LEGE nr. 143 din 27 iulie 1999 (*actualizata*)privind ajutorul de stat(actualizata până la data de 31 august 2004*)
EMITENT
  • PARLAMENTUL
  • ---------------*) Textul initial a fost publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 370 din 3 august 1999. Aceasta este forma actualizata de S.C. "Centrul Teritorial de Calcul Electronic" S.A. Piatra Neamt până la data de 31 august 2004, cu modificările şi completările aduse de: ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 97 din 16 august 2002; ORDINUL nr. 251 din 23 decembrie 2002; LEGEA nr. 603 din 22 decembrie 2003; ORDINUL nr. 51 din 12 martie 2004; ORDONANTA nr. 94 din 26 august 2004.Parlamentul României adopta prezenta lege.  +  Capitolul 1 Dispozitii generaleScopul legii  +  Articolul 1Prezenta lege are ca scop reglementarea modalitatilor de autorizare, acordare, control, inventariere, monitorizare şi raportare a ajutorului de stat, în vederea crearii şi mentinerii unui mediu concurential normal.Definirea, formele şi modalitatile de acordare a ajutorului de stat  +  Articolul 2 (1) În sensul prezentei legi, ajutorul de stat este orice măsură de sprijin acordată de către stat sau de către unitatile administrativ-teritoriale, din resurse de stat sau resurse ale unităţilor administrativ-teritoriale ori de alte organisme care administreaza surse ale statului sau ale colectivitatilor locale, indiferent de forma, care distorsioneaza sau ameninta sa distorsioneze concurenta prin favorizarea anumitor întreprinderi, a productiei anumitor bunuri, a prestarii anumitor servicii sau care afectează comertul dintre România şi statele membre ale Uniunii Europene, fiind considerat incompatibil cu un mediu concurential normal. (2) Sunt compatibile cu mediul concurential normal şi se notifica Consiliului Concurentei: a) ajutoarele de stat având caracter social, acordate consumatorilor individuali, cu condiţia ca acestea să fie date fără discriminare în ceea ce priveste originea produselor sau serviciilor implicate; b) ajutoarele de stat pentru înlăturarea efectelor cauzate de dezastre naturale sau de evenimente excepţionale. (3) Pot fi considerate compatibile numai ajutoarele de stat prevăzute la art. 14 care indeplinesc condiţiile pentru a fi autorizate, prevăzute în regulamentele şi instrucţiunile Consiliului Concurentei. (4) Ajutorul de stat se concretizeaza fie într-un transfer de fonduri publice către o intreprindere, fie în renuntarea la unele venituri viitoare - certe sau posibile - şi care asigura unei întreprinderi un beneficiu de natura economica sau financiară, pe care nu l-ar fi obţinut în absenta acestor măsuri. Beneficiile rezultate vor fi considerate ajutor de stat dacă ele conferă un avantaj anumitor regiuni, anumitor întreprinderi sau productiei anumitor bunuri ori prestarii anumitor servicii. (5) Ajutorul de stat poate lua forma unei scheme de ajutor de stat sau a unui ajutor individual. (6) Schema de ajutor de stat este un sistem pe baza caruia pot fi acordate alocari specifice individuale întreprinderilor definite în mod general şi abstract sau orice sistem pe baza caruia ajutorul, care nu este legat de un anume proiect, poate fi acordat uneia sau mai multor întreprinderi pentru o perioadă de timp nedeterminata sau într-un cuantum nedeterminat. (7) Ajutorul de stat individual este orice formă de ajutor de stat care nu este acordat pe baza unei scheme de ajutor. (8) Modalitatile de acordare a ajutorului de stat fără a se limita la acestea, pot fi: subventii; anularea de datorii sau preluarea pierderilor; exceptari, reduceri sau amanari de la plata taxelor şi impozitelor; renuntarea la obtinerea unor venituri normale de pe urma fondurilor publice, inclusiv acordarea unor împrumuturi cu dobanzi preferenţiale; garantii acordate de stat, de alte autorităţi publice centrale sau locale ori de alte organisme care administreaza surse ale statului sau ale colectivitatilor locale, în condiţii preferenţiale; participari cu capital ale statului, ale autorităţilor publice centrale sau locale ori ale altor organisme care administreaza surse ale statului sau ale colectivitatilor locale, dacă rata profitului acestor investitii este mai mica decat cea normala, anticipata de către un investitor privat prudent; reduceri de pret la bunurile furnizate şi la serviciile prestate de către autorităţi publice centrale sau locale ori de către alte organisme care administreaza surse ale statului sau ale colectivitatilor locale, inclusiv vanzarea unor terenuri aparţinând domeniului privat al statului sau autorităţilor publice locale sub preţul pieţei.--------------Art. 2 a fost modificat de LEGEA nr. 603 din 22 decembrie 2003 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 930 din 23 decembrie 2003.Alin. (1) al art. 2 a fost modificat de ORDONANTA nr. 94 din 26 august 2004 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 803 din 31 august 2004.Alin. (2) al art. 2 a fost modificat de ORDONANTA nr. 94 din 26 august 2004 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 803 din 31 august 2004.Alin. (8) al art. 2 a fost modificat de ORDONANTA nr. 94 din 26 august 2004 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 803 din 31 august 2004.Definirea ajutorului existent  +  Articolul 3 (1) Ajutorul existent este un ajutor individual sau o schema de ajutor care indeplineste una dintre urmatoarele condiţii: a) exista înainte de intrarea în vigoare a prezentei legi; b) a fost autorizat de către Consiliul Concurentei; c) Consiliul Concurentei nu a luat, în termenul legal, una dintre deciziile prevăzute de prezenta lege; d) orice ajutor de stat pentru care a expirat termenul de prescriptie prevăzut la art. 19^2. (2) Alocarile specifice de ajutoare, acordate ca parte a unei scheme de ajutor existente, vor fi considerate ajutor existent, în afară de cazul în care Consiliul Concurentei a solicitat în mod expres, în decizia sa privind schema de ajutor, notificarea unor astfel de alocari specifice de ajutoare.