HOTĂRÂRE nr. 1.489 din 9 septembrie 2004privind organizarea şi funcţionarea Comitetului Naţional pentru Situaţii de Urgenţă
EMITENT
  • GUVERNUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 884 din 28 septembrie 2004    În temeiul art. 108 din Constituţie, republicată, şi al art. 8 alin. (3) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 21/2004 privind Sistemul Naţional de Management al Situaţiilor de Urgenţă,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.  +  Capitolul I Organizare şi funcţionare  +  Articolul 1 (1) Comitetul Naţional pentru Situaţii de Urgenţă, denumit în continuare Comitet Naţional, se constituie şi funcţionează, potrivit legii, ca organism interministerial de management, sub conducerea nemijlocită a ministrului administraţiei şi internelor şi în coordonarea primului-ministru, în cadrul Sistemului Naţional de Management al Situaţiilor de Urgenţă. (2) Comitetul Naţional se compune din: a) preşedinte: ministrul administraţiei şi internelor; b) vicepreşedinte: un secretar de stat din Ministerul Administraţiei şi Internelor; c) membri: un secretar de stat de la fiecare minister sau un adjunct al conducătorului fiecărei instituţii publice centrale prevăzute în anexa nr. 1 şi inspectorul general al Inspectoratului General pentru Situaţii de Urgenţă; d) consultanţi: câte 1-2 experţi şi/sau specialişti din fiecare minister şi instituţie publică centrală prevăzute în anexa nr. 1. (3) Componenţa nominală a Comitetului Naţional se aprobă prin ordin al ministrului administraţiei şi internelor, pe baza propunerilor făcute de miniştrii şi conducătorii instituţiilor publice centrale prevăzute în anexa nr. 1, în termen de 15 zile de la data publicării prezentei hotărâri în Monitorul Oficial al României, Partea I. (4) În cazul reorganizării ministerelor şi instituţiilor prevăzute în anexa nr. 1 ori eliberării din funcţia de secretar de stat a reprezentantului în Comitetul Naţional, conducătorii acestora vor nominaliza un nou reprezentant în termenul prevăzut la alin. (3), calculat, după caz, de la data reorganizării sau de la data la care funcţia de secretar de stat a devenit vacantă. (5) Secretariatul tehnic permanent al Comitetului Naţional funcţionează ca un compartiment specializat în cadrul Centrului Operaţional Naţional din Inspectoratul General pentru Situaţii de Urgenţă, denumit în continuare Inspectoratul General.  +  Articolul 2 (1) Comitetul Naţional asigură îndeplinirea atribuţiilor principale prevăzute la art. 20 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 21/2004 privind Sistemul Naţional de Management al Situaţiilor de Urgenţă, precum şi a atribuţiilor şi sarcinilor stabilite prin alte dispoziţii legale în vigoare. (2) Comitetul Naţional asigură îndeplinirea atribuţiilor specifice pe linia realizării în România a obiectivelor strategiei internaţionale de reducere a dezastrelor. (3) Persoanele desemnate în Comitetul Naţional au următoarele atribuţii principale: a) preşedintele: convoacă întrunirea Comitetului Naţional, stabileşte ordinea de zi şi conduce şedinţele acestuia; aprobă prin ordin planurile, regulamentele şi măsurile adoptate; semnează avizele, acordurile, împuternicirile, protocoalele de colaborare şi proiectele de acte normative; îl informează operativ pe primul-ministru şi prezintă în şedinţele de Guvern hotărârile şi propunerile Comitetului Naţional; b) vicepreşedintele: îndeplineşte obligaţiile de membru prevăzute la lit. c) şi, în absenţa preşedintelui, exercită atribuţiile acestuia; c) membrii: participă la şedinţele Comitetului Naţional; prezintă informări şi puncte de vedere ale ministerelor sau instituţiilor publice centrale pe care le reprezintă; informează operativ miniştrii sau conducătorii instituţiilor respective asupra problemelor dezbătute, concluziilor rezultate, hotărârilor şi măsurilor adoptate şi urmăresc aplicarea acestora în domeniile de competenţă; menţin legătura permanentă cu centrele operative corespondente; d) consultanţii: participă la şedinţele Comitetului Naţional; consiliază membrii acestuia asupra problemelor operative, tehnice şi de specialitate; asigură documentarea tehnică de specialitate pentru tipurile de riscuri gestionate şi sprijină Secretariatul tehnic permanent în elaborarea documentelor de lucru pentru Comitetul Naţional; menţin legătura permanentă cu centrele operative corespondente, după declararea stării de alertă şi până la încetarea acesteia.  +  Articolul 3 (1) Secretariatul tehnic permanent are următoarele atribuţii principale: a) gestionează documentele Comitetului Naţional; b) asigură convocarea Comitetului Naţional şi transmiterea ordinii de zi; c) primeşte şi pregăteşte materialele pentru şedinţele Comitetului Naţional şi asigură prezentarea acestora preşedintelui şi membrilor Comitetului Naţional; d) elaborează lucrările şi execută operaţiunile de secretariat pe timpul şedinţelor Comitetului Naţional; e) asigură redactarea hotărârilor adoptate de Comitetul Naţional, precum şi a proiectelor de ordine, pe care le prezintă spre aprobare; f) asigură difuzarea la componentele Sistemului Naţional de Management al Situaţiilor de Urgenţă şi la alte autorităţi interesate a documentelor emise de Comitetul Naţional; g) întocmeşte informări periodice privind situaţia operativă sau stadiul îndeplinirii hotărârilor adoptate de Comitetul Naţional, care se transmit de către Centrul Operaţional Naţional membrilor Comitetului Naţional şi altor autorităţi interesate; h) conlucrează cu secretariatele tehnice permanente, organizate şi asigurate de centrele operaţionale şi centrele operative pentru situaţii de urgenţă, precum şi cu structurile abilitate în managementul situaţiilor excepţionale; i) conlucrează cu unităţile şi cu compartimentele Ministerului Administraţiei şi Internelor implicate în emiterea ordinelor ministrului; j) întocmeşte proiectele comunicatelor de presă ale Comitetului Naţional şi colaborează, în acest sens, cu structurile de profil din Ministerul Administraţiei şi Internelor; k) urmăreşte realizarea suportului logistic al locului de desfăşurare a şedinţelor Comitetului Naţional; l) îndeplineşte alte atribuţii prevăzute în Regulamentul de organizare şi funcţionare al Inspectoratului General sau alte sarcini stabilite de Comitetul Naţional ori de preşedintele acestuia; m) preia şi gestionează datele şi informaţiile transmise în cazul unor dezastre şi asigură înştiinţarea membrilor Comitetului Naţional şi a consultanţilor; n) asigură legătura cu punctele de contact din structurile cu atribuţii în domeniul urgenţelor civile din cadrul Organizaţiei Naţiunilor Unite, Organizaţiei pentru Securitate şi Cooperare în Europa şi Organizaţiei Tratatului Atlanticului de Nord. (2) Pentru îndeplinirea atribuţiilor consultă specialişti şi din alte domenii de activitate.  +  Articolul 4 (1) Comitetul Naţional se întruneşte în şedinţe semestriale şi ori de câte ori situaţia o impune, în prezenţa a cel puţin două treimi din numărul membrilor săi. (2) Şedinţele Comitetului Naţional sunt prezidate de preşedinte sau, după caz, de primul-ministru. (3) Hotărârile Comitetului Naţional se adoptă, de regulă, prin consens. Hotărârile referitoare la atribuţiile prevăzute la art. 20 lit. c)-e) şi k) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 21/2004 se adoptă cu votul majorităţii simple a membrilor prezenţi la şedinţă. (4) Secretariatul tehnic permanent este coordonat de şeful Centrului Operaţional Naţional. (5) La şedinţele Comitetului Naţional participă, la invitaţia preşedintelui acestuia, reprezentanţi ai altor ministere şi instituţii publice centrale, nenominalizate în anexa nr. 1, ai patronatelor sau ai unor agenţii, precum şi ai unor organizaţii neguvernamentale care îndeplinesc funcţii de sprijin în prevenirea şi gestionarea situaţiilor de urgenţă. (6) Consultanţii şi invitaţii nu au drept de vot. În cazuri justificate, consultanţii pot exprima votul membrilor absenţi, dacă au fost mandataţi în acest sens de către conducătorul ministerului sau instituţiei din care aceştia fac parte.  +  Capitolul II Asigurarea materială şi financiară  +  Articolul 5 (1) Şedinţele Comitetului Naţional se desfăşoară în spaţii special amenajate şi echipate prin grija Ministerului Administraţiei şi Internelor, la Centrul Operaţional Naţional din Inspectoratul General. (2) Sala de şedinţe este echipată şi dotată cu mobilier, aparatură şi echipamente de comunicaţii şi informatică şi cu echipamente de comunicaţii speciale şi de cooperare, precum şi cu birotica necesară, corespunzător componenţei Comitetului Naţional şi atribuţiilor acestuia. (3) Aparatura şi echipamentele de comunicaţii şi informatică prevăzute la alin. (2) se conectează cu centrele operaţionale şi cu centrele operative, precum şi cu echipamentele prevăzute la cabinetul primului-ministru. (4) Mijloacele de comunicaţii şi de informatică prevăzute la alin. (2) şi (3) fac parte din sistemul de comunicaţii, de prelucrare automată şi stocare a datelor necesare funcţionării Sistemului Naţional de Management al Situaţiilor de Urgenţă şi se asigură potrivit legii. (5) Comitetul naţional dispune de o sală multimedia proprie, destinată conferinţelor de presă.  +  Articolul 6 (1) Lista cuprinzând dotările principale necesare pentru activitatea Comitetului Naţional este prevăzută în anexa nr. 2. (2) Dotările cu mijloace tehnico-materiale necesare desfăşurării activităţilor Comitetului Naţional se includ în normele şi programele de înzestrare ale Inspectoratului General. (3) Dotările prevăzute pentru spaţiile de lucru ale Comitetului Naţional şi pentru sala multimedia, precum şi mijloacele de transport pentru personalul propriu se asigură de Ministerul Administraţiei şi Internelor prin unităţile de profil, potrivit legii. (4) Mijloacele de transport pentru deplasarea în teren a membrilor şi consultanţilor Comitetului Naţional din celelalte instituţii nominalizate în anexa nr. 1 se asigură de către ministerele şi instituţiile publice pe care aceştia le reprezintă. (5) Materialele consumabile prevăzute la pct. 16 din anexa nr. 2 se asigură în funcţie de necesităţi.  +  Articolul 7Finanţarea cheltuielilor materiale şi servicii şi a cheltuielilor de capital ale Comitetului Naţional se asigură de la bugetul de stat prin bugetul Ministerului Administraţiei şi Internelor, precum şi din alte surse interne şi externe, potrivit legii.  +  Capitolul III Dispoziţii finale  +  Articolul 8 (1) În vederea reglementării modului de îndeplinire a unor atribuţii prevăzute de lege, Comitetul Naţional adoptă metodologii şi proceduri, care se aprobă prin ordin al ministrului administraţiei şi internelor. (2) În scopul fundamentării unor hotărâri sau măsuri privind prevenirea şi gestionarea situaţiilor de urgenţă, Comitetul Naţional constituie grupuri de suport tehnico-ştiinţific formate din experţi, specialişti, cercetători sau cadre didactice, după caz. Remunerarea acestora şi achitarea cheltuielilor necesare funcţionării grupurilor se fac în conformitate cu prevederile legale în vigoare. (3) Comitetul Naţional iniţiază efectuarea de studii şi cercetări în domeniul prevenirii şi gestionării situaţiilor de urgenţă.  +  Articolul 9 (1) Constituirea Comitetului Naţional se face în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri. (2) Fluxul informaţional-decizional al Sistemului Naţional de Management al Situaţiilor de Urgenţă este prevăzut în anexa nr. 3.  +  Articolul 10 (1) Comitetul Naţional, prin Inspectoratul General, preia atribuţiile, personalul, dotările şi documentele Comisiei Guvernamentale de Apărare Împotriva Dezastrelor şi ale Secretariatului tehnic permanent al acesteia. (2) Posturile Secretariatului tehnic permanent al Comisiei Guvernamentale de Apărare Împotriva Dezastrelor se preiau în structura organizatorică a Inspectoratului General, pentru Centrul Operaţional Naţional, iar personalul acestuia se transferă în interesul serviciului la noua structură. (3) Mijloacele tehnice şi de comunicaţii, precum şi documentele comisiei prevăzute la alin. (1) se predau Inspectoratului General, conform prevederilor legale.  +  Articolul 11Anexele nr. 1-3 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.  +  Articolul 12 (1) Prezenta hotărâre intră în vigoare la 30 de zile de la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I. (2) La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se abrogă Hotărârea Guvernului nr. 209/1997 privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Comisiei Guvernamentale de Apărare împotriva Dezastrelor, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 103 din 28 mai 1997, cu modificările ulterioare.PRIM-MINISTRUADRIAN NĂSTASEContrasemnează:---------------Ministru de stat,ministrul administraţiei şi internelor,Marian Florian SăniuţăMinistrul delegatpentru administraţia publică,Gheorghe Emacup. Ministrul apărării naţionale,Sorin Encuţescu,secretar de statp. Ministrul afacerilor externe,Bogdan Lucian Aurescu,secretar de statMinistrul agriculturii,pădurilor şi dezvoltării rurale,Petre DaeaMinistrul sănătăţii,Ovidiu BrînzanMinistrul comunicaţiilorşi tehnologiei informaţiei,Silvia Adriana ŢicăuMinistrul economiei şi comerţului,Dan Ioan PopescuMinistrul mediuluişi gospodăririi apelor,Speranţa Maria IanculescuMinistrul finanţelor publice,Mihai Nicolae TănăsescuBucureşti, 9 septembrie 2004.Nr. 1.489.  +  Anexa 1MINISTERELE ŞI INSTITUŢIILE PUBLICE CENTRALEreprezentate în Comitetul Naţional pentru Situaţii de Urgenţă1. Ministerul Administraţiei şi Internelor2. Ministerul Apărării Naţionale3. Ministerul Afacerilor Externe4. Ministerul Transporturilor, Construcţiilor şi Turismului5. Ministerul Economiei şi Comerţului6. Ministerul Agriculturii, Pădurilor şi Dezvoltării Rurale7. Ministerul Mediului şi Gospodăririi Apelor8. Ministerul Sănătăţii9. Ministerul Comunicaţiilor şi Tehnologiei Informaţiei10. Ministerul Educaţiei şi Cercetării11. Ministerul Finanţelor Publice12. Serviciul Român de Informaţii13. Serviciul de Telecomunicaţii Speciale14. Serviciul de Protecţie şi Pază15. Oficiul Central de Stat pentru Probleme Speciale16. Inspectoratul General pentru Situaţii de Urgenţă17. Administraţia Naţională a Rezervelor de Stat18. Autoritatea Naţională Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor19. Agenţia Nucleară20. Comisia Naţională pentru Controlul Activităţii Nucleare.  +  Anexa 2LISTA*)cuprinzând dotările principale ale Centrului OperaţionalNaţional, pentru susţinerea activităţilor Comitetului Naţionalpentru Situaţii de Urgenţă1. Mobilier: birouri, scaune, dulapuri, mese de consiliu2. Mijloace de comunicaţii: reţele de comunicaţii destinate situaţiilor de urgenţă; telefoane fixe şi mobile; faxuri; radiotelefoane analogice şi digitale fixe, mobile şi portabile; modem Internet; echipament videoconferinţă; mijloace de comunicaţii prin satelit3. Mijloace electronice de securizare a accesului şi de supraveghere exterioară a locului de dispunere4. Aparate radio5. Aparate TV color6. Mijloace informatice: laptop-uri; staţii de lucru; servere; imprimante; software7. Hărţi şi planuri topografice şi cadastrale; hărţi digitale; hărţi ale lumii, Europei, României, judeţelor ţării şi municipiului Bucureşti8. Mijloace individuale de protecţie, de orientare, iluminat, de prim ajutor şi de apărare împotriva incendiilor 9. Instalaţii pentru aer condiţionat şi sisteme de filtroventilaţie10. Materiale pentru amenajarea spaţiilor de odihnă a personalului şi servitul hranei11. Autospeciale pentru conducerea acţiunilor de intervenţie12. Autospeciale pentru punctul de comandă operativ avansat (punct de comandă mobil)13. Acte normative specifice şi literatură de specialitate14. Planuri şi programe specifice15. Aparatură de multiplicat documente16. Rechizite şi consumabile pentru tehnoredactare, multiplicare, îndosariere, arhivare.---------- Notă *) În funcţie de necesităţi, lista se completează cu alte categorii de dotări utile îndeplinirii atribuţiilor specifice, în raport cu extinderea competenţelor, prin hotărâre a Guvernului.  +  Anexa 3--------