STANDARDE MINIME OBLIGATORII din 27 iulie 2004privind Centrul de primire în regim de urgență pentru copilul abuzat, neglijat și exploatat
EMITENT
 • AUTORITATEA NAȚIONALĂ PENTRU PROTECȚIA COPILULUI ȘI ADOPȚIE
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 759 din 19 august 2004  Notă
  Aprobate prin Ordinul nr. 89 din 27 iulie 2004, publicat în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 759 din 19 august 2004
  Centrul de primire în regim de urgență pentru copilul abuzat, neglijat și exploatat este un serviciu pentru protecția copilului care are drept misiune asigurarea protecției copilului, pe o perioadă determinată de timp, atunci când acesta se află în pericol iminent în propria familie, familia lărgită sau în familia substitutivă.Standardele minime obligatorii prezente sunt complementare, în mod particular, cu următoarele documente:1. Standardele minime obligatorii privind serviciile pentru protecția copilului de tip rezidențial cu modificările corespunzătoare specificului centrului de primire în regim de urgentă pentru copilul abuzat, neglijat și exploatat;2. Standardele minime obligatorii privind centrele de protecție și asistență de urgență pentru copiii victime ale traficului;3. Standardele minime obligatorii pentru telefonul copilului;4. Standardele minime obligatorii privind centrul de consiliere pentru copilul abuzat, neglijat și exploatat;5. Standardele minime obligatorii privind centrul de resurse comunitare pentru prevenirea abuzului, neglijării și exploatării copilului;6. Standardele minime obligatorii pentru centrul de pregătire și sprijinire a reintegrării și integrării copilului în familie;7. Standardele minime obligatorii pentru managementul de caz în domeniul protecției copilului;8. Ghidul metodologic privind intervenția și prevenirea în echipă multidisciplinară și în rețea în situațiile de abuz, neglijare și exploatare a copilului.Standardele minime obligatorii prezente sunt grupate pe următoarele arii de interes:  +  Locul centrului de primire în regim de urgență pentru copilul abuzat, neglijat și exploatat în sistemul de servicii sociale județean/local al sectoarelor municipiului București1. Locul în sistemul de servicii sociale județean/local al sectoarelor municipiului București  +  Protecția copilului în regim de urgență2. Admiterea în cadrul centrului de primire în regim de urgență pentru copilul abuzat, neglijat și exploatat3. Planificarea protecției copilului abuzat, neglijat și exploatat4. Menținerea legăturilor cu părinții, familia lărgită și alte persoane importante pentru copil5. Ieșirea din cadrul centrului de primire în regim de urgență pentru copilul abuzat, neglijat și exploatat  +  Calitatea îngrijirii, educației și socializării6. Intimitate și confidențialitate7. Asigurarea hranei8. Aspectul exterior, îmbrăcămintea și echipamentul personal9. Starea de sănătate a copiilor și prevenirea îmbolnăvirilor10. Tratamentul medical și administrarea medicamentelor11. Educația12. Activități de recreere-socializare în incinta centrului de primire în regim de urgență pentru copilul abuzat, neglijat și exploatat  +  Reabilitarea copilului abuzat, neglijat și exploatat13. Programul personalizat de consiliere și/sau psihoterapie14. Activitatea de consiliere și/sau psihoterapie15. Interviul cu copilul  +  Reclamații și protecție împotriva abuzurilor16. Reclamații și reprezentare17. Protecția copilului împotriva abuzurilor18. Relația personalului cu copiii  +  Evenimente deosebite19. Absenta unui copil fără permisiune20. Notificarea cu privire la evenimentele importante  +  Mediul21. Amplasamentul, compartimentarea și dimensiunile construcției22. Condițiile de locuit23. Spațiile igienico-sanitare  +  Resurse umane24. Recrutare și angajare25. Numărul și structura de personal26. Formarea inițială și continuă a personalului27. Supervizare  +  Management și administrare28. Planul anual de acțiune29. Administrare și management
  LOCUL CENTRULUI DE PRIMIRE ÎN REGIM DE URGENȚĂ PENTRU COPILUL ABUZAT, NEGLIJAT ȘI EXPLOATAT ÎN SISTEMUL DE SERVICII SOCIALE JUDEȚEAN/LOCAL AL SECTOARELOR MUNICIPIULUI BUCUREȘTI
   +  Standardul 1Locul în sistemul de servicii sociale județean/local al sectoarelor municipiului BucureștiFiecare centru de primire în regim de urgență pentru copilul abuzat, neglijat și exploatat are la dispoziție o prezentare schematică a sistemului de servicii sociale de Ia nivel județean sau local al sectoarelor municipiului București, care precizează clar locul său și relațiile de colaborare cu celelalte servicii.RezultatCopiii beneficiari cunosc la ce alte servicii și instituții din comunitate pot avea acces pe parcursul șederii în cadrul centrului de primire în regim de urgență pentru copilul abuzat, neglijat și exploatat. Părintele protector și alte persoane importante pentru copil, precum și personalul și profesioniștii din alte servicii/instituții partenere au acces la o prezentare schematică a locului pe care centrul în cauză îl ocupă în sistemul de servicii sociale.Proceduri de implementare a standardului l1.1. Cartografierea sistemului de servicii sociale, publice și private, se realizează de către consiliul județean sau local al sectoarelor municipiului București, iar coordonatorul centrului de primire în regim de urgență, denumit în continuare CPU, are responsabilitatea de a pune în evidență locul ocupat de CPU pentru copilul abuzat, neglijat și exploatat în cadrul acestui sistem.1.2. Schema este afișată într-un loc vizibil pentru personal, beneficiari și vizitatori.1.3. Personalul este informat despre locul CPU în sistemul de servicii sociale, imediat după angajare.1.4. Părintele protector, alte persoane importante pentru copil și copiii beneficiari cu vârsta peste 10 ani primesc o listă cu serviciile/instituțiile partenere ale CPU pentru copilul abuzat, neglijat și exploatat și îndrumări sau explicații în legătură cu acestea. Tuturor copiilor beneficiari li se aduce la cunoștință despre aceste servicii/instituții, într-un limbaj adecvat și cu mijloace accesibile acestora, ținând cont de gradul de maturitate al fiecăruia.1.5. Orice CPU pentru copilul abuzat, neglijat și exploatat se înființează numai cu avizul serviciului public specializat pentru protecția copilului, denumit în continuare SPSPC.Indicatorii pentru Standardul l(I)1.1 Existența schemei care prezintă locul CPU pentru copilul abuzat, neglijat și exploatat în cadrul sistemului de servicii sociale.(I)1.3 Personalul cunoaște locul ocupat de CPU pentru copilul abuzat, neglijat și exploatat în cadrul sistemului de servicii sociale.(I)1.4 Copiii beneficiari ai CPU pentru copilul abuzat, neglijat și exploatat, părintele protector și alte persoane importante pentru copil cunosc care sunt serviciile cu care CPU se relaționează.(I)1.5 Organismul privat autorizat, denumit în continuare OPA, dispune de avizul SPSPC pentru înființarea CPU pentru copilul abuzat, neglijat și exploatat.
  PROTECȚIA COPILULUI ÎN REGIM DE URGENȚĂ
   +  Standardul 2Admiterea în cadrul centrului de primire în regim de urgență pentru copilul abuzat, neglijat și exploatatAdmiterea se face în baza plasamentului în regim de urgentă stabilit prin decizie a directorului serviciului public specializat pentru protecția copilului în urma evaluării inițiale a situației copilului.RezultatFiecare copil aflat în pericol iminent în propria familie și familia lărgită beneficiază de protecție în regim de urgență în cadrul unui centru specializat de acest tip, numai dacă plasamentul în regim de urgență la asistent maternal profesionist specializat pentru astfel de situații nu este posibil. Copiii aflați în pericol iminent pe perioada plasamentului/încredințării în familie substitutivă (familii de plasament, asistent maternal profesionist) beneficiază de protecție în regim de urgență în cadrul unui centru specializat de acest tip.Proceduri de implementare a standardului 22.1. În baza legislației în vigoare și a standardelor minime obligatorii prezente, denumite în continuare SMO, CPU pentru copilul abuzat, neglijat și exploatat își formulează proceduri referitoare la admiterea și evaluarea detaliată a situației copiilor, care fac parte integrantă din metodologia de organizare și funcționare - document intern avizat de coordonatorul CPU pentru copilul abuzat, neglijat și exploatat.2.2. Evaluarea inițială a copilului se realizează de către echipa mobilă de intervenție din cadrul telefonului copilului, conform prevederilor SMO pentru telefonul copilului.2.3. Profesionistul care a evaluat inițial situația copilului propune plasamentul în regim de urgență în cadrul CPU pentru copilul abuzat, neglijat și exploatat, numai după ce s-a asigurat că nu este posibil plasamentul în regim de urgență la asistent maternal profesionist pregătit în acest sens, cu excepția situației în care copilul a fost expus abuzului, neglijării și exploatării pe perioada plasamentului/încredințării în familie substitutivâ.2.4. Admiterea în CPU pentru copilul abuzat, neglijat și exploatat se face în baza deciziei directorului SPSPC, urmată de hotărârea comisiei pentru protecția copilului, conform legislației în vigoare.2.5. În situații de urgență medicală, profesionistul care a evaluat inițial situația copilului se asigură că acesta beneficiază de tratamentul medical și/sau chirurgical necesar în condiții de spitalizare și anunță directorul SPSPC în vederea înregistrării cazului și, după externarea copilului, a luării deciziei plasamentului în regim de urgență. Pe durata spitalizării, directorul SPSPC se asigură că se începe evaluarea detaliată a situației copilului în vederea întocmirii planului individualizat de protecție în cel mai scurt timp posibil de la înregistrarea cazului.2.6. Imediat după înregistrarea cazului la SPSPC, directorul SPSPC desemnează un manager de caz din cadrul SPSPC sau OPA, cu respectarea SMO pentru managementul de caz în domeniul protecției copilului. Nu se desemnează manageri de caz din cadrul CPU pentru copilul abuzat, neglijat și exploatat.2.7. La admiterea în CPU pentru copilul abuzat, neglijat și exploatat, coordonatorul CPU organizează o întâlnire cu managerul de caz și persoana de referință pe care o desemnează pentru copilul în cauză, în cadrul căreia se prezintă succint situația copilului.2.8. La admitere, fiecărui copil i se prezintă clar, în funcție de gradul său de maturitate, care sunt principalele reguli de organizare și funcționare ale CPU pentru copilul abuzat, neglijat și exploatat pe care trebuie să le respecte, precum și documentul precizat la procedura 1.4. Acestea pot fi aduse la cunoștința copilului ori de câte ori este nevoie.2.9. Copilului i se asigură un mediu primitor, în care i se respectă identitatea cu toate aspectele ei și este încurajat să-și exprime sentimentele legate de separarea față de părinți sau căminul în care a trăit până la admiterea în CPU pentru copilul abuzat, neglijat și exploatat.2.10. În cazul unor probleme personale, copiii pot să apeleze la persoana de referință și la oricare dintre membrii personalului pe toată durata șederii în CPU pentru copilul abuzat, neglijat și exploatat. Personalul este pregătit să acorde sprijin personalizat.Indicatorii pentru Standardul 2(I)2.1 Metodologia de organizare și funcționare, denumită în continuare MOF, conține proceduri legate de admiterea și evaluarea detaliată a situației copilului.(I)2.2 în CPU pentru copilul abuzat, neglijat și exploatat există dosarul plasamentului în regim de urgență, care include obligatoriu copia fișei de semnalare și evaluare inițială a situațiilor de abuz, neglijare și exploatare, copia deciziei directorului SPSPC și copia hotărârii CPC.(I)2.3 Fișa de semnalare și evaluare inițială a situațiilor de abuz, neglijare și exploatare conține motivația bine documentată a profesionistului care a evaluat inițial situația copilului pentru care nu a fost posibil plasamentul în regim de urgență la asistent maternal profesionist.