-------------Litera d) a alin. (1) al art. 3 a fost introdusa de LEGEA nr. 603 din 22 decembrie 2003 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 930 din 23 decembrie 2003.Definirea ajutorului ilegal  +  Articolul 3^1În sensul prezentei legi, ajutorul ilegal este un ajutor de stat, altul decat unul existent sau exceptat de la obligaţia notificarii conform prezentei legi, acordat fără a fi fost autorizat de Consiliul Concurentei sau acordat după ce a fost notificat, dar înainte de emiterea unei decizii de către Consiliul Concurentei în termen legal.---------------Art. 3^1 a fost introdus de LEGEA nr. 603 din 22 decembrie 2003 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 930 din 23 decembrie 2003.Definirea ajutorului interzis  +  Articolul 3^2În sensul prezentei legi, ajutorul interzis este ajutorul de stat pentru care Consiliul Concurentei a emis o decizie de interzicere, dar a fost totusi acordat.---------------Art. 3^2 a fost introdus de LEGEA nr. 603 din 22 decembrie 2003 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 930 din 23 decembrie 2003.Persoanele interesate  +  Articolul 3^3Persoanele interesate sunt considerate initiatorul ajutorului de stat, furnizorul, beneficiarul ajutorului de stat şi orice altă persoană, intreprindere sau asociaţie de întreprinderi, incluzând asociaţiile comerciale şi asociaţiile profesionale, afectate prin acordarea unui ajutor de stat.---------------Art. 3^3 a fost introdus de LEGEA nr. 603 din 22 decembrie 2003 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 930 din 23 decembrie 2003.Definirea intreprinderii  +  Articolul 3^4În sensul prezentei legi, prin intreprindere se înţelege orice persoană fizica sau juridica, indiferent de forma de organizare, care desfăşoară activităţi în scop lucrativ, total sau parţial.--------------Art. 3^4 a fost introdus de LEGEA nr. 603 din 22 decembrie 2003 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 930 din 23 decembrie 2003.Definirea intreprinderii publice  +  Articolul 3^5În sensul prezentei legi, prin intreprindere publică se înţelege orice intreprindere asupra careia autorităţile publice pot exercita, direct sau indirect, o influenţa determinanta în virtutea dreptului lor de proprietate, a participării lor financiare sau a regulilor care guverneaza activitatea acesteia.--------------Art. 3^5 a fost introdus de LEGEA nr. 603 din 22 decembrie 2003 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 930 din 23 decembrie 2003.Definirea initiatorului ajutorului de stat  +  Articolul 3^6În sensul prezentei legi, initiatorul ajutorului de stat este acea autoritate abilitata sa initieze proiecte de acte normative sau administrative ce implica acordarea unor ajutoare de stat. În aceasta sfera se includ şi initiativele legislative conform prevederilor Constituţiei României.--------------Art. 3^6 a fost introdus de LEGEA nr. 603 din 22 decembrie 2003 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 930 din 23 decembrie 2003.Definirea intreprinderii publice care activeaza în sectorul industriei prelucratoare  +  Articolul 3^7În sensul prezentei legi, prin intreprindere publică ce activeaza în sectorul industriei prelucratoare se înţelege orice intreprindere publică al carei obiect principal de activitate, reprezentand cel puţin 50% din totalul cifrei de afaceri anuale, se desfăşoară în domeniul industriei prelucratoare. Activităţile care se includ în sectorul industriei prelucratoare sunt cele din Clasificarea activităţilor din economia naţionala (CAEN), secţiunea D - Produse ale industriei prelucratoare, subsectiunile DA până la DN inclusiv;--------------Art. 3^7 a fost introdus de LEGEA nr. 603 din 22 decembrie 2003 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 930 din 23 decembrie 2003.Definirea serviciului de interes economic general  +  Articolul 3^8În sensul prezentei legi, prin serviciu de interes economic general se înţelege acel serviciu prestat în condiţii de piaţa, pentru care exista obligaţii impuse de autorităţile publice privind accesul consumatorilor în mod nediscriminatoriu şi/sau alte obligaţii impuse;-------------Art. 3^8 a fost introdus de LEGEA nr. 603 din 22 decembrie 2003 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 930 din 23 decembrie 2003.Definirea drepturilor exclusive şi speciale  +  Articolul 3^9În sensul prezentei legi: a) drepturile exclusive se definesc ca fiind drepturile acordate de o autoritate publică unei singure întreprinderi, prin orice instrument legislativ, de reglementare sau administrativ, de a presta un serviciu sau de a desfăşura o activitate în cadrul unei zone geografice date; b) drepturile speciale se definesc ca fiind drepturile care sunt acordate de o autoritate publică unui numar limitat de întreprinderi, prin orice instrument legislativ, de reglementare sau administrativ care, în cadrul unei zone geografice date:- limiteaza la doua sau mai multe numărul întreprinderilor care sunt autorizate sa presteze un serviciu sau sa desfasoare o activitate;- desemneaza cateva întreprinderi concurente, autorizate pentru prestarea unui serviciu sau desfăşurarea unei activităţi;- conferă avantaje uneia sau mai multor întreprinderi, care afectează substantial capacitatea oricarei alte întreprinderi de a presta acelasi serviciu sau de a desfăşura aceeasi activitate în aceeasi zona geografica, în condiţii substantial echivalente.-------------Art. 3^9 a fost introdus de LEGEA nr. 603 din 22 decembrie 2003 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 930 din 23 decembrie 2003.Măsuri şi ajutoare de stat care nu intra sub incidenţa legii  +  Articolul 4Acordarea ajutoarelor de stat pentru agricultura şi piscicultura se realizează conform reglementarilor specifice.-------------Art. 4 a fost modificat de LEGEA nr. 603 din 22 decembrie 2003 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 930 din 23 decembrie 2003.  +  Capitolul 2 Reguli proceduraleAutorizarea ajutorului de stat  +  Articolul 5 (1) Orice ajutor de stat, sub orice formă şi indiferent de beneficiar, trebuie autorizat de Consiliul Concurentei din punct de vedere al efectelor asupra concurentei, cu excepţia cazurilor când prezenta lege prevede altfel. (2) Ajutoarele de stat sub forma de schema sau ajutoare individuale, prevăzute în proiecte de acte normative sau în proiecte de acte administrative - legi, ordonante, ordonante de urgenta, hotărâri ale Guvernului etc. - se notifica Consiliului Concurentei şi se acordă numai după autorizarea lor de către acesta.-------------Alin. (2) al art. 5 a fost introdus de LEGEA nr. 603 din 22 decembrie 2003 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 930 din 23 decembrie 2003.Notificarea ajutorului de stat  +  Articolul 6 (1) Orice intentie de a acorda un ajutor de stat nou sau de a modifica un ajutor de stat existent se notifica de către furnizorul şi initiatorul ajutorului de stat Consiliului Concurentei, cu excepţia cazului în care este altfel prevăzut în prezenta lege sau în reglementarile emise în aplicarea acesteia. (2) Notificarea unui ajutor de stat trebuie să cuprindă informaţiile exacte şi complete, cerute de Consiliul Concurentei pentru a evalua compatibilitatea ajutorului de stat cu prezenta lege şi cu reglementarile emise în aplicarea acesteia. (3) Notificarea va deveni efectiva la data când informaţiile cuprinse în notificare sunt exacte şi complete. (4) În cazul în care Consiliul Concurentei constata ca informaţiile cuprinse în notificare sunt inexacte sau incomplete, va cere corectarea sau completarea acestora în termen de 20 de zile de la primirea notificarii.---------------Alin. (6), (7) şi (8) ale art. 6 au fost introduse de ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 97 din 16 august 2002*) publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 631 din 26 august 2002.*) ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 97 din 16 august 2002 a fost abrogata de LEGEA nr. 603 din 22 decembrie 2003 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 930 din 23 decembrie 2003.Art. 6 a fost modificat de LEGEA nr. 603 din 22 decembrie 2003 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 930 din 23 decembrie 2003.Clauza suspensiva  +  Articolul 7Un ajutor de stat nou nu poate fi acordat, iar modificările la un ajutor de stat existent nu pot fi puse în aplicare până când Consiliul Concurentei nu ia o decizie de autorizare sau până când ajutorul nu este considerat ca fiind autorizat.Examinarea notificarii şi iniţierea procedurilor  +  Articolul 8 (1) Consiliul Concurentei va examina notificarea de îndată ce o primeste. (2) În cazul în care Consiliul Concurentei constata ca măsura notificata nu constituie ajutor de stat, va emite o decizie în acest sens. (3) În cazul în care Consiliul Concurentei constata ca măsura notificata nu prezinta indoieli privind compatibilitatea sa cu prezenta lege, va emite o decizie de autorizare. (4) În cazul în care Consiliul Concurentei constata ca măsura notificata prezinta indoieli cu privire la compatibilitatea sa cu prezenta lege, va decide deschiderea unei investigatii.Termenele stabilite pentru iniţierea procedurilor şi pentru decizii  +  Articolul 9 (1) Consiliul Concurentei ia una dintre deciziile menţionate la art. 8 alin. (2)-(4), în termen de 60 de zile de la data la care notificarea a devenit efectiva, initiatorul/furnizorul fiind informat asupra acestei date. (2) În cazul în care Consiliul Concurentei decide sa deschidă o investigatie, va trebui sa ia decizia finala în termen de cel mult patru luni de la data deschiderii investigatiei. (3) În cazul în care Consiliul Concurentei nu ia deciziile menţionate în termenele stabilite, ajutorul poate fi acordat în mod legal după instiintarea prealabila a Consiliului Concurentei şi va deveni un ajutor existent. (4) Termenele stabilite nu se aplică, dacă ajutorul de stat nu este notificat sau notificarea nu este efectiva.-------------Alin. (1) al art. 9 a fost modificat de LEGEA nr. 603 din 22 decembrie 2003 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 930 din 23 decembrie 2003.Revocarea unei decizii  +  Articolul 10Consiliul Concurentei poate revoca o decizie luata anterior, după prezentarea argumentelor de către furnizorul şi initiatorul ajutorului de stat, când decizia s-a bazat pe informaţii incorecte primite pe parcursul procedurii şi care au fost determinante în luarea acesteia.-------------Art. 10 a fost modificat de LEGEA nr. 603 din 22 decembrie 2003 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 930 din 23 decembrie 2003.Puteri de investigatie  +  Articolul 11În aplicarea prezentei legi, Consiliul Concurentei are puterile de investigare prevăzute de Legea concurentei nr. 21/1996, cu modificările ulterioare.-------------Art. 11 a fost modificat de LEGEA nr. 603 din 22 decembrie 2003 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 930 din 23 decembrie 2003.  +  Capitolul 3 Deciziile Consiliului ConcurenteiDecizii privind un ajutor de stat nou sau modificarea unuia existent  +  Articolul 12 (1) În cazul unui ajutor de stat nou sau al modificarii unuia existent, Consiliul Concurentei analizeaza măsura notificata în conformitate cu dispozitiile prezentei legi şi ale reglementarilor emise în aplicarea acesteia. În cazul ajutoarelor de stat prevăzute la art. 2 alin. (2) lit. a), Consiliul Concurentei analizeaza dacă acestea sunt acordate consumatorilor individuali fără discriminare în ceea ce priveste originea produselor sau serviciilor implicate, iar în cazul celor prevăzute la art. 2 alin. (2) lit. b), dacă aceste ajutoare de stat conduc la înlăturarea efectelor cauzate de dezastre naturale sau de evenimente excepţionale. (2) După o astfel de analiza, Consiliul Concurentei poate decide: a) ca măsura notificata nu constituie ajutor de stat; b) sa autorizeze ajutorul de stat; c) sa autorizeze ajutorul de stat, impunand prin decizia sa condiţii sau obligaţii menite să asigure ca aceasta nu denatureaza semnificativ mediul concurential normal şi nu afectează aplicarea corespunzătoare a acordurilor internationale la care România este parte; d) sa interzica acordarea ajutorului de stat, în cazul în care acesta denatureaza semnificativ mediul concurential normal şi afectează aplicarea corespunzătoare a acordurilor internationale la care România este parte. (3) Atunci când Consiliul Concurentei ia o decizie de interzicere a unui ajutor de stat, acesta, în cazul în care a fost acordat, trebuie să fie anulat şi recuperat de către furnizorul ajutorului sau rambursat de către beneficiar.