ORDIN Nr. 1532 din 12 aprilie 1994pentru aprobarea Instrucţiunilor metodologice privind întocmirea documentaţiilor tehnico-economice justificative necesare emiterii acordului energetic
EMITENT
 • MINISTERUL INDUSTRIILOR
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL NR. 214 din 15 august 1994  În conformitatea cu prevederile art. 6 din Hotărârea Guvernului nr. 623/1993 privind organizarea activităţii de avizare a utilizării combustibililor şi energiei, în temeiul Hotărârii Guvernului nr. 794/1992, cu modificările ulterioare, privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Industriilor şi potrivit Hotărârii Parlamentului nr. 11/1992 şi Decretul nr. 223/1992 privind acordarea încrederii Guvernului, ministrul industriilor emite următorul ordin:  +  Articolul 1Se aprobă Instrucţiunile metodologice privind întocmirea documentaţiilor tehnico-economice justificative, necesare emiterii acordului energetic, în conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului nr. 623/1993 privind organizarea activităţii de avizare a utilizării combustibililor şi energiei, din anexa la prezentul ordin.  +  Articolul 2Prezentul ordin va intra în vigoare la data publicării lui în Monitorul Oficial al României. Ministrul industriilor,Dumitru Popescu  +  AnexăINSTRUCŢIUNI METODOLOGICEprivind întocmirea documentaţiilor tehnico-economice justificative necesare emiterii acordului energetic (în conformitate cu Hotărârea Guvernului nr. 623/1993)  +  Capitolul 1 Prevederi generale 1. Organismele competente sa emita acorduri energetice pentru noi instalaţii consumatoare de combustibili, energie electrica şi termica în cadrul obiectivelor de investiţii sau dezvoltării, modernizării şi retehnologizării celor existente sunt stabilite în anexa nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 623 din 17 noiembrie 1993. 2. Solicitanţii de acorduri energetice se vor adresa organismelor competente cu cereri scrise însoţite de documentaţii tehnico-justificative, întocmite conform precizărilor din cap. 2 al prezentelor instrucţiuni. Acordurile energetice se vor solicita de către beneficiarii sau titularii obiectivelor de investiţii sau ai celor existente şi constituie documentele de înfiinţare sau de modificare a instalaţiilor energetice avizate. 3. Acordul energetic se emite în faza "studiu tehnico-economic sau proiect de execuţie" al obiectivului de investiţie şi va cuprinde tipurile de combustibil şi formele de energie care vor fi utilizate după punerea în funcţiune a obiectivului de investiţie, nivelurile maxime de consum orar şi anual, soluţiile prin care se va asigura utilizarea resurselor energetice alocate, prevederile referitoare la recuperarea şi valorificarea resurselor energetice refolosibile rezultate din procese tehnologice şi alte prevederi considerate ca necesare de către organul de avizare. 4. Termenul de emitere a acordului este de 30 de zile de la data primirii cererii şi a documentaţiei, dacă aceasta cuprinde toate elementele justificative privind soluţia energetica propusă şi necesarul de combustibil şi de energie solicitat. În situaţia în care documentaţia tehnico-economică justificativă este incompleta, organul de avizare va transmite solicitantului în maximum 10 zile un răspuns cuprinzând elementele considerate necesare pentru completarea acesteia, urmînd ca noul termen de emitere a acordului energetic să curgă de la data primirii completărilor. În cazul în care pentru clarificarea unor elemente din documentaţie este necesară analizarea în teren, titularul obiectivului de investiţie va asigura deplasarea persoanei autorizate din organismul competent, în termen de 10 zile de la primirea solicitării, termenul de emitere a acordului energetic curgând de la data efectuării deplasarii, dacă în urma acesteia nu rezultă ca necesară completarea sau refacerea documentaţiei. Pentru obiectivele de investiţie importante, cu consumuri energetice mari şi soluţii energetice complexe, organul emitent al acordului energetic poate solicita date suplimentare faţă de cele prevăzute în cap. 2 al acestor instrucţiuni. 5. Acordul energetic are valabilitate 12 luni dacă lucrările de investiţii nu au început în acest interval şi dacă se menţin soluţiile energetice şi nivelurile maxime de consum de combustibil şi energie, avizate. În caz contrar este necesară reactualizarea acordului energetic pe baza unei noi cereri şi documentaţii prin care vor fi justificate modificările survenite. Cererea de reactualizare a acordului energetic după expirarea termenului de valabilitate sau după modificarea acestuia în cazul schimbării soluţiilor energetice, va fi adresată organului emitent împreună cu copia acordului iniţial şi cu justificările privind modificarea caracteristicilor energetice ale obiectivului de investiţie. În toate cazurile în care apare necesitatea modificării sau completării soluţiilor energetice sau a altor prevederi din acordurile energetice, titularii acestora se vor adresa organului emitent cu 3 luni înaintea începerii investiţiei, cu justificările corespunzătoare pentru susţinerea acestor modificări sau completări. 