(I)2.4 Numărul anual de decizii ale directorului SPSPC de plasament în regim de urgență în CPU pentru copilul abuzat, neglijat și exploatat comparativ cu:a) numărul anual de decizii similare la asistent maternal profesionist;b) numărul anual de decizii de plasament în regim de urgență;c) numărul anual de hotărâri ale comisiei pentru protecția copilului pentru menținerea plasamentului în regim de urgență în CPU pentru copilul abuzat, neglijat și exploatat.(I)2.5. Numărul anual de decizii de plasament în regim de urgență emise în urma spitalizării unui copil datorate abuzului, neglijării și exploatării în propria familie, familia lărgită și respectiv familia substitutivă.(I)2.6.1. Procesul verbal al întâlnirii.(I)2.6.2 Persoana de referință cunoaște procedurile referitoare la colaborarea cu managerul de caz și alți specialiști implicați în protecția copilului.(I)2.6.3 Fiecare copil are desemnată o persoană de referință.(I)2.7 Copiii din CPU pentru copilul abuzat, neglijat și exploatat cunosc și respectă regulile de organizare și funcționare ale acestuia.(I)2.8 CPU pentru copilul abuzat, neglijat și exploatat deține personal de specialitate pentru sprijinul emoțional și consilierea copiilor.(I)2.9 Personalul cunoaște atribuțiile pe care le are în sensul acordării de sprijin personalizat.  +  Standardul 3Planificarea protecției copilului abuzat, neglijat și exploatatCentrul de primire în regim de urgență pentru copilul abuzat, neglijat și exploatat asigură sprijinul necesar elaborării planului individualizat de protecție, respectiv a planului de servicii pentru toți copii aflați în evidența sa.RezultatFiecare copil beneficiază de o intervenție personalizată în funcție de nevoile identificate la admiterea în centrul de primire în regim de urgentă pentru copilul abuzat, neglijat și exploatat și adaptată evoluției sale ulterioare și, totodată, își cunoaște conținutul planului individualizat de protecție, respectiv a planului de servicii în funcție gradul său de maturitate.Proceduri de implementare a standardului 33.1. Managerul de caz asigură realizarea evaluării detaliate a situației copilului în cel mai scurt timp după înregistrarea cazului la SPSPC.3.2. Evaluarea detaliată se realizează cu sprijinul unei echipe multidisciplinare și interinstituționale, alcătuită la propunerea managerului de caz. SPSPC și OPA asigură resursele adecvate și încheierea contractelor de colaborare cu instituțiile sau profesioniștii necesari funcționării acestei echipe.3.3. Din echipă fac parte atât persoana de referință, cât și alți profesioniști desemnați de coordonatorul CPU pentru copilul abuzat, neglijat și exploatat.3.4. Scopul evaluării detaliate este de a formula propuneri pertinente către comisia pentru protecția copilului referitoare cu prioritate la reintegrarea în familie însoțite de un plan de servicii pentru reabilitarea copilului și susținerea relațiilor familiale. Atunci când acest lucru nu este posibil, se fac propuneri referitoare la luarea unei măsuri de protecție însoțite de planul individualizat de protecție - în ordinea priorității și în funcție de caz: plasament pentru copil alături de părintele protector într-un centru de recuperare pentru victimele violenței în familie, plasament/încredințare în familia lărgită, la asistent maternal profesionist, continuarea șederii în CPU pentru copilul abuzat, neglijat și exploatat cu măsură de plasament/încredințare, plasament/încredințare într-un centru de plasament de tip familial.3.5. În situația reintegrării în familie, planul de servicii este întocmit în colaborare cu profesioniștii centrului de pregătire și sprijinire a reintegrării și integrării copilului în familie și cu profesioniștii din cadrul autorității locale din comunitatea în care locuiește familia cu copilul și anume, ai serviciului public de asistentă socială de la nivelul municipiilor și orașelor, respectiv persoanele cu atribuții în asistența socială din cadrul primăriilor de la nivelul comunelor.3.6. Planul individualizat de protecție, denumit în continuare PIP, este elaborat de către managerul de caz împreună cu echipa și cu consultarea copilului, în raport cu gradul său de maturitate, precum și cu părintele protector și alte persoane importante pentru copil.3.7. Termenul maxim de realizare al PIP, respectiv al planului de servicii este de 15 zile de la decizia plasamentului de urgență.3.8. În situația luării unei măsuri de protecție după decizia plasamentului în regim de urgență, managerul de caz trebuie să asigure organizarea consiliului de familie a cărui opinie este înaintată comisiei pentru protecția copilului odată cu propunerea măsurii de protecție, a raportului de evaluare detaliată și a PIP.3.9. În situații excepționale, când plasamentul în regim de urgență este propus pentru menținere prin hotărâre a comisiei pentru protecția copilului, managerul de caz este obligat să reanalizeze, în funcție de caz, posibilitatea plasamentului în regim de urgentă la asistent maternal profesionist și să înainteze comisiei o motivație bine documentată a nereușitei în ceea ce privește reintegrarea familială sau întocmirea PIP.3.10. Furnizarea serviciilor cuprinse în PIP, respectiv planul de servicii se realizează în baza unui contract cu familia (încheiat cu managerul de caz), dacă copilul are părinți și nu există prevederi contrarii de ordin legislativ, sau, în lipsa acestora, cu reprezentantul legal al copilului. Se recomandă adaptarea modelului de contract cu familia din Ordinul secretarului de stat al Autorității Naționale pentru Protecția Copilului și Adopție, al ministrului educației și cercetării, al ministrului sănătății și familiei și al președintelui Autorității Naționale pentru persoanele cu handicap nr.18/3989/416/142/2003 privind aprobarea Ghidului metodologic pentru evaluarea copilului cu dizabilităti și încadrarea într-un grad de handicap.3.11. Pe durata plasamentului în regim de urgență, managerul de caz împreună cu echipa și cu consultarea copilului, în raport cu gradul său de maturitate, precum și cu părintele protector și alte persoane importante pentru copil stabilește și consemnează măsuri de intervenție pe termen scurt care se referă la cel puțin următoarele aspecte: nevoile de sănătate și promovare a sănătății; nevoile de îngrijire, inclusiv de securitate și promovare a bunăstării; nevoile fizice și emoționale; nevoile educaționale; nevoile de petrecere a timpului liber și de socializare, inclusiv modalitățile de menținere a legăturilor, după caz, cu părinții, familia lărgită, prietenii și alte persoane importante sau apropiate față de copil și modul de satisfacere a tuturor acestor nevoi.Indicatorii pentru Standardul 3(I)3.1., 3.2.1., 3.3. Copii ale evaluărilor echipei multidisciplinare și interinstituționale din dosarul copilului se află și în dosarul plasamentului în regim de urgență din CPU pentru copilul abuzat, neglijat și exploatat.(I)3.2.2. Contractele de colaborare interinstituțională și cu profesioniști din afara SPSPC/OPA.(I)3.4. - Numărul anual de reintegrări în familie direct din CPU pentru copilul abuzat, neglijat și exploatat;– Numărul anual de plasamente în centre de recuperare pentru victimele violenței în familie;– Numărul anual de plasamente/încredințări în familia lărgită;– Numărul anual de plasamente/încredințări la asistent maternal profesionist;– Numărul anual de plasamente/încredințări în CPU pentru copilul abuzat, neglijat și exploatat;– Numărul anual de plasamente/încredințări în centre de plasament de tip familial;– Numărul anual de hotărâri ale comisiei pentru protecția copilului de menținere a plasamentului în regim de urgență la asistent maternal profesionist;– Numărul anual de hotărâri ale comisiei pentru protecția copilului de menținere a plasamentului în regim de urgență în cadrul CPU pentru copilul abuzat, neglijat și exploatat.(I)3.5. Fiecare copil reintegrat în familie are un plan de servicii semnat de profesioniștii care 1-au întocmit.(I)3.6.1. Fiecare copil cu măsură de protecție are un PIP.(I)3.6.2. Dosarul copilului și dosarul plasamentului în regim de urgență conține opinia copilului, a părintelui protector și a altor persoane importante pentru copil cu privire la elaborarea PIP. Dacă copilul rămâne în cadrul CPU pentru copilul abuzat, neglijat și exploatat, dosarul plasamentului în regim de urgență conține copii ale tuturor documentelor din dosarul copilului pe perioada respectivă, de exemplu: reevaluări și, după caz, revizuiri ale PIP, rapoarte de monitorizare.(I)3.7. PIP, respectiv planul de servicii sunt întocmite în termenul prevăzut de SMO prezente.(I)3.8. Documente care atestă organizarea consiliului de familie.(I)3.9.1. Motivația menținerii plasamentului în regim de urgență.(1)3.9.2. Durata medie de ședere a copiilor în CPU pentru copilul abuzat, neglijat și exploatat.(I)3.10. Existența contractelor cu familia/reprezentantul legal.(I)3.11. Existența măsurilor de intervenție pe termen scurt în dosarul copilului și dosarul plasamentului în regim de urgență.  +  Standardul 4Menținerea legăturilor cu părinții, familia lărgită și alte persoane importante pentru copilCopiilor li se oferă sprijin concret și sunt încurajați să mențină legăturile cu părinții, familia lărgită și alte persoane importante pentru ei, dacă acest lucru nu contravine interesului lor superior.RezultatPărinții, familia lărgită și alte persoane importante pentru copil sunt implicate pe cât posibil în viața acestuia pe perioada șederii sale în cadrul centrului de primire în regim de urgență pentru copilul abuzat, neglijat și exploatat, astfel încât reintegrarea sa familială să se pregătească și să se realizeze în cele mai bune condiții și în cel mai scurt timp de Ia admitere.Proceduri de implementare a standardului 44.1. CPU pentru copilul abuzat, neglijat și exploatat își stabilește proceduri clare de menținere a legăturilor cu diversele persoane importante din viața copilului, inclusiv referitoare la restricțiile în acest sens, care fac parte integrantă din MOF. În elaborarea acestor proceduri se vor lua în considerare cel puțin următoarele aspecte: în situații de abuz, neglijare și exploatare comise de unul dintre părinții copilului, precum și în situații de violență în familie, legăturile cu părintele potențial agresor (care aplică metode și practici abuzive de disciplinare și educare a copilului) sunt restricționate prin hotărâre a comisiei pentru protecția copilului sau, în cazul părintelui agresor (aflat în urmărire penală sau condamnat pentru infracțiuni corespunzătoare faptelor de abuz, neglijare și exploatare, respectiv violență în familie), prin hotărâre judecătorească; legăturile cu părintele protector (părintele care nu este autorul unor acțiuni de abuz, neglijare sau exploatare a copilului) se mențin în condiții stabilite de comisia pentru protecția copilului, având în vedere că drepturile părintești sunt suspendate pe perioada plasamentului în urgență pentru ambii părinți; în situația reintegrării în familie, ambii părinți pot fi implicați cu ocazia consiliului de familie, a întâlnirilor de pregătire a reintegrării în familie și a întocmirii planului de servicii, care în această situație are prevederi exprese pentru părintele (potențial) agresor.4.2. Procedurile de menținere a legăturilor se referă la: a) modalități, b) condiții referitoare la vizitele în CPU pentru copilul abuzat, neglijat și exploatat și în afara acestuia și c) restricții.4.3. Vizitele în cadrul CPU pentru copilul abuzat, neglijat și exploatat și cele în afara acestuia, precum și ieșirile copiilor în comunitate pe perioada plasamentului în regim de urgență se realizează numai în prezența personalului angajat al CPU pentru copilul abuzat, neglijat și exploatat.4.4. Restricțiile în ceea ce privește menținerea legăturilor, în scopul protejării copilului, cu excepția celor prevăzute de lege și cuprinse în hotărârea CPC, se stabilesc cu consultarea managerului de caz.4.5. CPU pentru copilul abuzat, neglijat și exploatat își organizează un spațiu privat, cu o destinație bine stabilită și cu o ambianță intimă pentru desfășurarea vizitelor efectuate de persoanele importante pentru copii. Toate vizitele sunt consemnate într-un registru special.Indicatorii pentru Standardul 4(I)4.1.1.