-------------Alin. (1) al art. 12 a fost modificat de LEGEA nr. 603 din 22 decembrie 2003 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 930 din 23 decembrie 2003.Alin. (1) al art. 12 a fost modificat de ORDONANTA nr. 94 din 26 august 2004 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 803 din 31 august 2004.Decizii privind un ajutor existent  +  Articolul 13 (1) Dacă în urma activităţii de supraveghere a ajutoarelor de stat existente, prevăzută la art. 26, se constată că un ajutor existent denatureaza semnificativ mediul concurential normal sau afectează comertul dintre România şi statele membre ale Uniunii Europene, Consiliul Concurentei solicita furnizorului de ajutor de stat sa ia măsuri corespunzătoare pentru eliminarea incompatibilitatii acestuia. Solicitarea Consiliului Concurentei poate să includa o recomandare de anulare sau de modificare a ajutorului existent. (2) Dacă masurile nu sunt luate de către furnizorul de ajutor, în perioada de timp indicată în solicitare, Consiliul Concurentei poate decide oprirea acordarii ajutorului de stat existent sau poate impune condiţii şi obligaţii menite să asigure compatibilitatea ajutorului de stat cu dispozitiile prezentei legi. Decizia nu va avea efect retroactiv şi trebuie să permită furnizorului de ajutor o perioadă rezonabila de timp pentru a se supune acesteia. (3) Procedura prevăzută la alin. (1) şi (2) se aplică şi în cazul în care beneficiarul nu respecta decizia de autorizare a Consiliului Concurentei.-------------Art. 13 a fost modificat de LEGEA nr. 603 din 22 decembrie 2003 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 930 din 23 decembrie 2003.Ajutorul care poate fi autorizat sau interzis  +  Articolul 14 (1) Consiliul Concurentei poate autoriza măsuri ce constituie ajutor de stat, conform regulamentelor sau instructiunilor specifice, cum sunt: a) ajutor pentru cercetare şi dezvoltare; b) ajutor pentru întreprinderi mici şi mijlocii; c) ajutor pentru protectia mediului înconjurător; d) ajutor pentru instruirea angajatilor şi pentru crearea de noi locuri de muncă; e) ajutor pentru salvarea şi restructurarea firmelor în dificultate; ajutorul pentru menţinerea locurilor de muncă poate fi considerat ajutor de restructurare; f) ajutor pentru dezvoltare regionala; g) ajutor general pentru promovarea exporturilor, prin acţiuni ca: saptamani naţionale, targuri internationale, magazine de prezentare şi altele asemenea, cu condiţia ca de acestea să poată beneficia toate intreprinderile interesate; h) ajutor pentru promovarea culturii şi conservarea patrimoniului cultural; i) ajutor pentru proiecte mari de investitii; j) orice alt ajutor în condiţiile regulamentelor şi instructiunilor privind ajutorul de stat ce vor fi emise, cu respectarea legislaţiei în vigoare, de către Consiliul Concurentei. (2) În evaluarea efectelor unui ajutor de stat, Consiliul Concurentei trebuie să ia în considerare efectele cumulate ale tuturor tipurilor de ajutor acordate aceluiasi beneficiar. (3) Sunt interzise masurile ce constituie ajutor de stat, cum sunt: a) ajutor pentru export sau orice ajutor care este condiţionat, de drept sau de fapt, de performanţă la export, în măsura în care un astfel de ajutor poate să afecteze aplicarea corespunzătoare a acordurilor internationale la care România este parte; b) ajutor pentru compensarea pierderilor rezultate din activitatea întreprinderilor, direct sau prin scutirea de la plata obligaţiilor datorate statului; c) masurile de ajutor care sunt astfel aplicate încât creeaza discriminari în favoarea produselor realizate la intern, faţă de bunurile similare produse în tari participante la acorduri internationale la care România este parte şi în care sunt prohibite astfel de discriminari.-------------Alin. (1) şi (3) ale art. 14 au fost modificate de LEGEA nr. 603 din 22 decembrie 2003 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 930 din 23 decembrie 2003.Participarea Oficiului Concurentei la deliberarileConsiliului Concurentei  +  Articolul 15Abrogat.-------------Art. 15 a fost abrogat de LEGEA nr. 603 din 22 decembrie 2003 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 930 din 23 decembrie 2003.  +  Capitolul 4 Recuperarea, rambursarea sau suspendarea ajutorului ilegal şi a ajutorului interzis-------------Titlul cap. 4 a fost modificat de LEGEA nr. 603 din 22 decembrie 2003 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 930 din 23 decembrie 2003.Definirea ajutorului ilegal  +  Articolul 16Abrogat.-------------Art. 16 a fost abrogat de LEGEA nr. 603 din 22 decembrie 2003 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 930 din 23 decembrie 2003.Recuperarea, rambursarea sau suspendarea ajutorului ilegal  +  Articolul 17 (1) Consiliul Concurentei va solicita curtii de apel în a carei circumscriptie teritoriala se afla sediul principal al furnizorului sau al beneficiarului de ajutor de stat anularea actului administrativ prin care s-a acordat ajutorul ilegal şi, pe cale de consecinţa, recuperarea, rambursarea sau suspendarea platii oricărui ajutor ilegal. (2) Curtea de apel poate dispune, prin ordonanţa preşedinţială, suspendarea acordarii ajutorului ilegal prevăzut de actul administrativ. Ordonanţa poate fi atacata cu recurs la Înaltă Curte de Casatie şi Justiţie. (3) În cazul în care Consiliul Concurentei constata ca un ajutor de stat a fost instituit printr-un act normativ cu putere de lege, cu incalcarea prevederilor art. 5 şi 6, sesizeaza autoritatea emitenta. (4) Consiliul Concurentei informeaza concomitent furnizorul şi beneficiarul de ajutor de stat cu privire la sesizarea transmisa autorităţii emitente. (5) În termen de 10 zile de la data primirii sesizarii prevăzute la alin. (3), autoritatea emitenta este obligata sa ia o decizie cu privire la suspendarea actului normativ prin care s-a acordat ajutorul de stat. (6) În termen de 30 de zile de la data primirii sesizarii prevăzute la alin. (3), furnizorul şi initiatorul sunt obligati sa notifice Consiliului Concurentei în conformitate cu prevederile art. 5 şi 6. Autoritatea emitenta, ţinând cont de decizia Consiliului Concurentei, va lua o decizie cu privire la modificarea actului normativ prin care s-a acordat ajutorul de stat, respectiv cu privire la recuperarea sau rambursarea ajutoarelor de stat deja acordate.