HOTĂRÂRE nr. 1.491 din 9 septembrie 2004 (*actualizată*)pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind structura organizatorică, atribuţiile, funcţionarea şi dotarea comitetelor şi centrelor operative pentru situaţii de urgenţă(actualizată până la data de 26 august 2016*)
EMITENT
 • GUVERNUL
 • ----------În temeiul art. 108 din Constituţie, republicată, şi al art. 17 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 21/2004 privind Sistemul Naţional de Management al Situaţiilor de Urgenţă,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.  +  Articolul 1Se aprobă Regulamentul-cadru privind structura organizatorică, atribuţiile, funcţionarea şi dotarea comitetelor şi centrelor operative pentru situaţii de urgenţă, denumit în continuare regulamentul-cadru, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.  +  Articolul 2Constituirea structurilor prevăzute în regulamentul-cadru prevăzut la art. 1 se face în termen de 60 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.  +  Articolul 3Răspunderea pentru aplicarea prevederilor regulamentului-cadru revine, potrivit competenţelor legale, miniştrilor, conducătorilor instituţiilor publice centrale, prefecţilor şi primarilor, după caz.  +  Articolul 4 (1) Structura organizatorică, atribuţiile, funcţionarea şi dotarea centrelor operaţionale pentru situaţii de urgenţă se stabilesc în cuprinsul actelor normative care reglementează organizarea şi funcţionarea Inspectoratului General pentru Situaţii de Urgenţă şi a serviciilor publice comunitare pentru situaţii de urgenţă. (2) La 60 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se abrogă: a) Hotărârea Guvernului nr. 438/1996 privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Comisiei centrale pentru prevenirea şi apărarea împotriva efectelor seismice şi alunecărilor de teren, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 125 din 17 iunie 1996, cu modificările ulterioare; b) Hotărârea Guvernului nr. 210/1997 privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Comisiei Centrale pentru Apărarea împotriva Inundaţiilor, Fenomenelor Meteorologice Periculoase şi Accidentelor la Construcţii Hidrotehnice, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 103 din 28 mai 1997, cu modificările ulterioare; c) Hotărârea Guvernului nr. 639/1997 privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Comisiei centrale pentru incendii în masă, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 283 din 20 octombrie 1997; d) Hotărârea Guvernului nr. 674/2002 privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Comisiei centrale pentru explozii mari la suprafaţă şi în subteran, accidente chimice şi avarii deosebit de grave la conducte magistrale şi urbane, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 516 din 17 iulie 2002; e) Hotărârea Guvernului nr. 967/2003 privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Comisiei centrale pentru asistenţă medicală de urgenţă în caz de dezastre şi epidemii, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 625 din 1 septembrie 2003, cu modificările ulterioare, precum şi orice alte prevederi contrare.

  PRIM-MINISTRU

  ADRIAN NĂSTASE

  Contrasemnează:

  ---------------

  Ministru de stat, ministrul administraţiei şi internelor,

  Marian Florian Săniuţă

  Ministrul delegat pentru administraţia publică,

  Gheorghe Emacu

  p. Ministrul apărării naţionale,

  Sorin Encuţescu,

  secretar de stat

  Ministrul agriculturii, pădurilor şi dezvoltării rurale,

  Petre Daea

  Ministrul sănătăţii,

  Ovidiu Brînzan

  Ministrul comunicaţiilor şi tehnologiei informaţiei,

  Silvia Adriana Ţicău

  Ministrul mediului şi gospodăririi apelor,

  Speranţa Maria Ianculescu

  Ministrul finanţelor publice,

  Mihai Nicolae Tănăsescu
  Bucureşti, 9 septembrie 2004.Nr. 1.491.  +  AnexăREGULAMENT 09/09/2004