6. Acordul energetic este necesar şi în cazurile în care la obiectivele de investiţie existente se prevăd dezvoltări sau modernizări fără a se solicita consumuri suplimentare de combustibil şi energie, consumurile aferente acestor obiective urmînd a se încadra în cele existente. În aceste cazuri, în documentaţia justificativă vor fi precizate măsurile prin care devine posibila aceasta încadrare, precum şi efectul lor cantitativ asupra economiei de combustibil şi energie. 7. Cazurile de divergenta dintre solicitanţii şi emitentii de acorduri energetice, care nu au putut fi soluţionate de părţile în cauza, vor fi analizate de către secretarul de stat din Ministerul Industriilor însărcinat cu aceasta problema, care va stabili modul de rezolvare în conformitate cu interesele economiei naţionale. 8. Prezentele instrucţiuni metodologice pot fi completate sau modificate de către Agenţia Română pentru Conservarea Energie, în vederea aplicării noilor orientări şi programe guvernamentale în domeniul energetic, prin ordin al ministrului industriilor.  +  Capitolul 2 Precizări privind elaborarea documentaţiilor tehnico-justificative pentru obţinerea acordurilor energetice 1. Documentaţiile tehnico-justificative vor cuprinde: a) date generale despre obiectivul de investiţie, pentru identificare: - denumirea completa a obiectivului de investiţie (nu se folosesc iniţiale); - amplasamentul - adresa exactă, localitatea, str., nr., sectorul; - beneficiarul (titularul investiţiei); - valoarea estimativă a obiectivului de investiţie; - termenele propuse pentru începerea lucrărilor; - persoanele autorizate pentru relaţii - beneficiar-proiectant (se vor indica numele şi telefoanele la care pot fi contactate); b) memoriu explicativ privind: - profilul obiectivului de investiţie (produse, tehnologii, capacităţi, perspective de dezvoltare sau retehnologizari, asigurare cu materii prime şi desfacere de produse la intern şi extern) - date de prezentare în rezumat; - situaţia energetica existenta: - forme de energie utilizata; - surse termice, echipament, combustibili utilizaţi; - nivel de consum, acorduri anterioare; - consumatori tehnologici de combustibil şi energie; - soluţia energetica propusă şi cantităţile de combustibil şi energie pentru care se solicita acordul; c) breviar de calcul pentru determinarea necesarului orar de energie şi de combustibil întocmit în concordanta cu STAS-urile şi normativele în vigoare (STAS 4839-80, STAS 1478-80, STAS 1907-80); d) tabele anexe cu sinteza datelor din breviarul de calcul conform modelelor anexate (tabelele nr. 1, 2, 3, 4); e) planul de situaţie cu amplasamentul obiectivului de investiţie şi care va conţine, după caz: - poziţia sursei termice sau a punctului termic şi traseul racordului propus; - traseul conductelor de distribuţie a gazelor naturale şi a racordului sau a bransamentului propus; - traseul liniilor electrice, staţiile de conexiuni şi transformare, punctele de alimentare şi de utilizare a energiei electrice; - pozitionarea altor surse termice din zona cu care se poate coopera. 2. De asemenea, memoriul explicativ va cuprinde, după caz, date privind: a) procesele tehnologice cu flacara directa şi combustibilul aferent: - prezentarea tehnologiei principalelor procese de fabricaţie, cu indicarea utilajelor tehnologice consumatoare de energie şi combustibil; - justificarea alegerii tehnologiei şi a utilajelor consumatoare de energie şi combustibil din punct de vedere al consumurilor energetice, în raport cu cele mai bune realizari din ţara şi pe plan mondial; - estimarea necesarului anual de combustibil pe baza capacităţii de producţie şi a consumurilor specifice minime din instalaţii similare; - analizarea posibilităţilor încadrării noilor consumatori de combustibil în cele existente, în cazul obiectivelor de investiţii care se dezvolta, prin măsuri de retehnologizare, îmbunătăţirea randamentelor, reducerea pierderilor şi rationalizarea consumurilor existente; - resursele energetice refolosibile rezultate din procesele tehnologice, modul de recuperare şi valorificare a acestora; b) asigurarea cu energie termica şi combustibilii aferenţi: - prezentarea proceselor tehnologice care utilizează energie termica şi justificarea alegerii tehnologiei respective; - parametrii agenţilor termici utilizaţi, procentul de recuperare a condensatului şi condiţiile speciale de continuitate în asigurarea energiei termice; - soluţia propusă pentru alimentarea cu energie termica ţinând seama de posibilităţile de cooperare în zona cu surse termice (CT, CET, reţele de termoficare), de disponibilul de