ORDIN nr. 39 din 30 iulie 2004privind stabilirea condiţiilor speciale în care se face importul de arahide sau de produse derivate din arahide originare ori expediate din Republica Populara Chineza
EMITENT
 • AUTORITATEA NAŢIONALA SANITARĂ VETERINARA ŞI PENTRU SIGURANTA ALIMENTELOR
 • Nr. 39 din 30 iulie 2004
 • MINISTERUL AGRICULTURII, PĂDURILOR ŞI DEZVOLTĂRII RURALE
 • Nr. 592 din 17 august 2004
 • MINISTERUL SĂNĂTĂŢII
 • Nr. 1.072 din 26 august 2004
 • AUTORITATEA NAŢIONALA PENTRU PROTECŢIA CONSUMATORILOR
 • Nr. 216 din 6 septembrie 2004
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 859 din 20 septembrie 2004  Vazand Referatul de aprobare nr. 31.043 din 27 iulie 2004, întocmit de Direcţia generală pentru siguranţa alimentelor,având în vedere prevederile Legii nr. 150/2004 privind siguranţa alimentelor, ale Legii nr. 215/2004 pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 42/2004 privind organizarea activităţii veterinare, a prevederilor Ordonanţei de urgenta a Guvernului nr. 97/2001 privind reglementarea producţiei, circulaţiei şi comercializării alimentelor, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 57/2002, precum şi prevederile Deciziei nr. 79/2002 a CE, amendata prin deciziile 233/2002/CE , 678/2002/CE şi 550/2003/CE ,în temeiul prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 308/2004 privind organizarea şi funcţionarea Agenţiei Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor şi a unităţilor din subordinea acesteia, ale Hotărârii Guvernului nr. 743/2003 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Sănătăţii, cu modificările şi completările ulterioare, ale Hotărârii Guvernului nr. 409/2004 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Agriculturii, Pădurilor şi Dezvoltării Rurale, cu modificările ulterioare, şi ale Hotărârii Guvernului nr. 755/2003 privind organizarea Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Consumatorilor,preşedintele Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor, ministrul agriculturii, pădurilor şi dezvoltării rurale, ministrul sănătăţii şi preşedintele Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Consumatorilor emit următorul ordin:  +  Articolul 1Importul produselor originare sau expediate din Republica Populara Chineza, din categoriile de mai jos, care sunt destinate consumului uman sau utilizării ca ingrediente în alimente, este permis numai dacă transportul este însoţit de rezultatele prelevarilor oficiale de probe şi ale analizelor, precum şi de un certificat elaborat în conformitate cu modelul prezentat în anexa, tradus oficial în limba engleza, completat, semnat şi verificat de către un reprezentant al Administraţiei de Stat pentru Inspecţia de Intrare-Ieşire şi Carantina a Republicii Populare Chineze, după cum urmează: a) arahide încadrate în codul CN 1202 10 90 sau 1202 20 00; b) arahide încadrate în codul CN 2008 11 94 (în pachete directe cu un conţinut net de peste 1 kg) sau 2008 11 98 (în pachete directe cu un conţinut net ce nu depăşeşte 1 kg); c) arahide prajite, încadrate în codul CN 2008 11 92 (în pachete directe cu un conţinut net ce depăşeşte 1 kg) sau 2008 11 96 (în pachete directe cu un conţinut net ce nu depăşeşte 1 kg).  +  Articolul 2Mărfurile vor fi importate numai prin unul dintre punctele de trecere a frontierei în care este organizat controlul vamal al Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor.  +  Articolul 3 (1) Fiecare import se identifica printr-un cod, care corespunde codului de pe certificat şi de pe raportul care îl însoţeşte şi care conţine rezultatele prelevarilor oficiale de probe şi ale analizelor, menţionate la art. 1. (2) Fiecare pachet individual (sau alta forma de ambalare) din cadrul expedierilor de mărfuri este identificat prin acest cod.ART 4Inspectorii oficiali din posturile de inspecţie la frontiera ale Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor asigura, prin controlul documentelor, ca importul arahidelor originare sau expediate din Republica Populara Chineza respecta cerinţele prevăzute în certificat, precum şi rezultatele prelevarilor de probe menţionate la art. 1. În absenta acestor documente se interzice intrarea în ţara a produselor respective.  +  Articolul 5 (1) Inspectorii oficiali din posturile de inspecţie la frontiera ale Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor asigura împreună cu autoritatea veterinara şi pentru siguranţa alimentelor teritorială prelevarea de probe prin metoda randomizarii din fiecare import de arahide sau de produse derivate din arahide originare ori expediate din Republica Populara Chineza, pentru analiza de aflatoxina B1 şi aflatoxina totală. (2) Prelevarile de probe şi analizele realizate prin metoda randomizarii, la care se face referire în alin. (1), se realizează pentru o cantitate de aproximativ 10% din importuri, pentru fiecare categorie de produse la care se face referire în art. 1. (3) Analizele se realizează în secţiile zonale de control al reziduurilor, în Institutul de Igiena şi Sănătate Publică Veterinara, subordonate Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor, precum şi în Centrul Naţional pentru Încercarea şi Expertizarea Produselor "Larex".  +  Articolul 6Orice import care este subiectul prelevarii de probe şi analize este reţinut în punctele vamale interne înainte de punerea produselor pe piaţa, pentru maximum 15 zile lucrătoare. După efectuarea analizelor autoritatea veterinara şi pentru siguranţa alimentelor teritorială eliberează un document oficial însoţitor ce stabileşte faptul ca importul a făcut obiectul prelevarii oficiale de probe şi analize, anexând rezultatele analizei, respectiv buletinul de analiza.  +  Articolul 7Autorităţile veterinare şi de siguranţă alimentelor teritoriale şi Centrul Naţional pentru Încercarea şi Expertizarea Produselor "Larex" înaintează Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor la fiecare 3 luni un raport cuprinzând rezultatele analitice ale controalelor oficiale ale importurilor de arahide sau de produse derivate din arahide originare ori expediate din Republica Populara Chineza.  +  Articolul 8În cazul în care un import este realizat în mai multe etape, copii ale certificatului de sănătate şi ale documentelor insotitoare la care se face referire în art. 1, certificate de Administraţia de Stat pentru Inspecţia de Intrare-Ieşire şi Carantina a Republicii Chineze, trebuie să însoţească fiecare etapa a respectivei expedieri de marfa divizate.  +  Articolul 9Prezentul ordin trebuie revizuit permanent în lumina informaţiilor şi garanţiilor oferite de autorităţile competente din Republica Populara Chineza şi pe baza rezultatelor testelor efectuate de laboratoarele Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor, pentru a se stabili dacă condiţiile speciale impuse de art. 1 oferă un nivel suficient de garantare a siguranţei alimentare pe teritoriul României. Revizuirea trebuie să stabilească, de asemenea, dacă este nevoie în continuare de aceste condiţii speciale.  +  Articolul 10Prevederile prezentului ordin sunt obligatorii pentru toţi importatorii şi distribuitorii de astfel de produse. Cheltuielile pentru efectuarea analizelor şi pentru staţionarea în punctele vamale vor fi suportate de importatori.  +  Articolul 11Autoritatea Naţionala Sanitară Veterinara şi pentru Siguranţa Alimentelor, prin direcţiile sanitar-veterinare şi pentru siguranţa alimentelor teritoriale şi inspectorii oficiali din posturile de inspecţie la frontiera ale Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor, va duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.  +  Articolul 12Anexa face parte integrantă din prezentul ordin.  +  Articolul 13La intrarea în vigoare a prezentului ordin se abroga Ordinul ministrului sănătăţii şi ministrului agriculturii, pădurilor, apelor şi mediului nr. 59/148/2004 privind stabilirea condiţiilor speciale în care se face importul de arahide sau de produse derivate din arahide originare ori expediate din Republica Populara Chineza, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 203 din 9 martie 2004, precum şi orice alte prevederi contrare.  +  Articolul 14Prezentul ordin va fi publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, şi va intra în vigoare la 30 de zile de la data publicării.Preşedintele Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinareşi pentru Siguranţa Alimentelor,Liviu Harbuz,secretar de statMinistrul sănătăţii,Ovidiu Brinzanp. Ministrul agriculturii, pădurilor şi dezvoltării rurale,Nicolae Istudor,secretar de statPreşedintele Autorităţii Naţionalepentru Protecţia Consumatorilor,Eduard Gabriel Matei  +  Anexa CERTIFICATpentru importul de arahide şi al unor produse derivate din arahideprovenite sau importate din Republica Populara Chineza
    Codul expedierii de marfă . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
    Numărul certificatului de import . . . . . . . . . . . . . . . . .
    Aplicabil arahidelor încadrate în codul CN 1202 10 90 sau 1202 20 00, arahidelor încadrate în codul CN 2008 11 94 (în pachete directe cu un conţinut net de peste 1 kg) sau 2008 11 98 (în pachete directe cu un conţinut net ce nu depăşeşte 1 kg) şi arahidelor prăjite încadrate în codul CN 2008 11 92 (în pachete directe cu un conţinut net ce depăşeşte 1 kg) sau 2008 11 96 (în pachete directe cu un conţinut net ce nu depăşeşte 1 kg), originare sau expediate din Republica Populară Chineză.
    . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
    (Administraţia de Stat pentru Inspecţia de Intrare-Ieşire şi Carantină
    a Republicii Populare Chineze)
     
