HOTĂRÂRE nr. 1.492 din 9 septembrie 2004 privind principiile de organizare, funcționarea și atribuțiile serviciilor de urgență profesioniste
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 885 din 28 septembrie 2004  În temeiul art. 108 din Constituție, republicată, și al art. 6 alin. (1) din Ordonanța Guvernului nr. 88/2001 privind înființarea, organizarea și funcționarea serviciilor publice comunitare pentru situații de urgență, aprobată cu modificări prin Legea nr. 363/2002, cu modificările și completările ulterioare,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.  +  Capitolul I Dispoziții generale  +  Articolul 1Serviciile de urgență profesioniste, constituite ca servicii publice deconcentrate în subordinea Inspectoratului General pentru Situații de Urgență, se înființează în județe și în municipiul București, în scopul managementului situațiilor de urgență pe tipurile de risc din competență. (la 01-09-2016, Art. 1 a fost modificat de pct. 1 al art. II din HOTĂRÂREA nr. 606 din 29 august 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 678 din 1 septembrie 2016. )  +  Articolul 2(1) Serviciile de urgență profesioniste funcționează ca inspectorate, cu personalitate juridică, în subordinea Inspectoratului General pentru Situații de Urgență, denumit în continuare Inspectoratul General.(2) Inspectoratele sunt structuri specializate, destinate să execute misiuni de prevenire, monitorizare și gestionare a situațiilor de urgență.(3) Inspectoratele fac parte din forțele de protecție ale Sistemului de securitate și apărare națională și din subsistemul local de management al situațiilor de urgență.(4) Activitatea inspectoratelor, ca servicii publice deconcentrate ale Ministerului Administrației și Internelor în teritoriu, este coordonată de prefect.  +  Capitolul II Principii de organizare și funcționare  +  Articolul 3(1) Organizarea și funcționarea inspectoratelor se bazează pe principiile legalității, autonomiei, împărțirii administrativ-teritoriale, deconcentrării și descentralizării responsabilității, corelării cerințelor și resurselor, cooperării și solidarității, în vederea:a) pregătirii preventive și protecției prioritare a populației;b) realizării condițiilor necesare supraviețuirii în situații de urgență;c) participării la protecția valorilor culturale, arhivistice, de patrimoniu și a bunurilor materiale, precum și a mediului;d) desfășurării pregătirii profesionale a personalului organismelor specializate și serviciilor de urgență;e) organizării și executării intervenției operative pentru limitarea și înlăturarea efectelor situațiilor de urgență;f) constituirii rezervelor de resurse financiare și tehnicomateriale specifice.(2) Aplicarea principiilor prevăzute la alin. (1) vizează următoarele obiective:a) timpul de răspuns și operativitatea permanentă;b) suplețea organizatorică;c) capacitatea de răspuns credibilă;d) restructurarea și modernizarea serviciilor de urgență profesioniste;e) parteneriatul operațional intensificat;f) intervenția graduală;g) interoperabilitatea la nivel local, zonal, regional și internațional;h) managementul integrat al serviciilor de urgență profesioniste;i) participarea cu resurse a comunităților locale.  +  Articolul 4În cadrul inspectoratelor se constituie și funcționează ca structuri specializate:a) centrul operațional, care îndeplinește permanent, la nivelul zonei de competență, atribuțiile privind monitorizarea, evaluarea, înștiințarea, avertizarea, prealarmarea, alertarea și coordonarea tehnică operațională a intervențiilor pentru gestionarea situațiilor de urgență;b) inspecția de prevenire, care îndeplinește, în zona de competență, atribuțiile pe linie de avizare/autorizare, informare publică preventivă, îndrumare și control privind prevenirea situațiilor de urgență;c) structura de pregătire pentru intervenție și reziliența comunităților, cu responsabilități în domeniul pregătirii personalului operativ propriu, precum și a populației privind comportarea în situații de urgență;d) subunități de intervenție organizate ca grupuri de prevenire și intervenție, detașamente speciale, detașamente, secții, stații, pichete de pompieri, de protecție civilă și mixte, având în componență un număr variabil de echipe și