ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 28 din 25 martie 1999 (**republicată**) (*actualizata*)privind obligaţia agentilor economici de a utiliza aparate de marcat electronice fiscale(actualizata până la data de 31 august 2004*)
EMITENT
  • GUVERNUL
  • --------------*) Textul initial a fost publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 381 din 5 iunie 2002. Aceasta este forma actualizata de S.C. "Centrul Teritorial de Calcul Electronic" S.A. Piatra Neamt până la data de 31 august 2004, cu modificările şi completările aduse de: ORDONANTA nr. 29 din 29 ianuarie 2004; LEGEA nr. 116 din 19 aprilie 2004; ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 44 din 3 iunie 2004; ORDONANTA nr. 94 din 26 august 2004.**) Republicată în temeiul art. III din Legea nr. 64/2002 pentru aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 28/1999 privind obligaţia agentilor economici de a utiliza aparate de marcat electronice fiscale, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 97 din 4 februarie 2002, dandu-se textelor o noua numerotare.Legea nr. 64/2002 a fost rectificata în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 287 din 29 aprilie 2002.Ordonanţa de urgenta a Guvernului nr. 28/1999 a fost publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 131 din 31 martie 1999 şi a mai fost modificata prin Ordonanţa de urgenta a Guvernului nr. 128/1999, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 445 din 14 septembrie 1999, aprobata cu modificari prin Legea nr. 236/2001, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 263 din 22 mai 2001 şi abrogata prin Legea nr. 64/2002.  +  Articolul 1 (1) Agentii economici care efectueaza livrari de bunuri cu amanuntul, precum şi prestări de servicii direct către populatie sunt obligati sa utilizeze aparate de marcat electronice fiscale. (2) Agentii economici prevăzuţi la alin. (1), denumiti în continuare utilizatori, au obligaţia sa emita bonuri fiscale cu aparate de marcat electronice fiscale şi să le predea clientilor. La solicitarea clientilor, utilizatorii vor elibera acestora şi factura fiscala. (3) Abrogat. (4) Aparatele de marcat electronice fiscale sunt livrate prin distribuitori autorizati. În sensul prezentei ordonante de urgenta, prin distribuitor autorizat se înţelege agentul economic pe numele caruia a fost eliberat avizul prevăzut la art. 5 alin. (2). Distribuitorul autorizat are dreptul de a comercializa aparatele de marcat electronice fiscale, inclusiv produsele complementare acestora, pentru care a obţinut avizul, precum şi obligaţia să asigure service la aceste aparate atât în mod direct, cat şi prin alti agenti economici acreditati de către acesta, denumiti în continuare unităţi acreditate pentru comercializare şi/sau service. Distribuitor autorizat nu poate fi decat producătorul sau importatorul aparatului respectiv, persoana juridica română. În situaţia defectării aparatelor de marcat electronice fiscale utilizatorii sunt obligati ca în momentul constatarii defectiunii sa anunte distribuitorul autorizat care a livrat aparatul sau, după caz, unitatea de service acreditata a acestui distribuitor autorizat. (5) Până la repunerea în functiune a aparatelor de marcat electronice fiscale, agentii economici utilizatori sunt obligati sa inregistreze într-un registru, special întocmit în acest sens, toate operaţiunile efectuate, şi sa emita facturi fiscale pentru respectivele operaţiuni, la cererea clientului.-------------Alin. (1) şi (2) ale art. 1 au fost modificate de LEGEA nr. 116 din 19 aprilie 2004 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 353 din 22 aprilie 2004.Alin. (3) al art. 1 a fost abrogat de LEGEA nr. 116 din 19 aprilie 2004 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 353 din 22 aprilie 2004.Alin. (4) al art. 1 a fost modificat de LEGEA nr. 116 din 19 aprilie 2004 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 353 din 22 aprilie 2004.Alin. (4) al art. 1 a fost modificat de ORDONANTA nr. 94 din 26 august 2004 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 803 din 31 august 2004.  +  Articolul 2 (1) Se exceptează de la prevederile art. 1 alin. (1): a) comertul ocazional cu produse agricole efectuat de producătorii agricoli individuali în piete, targuri, oboare sau alte locuri publice autorizate, livrarile de bunuri efectuate prin automatele comerciale, precum şi activităţile de jocuri de noroc desfăşurate cu mijloace tehnice de joc ce funcţionează pe baza acceptatoarelor de bancnote sau monede; b) serviciile de alimentatie publică efectuate în mijloace de transport public de calatori; c) vanzarea de paine şi produse de panificatie în magazine sau în raioane specializate; d) vanzarea de ziare şi reviste prin distribuitori specializati; e) transportul public de calatori pe bază de bilete sau abonamente tiparite conform legii, precum şi cu metroul; f) activităţile pentru care încasările se realizează pe bază de bonuri cu valoare fixa tiparite conform legii - bilete de acces la spectacole, muzee, expozitii, targuri şi oboare, gradini zoologice şi gradini botanice, biblioteci, locuri de parcare pentru autovehicule, bilete de participare la jocuri de noroc şi altele similare; g) activităţile de asigurări, precum şi activităţile financiare şi bancare, cu excepţia caselor de schimb valutar aparţinând persoanelor juridice autorizate; h) activităţile desfăşurate ca profesii libere sub toate formele de organizare care nu implica crearea unei societăţi comerciale, precum şi activităţile economice desfăşurate în mod independent de persoanele fizice autorizate potrivit legii, cu excepţia activităţilor de taximetrie auto pentru marfuri şi persoane; i) vanzarea obiectelor de cult şi serviciile religioase prestate de instituţiile de cult; j) vanzarea bunurilor de folosinţă indelungata, definite potrivit legii; k) comertul cu amanuntul prin comis-voiajori, precum şi prin corespondenta, cu excepţia livrarilor de bunuri la domiciliu efectuate de către magazine; l) serviciile de instalaţii, reparatii şi întreţinere a bunurilor, efectuate la domiciliul clientului; m) vanzarea pachetelor de servicii turistice sau de componente ale acestora de către agentiile de turism, definite potrivit legii; n) furnizarea la domiciliul clientului a energiei electrice şi termice, a gazelor naturale, a apei, a serviciilor de telefonie, inclusiv de telefonie mobila, de posta şi curier, de salubritate, de televiziune, inclusiv prin cablu, de Internet; o) efectuarea lucrărilor de constructii, reparatii, amenajari şi întreţinere de locuinte; p) serviciile medicale cu plata prestate la domiciliul sau la locul de muncă al clientului; r) vanzarile de bunuri şi prestarile de servicii care nu se încasează integral cu numerar şi/sau substitute de numerar; s) vanzarile de bunuri şi prestarile de servicii care nu se încasează integral în momentul livrarii bunului sau prestarii serviciului; t) abrogata. (2) Abrogat.-------------Literele a) şi h) ale alin. (1) al art. 2 au fost modificate de ORDONANTA nr. 29 din 29 ianuarie 2004 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 90 din 31 ianuarie 2004.Literele j) - t) ale alin. (1) al art. 2 au fost introduse de LEGEA nr. 116 din 19 aprilie 2004 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 353 din 22 aprilie 2004.Alin. (2) al art. 2 a fost abrogat de LEGEA nr. 116 din 19 aprilie 2004 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 353 din 22 aprilie 2004.Litera t) a alin. (1) al art. 2 a fost abrogata de ORDONANTA nr. 94 din 26 august 2004 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 803 din 31 august 2004.  +  Articolul 3 (1) În sensul dispoziţiilor art. 1 alin. (1), aparate de marcat electronice fiscale sunt: casele de marcat, precum şi alte sisteme ce includ dispozitive cu functii de case de marcat, care inglobeaza constructiv un modul fiscal, prin intermediul caruia controlează memoria fiscala, dispozitivul de imprimare şi afisajul client. (2) Aparatele de marcat electronice fiscale trebuie să indeplineasca cumulativ cel puţin urmatoarele functii esentiale: a) conservarea datelor prin acumulari progresive; b) imprimarea şi emiterea de: bonuri fiscale, role jurnal, rapoarte fiscale de inchidere zilnica, rapoarte fiscale periodice; c) inregistrarea în memoria fiscala a datelor de sinteza cu caracter fiscal provenite din rapoartele fiscale de inchidere zilnica şi a oricăror modificari de parametri care afectează interpretarea datelor stocate şi evenimente care afectează continuitatea înregistrării datelor; d) blocarea automata a funcţionarii aparatului, când sunt inactive memoria fiscala, dispozitivul de imprimare sau afisajul client; e) asigurarea continuitatii funcţionarii şi înregistrării datelor, coerentei structurii de date şi a documentelor emise, precum şi asigurarea procedurilor de recuperare din stari de eroare generate de manipulari gresite sau de erori de sistem. (3) Memoria fiscala este un dispozitiv unic inscriptibil din modulul fiscal, care trebuie să permită obligatoriu acumulari progresive ale datelor fără ca acestea să poată fi modificate sau sterse, precum şi conservarea în timp a acestora pe o perioadă de minimum 10 ani. (4) În memoria fiscala se vor stoca urmatoarele date: denumirea şi codul fiscal ale emitentului, adresa de la locul de instalare a aparatului, logotipul şi seria fiscala ale aparatului, precum şi datele prevăzute la alin. (2) lit. c). (5) Aparatele de marcat electronice fiscale vor fi sigilate prin aplicarea unui sigiliu fiscal de către persoane autorizate în acest scop de Ministerul Finanţelor Publice.  +  Articolul 4 (1) Bonul fiscal este documentul emis de aparatul de marcat electronic fiscal, care trebuie să cuprindă cel puţin: denumirea şi codul fiscal ale agentului economic emitent; adresa de la locul de instalare a aparatului de marcat electronic fiscal; logotipul şi seria fiscala ale aparatului; numărul de ordine; data şi ora emiterii; denumirea fiecarui bun livrat sau serviciu prestat; preţul sau tariful unitar; cantitatea; valoarea pe fiecare operaţiune, inclusiv taxa pe valoarea adăugată, cu indicarea cotei de taxa; valoarea totala a bonului, inclusiv taxa pe valoarea adăugată; valoarea totala a taxei pe valoarea adăugată pe cote de taxa, cu indicarea nivelului de cota; valoarea totala a operaţiunilor scutite de taxa pe valoarea adăugată, precum şi valoarea altor taxe care nu se cuprind în baza de impozitare a taxei pe valoarea adăugată, dacă este cazul. (2) Rola jurnal este documentul pe care se inscriu toate datele din bonurile fiscale şi se păstrează în arhiva agentilor economici timp de 2 ani de la data incheierii exercitiului financiar în cursul caruia a fost întocmit. (3) Raportul fiscal de inchidere zilnica este documentul care contine: denumirea şi codul fiscal ale agentului economic emitent; adresa de la locul de instalare a aparatului de marcat electronic fiscal; logotipul şi seria fiscala ale aparatului; numărul de ordine numerotat progresiv; data şi ora emiterii; numărul bonurilor emise în ziua respectiva; valoarea totala a operaţiunilor efectuate şi totalul taxei pe valoarea adăugată, cu precizarea nivelului cotei, valoarea totala a operaţiunilor scutite de taxa pe valoarea adăugată, precum şi valoarea taxelor care nu se cuprind în baza de impozitare a taxei pe valoarea adăugată. (4) Registrul special prevăzut la art. 1 alin. (5) şi raportul fiscal de inchidere zilnica sunt documente avute în vedere de către organele fiscale cu ocazia verificării veniturilor care stau la baza determinarii impozitelor şi taxelor datorate bugetului de stat. Registrul special prevăzut la art. 1 alin. (5) se