administrare la animale producătoare de hrana.---------------Art. 36 a fost modificat de pct. 47 al art. I din LEGEA nr. 215 din 27 mai 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 531 din 14 iunie 2004.  +  Articolul 37 (1) Autoritatea stabileste cerinţele sanitar-veterinare specifice, prevăzute de normele sanitar-veterinare aprobate prin ordin al presedintelui, pentru supravegherea şi monitorizarea unor substante şi a reziduurilor la animale vii, produse şi subproduse de origine animala destinate consumului uman. (2) Autoritatea elaboreaza şi pune în aplicare, prin institutul veterinar de profil, Programul naţional de supraveghere şi monitorizare a unor substante şi a reziduurilor la animale vii, produse şi subproduse de origine animala şi controlează respectarea cerințelor sanitar-veterinare specifice. (3) Autoritatea transmite organismelor internationale informaţiile şi datele din domeniul sanitar-veterinar, conform obligaţiilor asumate.---------------Art. 37 a fost modificat de pct. 48 al art. I din LEGEA nr. 215 din 27 mai 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 531 din 14 iunie 2004.  +  Articolul 38 (1) Autoritatea stabileste şi pune în aplicare, prin autorităţile sanitar-veterinare şi pentru siguranţa alimentelor, cerinţele sanitar-veterinare pentru supravegherea, prevenirea şi controlul zoonozelor. (2) Autoritatea are responsabilitatea supravegherii, prevenirii şi controlului zoonozelor în relaţie cu sănătatea animalelor şi a produselor şi subproduselor de origine animala supuse supravegherii şi controlului sanitar-veterinar.---------------Art. 38 a fost modificat de pct. 49 al art. I din LEGEA nr. 215 din 27 mai 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 531 din 14 iunie 2004.  +  Articolul 39 (1) Autoritatea stabileste şi pune în aplicare, prin autorităţile sanitar-veterinare şi pentru siguranţa alimentelor, cerinţele sanitar-veterinare pentru producerea, testarea, autorizarea, prescrierea, utilizarea, importul, comertul, tranzitul şi exportul de furaje medicamentate, aditivi furajeri şi hrana concentrata pentru animale de companie. (2) Autoritatea elaboreaza şi actualizeaza lista sortimentelor de produse ce constituie furaje medicamentate sau hrana concentrata pentru animale de companie, a aditivilor furajeri şi lista unităţilor şi întreprinderilor autorizate sa produca furaje medicamentate, aditivi furajeri şi hrana concentrata pentru animale de companie.---------------Art. 39 a fost modificat de pct. 50 al art. I din LEGEA nr. 215 din 27 mai 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 531 din 14 iunie 2004.  +  Capitolul XIICerinţe sanitar-veterinare privind inspecţiile şi controalele sanitar-veterinare---------------Titlul Cap. XII a fost modificat de pct. 51 al art. I din LEGEA nr. 215 din 27 mai 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 531 din 14 iunie 2004.  +  Articolul 40 (1) Importul, exportul şi tranzitul de animale vii, material germinativ de origine animala, produse şi subproduse supuse supravegherii şi controlului sanitar-veterinar se efectueaza numai prin posturile de inspecţie la frontiera organizate în punctele de trecere a frontierei României. (2) Autoritatea elaboreaza cerinţele sanitar-veterinare pentru organizarea şi functionarea posturilor de inspecţie la frontiera, precum şi procedurile de efectuare a acestor inspecţii şi controale, aprobate prin ordin al presedintelui. (3) Administratorii punctelor de control la trecerea frontierei de stat a României au obligaţia sa ia măsuri pentru asigurarea condiţiilor corespunzătoare de desfăşurare a activităţii sanitarveterinare, precum şi a bazei materiale şi a forţei de muncă necesare pentru efectuarea dezinfectiei, dezinsectiei şi deratizarii în aceste locuri, ca şi pentru distrugerea cadavrelor de animale, a produselor improprii consumului uman, a unor deseuri sau subproduse de origine animala ce nu sunt destinate consumului uman. (4) Activitatea de dezinfectie a mijloacelor de transport rutiere de la punctele de trecere a frontierei este asigurata de directiile sanitar-veterinare şi pentru siguranţa alimentelor judetene, respectiv a municipiului Bucureşti, conform normelor sanitar-veterinare elaborate de Autoritate şi aprobate prin ordin al presedintelui. (5) Dacă la punctele de inspecţie şi controale sanitarveterinare de frontieră se depisteaza boli transmisibile ale animalelor sau exista suspiciunea acestora ori un risc de alta natura ce poate pune în pericol sănătatea animalelor, sănătatea publică, protectia animalelor, protectia mediului şi siguranţa alimentelor, intregul lot de animale se va returna către tara de origine, iar dacă această măsură nu este posibila, Autoritatea poate dispune taierea imediata şi valorificarea în condiţii speciale sau uciderea intregului lot de animale, precum şi distrugerea obiectelor şi materialelor aferente. (6) În situaţiile prevăzute la alin. (5) Autoritatea trebuie să notifice masurile dispuse autorităţii sanitar-veterinare centrale a tarii exportatoare. (7) Când prin conventiile sau acordurile sanitar-veterinare incheiate de România cu alte state s-a stabilit astfel, se va proceda potrivit prevederilor acestora.---------------Art. 40 a fost modificat de pct. 52 al art. I din LEGEA nr. 215 din 27 mai 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 531 din 14 iunie 2004.  +  Articolul 41 (1) Animalele vii, materialul germinativ de origine animala, produsele şi subprodusele supuse supravegherii şi controlului sanitar-veterinar, care provin din statele membre sau din tari terte, fac obiectul inspecţiei şi controalelor sanitarveterinare la frontiera, efectuate de autorităţile sanitar-veterinare în baza cerințelor sanitar-veterinare specifice, prevăzute de normele sanitar-veterinare elaborate de Autoritate şi aprobate prin ordin al presedintelui. (2) Animalele provenite din import se supun în mod obligatoriu carantinei profilactice, în locuri izolate şi special amenajate, autorizate de directiile sanitar-veterinare şi pentru siguranţa alimentelor judetene, respectiv a municipiului Bucureşti, care permit introducerea animalelor în aceste locuri numai după verificarea indeplinirii cerințelor sanitar-veterinare specifice.