ORDIN nr. 74 din 25 august 2004privind aprobarea formularului Procesului-verbal de constatare şi sancţionare a contravenţiilor la programul de gestionare a câinilor fără stăpân
EMITENT
  • AUTORITATEA NAŢIONALĂ SANITARĂ VETERINARĂ ŞI PENTRU SIGURANŢA ALIMENTELOR
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 867 din 23 septembrie 2004    În temeiul prevederilor Ordonanţei Guvernului nr. 42/2004 privind organizarea activităţii sanitar-veterinare şi pentru siguranţa alimentelor, aprobată şi modificată prin Legea nr. 215/2004, şi ale Ordonanţei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, aprobată prin Legea nr. 180/2002,văzând Referatul de aprobare nr. 41.209/2004, întocmit de Direcţia generală de inspecţie, control, inspecţie la frontieră şi coordonarea institutelor veterinare,preşedintele Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor emite următorul ordin:  +  Articolul 1Se aprobă formularul Procesului-verbal de constatare şi sancţionare a contravenţiilor la programul de gestionare a câinilor fără stăpân, prevăzut în anexa nr. 1 care face parte integrantă din prezentul ordin.  +  Articolul 2Autoritatea Naţională Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor, direcţiile sanitar-veterinare şi pentru siguranţa alimentelor judeţene şi a municipiului Bucureşti vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.  +  Articolul 3Prezentul ordin se va publica în Monitorul Oficial al României, Partea I.Preşedintele Autorităţii Naţionale SanitareVeterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor,Liviu HarbuzBucureşti, 25 august 2004.Nr. 74.  +  Anexa   AUTORITATEA NAŢIONALĂ SANITARĂ VETERINARĂ  ŞI PENTRU SIGURANŢA ALIMENTELOR  DIRECŢIA SANITARĂ VETERINARĂ ŞI PENTRU SIGURANŢA ALIMENTELOR  .........................................  Nr. ................/................2004                                                Seria ............. nr. .......                                PROCES - VERBAL                 de constatare şi sancţionare a contravenţiilor               la programul de gestionare a câinilor fără stăpân                        Nr. ......... din .............    Subsemnatul/Subsemnata, ..................................., în calitate de  .................... din cadrul ......................, constat că în ziua de  .................., la ora ......., Domnul/Doamna ..........................,  născut/născută la data de .......................... în ....................,  judeţul (sectorul) ............., domiciliat/domiciliată în ................,  str. .......................... nr. ......, bl. ......., sc. ....., ap. ....,  judeţul (sectorul) .............., cu reşedinţa în .........................,  în serviciu la ...................., cu sediul în ..........................,  legitimat/legitimată cu act de identitate seria ............... nr. ........,  eliberat de ....................... la data de ......................,  C.N.P. │_│_│_│_│_│_│_│_│_│_│_│_│_│    Agentul economic (PF; PJ; AF) ........................, cu sediul social în  ......................., str. ........................ nr. ......, bl. .....,  sc. ......, ap. ......., judeţul (sectorul) ........................., C.U.I.  .............., cont bancar nr. ............, deschis la banca .............,  reprezentat prin domnul/doamna ..................., domiciliat/domiciliată în  ..................., str. .................. nr. ......, legitimat/legitimată  cu act de identitate seria ..... nr. ......, eliberat de ......... la data de  ........., C.N.P. │_│_│_│_│_│_│_│_│_│_│_│_│_│, încadrat/încadrată la unitatea  ................ din localitatea .................., str. ...................  nr. ......, bl. ....., sc. ......., ap. ......, judeţul (sectorul) .........,  în funcţia de ..........................., a contravenit normelor programului  de gestionare a câinilor fără stăpân, săvârşind la data de .................,  la .................... următoarele .........................................  ..............., fapt/fapte prevăzut/prevăzute de art. .......... lit. ......  din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 155/2001, aprobată şi modificată  prin Legea nr. 227/2002.    Ca urmare a celor menţionate, aplic contravenientului amendă în valoare  totală de ................ lei (............ lei), sumă ce va fi achitată  în termen de 15 zile de la data înmânării sau comunicării în contul nr.  ................................... deschis la ............. .    Chitanţa de plată a amenzii şi copia procesului-verbal se remit unităţii  emitente în termenul menţionat.    Contravenientul nu este de faţă/refuză/nu poate să semneze procesul-verbal.    Alte menţiuni: ....................................................    Contravenientul poate face plângere împotriva procesului-verbal de  constatare, în termen de 15 zile de la data înmânării sau comunicării  acestuia, care va fi depusă împreună cu procesul-verbal la Direcţia Sanitară  Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor ................, urmând a fi  soluţionată de judecătoria în a cărei rază s-a comis contravenţia.    La încheierea prezentului proces-verbal a fost de faţă domnul/doamna  ......................., în calitate de martor, domiciliat/domiciliată în  ....................., str. ....................... nr. ....., bl. ........,  sc. ....., ap. ....., judeţul/sectorul ................, legitimat/legitimată  cu ............... .   Agent constatator, Martor, Contravenient,  ................... .............. Am primit un exemplar  (semnătura şi parafa)-----