-4.2. MOF conține proceduri de menținere a legăturilor cu diversele persoane importante din viața copilului, în concordanță cu legislația în vigoare și SMO prezente.(I)4.1.2 Numărul de copii care mențin legătura cu diversele persoane importante din viața lor total și pe categorii (părinții, familia lărgită, alte persoane importante pentru ei). Modalități de menținere a legăturilor cu diversele persoane importante din viața copilului în aceste cazuri și cum sunt ele susținute concret de CPU pentru copilul abuzat, neglijat și exploatat.(I)4.3. Registrul de vizite, dosarul plasamentului în regim de urgență.(I)4.4.1 Numărul de copii a căror legătură cu diverse persoane importante pentru ei este restricționată și motivația restricțiilor.(I)4.5. CPU pentru copilul abuzat, neglijat și exploatat deține un spațiu special amenajat pentru vizitatori. Registrul de vizite.  +  Standardul 5Ieșirea din cadrul centrului de primire în regim de urgență pentru copilul abuzat, neglijat și exploatatCentrul de primire în regim de urgență pentru copilul abuzat, neglijat și exploatat contribuie la asigurarea condițiilor necesare și pregătirii corespunzătoare a ieșirii copilului din centru și/sau din sistemul de protecție a copilului.RezultatCopiii beneficiază de servicii concrete pentru a se reintegra în familie și/sau societate și părăsesc centrul de primire în regim de urgentă pentru copilul abuzat, neglijat și exploatat în condiții de siguranță și protecție.Proceduri de implementare a standardului 55.1. CPU pentru copilul abuzat, neglijat și exploatat își stabilește proceduri referitoare la ieșirea copilului din centru și/sau din evidența sistemului de protecție a copilului, care sunt parte integrantă a MOF.5.2. Pregătirea ieșirii copilului din CPU pentru copilul abuzat, neglijat și exploatat se concentrează cel puțin pe următoarele aspecte: a) cunoașterea de către copil a caracteristicilor concrete ale viitorului mod de viață, pe cât posibil antrenarea prin programe de tranziție; b) pregătirea familiei sau, după caz, a familiei lărgite ori a familiei substitutive.5.3. În situația în care copilul părăsește CPU pentru copilul abuzat, neglijat și exploatat, coordonatorul se asigură că acesta beneficiază de transport adecvat și că este însoțit de reprezentantul legal, fapte consemnate în dosarul plasamentului în regim de urgentă.5.4. Managerul de caz trebuie să se asigure că monitorizarea situației copilului, inclusiv a implementării planului de servicii, se realizează pentru cel puțin 3 luni de la ieșirea din evidența sistemului de protecție a copilului. Se recomandă ca această perioadă de monitorizare să fie în medie de 6 luni, cu posibilități de prelungire în anumite situații, cu avizul SPSPC/OPA.Indicatorii pentru Standardul 5(I)5.1. MOF conține proceduri referitoare la ieșirea copilului din centru și/sau din evidența sistemului de protecție a copilului, în care sunt prevăzute, în egală măsură, pregătirea copilului și a mediului în care el urmează să se (re)integreze.(I)5.2. Documente care atestă pregătirea copilului și, după caz, a familiei, familiei lărgite sau familiei substitutive în dosarul plasamentului în regim de urgență; de exemplu documente referitoare la: vizite ale copilului la familia substitutivă sau serviciul de tip rezidențial unde urmează să se mute conform hotărârii comisiei pentru protecția copilului; întâlniri ale copilului cu familia, familia lărgită sau familia substitutivă; ședințe de consiliere efectuate cu copilul și/sau cu familia.(I)5.3. Dosarul plasamentului în regim de urgență.(I)5.4. Rapoartele de monitorizare postservicii din dosarul copilului.
  CALITATEA ÎNGRIJIRII, EDUCAȚIEI ȘI SOCIALIZĂRII
   +  Standardul 6Intimitate și confidențialitateCentrul de primire în regim de urgentă pentru copilul abuzat, neglijat și exploatat asigură copiilor dreptul la intimitate, spațiu personal și confidențialitate într-un mod cât mai apropiat de mediul familial.RezultatCopiii beneficiază de siguranță, încredere și respect în toate aspectele vieții lor pe tot parcursul șederii lor în cadrul centrului de primire în regim de urgență pentru copilul abuzat, neglijat și exploatat.Proceduri de implementare a standardului 66.1. CPU pentru copilul abuzat, neglijat și exploatat își stabilește, în cadrul MOF, proceduri referitoare la intimitate și confidențialitate cu privire la cel puțin următoarele aspecte: a) accesul părintelui (potențial) agresor sau, după caz, a potențialului agresor ori a agresorilor în apropierea copilului, b) accesul personalului și a altor persoane la dosarele plasamentelor în regim de urgență ale copiilor, c) utilizarea informațiilor despre protecția copiilor în CPU pentru copilul abuzat, neglijat și exploatat, d) asigurarea îngrijirii și igienei personale a copiilor, e) aspecte și probleme de ordin personal, f) modul de administrare a medicamentelor și realizarea manevrelor medicale.6.2. Personalul primește instrucțiuni scrise clare referitoare la modalitățile de abordare și de transmitere a informațiilor care le sunt încredințate în scopuri legate de protecția copilului.6.3. Personalul respectă demnitatea copilului și folosește formula de adresare preferată de copii. Sunt interzise formulele de adresare jignitoare și umilitoare.Indicatorii pentru Standardul 6(I)6.1.1. MOF cuprinde procedurile referitoare la intimitate și confidențialitate.(I)6.1.2. Personalul cunoaște și aplică aceste proceduri.(I)6.1.3. Numărul anual de reclamații din partea copiilor sau ale altor persoane importante pentru copil, cu privire la încălcarea intimității și confidențialității, înregistrate în registrul de reclamații și sesizări sau direct la SPSPC/OPA. Conținutul acestora și măsurile luate de către coordonatorul CPU pentru copilul abuzat, neglijat și exploatat, respectiv de către SPSPC/OPA.(I)6.2. Existența instrucțiunilor pentru personal.(I)6.3. Personalul utilizează numele preferat de copii.  +  Standardul 7Asigurarea hraneiCentrul de primire în regim de urgență pentru copilul abuzat, neglijat și exploatat asigură copiilor o alimentație corespunzătoare din punct de vedere calitativ și cantitativ, ținând cont de vârsta, nevoile și preferințele acestora, în conformitate cu legislația în vigoare.RezultatCopiii beneficiază de o alimentație sănătoasă, hrănitoare, adaptată nevoilor legate de dietă.Proceduri de implementare a standardului 77.1. Mesele sunt bine administrate, organizate în spații cu o atmosferă de tip familial și constituie ocazii pentru socializarea copiilor, în anumite situații recomandate de psiholog și la opțiunea copilului, acesta poate servi masa izolat de ceilalți copii, însă fără a face acest lucru în mod regulat. Motivele se consemnează.7.2. Meniurile se stabilesc cu sprijinul medicului responsabil cu îngrijirea sănătății copiilor din CPU pentru copilul abuzat, neglijat și exploatat, astfel încât să se asigure o alimentație echilibrată, în conformitate cu preferințele și nevoile biologice specifice fiecărei vârste, regimurilor recomandate de medic și normele în vigoare cu privire la necesarul de calorii și elemente nutritive, în același scop, în mod periodic, personal desemnat de coordonatorul CPU pentru copilul abuzat, neglijat și exploatat evaluează calitatea și cantitatea alimentelor înainte și după prelucrare, precum și modul de preparare și consemnează dacă există nereguli în acest sens în același registru în care consemnează informațiile despre meniurile zilnice.7.3. Copiii pot ajuta la selectarea meniurilor, pregătirea felurilor de mâncare, aranjarea și servirea meselor, spălarea veselei etc., învățând și realizând activități conforme cu vârsta și gradul de maturitate.7.4. Tuturor copiilor li se pot pune la dispoziție mici gustări la solicitarea acestora, sau își pot pregăti ei înșiși aceste gustări în timpul zilei, în funcție de gradul de maturitate și de deprinderile pe care le-au dobândit.7.5. CPU pentru copilul abuzat, neglijat și exploatat poate organiza mese festive pentru sărbătorirea zilelor de naștere ale copiilor, ținând cont obligatoriu de preferințele copilului în cauză și împreună cu familia și alte persoane apropiate copilului într-un cadru intim amenajat în CPU sau în afara acestuia.7.6. CPU pentru copilul abuzat, neglijat și exploatat dispune de spații suficiente pentru pregătirea, păstrarea și servirea hranei, care sunt dotate cu mobilier corespunzător, ușor de igienizat și cu instalațiile și aparatura necesară pentru pregătirea, depozitarea, răcirea și congelarea hranei, precum și pentru igienizarea alimentelor și veselei. Totodată, spațiile sunt amenajate cu materiale ușor de igienizat.7.7. CPU pentru copilul abuzat, neglijat și exploatat trebuie să aibă rezerve de hrană și apă pentru 48 de ore pentru fiecare copil.Indicatorii pentru Standardul 7(I)7.1. Spațiul în care se servește masa are o ambianță plăcută, de tip familial.(I)7.2.1. Meniurile sunt adecvate preferințelor copiilor, vârstei, regimurilor recomandate și normelor în vigoare.(I)7.2.2. Neregulile consemnate în registrul de meniuri și măsurile luate de coordonatorul CPU pentru copilul abuzat, neglijat și exploatat.(I)7.4. Copiii au acces la gustări în afara orelor de masă.(I)7.5. Numărul anual de copii care și-au serbat ziua de naștere în CPU pentru copilul abuzat, neglijat și exploatat sau în afara acestuia.(I)7.6. Spațiile pentru pregătirea, păstrarea și servirea mesei, precum și dotările aferente corespund numărului de copii și de personal, vârstei copiilor și normelor igienico-sanitare în vigoare.(I)7.7. Raportul dintre numărul de copii din CPU pentru copilul abuzat, neglijat și exploatat și rezervele de hrană și apă ale acestuia.  +  Standardul 8Aspectul exterior, îmbrăcămintea și echipamentul personalCentrul de primire în regim de urgență pentru copilul abuzat, neglijat și exploatat asigură copiilor necesarul de îmbrăcăminte, încălțăminte, rechizite și alte echipamente, în conformitate cu legislația în vigoare și respectând individualitatea și nevoile specifice ale fiecărui copil.RezultatCopiii beneficiază de îmbrăcăminte, încălțăminte, rechizite, echipament pentru uzul propriu, și, totodată, sunt încurajați să aleagă lucrurile necesare de ordin personal, în conformitate cu gradul lor de maturitate.Proceduri de implementare a standardului 88.1. Copiii sunt încurajați să-și exprime gusturile privind îmbrăcămintea, încălțămintea și imaginea personală și sunt sprijiniți în îndeplinirea acestor preferințe, de exemplu prin oferirea de alternative pentru alegere, atunci când se achiziționează produsele respective. Se interzic orice fel de practici de "uniformizare" a copiilor, prin cumpărarea de produse identice pentru toți copiii din CPU pentru copilul abuzat, neglijat și exploatat.8.2. Fiecare copil își păstrează îmbrăcămintea și echipamentul personal în compartimente corespunzătoare, separate de ale celorlalți copii.Indicatorii pentru Standardul 8(I)8.1. Produsele sunt personalizate și achiziționate ținând cont de opinia copiilor; registrul de opinii și sugestii, discuții cu copiii.(I)8.2. Fiecare copil are dulap propriu sau compartimente proprii în dulapuri comune pentru îmbrăcămintea, încălțămintea și echipamentul personal.  +  Standardul 9Starea de sănătate a copiilor și prevenirea îmbolnăvirilorCentrul de primire în regim de urgentă pentru copilul abuzat, neglijat și exploatat asigură condițiile necesare pentru identificarea și evaluarea permanentă a nevoilor fizice, emoționale și de sănătate ale fiecărui copil, măsurile corespunzătoare pentru satisfacerea acestor nevoi, precum și pentru asigurarea igienei personale, supravegherea și menținerea stării de sănătate.RezultatCopiii beneficiază de servicii medicale, stomatologice sau alte servicii de sprijin și promovare a sănătății, au o stare generală bună și sunt educați în spiritul unui mod de viață sănătos.Proceduri de implementare a standardului 99.1. Evaluarea medicală este obligatorie la admiterea în CPU pentru copilul abuzat, neglijat și exploatat, fiind parte integrantă a evaluării detaliate a situației copilului. Evaluarea medicală se realizează fie pe parcursul spitalizării, fie imediat după admiterea copilului în CPU pentru copilul abuzat, neglijat și exploatat. În situația din urmă, evaluarea medicală este realizată de către medicul angajat al SPSPC/OPA sau, în afara orelor de program al acestuia, de către medicii din sistemul de sănătate în conformitate cu legislația în materie.9.2. Expertiza medico-legală este obligatorie, CPU efectuează demersurile necesare în acest sens, iar SPSPC/OPA asigură resursele financiare.9.3. Măsurile de intervenție pe termen scurt pentru sănătatea copilului sunt în responsabilitatea medicului angajat de către SPSPC/OPA, conform prevederilor Codului Muncii. Implementarea propriu-zisă a acestor măsuri se realizează în colaborare cu personalul CPU pentru copilul abuzat, neglijat și exploatat și cu profesioniști responsabili pentru activitățile de reabilitare.9.4. Măsurile de intervenție pe termen scurt pentru sănătatea copilului se referă cel puțin la următoarele aspecte: a) tratarea medicală a consecințelor abuzului, neglijării și exploatării, b) îndrumare, sprijin și consiliere pe probleme de sănătate, c) igienă și îngrijire personală, d) evaluări medicale periodice și la nevoie, cu ocazia infecțiilor intercurente și a situațiilor de urgentă, e) tratamente diverse, inclusiv de specialitate și stomatologice, f) nutriție și dietă, g) exercițiu și odihnă și h) educație pentru sănătate, inclusiv educație sexuală și contraceptivă.9.5. Dosarul plasamentului în regim de urgență cuprinde o fișă medicală în care sunt trecute toate informațiile referitoare la antecedentele personale fiziologice și patologice ale copilului și ale familiei sale, imunizările, bolile, rănirile accidentale, alergiile sau reacțiile adverse la administrarea unor medicamente, rezultatele analizelor etc., anterior și pe perioada șederii copilului în CPU pentru copilul abuzat, neglijat și exploatat.9.6. Fiecare copil beneficiază de educație pentru sănătate, inclusiv despre efectele nocive ale fumatului, consumului de alcool, droguri, despre hepatită, infecție HIV/SIDA, infecțiile cu transmitere sexuală, protejarea propriei persoane de diverse prejudicii, acțiuni de intimidare și abuz.9.7. CPU pentru copilul abuzat, neglijat și exploatat asigură materialele igienico-sanitare pentru uzul personal pentru fiecare copil, ținând cont și de preferințele copiilor.9.8. Copiii pot să păstreze materiale igienico-sanitare în mod exclusiv pentru uzul propriu și nu trebuie să le solicite de la spațiul de depozitare comun, cu excepția articolelor care sunt considerate cu risc.9.9. Copiii care se îmbolnăvesc de boli contagioase care nu necesită spitalizare se izolează, pe o perioadă determinată, stabilită de medicul specialist, într-o cameră amenajată pentru situația respectivă în cadrul CPU pentru copilul abuzat, neglijat și exploatat, în aceste situații copiii primesc îngrijirea necesară și sunt sprijiniți emoțional pe perioada izolării temporare de ceilalți copii.9.10. Sunt afișate într-un loc accesibil și cunoscut de tot personalul, numele și coordonatele medicului care trebuie contactat în cazul unei probleme de sănătate, precum și alte numere de telefon utile în situații de urgență.Indicatorii pentru Standardul 9(I)9.1. Existența certificatelor medicale, a ieșirilor din spital.(I)9.2. Existența certificatelor de expertiză medico-legală.(I)9.3. Existența măsurilor de intervenție pe termen scurt pentru sănătatea copilului, în acord cu SMO prezente, situația particulară a copiilor din CPU pentru copilul abuzat, neglijat și exploatat și normele stabilite de sistemul de sănătate (de exemplu, programul de vaccinări, normele igienico-sanitare pentru instituțiile de protecție socială).(I)9.4. Existența fișelor medicale.(I)9.5.1. Copiii au cunoștințe despre promovarea sănătății.(I)9.5.2. Modul de organizare a activităților de educație - permanent/periodic, individual/cu grupul de copii etc.(I)9.6. Materialele igienico-sanitare aflate în stoc și în uz în raport cu numărul de copii din CPU pentru copilul abuzat, neglijat și exploatat.(I)9.9.1. Se aplică normele interne de igienă colectivă și personală.(I)9.9.2. MOF cuprinde proceduri referitoare la promovarea și menținerea sănătății copiilor din CPU pentru copilul abuzat, neglijat și exploatat, inclusiv cu privire la administrarea situațiilor de carantină (de exemplu, posibilitățile de amenajare a unei camere pentru izolarea copilului, modalitățile de sprijin pentru copil pe perioada respectivă).(I)9.10. Pentru situațiile de urgență personalul de serviciu are acces la telefon și cunoaște ce trebuie făcut în astfel de cazuri.  +  Standardul 10Tratamentul medical și administrarea medicamentelorPrimul ajutor, tratamentul infecțiilor intercurente și administrarea medicamentelor în cadrul centrului de primire în regim de urgență pentru copilul abuzat, neglijat și exploatat sunt acordate copiilor de către personal, în condiții de supervizare din partea medicului care coordonează implementarea măsurile de intervenție pe termen scurt pentru sănătate.RezultatSecuritatea și sănătatea copiilor sunt protejate și supravegheate permanent de personalul centrului de primire în regim de urgență pentru copilul abuzat, neglijat și exploatat.Proceduri de implementare a standardului 1010.1. Întregul personal al CPU pentru copilul abuzat, neglijat și exploatat urmează cursuri de pregătire în acordarea primului ajutor, asigurate din bugetul angajatorului. Copiii pot beneficia și ei de acest gen de cursuri, în funcție de vârsta și gradul de maturitate.10.2. Medicamentele recomandate de medic pot fi administrate de personal calificat sau/și de persoana de referință a copilului, în condiții de supervizare stabilite de medicul responsabil cu măsurile de intervenție pe termen scurt pentru sănătate.10.3. În cazul infecțiilor intercurente se pot administra, în regim de urgență, medicamente de uz general, de către personalul calificat sau/și persoana de referință, în aceleași condiții de supervizare.10.4. Copiii pot avea în păstrare medicamente pe care și le administrează singuri, inclusiv pe cale injectabilă (de exemplu, insulina), numai după ce medicul specialist sau, după caz, psihologul stabilește acest lucru, pe baza unei evaluări a copilului ca fiind suficient de responsabili în acest sens. Acești copii au posibilitatea de a-și încuia medicamentele în locuri la care ceilalți copii nu au acces. Autoadministrarea se realizează în aceleași condiții de supervizare.10.5. Medicamentele prescrise și cele de uz general, cu excepția celor date în grija copiilor care își administrează singuri propriile medicamente, sunt păstrate în siguranță, în locuri speciale, încuiate, la care copiii și restul personalului nu au acces.10.6. CPU pentru copilul abuzat, neglijat și exploatat își organizează proceduri referitoare la administrarea, depozitarea și distrugerea resturilor de medicamente sau a medicamentelor expirate, precum și a celorlalte materiale sanitare utilizate.10.7. Informațiile referitoare la medicamentele, tratamentele și asistența de prim ajutor acordate copiilor se consemnează într-un registru medical, precizându-se numele copilului, data, ora, medicamentul (inclusiv dozajul) sau tratamentul, motivul administrării, semnătura personalului.10.8. În fișele medicale ale copiilor se consemnează obligatoriu motivele și momentele în care medicația nu este administrată sau întreruptă.10.9. În CPU pentru copilul abuzat, neglijat și exploatat se respectă legislația în vigoare cu privire la eliberarea rețetelor medicale, înregistrarea, depozitarea, manipularea, distribuirea și administrarea medicamentelor.Indicatorii pentru Standardul 10(I)10.1.1. Personalul și o parte din copiii din CPU pentru copilul abuzat, neglijat și exploatat cunosc modalitățile de acordarea primului ajutor.(I)10.1.2. Dosarele angajaților.(I)10.1.3. CPU pentru copilul abuzat, neglijat și exploatat este dotat cu truse de prim ajutor pentru copii și adulți.(I)10.2.-10.4.1. Fișele medicale și registrul medical.(I)10.4.2. Locuri de depozitare personale.(I)10.5. Locul de depozitare a medicamentelor.(I)10.6. MOF conține proceduri referitoare la administrarea, depozitarea și distrugerea resturilor de medicamente sau a medicamentelor expirate, precum și a celorlalte materiale sanitare utilizate.(I)10.7. Existența și conținutul registrului medical.(I)10.8. Conținutul fișelor medicale din dosarele copiilor.(I)10.9. Personalul din CPU pentru copilul abuzat, neglijat și exploatat implicat în implementarea măsurilor de intervenție pe termen scurt pentru sănătatea copiilor cunoaște legislația în vigoare cu privire la eliberarea rețetelor medicale, înregistrarea, depozitarea, manipularea, distribuirea și administrarea medicamentelor.  +  Standardul 11EducațiaCentrul de primire în regim de urgentă pentru copilul abuzat, neglijat și exploatat sprijină și promovează, prin materiale și mijloace corespunzătoare, educația copiilor.RezultatCopiii beneficiază de activități educaționale necesare dezvoltării lor optime.Proceduri de implementare a standardului 1111.1. Pe durata plasamentului în regim de urgență copilul nu frecventează unitățile de învățământ, dar beneficiază de măsuri de intervenție pe termen scurt pentru educația formală și informală și, după caz, formală.11.2. Măsurile de intervenție pe termen scurt pentru educația non-formală și informală sunt elaborate de către educatorul sau educatorul specializat desemnat de coordonatorul CPU pentru copilul abuzat, neglijat și exploatat.11.3. În situații recomandate de psiholog, copilul poate beneficia de educație formală, în acord cu curriculum-ul școlar adecvat vârstei sale, în cadrul CPU pentru copilul abuzat, neglijat și exploatat. SPSPC/OPA încheie convenții de colaborare cu inspectoratul școlar pentru asigurarea educației formale în cadrul CPU pentru copilul abuzat, neglijat și exploatat.11.4. CPU pentru copilul abuzat, neglijat și exploatat asigură fiecărui copil condiții adecvate pentru studiu sau, după caz, pentru pregătirea temelor școlare, cum ar fi: spațiu individual de studiu, care nu este luminat cu lămpi fluorescente, ci pe cât posibil cu lumină naturală; mobilier adecvat; echipamente. Educatorul/educatorul specializat urmărește pregătirea temelor școlare și, la solicitarea copiilor, asigură sprijin pentru realizarea acestui lucru.Indicatorii pentru Standardul 11(I)11.1. Existența și conținutul măsurilor de intervenție pe termen scurt pentru educația non-formală și informală și, după caz, formală a fiecărui copil din CPU pentru copilul abuzat, neglijat și exploatat.(I)11.3.1. Numărul de copii care învață în CPU pentru copilul abuzat, neglijat și exploatat și concordanta cu curriculum-ul școlar.(I)11.3.2. Convențiile de colaborare cu inspectoratele școlare.(I)11.4. Condițiile și facilitățile pentru studiu și pregătirea temelor sunt adecvate situației copiilor. Discuții cu copiii și educatorul/educatorul specializat despre modul de pregătire a temelor.  +  Standardul 12Activități de recreere - socializare în incinta centrului de primire în regim de urgență pentru copilul abuzat, neglijat și exploatatCentrul de primire în regim de urgență pentru copilul abuzat, neglijat și exploatat asigură copiilor oportunități de petrecere a timpului liber, de recreere și socializare, care contribuie la dezvoltarea lor fizică, cognitivă, socială și emoțională.RezultatCopii beneficiază de timp liber, în care se pot odihni, relaxa sau participa la activități de recreere și socializare, conform vârstei, potențialului de dezvoltare, intereselor și opțiunilor personale.Proceduri de implementare a standardului 1212.1. CPU pentru copilul abuzat, neglijat și exploatat asigură o pondere adecvată a activităților de recreere-socializare a copiilor, inclusiv a perioadelor de somn și odihnă, în cadrul programului zilnic al acestora. Aceste activități sunt decise împreună cu persoana de referință a copilului și cu educatorul/educatorul specializat.12.2. Copiii sunt încurajați să-și exprime opiniile și preferințele în proiectarea și derularea activităților din timpul liber, în anumite situații, copiii pot decide dacă participă sau nu la activitățile de recreere-socializare organizate de CPU pentru copilul abuzat, neglijat și exploatat.12.3. În incinta CPU pentru copilul abuzat, neglijat și exploatat se asigură spații special amenajate și dotate corespunzător pentru desfășurarea activităților de timp liber, care sunt sigure, funcționale și accesibile tuturor copiilor și adecvate vârstei, potențialului, preocupărilor și preferințelor copiilor.12.4. Fiecare copil este ajutat să dezvolte relații pozitive cu ceilalți în funcție de caz: cu părinții/ alți adulți importanți pentru el, cu ceilalți copii din CPU pentru copilul abuzat, neglijat și exploatat, cu personalul și alți profesioniști implicați în evaluarea și derularea măsurilor de intervenție pe termen scurt.Indicatorii pentru Standardul 12(I)12.1. Toți copii beneficiază de timp liber suficient pentru vârsta și nevoile lor specifice.(I)12.2. Registrul de opinii și sugestii, discuții cu copiii și personalul, măsurile de intervenție pe termen scurt.(I)12.3.1. Existența spațiilor adecvate pentru desfășurarea activităților recreativ-culturale și de primire a vizitatorilor. Spațiile sunt dotate corespunzător cu mobilier (mese, scaune/fotolii/canapele, dulapuri pentru depozitarea cărților, jocurilor, jucăriilor etc.), televizor, radio/radiocasetofon etc.(I)12.3.2. Materialele existente în CPU pentru copilul abuzat, neglijat și exploatat, de exemplu: cărți, reviste, casete audio, video, materiale promoționale. Jucăriile și echipamentele pentru activitățile de timp liber corespund cantitativ, calitativ și sunt adecvate vârstei copiilor.(I)12.4. Dosarele angajaților.
  REABILITAREA COPILULUI ABUZAT, NEGLIJAT ȘI EXPLOATAT
   +  Standardul 13Programul personalizat de consiliere și/sau psihoterapiePe baza informațiilor rezultate din evaluarea inițială și detaliată a cazului de abuz, neglijare și exploatare a copilului, consilierul responsabil întocmește programul personalizat de consiliere și/sau psihoterapie pentru copil și, după caz, pentru persoanele implicate în cazul respectiv, care este parte integrantă a planului individualizat de protecție, respectiv a planului de servicii.RezultatClienții beneficiază de intervenție personalizată în cel mai scurt timp de la luarea în evidență a cazului de către centrul de primire în regim de urgență pentru copilul abuzat, neglijat și exploatat.Proceduri de implementare a standardului 1313.1. Consilierul (psihologul, psihoterapeutul) responsabil întocmește pentru fiecare copil în parte un program personalizat de consiliere și/sau psihoterapie, denumit în continuare PPC, care este avizat de coordonatorul CPU pentru copilul abuzat, neglijat și exploatat. PPC se elaborează pentru copil și toate celelalte persoane implicate în cazul respectiv, inclusiv potențialul agresor sau agresorul.13.2. Serviciile de consiliere și/sau psihoterapie, precum și alte servicii adresate potențialului agresor sau agresorului sunt aduse la cunoștința acestuia de către managerul de caz și se realizează cu acordul acestuia, cu sau fără o hotărâre judecătorească în acest sens. Consilierea agresorului are loc în alte locații decât cea a CPU pentru copilul abuzat, neglijat și exploatat și respectă prevederile SMO privind centrul de consiliere pentru copilul abuzat, neglijat și exploatat.13.3. În elaborarea și implementarea PPC se urmăresc cu prioritate următoarele principii: securizarea copilului, diminuarea consecințelor și evitarea expunerii lui la un nou abuz.13.4. Consilierul se asigură de consultarea și implicarea activă a copilului în procesul de elaborare, luare a deciziilor și implementare a PPC, adecvat gradului său de maturitate, precum și a părintelui protector sau, după caz, a persoanelor importante pentru copil.13.5. PPC este reevaluat periodic - cel puțin trimestrial și revizuit atunci când obiectivele terapeutice nu mai corespund nevoilor copilului și acest lucru este consemnat în și fișa individuală de consiliere.13.6. Consilierul responsabil trebuie să trimită managerului de caz în mod periodic - cel puțin lunar și de câte ori este necesar rapoarte referitoare la atingerea obiectivelor cuprinse în PPC. Rapoartele se întocmesc după un protocol unic avizat de directorul SPSPC.Indicatorii pentru Standardul 13(I)13.1. Fiecare copil aflat în evidența CPU pentru copilul abuzat, neglijat și exploatat are întocmit un PPC.(I)13.2.1. Consemnarea întâlnirilor cu potențialul agresor sau cu agresorul de către managerul de caz, semnătura acestuia pe fișa individuală de consiliere, conținutul PPC și al fișei individuale de consiliere.(I)13.2.2. Numărul de cazuri în care potențialul agresor sau agresorul frecventează ședințele de consiliere/alte servicii/an.(I)13.3. Conținutul PPC-urilor.(I)13.4. Verificarea fișelor individuale de consiliere.(I)13.5.-13.6. MOF, fișele individuale de consiliere, rapoartele de monitorizare lunare și ocazionale.  +  Standardul 14Activitatea de consiliere și/sau psihoterapieCentrul de primire în regim de urgență pentru copilul abuzat, neglijat și exploatat asigură derularea activității de consiliere și/sau psihoterapie pe termen scurt, mediu și lung în conformitate cu legislația în vigoare și normele deontologice corespunzătoare.RezultatClienții beneficiază de servicii specializate de consiliere și/sau psihoterapie individuală și, după caz, de grup.Proceduri de implementare a standardului 1414.1. Consilierea este inițiată în maxim 72 de ore de la luarea cazului în evidența CPU pentru copilul abuzat, neglijat și exploatat, luând în considerare gravitatea situației și numărul de cazuri active per consilier.14.2. Coordonatorul CPU pentru copilul abuzat, neglijat și exploatat repartizează cazurile astfel încât un consilier să nu fie implicat în mai mult de 12 de cazuri active concomitent.14.3. Activitatea de consiliere se desfășoară individual și/sau în grup într-un spațiu special amenajat și securizant pentru client.14.4. Consilierea este o activitate planificată, cu obiective specifice, care în cazul celei de grup sunt negociate cu clienții.14.5. Pe tot parcursul activității de consiliere pe termen scurt, respectiv a plasamentului în regim de urgență, copiii care au împlinit vârsta de 10 ani și părintele protector au acces la datele din fișa individuală de consiliere a copilului, numai dacă acest lucru nu contravine interesului superior al acestuia, în situația în care unele date din fișă pot pune în pericol securitatea și dezvoltarea copilului, coordonatorul CPU pentru copilul abuzat, neglijat și exploatat, cu acordul managerului de caz, poate decide restricționarea accesului persoanelor menționate anterior la aceste date, pe o perioadă determinată de timp și acest fapt se consemnează de către consilierul responsabil în fișa individuală de consiliere a copilului împreună cu motivația acestui fapt.14.6. Datele din fișa individuală de consiliere a copilului sunt confidențiale și nu pot fi dezvăluite altor profesioniști care nu fac parte din echipa multidisciplinară, cu excepția prevederilor din codul de procedura penală.Indicatorii pentru Standardul 14(I)14.1. Verificarea registrului de evidență a cazurilor și a fișelor individuale de consiliere.(I)14.2. Numărul de cazuri active per consilier.(I)14.3. Numărul de ședințe de consiliere individuală și respectiv de grup/client (copil, părinte protector, membru al familiei lărgite, alte persoane importante pentru copil).(I)14.4. PPC sunt semnate de clienți.(I)14.5. Numărul anual de cazuri în care accesul la unele date din fișa individuală de consiliere a copilului a fost restricționat temporar de către coordonatorul CPU pentru copilul abuzat, neglijat și exploatat.(I)14.6. MOF, contractele de confidențialitate.  +  Standardul 15Interviul cu copilulCentrul de primire în regim de urgență pentru copilul abuzat, neglijat și exploatat asigură un mediu corespunzător pentru intervievarea copilului de către personalul de specialitate din cadrul rețelei de intervenție.RezultatIntervenția multidisciplinară realizată în situațiile de abuz, neglijare și exploatare este adecvată și securizantă pentru copil, prin evitarea și combaterea revictimizării acestuia prin interviuri repetate.Proceduri de implementare a standardului 1515.1. După caz, CPU pentru copilul abuzat, neglijat și exploatat asigură înregistrarea documentelor care atestă prezența leziunilor și a altor consecințe ale abuzului, neglijării și exploatării, inclusiv prin fotografiere, precum și prin înregistrarea audio-video a interviurilor cu copilul în cursul evaluării detaliate și, după caz, a ședințelor de consiliere care au loc în camera cu oglindă dublă (unidirecțională), în cazul copiilor spitalizați anterior de luarea deciziei plasamentului în regim de urgență, managerul de caz asigură înregistrarea acestei documentații cu acordul directorului spitalului și al directorului SPSPC.15.2. Toate înregistrările, inclusiv fotografierea, se realizează cu informarea și acordul copilului, ținând cont de gradul său de maturitate. Consimțământul scris al părinților este luat numai în situația copilului spitalizat anterior de luarea deciziei plasamentului în regim de urgență.15.3. Toate interviurile cu copilul realizate în cadrul evaluării detaliate în scopul dezvăluirii abuzului, neglijării și exploatării copilului sau în cursul procedurilor de urmărire penală se realizează în camera cu oglindă dublă în prezența, nu neapărat alături de copil, a unui membru al echipei multidisciplinare.15.4. Înregistrările nu pot fi folosite ca material didactic, decât cu acordul copilului și al reprezentantului legal și în condițiile în care se respectă legislația în vigoare cu privire la dreptul la intimitate și imagine, precum și alte reglementări în materie. Se pot face materiale didactice audio-video folosind informația din înregistrări și respectând confidențialitatea cu privire la persoanele implicate în cazurile respective.15.5. Intervievarea copilului poate fi realizată și de profesioniști din afara CPU pentru copilul abuzat, neglijat și exploatat, care fac parte din echipa multidisciplinară sau care aplică procedurile de urmărire penală, cu respectarea prevederilor SMO prezente.15.6. Intervievarea copilului aflat în situații grave de abuz, neglijare și exploatare, abuz/exploatare sexuală și trafic se realizează pe baza unor protocoale distincte corespunzătoare situațiilor menționate anterior, care sunt avizate de directorul SPSPC.Indicatorii pentru Standardul 15(I)15.1. CPU pentru copilul abuzat, neglijat și exploatat dispune de facilități de fotografiere, înregistrare audio-video și cameră cu oglindă dublă.(I)15.2.1. MOF, dosarul plasamentului în regim de urgență.(I)15.2.2. Numărul de cazuri care au documentate leziunile și alte consecințe ale abuzului, neglijării și exploatării/an.(I)15.3. MOF.(I)15.4. Utilizarea înregistrărilor ca materiale didactice.(I)15.5. Numărul anual de cazuri în care interviurile au fost realizate de profesioniști din afara CPU pentru copilul abuzat, neglijat și exploatat.(I)15.6.1. Existența protocoalelor de intervievare pentru cele trei situații menționate de SMO prezente semnate de directorul SPSPC.(I)15.6.2. Conținutul protocoalelor.