-------------Art. 17 a fost modificat de LEGEA nr. 603 din 22 decembrie 2003 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 930 din 23 decembrie 2003.Alin. (1) al art. 17 a fost modificat de ORDONANTA nr. 94 din 26 august 2004 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 803 din 31 august 2004.Recuperarea sau rambursarea ajutorului de stat interzis  +  Articolul 18 (1) În cazul în care Consiliul Concurentei emite o decizie de interzicere, ajutorul de stat interzis nu poate face obiectul de reglementare al vreunui act administrativ. (2) Dacă, după emiterea unei decizii de interzicere, ajutorul de stat interzis este totusi acordat în temeiul unui act administrativ, Consiliul Concurentei va cere Curtii de apel în a carei circumscriptie teritoriala se afla sediul principal al furnizorului sau al beneficiarului de ajutor anularea actului administrativ prin care s-a acordat acesta şi, pe cale de consecinţa, sa dispună recuperarea ajutorului de către furnizor sau rambursarea acestuia de către beneficiar. (3) Consiliul Concurentei va solicita curtii de apel sa dispună recuperarea sau rambursarea ajutorului de stat prevăzut de un act administrativ şi în cazul în care nu au fost respectate condiţiile sau oblibaţiile prevăzute în decizia de autorizare. (4) Dacă, după emiterea unei decizii de interzicere, ajutorul de stat interzis este totusi acordat în temeiul unui act normativ cu putere de lege, Consiliul Concurentei va sesiza autoritatea emitenta, care, în termen de 30 zile, va lua o decizie cu privire la modificarea actului normativ prin care s-a acordat ajutorul de stat, respectiv cu privire la recuperarea sau rambursarea ajutoarelor de stat deja acordate, ţinând cont de decizia Consiliului Concurentei.-------------Art. 18 a fost modificat de LEGEA nr. 603 din 22 decembrie 2003 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 930 din 23 decembrie 2003.Alin. (3) al art. 18 a fost modificat de ORDONANTA nr. 94 din 26 august 2004 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 803 din 31 august 2004.Recuperarea dobanzii şi a prejudiciilor cauzate de un ajutor ilegal sau interzis  +  Articolul 19 (1) În cazul unui ajutor de stat ilegal sau interzis, Consiliul Concurentei va solicita, de asemenea, curtii de apel sa dispună recuperarea de către furnizorul ajutorului de stat sau rambursarea de către beneficiarul acestuia a dobanzii aferente sumei ajutorului de stat, la o rata propusa de către Consiliul Concurentei. O astfel de dobânda poate fi impusa: a) în cazul ajutorului interzis, de la data la care ajutorul a fost la dispoziţia beneficiarului şi până la recuperarea sa; b) în cazul ajutorului ilegal, neautorizat ulterior de către Consiliul Concurentei, de la data la care ajutorul a fost la dispoziţia beneficiarului şi până la recuperarea sa. (2) În afara prevederilor alin. (1), orice persoană interesata are dreptul sa pretindă despăgubiri pentru prejudiciul cauzat prin acordarea ajutorului de stat cu incalcarea obligaţiei de a nu se acordă un astfel de ajutor până la autorizarea sa de către Consiliul Concurentei.-------------Art. 19 a fost modificat de LEGEA nr. 603 din 22 decembrie 2003 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 930 din 23 decembrie 2003.Alin. (1) al art. 19 a fost modificat de ORDONANTA nr. 94 din 26 august 2004 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 803 din 31 august 2004.Procedura în faţa instanţei  +  Articolul 19^1Actiunile prevăzute în prezentul capitol sunt judecate conform procedurii de contencios administrativ.-------------Art. 19^1 a fost introdus de LEGEA nr. 603 din 22 decembrie 2003 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 930 din 23 decembrie 2003.Termenul de prescriptie  +  Articolul 19^2 (1) Dreptul Consiliului Concurentei de a solicita recuperarea ajutorului de stat este supus unui termen de prescriptie de 10 ani. (2) Termenul de prescriptie începe să curgă din ziua în care ajutorul ilegal/interzis este acordat beneficiarului sub forma de ajutor individual sau de alocare specifică în cadrul schemei de ajutor. (3) Orice măsură luata de Consiliul Concurentei în legătură cu un ajutor ilegal/interzis intrerupe termenul de prescriptie. Fiecare intrerupere duce la curgerea unui nou termen. Termenul de prescriptie este suspendat atâta timp cat cazul se afla pe rol la Curtea de apel sau la Înaltă Curte de Casatie şi Justiţie, după caz.-------------Art. 19^2 a fost introdus de LEGEA nr. 603 din 22 decembrie 2003 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 930 din 23 decembrie 2003.  +  Capitolul 5 Categorii exceptatePragul minim  +  Articolul 20Ajutorul acordat unei întreprinderi, într-o perioadă de până la 3 ani, în valoare totala de 4 miliarde lei, este considerat a fi autorizat şi nu cade sub incidenţa obligaţiei de notificare, în condiţiile stabilite prin regulamentul Consiliului Concurentei.-------------Art. 20 a fost modificat de ORDINUL nr. 251 din 23 decembrie 2002 publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 49 din 29 ianuarie 2003.Art. 20 a fost modificat de LEGEA nr. 603 din 22 decembrie 2003 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 930 din 23 decembrie 2003.Art. 20 a fost modificat de ORDINUL nr. 51 din 12 martie 2004 publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 248 din 22 martie 2004.Exceptari pe categorii  +  Articolul 21Abrogat.