ORDIN nr. 1.304 din 1 septembrie 2004 (*actualizat*)privind modelul şi conţinutul formularelor şi documentelor utilizate în activitatea de inspecţie fiscală(actualizat până la data de 18 septembrie 2006*)
EMITENT
  • MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE
  • --------*) Textul iniţial a fost publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 828 din 8 septembrie 2004. Aceasta este forma actualizată de S.C. "Centrul Teritorial de Calcul Electronic" S.A. până la data de 18 septembrie 2006, cu modificările şi completările aduse de ORDINUL nr. 1.422 din 28 august 2006.În temeiul dispoziţiilor art. 26 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 1.574/2003 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Finanţelor Publice şi a Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, cu modificările şi completările ulterioare,având în vedere prevederile art. 98, art. 102 alin. (7) şi (8), precum şi ale art. 196 alin. (2) din Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată,ministrul finanţelor publice emite următorul ordin:  +  Articolul 1Se aprobă modelul şi conţinutul formularelor utilizate în activitatea de inspecţie fiscală, reglementată prin titlul VII "Inspecţia fiscală" din Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, după cum urmează:- Aviz de inspecţie fiscală - anexa 1.a;- Instrucţiuni de completare şi utilizare a formularului "Aviz de inspecţie fiscală" - anexa 1.b;- Caracteristicile de tipărire, modul de difuzare, de utilizare şi păstrare a formularului "Aviz de inspecţie fiscală" - cod 14.13.07.18 - anexa 1.c;- Ordin de serviciu nr. ... - anexa 2.a;- Instrucţiuni de completare şi utilizare a formularului "Ordin de serviciu" - anexa 2.b;- Caracteristicile de tipărire, modul de difuzare, de utilizare şi păstrare a formularului "Ordin de serviciu" - cod 14.13.04.18 - anexa 2.c;- Notă explicativă - anexa 3.a;- Instrucţiuni de completare şi utilizare a formularului "Notă explicativă" - anexa 3.b;- Caracteristicile de tipărire, modul de difuzare, de utilizare şi păstrare a formularului "Notă explicativă" - cod 14.13.01.18 - anexa 3.c;- Invitaţie - anexa 4.a;- Instrucţiuni de completare şi utilizare a formularului "Invitaţie" - anexa 4.b;- Caracteristicile de tipărire, modul de difuzare, de utilizare şi păstrare a formularului "Invitaţie" - cod 14.13.05.18 - anexa 4.c;- Proces-verbal - anexa 5.a;- Instrucţiuni de completare şi utilizare a formularului "Proces-verbal" - anexa 5.b;- Caracteristicile de tipărire, modul de difuzare, de utilizare şi păstrare a formularului "Proces-verbal" - cod 14.13.22.18/1 - anexa 5.c;- Proces-verbal de ridicare/restituire de înscrisuri - anexa 6.a;- Instrucţiuni de completare şi utilizare a formularului "Proces-verbal de ridicare/restituire de înscrisuri" - anexa 6.b;- Caracteristicile de tipărire, modul de difuzare, de utilizare şi păstrare a formularului "Proces-verbal de ridicare/restituire de înscrisuri" - cod 14.13.22.18/2 - anexa 6.c;- Proces-verbal de sigilare/desigilare - anexa 7.a;- Instrucţiuni de completare şi utilizare a formularului "Proces-verbal de sigilare/desigilare" - anexa 7.b;- Caracteristicile de tipărire, modul de difuzare, de utilizare şi păstrare a formularului "Proces-verbal de sigilare/desigilare" - cod 14.13.22.18/3 - anexa 7.c.- Proces-verbal de prelevare probe - anexa 9.a;---------Liniuţa 22 a art. 1 a fost introdusă de pct. 1 al art. I din ORDIN nr. 1.422 din 28 august 2006, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 786 din 18 septembrie 2006.- Instrucţiuni de completare şi utilizare a formularului «Proces-verbal de prelevare probe» - anexa 9.b;---------Liniuţa 23 a art. 1 a fost introdusă de pct. 1 al art. I din ORDINUL nr. 1.422 din 28 august 2006, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 786 din 18 septembrie 2006.- Instrucţiuni de completare şi utilizare a formularului «Proces-verbal de prelevare probe» - anexa 9.b;---------Liniuţa 24 a art. 1 a fost introdusă de pct. 1 al art. I din ORDINUL nr. 1.422 din 28 august 2006, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 786 din 18 septembrie 2006.- Caracteristicile de tipărire, modul de difuzare, de utilizare şi de păstrare a formularului «Proces-verbal de prelevare probe» - cod 14.13.22.99/3 - anexa 9.c.--------Liniuţa 25 a art. 1 a fost introdusă de pct. 1 al art. I din ORDINUL nr. 1.422 din 28 august 2006, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 786 din 18 septembrie 2006.Anexele 1.a-7.c fac parte integrantă din prezentul ordin.  +  Articolul 2Se aprobă modelul şi conţinutul minimal ale documentului "Declaraţie" pe care contribuabilul este obligat să o dea la sfârşitul inspecţiei fiscale/controlului, prezentată în anexa 8.a care face parte integrantă din prezentul ordin.  +  Articolul 3Formularele prevăzute la art. 1 şi documentul menţionat la art. 2 se completează conform instrucţiunilor prevăzute în anexele 1.b-8.b care fac parte integrantă din prezentul ordin.  +  Articolul 4Caracteristicile de tipărire, modul de difuzare, utilizare şi păstrare a formularelor prevăzute la art. 1 şi 2 sunt stabilite în anexele 1.c-8.c care fac parte integrantă din prezentul ordin.  +  Articolul 5Direcţia generală de inspecţie fiscală, Direcţia generală de colectare a creanţelor bugetare, Direcţia generală de gestiune a impozitelor şi contribuţiilor, Direcţia economică şi administrativă din cadrul Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, direcţiile generale ale finanţelor publice judeţene şi a municipiului Bucureşti şi Direcţia generală de administrare a marilor contribuabili, precum şi Direcţia generală a tehnologiei informaţiei din Ministerul Finanţelor Publice vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.  +  Articolul 6Prezentul ordin va fi publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I.Ministrul finanţelor publice,Mihai Nicolae TănăsescuBucureşti, 1 septembrie 2004.Nr. 1.304.  +  Anexa I.a MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICEAGENŢIA NAŢIONALA DE ADMINISTRARE FISCALADirecţia Generală ---------------Nr. --------/zz.ll.aa                      AVIZ DE INSPECŢIE FISCALA    Denumire contribuabil:    ..............................................................    Cod identificare fiscala ...............,    Domiciliul fiscal: localitatea: ..........., b-dul/str. ........,  nr. ...., bl. ...., sc. ...., et. ....., ap. ......, judeţ/sector,  cod postal ..........    Domnului/Doamnei Administrator/Director generalAvem onoarea sa va informam ca începând cu data de ....... veţi face obiectul unei inspecţii fiscale, având ca obiective:- verificarea ansamblului declaraţiilor fiscale şi/sau operaţiunilor relevante pentru inspecţia fiscala pentru: a) impozitul ............ pe perioada ............... b) taxa ................ pe perioada ................ c) contribuţii sociale ......... pe perioada ............. d) alte venituri ale bugetului general consolidat ....... pe perioada .....- verificarea modului de organizare şi conducere a evidentei fiscale şi contabile.Pentru buna desfăşurare a inspecţiei fiscale, va rugam sa pregătiţi, pentru a fi puse la dispoziţia organelor de inspecţie fiscala, toate documentele contabile şi fiscale şi alte elemente justificative relevante pentru stabilirea situaţiei fiscale.Totodată, în termen de 5 zile de la primirea prezentului aviz, va rugam sa va prezentaţi la compartimentul cu atribuţii de evidenta pe plătitori din cadrul organului fiscal în a cărei rază teritoriala aveţi domiciliul fiscal, pentru remedierea eventualelor erori materiale din evidenta fiscala.În măsura în care contabilitatea dumneavoastră este informatizata urmează sa asiguraţi ansamblul informaţiilor, datelor şi documentelor arhivate în format electronic precum şi aplicaţiile informatice cu ajutorul cărora s-au întocmit.Pe parcursul controlului aveţi dreptul de a beneficia de asistenţa de specialitate şi/sau juridica.Va transmitem alăturat, pentru informarea dumneavoastră, un exemplar al Cartei drepturilor şi obligaţiilor contribuabilului pe perioada desfăşurării inspecţiei fiscale.Inspecţia fiscala se va desfăşura cu respectarea prevederilor Codului fiscal, Codului de procedura fiscala şi a altor reglementari legale în materie, precum şi a prevederilor Codului etic al inspectorului de control fiscal.Menţionăm ca aveţi posibilitatea de a solicita, o singură dată, amânarea datei de începere a inspecţiei fiscale pentru motive justificate.Prezentul Aviz de inspecţie fiscala a fost emis în baza Titlului VII, art. 98 din Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscala, republicată.După data începerii inspecţiei fiscale, nu se mai pot depune declaraţii rectificative pentru impozitele, taxele, contribuţiile şi alte venituri ale bugetului general consolidat, aferente perioadelor supuse inspecţiei.Va asiguram de întreaga noastră colaborare pe parcursul, desfăşurării inspecţiei fiscale.CONDUCĂTORUL ACTIVITĂŢII DE INSPECŢIE FISCALAFuncţia, Nume, Prenume, SemnăturaStampilaPersoana de contact: ............ Telefon: .............Cod 14.13.07.18  +  Anexa 1.b Instrucţiuni de completare şi utilizare a formularului"Aviz de Inspecţie fiscala"Reprezintă documentul prin care organele de inspecţie fiscala înştiinţează contribuabilul în legătură cu inspecţia fiscala care urmează să se efectueze la acesta. În avizul de inspecţie se vor nominaliza impozitele, taxele , contribuţiile şi alte venituri ale bugetului generai consolidat care fac obiectul inspecţiei, precum şi perioada supusă controlului pentru fiecare tip de impozit, taxa, contribuţie şi alte venituri ale bugetului general consolidat.Se întocmeşte de către organele de inspecţie fiscala şi se transmite contribuabilului, care urmează a face obiectul unei inspecţii fiscale generale sau parţiale, înainte cu 30 zile pentru marii contribuabili şi cu 15 zile pentru ceilalţi contribuabili, de începerea efectuării acesteia. Un exemplar se transmite şi organului fiscal în a cărui raza teritoriala se afla sediul /domiciliul fiscal al contribuabilului.Avizul de inspecţie fiscala se întocmeşte de echipa care va efectua inspecţia fiscala, se avizează de şeful de serviciu coordonator al echipei şi se semnează de către conducătorul activităţii de inspecţie fiscala sau de altă persoană împuternicita în acest sens.Se întocmeşte în trei exemplare originale din care:- exemplarul unu se va trimite contribuabilului prin posta cu confirmare de primire sau prin inmanare directa cu semnătura şi data de primire pe exemplarul doi;- exemplarul doi va fi reţinut în cadrul unităţii fiscale şi înmânat echipei de inspecţie fiscala care va efectua inspecţia fiscala, urmând a fi anexat la Raportul de inspecţie fiscala.- exemplarul trei va fi transmis organului fiscal în a cărui raza teritoriala se afla domiciliul fiscal al contribuabilului.  +  Anexa 1.c Caracteristicile de tipărire, modul de difuzare, de utilizare şipăstrare a formularului "Aviz de inspecţie fiscala" cod 14.13.07.181. Denumire: Aviz de inspecţie fiscala2. Cod: 14.13.07.18;3. Format: A4/t14. Caracteristici de tipărire: se tipăreşte pe o singura faţa. Se poate edita cu ajutorul tehnicii de calcul.5. Se difuzează: gratuit6. Se utilizează: de către organele fiscale pentru înştiinţarea contribuabilului de începerea inspecţiei fiscale;7. Se întocmeşte: în 3 exemplare, de organul fiscal de inspecţie fiscala;8. Circula:- exemplarul 1 la contribuabil;- exemplarul 2 la organul fiscal care va efectua inspecţia fiscala;- exemplarul 3 la organul fiscal cu atribuţii de gestiune a declaraţiilor şi a dosarului fiscal în a cărui raza teritoriala se afla domiciliu fiscal al contribuabilul;9. Se arhivează :- exemplarul 1, la contribuabil;- exemplarul 2, la Raportul de inspecţie fiscala/proces verbal;- exemplarul 3, la organul fiscal cu atribuţii de gestiune a declaraţiilor şi a dosarului fiscal în a cărui raza teritoriala se afla domiciliu fiscal al contribuabilul;  +  Anexa 2.a MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICEAGENŢIA NAŢIONALA DE ADMINISTRARE FISCALADirecţia Generală ................                         ORDIN DE SERVICIU nr. ...........    Dl/D-na ......................................................    ...............................................................    având funcţia de .............................................    este delegat(a) pentru efectuarea*1) .........................    ...............................................................    ...............................................................    la contribuabilul: ............................................    ...............................................................    Cod identificare fiscala: ....................................    Domiciliul fiscal: ............................................    ...............................................................    Data începerii inspecţiei fiscale: .............................    Se legitimează cu legitimaţia de inspecţie fiscala nr.: ........             CONDUCĂTORUL ACTIVITĂŢII DE INSPECŢIE FISCALA,                  Funcţia, Nume, Prenume, Semnătura                              StampilaData: ...............------------*1) Se va înscrie obiectul inspecţiei fiscaleCod 14.13.04.18  +  Anexa 2.b Instrucţiuni de completare şi utilizare a formularului"Ordin de serviciu"Reprezintă documentul prin care organele de inspecţie fiscala sunt împuternicite se efectueze inspecţia fiscala/controlul la contribuabilul nominalizat.Ordinul de serviciu se întocmeşte de echipa care va efectua inspecţia fiscala, se avizează de şeful de serviciu coordonator al echipei şi se semnează de către conducătorul activităţii de inspecţie fiscala sau de altă persoană împuternicita în acest sens.Se întocmeşte într-un exemplar pentru echipa de inspecţie fiscala/control sau pentru fiecare inspector fiscal în parte, atunci când este folosit pentru deplasare/delegare în teritoriu.  +  Anexa 2.c Caracteristicile de tipărire, modul de difuzare, de utilizareşi păstrare a formularului "Ordin de serviciu" cod 14.13.04.181. Denumire: Ordin de serviciu2. Cod: 14.13.04.18;3. Format: A5/t14. Caracteristici de tipărire:- se tipăreşte pe o singura faţa. Se poate edita cu ajutorul tehnicii de calcul.5. Se difuzează: gratuit6. Se utilizează: de către organele fiscale pentru:- a nominaliza organele de inspecţie care vor efectua inspecţia fiscala/controlul- nominalizarea contribuabilului supus inspecţiei fiscale/controlului;- stabilirea datei de începere a inspecţiei fiscale;7. Se întocmeşte: într-un exemplar, de către organul fiscal de inspecţie fiscala;8. Circula: numai la organele de inspecţie/control9. Se arhivează la:- organul de inspecţie fiscala, ca anexa la Raportul de inspecţie fiscala/proces verbal;  +  Anexa 3.a                          NOTA EXPLICATIVA    Subsemnatul(a) ..................... având calitatea de ...... la ....  de la data de .../.../... domiciliat în .... judeţul/sector ... bdul/str.  ...., nr. ..., bloc ..., sc. .., et. ..., ap. .., telefon .... legitimat cu  BI/CI/Pasaport seria ...., nr. ..., eliberat de ..., la data de ../.../..,  CNP ........ la întrebările puse de ..........., având funcţia de .........  în cadrul Ministerului Finanţelor Publice, Agenţia Naţionala de Administrare  Fiscala - Direcţia (Generală) .......... în baza art. 91, alin. (3), lit. c)  din Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscala,  republicată, dau următoarele explicaţii:    1. Întrebare: .....................................................    ...................................................................    ...................................................................    ...................................................................    1. Răspuns:    ...................................................................    ...................................................................    ...................................................................    2. Întrebare:    ...................................................................    ...................................................................    ...................................................................    2. Răspuns:    ...................................................................    ...................................................................    ...................................................................    3. Dacă mai aveţi ceva de adăugat? ...............................    ...................................................................    ...................................................................         Data şi semnătura                                         Data în faţa noastră                                    ORGANE DE INSPECŢIE FISCALA                      Nume, prenume, nr. legitimaţie inspecţie fiscala                                                      Semnătura    Cod 14.13.01.18  +  Anexa 3.b Instrucţiuni de completare şi utilizare a formularului"Nota explicativa"Reprezintă documentul prin care, organele de inspecţie fiscala, pot solicita explicaţii scrise, reprezentantului sau oricărui angajat al contribuabilului, care să contribuie la stabilirea unor elemente relevante din activitatea contribuabilului, ce pot influenţa inspecţia fiscala. Solicitarea de explicaţii scrise se va face în timpul inspecţiei fiscale, ori de cate ori acestea sunt necesare pentru clarificarea şi definitivarea constatărilor privind situaţia fiscala a contribuabililor;Întrebările vor fi formulate în mod clar, concis şi concret, pentru a da posibilitate unor răspunsuri la obiect;În cazul în care persoana în cauza refuza sa răspundă la întrebări, organele de inspecţie fiscala vor transmite întrebările printr-o adresa scrisa, înregistrata la contribuabil, stabilind un termen util de cel puţin 5 zile lucratoare pentru formularea răspunsului.În toate cazurile, explicaţiile la întrebările puse de organele de inspecţie fiscala se vor da în scris prin "nota explicativa".Refuzul de a răspunde la întrebări va fi consemnat în Raportul de inspecţie fiscala/procesul verbal de control, anexandu-se o copie după adresa de comunicare.Nota explicativa se întocmeşte în doua exemplare din care:- exemplarul unu va fi anexat la Raportul de inspecţie fiscala/ Procesul verbal de control.- exemplarul doi va rămâne la persoana care a dat explicaţii  +  Anexa 3.c Caracteristicile de tipărire, modul de difuzare, de utilizareşi păstrare a formularului "Nota explicativa" cod 14.13.01.181. Denumire: Nota explicativa2. Cod: 14.13.01.18;3. Format: A4/t1 (poate avea un număr variabil de pagini)4. Caracteristici de tipărire: se tipăreşte pe o singura faţa. Se poate edita şi cu ajutorul tehnicii de calcul.5. Se difuzează: gratuit6. Se utilizează: de către organele fiscale pentru a clarifica unele aspecte constatate în activitatea de inspecţie fiscala/control;7. Se întocmeşte: în 2 exemplare, de persoana nominalizata de organele de inspecţie pentru a răspunde la intrebari;8. Circula:- exemplarul 1 la organul fiscal care efectuează inspecţia fiscala,- exemplarul 2 la persoana nominalizata sa răspundă la întrebări;9. Se arhivează la:- exemplarul 1, anexa la Raportul de inspecţie fiscala/proces verbal;- exemplarul 2, la contribuabil.  +  Anexa 4.a MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICEAGENŢIA NAŢIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂDirecţia Generală .......................Nr. ....../zz.II.aaINVITAŢIEDomnului/Doamnei ...................., în calitate de ................... al/a ....................Vă informăm că în data de .............. organe de inspecţie fiscală din cadrul Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală - Direcţia Generală .......................... s-au deplasat la domiciliul fiscal/sucursala/filiala/punctul de lucru al .......................... de la adresa .................................., în vederea^1): .............................................................................................Inspecţia fiscală/controlul nu s-a putut efectua, drept care, în baza art. 49 din Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, vă invităm în data de ............, ora ........, la sediul Direcţiei Generale ..................., adresa .............., camera ......, telefon ........, în vederea efectuării inspecţiei fiscale/controlului, ocazie cu care veţi prezenta, conform art. 55 şi 92 din Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, următoarele documente:.......................................................................................................................................................................................................................................................................................Neprezentarea în condiţiile precizate mai sus constituie contravenţie conform art. 189 alin. (1) lit. c) din Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, şi se sancţionează cu amendă conform art. 189 alin. (2) lit. a) din acelaşi act normativ, cu excepţia cazului în care nu sunt întrunite elementele constitutive ale unei infracţiuni.Organe de inspecţie fiscală,.......................................