    CERTIFICĂ
     
    faptul că arahidele din prezenta expediere de marfă, cu numărul de cod . . . . . . . . . . . . . . . . , compusă din: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (descrierea expedierii de marfă: produsul, numărul şi tipul ambalajului, greutatea brută sau netă), îmbarcate la . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (locul de îmbarcare) de către . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (identificarea transportatorului), cu destinaţia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (locul şi ţara de destinaţie), care provin de la . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (denumirea şi adresa întreprinderii/firmei), au fost produse, sortate, manevrate, procesate, ambalate şi transportate în conformitate cu bunele practici de igienă.
    Din această expediere de marfă . . . . . . . . . . . . . (numărul de probe) probe de arahide au fost preluate la data de . . . . . . . . . . . . ., supuse analizei de laborator la data de . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . , la . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (denumirea laboratorului), pentru a se determina nivelul de contaminare cu aflatoxină B1 şi cu aflatoxină totală.
    Detaliile prelevării de probe, ale metodelor de analiză utilizate şi toate rezultatele obţinute sunt ataşate.
    Realizat la . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (localitatea), la data de . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
     
    Reprezentantul Administraţiei de Stat pentru Inspecţia de Intrare-Ieşire şi Carantină a Republicii Populare Chineze,
    . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
    (semnătura şi ştampila)  
  ------