capacitate a acestora şi de utilizarea la maximum a resurselor energetice refolosibile de toate categoriile; - propuneri de utilizare a unor noi surse de energie (solara, geotermala, biogaz) şi evaluarea aportului acestora în acoperirea necesarului de energie termica şi combustibil al obiectivului de investiţie; c) asigurarea cu energie electrica a obiectivului de investiţie: - prezentarea consumatorilor de energie electrica pe categorii de receptoare, cu estimarea puterii instalate şi a puterii maxime simultan absorbite la virful de sarcina şi în afară lui (datele vor fi evidentiate în tabelul nr. 4); - evidentierea consumatorilor cu regim de socuri şi a celor cu regimuri dezechilibrate sau deformate; - justificarea alegerii energiei electrice în cazul proceselor tehnologice la care pot fi utilizate şi alte soluţii; - soluţia propusă pentru alimentarea obiectivului din sistemul electroenergetic, condiţii speciale de continuitate în alimentare, soluţia de alimentare a receptoarelor de categorie 0 ( consumatori vitali); - indicarea factorului de putere mediu şi a eventualelor măsuri de compensare; - estimarea consumului anual de energie electrica pe baza producţiei şi a consumurilor specifice limita. 3. Suplimentar, documentaţiile tehnico-economice justificative vor cuprinde în anexa următoarele documente, în copie: - certificatul de înmatriculare în Registrul comerţului; - certificatul de urbanism pentru noile obiective de investiţii; - avizele tehnice de la Regia Autonomă "Romgaz" Medias (anexa nr. 1) sau Regia Autonomă de Electricitate "Renel" pentru soluţiile de utilizare a gazelor naturale, respectiv a energiei electrice şi termice pentru emiterea acordurilor energetice din competentele Agenţiei Române pentru Conservarea Energiei; - acordurile energetice emise anterior pentru obiectivul respectiv. 4. La solicitarile privind utilizarea gazelor naturale se va prezenta lista tuturor receptorilor propuşi a fi instalati şi, eventual, a celor prevăzuţi a fi dezafectati, cu precizarea debitului instalat şi aprobat al fiecăruia. Se vor anexa copii după aprobările de funcţionare a receptorilor propuşi spre dezafectare, în vederea renominalizarii lor, şi inventarul receptorilor obiectivului de investiţie, editia 1988, actualizat de Regia Autonomă "Romgaz" Medias, prin certificare cu semnatura clara, data şi ştampila. 5. În cazul obiectivelor mari consumatoare de combustibil şi energie, la cererea organului emitent al acordului energetic, solicitantul va prezenta calculul de eficienta economică a obiectivului de investiţie în ipoteza asigurării din import a hidrocarburilor necesare pentru consumul cu flacara directa, cît şi pentru producerea energiei electrice şi termice. Pentru calculul necesarului total de resurse energetice, echivalente în combustibil convenţional, al unui obiectiv de investiţie, se vor lua următoarele valori de consum specific: - pentru energie electrica, 0,35 tcc/MWh; - pentru energie termica, 0,18 tcc/Gcal. Drept combustibil, pentru producerea energiei electrice şi termice, se va considera pacura. 6. Orice dispoziţii contrare prezentelor instrucţiuni îşi încetează aplicabilitatea. Tabelul nr. 1Date energetice privind alimentarea cu energie termicaAbur necesar la locul de consum pe categorii de utilizareşi parametri
    Presiune Temperatură Scopul utilizăriiA. CONSUM EXISTENTB. CONSUM NOU SOLICITATC. CONSUM CUMULAT
    Canti- tate anuală mii Gcal.Debit (t/h)Retur con- densat t/h (%)Canti- tate anuală mii Gcal.Debit (t/h)Retur con- densat t/h (%)Canti- tate anuală mii Gcal.Debit (t/h)Retur con- densat t/h (%)
    nr. ore/annr. ore/annr. ore/an
    maximmediumaximmediumaximmediu
    mii toneiarnaiarnavaramii toneiarnaiarnavaramii toneiarnaiarnavara
    0123456789101112131415
    - tehnologie                              
    - încălzire                              
    - ventilaţie- condiţionare                              
    - apă caldă de consum                              
    TOTAL
  NOTĂ: Datele din tabel vor fi justificate prin breviare de calcul, tinindu-se seama de următoarele: - consumurile orare pentru tehnologie vor fi justificate pe baza caracteristicilor utilajelor şi coeficienţilor de simultaneitate a funcţionarii acestora; - consumurile orare şi anuale pentru încălzire, ventilaţie şi apa calda de consum vor fi justificate pe baza prevederilor standardelor şi normativelor în vigoare. Tabelul nr. 2Date energetice privind alimentarea cu energie termicaApa calda sau fierbinte la locul de consum pe categorii de utilizare
    Scopul utilizăriiA. CONSUM EXISTENTB. CONSUM NOU SOLICITATC. CONSUM CUMULAT
    Canti- tate anuală (mii Gcal.)Debit (Gcal/h)Canti- tate anuală (mii Gcal.)Debit (Gcal/h)Canti- tate anuală (mii Gcal.)Debit (Gcal/h)
    nr. ore/annr. ore/annr. ore/an
    maximmediumaximmediumaximmediu
    iarnaiarnavaraiarnaiarnavaraiarnaiarnavara