(numele, prenumele şi semnătura)_____________^1) Se înscrie obiectul acţiunii:- prezentarea de înscrisuri în conformitate cu art. 55 din Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;- efectuarea unei cercetări la faţa locului în conformitate cu art. 56 din Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;- efectuarea unei inspecţii fiscale conform art. 92 din Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.Cod 14.13.05.18----------Anexa 4.a a fost înlocuită cu anexa 1 la ORDINUL nr. 1.422 din 28 august 2006, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 786 din 18 septembrie 2006, potrivit pct. 2 al art. I din actul mai sus menţionat.  +  Anexa 4.b. INSTRUCŢIUNIde completare şi utilizare a formularului "Invitaţie"Reprezintă documentul prin care un contribuabil este invitat la sediul organului de inspecţie fiscală în vederea efectuării unei acţiuni conform art. 49, 55, 56 şi 92 din Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.Se întocmeşte în cazurile când acţiunea nu a putut fi efectuată la domiciliul fiscal al contribuabilului şi nici într-un loc stabilit de comun acord cu contribuabilul.Se întocmeşte de către echipa desemnată pentru efectuarea inspecţiei fiscale.Se întocmeşte în două exemplare:- exemplarul 1 va fi remis contribuabilului prin poştă cu confirmare de primire sau înmânat personal reprezentantului societăţii comerciale, cu menţiunea pe exemplarul 2 a calităţii reprezentantului, datelor de identificare (BI/CI/paşaport nr., serie, domiciliu), datei şi semnăturii;- exemplarul 2 va fi reţinut de echipa de inspecţie fiscală şi va fi anexat la raportul de inspecţie fiscală/procesul-verbal de control.----------Anexa 4.b a fost înlocuită cu anexa 2 la ORDINUL nr. 1.422 din 28 august 2006, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 786 din 18 septembrie 2006, potrivit pct. 2 al art. I din actul mai sus menţionat.  +  Anexa 4.c Caracteristicile de tipărire, modul de difuzare, deutilizare şi păstrare a formularului "Invitaţie" cod 14.13.05.181. Denumire: Invitaţie2. Cod: 14.13.05.18;3. Format: A4/t14. Caracteristici de tipărire: se tipăreşte pe o singura faţa. Se poate edita cu ajutorul tehnicii de calcul.5. Se difuzează: gratuit6. Se utilizează: de către organele fiscale pentru înştiinţarea contribuabilului de a se prezenta la sediul inspecţiei fiscale;7. Se întocmeşte: în 2 (doua) exemplare, de către organul de inspecţie, fiscala;8. Circula:- exemplarul 1 la contribuabil;- exemplarul 2 la organul fiscal care va efectua inspecţia fiscala/controlul;9. Se arhivează:- exemplarul 1, la contribuabil;- exemplarul 2, anexa la Raportul de inspecţie fiscala/ procesul verbal  +  Anexa 5.a (ordin 1304)                             PROCES VERBAL*1)                       (ziua ... luna ... anul ... )    CAP. I.    Subsemnaţii*2) ..................... având funcţia de ............. în  cadrul Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscala - Direcţia Generală ...../  ......, în baza Titlului VII din Ordonanţe Guvernului nr. 92/2003 - privind  Codul de procedură fiscala, republicată, a legitimaţiilor de inspecţie  fiscala nr. ....... şi a Ordinului de serviciu nr. ...../...... am efectuat,  în perioada ........., un control inopinat/control încrucişat/ o cercetare  la faţa locului, în vederea*3) ........................................  .......................................................................  .......................................................................  .......................................................................  la .................., cu domiciliul fiscal în localitatea ...........  bdul/str. ..... nr. .... bl. .... sc. .... et. ...., ap. ... judeţ/sector  ......., codul de identificare fiscala .........  Contribuabilul are ca obiect principal de activitate*4) ..................  Controlul s-a desfăşurat*5) ......................................., unde  contribuabilul sus menţionat are*6) ....................................  Contribuabilul este reprezentat de*7) ..................................,  în calitate de ...........................................................    CAP. II.    Constatări:    Urmare controlului efectuat au rezultat următoarele: (constatări,    consecinţe, responsabilităţi, măsuri dispuse):    1. Descrierea faptei    ........................................................................    ........................................................................    ........................................................................    ........................................................................    ........................................................................    ........................................................................    ........................................................................-------------    *1) Se va întocmi numai în cazul controlului inopinat, incrucisat şi  pentru constatarea unor situaţii faptice existente la un moment dat  (art. 55). Nu are ca rezultat întocmirea deciziei de impunere. Se anexează  la Raportul de inspecţie fiscala.    *2) Nume, prenume organe de inspecţie fiscala    *3) Denumirea exacta a tematicii şi perioada supusă controlului    *4) Denumire şi clasificare cod CAEN a obiectului de activitate desfăşurat    *5) Adresa punctului de lucru, sucursalei, subunităţii    *6) Menţionarea felului de sediu secundar (punct de lucru, sucursala,        subunitate)    *7) Nume, prenume, funcţie, date identitate, CNP    Cod 14.13.22.18/1    ........................................................................    ........................................................................    ........................................................................    ........................................................................    ........................................................................    2. Prevederile legale încălcate:    ........................................................................    ........................................................................    ........................................................................    ........................................................................    ........................................................................    3.Consecinţe:    ........................................................................    ........................................................................    ........................................................................    ........................................................................    ........................................................................    ........................................................................    ........................................................................    ........................................................................    ........................................................................    ........................................................................    La terminarea controlului au fost restituite toate actele şi documentele  puse la dispoziţia organelor de inspecţie fiscala, cu excepţia celor  reţinute pentru care s-a întocmit proces verbal de ridicare de înscrisuri.    Prezentul proces-verbal s-a întocmit în ....... exemplare, înregistrate  în Registrul unic de control sub nr. ......., din care un exemplar a fost  lăsat contribuabilului, iar ........ exemplare au fost luate de organele  de inspecţie fiscala.     ORGANE DE INSPECŢIE FISCALA, ADMINISTRATOR       Nume, Prenume, Semnătura (DIRECTOR GENERAL),                                      Nume, Prenume, Semnătura                                             Stampila    Cod 14.13.22.18/1  +  Anexa 5.b Instrucţiuni de completare şi utilizare a formularului"Proces-verbal"Cap. I1. Procesul verbal reprezintă actul de control care se întocmeşte de către organele de inspecţie fiscala numai în cazul controlului inopinat, încrucişat, în cazul efectuării, în condiţiile legii, a unei cercetări la faţa locului (art. 55 din Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscala, republicată) sau pentru consemnarea unor fapte, în timpul inspecţiei fiscale, care pot întruni elementele constitutive ale unei infracţiuni.Nu are ca rezultat întocmirea unei decizii de impunere.2. Câmpurile libere din cadrul formularului se vor completa după cum urmează:1. data (zi, luna, an) la care s-a întocmit procesul verbal;2. numele şi prenumele organelor de inspecţie fiscala care efectuează controlul.3. se va preciza denumirea exacta a obiectului controlului şi perioada supusă verificării.4. denumirea obiectului de activitate şi clasificarea codul activităţii conform clasificării CAEN.5. se va preciza adresa punctului de lucru, sucursalei, subunităţii la care s-a desfăşurat controlul, dacă acesta a avut loc în alt loc decât domiciliul fiscal, precum şi modul de deţinere al spaţiului unde se desfăşoară activitatea.6. se va preciza tipul sediului secundar (punct de lucru, sucursala, subunitate)7. se va inscrie numele şi prenumele, funcţia, datele de identitate, CNP precum şi calitatea acestuia în cadrul societăţii.Cap. II1. Constatările controlului vor fi prezentate clar şi concis, fără detalieri inutile astfel încât să rezulte motivul de fapt şi temeiul de drept care au stat la baza fundamentării fiecăreia. Se vor nominaliza, acolo unde legea prevede, persoanele făcute responsabile de faptele constatate. De asemenea se vor inscrie masurile operative dispuse contribuabilului pentru respectarea prevederilor legale în materie.În susţinerea constatărilor se vor prezenta copii după documente justificative; registre, balanţe de verificare, declaraţii fiscale, situaţii privind starea de fapt constatata şi efectele juridice produse. În cazul în care din control au rezultat elementele constitutive ale unei infracţiuni prevăzute de legea penala se va prezenta şi punctul de vedere al persoanei făcuta responsabila, care va fi anexat la procesul verbal. Dacă este cazul, în situaţiile în care, din control au rezultat elementele constitutive ale unei infracţiuni prevăzute de legea penala constatările se vor consemna într-un proces verbal separat.Se va prezenta în sinteza şi punctul de vedere al reprezentantului legal al contribuabilului sau al persoanei împuternicita de acesta, faţă de constatările organului de inspecţie, numai atunci când aceasta are o opinie contrara şi o prezintă în scris în timpul controlului. Organele de inspecţie fiscala vor analiza cu obiectivitate punctul de vedere al contribuabilului şi, în funcţie de concluzii, vor inscrie în procesul verbal argumentele cu care se combate fiecare din aspectele prezentate în scris de către contribuabil. Punctul de vedere al organului de inspecţie fiscala faţă de argumentele aduse de contribuabil va fi consemnat cu precizarea prevederilor legale în domeniu şi fundamentate pe analiza datelor înscrise în procesul verbal.Pentru faptele care sunt sancţionate contravenţional organele de inspecţie fiscala vor întocmi, separat, în conformitate cu dispoziţiile legale în vigoare, proces verbal de constatare şi sancţionare a contravenţiilor.Punctul de vedere în scris al reprezentantului legal al contribuabilului sau al persoanei împuternicita de acesta se va anexa la procesul verbalConstatările organelor de inspecţie fiscala rezultate în urma unei acţiuni de control inopinat, încrucişat sau de cercetare la faţa locului se pot finaliza cu propunerea, de a se programa efectuarea unei inspecţii fiscale parţiale sau generale la contribuabilul care a făcut obiectul controlului.3. Semnarea procesului verbal. Procesul verbal se semnează de către organele de inspecţie fiscala, reprezentantul legal al contribuabilului, persoanele răspunzătoare, funcţia deţinuta, precum şi de eventualii martori în prezenta cărora s-a efectuat controlul.Procesele verbale se incheie în cel puţin trei exemplare, din care:- exemplarul unu rămâne la organul de inspecţie fiscala care a efectuat controlul;- exemplarul doi se transmite la organul fiscal în a cărui raza teritoriala se afla domiciliul fiscal al contribuabilului.- exemplarul trei rămâne la contribuabil.Procesele verbale incheiate ca urmare a unor solicitări făcute de organe abilitate ale statului, se vor întocmi în patru exemplare, din care un exemplar, împreuna cu anexele, se va inainta instituţiei care a solicitat verificarea;Procesele verbale în care sunt consemnate constatări care ar putea intruni elemente constitutive ale unei infracţiuni, în condiţiile prevăzute de legea penala, vor fi semnate de organele de inspecţie şi de către contribuabilul supus inspecţiei, cu sau fără explicaţii ori obiectiuni din partea contribuabilului. În cazul în care cel supus controlului refuza să semneze procesul-verbal, organul de inspecţie fiscala va consemna despre aceasta în procesul-verbal.În toate cazurile, procesul-verbal va fi comunicat contribuabilului.  +  Anexa 5.c Caracteristicile de tipărire, modul de difuzare, deutilizare şi păstrare a formularului "Proces-verbal" cod 14.13.22.18/11. Denumire: Proces-verbal2. Cod: 14.13.22.18/1;3. Format: A4/t2 (poate avea un număr variabil de pagini)4. Caracteristici de tipărire:se editează pe ambele fete. Se poate edita şi cu ajutorul tehnicii de calcul.5. Se difuzează: gratuit6. Se utilizează: de către organele fiscale pentru consemnarea unor fapte ca urmare a unui control inopinat, încrucişat sau pentru o cercetare la faţa locului sau pentru consemnarea unor fapte care întrunesc elementele constitutive ale unei infracţiuni;7. Se întocmeşte: în 3 sau 4 exemplare, funcţie de tipul de control efectuat;8. Circula:- exemplarul 1 la organul fiscal care a efectuat controlul;- exemplarul 2 la organul fiscal cu atribuţii de gestiune a declaraţiilor şi a dosarului fiscal, în a cărui raza teritoriala contribuabilul are declarat domiciliul fiscal;- exemplarul 3, la contribuabil;- exemplarul 4 (după caz), încheiat în cazul în care sunt consemnate elementele constitutive ale unei infracţiuni prevăzute de legea penala sau care a fost încheiat pentru consemnarea unor fapte a căror verificare a fost solicitat de organele abilitate ale statului se va înainta organelor de cercetare penala sau instituţiei care a solicitat verificarea.9. Se arhivează la:- exemplarul 1, la Raportul de inspecţie fiscala;- exemplarul 2, la dosarul fiscal al contribuabilului.- exemplarul 3, la contribuabil  +  Anexa 6.a                               PROCES-VERBAL                   DE RIDICARE/RESTITUIRE DE ÎNSCRISURI                      încheiat la data de ----/---/----    Subsemnaţii .............................. având funcţia de ............  în cadrul Ministerului Finanţelor Publice, Agenţia Naţionala de Administrare  Fiscala - Direcţia generală .................. în baza art. 54 alin. (3),  din Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscala,  republicată, a legitimaţiilor de inspecţie fiscala nr. ........... şi a  Ordinului de serviciu nr. ...../..... am ridicat/restituit de la ..........  ...........................................................................  .........................................................................*1)  în prezenta .............................................................*2)  următoarele (documente, inscrisuri etc.): ..................................  ...........................................................................  ...........................................................................  ...........................................................................  ...........................................................................  ...........................................................................  ...........................................................................  ...........................................................................  ...........................................................................  ...........................................................................  ...........................................................................  ...........................................................................  ...........................................................................    Menţionăm ca pentru documentele ridicate s-au lăsat copii certificate de  organul de inspecţie fiscala şi un reprezentant legal al societăţii.    Prezentul proces-verbal, înregistrat la contribuabil sub nr. ... din ...,  s-a încheiat în doua exemplare, din care unul a fost lăsat la contribuabil  iar unul a fost luat de organele de inspecţie fiscala.    Organe de inspecţie fiscala*3) Reprezentant contribuabil*4)     Nume, Prenume, Semnătura Nume, Prenume, Funcţia, Semnătura                                                   Stampila------------*1) denumire contribuabil, domiciliu fiscal, cod identificare fiscala*2) nume, prenume, funcţia, calitatea reprezentantului contribuabilului*3) nume, prenume, funcţie*4) nume, prenume, funcţie, adresa, date identitate, CNPCod 14.13.22.18/2  +  Anexa 6.b Instrucţiuni de completare şi utilizare a formularului"Proces-verbal de ridicare /restituire de înscrisuri"Se completează de către organele de inspecţie fiscala cu ocazia ridicării/restituirii de documente. Se inscriu numele şi prenumele organelor de inspecţie fiscala, funcţia, şi numărul legitimaţiei de inspecţie fiscala."Documente/înscrisuri": se vor descrie pe scurt documentele ridicate/restituite prin prezentarea următoarelor date: tipului seria, număr, conţinut, număr de file, registre, carnete, bucăţi, etc.Documentele sau actele se anexează în original când sunt considerate fictive sau asupra cărora exista suspiciuni ca sunt fictive, precum şi când exista indicii ca s-ar urmări sustragerea sau distrugerea lor de cei interesaţi. În acest caz se lasă contribuabilului controlat copii confirmate de un reprezentant legal al acestuia şi de organul de inspecţie fiscala.Se completează în doua exemplare din care un exemplar pentru organul de inspecţie fiscala şi un exemplar pentru contribuabil.  +  Anexa 6.c Caracteristicile de tipărire, modul de difuzare, de utilizare şipăstrare a formularului "Proces-verbalde ridicare/restituire de înscrisuri" cod14.13.22.18/21. Denumire: Proces verbal de ridicare/restituire de înscrisuri2. Cod: 14.13.22.18/2;3. Format: A4/t1 (poate avea un număr variabil de pagini)4. Caracteristici de tipărire:se tipăreşte pe o singura faţa. Se poate edita cu ajutorul tehnicii de calcul.5. Se difuzează: gratuit6. Se utilizează: de către organele fiscale pentru ridicarea/restituirea de înscrisuri;7. Se întocmeşte: în 2 exemplare, de organul fiscal de inspecţie fiscala;8. Circula:- exemplarul 1 la organul fiscal care efectuează inspecţia fiscala/controlul;- exemplarul 2 la contribuabil;9. Se arhivează la:- exemplarul 1, la Raportul de inspecţie fiscala/procesul verbal de control;  +  Anexa 7.a                       PROCES VERBAL DE SIGILARE/DESIGILARE                     (încheiat astăzi ....*1) în ....*2)    Subsemnaţii ......................., având funcţia de ........- .......  în cadrul Ministerului Finanţelor Publice, Agenţia Naţionala de Administrare  Fiscala - Direcţia Generală .........., în baza Titlului VII din Ordonanţa  Guvernului nr. 92/2003 - privind Codul de procedură fiscala, republicată,  a legitimaţiilor de inspecţie fiscala nr. ...... şi a Ordinului de serviciu  nr. ..../... astăzi ..... în prezenta ........*3) având funcţia de .......,  la .....*4) posesor al B.I./CI/Pasaport seria ..., nr. .... eliberat de ....  la data .... cu domiciliul în localitatea .......... bdul/str. ...., nr. ...,  bloc ...., sc. ...., et. ...., ap. .... judeţ/sector ........ am procedat la  sigilarea următoarelor: .................................................*5)  ............................................................................  ...........................................................................    Cele sigilate aparţin .................................................*6)  din .....................................................................