arhiveaza şi se păstrează pe o perioadă de 10 ani, iar raportul fiscal de inchidere zilnica, pe o perioadă de 5 ani. (5) Agentii economici care utilizeaza aparate de marcat electronice fiscale, la umplerea memoriei fiscale, atunci când aceasta trebuie inlocuita ca urmare a defectării, ori când nu mai poate fi folosita de către utilizatori din diverse motive, precum şi în cazul în care acestia îşi inceteaza activitatea, sunt obligati ca, după citirea memoriei şi preluarea rolei pe care sunt înregistrate datele din aceasta de către organul fiscal teritorial, sa predea memoria fiscala spre pastrare şi arhivare direcţiilor generale ale finanţelor publice judetene sau a municipiului Bucureşti, după caz. Pastrarea şi arhivarea memoriilor fiscale se asigura pentru o perioadă de minimum 10 ani. (6) Utilizatorii de aparate de marcat electronice fiscale sunt obligati: a) sa foloseasca numai consumabile de tipul şi cu caracteristicile tehnice prevăzute în manualul de utilizare a aparatului respectiv; b) sa foloseasca numai consumabile care asigura menţinerea lizibilitatii datelor pe perioada de arhivare prevăzută de prezenta ordonanţă de urgenţă; c) să solicite distribuitorului autorizat de la care a cumparat aparatul sau unităţii acreditate de către acesta completarea manualului de utilizare cu informaţii privind tipul şi caracteristicile tehnice ale consumabilelor, dacă manualul de utilizare a aparatului respectiv nu contine astfel de informaţii; d) sa incheie cu furnizorii consumabilelor contracte ferme conţinând clauze de livrare numai a consumabilelor de tipul şi cu caracteristicile tehnice prevăzute în manualul de utilizare, care să asigure menţinerea lizibilitatii datelor pe perioada de arhivare prevăzută de prezenta ordonanţă de urgenţă, precum şi clauze privind daunele la care sunt indreptatiti utilizatorii în cazul nerespectarii clauzelor contractuale de către furnizori.(6^1 ) Distribuitorii autorizati sunt obligati ca, în mod direct sau prin unitatile acreditate de către acestia, sa completeze, la cererea utilizatorilor, manualul de utilizare cu informaţii privind tipul şi caracteristicile tehnice ale consumabilelor, dacă manualul de utilizare a aparatului respectiv nu contine astfel de informaţii.(6^2 ) Furnizorii consumabilelor destinate aparatelor de marcat electronice fiscale, agenti economici producători, importatori sau comercianti, sunt obligati să livreze utilizatorilor numai consumabilele prevăzute în contractele ferme incheiate conform alin. (6) lit. d). (7) Utilizatorii şi furnizorii consumabilelor raspund solidar pentru nerespectarea prevederilor prezentei ordonante de urgenta referitoare la tipul şi caracteristicile tehnice ale consumabilelor folosite şi, respectiv, furnizate, precum şi la condiţia privind menţinerea lizibilitatii datelor pe perioada de arhivare stabilita.(7^1) Abrogat.(7^2) Abrogat. (8) Agentii economici prevăzuţi la art. 1 alin. (1) au obligaţia ca lunar, până la data de 25 inclusiv a lunii urmatoare, sa predea organului fiscal teritorial raportul memoriei fiscale pe perioada de raportare. (9) Abrogat.-------------Alin. (3), (4) şi (6) ale art. 4 au fost modificate de LEGEA nr. 116 din 19 aprilie 2004 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 353 din 22 aprilie 2004.Alin. (6^1) - (6^2) ale art. 4 au fost introduse de LEGEA nr. 116 din 19 aprilie 2004 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 353 din 22 aprilie 2004.Alin. (7) al art. 4 a fost modificat de LEGEA nr. 116 din 19 aprilie 2004 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 353 din 22 aprilie 2004.Alin. (7^1) - (7^2) ale art. 4 au fost introduse de LEGEA nr. 116 din 19 aprilie 2004 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 353 din 22 aprilie 2004.Alin. (8) al art. 4 a fost modificat de LEGEA nr. 116 din 19 aprilie 2004 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 