LEGE nr. 190 din 24 mai 2004 (*actualizată*)privind stimularea privatizării şi dezvoltării societăţilor comerciale din domeniul agriculturii(actualizată până la data de 3 septembrie 2004*)
EMITENT
  • PARLAMENTUL
  • --------------*) Textul iniţial a fost publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 470 din 26 mai 2004. Aceasta este forma actualizată de S.C. "Centrul Teritorial de Calcul Electronic" S.A. Piatra Neamt până la data de 3 septembrie 2004, cu modificările şi completările aduse de ORDONANTA nr. 94 din 26 august 2004.Parlamentul României adopta prezenta lege.  +  Articolul 1 (1) Societăţile comerciale cuprinse în anexele nr. 1 şi 3 la Legea nr. 268/2001 privind privatizarea societăţilor comerciale ce deţin în administrare terenuri proprietate publică şi privată a statului cu destinaţie agricolă şi înfiinţarea Agenţiei Domeniilor Statului, cu modificările şi completările ulterioare, privatizate după intrarea în vigoare a Legii nr. 254/2002 privind unele măsuri pentru creşterea atractivităţii la privatizare a societăţilor comerciale cu capital integral sau parţial de stat, ce deţin în administrare terenuri agricole proprietate publică sau privată a statului, cu modificările şi completările ulterioare, inclusiv societăţile comerciale pentru care s-au aprobat ordine comune în conformitate cu prevederile Legii nr. 254/2002, beneficiază, la cererea Agenţiei Domeniilor Statului, de următoarele înlesniri la plata: a) scutirea de plată a obligaţiilor bugetare restante până în ultima zi a lunii în care s-a semnat contractul de privatizare, reprezentând impozite, taxe, contribuţii şi alte venituri ale bugetului de stat, bugetului asigurărilor sociale de stat, bugetului Fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate şi bugetului asigurărilor sociale pentru şomaj, precum şi cele datorate fondurilor speciale, nestinse prin orice modalitate prevăzută de lege până la data emiterii certificatelor de obligaţii bugetare; b) scutirea de plată a obligaţiilor bugetare restante până în ultima zi a lunii în care s-a semnat contractul de privatizare, reprezentând taxe şi impozite locale, nestinse prin orice modalitate prevăzută de lege până la data emiterii certificatelor de obligaţii bugetare; c) scutirea de plată a dobânzilor şi a penalitatilor de orice fel, aferente obligaţiilor bugetare restante, calculate şi neachitate până la data intrării în vigoare a prezentului act normativ; d) eşalonarea la plata a redeventei datorate Agenţiei Domeniilor Statului la data semnării contractului de privatizare şi neachitata la data intrării în vigoare a prezentului act normativ pe o perioadă de până la 5 ani, cu o perioadă de graţie de până la 6 luni cuprinsă în eşalonare, şi scutirea de plată a penalitatilor de întârziere aferente acesteia, calculate şi neachitate până la data intrării în vigoare a prezentului act normativ. (2) Societăţile comerciale beneficiază de înlesnirile la plata acordate în conformitate cu prevederile prezentului act normativ numai după ce fac dovada că nu mai înregistrează obligaţii restante reprezentând redeventa şi accesoriile aferente faţă de Agenţia Domeniilor Statului pentru perioada de după privatizare, în baza contractelor de concesiune încheiate.--------------Art. 1 a fost modificat de ORDONANTA nr. 94 din 26 august 2004 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 803 din 31 august 2004.  +  Articolul 2 (1) În condiţiile art. 1 alin. (2) beneficiază de prevederile art. 1 alin. (1) lit. d) şi societăţile comerciale care, anterior intrării în vigoare a Legii nr. 254/2002, au fost privatizate în baza: a) Ordonanţei de urgenta a Guvernului nr. 198/1999 privind privatizarea societăţilor comerciale ce deţin în administrare terenuri agricole sau terenuri aflate permanent sub luciu de apa; b) Legii nr. 268/2001 privind privatizarea societăţilor comerciale ce deţin în administrare terenuri proprietate publică şi privată a statului cu destinaţie agricolă şi înfiinţarea Agenţiei Domeniilor Statului. (2) Societăţile comerciale prevăzute la alin. (1) lit. a) beneficiază de înlesnirile prevăzute la art. 1 alin. (1) lit. d) numai în cazul în care concesionarii care au încheiat contracte de concesiune în urma privatizării îndeplinesc condiţiile stipulate la art. 1 alin. (2).-------------Art. 2 a fost modificat de ORDONANTA nr. 94 din 26 august 2004 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 803 din 31 august 2004.  +  Articolul 3Contractele de concesiune a terenurilor cu destinaţie agricolă, încheiate cu Agenţia Domeniilor Statului, constituie titlu executoriu pentru plata redeventei, la termenele şi modalităţile stabilite în contracte.--------------Art. 3 a fost modificat de ORDONANTA nr. 94 din 26 august 2004 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 803 din 31 august 2004.  +  Articolul 4De la prevederile art. 1 alin. (1) lit. a) şi c) sunt exceptate obligaţiile bugetare reprezentând contribuţia pentru pensia suplimentară, contribuţia individuală de asigurări sociale, contribuţia individuală de asigurări pentru şomaj, contribuţia datorată fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate de către persoanele asigurate care au calitatea de angajat, T.V.A. suspendată în vama, impozitul pe veniturile din salarii, impozitul pe dividende şi celelalte impozite cu reţinere la sursa, restante până în ultima zi a lunii în care s-a semnat contractul de privatizare şi nestinse prin orice modalitate prevăzută de lege până la data emiterii certificatelor de obligaţii bugetare, pentru care se acordă eşalonare la plata pe o perioadă de până la 5 ani, cu o perioadă de graţie de până la 6 luni cuprinsă în eşalonare, şi scutirea de plată a dobânzilor şi penalitatilor de orice fel aferente acestora, calculate şi neachitate până la data intrării în vigoare a prezentului act normativ.--------------Art. 4 a fost modificat de ORDONANTA nr. 94 din 26 august 2004 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 803 din 31 august 2004.  +  Articolul 5 (1) Sumele ce fac obiectul înlesnirilor la plata reglementate de art. 1 alin. (1) lit. a), b) şi c) şi art. 4 sunt stabilite în certificatele de obligaţii bugetare eliberate conform prevederilor legale în vigoare, la cererea Ministerului Agriculturii, Pădurilor şi Dezvoltării Rurale, prin Agenţia Domeniilor Statului, pe baza actelor de control, de către organele competente ale Ministerului Finanţelor Publice sau de către autorităţile administraţiei publice locale pentru bugetele locale, după caz. (2) Certificatele de obligaţii bugetare vor cuprinde obligaţiile datorate şi neachitate până în ultima zi a lunii în care s-a semnat contractul de privatizare, precum şi dobânzile şi penalităţile de întârziere calculate şi neachitate până la data intrării în vigoare a prezentului act normativ, rămase nestinse la data emiterii acestora.--------------Art. 5 a fost modificat de ORDONANTA nr. 94 din 26 august 2004 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 803 din 31 august 2004.  +  Articolul 6 (1) Înlesnirile la plata prevăzute la art. 1 alin. (1) lit. a) şi c), art. 4 şi art. 12 se vor aproba prin ordin comun al Ministerului Agriculturii, Pădurilor şi Dezvoltării Rurale şi al Ministerului Finanţelor Publice sau Autorităţii pentru Valorificarea Activelor Statului pentru contribuţiile la Fondul naţional unic de asigurări sociale de sănătate, datorate şi neachitate până la 30 iunie 2003, după caz. (2) Înlesnirile la plata prevăzute la art. 1 alin. (1) lit. d) vor face obiectul unei convenţii încheiate între Agenţia Domeniilor Statului şi beneficiarii acestora. (3) Nerespectarea convenţiilor încheiate conform alin. (2), precum şi rezilierea contractului de concesiune atrag anularea înlesnirilor prevăzute la art. 1 alin. (1) lit. d) şi obligaţia de plată de către beneficiarii acestora a întregii sume neplătite şi calculul penalitatilor de întârziere pentru suma rămasă de plată de la data la care convenţiile şi-au pierdut valabilitatea.---------------Art. 6 a fost modificat de ORDONANTA nr. 94 din 26 august 2004 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 803 din 31 august 2004.  +  Articolul 7 (1) Înlesnirile la plata prevăzute la art. 1 alin. (1) lit. a), b) şi c) şi la art. 4 îşi pierd valabilitatea în situaţia în care societatea comercială nu îşi achită obligaţiile bugetare curente ale fiecărui an fiscal cu termene scadente începând cu data semnării ordinului comun de acordare a înlesnirilor la plata. În cazul în care societatea comercială nu achită la scadenta obligaţiile bugetare curente, poate efectua plata acestora în cel mult 90 de zile, împreună cu dobânzile şi penalităţile de întârziere aferente. Obligaţiile bugetare cu termene de plată după data de 1 septembrie a fiecărui an fiscal vor fi achitate până cel târziu la data de 20 decembrie a anului respectiv. (2) Orice alte obligaţii bugetare reprezentând impozite, taxe, contribuţii şi alte venituri bugetare, inclusiv dobânzi şi penalităţi de întârziere, ce nu fac obiectul înlesnirilor la plata acordate prin ordinul comun, datorate după intrarea în vigoare a prezentului act normativ şi până la emiterea ordinului comun, se vor achită în 90 de zile de la data semnării acestuia.---------------Art. 7 a fost modificat de ORDONANTA nr. 94 din 26 august 2004 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 803 din 31 august 2004.  +  Articolul 8 (1) Nerespectarea condiţiilor şi a termenelor în care s-au aprobat înlesnirile prevăzute la art. 1 alin. (1) lit. a), b) şi c) şi la art. 4 atrage anularea înlesnirilor acordate, începerea sau continuarea, după caz, a executării silite pentru întreaga suma neplatita şi obligaţia de plată a dobânzilor şi penalitatilor de întârziere calculate de la data la care termenele şi/sau condiţiile nu au fost respectate. (2) Pentru sumele eşalonate la plata conform art. 1 alin. (1) lit. d) şi art. 4 se datorează şi se calculează dobânzi conform Ordonanţei Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, plata acestora efectuandu-se împreună cu rata respectiva. Pe perioada de graţie acordată la eşalonare dobânzile datorate conform legii se achită lunar. (3) Pentru sumele eşalonate la plata conform art. 4 se constituie o garanţie, în termen de 60 de zile de la data intrării în vigoare a ordinului comun, la nivelul a doua rate medii din eşalonare, reprezentând sume eşalonate şi dobânzi datorate pe perioada eşalonării la plata. (4) Garanţia poate fi constituită atât în numerar, la trezoreria organului fiscal în a carei raza teritorială se afla domiciliul fiscal al contribuabilului, cat şi sub forma unei scrisori de garanţie bancară.---------------Art. 8 a fost modificat de ORDONANTA nr. 94 din 26 august 2004 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 803 din 31 august 2004.  +  Articolul 9Eventualele profituri rezultate în urma aplicării prevederilor art. 1 alin. (1) nu se impozitează, acestea utilizându-se pentru acoperirea pierderilor din anii precedenti, conform legii.---------------Art. 9 a fost introdus de ORDONANTA nr. 94 din 26 august 2004 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 803 din 31 august 2004.  +  Articolul 10Înlesnirile la plata prevăzute de prezentul act normativ se anulează în condiţiile în care contractul de privatizare încetează sa mai producă efecte, pe baza notificării transmise de către Agenţia Domeniilor Statului organului fiscal teritorial în a cărui raza teritorială societatea comercială îşi are domiciliul fiscal.---------------Art. 10 a fost introdus de ORDONANTA nr. 94 din 26 august 2004 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 803 din 31 august 2004.  +  Articolul 11Pentru obligaţiile bugetare restante, societăţile comerciale cuprinse în anexele nr. 1 şi 3 la Legea nr. 268/2001, cu modificările şi completările ulterioare, altele decât cele menţionate la art. 1, beneficiază de prevederile Legii nr. 254/2002, cu modificările şi completările ulterioare.---------------Art. 11 a fost introdus de ORDONANTA nr. 94 din 26 august 2004 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 803 din 31 august 2004.  +  Articolul 12Orice alte obligaţii bugetare reprezentând impozite, taxe, contribuţii şi alte venituri bugetare, inclusiv dobânzi şi penalităţi de întârziere, datorate şi neachitate la data intrării în vigoare a prezentei legi de către societăţile comerciale cuprinse în anexele nr. 1 şi 3 la Legea nr. 268/2001, cu modificările şi completările ulterioare, ce nu fac obiectul înlesnirilor la plata acordate conform art. 1, 4 sau 11, după caz, se eşalonează la plata pe o perioadă de 5 ani cu o perioadă de graţie de 6 luni inclusă în perioada de eşalonare.---------------Art. 12 a fost introdus de ORDONANTA nr. 94 din 26 august 2004 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 803 din 31 august 2004.  +  Articolul 13Sumele scutite la plata conform art. 1, 4 sau 11, după caz, se evidenţiază în contabilitatea agenţilor economici în conturi extrabilantiere până la data la care se constata respectarea esalonarilor acordate conform art. 1 alin.(1) lit. d), art. 4 sau 11, după caz.---------------Art. 13 a fost introdus de ORDONANTA nr. 94 din 26 august 2004 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 803 din 31 august 2004.  +  Articolul 14Ajutoarele de stat acordate agenţilor economici care desfăşoară şi alte activităţi decât cele legate de producerea, prelucrarea şi comercializarea produselor agricole, listate în anexa nr. 1 la Regulamentul privind ajutorul de stat regional, pus în aplicare prin Ordinul preşedintelui Consiliului Concurentei nr. 55/2004, vor fi notificate de către Ministerul Agriculturii, Pădurilor şi Dezvoltării Rurale în numele furnizorilor de ajutor de stat într-un singur formular de notificare şi vor fi acordate după autorizarea de către Consiliul Concurentei.---------------Art. 14 a fost introdus de ORDONANTA nr. 94 din 26 august 2004 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 803 din 31 august 2004.Această lege a fost adoptată de Senat în şedinţa din 22 martie 2004, cu respectarea prevederilor art. 76 alin. (2) din Constituţia României, republicată.p. PREŞEDINTELE SENATULUI,DAN MIRCEA POPESCUAceastă lege a fost adoptată de Camera Deputaţilor în şedinţa din 4 mai 2004, cu respectarea prevederilor art. 76 alin. (2) din Constituţia României, republicată.PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILORVALER DORNEANUBucureşti, 24 mai 2004.Nr. 190.-----