*7)    Sigilarea a fost determinata de ........................................  ..........................................................................  ........................................................................*8)    A fost aplicat sigiliul ..............................................*9)  ..........................................................................    În conformitate cu prevederile art. 243 Cod penal, înlăturarea sau  distrugerea sigiliului constituie infracţiune şi se pedepseşte conform legii.    Prezentul proces-verbal a fost întocmit în doua exemplare din care un  exemplar a fost predat ..................*10) domiciliat(a) în ........*11)  posesor al B.I./CI/Pasaport seria .... nr. ...., având calitatea de ......  la ............... .-------------    *1) ziua, luna, anul, ora    *2) localitatea    *3) nume şi prenume    *4) denumirea contribuabilului    *5) spatii, imobile, bunuri, valori, mărfuri, documente etc.    *6) denumirea contribuabilului    *7) adresa completa    *8) se invoca motivul sigilării    *9) nr. şi caracteristicile sigiliului aplicat    *10) numele şi prenumele    *11) adresa completa    Cod 14.13.22.18/3         ORGANE DE MARTORI REPREZENTANTUL     INSPECŢIE FISCALA ASISTENŢI CONTRIBUABILULUI  (nume, prenume, semnătura) (nume, prenume, (nume, prenume, CNP,                                 adresa) funcţie,semnătura)               (B.I./CI/Pasaport seria ... nr. ..., CNP ...                  eliberat de ......, la data......)    Astăzi ..... ora ....... s-a procedat la desigilarea următoarelor:  ........................................................................  ........................................................................  ........................................................................  după verificarea prealabila a sigiliului aplicat care a fost găsit intact.  (în orice alta situaţie se va preciza starea sigiliului)         ORGANE DE MARTORI REPREZENTANTUL     INSPECŢIE FISCALA ASISTENŢI CONTRIBUABILULUI  (nume, prenume, semnătura) (nume, prenume, (nume, prenume, CNP,                                 adresa) funcţie,semnătura)               (B.I./CI/Pasaport seria ... nr. ..., CNP ...                  eliberat de ......, la data......)    Cod 14.13.22.18/3  +  Anexa 7.b Instrucţiuni pentru completarea şi utilizarea formularului"Proces-verbal de sigilare/desigilare"Se întocmeşte de către organele de inspecţie fiscala în situaţiile în care exista indicii ca în locurile de producţie, depozitare, comercializare se găsesc bunuri sau produse a căror provenienţa nu este legala sau a căror fabricaţie este interzisa de lege sau se produce fără autorizaţie, iar acţiunea de inspecţie fiscala nu poate fi finalizata, urmând a fi continuata în ziua lucratoare următoare.Se poate utiliza şi în situaţia în care exista posibilitatea ca documentele şi actele necesare inspecţiei fiscale să fie sustrase, distruse ori nu se poate face un inventar al documentelor în vederea reţinerii acestora.În situaţia în care nu este prezent un reprezentant al contribuabilului sigilarea/ desigilarea se efectuează în prezenta unor martori asistenţi.Se întocmeşte în doua exemplare din care un exemplar se lasă reprezentantului legal al contribuabilului supus inspecţiei fiscale sau deţinătorului spaţiului sigilat, iar celalalt exemplar se retine de echipa de inspecţie fiscala şi se anexează la actul de inspecţie fiscala.Desigilarea se consemnează, în ambele exemplare, de regula de aceeaşi echipa de inspecţie fiscala, care a aplicat sigiliul.  +  Anexa 7.c Caracteristicile de tipărire, modul de difuzare, de utilizare şipăstrare a formularului "Proces-verbalde sigilare/desigilare" cod 14.13.22.18/31. Denumire: Proces verbal de sigilare/desigilare2. Cod: 14.13.22.18/3;3. Format: A4/t24. Caracteristici de tipărire:- se tipăreşte faţa/verso;- se poate edita şi cu ajutorul tehnicii de calcul.5. Se difuzează: gratuit6. Se utilizează: de către organele fiscale pentru sigilarea/desigilarea unor incinte ale contribuabilului supus inspecţie fiscale/controlului;7. Se întocmeşte: în 2 exemplare, de organul fiscal de inspecţie fiscala;8. Circula:- exemplarul 1, la organul fiscal care efectuează inspecţia fiscala/controlul;- exemplarul 2, la contribuabilul supus inspecţiei fiscale/controlului sau la deţinătorul legal al incintei sigilate.9. Se arhivează la:- exemplarul 1, la Raportul de inspecţie fiscala/ procesul verbal;- exemplarul 2, la contribuabil.  +  Anexa 8.a                              DECLARAŢIE    Subsemnatul(a) ............. domiciliat(a) în localitatea ..........  b-dul./str. .........., nr. ......., bl. ...., sc. ....., et. ...., ap. ....  judeţul/sectorul ....... CNP ......... posesor al C.I./B.I./pasaport -  seria ...... nr. ....., eliberat de ......., la data de .........., în  calitate de administrator/imputernicit legal al ......... cu domiciliul  fiscal în localitatea .............. b-dul/str. ....... nr. .......,bl. ...,  sc. ....., et. ...., ap. ...., judeţul/sectorul ......., cod identificare  fiscala ........., declar pe propria răspundere, în baza art. 102, alin. (8)  din Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003 - privind Codul de Procedura Fiscala,  republicată, sub sancţiunea faptei de fals în declaraţii, prevăzuta de  art. 292 din Codul penal următoarele:1. - am pus la dispoziţia organelor de inspecţie fiscala toate documentele şi informaţiile solicitate pentru desfăşurarea inspecţiei fiscale şi răspund de exactitatea, realitatea şi legalitatea acestora.2. - documentele puse la dispoziţia organelor de inspecţie fiscala au fost restituite în totalitate la finalizarea inspecţiei fiscale, cu excepţia celor pentru care s-a întocmit proces-verbal de ridicare de înscrisuri.3. Alte aspecte de declarat: .............................................................................................................Drept pentru care am dat prezenta declaraţie, întocmita în doua exemplare, din care un exemplar a rămas în posesia mea şi un exemplar a fost predat echipei de inspecţie fiscala.Data.Nume şi prenume,Semnătura  +  Anexa 8.b Instrucţiuni de completare şi utilizare a formularului "Declaraţie"Se întocmeşte şi semnează de către administratorul sau împuternicitul legal al societăţii, la finalizarea inspecţiei fiscale, în baza art. 102, alin. (8) din Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscala, republicată.Persoana care da aceasta Declaraţie poate accepta sau nu elementele din declaraţie care sunt prevăzute la punctele 1 - 5.La punctul 6 poate declara orice alte aspecte în legătură cu obiectul inspecţiei fiscale.Se întocmeşte în doua exemplare din care:- un exemplar va fi anexat la Raportul de inspecţie fiscala/proces-verbal- exemplarul doi rămâne la contribuabil.  +  Anexa 8.c Caracteristicile de tipărire, modul de difuzare, de utilizare şi păstrare adocumentului "Declaraţie"1. Denumire: Declaraţie;2. Cod:3. Format: A4/t1 (poate avea un număr variabil de pagini)4. Caracteristici de tipărire:se tipăreşte pe o singura faţa. Se poate edita cu ajutorul tehnicii de calcul.5. Se difuzează: gratuit6. Se utilizează: de către reprezentantul legal al contribuabilului;7. Se întocmeşte: în 2 exemplare, de organul fiscal de inspecţie fiscala;8. Circula:- exemplarul 1, la organul fiscal care efectuează inspecţia fiscala/controlul;- exemplarul 2, la contribuabil;9. Se arhivează la:- exemplarul 1, la Raportul de inspecţie fiscala/Proces-verbal;- exemplarul 2, la contribuabil.  +  Anexa 9.a. MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICEAGENŢIA NAŢIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂDIRECŢIA ......................PROCES-VERBALDE PRELEVARE PROBEîncheiat la data de ..../..../......Subsemnaţii ..............................^(1) având funcţia de ..................... în cadrul Ministerului Finanţelor Publice, Agenţia Naţională de Administrare Fiscală - Direcţia Generală^(2) ................ în baza art. 92 din Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, a legitimaţiilor de inspecţie fiscală nr.^(3) ............. şi a Ordinului de serviciu nr.^(4) ..../......, în urma verificării/inspecţiei fiscale la S.C.^(5) ..................... CUI ................... cu domiciliul fiscal^(6) în ............... strada .............. bl. .... sc. .... et. .... ap. .... sector ........ judeţul ............... am procedat la prelevarea unui număr de^(7) ..... banderole/timbre de marcare, aplicate pe^(8) ............... din stocul de^(9) ........... identificat la^(10) ................. al^(11) ............. situat la^(12) ...............Prelevarea s-a făcut prin sondaj, în prezenţa^(13) .................. în calitate de^(14) ......................... la^(5) ......................Marcajele sunt inscripţionate astfel^(15):- cod _______ cantitatea ____, concentraţia ___% seria ____ emis __________- cod _______ cantitatea ____, concentraţia ___% seria ____ emis __________- cod _______ cantitatea ____, concentraţia ___% seria ____ emis __________- cod _______ cantitatea ____, concentraţia ___% seria ____ emis __________- cod _______ cantitatea ____, concentraţia ___% seria ____ emis __________Cele^(7) ________ marcaje se introduc în 4 plicuri, după cum urmează:- plicul 1 conţine ______ marcaje numerotate de la _____ la _____;- plicul 2 conţine ______ marcaje numerotate de la _____ la _____;- plicul 3 conţine ______ marcaje numerotate de la _____ la _____;- plicul 4 conţine ______ marcaje numerotate de la _____ la _____.Cele 4 plicuri au fost sigilate în prezenţa reprezentatului contribuabilului verificat, semnate şi ştampilate de către acesta şi de către echipa de control.Prezentul proces-verbal, înregistrat la contribuabil sub nr. ....../.......^(16) s-a încheiat în 3 exemplare, din care unul a fost lăsat la contribuabil, împreună cu plicul nr. ...., iar celelalte 2 exemplare împreună cu .... plicuri au fost luate de organele de control.Organe de inspecţie fiscală Reprezentant contribuabilNume, prenume, funcţia, semnătura Nume, prenume, funcţia,Semnătura, ştampila_____________ (1) - numele şi prenumele organelor de inspecţie fiscală ce au prelevat probe; (2) - denumirea completă a direcţiei generate a finanţelor publice judeţene; (3) - nr. legitimaţiilor de inspecţie fiscală; (4) - nr. ordinului de serviciu; (5) - denumirea agentului economic; (6) - domiciliul fiscal; (7) - numărul de marcaje care se prelevează; (8) - se vor înscrie bunurile de pe care au fost prelevate probe; (9) - se va înscrie numărul stocului de produse din care s-au prelevat marcajele; (10) - se va înscrie locul de unde au fost prelevate marcajele; (11) - se va înscrie cui aparţine locul de unde au fost prelevate marcajele; (12) - se va înscrie adresa completă de unde au fost prelevate probele; (13) - numele şi prenumele reprezentantului contribuabilului; (14) - funcţia reprezentantului contribuabilului; (15) - se vor completa datele inscripţionate pe marcajele care se vor preleva: cod, seria, emitent, cantitatea, concentraţia etc. (16) - se va înscrie numărul de înregistrare a procesului-verbal de la agentul economic.Cod 14.13.22.99/3----------Anexa 9.a. a fost introdusă de pct. 3 al art. I din ORDINUL nr. 1.422 din 28 august 2006, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 786 din 18 septembrie 2006, având conţinutul anexei 3 din acest act normativ.  +  Anexa 9.b. (Anexa 9.b la Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 1.304/2004)INSTRUCŢIUNIde completare şi utilizare a formularului "Proces-verbal de prelevare probe"Reprezintă documentul prin care organele de inspecţie fiscală sunt împuternicite să preleveze probe de banderole sau timbre şi să consemneze toate informaţiile legate de acestea.Se completează de echipa de inspecţie fiscală cu ocazia acţiunilor de control.După prelevarea probelor se formează 4 plicuri în care se introduc marcajele (banderole sau timbre). Plicurile cu marcaje vor fi sigilate şi semnate de echipa de inspecţie fiscală şi de reprezentantul contribuabilului.Cele 4 plicuri vor circula astfel:- plicul nr. 1 se lasă reprezentantului contribuabilului;- plicurile nr. 2 şi 3 se iau de către echipa de inspecţie fiscală, urmând ca unul să fie trimis spre expertizare unităţii emitente;- plicul nr. 4 se lasă organului fiscal teritorial pentru a fi folosit la contraexpertiză, dacă este cazul.Procesul-verbal de prelevare probe se completează în 3 exemplare, din care două exemplare pentru echipa de inspecţie fiscală şi un exemplar pentru contribuabil.----------Anexa 9.b. a fost introdusă de pct. 3 al art. I din ORDINUL nr. 1.422 din 28 august 2006, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 786 din 18 septembrie 2006, având conţinutul anexei 4 din acest act normativ.  +  Anexa 9.c. Caracteristicile de tipărire, modul de difuzare,de utilizare şi de păstrare a formularului"Proces-verbal de prelevare probe" - cod 14.13.22.99/31. Denumire: Proces-verbal de prelevare probe2. Cod: 14.13.22.99/33. Format: A4/t1 (poate avea un număr variabil de pagini)4. Caracteristici de tipărire:- se tipăreşte pe o singură faţă. Se poate edita cu ajutorul tehnicii de calcul.5. Se difuzează: gratuit.6. Se utilizează: de către organele de inspecţie fiscală pentru prelevarea de probe.7. Se întocmeşte: în 3 exemplare, de organul de inspecţie fiscală.8. Circulă:- exemplarul 1 la organul fiscal care efectuează inspecţia fiscală;- exemplarul 2 la contribuabil;- exemplarul 3 însoţeşte probele pentru expertizare la unitatea emitentă.9. Se arhivează:- exemplarul 1 la raportul de inspecţie fiscală/procesul-verbal de control.----------Anexa 9.c. a fost introdusă de pct. 3 al art. I din ORDINUL nr. 1.422 din 28 august 2006, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 786 din 18 septembrie 2006, având conţinutul anexei 5 din acest act normativ.----------