PROCEDURĂ din 18 aprilie 2002 (*actualizată*)privind accesul la măsurile pentru stimularea ocupării forţei de muncă, modalităţile de finanţare şi instrucţiunile de implementare a acestora(actualizată până la data de 10 octombrie 2002*)
EMITENT
  • GUVERNUL
  • ---------*) Textul iniţial a fost publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 310 din 10 mai 2002. Aceasta este forma actualizată de S.C. "Centrul Teritorial de Calcul Electronic" S.A. Piatra-Neamţ până la data de 10 octombrie 2002, cu modificările şi completările aduse de HOTĂRÂREA nr. 1.091 din 2 octombrie 2002.Prezentele proceduri reglementează punerea în aplicare a dispoziţiilor cap. V - Măsuri pentru stimularea ocupării forţei de muncă - din Legea nr. 76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru şomaj şi stimularea ocupării forţei de muncă, denumita în continuare lege.  +  Capitolul I Informarea şi consilierea profesională  +  Articolul 1Beneficiarii serviciilor de informare şi consiliere profesională sunt persoanele în căutarea unui loc de muncă aflate în situaţiile prevăzute la art. 16 din lege.  +  Articolul 2 (1) Informarea şi consilierea profesională se realizează de centrele de informare şi consiliere privind cariera din cadrul agenţiilor pentru ocuparea forţei de muncă judeţene sau a municipiului Bucureşti, denumite în continuare agenţii pentru ocuparea forţei de muncă. (2) În cazul în care agenţiile pentru ocuparea forţei de muncă nu au personal suficient pentru acordarea acestor servicii, vor încheia contracte cu furnizori de servicii din sectorul public sau privat, acreditaţi, în condiţiile legii. (3) Contractarea serviciilor de informare şi consiliere profesională se va face în baza selecţiei de oferte, organizată de agenţiile pentru ocuparea forţei de muncă, în condiţiile dispoziţiilor legale privind achiziţiile publice. (4) În vederea acordării serviciilor prevăzute în contract agenţiile pentru ocuparea forţei de muncă vor pune la dispoziţie furnizorului de servicii liste cuprinzând persoanele care şi-au exprimat opţiunea de a fi cuprinse în activitatea de informare şi consiliere profesională.  +  Articolul 3Persoana care oferă informaţii şi acorda consultanţa persoanelor în căutarea unui loc de muncă în legătură cu alegerea carierei, posibilităţile de formare profesională şi ocupare este consilierul de orientare în cariera, denumit în continuare consilier.  +  Articolul 4Serviciile de informare şi consiliere profesională privind cariera pot fi acordate ori de câte ori este necesar, în mod individual sau în grup, şi privesc: a) furnizarea de informaţii privind piaţa muncii şi evoluţia ocupatiilor; b) evaluarea şi autoevaluarea personalităţii în vederea orientarii profesionale; c) dezvoltarea abilitatii şi încrederii în sine a persoanelor în căutarea unui loc de muncă, în vederea luării de către acestea a deciziei privind propria cariera; d) instruirea în metode şi tehnici de căutare a unui loc de muncă.  +  Articolul 5Serviciile de informare şi consiliere profesională acordate de agenţiile pentru ocuparea forţei de muncă sau de furnizorii de servicii acreditaţi conform legii, cu care agenţiile pentru ocuparea forţei de muncă au încheiat contracte, sunt finanţate din bugetul asigurărilor pentru şomaj.  +  Articolul 6Plata serviciilor prestate de furnizorii de servicii cu care agenţiile pentru ocuparea forţei de muncă au încheiat contracte se va face lunar, în baza contractului încheiat, după prezentarea de către furnizorul de servicii a Raportului tehnic şi a Raportului financiar, conform modelelor prevăzute în anexele nr. 1 şi 2.  +  Articolul 7 (1) În vederea acordării serviciilor de informare şi consiliere profesională persoanele vor depune o cerere la agenţiile pentru ocuparea forţei de muncă, conform modelului prevăzut în anexa nr. 3. (2) Persoanele care solicită servicii de informare şi consiliere profesională privind cariera sunt luate în evidenta prin înscrierea într-un registru special, al cărui model este prevăzut în anexa nr. 4.  +  Articolul 8Serviciile prevăzute la art. 4 lit. a) se realizează de către consilier, care oferă persoanei solicitante informaţii privind: a) locurile de muncă vacante aflate în evidenta agenţiei pentru ocuparea forţei de muncă; b) locurile de muncă vacante aflate în baza de date a Sistemului electronic de mediere a muncii - SEMM; c) ocupatiile/meseriile/profesiile cele mai solicitate pe piaţa forţei de muncă; d) condiţiile impuse de angajatori; e) gama de servicii oferite de agenţia pentru ocuparea forţei de muncă.  +  Articolul 9 (1) Serviciile de evaluare şi autoevaluare a personalităţii, prevăzute la art. 4 lit. b), au ca scop stabilirea compatibilitatii dintre nivelul formării profesionale, aspiraţiile persoanei şi posibilităţile de ocupare pe piaţa forţei de muncă. (2) Consilierul, în funcţie de profilul psihoprofesional al persoanei consiliate, va utiliza instrumente şi tehnici de evaluare a deprinderilor, abilităţilor şi competentelor profesionale ale persoanelor în căutarea unui loc de muncă, precum: interviul, observatia, chestionarul, bateriile de teste. (3) Pe baza rezultatelor discuţiilor individuale şi a testarilor efectuate consilierul va stabili paşii pe care persoana consiliata trebuie să îi urmeze pentru alegerea ocupaţiei/meseriei, cu ajutorul cursurilor de formare profesională, ca măsura activa în vederea încadrării în munca.  +  Articolul 10Serviciile de instruire în metode şi tehnici de căutare a unui loc de muncă, prevăzute la art. 4 lit. d), constau, în principal, în exerciţii privind întocmirea unui curriculum vitae, a scrisorii de intenţie, a scrisorii de multumire, simularea unui interviu.  +  Articolul 11Consilierul, la încheierea perioadei de informare şi consiliere profesională, va redacta o recomandare pentru participarea persoanei consiliate la cursuri de formare profesională sau la măsura de consultanţa şi asistenţa pentru începerea unei activităţi independente ori pentru iniţierea unei afaceri.  +  Capitolul II Medierea muncii  +  Articolul 12Potrivit art. 59 alin. (1) din lege, medierea muncii este activitatea prin care se realizează punerea în legătură a angajatorilor cu persoanele în căutarea unui loc de muncă, în vederea stabilirii unui raport de muncă sau de serviciu.  +  Articolul 13Beneficiarii serviciilor de mediere a muncii sunt persoanele în căutarea unui loc de muncă aflate în situaţiile prevăzute la art. 16 din lege.  +  Articolul 14Activitatea de mediere a muncii urmăreşte stabilirea compatibilitatilor sau echivalentelor dintre cerinţele locurilor de muncă vacante, comunicate de angajatori şi aflate în baza de date a agenţiilor pentru ocuparea forţei de muncă, cu pregătirea profesională, aptitudinile şi opţiunile solicitantului de loc de muncă.  +  Articolul 15 (1) Serviciile de mediere a muncii pentru persoanele prevăzute la art. 13 constau în: a) informaţii privind locurile de muncă vacante şi condiţiile de ocupare a acestora, prin publicarea, afişarea, organizarea de burse ale locurilor de muncă; b) mediere electronică având ca scop punerea automată în corespondenta a cererilor şi ofertelor de locuri de muncă prin intermediul tehnicii de calcul; c) preselecţia candidaţilor corespunzător cerinţelor locurilor de muncă oferite şi în concordanta cu pregătirea, aptitudinile, experienţa şi cu interesele acestora. (2) Medierea muncii se poate realiza şi prin Serviciul electronic de mediere a muncii - SEMM, deschis pe Internet. Accesarea programului se face fie prin intermediul agenţiilor pentru ocuparea forţei de muncă, la sediul acestora, fie direct de la orice unitate PC cu conexiune la Internet.  +  Articolul 16 (1) Serviciile de mediere a muncii se acordă gratuit pentru categoriile de persoane prevăzute la art. 16 lit. a)-d) şi f) din lege. (2) Serviciile de mediere a muncii, acordate în mod gratuit de către agenţiile pentru ocuparea forţei de muncă şi de furnizorii de servicii autorizaţi cu care agenţiile pentru ocuparea forţei de muncă încheie contracte în condiţiile legii, sunt finanţate din bugetul asigurărilor pentru şomaj.  +  Articolul 17 (1) Serviciile de mediere a muncii se pot acorda şi contra cost de către furnizori de servicii specializate, din sectorul public sau privat, acreditaţi de Agenţia Naţionala pentru Ocuparea Forţei de Muncă. (2) Furnizorii de servicii prevăzuţi la alin. (1) vor comunică, în scris, până la data de 5 a fiecărei luni, în conformitate cu modelul stabilit în anexa nr. 2 la Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru şomaj şi stimularea ocupării forţei de muncă, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 174/2002, denumite în continuare norme, date privind somerii mediati şi încadraţi în munca, pentru luna expirată.  +  Articolul 18 (1) Somerii care beneficiază de indemnizaţii de şomaj în condiţiile prevăzute de lege sunt obligaţi sa participe la serviciile de mediere a muncii la solicitarea agenţiilor pentru ocuparea forţei de muncă la care sunt înregistraţi. (2) Persoanele care nu beneficiază de indemnizaţii de şomaj şi doresc sa participe la servicii de mediere a muncii trebuie să depună o cerere, conform anexei nr. 10 la norme, la agenţiile pentru ocuparea forţei de muncă. (3) În cazul neincadrarii în munca, persoanele prevăzute la alin. (2) vor reînnoi cererea de participare la serviciile de mediere a muncii la 6 luni de la prezentarea la precedenta mediere.  +  Articolul 19La prima prezentare la mediere se întocmeşte planul individual de mediere conform procedurii aprobate prin ordin al preşedintelui Agenţiei Naţionale pentru Ocuparea Forţei de Muncă.  +  Articolul 20În cazul în care se identifica locuri de muncă potrivite profilului persoanei aflate în căutarea unui loc de muncă, se va elibera dispoziţia de repartizare în vederea prezentării la angajator.  +  Articolul 21 (1) Persoana aflată în căutarea unui loc de muncă, încadrată ca urmare a medierii, va fi scoasa din evidenta agenţiei pentru ocuparea forţei de muncă. (2) Persoana care nu este încadrată în munca rămâne în evidenta agenţiei pentru ocuparea forţei de muncă.  +  Articolul 22La fiecare prezentare la mediere, dacă persoanei în căutarea unui loc de muncă nu i se poate oferi un loc de muncă, se va face programarea pentru o noua mediere.  +  Capitolul III Formarea profesională  +  Articolul 23În conformitate cu prevederile art. 63 din lege, programele de formare profesională a persoanelor în căutarea unui loc de muncă trebuie să asigure creşterea şi diversificarea competentelor profesionale în scopul realizării mobilitatii şi reintegrarii acestora pe piaţa muncii.  +  Articolul 24Activitatea de formare profesională a persoanelor în căutarea unui loc de muncă se desfăşoară pe baza planului naţional de formare profesională, elaborat anual de Agenţia Naţionala pentru Ocuparea Forţei de Muncă şi aprobat de Ministerul Muncii şi Solidarităţii Sociale.  +  Articolul 25Beneficiarii serviciilor de formare profesională sunt persoanele în căutarea unui loc de muncă aflate în situaţiile prevăzute la art. 16 din lege.  +  Articolul 26 (1) Serviciile de formare profesională sunt gratuite pentru categoriile de persoane prevăzute la art. 16 lit. a), b), d) şi f) din lege. (2) Gratuitatea prevăzută la alin. (1) se acordă o singură dată pentru fiecare perioada în care beneficiarul se afla în evidenta ca persoana în căutarea unui loc de muncă. (3) Persoanele prevăzute la art. 16 lit. c) şi e) din lege, care doresc să urmeze o formă de formare profesională organizată de agenţiile pentru ocuparea forţei de muncă, suporta contravaloarea cheltuielilor efectuate pentru desfăşurarea cursului.  +  Articolul 27 (1) Au acces la serviciile de formare profesională numai persoanele care au fost cuprinse în servicii de informare şi consiliere profesională sau de mediere şi au recomandare pentru cursul pe care doresc sa îl urmeze. (2) La serviciile de formare profesională pot fi admise persoane care au absolvit, cu diploma sau certificat de absolvire, învăţământul general obligatoriu sau alte studii cerute de cursul respectiv; pentru unele meserii simple directorul executiv al agenţiei pentru ocuparea forţei de muncă poate aproba admiterea şi a unor persoane care nu au absolvit învăţământul general obligatoriu, dar poseda cunoştinţe minime necesare însuşirii ocupaţiei sau meseriei, verificate de specialiştii agenţiei pentru ocuparea forţei de muncă printr-un test de cunoştinţe. (3) Beneficiarii de indemnizaţii de şomaj sunt obligaţi sa participe la programele de formare profesională oferite şi organizate de agenţiile pentru ocuparea forţei de muncă.  +  Articolul 28 (1) Formarea profesională a persoanelor în căutarea unui loc de muncă se organizează de către agenţiile pentru ocuparea forţei de muncă prin centrele de formare profesională din subordinea acestora, prin centrele regionale de formare profesională a adulţilor sau prin furnizori de servicii de formare profesională din sectorul public ori privat, autorizaţi în condiţiile legii, denumiţi în continuare furnizori, cu care încheie contracte potrivit modelului prevăzut în anexa nr. 5. (2) Agenţiile pentru ocuparea forţei de muncă pot acorda, în calitate de unitate organizatoare, asistenţa furnizorilor care desfăşoară programe proprii de formare profesională, pe bază de convenţii încheiate cu aceştia. (3) Asistenţa acordată de agenţiile pentru ocuparea forţei de muncă furnizorilor prevăzuţi la alin. (2) consta în sprijin pentru pregătirea, desfăşurarea şi organizarea programelor de formare profesională, a examenelor de absolvire, în asigurarea formularelor tipizate, a certificatelor de calificare sau, după caz, de absolvire şi a altor documente necesare desfăşurării programului de formare profesională. (4) Cheltuielile estimative ale unităţilor organizatoare sunt prevăzute în convenţiile încheiate, iar la finalizarea programelor de formare profesională se stabileşte cuantumul acestora, pe baza devizului postcalcul, se aproba de către directorul executiv şi se comunică furnizorului. (5) Sumele datorate de furnizori se achită de către aceştia în termen de 5 zile de la data comunicării şi se fac venit la bugetul asigurărilor pentru şomaj.  +  Articolul 29 (1) Selectarea furnizorilor în vederea încheierii contractelor prevăzute la art. 28 alin. (1) se face de către agenţiile pentru ocuparea forţei de muncă, pentru fiecare ocupaţie sau meserie, prin licitaţie deschisă, în condiţiile prevăzute de legislaţia privind achiziţiile publice şi de art. 38 din norme. (2) Criteriul pe baza căruia se atribuie contractul în urma licitaţiei deschise prevăzute la alin. (1) este oferta cea mai avantajoasă din punct de vedere tehnico-economic. (3) Dacă în derularea activităţii de formare profesională se constată că furnizorul care a câştigat licitaţia nu respecta prevederile caietului de sarcini sau alte prevederi ale contractului încheiat, agenţia pentru ocuparea forţei de muncă va proceda la rezilierea contractului şi la desemnarea altui furnizor prin repetarea procedurii de licitaţie.  +  Articolul 30 (1) Serviciile de formare profesională se organizează în vederea ocupării, după absolvire, a unui număr cat mai mare din rândul persoanelor în căutarea unui loc de muncă. (2) Agenţiile pentru ocuparea forţei de muncă încheie contracte, după caz, cu angajatorii care solicită forta de muncă sau cu furnizorii care realizează cursurile şi care se angajează să asigure încadrarea în munca a absolvenţilor. (3) Contractele încheiate de agenţiile pentru ocuparea forţei de muncă cu angajatorii, în vederea încadrării absolvenţilor cursurilor de formare profesională, vor avea conţinutul prevăzut în anexa nr. 6. (4) La contractele încheiate cu furnizorii care se angajează sa faciliteze încadrarea absolvenţilor cursurilor se încheie un act adiţional la contractul prevăzut în anexa nr. 5, cu aceasta clauza, conform modelului prezentat în anexa nr. 7.  +  Articolul 31Serviciile de formare profesională pentru categoriile de persoane prevăzute la art. 26 alin. (1), organizate de către agenţiile pentru ocuparea forţei de muncă, se finanţează din bugetul asigurărilor pentru şomaj.  +  Articolul 32 (1) Cheltuielile ocazionate de programele de formare profesională organizate prin centrele proprii de formare profesională pentru persoanele în căutarea unui loc de muncă cuprind: a) cheltuielile de personal aferente personalului centrului de formare profesională, precum şi sumele achitate personalului de specialitate care prestează activităţi de predare şi instruire, prin plata cu ora, conform reglementărilor legale în vigoare; b) cheltuielile materiale şi prestările de servicii cu caracter funcţional, care cuprind cheltuieli pentru documentele de evidenta folosite în activitatea de pregătire profesională, materiale consumabile; c) cheltuielile pentru întreţinerea şi gospodărirea salilor de curs sau a altor spaţii unde se desfăşoară instruirea; d) cota-parte din cheltuielile de funcţionare: energie electrica, termica şi chirie; e) cheltuielile pentru publicitate prin presa, radio şi televiziune; f) cheltuielile pentru rechizite, materiale de instruire şi manuale; g) cheltuielile pentru echipamente de protecţie; h) cheltuielile pentru abonamente pe mijloacele de transport în comun; i) cheltuielile pentru consultaţii medicale, analize medicale şi teste necesare frecventarii cursului. (2) Cheltuielile privind proiectele de standarde ocupationale, prevăzute la art. 69 alin. (2) din lege, sunt suportate din bugetul asigurărilor pentru şomaj.  +  Articolul 33 (1) Agenţiile pentru ocuparea forţei de muncă plătesc serviciile prestate de furnizori, prin decontări lunare, pe bază de acte justificative, până la atingerea limitei maxime de 70% din suma prevăzută în devizul antecalcul, diferenţa achitandu-se la încheierea cursului. (2) Devizul antecalcul se întocmeşte de furnizor înainte de începerea cursului şi se aproba de directorul agenţiei pentru ocuparea forţei de muncă, urmând ca la încheierea cursului furnizorul să prezinte devizul postcalcul şi documentele justificative. (3) Suma totală plătită furnizorului la finalizarea cursului nu poate fi mai mare faţă de devizul antecalcul decât cu cel mult 20% din acesta.------------Art. 33 a fost modificat de pct. 1 al articolului unic din HOTĂRÂREA nr. 1.091 din 2 octombrie 2002, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 741 din 10 octombrie 2002.  +  Articolul 34 (1) Elaborarea programelor de formare profesională se poate face pentru ocupaţii sau meserii prevăzute în Clasificarea ocupatiilor din România, pe baza standardelor ocupationale. (2) Organizarea programelor de formare profesională se poate face şi pentru ocupaţii sau meserii neincluse încă în Clasificarea ocupatiilor din România numai cu avizul Ministerului Muncii şi Solidarităţii Sociale.  +  Articolul 35 (1) Pentru programele de formare profesională într-o ocupaţie sau meserie este necesar să se elaboreze un curriculum al acesteia, care cuprinde planul şi programa de formare profesională. (2) Curriculumul se elaborează de furnizori şi se aproba de către Agenţia Naţionala pentru Ocuparea Forţei de Muncă, în vederea autorizării în condiţiile legii.  +  Articolul 36Curriculumul poate fi adaptat la nevoile locale în limita a 15% în plus sau în minus faţă de numărul total de ore prevăzute în curriculumul standard.  +  Articolul 37 (1) Stabilirea duratei cursurilor de formare profesională se face în raport cu complexitatea şi specificul ocupaţiei sau meseriei prevăzute în curriculum. (2) Durata cursurilor pentru persoanele care beneficiază în mod gratuit de acestea este de maximum 9 luni.  +  Articolul 38 (1) În cazuri speciale, cu aprobarea Agenţiei Naţionale pentru Ocuparea Forţei de Muncă, agenţiile pentru ocuparea forţei de muncă pot organiza cursuri cu o durată mai mare de 9 luni, fără a depăşi 24 de luni. (2) Pentru aprobarea organizării de cursuri cu o durată mai mare de 9 luni se va depune la Agenţia Naţionala pentru Ocuparea Forţei de Muncă următoarea documentaţie: a) referat justificativ pentru organizarea cursului cu o durată mai mare de 9 luni; b) curriculum; c) numărul de persoane aflate în căutarea unui loc de muncă, propuse pentru a urma aceasta forma de pregătire; d) devizul estimativ al cheltuielilor de pregătire.  +  Articolul 39 (1) Pentru programele care privesc calificarea unor persoane în ocupaţii sau meserii pentru care poseda cunoştinţe ori deprinderi practice în domeniul respectiv, durata pregătirii poate fi redusă până la jumătate din durata cursului pentru ocupaţia sau meseria respectiva, cu respectarea proportiei de o treime din totalul orelor de pregătire pentru partea teoretică şi de două treimi din totalul orelor de pregătire pentru partea practica. (2) În cazul organizării de cursuri cu durata redusă se va proceda la evaluarea cunoştinţelor sau deprinderilor practice ale persoanelor care urmează să fie înscrise la aceste cursuri, prin susţinerea unor teste.  +  Articolul 40 (1) Pentru organizarea programelor de formare profesională pentru fiecare ocupaţie sau meserie, directorul executiv al agenţiei pentru ocuparea forţei de muncă emite o dispoziţie, conform modelului prevăzut în anexa nr. 8, prin care numeşte şi responsabilul de curs. (2) Responsabilul de curs are următoarele sarcini:A. În cazul în care formarea profesională se realizează prin centre de formare profesională aflate în subordinea agenţiilor pentru ocuparea forţei de muncă: a) întocmeşte documentaţia necesară organizării cursului; b) selectioneaza personalul de predare şi instruire practica; c) urmăreşte asigurarea mijloacelor audiovizuale şi a materialelor didactice necesare desfăşurării cursului; d) elaborează şi urmăreşte programul de pregătire şi orarul zilnic al cursului.B. În cazul în care formarea profesională se realizează prin intermediul furnizorilor de formare profesională: a) verifica documentaţia necesară organizării cursului, prezentată de furnizorul de formare profesională; b) urmăreşte asigurarea de către furnizorul de formare profesională a materialelor didactice, materialelor de protecţie a muncii, a mijloacelor audiovizuale şi a personalului de predare şi de instruire practica; c) urmăreşte respectarea programului de pregătire şi a orarului zilnic al cursului; d) urmăreşte respectarea contractelor cu furnizorii de formare profesională.  +  Articolul 41 (1) Pentru înscrierea la cursurile de formare profesională persoanele în căutarea unui loc de muncă, după ce au obţinut recomandarea centrelor de informare şi consiliere privind cariera să urmeze cursuri de calificare, recalificare sau perfecţionare, vor prezenta la agenţiile pentru ocuparea forţei de muncă următoarele acte: a) cerere din partea persoanei pentru tipul de curs organizat, al carei model este prevăzut în anexa nr. 9; b) certificat de naştere, în original şi în copie; c) actele de studii eliberate în condiţiile legii, în original şi în copie; d) actul medical din care să rezulte starea sănătăţii persoanei şi ca aceasta este apta pentru exercitarea meseriei în care doreşte să se califice; e) chitanţa de achitare a sumei reprezentând contravaloarea cheltuielilor efectuate pentru desfăşurarea cursului pentru persoanele prevăzute la art. 16 lit. c) şi e) din lege; f) actul de identitate, în original şi în copie. (2) Copiile de pe actele prezentate o dată cu originalul se certifica pentru autenticitate de funcţionarul agenţiei pentru ocuparea forţei de muncă şi se păstrează la dosar împreună cu celelalte acte. (3) Certificarea se face prin înscrierea pe copie a menţiunii "conform cu originalul", urmată de numele, prenumele şi semnătura funcţionarului şi de data la care s-a făcut menţiunea.  +  Articolul 42 (1) Cursurile se organizează pe grupe constituite din 15-25 de cursanţi. (2) În cazuri speciale, cu aprobarea directorului executiv al agenţiei pentru ocuparea forţei de muncă, se pot constitui grupe cu cel puţin 5 cursanţi pentru o ocupaţie sau meserie. (3) În cazul grupelor constituite dintr-un număr mic de cursanţi disciplinele comune vor fi predate în comun, prin comasarea grupelor. (4) În cazul în care nu se pot constitui grupe, formarea profesională în ocupaţii sau meserii simple, precum şi perfecţionarea profesională, cu aprobarea directorului executiv al agenţiei pentru ocuparea forţei de muncă, se pot organiza prin program individual de pregătire.  +  Articolul 43 (1) Activitatea de calificare într-o meserie cuprinde pregătirea teoretică şi instruirea practica ori numai instruirea practica în meserii mai simple. (2) Pregătirea teoretică alterneaza cu instruirea practica, 1-2 zile pe săptămâna, comasat sau în 2-3 cicluri, partea teoretică acoperind maximum 33% din totalul orelor de pregătire. (3) Programul de instruire practica se stabileşte în cel mult două schimburi, în funcţie de programul de lucru al agentului economic la care se desfăşoară practica.  +  Articolul 44Pregătirea teoretică se realizează de către experţi din cadrul centrelor de formare profesională, cadre didactice din unităţi de învăţământ şi de alţi specialişti care îşi desfăşoară activitatea în domeniul respectiv şi au o buna pregătire profesională şi experienţa, denumiţi formatori pentru instruire teoretică.  +  Articolul 45 (1) Instruirea practica se desfăşoară în concordanta cu prevederile programelor de pregătire practica, după caz, în secţiile de producţie ale unităţilor în care persoanele urmează să fie angajate, în alte unităţi stabilite de organizatori, în centrele de formare profesională care funcţionează în subordinea agenţiilor pentru ocuparea forţei de muncă şi în centrele regionale pentru formarea profesională a adulţilor. (2) Instruirea practica se efectuează de către maiştri sau de alte persoane care conduc formatiile de lucru, conform numărului de ore stabilit prin programa de instruire practica şi posibilităţilor agentului economic, denumiţi formatori pentru instruire practica. (3) În timpul instruirii practice în meserie cursanţii vor lucra potrivit normelor specifice locului de muncă. (4) Formatorii pentru instruire practica răspund potrivit legii de prelucrarea către cursanţi a Normelor tehnice de securitate a muncii şi a normelor P.S.I. specifice.  +  Articolul 46Formatorii pentru instruirea teoretică şi practica a cursanţilor, care nu sunt angajaţi ai agenţiei pentru ocuparea forţei de muncă, vor fi angajaţi şi remuneraţi în condiţiile legii.  +  Articolul 47 (1) Activitatea de formare profesională se desfăşoară pe baza programului şi a orarului, prin care se stabilesc, pe cicluri şi săptămâni, zilele şi orele de pregătire teoretică pe fiecare disciplina din plan şi programul de instruire practica. (2) Numărul orelor de pregătire teoretică consecutive în cursul unei zile, pentru aceeaşi disciplina, poate fi de maximum 4. (3) Numărul total al orelor de pregătire teoretică într-o zi nu poate fi mai mare de 6. (4) Durata unei ore de pregătire este de 50 de minute, urmată de o pauza de 10 minute. (5) Ziua de instruire practica este de maximum 8 ore.  +  Articolul 48 (1) Prezenta cursanţilor se urmăreşte de către formatori, cu ajutorul catalogului. (2) La instruirea practica efectuată la agenţii economici se vor întocmi de către maiştri sau de către şefii formatiilor de lucru în cadrul cărora se desfăşoară practica fise de pontaj sau un alt sistem de evidenta folosit în unitate. (3) Prezenta se controlează de către responsabilii de curs sau de către responsabilii cu practica din partea furnizorului de servicii de formare.  +  Articolul 49 (1) Cursanţii trebuie să frecventeze cursul conform curriculumului şi orarului stabilit. (2) Dacă numărul absentelor nemotivate depăşeşte 10%, cursanţilor li se aplică prevederile art. 37 alin. (5) din norme.  +  Articolul 50 (1) Verificarea cunoştinţelor şi a deprinderilor dobândite de cursanţi se face pe întregul parcurs al pregătirii teoretice şi al instruirii practice. (2) Verificarea pregătirii cursanţilor consta, în funcţie de specificul pregătirii, în examinări orale, lucrări scrise, lucrări practice, proiecte. (3) Cursanţii care au absentat motivat vor fi examinaţi şi din materia parcursă pe durata absentarii.  +  Articolul 51 (1) Aprecierea cunoştinţelor şi a deprinderilor la cursurile de calificare, recalificare şi perfecţionare se face cu note de la 1 la 10. (2) Notele se trec în catalog imediat după examinare şi se comunică cursantului.  +  Articolul 52 (1) Examenul de absolvire se susţine în faţa unei comisii de examinare numite prin dispoziţie a directorului executiv al agenţiei pentru ocuparea forţei de muncă, al carei model este prevăzut în anexa nr. 10. (2) Comisia de examinare este compusă din reprezentantul agenţiei pentru ocuparea forţei de muncă, responsabilul cursului, 1-3 specialişti care au realizat instruirea teoretică şi practica a cursanţilor şi 1-3 specialişti din partea angajatorului. (3) Reprezentantul agenţiei pentru ocuparea forţei de muncă prevăzut la alin. (2) este preşedintele comisiei.  +  Articolul 53La examenul de absolvire a cursurilor se prezintă toţi cursanţii care au parcurs tematica prevăzută în programul de pregătire şi au promovat cu minimum nota 5 disciplinele din programul de pregătire, precum şi stagiul de practica.  +  Articolul 54Examenul de absolvire consta într-o proba teoretică şi una practica, în cazul calificării şi recalificarii, sau, după caz, într-o proba teoretică ori într-o proba teoretică şi una practica, pentru cursurile de perfecţionare sau specializare.  +  Articolul 55 (1) Desfăşurarea examenului teoretic de absolvire a cursurilor cuprinde următoarele activităţi: a) stabilirea de către comisia de examinare a subiectelor din materia cuprinsă în programe; b) susţinerea subiectelor în scris sau oral ori în ambele moduri; c) corectarea lucrărilor de către examinator şi verificarea, dacă este necesar, a lucrărilor de către comisia de examinare. (2) Proba practica se susţine în faţa comisiei şi nu poate depăşi 8 ore.  +  Articolul 56 (1) Media de promovare la examenul teoretic la fiecare obiect şi, după caz, la proba practica este de minimum 5. (2) Media generală se calculează prin însumarea mediei notelor obţinute la probele teoretice cu media obţinută la proba practica, iar rezultatul se împarte la 2.  +  Articolul 57 (1) Cursanţii declaraţi respinşi la examenul de absolvire au dreptul la reexaminare în termen de 30 de zile de la data organizării examenului, în baza unei cereri adresate directorului executiv al agenţiei pentru ocuparea forţei de muncă şi aprobate de către acesta. (2) Cursanţii care nu se pot prezenta la examen din motive ce nu le pot fi imputate au dreptul la examinare în termen de 30 de zile de la încetarea motivelor neimputabile care au dus la neprezentare la data organizării examenului, în baza unei cereri adresate directorului executiv al agenţiei pentru ocuparea forţei de muncă şi aprobate de către acesta.  +  Articolul 58 (1) Cursanţilor care au promovat examenul de absolvire li se eliberează, după caz, certificat de calificare sau certificat de absolvire, în condiţiile legii. (2) Certificatele de calificare sau de absolvire prevăzute la alin. (1) se semnează de către directorul executiv al agenţiei pentru ocuparea forţei de muncă şi de către preşedintele comisiei de examinare. (3) Normele metodologice privind emiterea, gestionarea şi arhivarea documentelor prevăzute la alin. (1) se aproba prin ordin comun al ministrului muncii şi solidarităţii sociale şi al ministrului educaţiei şi cercetării.  +  Capitolul IV Consultanţa şi asistenţa pentru începerea unei activităţi independente sau pentru iniţierea unei afaceri  +  Articolul 59Beneficiarii serviciilor de consultanţa şi asistenţa pentru începerea unei activităţi independente sau pentru iniţierea unei afaceri sunt, în conformitate cu art. 71 din lege, persoanele în căutarea unui loc de muncă.  +  Articolul 60 (1) Somerii pot beneficia de aceste servicii gratuit, la cerere, o singură dată, pentru fiecare perioada în care beneficiază de indemnizaţie de şomaj. (2) Persoanele care nu beneficiază de indemnizaţie de şomaj pot beneficia de aceste servicii la cerere, contra cost.  +  Articolul 61 (1) Serviciile de consultanţa şi asistenţa pentru începerea unei activităţi independente sau pentru iniţierea unei afaceri pot fi furnizate de către specialişti din cadrul agenţiilor pentru ocuparea forţei de muncă. (2) În cazul în care agenţiile pentru ocuparea forţei de muncă nu au personal suficient şi specializat, vor încheia contracte cu firme private, organizaţii profesionale, fundaţii sau asociaţii specializate, denumite în continuare furnizori de servicii de consultanţa. (3) Contractarea serviciilor de consultanţa şi asistenţa pentru începerea unei activităţi independente sau pentru iniţierea unei afaceri se va face în baza selecţiei de oferte, organizată de agenţiile pentru ocuparea forţei de muncă, în condiţiile legislaţiei privind achiziţiile publice. (4) În vederea acordării serviciilor menţionate în contract agenţiile pentru ocuparea forţei de muncă vor pune la dispoziţie furnizorului de servicii de consultanţa liste cuprinzând persoanele care şi-au exprimat opţiunea de a fi cuprinse în activităţi de consultanţa şi asistenţa pentru începerea unei activităţi independente sau pentru iniţierea unei afaceri.  +  Articolul 62 (1) Serviciile de consultanţa şi asistenţa pentru începerea unei activităţi independente sau pentru iniţierea unei afaceri, pentru persoanele prevăzute la art. 60 alin. (1), prestate de agenţiile pentru ocuparea forţei de muncă şi de furnizorii de servicii de consultanţa cu care agenţiile pentru ocuparea forţei de muncă au încheiat contracte, sunt finanţate din bugetul asigurărilor pentru şomaj. (2) Persoanele prevăzute la art. 60 alin. (2) care doresc sa beneficieze de serviciile de consultanţa şi asistenţa pentru începerea unei activităţi independente sau pentru iniţierea unei afaceri, organizate de agenţiile pentru ocuparea forţei de muncă, vor achită contravaloarea acestor servicii, stabilită prin calculatia întocmită de compartimentul de specialitate şi aprobată de directorul executiv al agenţiei pentru ocuparea forţei de muncă. (3) Sumele încasate de agenţiile pentru ocuparea forţei de muncă în urma prestării serviciilor de consultanţa şi asistenţa pentru începerea unei activităţi independente sau pentru iniţierea unei afaceri se fac venit la bugetul asigurărilor pentru şomaj.  +  Articolul 63Plata serviciilor prestate de furnizorii de servicii de consultanţa se va face lunar, în baza contractului încheiat, după prezentarea de către furnizorul de servicii a Raportului tehnic şi Raportului financiar, conform modelelor prevăzute în anexele nr. 1 şi 2.  +  Articolul 64În vederea acordării serviciilor de consultanţa şi asistenţa pentru începerea unei activităţi independente sau pentru iniţierea unei afaceri, persoanele în căutarea unui loc de muncă vor depune o cerere la agenţiile pentru ocuparea forţei de muncă, conform modelului prevăzut în anexa nr. 11.  +  Articolul 65 (1) Serviciile de consultanţa şi asistenţa pentru începerea unei activităţi independente sau pentru iniţierea unei afaceri sunt: servicii de baza şi servicii specializate. (2) Serviciile de baza cuprind: a) informare; b) consultanţa; c) instruire. (3) Serviciile specializate se pot acorda individual sau în grup, în funcţie de opţiunile şi nevoile solicitanţilor, după cum urmează: a) consultanţa individuală consta, în principal, în: asistenţa tehnica în procesul înfiinţării unei firme, cum ar fi: elaborarea actului constitutiv, stabilirea obiectului de activitate, înregistrarea persoanei juridice sau persoanei fizice, încheierea de contracte, legalizari de acte, elaborarea planului de afaceri; b) instruirea antreprenoriala de grup cuprinde instruiri modulare în probleme referitoare la: management, marketing şi tehnici de vânzare, legislaţie, contabilitate şi evidenta primara, întocmirea planurilor de afaceri.  +  Articolul 66Metodele de lucru care vor fi utilizate, în principal, în acordarea serviciilor pot fi: a) expunerea teoretică: predarea noţiunilor generale de management, marketing, tehnici de vânzare, contabilitate şi evidenta primara, legislaţie şi întocmirea planului de afaceri; b) discuţii individuale sau de grup, în care vor fi supuse studiului teme practice la care individul sau grupul, sub îndrumarea consultantului, va cauta soluţii, brainstorming; c) studii de caz: exemple de agenţi economici cu domenii diverse de activitate, modul în care au fost demarate şi dezvoltate afacerile; d) lucrări individuale periodice: teme de sinteza pentru lucrul acasă; e) întocmirea de către participantul la serviciile de consultanţa a unor proiecte de plan de afaceri, care îi vor servi acestuia ca instrument necesar în administrarea propriei afaceri şi în relaţiile cu diversi finanţatori; f) prezentarea unor proiecte de plan de afaceri, care să constituie model în realizarea propriilor planuri ale beneficiarilor.  +  Capitolul V Completarea veniturilor salariale ale angajaţilor  +  Articolul 67 (1) În conformitate cu art. 72 din lege, completarea veniturilor consta în acordarea unei sume lunare, neimpozabile, reprezentând 30% din cuantumul indemnizaţiei de şomaj stabilite şi, după caz, recalculate conform legii.------------Alin. (1) al art. 67 a fost modificat de pct. 2 al articolului unic din HOTĂRÂREA nr. 1.091 din 2 octombrie 2002, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 741 din 10 octombrie 2002. (2) Prin această măsură se urmăreşte reducerea perioadei de şomaj prin stimularea încadrării în munca a şomerilor.  +  Articolul 68Beneficiarii acestei măsuri sunt persoanele cărora li s-a stabilit dreptul la indemnizaţie de şomaj, în condiţiile legii, şi care se încadrează în munca înainte de expirarea perioadei pentru care sunt îndreptăţite sa primească indemnizaţia.------------Art. 68 a fost modificat de pct. 3 al articolului unic din HOTĂRÂREA nr. 1.091 din 2 octombrie 2002, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 741 din 10 octombrie 2002.  +  Articolul 69 (1) Plata drepturilor prevăzute la art. 72 din lege se va face lunar de către agenţiile pentru ocuparea forţei de muncă, conform art. 40 din norme, în baza următoarelor documente: a) cerere-tip, conform modelului prezentat în anexa nr. 10 la norme; b) înştiinţarea emisă de angajator privind încadrarea în munca. (2) Aceste drepturi se vor achită prin sistemul de plată general utilizat pentru plata drepturilor reprezentând indemnizaţia de şomaj. (3) Plata acestora se va face titularului sau mandatarului acestuia, stabilit prin procura specială. (4) Evidenţierea plăţilor reprezentând venituri în completare se va face în baza de date a agenţiilor pentru ocuparea forţei de muncă, în mod distinct. (5) Stabilirea drepturilor prevăzute la art. 72 din lege se face prin dispoziţie emisă de către directorul executiv al agenţiei pentru ocuparea forţei de muncă.  +  Articolul 70 (1) Beneficiarul acestor drepturi va depune lunar, până la data de 15 a fiecărei luni pentru luna expirată, la agenţia pentru ocuparea forţei de muncă unde se afla în evidenta, dovada emisă de angajator ca a fost încadrat în munca. (2) Dovada se prezintă fie personal, fie prin scrisoare recomandată cu confirmare de primire. (3) În cazul în care beneficiarul nu prezintă dovada prevăzută la alin. (1), plata drepturilor reprezentând completarea veniturilor salariale se suspenda până la prezentarea acesteia. (4) În situaţia în care beneficiarul prezintă ulterior dovada încadrării în munca, plata drepturilor se va face o dată cu achitarea indemnizaţiilor de şomaj cuvenite şomerilor pentru luna în care beneficiarul a prezentat dovada. (5) Încetarea dreptului de completare a venitului pentru persoana beneficiara de această măsură stimulativa se face la data expirării perioadei legale pentru care era indreptatita sa primească indemnizaţie de şomaj sau la data la care i-a încetat raportul de muncă ori de serviciu; directorul agenţiei pentru ocuparea forţei de muncă emite dispoziţie în acest sens. (6) Drepturile încasate necuvenit se recuperează prin decizie de imputare emisă de agenţia pentru ocuparea forţei de muncă, care constituie titlu executoriu, potrivit legii. (7) Sumele neîncasate de beneficiar se prescriu la expirarea termenului general de prescripţie de 3 ani, prevăzut de lege.  +  Capitolul VI Stimularea mobilitatii forţei de muncă  +  Articolul 71Beneficiarii acestei măsuri sunt numai somerii care primesc indemnizaţie de şomaj.  +  Articolul 72 (1) În cazul în care persoanele prevăzute la art. 71 se încadrează la o distanta mai mare de 50 km faţă de domiciliu, beneficiază de o primă de încadrare neimpozabila, egala cu doua salarii de baza minime brute pe ţara în vigoare la data acordării. (2) În cazul în care persoanele prevăzute la art. 71 se încadrează, potrivit legii, într-o alta localitate şi ca urmare a acestui fapt îşi schimba domiciliul, beneficiază de o primă de instalare egala cu 7 salarii de baza minime brute pe ţara în vigoare la data instalării. (3) Beneficiază de drepturile prevăzute la alin. (1) şi (2) persoanele care se încadrează în munca pe o perioadă de cel puţin 12 luni.  +  Articolul 73 (1) Drepturile prevăzute la art. 74 şi 75 din lege se acordă la cerere. (2) Stabilirea şi încetarea drepturilor se fac în baza dispoziţiilor emise de directorul executiv al agenţiei pentru ocuparea forţei de muncă.  +  Articolul 74Plata drepturilor se asigura din bugetul asigurărilor pentru şomaj.  +  Articolul 75 (1) Persoanele îndreptăţite sa primească aceste drepturi vor prezenta la agenţia pentru ocuparea forţei de muncă următoarele documente prevăzute la art. 45 din norme: a) cerere conform modelului prezentat în anexa nr. 11, respectiv în anexa nr. 12 la norme; b) actul de identitate, în original şi în copie, care să ateste domiciliul stabil; c) dovada încadrării în munca printr-un act eliberat de angajator, cu precizarea locului de muncă unde persoana urmează să îşi desfăşoare activitatea; d) angajament pentru respectarea art. 76 alin. (1) din lege, conform modelului prevăzut în anexa nr. 13 la norme, care va sta la baza emiterii deciziei de imputare pentru recuperarea sumelor necuvenite. (2) Copia de pe actul de identitate se certifica de către funcţionarul agenţiei pentru ocuparea forţei de muncă pentru conformitate cu originalul, prin înscrierea pe copie a menţiunii "conform cu originalul", urmată de numele, prenumele şi semnătura funcţionarului şi de data la care s-a făcut menţiunea, şi se păstrează la dosar.  +  Articolul 76Pentru stabilirea distantei dintre localitatea de domiciliu şi localitatea în care beneficiarul urmează să îşi desfăşoare activitatea, în vederea acordării drepturilor prevăzute la art. 74 din lege, se va utiliza distanta pe ruta cea mai scurta.  +  Articolul 77Plata primei de încadrare sau de instalare se face prin sistemul de plată general utilizat pentru plata drepturilor reprezentând indemnizaţia de şomaj.  +  Articolul 78 (1) Pentru persoanele care îşi schimba domiciliul în alt judeţ, prevăzute la art. 45 alin. (3) din norme, dosarul care a stat la baza stabilirii şi plăţii drepturilor se va transfera, în original, la agenţia pentru ocuparea forţei de muncă în a carei raza îşi stabileşte noul domiciliu, iar la agenţia pentru ocuparea forţei de muncă care a stabilit şi a acordat dreptul rămâne dosarul cu copiile de pe acte. (2) Agenţiile pentru ocuparea forţei de muncă care preiau dosarele persoanelor prevăzute la alin. (1) achită în continuare drepturile prevăzute de lege şi urmăresc îndeplinirea de către acestea a obligaţiei ce le revine, potrivit legii, de a păstra raporturile de muncă pe o perioadă de cel puţin 12 luni.  +  Articolul 79 (1) Lunar, până la data de 15 a lunii pentru luna expirată, beneficiarii drepturilor prevăzute la art. 74 şi 75 din lege sunt obligaţi să prezinte la agenţiile pentru ocuparea forţei de muncă la care sunt înregistraţi dovezile emise de angajator ca sunt încadraţi. (2) Dovezile se vor prezenta fie personal, fie prin scrisori recomandate cu confirmare de primire. (3) Beneficiarilor care nu prezintă sau nu transmit dovada menţionată la alin. (2) li se va cere, în scris, de către agenţia pentru ocuparea forţei de muncă să prezinte aceasta dovada în termen de 15 zile de la data primirii comunicării. (4) Dacă după doua astfel de comunicări persoana nu prezintă actul doveditor, agenţia pentru ocuparea forţei de muncă va contacta agentul economic cu care s-a încheiat raportul de muncă sau de serviciu, pentru clarificarea statutului acesteia, şi, în funcţie de constatările făcute, se vor adopta măsuri în conformitate cu prevederile legale.  +  Articolul 80 (1) Dacă raporturile de muncă sau de serviciu încetează din iniţiativa sau din motive imputabile angajatului, într-o perioadă mai mica de 12 luni de la data încadrării în munca, sumele acordate conform art. 74 sau 75 din lege vor fi recuperate prin decizii de imputare. (2) Motivele imputabile angajatului sunt cele prevăzute la art. 47 din norme.  +  Capitolul VII Subvenţionarea locurilor de muncă  +  Secţiunea 1 Subvenţionarea cheltuielilor cu forta de muncă, efectuate în cadrul realizării unor programe care au ca scop ocuparea temporară a forţei de muncă din rândul şomerilor  +  Articolul 81 (1) Subvenţionarea locurilor de muncă potrivit art. 78 din lege este forma de stimulare adresată angajatorilor, prin care se realizează finanţarea din bugetul asigurărilor pentru şomaj şi din alte surse, alocate conform prevederilor legale, a cheltuielilor cu forta de muncă. (2) Cheltuielile prevăzute la alin. (1) sunt efectuate în cadrul realizării programelor care au ca scop ocuparea temporară a forţei de muncă din rândul şomerilor, pentru executarea de lucrări şi activităţi de interes pentru comunităţile locale.  +  Articolul 82Beneficiarii subvenţiilor prevăzute la art. 78 din lege sunt angajatorii care încadrează persoane neocupate, înregistrate la agenţiile pentru ocuparea forţei de muncă, indiferent dacă beneficiază sau nu de indemnizaţie de şomaj.  +  Articolul 83Categoriile de servicii care pot fi subvenţionate din sursele prevăzute la art. 78 alin. (1) din lege sunt, în principal: a) servicii publice; b) servicii sociale.  +  Articolul 84 (1) Serviciile publice constau, în principal, în lucrări de: a) refacere şi întreţinere a infrastructurii; b) ecologizare; c) realizare a unor lucrări edilitare. (2) Serviciile publice pot fi organizate, cu avizul administraţiei publice locale, de către: a) autorităţi publice locale; b) firme private; c) organizaţii neguvernamentale.  +  Articolul 85 (1) Serviciile sociale cuprind activităţi de îngrijire la domiciliu a următoarelor categorii de persoane: a) copii; b) bolnavi; c) persoane varstnice; d) persoane cu handicap. (2) Serviciile sociale pot fi organizate, în condiţiile legii, de: a) autorităţi publice locale; b) organizaţii neguvernamentale; c) alte organisme.  +  Articolul 86Pentru a putea beneficia de subvenţionarea locurilor de muncă din bugetul asigurărilor pentru şomaj angajatorii care prestează servicii publice şi servicii sociale trebuie să facă dovada ca au prevăzut în statut ca obiect de activitate serviciile respective.  +  Articolul 87 (1) Programele de ocupare temporară a forţei de muncă din rândul şomerilor, denumite în continuare programe de ocupare, se întocmesc anual de agenţiile pentru ocuparea forţei de muncă şi se prezintă, pentru aprobare, la consiliile locale comunale, orăşeneşti şi ale sectoarelor municipiului Bucureşti, precum şi la consiliile judeţene, respectiv la Consiliul General al Municipiului Bucureşti, ca autorităţi publice deliberative din localităţile şi judeţele pentru care acestea au fost elaborate. (2) Programele de ocupare transmise de agenţiile pentru ocuparea forţei de muncă cuprind numărul minim de locuri de muncă ce pot fi subvenţionate pe o perioadă de maximum 12 luni. (3) O dată cu aprobarea programelor de ocupare de către autorităţile publice prevăzute la alin. (1) se împuterniceşte primarul sau, după caz, preşedintele consiliului judeţean sa repartizeze, în limita numărului de persoane prevăzute în programul de ocupare, locurile de muncă subvenţionate, pe lucrări şi activităţi de interes pentru comunitatea locală respectiva, şi să le atribuie celor care organizează aceste servicii.  +  Articolul 88 (1) Angajatorii care doresc sa organizeze servicii de tipul celor prevăzute la art. 78 alin. (2) lit. a) din lege, prin participarea la programele de ocupare, vor depune propunerile lor la primarul localităţii sau, după caz, la preşedintele consiliului judeţean, în scopul obţinerii avizului pentru realizarea serviciilor publice, precum şi al aprobării pentru repartizarea unui număr de locuri de muncă subvenţionate din bugetul asigurărilor pentru şomaj. (2) Propunerile angajatorilor vor conţine în mod expres necesarul de forta de muncă structurat pe ocupaţii sau meserii, calificări şi niveluri de pregătire. (3) Primarul sau, după caz, preşedintele consiliului judeţean, respectiv primarul general al municipiului Bucureşti, aproba repartizarea locurilor de muncă subvenţionate.  +  Articolul 89După aprobarea data pentru repartizarea numărului de locuri de muncă subvenţionate pe angajatori, primarul sau, după caz, preşedintele consiliului judeţean, respectiv primarul general al municipiului Bucureşti, comunică agenţiei pentru ocuparea forţei de muncă numărul de locuri de muncă aprobat, pe fiecare angajator, şi durata pe care urmează să fie încadrate în munca persoanele din rândul şomerilor şi solicita subvenţionarea acestora din bugetul asigurărilor pentru şomaj.  +  Articolul 90 (1) În urma primirii comunicării şi a solicitării de subventionare, prevăzută la art. 89, agenţiile pentru ocuparea forţei de muncă vor media şi vor repartiza şomeri, în vederea încadrării în munca, la angajatorii care au obţinut aprobarea prevăzută la art. 88 alin. (1), în limita locurilor din programul de ocupare. (2) După selecţia şi încadrarea în munca a persoanelor repartizate de agenţia pentru ocuparea forţei de muncă angajatorul va încheia cu aceasta o convenţie în condiţiile prevăzute la art. 49 alin. (1) din norme.  +  Articolul 91 (1) Subvenţiile locurilor de muncă prevăzute la art. 79 alin. (2) din lege se acordă angajatorilor pe o perioadă de cel mult 12 luni, pentru fiecare persoana încadrată cu contract individual de muncă din rândul şomerilor, şi proporţional cu timpul efectiv lucrat. (2) Subvenţiile se acordă şi pentru perioadele în care persoana se afla în concediu de odihnă. (3) Salariul de baza minim brut pe ţara avut în vedere la acordarea subvenţiilor este salariul de baza minim brut pe ţara în vigoare în luna pentru care se face plata.------------Art. 91 a fost modificat de pct. 4 al articolului unic din HOTĂRÂREA nr. 1.091 din 2 octombrie 2002, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 741 din 10 octombrie 2002.  +  Articolul 92 (1) Pentru finanţarea cheltuielilor cu forta de muncă încadrată din rândul şomerilor angajatorii vor depune lunar la primar sau, după caz, la preşedintele consiliului judeţean ori la primarul general al municipiului Bucureşti următoarele documente: a) cerere de finanţare; b) statele de plată, care să prevadă distinct drepturile salariale subvenţionate din bugetul asigurărilor pentru şomaj, acordate potrivit art. 79 din lege, iar în perioada 1 noiembrie - 31 martie sa prevadă şi contribuţiile de asigurări sociale aferente acestor drepturi salariale.------------Litera b) a alin. (1) al art. 92 a fost modificată de pct. 5 al articolului unic din HOTĂRÂREA nr. 1.091 din 2 octombrie 2002, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 741 din 10 octombrie 2002. c) raport tehnic privind execuţia lucrării. (2) Cererile de finanţare avizate de primar sau, după caz, de preşedintele consiliului judeţean sau al Consiliului General al Municipiului Bucureşti, la care se anexează şi copii de pe statele de plată şi de pe raportul tehnic privind execuţia lucrării, se depun la agenţiile pentru ocuparea forţei de muncă, potrivit prevederilor art. 51 din norme.  +  Articolul 93Virarea sumelor aferente subvenţiilor se face de către agenţiile pentru ocuparea forţei de muncă cel mai târziu până la data de 15 a lunii următoare lunii pentru care se solicita finanţarea.  +  Secţiunea a 2-a Stimularea angajatorilor pentru încadrarea în munca a absolvenţilor instituţiilor de învăţământ  +  Articolul 94 (1) Beneficiarii subvenţiilor de la bugetul asigurărilor pentru şomaj, prevăzute la art. 80 din lege, sunt angajatorii care încadrează în munca, pe perioada nedeterminată, absolvenţi ai instituţiilor de învăţământ. (2) Prin instituţiile de învăţământ prevăzute la art. 80 din lege se înţelege unităţile de învăţământ pentru învăţământul preuniversitar şi instituţiile de învăţământ pentru învăţământul superior, autorizate sau acreditate, potrivit legii.  +  Articolul 95La solicitarea angajatorilor care doresc sa încadreze absolvenţi ai instituţiilor de învăţământ, agenţiile pentru ocuparea forţei de muncă vor prezenta liste cu absolvenţi ai ultimei promotii, înregistraţi în evidentele acestora.  +  Articolul 96 (1) Angajatorii care încadrează în munca absolvenţi ai instituţiilor de învăţământ în condiţiile art. 80 din lege vor încheia cu agenţiile pentru ocuparea forţei de muncă o convenţie, conform modelului prevăzut în anexa nr. 15 la norme. (2) Convenţia prevăzută la alin. (1) se încheie anual pentru fiecare promotie de absolvenţi ai instituţiilor de învăţământ.  +  Articolul 97În vederea încheierii convenţiei angajatorii vor depune la agenţiile pentru ocuparea forţei de muncă următoarele documente: a) tabel nominal cu absolvenţii instituţiilor de învăţământ încadraţi în munca, conform prevederilor art. 80 din lege, conform modelului anexei la anexa nr. 15 la norme; b) certificate eliberate de organul competent potrivit dispoziţiilor legale, care să dovedească handicapul pentru persoanele prevăzute la art. 80 alin. (2) din lege.  +  Articolul 98 (1) Măsurile de stimulare prevăzute la art. 80 alin. (1) şi (2) din lege se acordă angajatorilor pe o perioadă de 12 luni şi, respectiv, 18 luni de la data încheierii convenţiei prevăzute la art. 96 şi constau în acordarea unei sume lunare reprezentând un salariu de baza minim brut pe ţara şi, respectiv, 1,5 salarii de baza minime brute pe ţara în vigoare în luna pentru care se face plata. (2) Suma lunară se acordă angajatorilor proporţional cu timpul efectiv lucrat de absolvenţi în luna respectiva. (3) Suma lunară prevăzută la art. 80 din lege se acordă şi pentru perioada concediului de odihnă. (4) Pentru perioada în care raporturile de muncă sau de serviciu ale absolvenţilor sunt suspendate măsurile de stimulare prevăzute la art. 80 din lege nu se acordă.  +  Articolul 99 (1) Finanţarea subvenţiilor acordate angajatorilor care încadrează absolvenţi ai instituţiilor de învăţământ se face în condiţiile şi conform procedurii prevăzute la art. 61 din norme. (2) Stabilirea şi încetarea drepturilor se fac în baza dispoziţiilor emise de directorul executiv al agenţiei pentru ocuparea forţei de muncă.  +  Articolul 100 (1) Angajatorii care încadrează în munca absolvenţi şi care încheie convenţii cu agenţiile pentru ocuparea forţei de muncă sunt obligaţi sa menţină raporturile de muncă sau de serviciu ale acestora cel puţin 3 ani de la data încadrării. (2) Dacă în perioada menţionată la alin. (1) raporturile de muncă sau de serviciu ale absolvenţilor încetează din iniţiativa angajatorului, acesta este obligat sa restituie în totalitate sumele încasate pentru fiecare absolvent plus dobânda aferentă, calculată la nivelul celei acordate de trezoreria statului pentru bugetul asigurărilor pentru şomaj. (3) În cazul în care raporturile de muncă sau de serviciu încetează din iniţiativa sau din motive imputabile angajatului, prevederile alin. (2) nu se aplică. (4) Motivele imputabile angajatului sunt cele prevăzute la art. 47 din norme.  +  Articolul 101Angajatorii care încadrează absolvenţi în temeiul Ordonanţei de urgenta a Guvernului nr. 58/2001 privind organizarea şi finanţarea rezidentiatului, stagiaturii şi activităţii de cercetare medicală în sectorul sanitar, aprobată cu modificări prin Legea nr. 41/2002, beneficiază de măsurile de stimulare prevăzute în aceasta ordonanţa de urgenţă.  +  Articolul 102 (1) În perioada celor 3 ani prevăzuţi la art. 84 din lege, în care angajatorii beneficiază de subvenţiile prevăzute la art. 80 din lege, se pot organiza în condiţiile legii, pentru absolvenţii încadraţi, forme de pregătire profesională. (2) Formele de pregătire prevăzute la alin. (1) se pot organiza de către angajator sau de către furnizori de servicii de pregătire profesională, autorizaţi în condiţiile legii. (3) Angajatorii care organizează forme de pregătire profesională vor încheia cu agenţiile pentru ocuparea forţei de muncă un act adiţional la convenţia prevăzută la art. 96, conform modelului prevăzut în anexa nr. 17 la norme. (4) Decontarea cheltuielilor aferente pregătirii profesionale a absolvenţilor se face la finalizarea cursurilor, în baza următoarelor documente: a) tabel nominal, conform modelului prezentat în anexa nr. 18 la norme; b) actul de absolvire a formei de pregătire profesională, în copie; c) devizul cheltuielilor pe cursant.  +  Secţiunea a 3-a Subvenţii acordate angajatorilor care încadrează în munca persoane în vârsta de peste 45 de ani sau intretinatori unici de familie, precum şi angajatorilor care au sub 100 de angajaţi şi încadrează în munca persoane cu handicap  +  Articolul 103Beneficiază de subvenţii conform art. 85 din lege: a) angajatorii care încadrează pe durata nedeterminată şomeri în vârsta de peste 45 de ani sau şomeri intretinatori unici de familie; b) angajatorii care au sub 100 de angajaţi şi încadrează pe durata nedeterminată persoane cu handicap.  +  Articolul 104La solicitarea angajatorilor care doresc sa încadreze persoane din rândul celor prevăzute la art. 103 agenţiile pentru ocuparea forţei de muncă vor prezenta liste cuprinzând persoanele care fac parte din aceste categorii, înregistrate în evidentele proprii.  +  Articolul 105Pentru acordarea drepturilor prevăzute la art. 85 din lege angajatorii vor încheia cu agenţiile pentru ocuparea forţei de muncă o convenţie, conform modelului prezentat în anexa nr. 19 la norme.  +  Articolul 106Finanţarea subvenţiilor acordate angajatorilor care încadrează persoane din categoriile prevăzute la art. 85 din lege se face în condiţiile şi conform procedurii prevăzute la art. 61 din norme.  +  Articolul 107 (1) Măsura de stimulare prevăzută la art. 85 din lege se acordă angajatorilor pe o perioadă de 12 luni de la data încheierii convenţiei şi consta în acordarea unei sume lunare reprezentând un salariu de baza minim brut pe ţara în vigoare în luna pentru care se face plata. (2) Suma lunară se acordă angajatorilor proporţional cu timpul efectiv lucrat de persoanele încadrate în baza convenţiei prevăzute la art. 105. (3) Suma lunară prevăzută la art. 85 din lege se acordă şi pentru perioada concediului de odihnă. (4) Pentru perioada în care raporturile de muncă sau de serviciu ale persoanelor încadrate în baza convenţiei prevăzute la art. 105 sunt suspendate, măsurile de stimulare nu se acordă.  +  Articolul 108 (1) Angajatorii care încadrează în munca persoanele menţionate la art. 85 din lege şi care încheie convenţii cu agenţiile pentru ocuparea forţei de muncă sunt obligaţi sa menţină raporturile de muncă sau de serviciu ale acestora cel puţin 2 ani de la data încadrării. (2) Dacă în perioada menţionată la alin. (1) raporturile de muncă sau de serviciu încetează din iniţiativa angajatorului, acesta este obligat sa restituie în totalitate sumele încasate. (3) În cazul în care raporturile de muncă sau de serviciu încetează din iniţiativa sau din motive imputabile angajatului, prevederile alin. (2) nu se aplică.  +  Capitolul VIII Acordarea de credite din bugetul asigurărilor pentru şomaj în condiţii avantajoase  +  Articolul 109Pot fi beneficiari ai creditelor acordate, în condiţii avantajoase, din bugetul asigurărilor pentru şomaj următoarele persoane juridice sau fizice: a) întreprinderi mici şi mijlocii; b) unităţi cooperatiste; c) asociaţii familiale; d) persoane fizice autorizate sa desfăşoare activităţi independente; e) somerii care se obliga sa înfiinţeze întreprinderi mici şi mijlocii, unităţi cooperatiste, asociaţii familiale sau desfăşoară în mod independent o activitate economică în calitate de persoane fizice autorizate.------------Litera e) a art. 109 a fost modificată de pct. 6 al articolului unic din HOTĂRÂREA nr. 1.091 din 2 octombrie 2002, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 741 din 10 octombrie 2002.  +  Articolul 110Condiţiile de acordare şi de rambursare a creditelor, modul de stabilire a garanţiilor, organizarea şi desfăşurarea licitaţiilor pentru desemnarea băncilor şi agenţiilor autorizate sa acorde credite din bugetul asigurărilor pentru şomaj se vor stabili prin norme metodologice comune ale Ministerului Muncii şi Solidarităţii Sociale şi ale Băncii Naţionale a României, care se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.  +  Capitolul IX Facilităţi acordate angajatorilor  +  Articolul 111 (1) Beneficiază de reducerea sumei reprezentând contribuţia de 5% datorată bugetului asigurărilor pentru şomaj angajatorii care încadrează în munca persoane din rândul şomerilor şi pe care le menţin în activitate o perioadă de cel puţin 6 luni de la data angajării. (2) De aceeaşi facilitate beneficiază şi angajatorii care primesc credite în condiţiile art. 86 alin. (1) din lege, numai pentru somerii încadraţi peste nivelul de 50% din locurile de muncă nou-create.  +  Articolul 112 (1) Reducerea contribuţiei consta în diminuarea sumei datorate lunar de către angajator cu 0,5% pentru fiecare procent din ponderea personalului nou-angajat, în condiţiile prevăzute la art. 111, din numărul mediu scriptic de personal încadrat cu contract individual de muncă din anul respectiv. (2) Reducerea se acordă începând din anul fiscal următor, pentru o perioadă de 6 luni.  +  Articolul 113Reducerea sumei reprezentând contribuţia de 5% datorată bugetului asigurărilor pentru şomaj, în condiţiile art. 93 din lege, se acordă la cererea angajatorilor, conform modelului prezentat în anexa nr. 21 la norme, însoţită de următoarele documente: a) tabel nominal cu persoanele încadrate în munca din rândul şomerilor, pe care le-a menţinut în activitate o perioadă de cel puţin 6 luni, conform modelului prezentat în anexa la anexa nr. 21 la norme; b) contractele individuale de muncă, în copie, ale persoanelor cuprinse în tabelul nominal prevăzut la lit. a).  +  Articolul 114Calculul reducerii contribuţiei se face de angajator, care îşi asuma răspunderea pentru datele comunicate, în conformitate cu prevederile art. 62 din norme.  +  Articolul 115Agenţia pentru ocuparea forţei de muncă verifica, pe baza documentelor prezentate de angajatori, corectitudinea calculelor privind reducerea contribuţiei datorate.  +  Capitolul X Controlul asupra respectării obligaţiilor asumate de către angajatorii beneficiari de măsuri de stimulare în baza prevederilor legii  +  Articolul 116Controlul asupra menţinerii de către angajatori a raporturilor de muncă sau de serviciu ale persoanelor încadrate din rândul şomerilor, pentru care s-au acordat subvenţii, credite din bugetul asigurărilor pentru şomaj, precum şi facilităţi în baza art. 93 din lege, se efectuează de Serviciul de control măsuri active din cadrul Agenţiei Naţionale pentru Ocuparea Forţei de Muncă.  +  Articolul 117Controlul asupra finanţării măsurilor de stimulare a angajatorilor se efectuează de către organele de control contribuţii pentru asigurări sociale şi Fond pentru plata ajutorului de şomaj ale Ministerului Muncii şi Solidarităţii Sociale şi ale direcţiilor generale de muncă şi solidaritate socială judeţene şi a municipiului Bucureşti.  +  Capitolul XI Dispoziţii finale  +  Articolul 118Anexele nr. 1-11 fac parte integrantă din prezentele proceduri.  +  Anexa 1────────la proceduri──────────────RAPORT TEHNIC LUNARTipul măsurii active:● informare şi consiliere privind cariera;● consultanţa şi asistenţa pentru începerea unei activităţi independente sau pentru iniţierea unei afaceri.1. Scurta descriere a serviciilor┌────┬─────────────────────────────────────────┬───────────┬───────────┬───────┐│Nr. │ Tipul serviciilor │Obiectivele│Rezultatele│Numărul││crt.│ │serviciilor│aşteptate │persoa-││ │ │ │ │nelor ││ │ │ │ │benefi-││ │ │ │ │ciare │├────┼─────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────┼───────┤│ I. │Consultanţa şi asistenţa pentru începerea│ │ │ ││ │unei activităţi independente sau pentru │ │ │ ││ │iniţierea unei afaceri │ │ │ ││ │a) Serviciile de baza: │ │ │ ││ │- consultanţa │ │ │ ││ │- instruire │ │ │ ││ │- informare │ │ │ ││ │b) Serviciile specializate: │ │ │ ││ │- consultanţa individuală: │ │ │ ││ │● asistenţa tehnica în procesul │ │ │ ││ │ înfiinţării unei firme │ │ │ ││ │● elaborarea planului de afaceri │ │ │ ││ │- instruirea antreprenoriala de grup: │ │ │ ││ │● management, marketing şi tehnici │ │ │ ││ │ de vânzare │ │ │ ││ │● legislaţie │ │ │ ││ │● contabilitate şi evidenta primara │ │ │ ││ │● întocmirea planurilor de afaceri │ │ │ ││ │c) alte tipuri de servicii*) │ │ │ │├────┼─────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────┼───────┤│ II.