---------------Art. 41 a fost modificat de pct. 53 al art. I din LEGEA nr. 215 din 27 mai 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 531 din 14 iunie 2004.  +  Articolul 42 (1) Autoritatea stabileste şi pune în aplicare, prin autorităţile sanitar-veterinare şi pentru siguranţa alimentelor, cerinţele sanitar-veterinare privind inspecţia şi controalele sanitarveterinare ce trebuie să se efectueze pentru animalele vii, materialul germinativ de origine animala, produsele şi subprodusele supuse supravegherii şi controlului sanitar-veterinar şi controlează conformitatea cu aceste cerinţe. (2) Responsabilitatea respectarii condiţiilor de igiena privind producerea, transportul, punerea pe piaţa şi comercializarea animalelor vii, materialului germinativ de origine animala, produselor şi subproduselor supuse supravegherii şi controlului sanitar-veterinar aparţine unităţilor prevăzute la art. 18 alin. (1). (3) Autoritatea controlează respectarea condiţiilor de igiena prevăzute la alin. (2). (4) Autoritatea elaboreaza şi pune în aplicare programul naţional de inspecţie şi controale sanitar-veterinare, stabilind responsabilitatile Autorităţii şi ale direcţiilor sanitar-veterinare şi pentru siguranţa alimentelor judetene şi a municipiului Bucureşti.---------------Art. 42 a fost modificat de pct. 54 al art. I din LEGEA nr. 215 din 27 mai 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 531 din 14 iunie 2004.  +  Articolul 43În vederea importului din tari terte al produselor prevăzute la art. 18 alin. (1), întocmirii listelor oficiale cu tarile, unitatile sau intreprinderile autorizate pentru export în România, reprezentanti ai Autorităţii pot efectua evaluari sanitar-veterinare în tarile şi la obiectivele menţionate privind respectarea cerințelor sanitar-veterinare şi conformitatea acestor obiective cu prevederile legislaţiei sanitar-veterinare româneşti ce reglementeaza importul din tari terte.---------------Art. 43 a fost modificat de pct. 55 al art. I din LEGEA nr. 215 din 27 mai 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 531 din 14 iunie 2004.  +  Capitolul XIIICerinţe sanitar-veterinare privind protectia şi bunastarea animalelor---------------Titlul Cap. XIII a fost modificat de pct. 56 al art. I din LEGEA nr. 215 din 27 mai 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 531 din 14 iunie 2004.  +  Articolul 44 (1) Proprietarii, detinatorii sau ingrijitorii de animale au obligaţia să respecte şi să aplice prevederile legislaţiei sanitar-veterinare sau alte prevederi privind adapostirea şi ingrijirea animalelor din exploatatii, gradini, parcuri şi rezervatii zoologice ori din aglomerarile temporare de animale sau pe perioada pasunatului, în scopul respectarii cerințelor fiziologice şi de comportament ale acestora, potrivit legislaţiei în domeniul protectiei şi bunastarii animalelor. (2) Autoritatea stabileste, prin ordin al presedintelui, cerinţele sanitar-veterinare pentru protectia animalelor de ferma, a animalelor în timpul transportului, în timpul taierii sau uciderii, a animalelor utilizate în scopuri de cercetare, de experimentare sau diagnostic, a animalelor din parcurile, gradinile, rezervatiile zoologice, a animalelor salbatice, a animalelor de companie sau de serviciu, a animalelor de competitie, a animalelor din aglomerari temporare de animale, a animalelor din speciile pe cale de disparitie şi controlează conformitatea cu aceste cerinţe. (3) Autoritatea, în colaborare cu organizaţiile neguvernamentale pentru protectia animalelor, va lua masurile necesare pentru respectarea cerințelor sanitar-veterinare prevăzute la alin. (2).---------------Art. 44 a fost modificat de pct. 57 al art. I din LEGEA nr. 215 din 27 mai 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 531 din 14 iunie 2004.  +  Articolul 45 (1) Autoritatea stabileste, prin ordin al presedintelui, cerinţele sanitar-veterinare pentru producerea, testarea, autorizarea, depozitarea, transportul, comercializarea, utilizarea, importul, tranzitul, exportul şi comertul cu furaje, materii furajere, premixuri, zooforturi, aditivi furajeri, furaje complete, furaje suplimentare, furaje combinate, alte materii şi produse utilizate în furajarea şi nutritia animalelor. (2) Autoritatea stabileste lista diferitelor categorii de furaje şi materii furajere, premixuri, aditivi furajeri, furaje complete, furaje suplimentare, furaje combinate şi a altor materii şi produse utilizate în furajarea sau nutritia animalelor în România.---------------Art. 45 a fost modificat de pct. 58 al art. I din LEGEA nr. 215 din 27 mai 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 531 din 14 iunie 2004.  +  Articolul 46 (1) Autoritatea stabileste, prin ordin al presedintelui, cerinţele sanitar-veterinare pentru producerea, testarea, autorizarea, depozitarea, transportul, comercializarea, utilizarea, importul, tranzitul, exportul şi comertul cu produse medicinale veterinare. (2) Autoritatea elaboreaza şi actualizeaza, prin ordin al presedintelui, lista unităţilor care fabrica produse medicinale veterinare, precum şi lista fabricantilor şi distribuitorilor autorizati să aibă în posesie substante active cu proprietăţi anabolice, antiinfectioase, antiparazitare, antiinflamatorii, hormonale sau psihotrope, care pot fi folosite la fabricarea produselor medicinale veterinare. (3) Autoritatea stabileste şi actualizeaza, prin ordin al presedintelui, lista produselor medicinale veterinare autorizate, a perioadelor de asteptare şi intrerupere, precum şi a interdictiilor privind utilizarea unora dintre aceste produse. (4) Autoritatea elaboreaza şi pune în aplicare un program de farmacovigilenta.---------------Art. 46 a fost modificat de pct. 59 al art. I din LEGEA nr. 215 din 27 mai 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 531 din 14 iunie 2004.  +  Articolul 47Împreună cu autoritatea naţionala responsabila pentru activităţile de ameliorare şi selecţie a animalelor şi cu organizaţiile şi asociaţiile crescatorilor de animale, Autoritatea stabileste cerinţele sanitar-veterinare privind animalele şi activitatea de reproductie.