echipaje specializate pe tipuri de intervenții, precum și alte structuri necesare îndeplinirii misiunilor încredințate;e) structuri de suport logistic;f) alte structuri funcționale. (la 01-09-2016, Art. 4 a fost modificat de pct. 2 al art. II din HOTĂRÂREA nr. 606 din 29 august 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 678 din 1 septembrie 2016. )  +  Articolul 5La dimensionarea structurilor specializate și compartimentelor funcționale ale inspectoratelor se au în vedere, cumulativ, următoarele elemente:a) tipurile de risc gestionate și frecvența lor de manifestare;b) suprafața unității/unităților administrativ-teritoriale din sfera de competență și potențialul economic al acesteia/acestora;c) densitatea populației;d) volumul și complexitatea atribuțiilor stabilite în competență;e) necesarul de înzestrare cu mijloace tehnice și performanțele acestora, în raport cu timpii de răspuns;f) caracterul operativ, tehnic sau administrativ al atribuțiilor și activităților;g) nivelul de pregătire necesar și nevoile de specializare ale personalului;h) necesitatea asigurării operativității permanente.  +  Articolul 6(1) Inspectoratul își îndeplinește misiunile specifice într-o porțiune din teritoriul național, denumită zonă de competență, care coincide, de regulă, cu teritoriul județului.(2) Zonele de competență, denumirile inspectoratelor și sediile acestora sunt prezentate în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.(3) Pentru situațiile de urgență care impun concentrări masive de forțe și mijloace de intervenție, inspectoratele stabilesc din timp nevoile estimate și solicită în sprijin grupări operative ori subunități specializate, care vor acționa temporar în afara zonelor de competență.(4) În situații de urgență inspectoratul poate acționa temporar și în afara zonelor de competență. Compunerea și valoarea grupărilor operative și aliniamentele până la care acestea pot acționa în afara zonelor de competență se stabilesc prin documente operative aprobate de inspectorul general al Inspectoratului General, denumit în continuare inspector general.(5) Abrogat. (la 01-09-2016, Alin. (5) al art. 6 a fost abrogat de pct. 3 al art. II din HOTĂRÂREA nr. 606 din 29 august 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 678 din 1 septembrie 2016. )  +  Articolul 7(1) Inspectoratul este condus de șeful inspectoratului, numit în condițiile legii, la propunerea prefectului.(2) Șeful inspectoratului are calitatea de ordonator terțiar de credite.(3) În exercitarea atribuțiilor sale șeful inspectoratului emite ordine.(4) Șeful inspectoratului răspunde de aplicarea legii în domeniul de competență și asigură executarea dispozițiilor organelor ierarhice, precum și a celor date de prefect în baza prevederilor art. 24 din Legea nr. 340/2004 privind instituția prefectului.  +  Articolul 8(1) Șeful inspectoratului este ajutat de un prim-adjunct și un adjunct, numiți prin ordin al inspectorului general.(2) Abrogat. (la 01-09-2016, Alin. (2) al art. 8 a fost abrogat de pct. 4 al art. II din HOTĂRÂREA nr. 606 din 29 august 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 678 din 1 septembrie 2016. ) (3) Abrogat. (la 01-09-2016, Alin. (3) al art. 8 a fost abrogat de pct. 4 al art. II din HOTĂRÂREA nr. 606 din 29 august 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 678 din 1 septembrie 2016. ) (4) În absența șefului inspectoratului conducerea se asigură de prim-adjunctul prevăzut la alin. (1) ori de altă persoană desemnată de acesta.  +  Articolul 9(1) Subunitatea de intervenție de nivel grup se prevede la Inspectoratul pentru Situații de Urgență «Dealul Spirii» București-Ilfov și își desfășoară activitatea într-un areal stabilit și aprobat de către inspectorul-șef, denumită în continuare zonă de responsabilitate.(2) Subunitățile de nivel detașament special, detașament, secție, stație și pichet, constituite în raport cu natura riscurilor și frecvența lor de manifestare, îndeplinesc misiuni specifice, de regulă, într-o porțiune din zona de competență/responsabilitate, denumită în continuare raion de intervenție.(3) Raionul de intervenție se stabilește pe principiul timpului de răspuns și poate depăși limitele zonei de competență numai pentru nevoi operative.