    TOTAL:                        
    0123456789101112
    - tehnologie                        
    - încălzire                        
    - ventilaţie- condiţionare                        
    - apă caldă de consum                        
    TOTAL:
  NOTĂ: Datele din tabel vor fi justificate prin breviare de calcul, tinindu-se seama de următoarele: - consumurile orare pentru tehnologie vor fi justificate pe baza caracteristicile utilajelor şi coeficientului de simultaneitate a funcţionarii acestora; - consumurile orare şi anuale pentru încălzire, ventilaţie şi apa calda de consum vor fi justificate pe baza prevederilor standardelor şi normativelor în vigoare. Tabelul nr. 3Sinteza necesarului de combustibil
      A. CONSUM EXISTENTB. CONSUM NOU SOLICITATC. CONSUM TOTAL CUMULAT
    Felul com- busti- biluluiConsum orar maximConsum anualFelul com- busti- biluluiConsum orar maximConsum anualFelul com- busti- biluluiConsum orar maximConsum anual
    unitate naturalăunitate conven- ţionalăunitate naturalăunitate conven- ţionalăunitate naturalăunitate conven- ţionalăunitate naturalăunitate conven- ţionalăunitate naturalăunitate conven- ţionalăunitate naturalăunitate conven- ţională
    0123456789101112131415
    1.Procese cu flacără directă - total - din care:                              
      - tehnologie                              
      - preparare hrană                              
      - alte procese                              
    2.Producerea energiei termice - total - din care pentru:                              
      - tehnologie                              
      - încălzire                              
      - ventilaţii - condiţionări                              
      - preparare apă caldă menajeră                              
    3.Total consum (1 + 2):                              
  NOTĂ: - Unităţi naturale - pentru gaze Nmc/h şi mii Nmc/an- pentru combustibili lichizi şi solizi t.h, t.an- Unităţi convenţionale - pentru gaze, combustibili lichizi şi solizi tcc/h,tcc/anTabelul nr. 4Date privind energia electrica necesară consumatorului
    Nr. crt.Date energetice ale consumatoruluiCategoria recep- torilorUnitatea de măsurăSituaţia existentăSpor de putere solicitatTotal putereObservaţii
    1.Puterea instalată în receptoare0MW        
    I          
    II          
    III          
    2.Puterea maximă simultan absorbită0MW        
    I          
    II          
    III          
    3.Puterea totală maximă absorbită:            
    - în afara vârfului de sarcină-MW        
    - la vârful de sarcină-MW        
    4.Factorul de putere mediu la care se cere livrarea energiei electrice   cos        
    5.Consumul maxim anual de energie electrică   mii MWh        
      TOTAL:            
  NOTĂ: Se va anexa la documentaţie studiul de soluţie pentru alimentarea cu energie electrica din sistemul electroenergetic, întocmit de unităţile de proiectare specializate.
   +  Anexăla instrucţiunile metodologice Regia Autonomă "Romgaz" MediasNr. ..........................FIŞA TEHNICAprivind posibilităţile de alimentare cu gaze naturale 1. Denumirea obiectivului de investiţie....................................2. Amplasamentul ..........................................................3. Titularul de plan ......................................................4. Beneficiarul ...........................................................A. Dacă este consumator de gaze naturaleDebit instalat ....................Nmc/hdin care:- aprobat .........................Nmc/h- neaprobat .......................Nmc/h- consum anual...............mii Nmc/h/anB. Necesarul de gaze naturale solicitatDebit instalat ....................Nmc/hConsumul anual ..............mii Nmc/h/anC. Dacă exista conducta de distribuţie legal aprobată pe strada respectiva sau în vecinătatea obiectivului de investiţie sau dacă este necesară o extindere de reţea de distribuţie, se va specifică diametrul, lungimea, traseul (se va prezenta şi se va completa în anexa planul de situaţie la zi vizat) şi se vor preciza condiţiile tehnice de racordare. ...........................................................................................................................................................D. Dacă capacitatea de aductiune în zona permite racordarea de noi consumatori şi măsurile necesare pentru asigurarea cu gaze a obiectivului de investiţie .............................................................................................................................................................E. Punctul de vedere al unităţii de distribuţie a gazelor naturale...........................................................................................................................................................Data ................. Director,----------------------------