---------------Art. 47 a fost modificat de pct. 60 al art. I din LEGEA nr. 215 din 27 mai 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 531 din 14 iunie 2004.  +  Capitolul XIVFinantarea şi cheltuielile serviciilor şi activităţilor sanitar-veterinare de stat---------------Titlul Cap. XIV a fost modificat de pct. 61 al art. I din LEGEA nr. 215 din 27 mai 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 531 din 14 iunie 2004.  +  Articolul 48 (1) Finantarea cheltuielilor curente şi de capital ale Autorităţii şi ale unităţilor din subordinea sa, prevăzute în anexa nr. 2, se asigura din venituri proprii şi din fonduri publice. (2) Autoritatea asigura finantarea cheltuielilor pe bază de programe ce se aproba ca anexe la bugetul acesteia, pentru: a) efectuarea acţiunilor cuprinse în Programul acţiunilor de supraveghere, prevenire şi control al bolilor la animale, al celor transmisibile de la animale la om, protectia animalelor şi protectia mediului; b) actiunile cuprinse în programele naţionale de eradicare a unor boli transmisibile ale animalelor; c) instituirea, organizarea şi functionarea sistemelor informatice sanitar-veterinare naţionale; d) actiunile privind identificarea şi inregistrarea suinelor, ovinelor şi caprinelor, potrivit legii; e) actiunile privind identificarea şi inregistrarea bovinelor, potrivit legii; f) asigurarea instruirii continue a medicilor veterinari oficiali şi a medicilor veterinari de libera practica împuterniciţi; g) actiunile prevăzute în alte programe naţionale pe care Autoritatea trebuie să le puna în aplicare. (3) Activităţile prevăzute la alin. (2) lit. f) se realizează pe bază de contract incheiat, în condiţiile legii, cu instituţiile de invatamant sau cu alte institutii abilitate. (4) Veniturile realizate din exercitarea activităţii de inspecţie şi control sanitar-veterinar se virează lunar de către unitatile prevăzute la art. 19 alin. (1) în contul direcţiilor sanitar-veterinare şi pentru siguranţa alimentelor judetene şi a municipiului Bucureşti şi constituie, pentru acestea, venituri proprii destinate finantarii cheltuielilor curente şi de capital, care se înregistrează în contabilitate în mod distinct. (5) Veniturile proprii pentru instituţiile prevăzute la art. 5 lit. b) şi c) se constituie din exercitarea activităţii de inspecţie şi control sanitar-veterinar, din tarife pentru activităţi sanitar-veterinare şi de laborator, din consultanţă şi din alte prestatii specifice: acţiuni de dezinfectie, dezinsectie, deratizare, examene şi lucrari de laborator, precum şi din alte activităţi din domeniul sanitar-veterinar. (6) Veniturile proprii prevăzute la alin. (4) şi (5) sunt destinate finantarii cheltuielilor curente şi de capital şi se înregistrează în contabilitate în mod distinct. Aceste venituri vor fi folosite şi pentru a angaja personal de specialitate şi auxiliar. (7) Cuantumul tarifelor pentru veniturile proprii se aproba prin ordin al presedintelui Autorităţii. (8) Veniturile proprii ale Autorităţii se constituie dintr-o cota din veniturile proprii ale unităţilor subordonate, prevăzute în anexa nr. 2. (9) Cotele prevăzute la alin. (8) se aproba anual prin ordin al presedintelui Autorităţii, se utilizeaza pentru finantarea cheltuielilor curente şi de capital ale Autorităţii şi, în functie de politica sanitar-veterinara şi pentru siguranţa alimentelor, pot fi redistribuite la unităţi subordonate.---------------Art. 48 a fost modificat de pct. 62 al art. I din LEGEA nr. 215 din 27 mai 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 531 din 14 iunie 2004.  +  Articolul 49 (1) Activitatea de inspecţie şi control sanitarveterinar de frontieră se face de către Autoritate prin posturile de inspecţie la frontiera. Veniturile proprii ale Autorităţii se constituie şi din tarifele privind inspecţia şi controlul sanitar-veterinar pe care exportatorii, importatorii sau, după caz, persoana responsabila, conform convenţiei incheiate, pentru activităţile de tranzit, import şi export cu animale vii, material germinativ de origine animala, produse şi subproduse supuse supravegherii şi controlului sanitarveterinar au obligaţia să le achite. (2) Nivelul tarifelor prevăzute la alin. (1) se stabileste prin ordin al presedintelui Autorităţii.---------------Art. 49 a fost modificat de pct. 63 al art. I din LEGEA nr. 215 din 27 mai 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 531 din 14 iunie 2004.  +  Articolul 50 (1) Cheltuielile implicate de executarea masurilor dispuse de Autoritate la posturile de inspecţie la frontiera, prevăzute la art. 40 alin. (5), sunt suportate de exportator, importator sau, după caz, de persoana responsabila, conform convenţiei incheiate. (2) Sistemul informatic sanitar-veterinar naţional cuprinde: sistemul informatic Intranet, sistemul informatic pentru inregistrarea animalelor, sistemul informatic pentru notificarea bolilor transmisibile ale animalelor, sistemul informatic rapid de alerta, sistemul informatic pentru monitorizarea miscarii animalelor, sistemul informatic privind monitorizarea importului şi tranzitului, sistemul informatic privind supravegherea sanitar-veterinara a bolilor transmisibile ale animalelor, precum şi alte sisteme informatice necesare realizării atribuţiilor serviciilor sanitar-veterinare de stat în limitele de competenţa ale acestora.---------------Art. 50 a fost modificat de pct. 64 al art. I din LEGEA nr. 215 din 27 mai 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 531 din 14 iunie 2004.  +  Articolul 50^1Autoritatea poate contracta servicii de consultanţă în domeniul tehnologiei informatiei şi comunicarii, relatiilor publice, organizarii campaniilor de promovare, publicitate, educare şi informare referitoare la activitatea specifică.---------------Art. 50^1 a fost introdus de pct. 65 al art. I din LEGEA nr. 215 din 27 mai 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 531 din 14 iunie 2004.  +  Capitolul XV Dispozitii tranzitorii şi finale  +  Articolul 51 (1) Faptele care constituie contraventii la normele sanitar-veterinare, precum şi persoanele care pot să constate contraventii şi să aplice sancţiuni se stabilesc prin hotărâre a Guvernului. (2) Sanctiunile contraventionale se aplică şi persoanelor juridice. (3) Dispozitiile prezentei ordonante referitoare la contraventii se completeaza cu prevederile Ordonantei Guvernului nr. 2/2001privind regimul juridic al contraventiilor, aprobata cu modificari şi completari prin Legea nr. 180/2002, cu modificările ulterioare.---------------Art. 51 a fost modificat de pct. 66 al art. I din LEGEA nr. 215 din 27 mai 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 531 din 14 iunie 2004.  +  Articolul 51^1 (1) În cadrul scolilor de studii postuniversitare din facultatile evaluate şi aprobate de Comisia Europeana se infiinteaza centre de formare continua şi instruire veterinara, cu personalitate juridica, în coordonarea Autorităţii. (2) Atestarea privind absolvirea şi promovarea cursurilor din cadrul centrelor de formare continua şi instruire sanitar-veterinara se face prin eliberarea unei diplome de absolvire emise în comun de Autoritate şi facultatile evaluate şi aprobate de Comisia Europeana. (3) Regulamentul de organizare şi functionare a centrelor de formare continua şi instruire sanitar-veterinara se stabileste prin ordin al presedintelui Autorităţii, cu avizul Ministerului Educatiei şi Cercetarii.---------------Art. 51^1 a fost introdus de pct. 67 al art. I din LEGEA nr. 215 din 27 mai 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 531 din 14 iunie 2004.  +  Articolul 51^2 (1) Se infiinteaza Comitetul Naţional Codex Alimentarius, fără personalitate juridica, în coordonarea presedintelui Autorităţii. (2) Componenta şi atribuţiile Comitetului Naţional Codex Alimentarius se stabilesc prin ordin al presedintelui Autorităţii.---------------Art. 51^2 a fost introdus de pct. 67 al art. I din LEGEA nr. 215 din 27 mai 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 531 din 14 iunie 2004.  +  Articolul 52Pentru aplicarea unitara a prevederilor prezentei ordonante Autoritatea elaboreaza şi aproba, prin ordin al presedintelui, norma sanitar-veterinara privind definirea termenilor utilizati în domeniul sanitar-veterinar.---------------Art. 52 a fost modificat de pct. 68 al art. I din LEGEA nr. 215 din 27 mai 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 531 din 14 iunie 2004.  +  Articolul 55Ordonanţa Guvernului nr. 83/2003privind aprobarea posturilor de inspecţie la frontiera organizate în punctele de trecere a frontierei stabilite pentru importul, exportul şi tranzitul tipurilor de marfuri supuse controalelor veterinare, precum şi condiţiile de aprobare a posturilor de inspecţie la frontiera responsabile pentru controalele veterinare ale animalelor vii şi produselor provenind din tarile terte, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 622 din 30 august 2003, aprobata cu modificari prin Legea nr. 524/2003, se modifica după cum urmeaza:1. Litera d) a articolului 3 va avea urmatorul cuprins:«d) administrator - Autoritatea Naţionala Sanitara Veterinara şi pentru Siguranţa Alimentelor.»2. Alineatul (1) al articolului 4 va avea urmatorul cuprins:«Art. 4. - (1) Pentru a fi incluse în lista posturilor de inspecţie la frontiera aprobate pentru controlul animalelor vii, al produselor de origine animala şi al altor produse supuse controalelor sanitar-veterinare, PIF trebuie să corespunda condiţiilor generale şi speciale stabilite de Autoritatea Naţionala Sanitara Veterinara şi pentru Siguranţa Alimentelor prin ordin al presedintelui acesteia.»3. Alineatul (1) al articolului 5 va avea urmatorul cuprins:«Art. 5. - (1) Închiderea temporara sau permanenta a PIF sau a unui centru de inspecţie din structura acestuia, precum şi reactualizarea listei punctelor de inspecţie la frontiera în care sunt organizate controale sanitar-veterinare se fac prin ordin comun al autorităţilor publice centrale care raspund de administratia publică, agricultura, alimentatie, de domeniul sanitar-veterinar şi al sigurantei alimentelor, silvicultura, protectia mediului şi transport.»4. Articolul 6 va avea urmatorul cuprins:«Art. 6. - Tipurile de marfuri care sunt supuse controlului sanitar-veterinar pentru fiecare PIF se vor stabili prin ordin comun al autorităţilor publice centrale care raspund de administratia publică, agricultura, alimentatie, de domeniul sanitar-veterinar şi al sigurantei alimentelor, silvicultura, protectia mediului şi transport.»5. Articolul 7 va avea urmatorul cuprins:«Art. 7. - Serviciile sanitar-veterinare de control de la punctele de trecere a frontierei se organizeaza şi funcţionează în cadrul PIF, în structura Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor.»6. Articolul 9 va avea urmatorul cuprins:«Art. 9. - Atribuţiile personalului angajat în PIF se vor stabili prin ordin al presedintelui Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor.»7. Articolul 10 va avea urmatorul cuprins:«Art. 10. - Coordonarea şi controlul activităţii tehnice şi administrative a PIF, competentele şi responsabilitatile pe linie de comanda sunt stabilite prin ordin al presedintelui Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor.»8. Alineatul (3) al articolului 11 va avea urmatorul cuprins:«(3) După realizarea dezbaterilor menţionate, Ministerul Agriculturii, Pădurilor şi Dezvoltării Rurale, Ministerul Administraţiei şi Internelor, Ministerul Finanţelor Publice, Autoritatea Naţionala Sanitara Veterinara şi pentru Siguranţa Alimentelor şi Autoritatea Naţionala a Vamilor vor elabora norme metodologice pentru implementarea prevederilor prezentei ordonante, privind strategia pe termen lung, care se vor aproba prin hotărâre a Guvernului şi vor cuprinde raspunderile şi termenele, incadrate în strategia naţionala privind aderarea la Uniunea Europeana, pentru cei responsabili cu construirea, echiparea şi asigurarea de personal pentru viitoarele PIF de interes naţional.»9. Articolul 12 va avea urmatorul cuprins:«Art. 12. - Autoritatea Naţionala Sanitara Veterinara şi pentru Siguranţa Alimentelor este responsabila pentru finantarea proiectarii şi construirii PIF prevăzute în strategia pe termen lung.»10. Articolul 13 va avea urmatorul cuprins:«Art. 13. - Imobilele necesare constituirii şi funcţionarii PIF vor fi dobandite în proprietatea publică a statului în unul dintre modurile prevăzute la art. 7 din Legea nr. 213/1998privind proprietatea publică şi regimul juridic al acesteia, cu modificările ulterioare, şi vor fi date în administrarea Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor.»