(4) Conducerea subunităților prevăzute la alin. (1) și (2) se asigură de către comandantul fiecăreia dintre ele, ajutat de un adjunct, după caz.(5) Echipajele, echipele și personalul operativ din componența subunităților prevăzute la alin. (2), care execută serviciul permanent în aceeași tură, constituie garda de intervenție.(6) Garda de intervenție este condusă nemijlocit de șeful acesteia. (la 01-09-2016, Art. 9 a fost modificat de pct. 5 al art. II din HOTĂRÂREA nr. 606 din 29 august 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 678 din 1 septembrie 2016. )  +  Articolul 10Organigrama, statul de organizare și regulamentul de organizare ale inspectoratului se elaborează și se aprobă conform competențelor stabilite la nivelul Ministerului Afacerilor Interne. (la 01-09-2016, Art. 10 a fost modificat de pct. 6 al art. II din HOTĂRÂREA nr. 606 din 29 august 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 678 din 1 septembrie 2016. )  +  Capitolul III Atribuții  +  Articolul 11Inspectoratul îndeplinește următoarele atribuții principale:a) planifică și desfășoară inspecții, controale, verificări și alte acțiuni de prevenire privind modul de aplicare a prevederilor legale și stabilește măsurile necesare pentru creșterea nivelului de securitate al cetățenilor și bunurilor;b) elaborează studii, prognoze și analize statistice privind natura și frecvența situațiilor de urgență produse și propune măsuri în baza concluziilor rezultate din acestea;c) desfășoară activități de informare publică pentru cunoașterea de către cetățeni a tipurilor de risc specifice zonei de competență, măsurilor de prevenire, precum și a conduitei de urmat pe timpul situațiilor de urgență;d) participă la elaborarea reglementărilor specifice zonei de competență și avizează dispozițiile în domeniul prevenirii și intervenției în situații de urgență, emise de autoritățile publice locale și cele deconcentrate/descentralizate;e) emite avize și autorizații, în condițiile legii;f) monitorizează și evaluează tipurile de risc;g) participă la elaborarea și derularea programelor pentru pregătirea autorităților, serviciilor de urgență voluntare și private, precum și a populației;h) organizează pregătirea personalului propriu, precum și a populației privind comportarea în situații de urgență; (la 01-09-2016, Lit. h) a art. 11 a fost modificată de pct. 7 al art. II din HOTĂRÂREA nr. 606 din 29 august 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 678 din 1 septembrie 2016. ) i) execută, cu forțe proprii sau în cooperare, operațiuni și activități de înștiințare, avertizare, alarmare, alertare, recunoaștere, cercetare, evacuare, adăpostire, căutare, salvare, descarcerare, deblocare, prim ajutor sau asistență medicală de urgență, stingere a incendiilor, depoluare, protecție N.B.C. și decontaminare, filtrare și transport de apă, iluminat, asanare de muniție neexplodată, protecție a bunurilor materiale și valorilor din patrimoniul cultural, acordare de sprijin pentru supraviețuirea populației afectate și alte măsuri de protecție a cetățenilor în caz de situații de urgență;j) controlează și îndrumă structurile subordonate, serviciile publice și private de urgență;k) participă la identificarea resurselor umane și materialelor disponibile pentru răspuns în situații de urgență și ține evidența acestora;l) stabilește concepția de intervenție și elaborează/ coordonează elaborarea documentelor operative de răspuns;m) avizează planurile de răspuns ale serviciilor de urgență voluntare și private;n) planifică și desfășoară exerciții, aplicații și alte activități de pregătire, pentru verificarea viabilității documentelor operative;o) organizează banca de date privind intervențiile, analizează periodic situația operativă și valorifică rezultatele;p) participă cu grupări operative/solicită sprijinul grupărilor operative stabilite și aprobate pentru/la intervenții în zona/în afara zonei de competență;q) participă la acțiuni de pregătire și intervenție în afara teritoriului național, în baza acordurilor la care statul român este parte;r) participă la cercetarea cauzelor de incendiu, a condițiilor și împrejurărilor care au determinat ori au favorizat producerea accidentelor și dezastrelor;s) stabilește, împreună cu organele