353 din 22 aprilie 2004.Alin. (9) al art. 4 a fost abrogat de LEGEA nr. 116 din 19 aprilie 2004 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 353 din 22 aprilie 2004.Termenul prevăzut la alin. (7^2) al art. 4 se proroga până la data de 31 decembrie 2004 de ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 44 din 3 iunie 2004 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 503 din 4 iunie 2004.Alin. (6) al art. 4 a fost modificat de ORDONANTA nr. 94 din 26 august 2004 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 803 din 31 august 2004.Alin. (6^1) al art. 4 a fost modificat de ORDONANTA nr. 94 din 26 august 2004 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 803 din 31 august 2004.Alin. (6^2) al art. 4 a fost modificat de ORDONANTA nr. 94 din 26 august 2004 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 803 din 31 august 2004.Alin. (7) al art. 4 a fost modificat de ORDONANTA nr. 94 din 26 august 2004 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 803 din 31 august 2004.Alin. (7^1) şi (7^2) ale art. 4 au fost abrogate de ORDONANTA nr. 94 din 26 august 2004 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 803 din 31 august 2004.  +  Articolul 5 (1) În vederea avizarii modelelor de aparate de marcat electronice fiscale, autorizarii distribuitorilor şi înregistrării unităţilor de distribuţie şi/sau service acreditate de către acestia se constituie, sub autoritatea Ministerului Finanţelor Publice, Comisia de avizare a distribuitorilor şi a aparatelor de marcat electronice fiscale. (2) Comercializarea sau utilizarea aparatelor de marcat electronice fiscale pe teritoriul României este permisa numai dacă pentru respectivele aparate s-a obţinut avizul comisiei prevăzute la alin. (1) şi în condiţiile stipulate în acest aviz. (3) Aparatele de marcat electronice fiscale trebuie să fie dotate de către distribuitor cu manual de utilizare a acestora, precum şi cu o brosura cu pagini numerotate, care contine evolutia exploatarii aparatului, denumita carte de interventii. Utilizatorii aparatelor de marcat electronice fiscale sunt obligati sa pastreze cartea de interventii, iar împreună cu unitatile de service acreditate raspund de completarea şi de actualizarea acesteia cu datele referitoare la identitatea utilizatorului şi la interventiile service efectuate. (4) Sunt admisi la procedura de avizare numai agentii economici care comercializeaza aparate de marcat electronice fiscale ce se încadrează în prevederile art. 3, asigura service pentru perioada de garantie, postgarantie şi piese de schimb. (5) Distribuitorii autorizati prin unitatile de service acreditate sunt obligati să asigure, în termen de maximum 72 de ore de la solicitarea utilizatorului, instalarea aparatului nou, precum şi inlocuirea memoriei fiscale defecte ori a carei capacitate de stocare a fost epuizata.-------------Alin. (1) al art. 5 a fost modificat de LEGEA nr. 116 din 19 aprilie 2004 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 353 din 22 aprilie 2004.Alin. (1) al art. 5 a fost modificat de ORDONANTA nr. 94 din 26 august 2004 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 803 din 31 august 2004.Alin. (4) al art. 5 a fost modificat de ORDONANTA nr. 94 din 26 august 2004 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 803 din 31 august 2004.Alin. (5) al art. 5 a fost modificat de ORDONANTA nr. 94 din 26 august 2004 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 803 din 31 august 2004.  +  Articolul 6Obligaţia agentilor economici prevăzuţi la art. 1 de a utiliza aparate de marcat electronice fiscale ia nastere astfel: a) de la data de 1 ianuarie 2000, pentru contribuabilii care au realizat venituri totale în anul 1998 de peste 500 milioane lei; b) de la data de 1 iulie 2000, pentru contribuabilii care au realizat venituri totale în anul 1998 între 100 milioane lei şi 500 milioane lei; c) de la data intrarii în vigoare a legii de aprobare a prezentei ordonante de urgenta, pentru contribuabilii care realizează venituri totale sub 100 milioane lei.  +  Articolul 7Agentii economici care până la data intrarii în vigoare a prezentei ordonante de urgenta au achizitionat aparate de marcat electronice fiscale în scopul utilizarii sau distribuirii sunt obligati ca până la data de 1 ianuarie 2000 să obţină avizul Comisiei de avizare a distributiei şi utilizarii aparatelor de marcat electronice fiscale.  +  Articolul 8 (1) Distribuitorii autorizati care inceteaza activitatea de comercializare a aparatelor de marcat electronice fiscale, precum şi cei cărora li s-a retras avizul de distribuţie şi utilizare a aparatelor de marcat electronice fiscale rămân raspunzatori în continuare pentru oblibaţiile ce le revin conform prevederilor prezentei ordonante de urgenta, pentru aparatele livrate. (2) În cazul în care utilizatorii aparatelor de marcat electronice fiscale îşi inceteaza activitatea, precum şi în cazul aparatelor de marcat electronice fiscale confiscate potrivit legii ori preluate spre valorificare de societăţile bancare ca urmare a neachitarii imprumutului contractat pentru achizitionarea acestor aparate, valorificarea lor se va realiza numai prin distribuitorii autorizati.  +  Articolul 9 (1) Clientii vor solicita şi vor pastra bonurile fiscale asupra lor până la parasirea unităţii de livrare a bunurilor sau de prestare a serviciilor în vederea prezentarii lor la un eventual control, pentru justificarea provenientei acestora. (2) Utilizatorii sunt obligati sa afiseze la loc vizibil anunturi de atenţionare a clientilor cu privire la obligaţia acestora de a respecta dispozitiile prevăzute la alin. (1).  +  Articolul 10Constituie contraventii urmatoarele fapte dacă, potrivit legii penale, nu sunt considerate infractiuni: a) comercializarea de către agentii economici a aparatelor de marcat electronice fiscale fără avizul Comisiei de avizare a distributiei şi utilizarii aparatelor de marcat electronice fiscale ori nerespectarea condiţiilor stipulate în aviz, altele decat cele definite ca fiind contraventii în prezentul articol; b) neindeplinirea obligaţiei agentilor economici de a se dota şi de a utiliza aparate de marcat electronice fiscale avizate conform art. 5 alin. (2), la termenele stabilite la art. 6, cu excepţia prevăzută la art. 1 alin. (5), neemiterea bonului fiscal pentru toate bunurile livrate sau serviciile prestate ori emiterea de bonuri cu o valoare inferioara celei reale, precum şi nereintroducerea datelor inscrise pe rola jurnal privind tranzactiile efectuate de la ultima inchidere zilnica până în momentul stergerii memoriei operative; c) emiterea bonului fiscal fără ca acesta sa conţină toate datele prevăzute la art. 4 alin. (1); d) nepredarea bonului fiscal clientului de către operatorul aparatului de marcat electronic fiscal; e) neindeplinirea de către utilizatorii aparatelor de marcat electronice fiscale a obligaţiei de a afisa anunturile de atenţionare prevăzute la art. 9 alin. (2);e^1) neindeplinirea de către utilizatorii aparatelor de marcat electronice fiscale a obligaţiei de a preda raportul memoriei fiscale, conform dispoziţiilor art. 4 alin. (8); f) nerespectarea de către utilizatori a obligaţiei de a anunta unitatea de service desemnata de distribuitorul autorizat ori, după caz, distribuitorul sau reprezentantul acestuia în momentul constatarii defectării aparatelor de marcat electronice fiscale; g) incalcarea de către agentii economici care utilizeaza aparate de marcat electronice fiscale a dispoziţiilor art. 4 alin. (6), precum şi incalcarea de către furnizorii consumabilelor destinate aparatelor de marcat electronice fiscale a dispoziţiilor art. 4 alin. (6^2 );g^1) incalcarea de către distribuitorii autorizati şi de către unitatile acreditate de acestia a