-------------Art. 21 a fost modificat de LEGEA nr. 603 din 22 decembrie 2003 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 930 din 23 decembrie 2003.Art. 21 a fost abrogat de ORDONANTA nr. 94 din 26 august 2004 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 803 din 31 august 2004.Regulamente şi instrucţiuni în aplicarea legii  +  Articolul 22 (1) Consiliul Concurentei poate să adopte şi sa puna în aplicare, de asemenea, regulamente şi instrucţiuni, altele decat cele menţionate la art. 20 şi 21, în vederea definirii criteriilor esentiale care trebuie indeplinite pentru autorizarea ajutorului de stat, în special cele referitoare la anumite sectoare ale economiei sau la obiective specifice ale ajutorului de stat. (2) Regulamentele, instrucţiunile şi modificările acestora necesita avizul conform al Consiliului Legislativ, pentru a putea fi adoptate în plenul Consiliului Concurentei şi vor fi publicate în Monitorul Oficial al României, Partea I, prin ordin al presedintelui Consiliului Concurentei. (3) Reglementarile Consiliului Concurentei elaborate în aplicarea prezentei legi pot fi atacate în contencios administrativ la Curtea de apel în a carei raza teritoriala persoana interesata îşi are sediul sau domiciliul.-------------Art. 22 a fost modificat de LEGEA nr. 603 din 22 decembrie 2003 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 930 din 23 decembrie 2003.  +  Capitolul 6 Inventarierea, monitorizarea şi raportarea ajutoarelor de stat Inventarul ajutoarelor de stat acordate în anii precedentiInventarul ajutoarelor de stat  +  Articolul 23Consiliul Concurentei întocmeşte inventarul ajutoarelor de stat, care va cuprinde toate schemele de ajutor de stat şi ajutoarele individuale existente.-------------Art. 23 a fost modificat de LEGEA nr. 603 din 22 decembrie 2003 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 930 din 23 decembrie 2003.Actualizarea anuală a inventarului ajutoarelor de stat  +  Articolul 24 (1) Inventarul ajutoarelor de stat se actualizeaza anual de către Consiliul Concurentei, ţinându-se seama de urmatoarele elemente: a) noile scheme de ajutor şi noile ajutoare individuale autorizate de Consiliul Concurentei în cursul anului de raportare; b) noile scheme de ajutor şi noile ajutoare individuale exceptate de la obligaţia notificarii către Consiliul Concurentei. (2) Pentru realizarea şi actualizarea inventarului, furnizorii de ajutoare de stat, precum şi orice alte organisme care administreaza surse ale statului sau ale colectivitatilor locale sunt obligati sa transmita Consiliului Concurentei informaţii referitoare la: a) natura ajutorului acordat; b) condiţii impuse la acordarea ajutoarelor, după caz; c) originea ajutorului; d) cuantumul ajutorului de stat acordat defalcat pe fiecare beneficiar; e) durata acordarii ajutorului de stat. (3) Consiliul Concurentei supraveghează relatiile financiare dintre autorităţi publice şi întreprinderi publice, precum şi asigurarea transparentei în cadrul întreprinderilor cu drepturi speciale sau exclusive ori cărora le-a fost incredintata prestarea unor servicii de interes economic general. (4) Furnizorii de ajutor de stat, orice alte organisme care administreaza surse ale statului sau ale colectivitatilor locale, precum şi beneficiarii de ajutor de stat vor tine o evidenta specifică privind ajutoarele de stat acordate/primite.------------Art. 24 a fost modificat de LEGEA nr. 603 din 22 decembrie 2003 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 930 din 23 decembrie 2003.Obligaţia autorităţilor publice  +  Articolul 24^1Autorităţile publice au obligaţia sa furnizeze, la solicitarea Consiliului Concurentei, informaţii în legătură cu relatiile financiare existente între ele şi intreprinderile publice.------------Art. 24^1 a fost introdus de LEGEA nr. 603 din 22 decembrie 2003 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 930 din 23 decembrie 2003.Obligaţiile întreprinderilor publice  +  Articolul 24^2Intreprinderile publice au urmatoarele obligaţii: a) sa pastreze timp de 5 ani informaţiile referitoare la relatiile financiare care au loc între ele şi autorităţile publice; b) sa furnizeze, la solicitarea Consiliului Concurentei, informaţii în legătură cu relatiile financiare existente între ele şi autorităţile publice; c) sa comunice Consiliului Concurentei, în termen de 60 de zile de la incheierea exercitiului financiar, indeplinirea condiţiilor de încadrare ca intreprindere publică, stabilite prin regulament al Consiliului Concurentei.------------Art. 24^2 a fost introdus de LEGEA nr. 603 din 22 decembrie 2003 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 930 din 23 decembrie 2003.Obligaţiile întreprinderilor care beneficiaza de drepturi speciale sau exclusive ori care presteaza servicii economice de interes general  +  Articolul 24^3Intreprinderile care beneficiaza de drepturi speciale sau exclusive sau care presteaza servicii economice de interes general au urmatoarele obligaţii: a) sa furnizeze, la solicitarea Consiliului Concurentei, informaţii privind costurile şi veniturile aferente diferitelor activităţi, detalii complete asupra metodelor prin care costurile şi veniturile sunt alocate diferitelor activităţi; b) sa pastreze timp de 5 ani informaţiile referitoare la relatiile financiare care au loc între ele şi autorităţile publice; c) sa comunice Consiliului Concurentei, în termen de 60 de zile de la incheierea exercitiului financiar, indeplinirea condiţiilor de încadrare stabilite prin regulament al Consiliului Concurentei.