---------------Art. 55 a fost modificat de pct. 70 al art. I din LEGEA nr. 215 din 27 mai 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 531 din 14 iunie 2004.  +  Articolul 56 (1) Structura organizatorica, functionarea şi numărul de posturi finantate de la buget ale Autorităţii, ale institutelor veterinare şi ale direcţiilor sanitar-veterinare şi pentru siguranţa alimentelor judetene şi a municipiului Bucureşti se aproba prin hotărâre a Guvernului. (2) Numărul de posturi ale Autorităţii se asigura prin preluarea unui numar de 14 posturi finantate de la bugetul de stat de la Ministerul Agriculturii, Pădurilor şi Dezvoltării Rurale, 14 posturi finantate de la bugetul de stat de la Ministerul Sănătăţii şi 35 de posturi finantate de la bugetul de stat, preluate prin reorganizarea Agentiei Naţionale Sanitare Veterinare din cadrul Ministerului Agriculturii, Pădurilor şi Dezvoltării Rurale, şi a posturilor finantate din venituri proprii şi din fondurile publice aferente unităţilor subordonate ce trec din subordinea Ministerului Agriculturii, Pădurilor şi Dezvoltării Rurale la Autoritate. (3) Personalul din cadrul Autorităţii şi din cadrul direcţiilor sanitar-veterinare şi pentru siguranţa alimentelor judetene şi a municipiului Bucureşti este format atât din functionari publici, cat şi din personal contractual. (4) Salarizarea personalului din cadrul Autorităţii se face potrivit prevederilor legale aplicabile personalului salarizat din venituri proprii şi fonduri publice, iar salarizarea personalului din directiile sanitar-veterinare şi pentru siguranţa alimentelor judetene şi a municipiului Bucureşti se face potrivit prevederilor legale aplicabile personalului din serviciile descentralizate ale ministerelor. (5) Personalul din cadrul institutelor centrale este format atât din functionari publici, cat şi din personal contractual. Salarizarea personalului se face potrivit prevederilor legale aplicabile personalului din unitatile bugetare. (6) Incadrarea în noua structura organizatorica a personalului se face pe baza unui test de verificare a cunoştinţelor profesionale, în limita posturilor disponibile.---------------Art. 56 a fost modificat de pct. 71 al art. I din LEGEA nr. 215 din 27 mai 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 531 din 14 iunie 2004.  +  Articolul 57 (1) Se autorizeaza Ministerul Finanţelor Publice să introducă modificările ce decurg din aplicarea prevederilor prezentei ordonante în structura bugetului de stat, a bugetului Ministerului Agriculturii, Pădurilor şi Dezvoltării Rurale şi a bugetului Ministerului Sănătăţii pe anul 2004 şi în anexele la acestea, pe baza protocolului de predare-primire incheiat între Ministerul Agriculturii, Pădurilor şi Dezvoltării Rurale, Ministerul Sănătăţii şi Autoritate, în termen de 6 luni de la intrarea în vigoare a prezentei ordonante. (2) Până la incheierea protocolului prevăzut la alin. (1) finantarea acţiunilor şi a activităţilor Autorităţii şi a unităţilor prevăzute în anexa nr. 2 se asigura de Ministerul Agriculturii, Pădurilor şi Dezvoltării Rurale. (3) Până la incheierea protocolului prevăzut la alin. (1), de la bugetul de stat prin bugetul Ministerului Agriculturii, Pădurilor şi Dezvoltării Rurale se asigura sursele financiare pentru activităţile prevăzute în: a) Ordonanţa de urgenta a Guvernului nr. 113/2002privind identificarea şi inregistrarea bovinelor în România, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 708 din 27 septembrie 2002, aprobata cu modificari prin Legea nr. 25/2003; b) Ordonanţa de urgenta a Guvernului nr. 127/2003privind identificarea şi inregistrarea suinelor, ovinelor şi caprinelor, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 931 din 23 decembrie 2003, aprobata cu modificari prin Legea nr. 118/2004; c) Ordonanţa Guvernului nr. 83/2003privind aprobarea posturilor de inspecţie la frontiera organizate în punctele de trecere a frontierei stabilite pentru importul, exportul şi tranzitul tipurilor de marfuri supuse controalelor veterinare, precum şi condiţiile de aprobare a posturilor de inspecţie la frontiera responsabile pentru controalele veterinare ale animalelor vii şi produselor provenind din tarile terte, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 622 din 30 august 2003, aprobata cu modificari prin Legea nr. 524/2003.---------------Art. 57 a fost modificat de pct. 72 al art. I din LEGEA nr. 215 din 27 mai 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 531 din 14 iunie 2004.  +  Articolul 57^1Proiectele derulate prin intermediul Unităţii de implementare a programelor PHARE şi ale Băncii Mondiale, care au ca beneficiar Autoritatea, vor fi derulate în continuare prin intermediul structurilor specializate ale Ministerului Agriculturii, Pădurilor şi Dezvoltării Rurale, până la constituirea unităţilor de implementare a programelor PHARE şi ale Băncii Mondiale în cadrul Autorităţii.---------------Art. 57^1 a fost introdus de pct. 73 al art. I din LEGEA nr. 215 din 27 mai 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 531 din 14 iunie 2004.  +  Articolul 58Articolul 5 din Ordonanţa de urgenta a Guvernului nr. 113/2002privind identificarea şi inregistrarea bovinelor în România, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 708 din 27 septembrie 2002, aprobata cu modificari prin Legea nr. 25/2003, se modifica şi va avea urmatorul cuprins:«Art. 5. - Atribuirea contractelor de servicii privind aplicarea marcilor auriculare se face, cu respectarea legislaţiei privind achiziţiile publice, de către Autoritatea Naţionala Sanitara Veterinara şi pentru Siguranţa Alimentelor, medicilor veterinari organizaţi în condiţiile legii, pe baza fondurilor alocate cu aceasta destinatie.»---------------Art. 58 a fost modificat de pct. 74 al art. I din LEGEA nr. 215 din 27 mai 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 531 din 14 iunie 2004.  +  Articolul 59Ordonanţa de urgenta a Guvernului nr. 127/2003privind identificarea şi inregistrarea suinelor, ovinelor şi caprinelor, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 931 din 23 decembrie 2003, aprobata cu modificari prin Legea nr. 118/2004, se modifica după cum urmeaza:1. Articolul 3 va avea urmatorul cuprins:«Art. 3. - Atribuirea contractelor de servicii privind aplicarea marcilor/crotaliilor auriculare şi inregistrarea suinelor, ovinelor şi caprinelor se face, cu respectarea legislaţiei privind achiziţiile publice, de către Autoritatea Naţionala Sanitara Veterinara şi pentru Siguranţa Alimentelor, medicilor veterinari organizaţi în condiţiile legii, pe baza fondurilor alocate cu aceasta destinatie.»2. Alineatul (3) al articolului 4 va avea urmatorul cuprins:«(3) Achizitionarea elementelor prevăzute la alin. (1) lit. a)-d) pentru identificarea suinelor, ovinelor şi caprinelor se face de către Autoritatea Naţionala Sanitara Veterinara şi pentru Siguranţa Alimentelor prin licitaţie publică, conform prevederilor Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 60/2001privind achiziţiile publice, aprobata cu modificari şi completari prin Legea nr. 212/2002, cu modificările şi completările ulterioare.»---------------Art. 59 a fost modificat de pct. 75 al art. I din LEGEA nr. 215 din 27 mai 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 531 din 14 iunie 2004.  +  Articolul 60Toate referirile la «Agentia Naţionala Sanitara Veterinara» şi la «Agentia Română pentru Siguranţa Alimentelor» din legislatia în vigoare se considera ca fiind facute la «Autoritatea Naţionala Sanitara Veterinara şi pentru Siguranţa Alimentelor».---------------Art. 60 a fost modificat de pct. 76 al art. I din LEGEA nr. 215 din 27 mai 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 531 din 14 iunie 2004.  +  Articolul 61Anexele nr. 1-5 fac parte integrantă din prezenta ordonanţă.  +  Articolul 62Pe data intrarii în vigoare a prezentei ordonante se abroga Legea sanitara veterinara nr. 60/1974, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 626 din 2 septembrie 2003, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi orice alte dispozitii contrare.PRIM-MINISTRUADRIAN NASTASEContrasemnează:────────────────p. Ministrul agriculturii,pădurilor, apelor şi mediului,Petre Daea,secretar de statMinistrul administraţiei şi internelor,Ioan RusMinistrul delegat pentru administratia publică,Gabriel Opreap. Ministrul finanţelor publice,Gheorghe Gherghina,secretar de statBucureşti, 29 ianuarie 2004.Nr. 42.  +  Anexa 1DEFINIREA TERMENILOR- Autoritatea Naţionala Sanitara Veterinara şi pentru Siguranţa Alimentelor - autoritate de reglementare în domeniul sanitar-veterinar şi pentru siguranţa alimentelor, organ de specialitate al administraţiei publice centrale, cu personalitate juridica, în subordinea Guvernului şi în coordonarea primului-ministru, prin Cancelaria Primului-Ministru;- activitate sanitar-veterinara - activitatea desfăşurată pe teritoriul României de un medic veterinar în limitele de competenţa ale serviciilor sanitar-veterinare prevăzute de prezenta ordonanţă;- activitate sanitar-veterinara publică - activităţi sanitarveterinare strategice, de interes naţional, efectuate în limitele de competenţa ale serviciilor sanitar-veterinare, pentru aplicarea strategiilor şi politicilor guvernamentale de aparare şi imbunatatire a statusului de sănătate a animalelor, pentru protectia sănătăţii publice, a animalelor, protectia mediului şi siguranţa alimentelor;- activitate sanitar-veterinara de libera practica - activităţi sanitar-veterinare, altele decat cele publice, efectuate de medicii veterinari de libera practica potrivit legii;- autoritate sanitar-veterinara şi pentru siguranţa alimentelor autoritatea centrala sanitar-veterinara şi pentru siguranţa alimentelor, ce are atribuţii în domeniile de competenţa ale serviciilor sanitar-veterinare sau orice alta autoritate din domeniul sanitar-veterinar, careia i s-au delegat aceste puteri şi competente;- autoritate centrala sanitar-veterinara şi pentru siguranţa alimentelor - serviciul sanitar-veterinar central al României, ce are responsabilitatea elaborarii şi implementarii strategiilor guvernamentale în domeniul sanitar-veterinar, a definirii competentelor şi atribuţiilor serviciilor sanitar-veterinare, a stabilirii, gestionarii, realizării şi controlului activităţilor sanitarveterinare publice;- autoritate sanitar-veterinara şi pentru siguranţa alimentelor judeteana - serviciile publice sanitar-veterinare descentralizate, subordonate tehnic şi administrativ autorităţii centrale, sanitarveterinare şi pentru siguranţa alimentelor, având autoritatea şi responsabilitatea aplicarii strategiilor guvernamentale în domeniul sanitar-veterinar pe teritoriul judeţului respectiv, a gestionarii, realizării şi controlului activităţilor sanitar-veterinare publice la acest nivel, precum şi alte competente delegate de autoritatea centrala sanitar-veterinara şi pentru siguranţa alimentelor; este reprezentata de directia sanitar-veterinara şi pentru siguranţa alimentelor judeteana, respectiv a municipiului Bucureşti;- autoritate locala sanitar-veterinara şi pentru siguranţa alimentelor - autoritatea de la nivelul circumscriptiilor sanitarveterinare teritoriale, subordonata tehnic şi administrativ autorităţii judetene sanitar-veterinare şi pentru siguranţa alimentelor, respectiv a municipiului Bucureşti, care are responsabilitatea realizării, gestionarii şi notificarii activităţilor sanitar-veterinare publice; este reprezentata de medicul veterinar oficial;- medic veterinar oficial - medicul veterinar angajat şi retribuit de stat, desemnat pentru a realiza activităţile sanitarveterinare stabilite de autoritatea sanitar-veterinara la care îşi desfăşoară activitatea;- medic veterinar de libera practica - medicul veterinar care efectueaza activităţi sanitar-veterinare de libera practica în condiţiile legii;- medic veterinar de libera practica imputernicit - medicul veterinar de libera practica imputernicit de autoritatea sanitarveterinara