  RECLAMAȚII ȘI PROTECȚIE ÎMPOTRIVA ABUZURILOR
   +  Standardul 16ReclamațiiCentrul de primire în regim de urgență pentru copilul abuzat, neglijat și exploatat își organizează un sistem de primire, înregistrare și soluționare a sesizărilor și reclamatiilor cu privire la serviciile oferite sau pentru care se facilitează accesul. Sesizările și reclamațiile sunt soluționate cu promptitudine și seriozitate, iar persoana în cauză este informată de progresul realizat pentru soluționare în mod periodic și primește răspunsul, în scris, în maxim 30 de zile calendaristice.RezultatCopiii și persoanele care îi vizitează cunosc procedurile privind modalitățile de a efectua sesizări sau reclamații, precum și drepturile pe care le au cu privire la informarea asupra demersurilor pentru rezolvarea și primirea răspunsului.Proceduri de implementare a standardului 1616.1. CPU pentru copilul abuzat, neglijat și exploatat își stabilește proceduri scrise privind efectuarea, înregistrarea și soluționarea sesizărilor și reclamațiilor referitoare la serviciile oferite sau al căror acces îl facilitează, care sunt avizate de SPSPC/OPA. în cazul CPU publice pentru copilul abuzat, neglijat și exploatat, procedurile trebuie să respecte legislația în vigoare cu privire la activitatea de soluționare a petițiilor, în cazul CPU private pentru copilul abuzat, neglijat și exploatat se recomandă ca, pe lângă respectarea prevederilor SMO prezente, să se respecte și legislația mai sus menționată.16.2. Procedurile trebuie să garanteze cel puțin următoarele: a) modalitățile de înregistrare a sesizărilor și reclamațiilor; b) informarea celui ce a făcut sesizarea/reclamația asupra stadiului și modului de soluționare a cazului; c) durata maximă în care persoana în cauză primește răspunsul; d) prevederea posibilității ca o altă persoană să poată sesiza/reclama în numele copilului; e) excluderea posibilității ca persoana care a fost reclamată să se implice în rezolvarea cazului; f) prevederea unor modalități de abordare a reclamațiilor care îl vizează pe coordonatorul CPU pentru copilul abuzat, neglijat și exploatat; g) excluderea oricăror represalii asupra celor care efectuează sesizările/reclamațiile.16.3. CPU pentru copilul abuzat, neglijat și exploatat pune la dispoziția copiilor și persoanelor care îi vizitează, precum și personalului o variantă prescurtată a procedurilor de sesizare. La cerere, aceștia pot primi varianta completă a procedurilor, în funcție de vârstă, copiilor li se explică aceste proceduri de sesizare, încă de la admiterea în CPU pentru copilul abuzat, neglijat și exploatat.16.4. Coordonatorul CPU pentru copilul abuzat, neglijat și exploatat desemnează o persoană care să țină o evidentă clară a sesizărilor și reclamațiilor (cereri, rezolvări, informarea petenților etc.).16.5. Coordonatorul CPU pentru copilul abuzat, neglijat și exploatat reanalizează periodic - cel puțin o dată la 3 luni - evidența sesizărilor și reclamațiilor și consemnează concluziile sale în registrul de sesizări și reclamații.16.6. Evidența sesizărilor și reclamațiilor se trimite periodic - cel puțin lunar - la SPSPC/OPA.Indicatorii pentru Standardul 16(I)16.1.-16.2. MOF conține proceduri referitoare la efectuarea, înregistrarea și soluționarea sesizărilor și reclamațiilor, care sunt conforme cu SMO prezente și cu legislația în vigoare referitoare la petiții.(I)16.3.1. CPU pentru copilul abuzat, neglijat și exploatat dispune de o variantă prescurtată a acestor proceduri (de exemplu, un ghid, o broșură etc.).(I)16.3.2. Copiii, persoanele care îi vizitează și personalul cunosc procedurile de sesizare/reclamare.(I)16.4. CPU pentru copilul abuzat, neglijat și exploatat are o evidență scrisă a sesizărilor și reclamațiilor - registrul de sesizări și reclamații.(I)16.5. Evidența sesizărilor/reclamațiilor conține și concluziile analizelor periodice ale coordonatorului CPU pentru copilul abuzat, neglijat și exploatat.(I)16.6. Evidența sesizărilor/reclamațiilor se află în dublu exemplar și la SPSPC/OPA.  +  Standardul 17Protecția copilului împotriva abuzurilorCentrul de primire în regim de urgentă pentru copilul abuzat, neglijat și exploatat promovează și aplică măsuri de protejare a copiilor împotriva oricărei forme de intimidare, discriminare, abuz, neglijare, exploatare, tratament inuman sau degradant.RezultatCopiii trăiesc în condiții de siguranță și bunăstare, orice suspiciune sau acuzație privind comiterea unui abuz în cadrul centrului de primire în regim de urgență pentru copilul abuzat, neglijat și exploatat fiind soluționată prompt și conform legislației în vigoare.Proceduri de implementare a standardului 1717.1. CPU pentru copilul abuzat, neglijat și exploatat își stabilește proceduri scrise cu privire la prevenirea, identificarea, semnalarea, evaluarea și soluționarea suspiciunilor sau acuzațiilor de abuz asupra copiilor în propria incintă, întocmite în baza legislației în vigoare. Aceste proceduri sunt avizate de directorul SPSPC și sunt aduse la cunoștința personalului, copiilor și persoanelor care îi vizitează.17.2. Copiii sunt încurajați și sprijiniți să sesizeze orice formă de abuz din partea personalului sau a altor copii din CPU pentru copilul abuzat, neglijat și exploatat.17.3. CPU pentru copilul abuzat, neglijat și exploatat ține evidența tuturor cazurilor de intimidare, discriminare, abuz, neglijare, exploatare, tratament inuman sau degradant în registrul de sesizări și reclamații.17.4. Personalul care are suspiciunea sau identifică situații de abuz, neglijare și exploatare a copilului în care sunt implicați alți membrii ai personalului din CPU pentru copilul abuzat, neglijat și exploatat are obligația de a înștiința imediat coordonatorul, care aplică legislația în vigoare. Coordonatorul asigură completarea fișei de semnalare obligatorie și evaluare inițială a situațiilor de abuz, neglijare și exploatare a copilului pe care o transmite la SPSPC în termen de maxim 48 de ore de la data evaluării inițiale a situației respective, în cazul în care coordonatorul nu semnalează aceste situații la SPSPC, în termenul prevăzut de SMO prezente, personalul care a înștiințat coordonatorul are obligația efectuării acestei semnalări.17.5. Dacă este necesar, coordonatorul anunță, după caz, salvarea, poliția și/sau procuratura.17.6. În CPU pentru copilul abuzat, neglijat și exploatat este strict interzisă agresarea verbală sau fizică a copiilor, aceste fapte fiind pedepsite conform legii.17.7. La indicația psihologului, copiii, în special cei care urmează să fie reintegrați în familie, beneficiază de programe de prevenire a abuzului, neglijării și exploatării organizate sau facilitate de CPU pentru copilul abuzat, neglijat și exploatat.Indicatorii pentru Standardul 17(I)17.1.1. MOF conține proceduri privind protejarea copilului de abuz, neglijare, exploatare etc.(I)17.1.2. Copiii, persoanele care îi vizitează și personalul cunosc aceste proceduri.(I)17.3. Numărul anual de sesizări efectuate de copii și persoanele care îi vizitează privind suspiciuni sau situații evidente de abuz asupra copiilor în incinta CPU pentru copilul abuzat, neglijat și exploatat. Măsurile luate de coordonator.(I)17.4. Numărul anual de situații de abuz, neglijare și exploatare a copilului în care sunt implicați membrii ai personalului CPU pentru copilul abuzat, neglijat și exploatat. Măsurile luate de coordonator.(I)17.5. Numărul anual de situații care au necesitat anunțarea salvării și intervenția medicală, respectiv intervenția poliției și/sau a procuraturii.(I)17.7. Numărul anual de copii care au beneficiat de programe de prevenire a abuzului, neglijării și exploatării organizate sau facilitate de CPU pentru copilul abuzat, neglijat și exploatat. Tipul programelor de prevenire.  +  Standardul 18Relația personalului cu copiiiRelațiile personalului cu copiii au o bază sănătoasă, răspunzând normelor de conduită morală, profesională și socială.RezultatCopiii au o relație firească cu personalul, bazată pe sinceritate și respect reciproc.Proceduri de implementare a standardului 1818.1. CPU pentru copilul abuzat, neglijat și exploatat își stabilește proceduri scrise privind relațiile dintre membrii personalului și copii, care sunt aduse la cunoștința personalului și copiilor.18.2. Relațiile dintre membrii personalului și copii se desfășoară în baza unor reguli cunoscute, derivate din procedurile mai sus amintite, dar convenite de personal împreună cu copiii și înțelese de aceștia, reguli care permit realizarea unui control pozitiv al comportamentului copiilor, bazat pe respect reciproc, toleranță, acceptare, încurajare și sprijin.18.3. Personalul CPU pentru copilul abuzat, neglijat și exploatat abordează relațiile cu copiii sau cu grupurile de copii în mod nediscriminator, fără antipatii sau favoritisme.18.4. Personalul beneficiază de pregătire privind comunicarea și controlul pozitiv în relația cu copiii, pentru a putea preveni și rezolva cât mai amiabil neînțelegerile în cadrul colectivității respective.18.5. Personalul poate utiliza măsuri restrictive (de exemplu, imobilizare, izolare etc.) numai ca ultimă soluție de prevenire sau stopare a vătămării copilului, a altor persoane ori a unor distrugeri importante de bunuri materiale. Măsurile nu se aplică punitiv, ci doar pentru oprirea comportamentelor deviante.18.6. Sunt interzise măsurile disciplinare excesive sau iraționale: a) pedeapsa corporală; b) deprivarea de hrană, apa sau somn; c) orice examinare intimă a copilului dacă nu are o rațiune medicală și nu e efectuată de personal medico-sanitar; d) confiscarea echipamentelor copilului; e) privarea de medicație sau tratament medical; f) pedepsirea unui grup de copii pentru comportamentul unui copil din grup; g) implicarea unui copil în pedepsirea altui copil; h) orice restricționare a contactului cu persoanele importante pentru copil dacă nu există o hotărâre în acest sens, conform legii.18.7. Toate cazurile în care se aplică măsuri restrictive copiilor sunt înregistrate într-o fișă specială, precizându-se cel puțin: numele copilului, data, ora și locul incidentului; măsurile luate; numele membrilor personalului care au acționat; numele altor persoane martore la incident, inclusiv copii; eventualele consecințe ale măsurilor luate; semnătura persoanei autorizate să efectueze înregistrările. După aplicarea măsurii restrictive, copilul va fi examinat de un medic, în termen de 24 de ore.18.8. Coordonatorul verifică cu regularitate - cel puțin o dată pe lună, evidențele cazurilor de restricționare pentru a controla și sancționa corespunzător personalul (atunci când e cazul) și pentru a identifica factorii de risc ai producerii incidentelor.Indicatorii pentru Standardul 18(I)18.1. MOF conține proceduri privind relația personalului cu copiii. Personalul și copiii cunosc aceste proceduri.(I)18.2. Copiii cunosc și înțeleg regulile de comportament acceptate în CPU pentru copilul abuzat, neglijat și exploatat, precum și consecințele în cazul nerespectării acestora.(I)18.3. Evidența sesizărilor/reclamațiilor cu privire la comportamentul personalului față de copii, inclusiv a comportamentelor abuzive.(I)18.4. Dosarele angajaților.(I)18.5., 18.7. Evidența cazurilor în care s-au aplicat măsuri restrictive.(I)18.8. Procese verbale, rapoarte privind monitorizarea cazurilor de restricționare a copiilor, sancțiuni.
