ORDONANŢĂ nr. 70 din 29 august 2002 (*actualizată*)privind administrarea unităţilor sanitare publice de interes judeţean şi local(actualizată până la data de 19 iunie 2003*)
EMITENT
  • GUVERNUL
  • ---------------*) Textul iniţial a fost publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 648 din 31 august 2002. Aceasta este forma actualizată de S.C. "Centrul Teritorial de Calcul Electronic" S.A. Piatra-Neamţ până la data de 19 iunie 2003, cu modificările şi completările aduse de ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 48 din 12 iunie 2003.În temeiul prevederilor art. 107 din Constituţia României şi ale art. 1 pct. VII.7 din Legea nr. 411/2002 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanţe,Guvernul României adopta prezenta ordonanţă.  +  Articolul 1 (1) Terenurile şi clădirile în care îşi desfăşoară activitatea unităţile sanitare publice de interes judeţean sau local, denumite în continuare unităţi sanitare publice, parte integrantă a domeniului public al judeţelor, comunelor, oraşelor şi municipiilor, se afla în administrarea consiliilor judeţene sau consiliilor locale ale comunelor, oraşelor, municipiilor şi sectoarelor municipiului Bucureşti. Celelalte componente ale bazei materiale sunt proprietate privată a statului şi sunt administrate de unităţile sanitare publice. (2) Schimbarea destinaţiei sau înstrăinarea bazei materiale a unităţilor sanitare publice se poate face în condiţiile legii şi numai cu aprobarea Ministerului Sănătăţii şi Familiei. Actele de înstrăinare sau de schimbare a destinaţiei bazei materiale a unităţilor sanitare, fără aprobarea Ministerului Sănătăţii şi Familiei, sunt nule. Nulitatea se constata de instanţa de judecată, la solicitarea Ministerului Sănătăţii şi Familiei. (3) Îndrumarea, coordonarea şi monitorizarea activităţii desfăşurate în unităţile sanitare publice se exercită de Ministerul Sănătăţii şi Familiei ca autoritate centrala în domeniul asistenţei de sănătate publică şi de direcţiile de sănătate publică teritoriale, unităţi descentralizate care reprezintă autoritatea de sănătate publică la nivel local. (4) Ministerul Sănătăţii şi Familiei exercita controlul asupra activităţii unităţilor sanitare publice de interes judeţean sau local, precum şi asupra modului de aplicare de către acestea a dispoziţiilor legale în vigoare în domeniul sanitar.  +  Articolul 2 (1) În aplicarea prevederilor prezentei ordonanţe Ministerul Sănătăţii şi Familiei, ca autoritate centrala în domeniul sănătăţii, are următoarele atribuţii: a) elaborează şi supune Guvernului spre aprobare Planul naţional de paturi; b) elaborează normativele de personal, care se aproba prin ordin al ministrului sănătăţii şi familiei; c) aproba structura organizatorică a unităţilor sanitare publice cu personalitate juridică; d) aproba înfiinţarea, reorganizarea şi desfiinţarea unităţilor sanitare publice; e) aproba schimbarea profilului şi a denumirii unităţilor sanitare publice; f) centralizează situaţiile financiare trimestriale şi anuale ale unităţilor sanitare publice, potrivit reglementărilor legale în domeniu; g) asigura repartizarea şi redistribuirea echilibrata a medicilor în unităţile sanitare publice, pe baza comunicării de către autorităţile administraţiei publice locale a posturilor neocupate şi a excedentului de medici, potrivit normelor ce se vor elabora în acest scop în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe. (2) Responsabilităţile şi atribuţiile prevăzute la alin. (1) lit. c), d) şi e) se realizează cu avizul consiliilor judeţene sau al consiliilor locale, după caz.  +  Articolul 3În aplicarea prevederilor prezentei ordonanţe direcţiile de sănătate publică teritoriale au următoarele atribuţii: a) avizează, în termen de 5 zile lucrătoare de la data primirii, proiectele bugetelor de venituri şi cheltuieli ale unităţilor sanitare publice; b) avizează, în termen de 5 zile lucrătoare de la data primirii, statul de funcţii pentru unităţile sanitare publice cu personalitate juridică, cu încadrarea în bugetul de venituri şi cheltuieli aprobat; c) centralizează situaţiile financiare trimestriale şi anuale transmise de unităţile sanitare publice şi înaintează situaţiile centralizatoare Ministerului Sănătăţii şi Familiei; d) avizează şi supun spre aprobare Ministerului Sănătăţii şi Familiei propunerile autorităţilor administraţiei publice locale privind înfiinţarea, reorganizarea şi desfiinţarea unităţilor sanitare publice, după caz, precum şi pe cele referitoare la schimbarea profilului sau a denumirii acestor unităţi.  +  Articolul 4În aplicarea prevederilor prezentei ordonanţe preşedinţii consiliilor judeţene şi primării comunelor, oraşelor, municipiilor şi ai sectoarelor municipiului Bucureşti au următoarele atribuţii:------------Litera a) a art. 4 a fost abrogată de pct. 1 al art. III din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 48 din 12 iunie 2003, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 435 din 19 iunie 2003.------------Litera b) a art. 4 a fost abrogată de pct. 1 al art. III din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 48 din 12 iunie 2003, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 435 din 19 iunie 2003. c) pot asigura sumele necesare pentru cheltuielile de întreţinere şi gospodărire, reparaţii, consolidare, extindere şi modernizare a unităţilor sanitare publice de interes judeţean sau local, în limita creditelor bugetare aprobate cu aceasta destinaţie în bugetele locale.------------Litera c) a art. 4 a fost modificată de pct. 2 al art. III din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 48 din 12 iunie 2003, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 435 din 19 iunie 2003.  +  Articolul 5 (1) Consiliile judeţene şi consiliile locale pot înfiinţa, cu avizul Ministerului Sănătăţii şi Familiei şi al Ministerului Administraţiei Publice, unităţi de asistenţa medico-sociale, prin reorganizarea unor unităţi sanitare publice. (2) Unităţile de asistenţa medico-sociale se organizează ca instituţii publice cu personalitate juridică finanţate din venituri proprii şi subvenţii acordate de la bugetele locale, în funcţie de subordonare.------------Alin. (2) al art. 5 a fost modificat de pct. 3 al art. III din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 48 din 12 iunie 2003, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 435 din 19 iunie 2003.(2^1) Veniturile proprii ale unităţilor de asistenţa medico-sociale se constituie din: a) sume decontate de casele de asigurări de sănătate, pe bază de contracte încheiate cu acestea, pentru finanţarea cheltuielilor de personal aferente medicilor şi asistenţilor medicali din aceste unităţi, precum şi a cheltuielilor cu medicamentele şi materialele sanitare, conform prevederilor contractului-cadru; b) contribuţii personale ale beneficiarilor serviciilor prestate sau ale susţinătorilor legali ai acestora, aprobate în condiţiile legii prin hotărâre a consiliilor locale, judeţene şi a Consiliului General al Municipiului Bucureşti, după caz; c) donaţii, sponsorizări şi alte venituri.------------Alin. (2^1) al art. 5 a fost introdus de pct. 4 al art. III din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 48 din 12 iunie 2003, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 435 din 19 iunie 2003.(2^2) Finanţarea unor cheltuieli pentru repararea şi amenajarea clădirilor în care vor funcţiona unităţile de asistenţa medico-sociale poate fi susţinută de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Muncii şi Solidarităţii Sociale, iar alocarea sumelor se aproba prin hotărâre a Guvernului.------------Alin. (2^2) al art. 5 a fost introdus de pct. 4 al art. III din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 48 din 12 iunie 2003, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 435 din 19 iunie 2003. (3) În aplicarea prevederilor alin. (1) şi (2) Ministerul Sănătăţii şi Familiei, Casa Naţionala de Asigurări de Sănătate şi Ministerul Administraţiei Publice vor elabora norme privind organizarea, funcţionarea şi finanţarea unităţilor de asistenţa medico-sociale, care se aproba prin hotărâre a Guvernului, în termen de 90 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe.  +  Articolul 5^1Beneficiarii serviciilor acordate în unităţile de asistenţa medico-sociale sunt persoane cu afecţiuni cronice care necesita permanent sau temporar supraveghere, asistare, îngrijire, tratament şi care, din cauza unor motive de natura economică, fizica, psihică sau socială, nu au posibilitatea să îşi asigure nevoile sociale, să îşi dezvolte propriile capacităţi şi competente pentru integrare socială.------------Art. 5^1 a fost introdus de pct. 5 al art. III din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 48 din 12 iunie 2003, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 435 din 19 iunie 2003.  +  Articolul 6 (1) În aplicarea prevederilor prezentei ordonanţe conducerea unităţilor sanitare publice are următoarele atribuţii: a) aproba bugetul de venituri şi cheltuieli, după obţinerea avizelor prevăzute la art. 3 lit. a) şi la art. 4 lit. a); b) elaborează, în termen de 5 zile de la data aprobării bugetului de venituri şi cheltuieli, statul de funcţii şi îl înaintează spre avizare direcţiei de sănătate publică teritoriale şi spre aprobare preşedintelui consiliului judeţean sau primarului, după caz, urmărind încadrarea în bugetul de venituri şi cheltuieli aprobat; c) elaborează situaţiile financiare trimestriale şi anuale, potrivit reglementărilor legale în vigoare, pe care le înaintează spre avizare preşedintelui consiliului judeţean sau primarului, după caz, şi direcţiei de sănătate publică teritoriale, în vederea centralizării; d) urmăreşte încadrarea cheltuielilor în bugetul de venituri şi cheltuieli; elaborează şi aplica măsuri de utilizare eficienta a bazei materiale şi a fondurilor în vederea creşterii calităţii actului medical. (2) Conducerea unităţilor sanitare publice are obligaţia de a dimensiona, cu avizul direcţiilor de sănătate publică teritoriale şi al consiliilor judeţene sau consiliilor locale, după caz, numărul de personal, în limita statului de funcţii şi a bugetului de venituri şi cheltuieli aprobate.  +  Articolul 7În termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe direcţiile de sănătate publică teritoriale, cu avizul consiliilor judeţene sau locale, după caz, vor înainta spre aprobare Ministerului Sănătăţii şi Familiei propuneri privind reorganizarea unităţilor sanitare publice de interes judeţean sau local.  +  Articolul 8 (1) Constituie contravenţii următoarele fapte: a) elaborarea proiectului bugetului de venituri şi cheltuieli al unităţii sanitare publice de interes judeţean sau local prin supraestimarea veniturilor şi subestimarea cheltuielilor; b) neavizarea sau neaprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli al unităţii sanitare publice de interes judeţean sau local în termenul prevăzut; c) elaborarea, avizarea sau aprobarea statului de funcţii al unităţii sanitare publice de interes judeţean sau local fără încadrarea în bugetul de venituri şi cheltuieli aprobat. (2) Contravenţiile prevăzute la alin. (1) lit. a) se sancţionează cu amendă de la 10 milioane lei la 20 milioane lei, cele de la lit. b), cu amendă de la 20 milioane lei la 30 milioane lei, iar cele de la lit. c), cu amendă de la 30 milioane lei la 40 milioane lei. (3) Constatarea contravenţiilor şi aplicarea amenzilor se fac de către Curtea de Conturi, Ministerul Sănătăţii şi Familiei, Ministerul Administraţiei Publice şi de alte persoane împuternicite în acest scop, potrivit legii. (4) Contravenţiilor prevăzute la alin. (1) li se aplică prevederile Ordonanţei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 180/2002.  +  Articolul 9 (1) Prezenta ordonanţă intră în vigoare la data de 1 octombrie 2002. (2) Pe data prevăzută la alin. (1) orice dispoziţie contrară prezentei ordonanţe se abroga.PRIM-MINISTRUADRIAN NĂSTASEContrasemnează:---------------Ministrul sănătăţii şi familiei,Daniela Bartosp. Ministrul administraţiei publice,Ionel Flesariu,secretar de statp. Ministrul finanţelor publice,Gheorghe Gherghina,secretar de statBucureşti, 29 august 2002.Nr. 70.--------------