------------Art. 24^3 a fost introdus de LEGEA nr. 603 din 22 decembrie 2003 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 930 din 23 decembrie 2003.Obligaţiile întreprinderilor publice care acţionează în sectorul industriei prelucratoare  +  Articolul 24^4Intreprinderile publice care acţionează în sectorul industriei prelucratoare au urmatoarele obligaţii: a) sa pastreze timp de 5 ani informaţiile referitoare la relatiile financiare care au loc între ele şi autorităţile publice; b) sa furnizeze, la solicitarea Consiliului Concurentei, informaţii în legătură cu relatiile financiare existente între ele şi autorităţile publice; c) sa comunice Consiliului Concurentei, în termen de 60 de zile de la incheierea exercitiului financiar, indeplinirea condiţiilor de încadrare stabilite prin regulament al Consiliului Concurentei; d) sa transmita, la solicitarea Consiliului Concurentei, un raport care să cuprindă:- situaţiile financiare anuale;- hotărârile şi procesele-verbale ale adunarilor generale ale acţionarilor şi ale sedintelor consiliului de administratie;- informaţii referitoare la aportul de capital social în acţiuni şi modalitatea de realizare;- informaţii referitoare la destinaţia dividendelor platite şi a profiturilor nedistribuite;- informaţii legate de primirea de alocatii sau subventii nerambursabile şi condiţiile în care au fost primite şi utilizate;- informaţii legate de contractarea unor împrumuturi, cu precizarea condiţiilor de acordare, a ratei dobanzii şi a garantiilor;- informaţii legate de garantiile acordate de autorităţile publice pentru împrumuturi;- informaţii legate de apartenenta la un grup de întreprinderi;- informaţii privind renuntarea de către stat la sumele care-i sunt datorate;- informaţii privind sumele primite din donatii şi sponsorizari, precum şi modul lor de folosire.------------Art. 24^4 a fost introdus de LEGEA nr. 603 din 22 decembrie 2003 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 930 din 23 decembrie 2003.Acordarea de asistenţa de specialitate la elaborarea noilor scheme de ajutor de stat  +  Articolul 25 (1) Autorităţile furnizoare de ajutor de stat îşi vor constitui compartimente specializate în domeniul ajutorului de stat, cu atribuţii în aplicarea prezentei legi şi a reglementarilor emise în aplicarea acesteia. (2) În cazul elaborarii unei noi scheme de ajutor de stat, precum şi al prelungirii sau modificarii unei scheme existente, autorităţile implicate pot solicita asistenţa tehnica de specialitate Consiliului Concurentei.------------Art. 25 a fost modificat de LEGEA nr. 603 din 22 decembrie 2003 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 930 din 23 decembrie 2003.Monitorizarea ajutoarelor existente  +  Articolul 26 (1) În sensul prezentei legi, prin monitorizare se înţelege activitatea de supraveghere şi control al ajutoarelor de stat existente în derulare, în vederea verificării respectarii prevederilor actului normativ sau administrativ care le instituie şi a deciziilor de autorizare emise de către Consiliul Concurentei. (2) În aplicarea regulamentelor, instructiunilor şi deciziilor emise de către Consiliul Concurentei conform prezentei legi, actiunile de monitorizare se finalizează prin intocmirea unui raport de monitorizare. (3) Obligaţia de monitorizare a ajutoarelor de stat revine Consiliului Concurentei. (4) În vederea realizării monitorizarii ajutoarelor de stat, Consiliul Concurentei are urmatoarele atribuţii: a) supraveghează respectarea de către furnizorii şi beneficiarii de ajutor de stat a prevederilor actelor normative sau administrative prin care se instituie ajutoare de stat; b) urmareste aplicarea efectiva a deciziilor de autorizare emise; c) verifica respectarea de către furnizorii şi beneficiarii de ajutor de stat a regulilor privind cumulul de ajutoare; d) verifica dacă ajutoarele de stat acordate se încadrează în pragurile de intensitate maxima admisibila prevăzute de legislatia în domeniu.-------------Art. 26 a fost modificat de LEGEA nr. 603 din 22 decembrie 2003 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 930 din 23 decembrie 2003.Alin. (2) al art. 26 a fost modificat de ORDONANTA nr. 94 din 26 august 2004 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 803 din 31 august 2004.Procedurile privind raportarea, inventarierea şi monitorizarea ajutoarelor de stat  +  Articolul 26^1Procedurile privind raportarea, inventarierea şi monitorizarea ajutoarelor de stat, cele privind supravegherea relatiilor financiare prevăzute la art. 24 alin. (3) se stabilesc prin regulamente ale Consiliului Concurentei.-------------Art. 26^1 a fost introdus de LEGEA nr. 603 din 22 decembrie 2003 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 930 din 23 decembrie 2003.Puterile de investigatie ale personalului imputernicit al Consiliului Concurentei  +  Articolul 26^2 (1) În exercitarea atribuţiilor prevăzute de prezenta lege, personalul imputernicit al Consiliului Concurentei are urmatoarele puteri de investigare: a) să solicite furnizorilor de ajutor de stat, organismelor care administreaza surse ale statului sau ale colectivitatilor locale, precum şi beneficiarilor de ajutor de stat informaţiile şi documentele care-i sunt necesare, mentionand baza legala şi scopul solicitarii şi poate stabili termene până la care aceste informaţii şi documente să-i fie furnizate; b) sa i se permita accesul, în prezenta reprezentantului legal al beneficiarului de ajutor de stat ori în prezenta altei persoane desemnate de acesta, în orice spatiu în care îşi desfăşoară activitatea beneficiarul ajutorului de stat; c) să solicite explicatii şi declaratii reprezentantilor furnizorilor de ajutor de stat, organismelor care administreaza surse ale statului sau ale colectivitatilor locale şi beneficiarilor ajutoarelor de stat, după caz; d) sa i se permita accesul în timpul controlului, la registre, documente, inscrisuri sau evidente contabile şi să obţină copii de pe acestea. (2) Furnizorii, organismele care administreaza surse ale statului sau ale colectivitatilor locale, precum şi beneficiarii de ajutor de stat, după caz, au obligaţia de a asigura exercitarea puterilor de investigare conferite de prezenta lege personalului imputernicit al Consiliului Concurentei. (3) Procedurile de investigare se stabilesc prin regulament al Consiliului Concurentei. (4) La solicitare, personalul imputernicit al Consiliului Concurentei beneficiaza de protecţie din partea organelor abilitate ale statului.