  EVENIMENTE DEOSEBITE
   +  Standardul 19Absența unui copil fără permisiuneCentrul de primire în urgență pentru copilul abuzat, neglijat și exploatat asigură măsuri adecvate de prevenire și intervenție pentru copiii care părăsesc centrul fără permisiune.RezultatCopiii, care absentează fără permisiune, beneficiază de sprijin în vederea reintegrării lor în sistemul de protecție a copilului, dacă reintegrarea familială nu este posibilă la momentul respectiv.Proceduri de implementare a standardului 1919.1. CPU pentru copilul abuzat, neglijat și exploatat își stabilește proceduri scrise privind rezolvarea cazurilor de absență a copiilor fără permisiune, pe care le aduce la cunoștința întregului personal. Aceste proceduri includ cel puțin următoarele: a) anunțarea părinților, poliției, managerului de caz, SPSPC și evaluarea riscurilor; b) modalități de căutare a copilului; c) readucerea copilului în CPU pentru copilul abuzat, neglijat și exploatat; d) evaluarea motivelor plecării copilului și reconsiderarea măsurilor de intervenție pe termen scurt în vederea reintegrării în CPU pentru copilul abuzat, neglijat și exploatat sau în alt serviciu din cadrul sistemului de protecție a copilului, cu consultarea managerului de caz și e) măsuri de prevenire a acestor situații.19.2. CPU pentru copilul abuzat, neglijat și exploatat ia măsurile adecvate de protejare a copiilor care absentează fără permisiune împreună cu managerul de caz, SPSPC și organele de poliție.19.3. CPU pentru copilul abuzat, neglijat și exploatat ține o evidență scrisă a situațiilor de absență fără permisiune a copiilor, pe care coordonatorul o analizează periodic și o transmite la SPSPC/OPA și la SPSPC.19.4. SPSPC/OPA asigură servicii de pază pentru CPU pentru copilul abuzat, neglijat și exploatat.Indicatori pentru Standardul 19(I)19.1.1. MOF conține procedurile privind absența copilului fără permisiune.(I)19.1.2. Personalul cunoaște și aplică aceste proceduri.(I)19.2., 19.3. Evidența cazurilor de absență a copilului fără permisiune. Măsurile luate în aceste cazuri.(I)19.4. CPU pentru copilul abuzat, neglijat și exploatat are asigurat un sistem de pază.  +  Standardul 20Notificarea cu privire la evenimentele importanteCentrul de primire în urgentă pentru copilul abuzat, neglijat și exploatat are obligația de a informa, în scris, factorii direct interesați, cu privire la incidentele deosebite survenite în legătură cu protecția copilului, în maximum 24 de ore de Ia producerea evenimentului.RezultatFamilia sau reprezentantul legal al copilului, precum și serviciul public specializat pentru protecția copilului ori alți factori direct interesați, conform legii, sunt anunțați la timp de toate incidentele deosebite, survenite în legătură cu protecția copilului.Proceduri de implementare a standardului 2020.1. CPU pentru copilul abuzat, neglijat și exploatat își stabilește proceduri scrise cu privire la notificarea evenimentelor care afectează bunăstarea sau siguranța copiilor.20.2. Coordonatorul CPU pentru copilul abuzat, neglijat și exploatat răspunde de efectuarea acestui tip de informare, în scris, a factorilor direct interesați. Orice notificare a unui incident deosebit trebuie să fie confirmată că a fost primită de factorul interesat.20.3. Notificările efectuate și măsurile întreprinse pentru rezolvarea problemelor notificate se consemnează în dosarul plasamentului în regim de urgență.20.4. Se notifică cel puțin următoarele evenimente: a) decesul unui copil, inclusiv circumstanțele în care s-a produs; b) bolile infecțioase și alte boli, conform normelor sistemului de sănătate; c) o rănire sau vătămare importantă ori accident; d) o boală ce nu poate fi tratată în CPU pentru copilul abuzat, neglijat și exploatat; e) contravenții și infracțiuni; f) orice acuzații privind comportamentul inadecvat al unui membru al personalului g) orice alt eveniment petrecut în CPU pentru copilul abuzat, neglijat și exploatat care afectează bunăstarea sau siguranța copiilor.Indicatorii pentru Standardul 20(I)20.1. MOF conține proceduri cu privire la notificarea evenimentelor care afectează bunăstarea sau siguranța copiilor.(I)20.2. Evidența notificărilor. Confirmările poștale de primire a notificărilor.(I)20.3. Evidența notificările efectuate și a măsurilor întreprinse.(I)20.4. Conținutul notificărilor.  +  Standardul 21Amplasamentul, compartimentarea și dimensiunile construcțieiAmplasamentul, dimensiunile și compartimentarea construcției corespund misiunii centrului de primire în urgență pentru copilul abuzat, neglijat și exploatat.RezultatCopiii beneficiază de o locație cu caracteristici de tip familial și care răspunde nevoilor lor individuale.Proceduri de implementare a standardului 2121.1. Locația CPU pentru copilul abuzat, neglijat și exploatat nu este cunoscută publicului larg.21.2. CPU pentru copilul abuzat, neglijat și exploatat este amplasat într-un loc accesibil, ținând cont de mijloacele de transport, de comunicare și de distanta față de alte servicii/instituții partenere din rețeaua de intervenție.21.3. Locația asigură un spațiu suficient pentru copiii pe care îi are în îngrijire și protecție. Numărul de copii dintr-o grupă nu trebuie să depășească cifra 12. Se recomandă ca diferența de vârstă dintre copiii dintr-o grupă să nu fie mai mare de 3-4 ani, cu excepția fraților.21.4. Spațiul locativ este structurat și amenajat în mod funcțional, la un nivel decent, pentru a permite desfășurarea în condiții corespunzătoare a activităților CPU pentru copilul abuzat, neglijat și exploatat și pentru a oferi o ambianță confortabilă, cât mai apropiată de cea familială.21.5. Nu este permisă utilizarea spațiilor din CPU pentru copilul abuzat, neglijat și exploatat în scopuri străine de misiunea sa ori într-un mod care să aducă prejudicii copiilor rezidenți.21.6. Locația, precum și construcțiile, renovările și modificările structurilor corespund normelor legale de siguranță.Indicatorii pentru Standardul 21(I)21.1. Măsurile luate de SPSPC/OPA pentru a nu fi cunoscută locația CPU pentru copilul abuzat, neglijat și exploatat de către publicul larg.(I)21.2.1. Există mijloace de transport care leagă CPU pentru copilul abuzat, neglijat și exploatat de serviciile/instituțiile partenere.(I)21.2.2. Existența unui post telefonic, în funcțiune, precum și a altor mijloace de comunicare.(I)21.3.1. Numărul de copii rezidenți.(I)21.3.2. Numărul de copii din grupă/grupe nu depășește numărul maxim admis.(I)21.4.1. Spațiile pentru activitățile desfășurate în CPU pentru copilul abuzat, neglijat și exploatat au ambianță familială și corespund scopului și obiectivelor. Amenajarea, mobilarea, decorarea spatiilor.(I)21.4.2. CPU pentru copilul abuzat, neglijat și exploatat are acces la utilități: apă, canalizare, curent electric, căldură etc.(I)21.6.1. Autorizările CPU pentru copilul abuzat, neglijat și exploatat, conform normelor în vigoare.(I)21.6.2. Măsurile de siguranță, igienă și prevenire a îmbolnăvirilor, prevenirea accidentelor, prevenirea și stingerea incendiilor, protecția mediului etc., aplicate în unități de protecție socială, prin raportare la normele legale, specifice, în vigoare.(I)21.6.3. Munca de construcție și renovare se desfășoară în afara orelor de funcționare ale CPU pentru copilul abuzat, neglijat și exploatat sau, dacă acest lucru nu este posibil și acest fapt este bine documentat, sunt utilizate bariere pentru restricționarea accesului copiilor în zonele respective și sunt luate măsuri pentru prevenirea pătrunderii prafului și a fumului în zonele în care se află copiii.  +  Standardul 22Condițiile de locuitCentrul de primire în urgență pentru copilul abuzat, neglijat și exploatat asigură copiilor condiții de locuit de bună calitate, decente și asemănătoare mediului familial.RezultatCopiii trăiesc într-un mediu de tip familial corespunzător nevoilor lor specifice de viață și îngrijire.Proceduri de implementare a standardului 2222.1. Locația CPU pentru copilul abuzat, neglijat și exploatat este amenajată și mobilată adecvat nevoilor copiilor rezidenți, ca număr, distribuție pe sexe, vârstă etc.22.2. CPU pentru copilul abuzat, neglijat și exploatat are și aplică un program de întreținere și reparații, de menținere a siguranței, curățeniei și igienei, în toate spațiile aferente, interioare sau, după caz, exterioare.22.3. Fiecare copil beneficiază de un spațiu propriu într-un dormitor. Pot ocupa împreună un dormitor maximum 4 copii, de același sex. Coordonatorul CPU pentru copilul abuzat, neglijat și exploatat poate admite excepții în cazul particular al copiilor frați și stabilește modalitățile concrete în acest sens.22.4. În dormitor se asigură o suprafață locuibilă de minimum 6 m /copil.22.5. În dormitor, copiii trebuie să aibă cel puțin; un pat propriu, cu saltea, curat și confortabil, dotat cu echipamentele necesare; dulap/compartiment propriu pentru haine, ce se poate încuia; sursă de lumină individuală; masă, scaune; covor sau alte materiale potrivite; perdele sau transperante.22.6. Copiii sunt încurajați să-și decoreze camerele proprii conform preferințelor.22.7. Nu este admis ca membrii ai personalului să ocupe o cameră împreună cu copiii.Indicatorii pentru Standardul 22(I)22.1. Mobilierul și echipamentele existente în CPU pentru copilul abuzat, neglijat și exploatat sunt în conformitatea cu numărul, vârsta și nevoile copiilor.