abilitate de lege, cauzele probabile ale incendiului;t) controlează respectarea criteriilor de performanță, stabilite în condițiile legii, în organizarea și dotarea serviciilor voluntare și private, precum și activitatea acestora;u) constată și sancționează, prin personalul desemnat, încălcarea dispozițiilor legale din domeniul de competență;v) desfășoară activități privind soluționarea petițiilor în domeniul specific;w) organizează concursuri profesionale cu serviciile voluntare și private, precum și acțiuni educative cu cercurile tehnico-aplicative din școli;x) asigură informarea organelor competente și raportarea acțiunilor defășurate, conform reglementărilor specifice;y) încheie, după terminarea operațiunilor de intervenție, documentele stabilite potrivit regulamentului prevăzut la art. 13;y^1) desfășoară activități în domeniul asistenței psihologice și religioase; (la 01-09-2016, Lit. y^1) a art. 11 a fost introdusă de pct. 8 al art. II din HOTĂRÂREA nr. 606 din 29 august 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 678 din 1 septembrie 2016. ) z) îndeplinește alte sarcini stabilite prin lege.  +  Articolul 12Inspectoratul asigură planificarea și mobilizarea resurselor proprii la instituirea măsurilor excepționale prevăzute de lege, precum și la declararea stărilor de mobilizare și război.  +  Articolul 13Planificarea, organizarea și desfășurarea activităților de prevenire și intervenție se realizează potrivit regulamentelor elaborate de Inspectoratul General, aprobate de ministrul afacerilor interne. (la 01-09-2016, Art. 13 a fost modificat de pct. 9 al art. II din HOTĂRÂREA nr. 606 din 29 august 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 678 din 1 septembrie 2016. )  +  Articolul 14(1) Pentru identificarea și evaluarea tipurilor de risc specifice zonei de competență, precum și pentru stabilirea măsurilor din domeniul prevenirii și intervenției, inspectoratul elaborează "Schema cu riscurile teritoriale din zona de competență", în baza structurii de principiu stabilite de Inpectoratul General.(2) Pe baza schemei cu riscurile teritoriale, prevăzută la alin. (1), consiliile locale întocmesc și aprobă "Planul de analiză și acoperire a riscurilor" în unitățile administrativteritoriale.(3) Pentru conducerea acțiunilor de intervenție se elaborează planuri specifice, conform reglementărilor interne emise de Inspectoratul General.  +  Articolul 15(1) Pentru îndeplinirea atribuțiilor specifice, inspectoratul colaborează cu autoritățile administrației publice locale, cu celelalte structuri deconcentrate ale Ministerului Administrației și Internelor, unități ale armatei, serviciile voluntare și private, serviciile descentralizate, filialele locale ale Societății Naționale de Cruce Roșie, mass-media, precum și cu alte asociații, fundații și organizații neguvernamentale care activează în domeniul specific.(2) Inspectoratele colaborează cu servicii și organizații locale de profil din alte state, pe baza acordurilor, înțelegerilor și programelor, stabilite potrivit dispozițiilor legale.  +  Articolul 16(1) Centrul operațional organizează și asigură secretariatul tehnic permanent al comitetului pentru situații de urgență.(2) Centrul operațional se încadrează cu personal specializat pe tipuri de riscuri, precum și cu specialiști în comunicații, informatică și în alte domenii de activitate, conform cerințelor operative.(3) Activitatea centrului operațional se desfășoară permanent. Personalul execută serviciul în ture, pe schimburi sau cu program normal, potrivit legii.(4) Centrul operațional se încadrează cu personal specializat în raport cu natura riscurilor și frecvența lor de manifestare, precum și cu datele geografice și demografice din zona de competență a inspectoratului. (la 01-09-2016, Alin. (4) al art. 16 a fost modificat de pct. 10 al art. II din HOTĂRÂREA nr. 606 din 29 august 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 678 din 1 septembrie 2016. )  +  Articolul 17Centrul operațional are următoarele atribuții principale:a) efectuează activități de analiză, evaluare și sinteză referitoare la situațiile de urgență din competență;b) monitorizează evoluția situațiilor de urgență și informează operativ, când este cazul, președintele comitetului