NORME METODOLOGICE din 9 septembrie 2004 (*actualizate*)de aplicare a Ordonantei Guvernului nr. 44/2004 privind integrarea sociala a strainilor care au dobândit o formă de protecţie sau un drept de sedere în România, precum şi a cetatenilor statelor membre ale Uniunii Europene şi Spatiului Economic European**)(actualizate până la data de 12 iunie 2007*)
EMITENT
  • GUVERNUL
  • ----------------*) Textul initial a fost publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 863 din 22 septembrie 2004. Aceasta este forma actualizata de S.C. "Centrul Teritorial de Calcul Electronic" S.A. până la data de 12 iunie 2007, cu modificările şi completările aduse de: HOTĂRÂREA nr. 948 din 18 august 2005; HOTĂRÂREA nr. 543 din 6 iunie 2007.**) Titlul Normelor metodologice a fost modificat de pct. 3 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 543 din 6 iunie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 396 din 12 iunie 2007.  +  Capitolul I Dispozitii generale  +  Articolul 1Accesul strainilor care au dobândit o formă de protecţie în România la drepturile sociale şi participarea acestora la programul de integrare se desfăşoară potrivit dispoziţiilor Ordonantei Guvernului nr. 102/2000*) privind statutul şi regimul refugiatilor în România, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale Ordonantei Guvernului nr. 44/2004 privind integrarea sociala a strainilor care au dobândit o formă de protecţie în România, denumita în continuare ordonanţa, respectiv ale prezentelor norme metodologice.------------*) Ordonanţa Guvernului nr. 102/2000 a fost republicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1.136 din 1 decembrie 2004. Ordonanţa Guvernului nr. 102/2000 republicată a fost abrogata de alin. (2) al art. 152 din LEGEA nr. 122 din 4 mai 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 428 din 18 mai 2006.  +  Articolul 2 (1) Prin accesul în condiţiile stabilite de lege pentru cetatenii români, în sensul art. 4-9 din ordonanţa, se înţelege faptul ca strainii care au dobândit o formă de protecţie în România beneficiaza de drepturile sociale, cu indeplinirea condiţiilor legale aplicabile cetatenilor români şi pe baza documentelor de identitate eliberate de Oficiul Naţional pentru Refugiati, a altor documente eliberate de autorităţile din tarile de origine, iar în lipsa acestora, pe baza documentelor echivalente eliberate de autorităţile române competente. (2) Oficiul Naţional pentru Refugiati, Ministerul Muncii, Solidaritatii Sociale şi Familiei, Ministerul Educatiei şi Cercetarii, Ministerul Sănătăţii, Autoritatea Naţionala pentru Persoanele cu Handicap, Autoritatea Naţionala pentru Protectia Copilului şi Adoptie şi alte institutii cu competente în domeniu stabilesc, în condiţiile legii, lista documentelor necesare în vederea accesului strainilor care au dobândit o formă de protecţie în România la drepturile sociale, ţinând cont de specificul situaţiei strainilor care au dobândit o formă de protecţie în România.  +  Capitolul II Accesul la drepturile sociale  +  Secţiunea 1 Accesul la un loc de muncă şi la o locuinta  +  Articolul 3Strainii care au dobândit o formă de protecţie sunt inregistrati ca persoane în cautarea unui loc de muncă la agentia locala pentru ocuparea forţei de muncă ori la punctul de lucru în a cărui raza teritoriala îşi are reşedinţa strainul respectiv.  +  Articolul 4Prin adaptarea serviciilor oferite de Agentia Naţionala pentru Ocuparea Forţei de Muncă la nevoile specifice beneficiarilor programelor de integrare, în sensul art. 5 din ordonanţa, se înţelege: a) utilizarea serviciilor interpreţilor şi expertilor în activităţile ce vizeaza cresterea sanselor de ocupare pe piaţa forţei de muncă a strainilor care participa la programul de integrare, inclusiv în traducerea unor materiale didactice necesare în formarea profesionala; b) organizarea de către agentiile pentru ocuparea forţei de muncă judetene şi a municipiului Bucureşti a unor programe de formare profesionala speciale pentru strainii care au obţinut o formă de protecţie în România; c) implicarea Agentiei Naţionale pentru Ocuparea Forţei de Muncă în facilitarea relatiei dintre strainii care participa la programul de integrare şi potentialii angajatori.  +  Articolul 5Locuintele sociale sunt repartizate strainilor care au dobândit o formă de protecţie în România de către autorităţile administraţiei publice locale competente, pe baza criteriilor de eligibilitate aplicabile cetatenilor români.  +  Secţiunea a 2-a Accesul la sistemul de invatamant. Accesul la activităţile specifice de acomodare culturala, consiliere şi invatare a limbii române  +  Articolul 6Cursurile gratuite destinate strainilor care au dobândit o formă de protecţie în România, de iniţiere în limba română pentru minori, precum şi de invatare a limbii române pentru adulti, se organizeaza de inspectoratele scolare judetene şi al municipiului Bucureşti, după metodologiile aprobate de Ministerul Educatiei, Cercetarii şi Tineretului.------------Art. 6 a fost modificat de pct. 4 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 543 din 6 iunie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 396 din 12 iunie 2007.  +  Articolul 7 (1) Cererile de participare la cursurile menţionate la art. 6 se depun de către persoanele interesate la inspectoratele scolare judetene şi al municipiului Bucureşti. (2) Inspectoratele scolare judetene şi al municipiului Bucureşti asigura înscrierea solicitantilor la cursuri şi le comunică acestora unitatea de invatamant unde vor avea loc aceste cursuri.  +  Articolul 8 (1) În localităţile unde Oficiul Naţional pentru Refugiati sau structurile sale teritoriale nu au sedii, spatiile necesare pentru desfăşurarea cursurilor gratuite de invatare a limbii române pentru adulti prevăzute la art. 6 sunt puse la dispoziţie de inspectoratele scolare judetene.------------Alin. (1) al art. 8 a fost modificat de pct. 5 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 543 din 6 iunie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 396 din 12 iunie 2007. (2) Dotarea spatiilor prevăzute la alin. (1), inclusiv rechizitele necesare desfăşurării cursurilor, se asigura, conform normelor stabilite prin ordin comun al ministrului administraţiei şi internelor şi al ministrului educatiei şi cercetării, de către institutia care a pus la dispoziţie aceste spatii. (3) Manualele necesare desfăşurării cursurilor prevăzute la art. 6 se asigura de Ministerul Educatiei, Cercetarii şi Tineretului, prin inspectoratele scolare judetene şi al municipiului Bucureşti.------------Alin. (3) al art. 8 a fost modificat de pct. 5 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 543 din 6 iunie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 396 din 12 iunie 2007.  +  Articolul 9Fiecare persoana adulta, participanta în programul de integrare, poate beneficia saptamanal de doua sesiuni de acomodare culturala de cate doua ore fiecare, desfăşurate în conformitate cu planul individual.  +  Articolul 10Oficiul Naţional pentru Refugiati poate incheia conventii de parteneriat şi contracte de acordare a serviciilor incluse în programul de integrare cu alte institutii publice sau cu organizaţii neguvernamentale.  +  Capitolul III Protocolul de participare în programul de integrare, cazarea şi ajutorul financiar  +  Secţiunea 1 Cererea de participare în programul de integrare, evaluarea nevoilor individuale şi incheierea protocolului de participare în programul de integrare  +  Articolul 11 (1) Cererile de participare în programul de integrare se inainteaza personal de către solicitant Oficiului Naţional pentru Refugiati. (2) În cazul copiilor sub 16 ani, cererea de participare în programul de integrare se inainteaza de către reprezentantul legal. (3) Modelul cererii de participare în programul de integrare, precum şi al protocolului prevăzut la art. 15 din ordonanţa se aproba de către seful Oficiului Naţional pentru Refugiati. (4) Decizia privind includerea solicitantului în programul de integrare se ia de către Oficiul Naţional pentru Refugiati, în termen de 5 zile lucratoare de la primirea cererii, dacă solicitantul indeplineste condiţiile prevăzute la art. 16 din ordonanţa.  +  Articolul 12 (1) Interviul pentru evaluarea nevoilor individuale în vederea stabilirii tipului de asistenţa sau a activităţilor necesare pentru integrarea sociala are loc în maximum 30 de zile de la depunerea cererii de participare la programul de integrare. (2) Protocolul prevăzut la art. 15 din ordonanţa se incheie în maximum 30 de zile de la data interviului. (3) Dacă persoana care solicită includerea în programul de integrare refuza să semneze protocolul în termenul prevăzut la alin. (2), se considera ca aceasta renunta la program. (4) Evaluarea nevoilor individuale se realizează în stransa legătură cu evaluarea nevoilor familiei solicitantului.  +  Articolul 13 (1) Decizia asupra cererii de prelungire a duratei de aplicare a planului individual se ia de către Oficiul Naţional pentru Refugiati în urma reevaluarii nevoilor solicitantului de consiliere, acomodare culturala şi de invatare a limbii române. (2) La luarea deciziei privind prelungirea aplicarii planului individual se va tine seama şi de activitatea desfăşurată de strain în cadrul programului de integrare, de frecventa participării, de eforturile depuse de acesta, inclusiv în vederea gasirii unui loc de muncă, şi de modul de comportare atât în timpul cursurilor şi al activităţilor vizand facilitarea integrarii, cat şi în societate în general.  +  Secţiunea a 2-a Dreptul de cazare  +  Articolul 14 (1) Concomitent cu cererea de participare în programul de integrare, strainul care a obţinut o formă de protecţie în România şi care nu dispune de mijloace de întreţinere poate depune şi o cerere de cazare în centrele administrate de Oficiul Naţional pentru Refugiati. (2) Solutionarea cererilor de cazare inaintate în condiţiile art. 21 din ordonanţa se realizează pe baza unei anchete sociale intreprinse de personalul desemnat de Oficiul Naţional pentru Refugiati. (3) În cazul familiilor, cererea de cazare este depusa de un membru adult al familiei. (4) Prin ancheta sociala prevăzută la alin. (2) se evidentiaza, în principal: a) mijloacele de întreţinere din momentul obtinerii formei de protecţie şi din perioada desfăşurării procedurii de determinare a statutului de refugiat; b) eforturile depuse de solicitant în vederea gasirii unui loc de muncă; c) comportamentul social atât în centrul de cazare, dacă a beneficiat de cazare, cat şi în societate în general; d) alte informaţii despre situaţia financiară a solicitantului şi a familiei sale. (5) Termenul prevăzut la art. 21 alin. (2) din ordonanţa curge din momentul finalizarii anchetei sociale.  +  Articolul 15 (1) Până la finalizarea anchetei sociale, pe baza unei declaratii pe propria raspundere privind mijloacele de întreţinere, strainii care au obţinut o formă de protecţie în România şi care solicită cazare pe perioada desfăşurării programului de integrare pot fi cazati din momentul depunerii cererii de participare la programul de integrare, în limita locurilor disponibile. În acest scop, între Oficiul Naţional pentru Refugiati şi solicitant se incheie un contract de închiriere în care se stabilesc drepturile şi oblibaţiile părţilor, în condiţiile legii. (2) Dacă ancheta sociala dovedeste ca strainii care au obţinut o formă de protecţie în România şi au solicitat cazare pe perioada desfăşurării programului de integrare au suficiente mijloace de întreţinere, Oficiul Naţional pentru Refugiati reziliaza contractul de închiriere prevăzut la alin. (1). (3) De prevederile alin. (1) pot beneficia strainii care au dobândit o formă de protecţie în România după intrarea în vigoare a ordonantei, precum şi strainii care, la data intrarii în vigoare a acesteia, beneficiau de drept de cazare în centrele administrate de Oficiul Naţional pentru Refugiati. (4) Cazarea în centrele administrate de Oficiul Naţional pentru Refugiati se face pe baza platii unei chirii stabilite prin ordin al ministrului administraţiei şi internelor, ce are la baza chiria stabilita la nivel local pentru spatiile de locuit aflate în proprietatea statului sau a unităţilor administrativ-teritoriale, şi a cheltuielilor de întreţinere.  +  Articolul 16Autorităţile administraţiei publice locale pot pune la dispoziţie spatiile prevăzute la art. 21 alin. (3) din ordonanţa pe baza platii unei chirii stabilite la nivel local pentru spatiile de locuit aflate în proprietatea statului sau a unităţilor administrativ-teritoriale.  +  Articolul 16^1 (1) Pentru a beneficia de inchirierea locuintelor prevăzute la art. 21 alin. (5) din ordonanţa, strainii care au dobândit o formă de protecţie în România trebuie să indeplineasca cumulativ urmatoarele condiţii: a) să aibă finalizat programul de integrare; b) să aibă suficiente mijloace financiare pentru a putea achita chiria stabilita de lege pentru locuintele aflate în proprietatea sau în administrarea statului, precum şi întreţinerea. (2) Inchirierea locuintelor prevăzute la art. 21 alin. (5) din ordonanţa se realizează prin incheierea unui contract, în condiţiile legii, după efectuarea unei anchete sociale de către personalul Oficiului Naţional pentru Refugiati. (3) Contractul de închiriere prevăzut la alin. (2) se incheie pentru o perioadă de 12 luni şi poate fi prelungit succesiv pentru perioade de 12 luni de către Oficiul Naţional pentru Refugiati, la cerere, în urma reevaluarii situaţiei beneficiarului. (4) În cazul neachitarii de către locatar a cheltuielilor aferente chiriei, utilitatilor şi intretinerii pentru o perioadă de 3 luni, contractul de închiriere se reziliaza de drept, locatarul este obligat sa părăsească de îndată locuinta, iar sumele necesare acoperirii cheltuielilor restante se achită de la bugetul Ministerului Internelor şi Reformei Administrative, în limita fondurilor alocate, urmand a fi recuperate de la persoana în cauza. (5) Pentru locuintele prevăzute la art. 21 alin. (5) din ordonanţa, urmatoarele cheltuieli se suporta de la bugetul Ministerului Internelor şi Reformei Administrative, în functie de costurile efective, în limita fondurilor alocate cu aceasta destinatie de la bugetul de stat: a) sumele necesare în vederea acoperirii cotei-părţi din cheltuielile de reparatii şi întreţinere stabilite de asociaţia de proprietari a imobilului; b) sumele necesare asigurarii locuinţei împotriva daunelor de orice fel, precum şi a celor produse tertilor; c) sumele necesare pentru cheltuielile cu spatiile respective pe perioada când acestea sunt nelocuite; d) sumele necesare igienizarii spatiilor ori de cate ori locuinta se preda unui nou locatar, dar nu mai mult de doua ori pe an; e) sumele necesare constituirii fondului de rulment. (6) Bunurile şi utilitatile care se pun la dispoziţie pentru locuintele prevăzute la art. 21 alin. (5) din ordonanţa se stabilesc prin ordin al ministrului internelor şi reformei administrative.------------Art. 16^1 a fost introdus de pct. 6 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 543 din 6 iunie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 396 din 12 iunie 2007.  +  Secţiunea a 3-a Ajutorul financiar  +  Articolul 17Acordarea ajutorului rambursabil se face după procedura prevăzută în Normele metodologice de aplicare a Ordonantei Guvernului nr. 102/2000*) privind statutul şi regimul refugiatilor în România, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 622/2001.------------*) Ordonanţa Guvernului nr. 102/2000 a fost republicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1.136 din 1 decembrie 2004. Ordonanţa Guvernului nr. 102/2000 republicată a fost abrogata de alin. (2) al art. 152 din LEGEA nr. 122 din 4 mai 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 428 din 18 mai 2006.  +  Articolul 18 (1) Ajutorul material prevăzut la art. 22 alin. (4) din ordonanţa se acordă strainilor care participa în programul de integrare şi care nu au mijloace de întreţinere, numai pentru primele doua luni de la data obtinerii formei de protecţie. (2) Prin ajutor material în cuantum egal cu cel acordat solicitantilor statutului de refugiat se înţelege ajutorul prevăzut la art. 13 alin. (2) din Ordonanţa Guvernului nr. 102/2000*), cu modificările şi completările ulterioare.------------*) Ordonanţa Guvernului nr. 102/2000 a fost republicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1.136 din 1 decembrie 2004. Ordonanţa Guvernului nr. 102/2000 republicată a fost abrogata de alin. (2) al art. 152 din LEGEA nr. 122 din 4 mai 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 428 din 18 mai 2006.  +  Capitolul IV Rolul instituţiilor statului şi al autorităţilor administraţiei publice locale şi cooperarea interinstituţională în domeniul integrarii strainilor care au dobândit o formă de protecţie în România  +  Secţiunea 1 Rolul Oficiului Naţional pentru Refugiati şi cooperarea interinstituţională în domeniul integrarii strainilor care au dobândit o formă de protecţie în România  +  Articolul 19 (1) În indeplinirea rolului de coordonator al activităţii celorlalte institutii ale statului, autorităţi ale administraţiei publice locale şi organizaţii neguvernamentale implicate în procesul de integrare a strainilor care au dobândit o formă de protecţie în România, Oficiul Naţional pentru Refugiati: a) asigura comunicarea între toate aceste institutii, cu precadere în ceea ce priveste strainii care participa la programul de integrare; b) centralizeaza informaţiile şi datele statistice transmise trimestrial sau ori de cate ori este nevoie de către toate instituţiile implicate în integrarea strainilor care au dobândit o formă de protecţie. (2) Prin monitorizarea cazurilor individuale de către Oficiul Naţional pentru Refugiati se înţelege urmarirea şi sprijinirea procesului de integrare în societatea românească a strainilor care au obţinut o formă de protecţie în România, la nivel individual şi familial, atât în timpul derularii programului de integrare, cat şi după stabilirea acestora în comunitatea locala respectiva. (3) Oficiul Naţional pentru Refugiati elaboreaza şi prezinta Guvernului, prin intermediul Ministerului Administraţiei şi Internelor, un raport anual cu privire la situaţia strainilor care au obţinut o formă de protecţie în România şi face propuneri de imbunatatire a politicilor în domeniul integrarii acestora în societate.  +  Articolul 20Elaborarea planului individual de mediere prevăzut la art. 25 din ordonanţa se realizează de către agentiile locale de ocupare a forţei de muncă, cu participarea unei persoane desemnate de Oficiul Naţional pentru Refugiati.  +  Articolul 21Agentiile locale de ocupare a forţei de muncă informeaza atât beneficiarii programului de integrare, cat şi Oficiul Naţional pentru Refugiati despre ofertele de locuri de muncă puse la dispoziţia acestora.  +  Articolul 22Oficiul Naţional pentru Refugiati informeaza autorităţile administraţiei publice locale spre care au fost orientati strainii despre aceste persoane, inclusiv despre drepturile şi oblibaţiile lor în România.  +  Articolul 23Consiliile locale informeaza, la cerere, Oficiul Naţional pentru Refugiati despre posibilitatea obtinerii unei locuinte sociale de către strainii care au obţinut o formă de protecţie în România şi despre valoarea medie a chiriei în comunitatea respectiva.  +  Articolul 24 (1) În indeplinirea obligaţiei prevăzute la art. 30 din ordonanţa, autorităţile administraţiei publice locale desemneaza un functionar public care monitorizează integrarea strainului în comunitatea respectiva şi faciliteaza accesul acestuia la drepturile sociale. (2) Functionarul public prevăzut la alin. (1) colaboreaza cu Oficiul Naţional pentru Refugiati în vederea întocmirii planului de asistenţa pentru strainii care au dobândit o formă de protecţie în România care îşi stabilesc reşedinţa în comunitatea respectiva.  +  Articolul 25Prin încetarea asistentei oferite de Oficiul Naţional pentru Refugiati în vederea integrarii, în sensul art. 27 alin. (2) din ordonanţa, se înţelege încetarea furnizarii serviciilor prevăzute în planul individual, inclusiv a cazarii în spatiile prevăzute la art. 21 din ordonanţa, şi a subventionarii chiriei prevăzute la art. 29 alin. (3) din ordonanţa.  +  Secţiunea a 2-a Acordarea subventiilor pentru chiria locuinţei  +  Articolul 26 (1) De prevederile art. 29 alin. (3) din ordonanţa pot beneficia strainii care au parcurs programul de integrare şi care respecta decizia Oficiului Naţional pentru Refugiati cu privire la comunitatea locala în care urmeaza sa primeasca un loc de muncă şi să îşi stabileasca reşedinţa. (2) Pentru a beneficia de prevederile art. 29 alin. (3) din ordonanţa strainul se adreseaza cu o cerere scrisa Oficiului Naţional pentru Refugiati.  +  Articolul 27 (1) Cererea prevăzută la art. 26 este însoţită de contractul de închiriere înregistrat la administratia locala a finanţelor publice, precum şi de o adeverinta din partea organului competent al administraţiei publice locale, din care să reiasă ca solicitantul nu a refuzat nejustificat o locuinta sociala. (2) Decizia asupra cererii prevăzute la art. 26 se ia de către Oficiul Naţional pentru Refugiati pe baza documentelor prevăzute la alin. (1), cuantumul subventiei acordate fiind de până la 50% din valoarea chiriei.-------------Alin. (2) al art. 27 a fost modificat de articolul unic din HOTĂRÂREA nr. 948 din 18 august 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 774 din 25 august 2005.  +  Capitolul V Asistenţa cazurilor speciale  +  Secţiunea 1 Evaluarea, cazarea şi includerea în programul de integrare  +  Articolul 28Oficiul Naţional pentru Refugiati informeaza instituţiile cu atribuţii în domeniu despre existenta cazurilor speciale pe care acestea urmeaza să le preia în asistenţa.  +  Articolul 29 (1) Oficiul Naţional pentru Refugiati împreună cu instituţiile competente evalueaza situaţia persoanelor care se încadrează în categoria cazurilor speciale şi stabileste dacă acestea necesita asistenţa specializata. (2) Prin asistenţa specializata oferita cazurilor speciale de către instituţiile care au competente în domeniu se înţelege asistenţa oferita de personal pregatit în cadrul centrelor special amenajate pentru astfel de cazuri. (3) Cazurile speciale care necesita asistenţa specializata din partea instituţiilor care au competente în domeniu sunt preluate de către acestea imediat după evaluarea prevăzută la alin. (1).  +  Articolul 30 (1) Până în momentul clarificarii situaţiei cazurilor speciale, prin evaluarea prevăzută la art. 29 alin. (1), persoanele care se încadrează în categoria cazurilor speciale beneficiaza de cazare în centrele administrate de Oficiul Naţional pentru Refugiati, în limita locurilor disponibile. (2) În sensul art. 34 alin. (2) din ordonanţa, pot beneficia de cazare în unul dintre centrele Oficiului Naţional pentru Refugiati persoanele cu handicap care se pot ingriji singure, persoanele care au atins vârsta pensionarii şi nu beneficiaza de pensie şi victimele torturii, dacă aceste persoane nu sunt insotite de cel puţin un membru adult al familiei care le poate intretine, precum şi familiile monoparentale cu copii minori.  +  Articolul 31Cazurile speciale prevăzute la art. 33 alin. (2) din ordonanţa sunt incluse în programul de integrare şi beneficiaza în paralel de serviciile instituţiilor cu atribuţii în domeniul asistentei cazurilor speciale.  +  Articolul 32 (1) Cazurile speciale pot fi cazate gratuit în centrele Oficiului Naţional pentru Refugiati, în condiţiile prevăzute de art. 34 alin. (2) din ordonanţa. (2) Situaţiile cazurilor speciale care nu necesita asistenţa specializata şi primesc cazare din partea Oficiului Naţional pentru Refugiati se evalueaza de către Oficiul Naţional pentru Refugiati la fiecare 6 luni, în scopul determinarii necesităţii de prelungire a asistentei oferite.  +  Secţiunea a 2-a Asistenţa minorilor neinsotiti  +  Articolul 33 (1) Oficiul Naţional pentru Refugiati informeaza Autoritatea Naţionala pentru Protectia Copilului şi Adoptie despre existenta minorilor neinsotiti care au primit o formă de protecţie în România. (2) Autoritatea Naţionala pentru Protectia Copilului şi Adoptie intreprinde masurile necesare includerii minorilor neinsotiti care au primit o formă de protecţie în România în sistemul de protecţie a copilului, în termen de 15 zile de la data înştiinţării primite de la Oficiul Naţional pentru Refugiati.  +  Articolul 34Prin adaptarea serviciilor Autorităţii Naţionale pentru Protectia Copilului şi Adoptie la nevoile minorilor neinsotiti care au primit o formă de protecţie în România se înţelege: a) pregătirea speciala a personalului din centrele de plasament; b) utilizarea serviciilor interpreţilor şi expertilor în activităţile desfăşurate în centrele de plasament; c) adaptarea condiţiilor de cazare la specificul cultural al minorilor neinsotiti care au primit o formă de protecţie în România.  +  Articolul 35Minorii neinsotiti care au primit o formă de protecţie în România participa, în paralel cu activităţile desfăşurate în centrele de plasament, la programul de integrare, după un plan individual stabilit de Oficiul Naţional pentru Refugiati în colaborare cu Autoritatea Naţionala pentru Protectia Copilului şi Adoptie.  +  Capitolul V^1 Activităţi necesare pentru facilitarea integrarii sociale a strainilor care au dobândit drept de sedere în România şi a cetatenilor statelor membre ale Uniunii Europene şi Spatiului Economic European------------Cap. V^1 a fost introdus de pct. 7 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 543 din 6 iunie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 396 din 12 iunie 2007.  +  Articolul 35^1 (1) Cursurile de invatare a limbii române prevăzute la art. 35^1 alin. (1) din ordonanţa se organizeaza de inspectoratele scolare judetene şi al municipiului Bucureşti în colaborare cu centrele teritoriale ale Oficiului Naţional pentru Refugiati şi se adreseaza strainilor care nu cunosc limba română. (2) Cererile de participare la cursurile de invatare a limbii române prevăzute la art. 35^1 alin. (1) din ordonanţa, insotite de copia documentului de identitate, se depun de persoanele interesate la inspectoratele scolare judetene şi al municipiului Bucureşti sau la sediile centrelor teritoriale ale Oficiului Naţional pentru Refugiati, situaţie în care sunt transmise în termen de 5 zile inspectoratelor scolare în a caror raza domiciliaza beneficiarii. (3) Cursurile de invatare a limbii române prevăzute la art. 35^1 alin. (1) din ordonanţa se organizeaza ori de cate ori este nevoie, cu condiţia respectarii numarului minim de cursanti pe grupa, stabilit prin metodologia prevăzută la art. 35^2 alin. (2) din ordonanţa. (4) Perioadele de inscriere, durata cursului, numărul minim şi numărul maxim de participanti pentru constituirea grupei de cursanti, modalitatile de evaluare şi certificare a competentelor lingvistice, selecţia, pregătirea suplimentara şi modalitatea de plată a profesorilor, precum şi modalitatea de realizare a manualelor se stabilesc prin metodologia prevăzută la art. 35^2 alin. (2) din ordonanţa. (5) Manualele necesare desfăşurării cursurilor de invatare a limbii prevăzute la art. 35^1 alin. (1) din ordonanţa se achizitioneaza, contra cost, de către participanti la începerea cursului de la inspectoratele scolare judetene şi al municipiului Bucureşti. (6) Ministerul Educatiei, Cercetarii şi Tineretului în colaborare cu Oficiul Naţional pentru Refugiati evalueaza anual modul de desfăşurare a cursurilor de invatare a limbii române prevăzute la art. 35^1 alin. (1) din ordonanţa şi elaboreaza propuneri de imbunatatire a calităţii acestora. (7) Rezultatele evaluării prevăzute la alin. (6) sunt incluse în raportul anual elaborat de Oficiul Naţional pentru Refugiati conform art. 19 alin. (3). (8) Dotarea spatiilor prevăzute la art. 35^2 alin. (3) din ordonanţa este reglementata prin ordinul comun prevăzut la art. 8 alin. (2).------------Art. 35^1 a fost introdus de pct. 7 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 543 din 6 iunie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 396 din 12 iunie 2007.  +  Articolul 35^2 (1) Cererile de participare la sesiunile de acomodare culturala se depun de persoanele prevăzute la art. 35^1 alin. (1) din ordonanţa la sediile centrelor teritoriale ale Oficiului Naţional pentru Refugiati. (2) În termen de 7 zile de la depunerea cererii, personalul Oficiului Naţional pentru Refugiati evalueaza, în urma unui interviu, nevoile de acomodare culturala ale persoanelor interesate şi, împreună cu acestea, stabileste un plan individual şi un program de desfăşurare a sesiunilor, care este semnat de către beneficiar. (3) Oficiul Naţional pentru Refugiati elibereaza, la cerere, un certificat de participare la sesiunile de acomodare culturala.------------Art. 35^2 a fost introdus de pct. 7 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 543 din 6 iunie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 396 din 12 iunie 2007.  +  Articolul 35^3 (1) Oficiul Naţional pentru Refugiati în colaborare cu Autoritatea pentru straini informeaza persoanele prevăzute la art. 35^1 alin. (1) din ordonanţa despre posibilitatea de a participa la cursuri de invatare a limbii române şi la sesiuni de acomodare culturala şi consiliere. (2) Oficiul Naţional pentru Refugiati poate apela la interpreţi şi experti pentru buna desfăşurare a sesiunilor de orientare culturala, informare şi consiliere, în condiţiile art. 38 din ordonanţa.------------Art. 35^3 a fost introdus de pct. 7 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 543 din 6 iunie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 396 din 12 iunie 2007.  +  Capitolul VI Dispozitii finale  +  Articolul 36Strainii care, la data intrarii în vigoare a ordonantei, urmeaza programul special de integrare socioprofesionala în condiţiile Hotărârii Guvernului nr. 1.191/2001 privind aprobarea Programului special pentru integrarea socioprofesionala a strainilor care au dobândit statutul de refugiat în România continua programul de integrare în condiţiile prezentelor norme metodologice.----------------