dispoziţiilor art. 4 alin. (6^1 ); h) nerespectarea obligaţiilor ce revin distribuitorilor autorizati, prin unitatile de service acreditate, de a instala aparatul de marcat electronic fiscal nou şi de a inlocui memoria fiscala defecta ori a carei capacitate de stocare a fost epuizata, în termenul prevăzut la art. 5 alin. (5); i) nerespectarea de către distribuitorii autorizati care inceteaza activitatea de comercializare a aparatelor de marcat electronice fiscale, precum şi de cei cărora li s-a retras avizul de distribuţie şi utilizare a aparatelor de marcat electronice fiscale a obligaţiilor ce le revin potrivit prezentei ordonante de urgenta, pentru aparatele livrate; j) nerespectarea obligaţiei de a pastra şi arhiva rola jurnal, raportul fiscal de inchidere zilnica şi registrul special, prevăzut la art. 1 alin. (5); k) nerespectarea obligaţiei de a pastra, de a completa şi de a actualiza cartea de interventii prevăzută la art. 5 alin. (3), precum şi nerespectarea prevederilor art. 1 alin. (5); l) nerespectarea obligaţiei de a preda spre pastrare şi arhivare memoria fiscala, conform prevederilor art. 4 alin. (5); m) comercializarea de aparate de marcat electronice fiscale care nu sunt sigilate potrivit dispoziţiilor art. 3 alin. (5), nerespectarea prevederilor art. 8 alin. (2), precum şi nerespectarea prevederilor normelor prevăzute la art. 15.-------------Litera b) a art. 10 a fost modificata de LEGEA nr. 116 din 19 aprilie 2004 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 353 din 22 aprilie 2004.Litera e^1) a art. 10 a fost introdusa de LEGEA nr. 116 din 19 aprilie 2004 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 353 din 22 aprilie 2004.Litera g) a art. 10 a fost modificata de LEGEA nr. 116 din 19 aprilie 2004 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 353 din 22 aprilie 2004.Litera g^1) a art. 10 a fost introdusa de LEGEA nr. 116 din 19 aprilie 2004 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 353 din 22 aprilie 2004.Litera g) a art. 10 a fost modificata de ORDONANTA nr. 94 din 26 august 2004 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 803 din 31 august 2004.Litera g^1) a art. 10 a fost modificata de ORDONANTA nr. 94 din 26 august 2004 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 803 din 31 august 2004.Litera h) a art. 10 a fost modificata de ORDONANTA nr. 94 din 26 august 2004 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 803 din 31 august 2004.  +  Articolul 11 (1) Amenzile pentru contraventiile prevăzute la art. 10 se aplică agentilor economici, cu excepţia celor prevăzute la lit. d), astfel: a) faptele prevăzute la art. 10 lit. c), e), e^1), f) şi m) se sancţionează cu amendă de la 20 milioane lei la 40 milioane lei; b) faptele prevăzute la art. 10 lit. a), b), h), g^1 ), j) şi k) se sancţionează cu amendă de la 80 milioane lei la 400 milioane lei; c) faptele prevăzute la art. 10 lit. g), i) şi l) se sancţionează cu amendă de la 400 milioane lei la 1 miliard lei; (2) Contraventiile prevăzute la art. 10 lit. d), aplicabile persoanelor fizice, se sancţionează cu amendă de la 8 milioane lei la 40 milioane lei. (3) Sumele gasite la punctele de vanzare a bunurilor sau de prestare a serviciilor aparţinând agentilor economici prevăzuţi la art. 1 alin. (1), care nu pot fi justificate prin datele inscrise în documentele emise cu aparate de marcat electronice fiscale, în registrul special, mentionat la art. 1 alin. (5), ori prin facturi fiscale, după caz, sunt considerate fără provenienţă şi se confisca, facandu-se venit la bugetul de stat. De asemenea, se confisca sumele încasate din livrarea de bunuri ori prestarea de servicii după suspendarea activităţii agentilor economici, potrivit art. 14.