pentru situații de urgență și celelalte organisme abilitate să întreprindă măsuri cu caracter preventiv ori de intervenție, propunând, în condițiile legii, instituirea stării de alertă;c) elaborează concepția specifică privind planificarea, pregătirea, organizarea și desfășurarea acțiunilor de răspuns, precum și concepția de acțiune în situații de urgență, conform reglementărilor interne, emise în baza răspunderilor privind tipurile de risc gestionate și funcțiile de sprijin îndeplinite;d) face propuneri comitetului pentru situații de urgență, respectiv Comitetului Național, prin Inspectoratul General, privind activitatea preventivă și de intervenție în situații de urgență;e) urmărește aplicarea prevederilor regulamentului privind gestionarea situațiilor de urgență și a planurilor de intervenție/cooperare specifice tipurilor de riscuri;f) asigură transmiterea operativă a deciziilor, dispozițiilor și ordinelor și urmărește menținerea legăturilor de comunicații cu Centrul Operațional Național, centrele operative cu funcționare permanentă, cu alte organisme implicate în gestionarea situațiilor de urgență, precum și cu forțele proprii aflate în îndeplinirea misiunilor;g) centralizează solicitările privind necesarul de resurse pentru îndeplinirea funcțiilor de sprijin, premergător și în timpul situațiilor de urgență, și le înaintează organismelor abilitate să le soluționeze;h) asigură transmiterea mesajelor de înștiințare primite către structurile din subordine, cele cu care colaborează și către autoritățile locale;i) evaluează consecințele probabile ale surselor de risc;j) gestionează baza de date referitoare la situațiile de urgență date în competență;k) desfășoară activități în domeniul primirii și acordării asistenței internaționale și al medicinei de urgență a dezastrelor. (la 01-09-2016, Lit. k) a art. 17 a fost modificată de pct. 11 al art. II din HOTĂRÂREA nr. 606 din 29 august 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 678 din 1 septembrie 2016. ) l) îndeplinește alte atribuții, conform reglementărilor interne, emise în baza prevederilor legale.  +  Capitolul IV Personalul inspectoratelor pentru situații de urgență și atribuțiile acestuia  +  Articolul 18La data înființării inspectoratelor personalul actual încadrat în brigăzile/grupurile de pompieri și în inspectoratele județene de protecție civilă, precum și în celelalte unități sau instituții de pompieri și protecție civilă se preia prin transfer în condițiile legii, cu încadrarea în numărul maxim de posturi aprobat Ministerului Administrației și Internelor și unităților din subordinea sa, în compartimentele funcționale și în structurile specializate ale inspectoratelor.  +  Articolul 19(1) Personalul inspectoratului provine din instituții de învățământ aflate în subordinea/coordonarea Inspectoratului General, alte instituții cu profil adecvat, acreditate potrivit legii, precum și din instituții specializate din străinătate.(2) În raport cu nevoile, pot fi încadrați și alți specialiști cu studii corespunzătoare din alte domenii de activitate.(3) În baza planului de profesionalizare, inspectoratul asigură formarea și încadrarea personalului necesar pentru înlocuirea eșalonată a militarilor în termen.  +  Articolul 20(1) Personalul inspectoratului cu atribuții de îndrumare și control, precum și cel de intervenție sunt învestiți cu exercițiul autorității publice.(2) În raport cu atribuțiile specifice, personalul prevăzut la alin. (1) are următoarele drepturi și obligații:a) să efectueze inspecții și controale privind modul de respectare și aplicare a normelor legale în materie;b) să elibereze/anuleze avize și autorizații sau să propună, motivat, eliberarea și anularea avizelor și autorizațiilor, potrivit legii;c) să îndrume și să controleze modul de pregătire a populației și salariaților pentru gestionarea situațiilor de urgență;d) să organizeze și să conducă exerciții, aplicații și alte activități de pregătire la instituții publice și agenți economici;e) să solicite de la persoanele fizice și juridice datele, informațiile și documentele necesare îndeplinirii atribuțiilor legale;f) să stabilească restricții sau să interzică orice operațiuni sau lucrări, în scopul prevenirii unor situații de