şi pentru siguranţa alimentelor judeteana, respectiv a municipiului Bucureşti, pe bază de contract, să efectueze unele activităţi sanitar-veterinare publice în condiţiile legii;- state membre - statele membre ale Uniunii Europene;- tari terte - orice alt stat decat statele cu care România a incheiat acorduri, conventii sau alte înţelegeri internationale privind domeniul sanitar-veterinar;- animal - mamifere, păsări domestice şi salbatice, pesti, albine, viermi de matase, batracieni, moluste, gasteropode, crustacee şi tunicate;- punerea sub sechestru veterinar - procedura ce constituie o atributie a autorităţilor sanitar-veterinare şi care consta în interzicerea punerii pe piaţa, comercializarii şi miscarii unor animale vii, produse germinative de origine animala şi a altor produse supuse supravegherii şi controlului sanitar-veterinar, precum şi în cazarea sau depozitarea acestora în spatiile desemnate de autoritatea sanitar-veterinara, în vederea stabilirii destinatiei finale sau distrugerii ori procesarii adecvate a acestora;- confiscare - scoaterea din consumul uman, punerea sub restrictii sanitar-veterinare şi dirijarea pentru prelucrare tehnica sau, după caz, pentru distrugere a produselor şi subproduselor supuse supravegherii şi controlului sanitarveterinar, care la controlul sanitar-veterinar sunt declarate necorespunzatoare pentru consumul uman;- distrugere - neutralizarea deseurilor de origine animala prin incinerare, coincinerare sau ingropare;- ucidere - aplicarea unei metode (utilizarea pistolului cu glont liber sau a pustii, electrocutarea, expunerea la dioxid de carbon etc.) care să cauzeze o moarte sigura, precum şi injectarea unei supradoze de medicament cu proprietăţi anestezice sau a unui produs autorizat pentru eutanasie;- taiere - provocarea mortii unui animal prin sangerare, pentru a obtine produse destinate consumului uman.---------------Anexa 1 a fost modificata de pct. 77 al art. I din LEGEA nr. 215 din 27 mai 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 531 din 14 iunie 2004.  +  Anexa 2  +  Anexa 2UNITATIcare funcţionează în subordinea AutorităţiiNaţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── Nr. Denumirea unităţii crt.──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────  I. Institutii publice cu personalitate juridica:       1. Directiile sanitar-veterinare şi pentru siguranţa alimentelor judetene          şi a municipiului Bucureşti, inclusiv laboratoarele veterinare de stat       2. Institutele veterinare:       a) Institutul de Diagnostic şi Sănătate Animala       b) Institutul de Igiena şi Sănătate Publică Veterinara       c) Institutul pentru Controlul Produselor Biologice şi Medicamentelor          de Uz Veterinar II. Institutii publice fără personalitate juridica:       1. Circumscriptiile sanitar-veterinare zonale       2. Circumscriptiile sanitar-veterinare şi pentru siguranţa alimentelor──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────---------------Anexa 2 a fost modificata de pct. 77 al art. I din LEGEA nr. 215 din 27 mai 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 531 din 14 iunie 2004.  +  Anexa 3  +  Anexa 3TAXEpentru eliberarea avizului sanitar-veterinar de import,export, tranzit, a acordului sanitar-veterinar pentru import,a certificatului de abilitare şi a certificatului deînregistrare şi reinregistrare a medicamentelor, produselor biologiceşi a altor produse de uz veterinar────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── Nr. Specificatie U.M. Taxa crt. (lei/U.M.)────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── I. AVIZ SANITAR-VETERINAR DE IMPORT:    1. a) materii prime furajere, furaje concentrate,          premixuri, aditivi furajeri, fainuri proteice,          medicamente pulvis şi altele tona 3.000       b) animale mici pentru reproductie, animale mici          pentru macelarie, animale mici pentru concurs,          expozitii, păsări exotice cap 3.000       c) animale mijlocii pentru macelarie, animale          mijlocii pentru reproductie cap 3.000    2. - oua pentru incubaţie 1.000 bucăţi 10.000    3. a) animale mari pentru macelarie, animale mari          pentru concurs, animale mari pentru reproductie cap 25.000       b) păsări pentru carne cap 5.000       c) păsări pentru reproductie, porumbei pentru          concurs, expozitii, alte manifestari cap 5.000    4. a) pui de o zi 1.000 cap 10.000       b) pui reproductie şi/sau crestere 1.000 cap 10.000    5. - animale de companie (caini, pisici, maimute          şi altele) cap 50.000    6. - medicamente, produse biologice, kituri de uz          veterinar, alte produse de uz veterinar, până          la 1.000 flacoane lot 150.000    7. - medicamente de uz veterinar, alte produse de          uz veterinar, între 1.000 - 5.000 flacoane lot 200.000    8. - medicamente de uz veterinar, alte produse de          uz veterinar, peste 5.000 flacoane lot 400.000    9. - familii de albine familie 0   10. - oua pentru consum 1.000 bucăţi 25.000   11. - lapte, lapte condensat 100 litri 25.000   12. - slanina cruda, grasimi tehnice tona 4.000   13. a) subproduse comestibile (cap, creier, limba,          burta, organe, membrane etc.) tona 5.000       b) untura, cochilii de melci, organe necomes-          tibile, coarne, copite, unghii, ongloane,          aditivi şi emulgatori alimentari, clei de oase,          enzime pentru industria alimentara, adezivi          pentru industria alimentara, izolat proteic          alimentar, gelatina alimentara şi tehnica tona 5.000   14. - produse lactate proaspete (iaurt, frisca etc.),          lapte praf, unt, branzeturi, cascaval,          inghetata, inclusiv praf de inghetata,          ingrediente şi arome pentru inghetata,          subproduse lactate (zer, cazeina), cheag, gogosi          de matase, condimente, lana, piei brute, pene,          par tona 100.000   15. - produse apicole (ceara, polen, venin etc.) kg 15.000   16. - oua de viermi de matase kg 150.000   17. - produse din oua (praf, maioneza, melanj etc.),          miere de albine, membrane artificiale tona 150.000   18. a) peste viu, peste proaspat, refrigerat,          congelat, produse