│Informare şi consiliere privind cariera: │ │ │ ││ │● furnizarea de informaţii privind piaţa │ │ │ ││ │ muncii şi evoluţia ocupatiilor │ │ │ ││ │● evaluarea şi autoevaluarea │ │ │ ││ │ personalităţii în vederea orientarii │ │ │ ││ │ profesionale │ │ │ ││ │● dezvoltarea abilitatii şi încrederii │ │ │ ││ │ în sine a persoanelor în căutarea │ │ │ ││ │ unui loc de muncă, în vederea luării │ │ │ ││ │ de către acestea a deciziei │ │ │ ││ │ privind propria cariera │ │ │ ││ │● instruirea în metode şi tehnici de │ │ │ ││ │ căutare a unui loc de muncă │ │ │ ││ │● alte tipuri de servicii*) │ │ │ │└────┴─────────────────────────────────────────┴───────────┴───────────┴───────┘────────────*) Se va completa de către furnizor în funcţie de serviciile oferite în cadrul acestui tip de măsura activa.2. Anexe la raportul tehnic, care pot fi:- programa şi orarul activităţilor desfăşurate;- lista cuprinzând persoanele beneficiare ale acestor tipuri de măsuri;- fişele de pontaj ale personalului implicat;- orice alte materiale care pot fi relevante şi pot susţine raportul tehnic.Observaţii .......................................Furnizor ..................................Numele şi prenumele conducătorului unităţii(în clar)Data ........              Ştampila unităţii  +  Anexa 2    ────────la proceduri──────────────                              RAPORT FINANCIAR LUNAR                                                                  - lei -┌─────────────────────────┬────────────────────────────────────────────────────┐│ │ Numărul │ Costul unitar │Valoarea totală ││Tipul serviciilor │ de beneficiari │al serviciilor*)│ 3 = 1 x 2 │├─────────────────────────┼──────────────────┼────────────────┼────────────────┤│ 0 │ 1 │ 2 │ 3 │├─────────────────────────┼──────────────────┼────────────────┼────────────────┤├─────────────────────────┼──────────────────┼────────────────┼────────────────┤├─────────────────────────┼──────────────────┼────────────────┼────────────────┤├─────────────────────────┼──────────────────┼────────────────┼────────────────┤├─────────────────────────┼──────────────────┼────────────────┼────────────────┤└─────────────────────────┴──────────────────┴────────────────┴────────────────┘    *) Se va calcula pentru fiecare tip de măsura activa contractată.               Furnizor ...........................................                        Numele şi prenumele conducătorului unităţii                                              (în clar)      Data ............ Ştampila unităţii  +  Anexa 3────────la proceduri────────────CătreAgenţia pentru ocuparea forţei de muncă a judeţului ........../municipiului BucureştiSubsemnatul/subsemnata ............, născut/născută la data de ........, domiciliat/domiciliată în localitatea .........., str. ...... nr. ..., bl. ..., sc. ..., ap. ...., judeţul/sectorul ..........., posesor/posesoare al/a actului de identitate ........ seria ..... nr. ......., cod numeric personal ......., solicit înscrierea în evidenta în vederea informării şi consilierii profesionale.Mentionez ca am/nu am beneficiat anterior de indemnizaţie de şomaj şi am fost/nu am fost în evidenta Agenţiei pentru ocuparea forţei de muncă a judeţului ............./municipiului Bucureşti.Data               Semnătura.................... .....................  +  Anexa 4    ────────la proceduri──────────────                             REGISTRU DE EVIDENTA  a persoanelor în căutarea unui loc de muncă, beneficiare ale serviciilor                      de informare şi consiliere profesională┌────┬─────────┬─────┬─────┬─────────┬──────┬──────────┬───────────────┬───────┐│Nr. │Numele şi│Data │Locul│ Părinţii│Nr. │Pregătirea│Meseria în care│ ││crt.│prenumele│nas- │nas- ├────┬────┤carne-├────┬─────┤se califica, │ ││ │ │terii│terii│Tata│Mama│lului │Stu-│Mese-│recalifica sau │Obser- ││ │ │ │ │ │ │de │dii │ria │se perfectio- │vatii ││ │ │ │ │ │ │somer │ │ │neaza │ │├────┼─────────┼─────┼─────┼────┼────┼──────┼────┼─────┼───────────────┼───────┤├────┼─────────┼─────┼─────┼────┼────┼──────┼────┼─────┼───────────────┼───────┤├────┼─────────┼─────┼─────┼────┼────┼──────┼────┼─────┼───────────────┼───────┤├────┼─────────┼─────┼─────┼────┼────┼──────┼────┼─────┼───────────────┼───────┤├────┼─────────┼─────┼─────┼────┼────┼──────┼────┼─────┼───────────────┼───────┤├────┼─────────┼─────┼─────┼────┼────┼──────┼────┼─────┼───────────────┼───────┤└────┴─────────┴─────┴─────┴────┴────┴──────┴────┴─────┴───────────────┴───────┘  +  Anexa 5────────la proceduri─────────────CONTRACTprivind formarea profesionalăNr. .........../...........Părţile contractante:Agenţia pentru ocuparea forţei de muncă a judeţului ........../municipiului Bucureşti, denumita în continuare organizator, reprezentată prin .........., având funcţia de director executiv, şi prin ..........., având funcţia de director buget, cu sediul în ......, str. ....... nr. ...., telefon ......., fax ......, e-mail ........, cod fiscal .............., cont trezorerie ........ Persoana juridică ........, denumita în continuare furnizor, având autorizaţia nr. ......./........., reprezentată legal prin ......, având funcţia de .........., şi prin ........, având funcţia de ........., cu sediul în .........., str. ........ nr. ....., telefon ......., fax ......., e-mail .........., cod fiscal .........., cont nr. ......, deschis la ..........Obiectul contractuluiObiectul contractului este prestarea de către furnizor a serviciului de formare profesională sub forma de curs de*) ........... în ocupaţia/meseria ..............., cu un număr de ................ cursanţi, pe durata de ......... săptămâni, din care ......... ore pregătire teoretică şi ......... ore pregătire practica.Durata contractuluiDurata contractului este de ........... luni.Furnizorul va începe derularea contractului cel mai târziu la ........... zile de la data semnării şi înregistrării lui la organizator.Valoarea contractuluiOrganizatorul plăteşte furnizorului contravaloarea serviciului prestat, după cum urmează:Valoarea totală a contractului este de ....... lei, din care ........... lei/cursant.────────────*) Se va înscrie: calificare, recalificare, perfecţionare sau specializare.Obligaţiile părţilor*)────────────*) Obligaţiile sunt minime, putând fi completate cu acordul părţilor.A. Organizatorul:- urmăreşte modul în care furnizorul îşi îndeplineşte obligaţiile contractuale;- plăteşte furnizorului costul serviciului.B. Furnizorul:- prestează serviciul prevăzut în contract cu profesionalism şi promptitudine;- asigura resursele umane, materiale, instalaţiile, echipamentele şi altele asemenea, necesare derulării activităţii;- este responsabil atât de calitatea tuturor operaţiunilor şi metodelor de prestare utilizate, cat şi de calificarea personalului folosit pe toată durata contractului.Modificarea, suspendarea şi încetarea contractuluiA. ModificareaContractul poate fi modificat numai prin acordul de voinţa al părţilor, prin act adiţional la prezentul contract.B. SuspendareaPărţile, de comun acord, pot dispune suspendarea pe o durată limitată a contractului, care va fi făcuta în scris, cu ........... zile înainte de data stabilită pentru suspendare.C. Încetarea: a) prin acordul părţilor; b) prin reziliere.În cazul în care una dintre părţile contractante nu îşi respecta obligaţiile asumate prin contract, partea lezata îi pune în vedere să depună toate diligenţele pentru executarea corespunzătoare a clauzelor contractuale.Dacă partea în culpa, în termen de ........... zile de la primirea notificării, nu se conformează, partea lezata poate denunta unilateral contractul, reziliindu-l.CesiuneaFurnizorul are obligaţia de a nu transfera, total sau parţial, obligaţiile asumate prin contract, fără să obţină în prealabil acordul scris al organizatorului.Cesiunea nu va exonera furnizorul de nici o responsabilitate privind garanţia sau orice alte obligaţii asumate prin contract.Forta majorăForta majoră este constatată de o autoritate competentă.Forta majoră exonerează părţile contractante de îndeplinirea obligaţiilor asumate prin prezentul contract, pe perioada în care aceasta acţionează.Partea contractantă care, din cauza de forta majoră, nu îşi poate îndeplini, respecta şi exercită obligaţiile contractuale va înştiinţa, în scris, cealaltă parte contractantă, în cel mult 5 zile de la data apariţiei acestei situaţii.Contractul se considera suspendat pe durata cauzelor care au determinat forta majoră.Omisiunea de a anunţa, în scris, apariţia forţei majore atrage răspunderea civilă contractuală a părţii aflate în aceasta situaţie.RăspundereaPentru neexecutarea clauzelor prezentului contract partea contractantă vinovata răspunde potrivit legii.Soluţionarea litigiilorPărţile contractante vor depune toate diligenţele pentru a rezolva pe cale amiabilă neînţelegerile care se pot ivi între ele în legătură cu derularea contractului.Dacă părţile contractante nu reuşesc sa rezolve neînţelegerile pe cale amiabilă, se pot adresa instanţei de judecată.Alte clauzeOrice comunicare între părţile contractante, referitoare la îndeplinirea prezentului contract, trebuie transmisă în scris.Orice document scris trebuie înregistrat atât în momentul transmiterii, cat şi în momentul primirii.Organizator,      Furnizor,..............      .................  +  Anexa 6────────la proceduri────────────CONTRACTprivind încadrarea în munca a absolvenţilor cursurilor de formare profesionalăNr. .........../...............Părţile contractante:Agenţia pentru ocuparea forţei de muncă a judeţului ............/municipiului Bucureşti, denumita în continuare agenţie, reprezentată prin ............, având funcţia de director executiv, şi prin .........., având funcţia de director buget, cu sediul în ......., str. ..... nr. ...., telefon ...., fax ...., e-mail ......, cod fiscal .............., cont trezorerie ......................Persoana juridică/fizica .............., denumita în continuare angajator, reprezentată legal prin .........., având funcţia de ........, şi prin ........, având funcţia de ...., cu sediul în ......, str. ..... nr. ....., telefon ......, fax ......., e-mail ........, cod fiscal ..........., cont nr. ........, deschis la ..........Obiectul contractuluiObiectul contractului este încadrarea în munca de către angajator în ocupaţia/meseria ......... a unui număr de .......... persoane în căutarea unui loc de muncă, în cel mult ...... zile de la absolvirea de către acestea a cursului de formare profesională*) ................ organizat de agenţie.──────────────*) Se va înscrie: calificare, recalificare, perfecţionare sau specializare.Durata contractuluiDurata contractului este până la încadrarea în munca, conform legii, a persoanelor în căutarea unui loc de muncă ce au absolvit cursul de formare profesională organizat de agenţie.Obligaţiile părţilor*): a) agenţia:- să asigure angajatorului, în vederea încadrării în munca, numărul persoanelor calificate în meseria solicitată de acesta; b) angajatorul:- sa încadreze în munca, conform legii, în numărul şi la termenul stabilit prin prezentul contract, persoanele în căutarea unui loc de muncă, calificate de agenţie.Modificarea, suspendarea şi încetarea contractului a) ModificareaContractul poate fi modificat numai prin acordul de voinţa al părţilor, prin act adiţional la prezentul contract. b) SuspendareaPărţile, de comun acord, pot dispune suspendarea pe o durată limitată a contractului, care va fi făcuta în scris, cu ............... zile înainte de data stabilită pentru suspendare. c) Încetarea: a) prin acordul părţilor; b) prin reziliere.În cazul în care una dintre părţile contractante nu îşi respecta obligaţiile asumate prin contract, partea lezata îi pune în vedere să depună toate diligenţele pentru executarea corespunzătoare a clauzelor contractuale.Dacă partea în culpa, în termen de .......... zile de la primirea notificării, nu se conformează, partea lezata poate denunta unilateral contractul, reziliindu-l.CesiuneaFurnizorul are obligaţia de a nu transfera, total sau parţial, obligaţiile asumate prin contract, fără să obţină în prealabil acordul scris al organizatorului.Cesiunea nu va exonera furnizorul de nici o responsabilitate privind îndeplinirea obligaţiilor asumate prin contract.Forta majorăForta majoră este constatată de o autoritate competentă.Forta majoră exonerează părţile contractante de îndeplinirea obligaţiilor asumate prin prezentul contract, pe perioada în care aceasta acţionează.Partea contractantă care, din cauza de forta majoră, nu îşi poate respecta şi exercită obligaţiile contractuale va înştiinţa în scris cealaltă parte contractantă, în cel mult 5 zile de la data apariţiei acestei situaţii.Contractul se considera suspendat pe durata cauzelor care au determinat forta majoră.Omisiunea de a anunţa, în scris, apariţia forţei majore atrage răspunderea civilă contractuală a părţii aflate în aceasta situaţie.RăspundereaPentru neexecutarea clauzelor prezentului contract angajatorul suporta, pentru fiecare persoana calificată şi neincadrata în munca, o penalitate de 20% din totalul cheltuielilor efectuate de agenţie în vederea calificării persoanei neincadrate în munca.Soluţionarea litigiilorPărţile contractante vor depune toate diligenţele pentru a rezolva pe cale amiabilă neînţelegerile care se pot ivi între ele în legătură cu derularea contractului.Dacă părţile contractante nu reuşesc sa rezolve neînţelegerile pe cale amiabilă, se pot adresa instanţei de judecată.Alte clauzeOrice comunicare între părţile contractante, referitoare la îndeplinirea prezentului contract, trebuie transmisă în scris.Orice document scris trebuie înregistrat atât în momentul transmiterii, cat şi în momentul primirii.Agenţia,             Angajator,.............            ................────────────*) Obligaţiile sunt minimale, putând fi completate cu acordul părţilor.  +  Anexa 7────────la proceduri────────────ACT ADIŢIONALla Contractul nr. ............/.........încheiat astăzi, .......................Între Agenţia pentru ocuparea forţei de muncă a judeţului ......../municipiului Bucureşti, denumita în continuare organizator, reprezentată prin ......, având funcţia de director executiv, şi prin ........, având funcţia de director buget, şi persoana juridică/fizica ........, denumita în continuare furnizor, reprezentată prin ......., având funcţia de ......, şi prin ........, având funcţia de ........, prin care se stabilesc următoarele:1. Furnizorul se obliga sa încadreze în munca, conform legii, în cel mult .......... zile de la absolvire, un număr de .............. absolvenţi ai cursului de formare profesională, realizat în condiţiile stipulate în Contractul nr. ...../........, încheiat cu organizatorul.2. Pentru nerespectarea obligaţiei prevăzute la pct. 1 furnizorul va suporta o penalitate reprezentând 20% din cheltuielile suportate din bugetul asigurărilor pentru şomaj pentru calificarea persoanei neincadrate în munca.Organizator,          Furnizor,.............           ..............  +  Anexa 8────────la proceduri─────────────AGENŢIA PENTRU OCUPAREA FORŢEI DE MUNCĂA JUDEŢULUI .................../MUNICIPIULUI BUCUREŞTINr. .........../...........DISPOZIŢIEÎn temeiul prevederilor art. 63 alin. (4) din Legea nr. 76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru şomaj şi stimularea ocupării forţei de muncă şi ale Hotărârii Guvernului nr. 377/2002 pentru aprobarea Procedurilor privind accesul la măsurile pentru stimularea ocupării forţei de muncă, modalităţile de finanţare şi instrucţiunile de implementare a acestora, directorul Agenţiei pentru ocuparea forţei de muncă a judeţului ............./municipiului BucureştiDispune:1. În perioada ....../..../200...-..../...../200.... se organizează cursul de calificare/recalificare/perfecţionare cu ............ persoane [...... persoane prevăzute la art. 16 lit. a), b), d) şi f) din Legea nr. 76/2002, ...... persoane prevăzute la art. 16 lit. c) şi e) din Legea nr. 76/2002] în meseria/specialitatea/profesia/activitatea ......... .2. Cursul face parte din planul judeţean de formare profesională şi se va desfăşura pe baza curriculumului aprobat de Agenţia Naţionala pentru Ocuparea Forţei de Muncă/Agenţia pentru ocuparea forţei de muncă a judeţului .................../municipiului Bucureşti, având un număr total de ...... ore, din care:- pregătire teoretică: ........ ore, care se va desfăşura la ....../(denumirea unităţii)..........;- instruire practica: ..... ore, care se va desfăşura la ........../(denumirea unităţii) .3. Examenul de absolvire va consta în ........... probe, din care ....... teoretice şi ..... practice, şi se va susţine la data de ......../......200..... .4. Contravaloarea cheltuielilor cursului .............. lei/cursant, reprezentând următoarele cheltuieli: ....................................5. Salarizarea personalului de predare şi instruire practica, care nu este încadrat la Agenţia pentru ocuparea forţei de muncă a judeţului ............/municipiului Bucureşti, se va face prin plata cu ora, conform reglementărilor legale în vigoare.6. Repartizarea în munca a absolvenţilor se va face de către Agenţia pentru ocuparea forţei de muncă a judeţului ..................../municipiului Bucureşti pe baza contractelor încheiate cu unităţile care au solicitat forta de muncă sau pe alte locuri vacante aflate în evidenta.7. Întocmirea şi păstrarea documentelor de evidenta privind desfăşurarea cursului şi eliberarea certificatului de absolvire revin Agenţiei pentru ocuparea forţei de muncă a judeţului .............../municipiului Bucureşti.8. Se numeşte responsabil de curs doamna/domnul .................... .Director executiv,...................(L.S.)Întocmită în ......... exemplare, din care ....... exemplare pentru Agenţia pentru ocuparea forţei de muncă a judeţului ......../municipiului Bucureşti, ...... exemplare pentru ..../(unitatea)..... .  +  Anexa 9────────la proceduri──────────────CătreAgenţia pentru ocuparea forţei de muncă a judeţului ........./municipiului BucureştiSubsemnatul/Subsemnata ........, născut/născută la data de ........., domiciliat/domiciliată în localitatea ............, str. ..... nr. ....., bl. ....., sc. ....., ap. ......, judeţul/sectorul ........, posesor/posesoare al/a actului de identitate ........... seria ........ nr. ........, cod numeric personal ........., solicit luarea în evidenta în vederea înscrierii la un curs de formare profesională.Mentionez ca am/nu am beneficiat anterior de indemnizaţie de şomaj şi am fost/nu am fost în evidenta Agenţiei pentru ocuparea forţei de muncă a judeţului ........../municipiului Bucureşti.Data       Semnătura..........    ...............  +  Anexa 10────────la proceduri─────────────AGENŢIA PENTRU OCUPAREA FORŢEI DE MUNCĂA JUDEŢULUI .................../MUNICIPIULUI BUCUREŞTINr. ......../..........DISPOZIŢIEÎn temeiul prevederilor art. 52 din Hotărârea Guvernului nr. 377/2002 pentru aprobarea Procedurilor privind accesul la măsurile pentru stimularea ocupării forţei de muncă, modalităţile de finanţare şi instrucţiunile de implementare a acestora, directorul executiv al Agenţiei pentru ocuparea forţei de muncă a judeţului ......... /municipiului BucureştiDispune:În vederea sustinerii examenului de absolvire a cursului ........., organizat în baza dispoziţiei directorului executiv al Agenţiei pentru ocuparea forţei de muncă a judeţului ............../municipiului Bucureşti, se constituie următoarea comisie de examinare: a) ............., reprezentantul agenţiei pentru ocuparea forţei de muncă sau şeful centrului de calificare/recalificare/perfecţionare a şomerilor - preşedinte; b) ..........., responsabilul cursului - membru; c) ..........., formator ............. - membru; d) ..........., formator ............. - membru; e) ..........., formator ............. - membru; f) ..........., reprezentantul ...../(denumirea unităţii)...... - membru; g) ..........., reprezentantul ...../(denumirea unităţii)...... - membru; h) ..........., reprezentantul ...../(denumirea unităţii)...... - membru.Director executiv,...................(L.S.)Întocmită în ........... exemplare, din care ......... exemplare pentru Agenţia pentru ocuparea forţei de muncă a judeţului ........../ municipiului Bucureşti, .......... exemplare pentru ..../(unitatea).... .  +  Anexa 11────────la proceduri────────────CătreAgenţia pentru ocuparea forţei de muncă a judeţului ........./municipiului BucureştiSubsemnatul/Subsemnata ........., născut/născută la data de .........., domiciliat/domiciliată în localitatea ............, str. ..... nr. ....., bl. ....., sc. ....., ap. ....., judeţul/sectorul .........., posesor/posesoare al/a actului de identitate ......... seria ....... nr. ......, cod numeric personal ........, solicit înscrierea în evidenta în vederea acordării de consultanţa şi asistenţa pentru începerea unei activităţi independente sau pentru iniţierea unei afaceri, sub forma de:- servicii juridice;- servicii de marketing;- servicii financiare;- servicii de management;- servicii de consultanţa.Mentionez ca am/nu am beneficiat anterior de indemnizaţie de şomaj şi am fost/nu am fost în evidenta Agenţiei pentru ocuparea forţei de muncă a judeţului ........./municipiului Bucureşti.Data         Semnătura..........      ...............────────────