urgență;g) să sesizeze, în condițiile prevăzute de lege, organele competente despre infracțiunile constatate în exercitarea atribuțiilor de serviciu;h) să constate și să sancționeze contravențiile, potrivit competenței prevăzute de lege;i) să dispună, în îndeplinirea atribuțiilor de serviciu, potrivit legii, sistarea unor activități, a lucrărilor de construcții sau oprirea funcționării ori utilizării construcțiilor sau amenajărilor;j) să participe la coordonarea și conducerea intervențiilor în situații de urgență;k) să dispună restrângerea utilizării clădirilor incendiate, avariate ori amenințate, inclusiv evacuarea persoanelor și animalelor din acestea, precum și a folosirii terenurilor din vecinătatea imobilelor respective;l) să dispună, în condițiile legii, încetarea activității obiectivelor din subordinea instituțiilor publice ori a altor organizații și/sau a agenților economici, demolarea totală sau parțială a construcțiilor afectate grav, precum și a celor vecine, dacă există pericol de agravare a consecințelor unor situații de urgență;m) să utilizeze, potrivit legii, gratuit apa, indiferent de sursa din care provine;n) să se deplaseze cu autospecialele și mijloacele tehnice din dotare la locul intervenției, pe drumuri care nu sunt deschise circulației publice ori pe terenuri, indiferent de forma de proprietate, dacă cerințele de operativitate și de lucru impun aceasta;o) să solicite organelor abilitate oprirea ori limitarea traficului public în zona desfășurării operațiunilor de intervenție;p) să intre, pentru îndeplinirea atribuțiilor specifice, în orice incintă a organismelor și organizațiilor, instituțiilor și agenților economici;q) să intre, în condițiile prevăzute de lege, pentru îndeplinirea atribuțiilor specifice, în locuințele persoanelor fizice, la solicitarea sau cu consimțământul acestora, în condițiile prevăzute de lege. În cazul în care se impune înlăturarea unor factori de risc, care prin iminența amenințării lor pot declanșa o situație de urgență, consimțământul nu este necesar;r) să solicite sprijinul autorităților publice, mijloacelor de informare în masă și cetățenilor pentru luarea măsurilor urgente în vederea prevenirii, limitării sau înlăturării unor pericole iminente ce pot provoca situații de urgență;s) să stabilească, împreună cu organele abilitate de lege, cauzele probabile ale producerii situațiilor de urgență și să participe, la cererea acestora, la identificarea și stabilirea factorilor de risc și împrejurărilor care au generat unele situații de urgență.(3) În exercitarea drepturilor și obligațiilor prevăzute la alin. (2), personalul desemnat își face cunoscută calitatea prin prezentarea legitimației de serviciu sau de control și a ordinului de serviciu/misiune.  +  Capitolul V Asigurarea materială  +  Articolul 21(1) Pentru îndeplinirea atribuțiilor stabilite prin lege, inspectoratele utilizează mijloace tehnice specifice și de altă natură.(2) Înzestrarea, dotarea și asigurarea cu mijloacele prevăzute la alin. (1) se fac pe baza tabelelor de înzestrare și a normelor tehnice întocmite și aprobate potrivit competențelor.  +  Articolul 22(1) Exploatarea, mentenanța, scoaterea din funcțiune, declasarea și casarea mijloacelor tehnice specifice se realizează în baza normelor tehnice aprobate de inspectorul general.(2) Pentru celelalte mijloace, exploatarea, mentenanța, scoaterea din funcțiune, declasarea și casarea se realizează conform reglementărilor în vigoare.  +  Capitolul VI Dispoziții finale  +  Articolul 23(1) Inspectoratele sunt continuatoare ale tradițiilor și faptelor de arme ale pompierilor militari și protecției civile.(2) Drapelele de luptă ale marilor unități/unităților de pompieri militari se preiau de inspectorate, fără a se modifica înscrisurile de pe acestea.(3) La profesionalizare drapelele de luptă ale instituțiilor prevăzute la alin. (2) devin drapele ale tradițiilor, care se păstrează și se utilizează conform reglementărilor în vigoare.  +  Articolul 24La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se abrogă Hotărârea Guvernului nr. 637/1997 privind aprobarea zonelor de competență ale brigăzilor și grupurilor de pompieri militari, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 282 din 17 octombrie 1997.