--------------Alin. (1) şi (2) ale art. 11 au fost modificate de LEGEA nr. 116 din 19 aprilie 2004 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 353 din 22 aprilie 2004.Litera b) a alin. (1) al art. 11 a fost modificata de ORDONANTA nr. 94 din 26 august 2004 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 803 din 31 august 2004.Litera c) a alin. (1) al art. 11 a fost modificata de ORDONANTA nr. 94 din 26 august 2004 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 803 din 31 august 2004.  +  Articolul 12 (1) Constatarea contraventiilor, precum şi aplicarea sanctiunilor se fac de către organele de specialitate din Ministerul Finanţelor Publice şi din unitatile sale teritoriale, precum şi de către comisarii Gărzii Financiare. (2) Contestarea actelor de control intocmite de organele prevăzute la alin. (1) şi solutionarea contestatiilor, cu excepţia celor formulate împotriva deciziei de retragere a avizului de distribuţie şi utilizare a aparatelor de marcat electronice fiscale, se efectueaza potrivit legislaţiei privind regimul juridic al contraventiilor. (3) Prevederile prezentei ordonante de urgenta se completeaza cu dispozitiile Ordonantei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor.*)-------------Alin. (1) şi (2) ale art. 12 au fost modificate de LEGEA nr. 116 din 19 aprilie 2004 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 353 din 22 aprilie 2004.*) Ordonanţa Guvernului nr. 2/2001 a fost publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 410 din 25 iulie 2001 şi a fost aprobata şi modificata prin Legea nr. 180/2002, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 268 din 22 aprilie 2002.  +  Articolul 13 (1) În cazul repetarii faptei prevăzute la art. 10 lit. h), o dată cu aplicarea amenzii contraventionale organele de control vor propune comisiei prevăzute la art. 5 alin. (1) şi retragerea avizului eliberat distribuitorului pentru distributia şi comercializarea aparatelor de marcat electronice fiscale. (2) Incalcarea dispoziţiilor art. 10 lit. a), referitoare la comercializarea aparatelor de marcat electronice fiscale neavizate de comisia prevăzută la art. 5 alin. (1), atrage şi confiscarea incasarilor obtinute de agentul economic din aceasta activitate, sumele facandu-se venit la bugetul de stat.--------------Alin. (2) al art. 13 a fost modificat de LEGEA nr. 116 din 19 aprilie 2004 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 353 din 22 aprilie 2004.  +  Articolul 14 (1) Neindeplinirea obligaţiei agentilor economici prevăzuţi la art. 1 de a se dota cu aparate de marcat electronice fiscale la termenele prevăzute la art. 6 atrage şi suspendarea activităţii unităţii până la momentul inlaturarii cauzelor care au generat aceasta. (2) Nerespectarea de către agentii economici a prevederilor art. 10 lit. b), referitoare la neutilizarea aparatelor de marcat electronice fiscale, neemiterea bonurilor fiscale pentru toate bunurile livrate sau serviciile prestate, emiterea de bonuri cu o valoare inferioara celei reale şi nereintroducerea datelor inscrise pe rola jurnal privind tranzactiile efectuate de la ultima inchidere zilnica până în momentul stergerii memoriei operative, atrage şi suspendarea activităţii unităţii pe o perioadă de 3 luni.--------------Art. 14 a fost modificat de LEGEA nr. 116 din 19 aprilie 2004 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 353 din 22 aprilie 2004.  +  Articolul 15În termen de 60 de zile de la data publicarii prezentei ordonante de urgenta în Monitorul Oficial al României, Partea I, Ministerul Finanţelor Publice va elabora norme metodologice de aplicare care se vor aproba prin hotărâre a Guvernului.--------------NOTĂ:Art. XII din ORDONANTA nr. 94 din 26 august 2004 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 803 din 31 august 2004 prevede:"Prezenta secţiune intră în vigoare la data de 1 ianuarie 2005, cu excepţia prevederilor art. X pct. 2 referitoare la art. 2 lit. t), care intră în vigoare la data intrarii în vigoare a prezentei ordonante."--------