din peste, inclusiv icre,          pulpe de broasca, carne de melci, stridii,          scoici, raci, fructe de mare, vanat mare,          vanat mic (în blana, în pene) tona 200.000   18. b) cazatura coarne, conserve şi concentrate          pentru hrana animalelor, carne (toate          speciile), conserve, semiconserve, preparate          din carne, inclusiv supe şi sosuri concentrate,          piei semiprelucrate, subproduse de abator          pentru industria farmaceutica tona 200.000   19. - trofee de vânătoare şi blanuri bucata 600.000   20. - alte produse nenominalizate tona, kg, hl                                                          sau alte                                                        unităţi de                                                         măsura 50.000   21. a) mostre până la 100 kg total 0       b) produse de uz veterinar pentru înregistrare 0       c) ajutoare umanitare 0       d) donatii în cadrul ajutoarelor umanitare de          orice fel 0 II. CERTIFICAT DE ABILITARE bucata 2.500.000III. CERTIFICAT DE INREGISTRARE ŞI REINREGISTRARE     MEDICAMENTE, PRODUSE BIOLOGICE ŞI ALTE PRODUSE DE     UZ VETERINAR produs 15.000.000IV. ACORD SANITAR-VETERINAR DE IMPORT bucata 300.000 V. AVIZ SANITAR-VETERINAR PENTRU EXPORT: 0     - animale, produse de origine animala, furaje şi       alte produse supuse controlului sanitar-veterinarVI. AVIZ SANITAR-VETERINAR DE TRANZIT: 0     - animale, produse de origine animala, furaje şi       alte produse supuse controlului sanitar-veterinar──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────     NOTĂ:     Taxa pentru cantitatile exprimate în fractiuni din unitatea de măsuraprevăzută în prezenta anexa se calculeaza proportional cu cantitatea respectiva.---------------Anexa 3 a fost modificata de pct. 77 al art. I din LEGEA nr. 215 din 27 mai 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 531 din 14 iunie 2004.  +  Anexa 4TAXEpentru eliberarea avizului sanitar-veterinarprivind amplasarea, proiectarea şi construirea obiectivelorsupuse controlului sanitar-veterinarTaxele pentru eliberarea avizului sanitar-veterinar privind amplasarea, proiectarea şi construirea de noi obiective supuse controlului sanitar-veterinar reprezinta 50% din taxa prevăzută pentru autorizarea sanitar-veterinara de functionare a acestora.---------------Anexa 4 a fost modificata de pct. 77 al art. I din LEGEA nr. 215 din 27 mai 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 531 din 14 iunie 2004.  +  Anexa 5  +  Anexa 5TAXEpentru eliberarea certificatelor sanitar-veterinarepentru transportul intern al animalelor, produselor de origineanimala, furajelor şi altor marfuri supuse controluluisanitar-veterinar, precum şi a certificatelor de sănătatepentru export animale şi certificatelorsanitar-veterinare pentru export produse, subproduse comestibileşi necomestibile de origine animala────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── Nr. Specificatie U.M. Taxa crt. (lei/U.M.)──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────     A. Pentru intern:  1. Certificat sanitar-veterinar pentru transport     animale 0  2. Certificat sanitar-veterinar pentru transport     oua de viermi de matase 0  3. Certificat sanitar-veterinar pentru transport     puiet de pesti fitofagi, icre embrionate şi puiet     de peste sau peste destinat repopularii 0  4. Certificat sanitar-veterinar pentru transport     gunoi de grajd în scopul comercializarii 0  5. Certificat sanitar-veterinar pentru transport     cadavre, deseuri de abator 0  6. Certificat sanitar-veterinar pentru transport     furaje tona 5.000  7. Certificat sanitar-veterinar pentru transport     oua pentru incubaţie 0  8. Certificat sanitar-veterinar pentru transport     produse de origine animala: 0     - carne toate speciile, inclusiv vanat impuscat       destinat consumului public     - slanina, seu, subproduse comestibile: organe,       intestine, stomacuri     - grasimi tehnice, oase, par, piei, coarne, unghii,       copite     - alte produse de origine animala nenominalizate     - produse din carne (preparate din carne, conserve,       semiconserve carne, alte produse din carne)     - lapte lichid şi lapte condensat     - produse lactate proaspete     - branzeturi, unt, inghetata, lapte praf, praf de       inghetata, cazeina     - alte produse din lapte nenominalizate     - peste viu, peste refrigerat, peste congelat,       peste sarat, peste afumat     - conserve, semiconserve de peste     - icre de sturion     - icre tarama     - alte produse din peste nenominalizate     - miere de albine     - produse apicole (ceara de albine, laptisor de       matca, polen etc.)     - alte produse apicole nenominalizate     - oua pentru consum     - produse din oua (melanj, praf de oua, maioneza)     - alte produse din oua, nenominalizate  9. Certificat sanitar-veterinar de sănătate animala     pentru intern     B. Pentru export: 0 10. Certificat sanitar-veterinar de sănătate pentru     export animale şi certificat de transport     international 0 11. Certificat sanitar-veterinar pentru export produse,     subproduse comestibile şi necomestibile de origine     animala, cu excepţia trofeelor 0 12. Certificat sanitar-veterinar de sănătate pentru     export trofee:     - ursi blana +                                                         craniu 1.500.000     - capre negre coarne 1.000.000     - cerb carpatin coarne 500.000     - cerb lopatar - caprior coarne 300.000     - mistreti colti 200.000     - cocosi de munte exemplar 250.000     - iepuri, fazani, rate, gaste salbatice,       potarnichi exemplar 100.000     - alte păsări salbatice (prepelite, porumbei,       turturele, sitari, grauri, sturzi etc.) exemplar 50.000──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────       NOTĂ:       Taxa pentru cantitatile exprimate în fractiuni din unitatea de măsuraprevăzută în prezenta anexa se calculeaza proportional cu cantitatearespectiva.---------------Anexa 5 a fost modificata de pct. 77 al art. I din LEGEA nr. 215 din 27 mai 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 531 din 14 iunie 2004.──────────────────────