  PRIM-MINISTRU
  ADRIAN NĂSTASE
  Contrasemnează:
  Ministru de stat, ministrul administrației și internelor,
  Marian Florian Săniuță
  Ministrul delegat pentru Administrația publică,
  Gheorghe Emacu
  Ministrul muncii, solidarității sociale și familiei
  Dan Mircea Popescu
  Ministrul finanțelor publice,
  Mihai Nicolae Tănăsescu
  București, 9 septembrie 2004.Nr. 1.492.  +  Anexă  + 
  Nr. crt.Teritoriul zonei de competență Denumirea Inspectoratului Sediu (Adresa) Sediul (Adresa)
  1. Alba Inspectoratul pentru Situații de Urgență "UNIREA" al județului Alba ALBA IULIA Str. Alexandru Ioan Cuza nr. 10
  2. Arad Inspectoratul pentru Situații de Urgență "VASILE GOLDIȘ" al județului Arad ARAD Str. Andrei Șaguna nr. 66-72
  3. Argeș Inspectoratul pentru Situații de Urgență "Cpt.PUICĂ NICOLAE"al județului Argeș PITEȘTI Str. Traian nr. 26
  4. Bacău Inspectoratul pentru Situații de Urgență "Mr.CONSTANTIN ENE"al județului Bacău BACĂU Str. Milcov nr. 49
  5. Bihor Inspectoratul pentru Situații de Urgență "CRIȘANA" al județului Bihor ORADEA Str. Avram Iancu nr.9
  6. Bistrița-Năsăud Inspectoratul pentru Situații de Urgență "BISTRIȚA" al județului Bistrița-Năsăud BISTRIȚA Str. Sigmirului nr.16
  7. Botoșani Inspectoratul pentru Situații de Urgență "NICOLAE IORGA" al județului Botoșani BOTOȘANI Str. Uzinei nr. 7
  8. Brașov Inspectoratul pentru Situații de Urgență "ȚARA BARSEI" al județului Brașov BRAȘOV Str. Mihai Viteazu nr. 11
  9. Brăila Inspectoratul pentru Situații de Urgență "DUNĂREA" al județului Brăila BRĂILA Bd. Dorobanților nr. 468
  10.Buzău Inspectoratul pentru Situații de Urgență "NERON LUPAȘCU" al județului Buzău BUZĂU Str. Bistriței nr. 51
  11.Caraș-Severin Inspectoratul pentru Situații de Urgență "SEMENIC" al județului Caraș-Severin REȘIȚA Str.Castanilor nr.122
  12.Călărași Inspectoratul pentru Situații de Urgență "BARBU ȘTIRBEI" al județului Călărași CĂLĂRAȘI Prelungirea Bucureștinr. 344
  13.Cluj Inspectoratul pentru Situații de Urgență "AVRAM IANCU" al județului Cluj CLUJ-NAPOCA Str. 21 Decembrie nr. 43
  14.Constanța Inspectoratul pentru Situații de Urgență "DOBROGEA" al județului Constanța CONSTANȚA Bd. Mircea cel Bătrânnr. 110
  15.Covasna Inspectoratul pentru Situații de Urgență "MIHAI VITEAZU" al județului Covasna SFANTU-GHEORGHE Str. Oltului nr. 33
  16.Dâmbovița Inspectoratul pentru Situații de Urgență "BASARAB I" al județului Dâmbovița TARGOVIȘTE Calea Găești nr. 9
  17.Dolj Inspectoratul pentru Situații de Urgență "OLTENIA" al județului Dolj CRAIOVA Str. C.D. Fortunescu nr. 2
  18.Galați Inspectoratul pentru Situații de Urgență "General EREMIA GRIGORESCU" al județului Galați GALAȚI Str. Mihai Bravu nr. 36
  19.Giurgiu Inspectoratul pentru Situații de Urgență "VLAȘCA" al județului Giurgiu GIURGIU Str. Uzinei nr. 3
  20.Gorj Inspectoratul pentru Situații de Urgență "Lt. col. DUMITRU PETRESCU" al județului Gorj TARGU-JIU Calea București nr.9 bis
  21.Harghita Inspectoratul pentru Situații de Urgență "OLTUL" al județului Harghita MIERCUREA-CIUC Str. Iancu de Hunedoara nr. 8
  22.Hunedoara Inspectoratul pentru Situații de Urgență "IANCU DE HUNEDOARA al județului Hunedoara DEVA Str. George Coșbuc nr. 26