-------------Art. 26^2 a fost introdus de LEGEA nr. 603 din 22 decembrie 2003 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 930 din 23 decembrie 2003.Sancţiuni şi contraventii  +  Articolul 26^3 (1) Constituie contraventii şi vor fi sanctionate cu amendă neindeplinirea obligaţiilor prevăzute de art. 24^2 , 24^3 şi 24^4 , precum şi urmatoarele fapte savarsite de beneficiarii de ajutor de stat: a) furnizarea de informaţii şi documente inexacte sau incomplete, precum şi nefurnizarea informaţiilor şi documentelor solicitate conform prevederilor prezentei legi; b) refuzul de a se supune controlului desfăşurat conform prevederilor prezentei legi; c) refuzul acordarii explicatiilor şi furnizarii declaratiilor solicitate conform prezentei legi; d) neindeplinirea obligaţiei de organizare a evidentei specifice privind ajutoarele de stat primite. (2) Cuantumurile amenzilor se stabilesc şi se actualizeaza prin hotărâre a Guvernului. (3) Contraventiilor prevăzute la alin. (1) li se aplică prevederile Ordonantei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor, aprobata cu modificari şi completari prin Legea nr. 180/2002, cu modificările şi completările ulterioare.-------------Art. 26^3 a fost introdus de LEGEA nr. 603 din 22 decembrie 2003 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 930 din 23 decembrie 2003.Alin. (1) al art. 26^3 a fost modificat de ORDONANTA nr. 94 din 26 august 2004 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 803 din 31 august 2004.Raportul anual  +  Articolul 27Consiliul Concurentei întocmeşte un raport anual privind ajutoarele de stat acordate în România, pe care îl inainteaza spre aprobare Guvernului. Raportul se transmite Comisiei Europene şi se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, în vederea asigurarii transparentei în acest domeniu.-------------Art. 27 a fost modificat de LEGEA nr. 603 din 22 decembrie 2003 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 930 din 23 decembrie 2003.  +  Capitolul 6 Dispozitii finalePlafoane  +  Articolul 28Plafoanele exprimate în procente sau în sume la valoarea absoluta, menţionate la art. 14 şi 20, pot fi actualizate prin ordine ale presedintelui Consiliului Concurentei.Publicarea deciziilor Consiliului Concurentei  +  Articolul 28^1Consiliul Concurentei asigura publicarea deciziilor luate în aplicarea prezentei legi prin orice mijloace de informare, ţinând seama de interesul părţilor şi cu asigurarea protectiei informaţiilor secrete de stat sau a informaţiilor secrete de serviciu.-------------Art. 28^1 a fost introdus de LEGEA nr. 603 din 22 decembrie 2003 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 930 din 23 decembrie 2003.Drepturile persoanelor interesate  +  Articolul 28^2 (1) Consiliul Concurentei publică, prin orice mijloace, informaţii cu privire la notificarile primite, precum şi ordinele privind deschiderea investigatiilor în conformitate cu art. 8 alin. (4). (2) Orice persoană interesata poate transmite punctul sau de vedere cu privire la măsura faţă de care s-a dispus deschiderea investigatiei în conformitate cu art. 8 alin. (4). (3) Orice persoană interesata poate informa Consiliul Concurentei cu privire la orice ajutor de stat presupus ilegal sau orice utilizare presupusa abuziva a ajutorului de stat. În cazul în care Consiliul Concurentei, pe baza informaţiilor de care dispune, considera că nu exista motive suficiente pentru a se pronunţă asupra cazului, informeaza persoanele interesate asupra acestui fapt. (4) La cerere, orice persoană interesata poate obtine o copie a oricarei decizii emise de Consiliul Concurentei.-------------Art. 28^2 a fost introdus de LEGEA nr. 603 din 22 decembrie 2003 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 930 din 23 decembrie 2003.Atacarea deciziilor Consiliului Concurentei  +  Articolul 29Deciziile Consiliului Concurentei, emise în baza prezentei legi, pot fi atacate de către persoanele interesate, în termen de 30 de zile de la publicare sau, după caz, de la comunicare, în procedura de contencios administrativ, la Curtea de Apel Bucureşti. Hotărârea va fi pronunţată fără drept de apel, împotriva ei putand fi declarat recurs la Înaltă Curte de Casatie şi Justiţie.-------------Art. 29 a fost modificat de LEGEA nr. 603 din 22 decembrie 2003 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 930 din 23 decembrie 2003.Confidentialitate  +  Articolul 30 (1) Consiliul Concurentei, furnizorii de ajutor de stat, personalul angajat al acestora, alti functionari publici, precum şi alte persoane interesate au obligaţia de a nu dezvălui informaţiile sau documentele obtinute în aplicarea prezentei legi şi care au caracter de informaţii secrete de stat sau informaţii secrete de serviciu. (2) Orice persoană care utilizeaza sau divulga, în alte scopuri decat cele prevăzute de prezenta lege, documente sau informaţii cu caracter de secret profesional, primite sau de care a luat cunoştinţa în indeplinirea atribuţiilor de serviciu sau în legătură cu serviciul, raspunde potrivit legii penale, putand fi obligata şi la repararea prejudiciului cauzat. (3) Informaţiile şi documentele pot fi date altor autorităţi de concurenta, în conformitate cu acordurile internationale la care România este parte, cu condiţia ca aceste autorităţi de concurenta să fie supuse unor reguli de confidentialitate similare.-------------Alin. (1) al art. 30 a fost modificat de LEGEA nr. 603 din 22 decembrie 2003 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 930 din 23 decembrie 2003.Intrarea în vigoare a legii  +  Articolul 31 (1) Această lege intră în vigoare la data de 1 ianuarie 2000. (2) Pe data intrarii în vigoare a prezentei legi orice dispozitii contrare se abroga.Această lege a fost adoptata de Camera Deputatilor în sedinta din 30 iunie 1999, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constitutia României.p. PRESEDINTELECAMEREI DEPUTATILOR,PAULA IVANESCUAceastă lege a fost adoptata de Senat în sedinta din 30 iunie 1999, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constitutia României.p. PRESEDINTELE SENATULUI,ULM NICOLAE SPINEANU--------------