ORDIN nr. 40 din 30 iulie 2004privind stabilirea măsurilor speciale pentru importul de fistic şi de anumite produse derivate din fistic, care provin din Iran sau care sunt expediate din Iran
EMITENT
 • AUTORITATEA NAŢIONALA SANITARĂ VETERINARA ŞI PENTRU SIGURANTA ALIMENTELOR
 • Nr. 40 din 30 iulie 2004
 • MINISTERUL AGRICULTURII, PĂDURILOR ŞI DEZVOLTĂRII RURALE
 • Nr. 591 din 17 august 2004
 • MINISTERUL SĂNĂTĂŢII
 • Nr. 1.071 din 26 august 2004
 • AUTORITATEA NAŢIONALA PENTRU PROTECŢIA CONSUMATORILOR
 • Nr. 217 din 6 septembrie 2004
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 859 din 20 septembrie 2004  Vazand Referatul de aprobare nr. 31.042 din 27 iulie 2004, întocmit de Direcţia generală pentru siguranţa alimentelor,având în vedere prevederile Legii nr. 150/2004 privind siguranţa alimentelor, ale Legii nr. 215/2004 pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 42/2004 privind organizarea activităţii veterinare, a prevederilor Ordonanţei de urgenta a Guvernului nr. 97/2001 privind reglementarea producţiei, circulaţiei şi comercializării alimentelor, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 57/2002, precum şi prevederile Deciziei nr. 830/1997 a CE, amendata prin deciziile nr. 400/1998/CE , 238/2000/CE şi 551/2003/CE ,în temeiul prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 308/2004 privind organizarea şi funcţionarea Agenţiei Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor şi a unităţilor din subordinea acesteia, ale Hotărârii Guvernului nr. 743/2003 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Sănătăţii, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale Hotărârii Guvernului nr. 409/2004 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Agriculturii, Pădurilor şi Dezvoltării Rurale, cu modificările ulterioare, şi Hotărârea Guvernului nr. 755/2003 privind organizarea Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Consumatorilor,preşedintele Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor, ministrul agriculturii, pădurilor şi dezvoltării rurale, ministrul sănătăţii şi preşedintele Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Consumatorilor emit următorul ordin:  +  Articolul 1 (1) Importul de fistic şi anumite produse derivate din fistic, care provin sau sunt expediate din Iran, fiind destinate consumului uman sau utilizării ca ingredient în alimente, este permis numai dacă transportul este însoţit de rezultatele prelevarilor oficiale de probe şi ale analizelor, precum şi de un certificat elaborat în conformitate cu modelul prezentat în anexa, tradus oficial în limba engleza, completat, semnat şi verificat de către un reprezentant al Ministerului Sănătăţii din Iran. (2) Categoriile de produse prevăzute la alin. (1) sunt: a) fistic ce se încadrează la codul CN 0802 50 00; b) fistic prajit care se încadrează la codurile CN 2008 19 13 şi CN 2008 19 93.  +  Articolul 2Mărfurile menţionate la art. 1 sunt importate numai prin unul dintre punctele de trecere a frontierei în care este organizat controlul vamal al Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor.  +  Articolul 3 (1) Fiecare import se identifica printr-un cod care corespunde codului de pe certificat şi de pe raportul care îl însoţeşte şi care conţine rezultatele prelevarilor oficiale de probe şi ale analizelor, menţionate la art. 1. (2) Fiecare forma individuală de ambalare din cadrul expedierilor de mărfuri menţionate la art. 1 este identificata prin acest cod.  +  Articolul 4Inspectorii oficiali din posturile de inspecţie la frontiera ale Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor asigura, prin controlul documentelor, ca importul produselor derivate din fistic expediat sau care provine din Iran respecta cerinţele prevăzute în certificat, precum şi rezultatele prelevarilor de probe menţionate la art. 1. În absenta acestor documente se interzice intrarea în ţara a produselor respective.  +  Articolul 5 (1) Inspectorii oficiali din posturile de inspecţie la frontiera ale Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor asigura împreună cu autoritatea veterinara şi pentru siguranţa alimentelor teritorială prelevarea de probe prin metoda randomizarii din fiecare import de fistic sau produse derivate din fistic originar sau expediat din Iran, pentru analiza de aflatoxina B1 şi aflatoxina totală. (2) Prelevarile de probe şi analizele realizate prin metoda randomizarii prevăzută la alin. (1) se realizează pentru o cantitate de aproximativ 10% din importuri, pentru fiecare categorie de produse la care se face referire la art. 1. (3) Analizele se realizează în secţiile zonale de control al reziduurilor, în Institutul de Igiena şi Sănătate Publică Veterinara, subordonate Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor, precum şi în Centrul Naţional pentru Încercarea şi Expertizarea Produselor "Larex".  +  Articolul 6Orice import care este subiectul prelevarii de probe şi analize este reţinut în punctele vamale interne înainte de punerea produselor pe piaţa, pentru maximum 15 zile lucrătoare. După efectuarea analizelor autoritatea veterinara şi pentru siguranţa alimentelor teritorială eliberează un document oficial însoţitor ce stabileşte faptul ca importul a făcut obiectul prelevarii oficiale de probe şi analize, anexând rezultatele analizei, respectiv buletinul de analiza.  +  Articolul 7Autorităţile veterinare şi pentru siguranţa alimentelor teritoriale, precum şi Centrul Naţional pentru Încercarea şi Expertizarea Produselor "Larex" înaintează Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor la fiecare 3 luni un raport cuprinzând rezultatele analitice ale controalelor oficiale ale importurilor de fistic sau produse derivate din fistic, originare sau expediate din Iran.  +  Articolul 8În cazul în care un import este realizat în mai multe etape, copii ale certificatului de sănătate şi ale documentelor insotitoare la care se face referire la art. 1, certificate de Ministerul Sănătăţii din Iran, trebuie să însoţească fiecare etapa a respectivei expedieri de marfa divizate.  +  Articolul 9 (1) Prezentul ordin este revizuit permanent în lumina informaţiilor şi garanţiilor oferite de autorităţile competente din Iran şi pe baza rezultatelor testelor efectuate de laboratoarele Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor pentru a se stabili dacă condiţiile speciale impuse de art. 1 oferă un nivel suficient de garantare a siguranţei alimentare pe teritoriul României. (2) Revizuirea menţionată la alin. (1) trebuie să stabilească dacă este nevoie în continuare de aceste condiţii speciale.  +  Articolul 10 (1) Prevederile prezentului ordin sunt obligatorii pentru toţi importatorii şi distribuitorii de astfel de produse. (2) Cheltuielile pentru efectuarea analizelor şi staţionarea în punctele vamale interne vor fi suportate de importatori.  +  Articolul 11Autoritatea Naţionala Sanitară Veterinara şi pentru Siguranţa Alimentelor, prin direcţiile sanitar-veterinare şi pentru siguranţa alimentelor teritoriale şi inspectorii oficiali din posturile de inspecţie la frontiera ale Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor, va duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.  +  Articolul 12Anexa face parte integrantă din prezentul ordin.  +  Articolul 13La intrarea în vigoare a prezentului ordin se abroga Ordinul ministrului sănătăţii şi ministrului agriculturii, pădurilor şi dezvoltării rurale nr. 292/206/2004 privind stabilirea măsurilor speciale pentru importul de fistic şi de anumite produse derivate din fistic care provin din Iran sau care sunt expediate din Iran, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 308 din 7 aprilie 2004, precum şi orice alte prevederi contrare.  +  Articolul 14Prezentul ordin va fi publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, şi va intra în vigoare la 30 de zile de la data publicării.Preşedintele Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinareşi pentru Siguranţa Alimentelor,Liviu Harbuz,secretar de statMinistrul sănătăţii,Ovidiu Brinzanp. Ministrul agriculturii, pădurilor şi dezvoltării rurale,Nicolae Istudor,secretar de statPreşedintele Autorităţii Naţionalepentru Protecţia Consumatorilor,Eduard Gabriel Matei  +  Anexa                                    CERTIFICAT                  pentru importul de fistic şi al unor produse             derivate din fistic, provenite sau importate din Iran
    Codul expedierii de marfă . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
    Numărul certificatului de import . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
    Aplicabil fisticului încadrat în codul CN 0802 50 00 şi fisticului prăjit, încadrat în codul CN 2008 19 13 şi CN2008 19 93, care provine din Iran sau care este expediat din Iran.
    . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
    (Ministerul Sănătăţii din Iran)
     