  23.Ialomița Inspectoratul pentru Situații de Urgență "BARBU CATARGIU" al județului Ialomița SLOBOZIA Str. Lacului nr. 9
  24.Iași Inspectoratul pentru Situații de Urgență "Mihail Sturdza" al Județului IașiIAȘI Str. Lascăr Catargiu nr. 59
  25.Ilfov* Inspectoratul pentru Situații de Urgență «Dealul Spirii» București-Ilfov BUCUREȘTi Calea 13 Septembrie nr. 135
  26.Maramureș Inspectoratul pentru Situații de Urgență "GHEORGHE POP DE BĂSEȘTI" al județului Maramureș BAIA-MARE Str. Vasile Lucaciu nr. 87
  27.Mehedinți Inspectoratul pentru Situații de Urgență "DROBETA" al județului Mehedinți DROBETA TURNU-SEVERINStr. Dumitru Gheață nr. 16
  28.Mureș Inspectoratul pentru Situații de Urgență "HOREA" al județului Mureș TARGU-MUREȘ Str. Horea nr. 28
  29.Neamț Inspectoratul pentru Situații de Urgență "PETRODAVA" al județului Neamț PIATRA NEAMȚ Str. Cuiejdi nr. 34
  30.Olt Inspectoratul pentru Situații de Urgență "MATEI BASARAB" al județului Olt SLATINA Str. A.I.Cuza nr.143A
  31.Prahova Inspectoratul pentru Situații de Urgență"ȘERBAN CANTACUZINO"al județului Prahova PLOIEȘTI Str. Rudului nr. 96
  32.Satu Mare Inspectoratul pentru Situații de Urgență "SOMEȘ" al județului Satu-Mare SATU-MARE Str. Fabricii nr. 35
  33.Sălaj Inspectoratul pentru Situații de Urgență "POROLISSUM" al județului Sălaj ZALĂU Bd. Mihai Viteazu nr. 57
  34.Sibiu Inspectoratul pentru Situații de Urgență "Cpt. DUMITRU CROITORU" al județului Sibiu SIBIU Str. Vasile Cârlova nr. 16-22
  35.Suceava Inspectoratul pentru Situații de Urgență "BUCOVINA" al județului Suceava SUCEAVA Str. Universității nr. 14
  36.Teleorman Inspectoratul pentru Situații de Urgență "ALEXANDRU DIMITRIEGHICA" al județului Teleorman ALEXANDRIA Str. Carpați nr. 7
  37.Timiș Inspectoratul pentru Situații de Urgență "BANAT" al județului Timiș TIMIȘOARA Str. Înfrățirii nr.13
  38.Tulcea Inspectoratul pentru Situații de Urgență "DELTA" al județului Tulcea TULCEA Str. 1848 nr. 119
  39.Vaslui Inspectoratul pentru Situații de Urgență "PODUL ÎNALT" al județului Vaslui VASLUI Str. Castanilor nr. 9
  40.Vâlcea Inspectoratul pentru Situații de Urgență "GENERAL MAGHERU" al județului Vâlcea RAMNICU-VALCEA Str. Decebal nr. 7
  41.Vrancea Inspectoratul pentru Situații de Urgență "ANGHEL SALIGNY" al județului Vrancea FOCȘANI Str. Domnișoarei nr. 10
  42.Municipiul București Inspectoratul pentru Situații de Urgență «Dealul Spirii» București-Ilfov București Calea 13 Septembrie nr. 135, Sectorul 5
  Consiliul Județean Ilfov și prefectul județului Ilfov vor întreprinde demersurile necesare asigurării spațiilor necesare sediului Inspectoratului pentru Situații de Urgență "CODRII VLĂSIEI" al Județului Ilfov. Până la data punerii la dispoziție a spațiilor proprii, Inspectoratul pentru Situații de Urgență "CODRII VLĂSIEI" al Județului Ilfov va funționa în municipiul București, Calea 13 Septembrie nr. 135.
  (la 16-07-2021, Tabelul din Anexă a fost modificat de ARTICOLUL UNIC din HOTĂRÂREA nr. 762 din 14 iulie 2021, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 704 din 16 iulie 2021 )