    CERTIFICĂ
     
    faptul că fisticul din prezenta expediere de marfă, cu numărul de cod . . . . . . . . . . . . . . . . , compus din: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (descrierea expedierii de marfă: produsul, numărul şi tipul ambalajului, greutatea brută sau netă), îmbarcat la . . . . . . . . . . . . . . . . . (locul de îmbarcare) de către . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (identificarea transportatorului), cu destinaţia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (locul şi ţara de destinaţie), care provine de la . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (denumirea şi adresa întreprinderii/firmei), a fost produs, sortat, manevrat, procesat, ambalat şi transportat în conformitate cu bunele practici de igienă.
    Din această expediere de marfă . . . . . . . . . . . . . . (numărul de probe) probe de fistic au fost preluate la data de . . . . . . . . . . . . , au fost supuse analizei de laborator la data de . . . . . . . . . . . . . . . . , la . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (denumirea laboratorului), pentru a se determina nivelul de contaminare cu aflatoxină B1 şi cu aflatoxină totală.
    Detaliile prelevării de probe, ale metodelor de analiză utilizate şi toate rezultatele obţinute sunt ataşate.
    Realizat la . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (localitatea), la data de . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
     
    Reprezentantul Ministerului Sănătăţii din Iran  
    . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
    (semnătura şi ştampila)
  ------