(I)22.2.1. Starea imobilului, instalațiilor, mobilierului, curățeniei și igienei.(I)22.2.2. Planurile și programele de întreținere, reparare, modernizare, curățenie și igienă ale CPU pentru copilul abuzat, neglijat și exploatat, bugetul alocat și personalul desemnat.(I)22.3.1. Numărul de copii din fiecare dormitor nu depășește numărul maxim admis.(I)22.3.2. Excepțiile admise de coordonatorul CPU pentru copilul abuzat, neglijat și exploatat.(I)22.4.-22.7. Condițiile din dormitoare corespund prevederilor SMO prezente.  +  Standardul 23Spațiile igienico-sanitareCentrul de primire în urgență pentru copilul abuzat, neglijat și exploatat asigură copiilor spații igienico-sanitare suficiente, amenajate și dotate cu echipamentul corespunzător numărului și nevoilor acestora, precum și ale personalului.RezultatCopiii și personalul au acces la spații igienico-sanitare, în condiții de siguranță, funcționalitate și confort, de respectare a demnității și intimității personale.Proceduri de implementare a standardului 2323.1. În CPU pentru copilul abuzat, neglijat și exploatat există toalete suficiente atât pentru copii, cât și pentru personal, organizate pe sexe. Toaletele sunt amenajate cu materiale ce permit o igienizare rapidă (gresie, faianță) și sunt dotate cu instalațiile necesare (cabine WC, chiuvete) și materialele consumabile uzuale (săpun, hârtie igienică).23.2. CPU pentru copilul abuzat, neglijat și exploatat asigură câte o cabină WC și respectiv câte o chiuvetă la maximum 6 copii.23.3. În CPU pentru copilul abuzat, neglijat și exploatat există băi și/sau dușuri suficiente, organizate pe sexe: o baie/duș la maximum 6 copii. Spațiile pentru băi/dușuri sunt amenajate cu materiale ce pot fi cu ușurință igienizate (gresie, faianță), sunt dotate cu echipamentele necesare (căzi de baie/dușuri) și materialele consumabile uzuale (săpun, șampon, prosoape de uz individual etc.).23.4. În toate spatiile igienico-sanitare se asigură apa rece și apă caldă permanent.23.5. Spatiile igienico-sanitare sunt compartimentate, iar ușile compartimentelor se încuie pe dinăuntru, pentru a respecta cerințele de intimitate și siguranță ale copiilor. Personalul poate descuia ușile de la grupurile igienico-sanitare, din afara compartimentelor, în caz de urgentă.23.6. În CPU pentru copilul abuzat, neglijat și exploatat există spații adecvate pentru spălarea, curățarea, igienizarea rufariei, conform normelor igienico-sanitare în vigoare și cu dotările necesare.23.7. CPU pentru copilul abuzat, neglijat și exploatat are amenajate spații adecvate, conform normelor legale în vigoare, pentru depozitarea în condiții de siguranță a materialelor de igienizare (detergenți, dezinfectant! etc.).Indicatorii pentru Standardul 23(I)23.1. Toaletele din CPU pentru copilul abuzat, neglijat și exploatat corespund prevederilor SMO prezente.(I)23.2. Raportul dintre numărul de copii din CPU pentru copilul abuzat, neglijat și exploatat și numărul de cabine WC.(I)23.3.1. Băile și/sau dușurile corespund prevederilor SMO prezente.(I)23.3.2. Raportul dintre numărul de copii din CPU pentru copilul abuzat, neglijat și exploatat și numărul de băi/dușuri.(I)23.4. Furnizarea apei reci și calde la grupurile igienico-sanitare.(I)23.5. Compartimentarea spațiilor igienico-sanitare, modul de închidere a acestora.(I)23.6. Spațiile pentru spălarea, curățarea și igienizarea rufariei corespund normelor igienico-sanitare în vigoare.(I)23.7. Materialele de igienizare nu sunt la îndemâna copiilor.
  RESURSE UMANE
   +  Standardul 24Recrutare și angajarePersonalul este selectat cu atenție și responsabilitate prin intermediul unui proces de recrutare și angajare care se desfășoară în acord cu legislația în vigoare și răspunde nevoilor copiilor și misiunii centrului de primire în urgentă pentru copilul abuzat, neglijat și exploatat.RezultatCopiii din cadrul centrului de primire în urgență pentru copilul abuzat, neglijat și exploatat, precum și persoanele importante pentru aceștia beneficiază de servicii de calitate oferite de personal calificat.Proceduri de implementare a standardului 2424.1. Angajatorul este obligat să angajeze personal calificat care să răspundă prevederilor SMO prezente. Dacă CPU pentru copilul abuzat, neglijat și exploatat funcționează într-o zonă geografică în care trăiesc comunități etnice minoritare, se recomandă ca în componența personalului să existe și profesioniști care vorbesc limba minorităților respective. Se recomandă angajarea unor profesioniști care au abilități empatice și de comunicare cu copiii.24.2. Angajatorul poate dispune, în condițiile legii, și de alt personal decât cel prevăzut în statul de funcții al CPU pentru copilul abuzat, neglijat și exploatat, în vederea îndeplinirii misiunii acestuia în condiții optime.24.3. Personalul de specialitate trebuie să aibă studii socio-umane și experiență de cel puțin un an în domeniul protecției copilului.24.4. Consilierii care asigură reabilitarea copiilor abuzați, neglijați și exploatați trebuie să aibă studii superioare de asistență socială sau psihologie și experiență de cel puțin 3 ani în domeniul protecției copilului. La angajare se acordă prioritate profesioniștilor care au pregătire (studii aprofundate, cursuri de formare continuă) și experiență în domeniul protecției copilului împotriva abuzului, neglijării și exploatării.24.5. Coordonatorul CPU pentru copilul abuzat, neglijat și exploatat trebuie să aibă studii superioare și experiență de cel puțin doi ani în servicii pentru copil și familie. La angajare se acordă prioritate profesioniștilor care au pregătire managerială, precum și pregătire și experiență în domeniul protecției copilului împotriva abuzului, neglijării și exploatării.24.6. Coordonatorul se asigură că fișele de post sunt revizuite în funcție de dinamica cerințelor posturilor respective.24.7. În CPU pentru copilul abuzat, neglijat și exploatat din sistemul public se poate angaja personal disponibilizat în urma închiderii instituțiilor de tip vechi, dacă acesta beneficiază de reconversie sau recalificare și corespunde prevederilor SMO prezente.24.8. Este interzisă angajarea persoanelor pentru care s-au înregistrat la nivelul SPSPC și al organelor de urmărire penală chiar și numai suspiciuni în ceea ce privește comiterea unor acte de abuz, neglijare și exploatare a copilului.Indicatorii pentru Standardul 24(I)24.1.1. Diplomele de studii și alte acte care atestă calificarea personalului angajat.(I)24.1.2. Procesul de recrutare și angajare este conform legislației în vigoare și prevederilor standardelor minime obligatorii.(I)24.2. Statul de funcții al CPU pentru copilul abuzat, neglijat și exploatat și organigrama completă a SPSPC/OPA.(I)24.3.-(I)24.8. Organigrama, diplomele de studii, contractele de muncă, contractele de voluntariat, fișele de post, dosarele angajaților.  +  Standardul 25Numărul și structura de personalNumărul și structura de personal ale centrului de primire în urgență pentru copilul abuzat, neglijat și exploatat sunt satisfăcătoare pentru îndeplinirea misiunii acestuia în condiții optime.RezultatCopiii beneficiază de continuitate în îngrijire și de servicii de calitate oferite de personal calificat la orice oră din zi și din noapte.Proceduri de implementare a standardului 2525.1. Numărul și structura de personal trebuie să fie adecvate pentru îndeplinirea activităților prevăzute de SMO prezente.25.2. Stabilirea numărului și structurii de personal se face de către angajator împreună cu coordonatorul CPU pentru copilul abuzat, neglijat și exploatat, se înregistrează și se revizuiește cel puțin anual, în stabilirea numărului și structurii de personal se ține cont de permanența pe timp de zi și de noapte, raportul minim adulți-copii (vezi procedura 25.3), măsurile de intervenție pe termen scurt și, după caz, planurile individualizate de protecție/planurile de servicii, nevoile specifice ale copiilor, precum și de numărul de copii, prezența ambelor sexe și rezolvarea oricăror dificultăți cu care se confruntă CPU pentru copilul abuzat, neglijat și exploatat la un moment dat. Normarea se face în funcție de raportul minim adulți-copii (vezi procedura 25.3) și cu asigurarea respectării drepturilor angajaților, conform prevederilor Codului Muncii.25.3. Raportul minim adulți-copii care trebuie respectat în CPU pentru copilul abuzat, neglijat și exploatat este redat în tabelul de mai jos. La calcularea acestui raport se iau în considerare: a) numărul de copii din CPU pentru copilul abuzat, neglijat și exploatat și b) numărul personalului de îngrijire de bază și educație non-formală și informalâ.25.4. Personalul pentru îngrijirea de bază și educație non-formală și informală este reprezentat de educator sau educatorul specializat. Se asigură doi educatori pe grupa de copii, câte un educator pe tură, respectiv 7.00-15.00 și 14.00-22.00; pe timpul nopții, în situația în care nu se poate asigura prezența unui educator, se asigură prezența unui supraveghetor la două grupe de copii, între 21.00-7.00.25.5. Personalul pentru îngrijirea sănătății poate fi reprezentat de infirmiere, asistente medicale, inclusiv dieteticiene, și medici, în funcție de nevoile copiilor din CPU pentru copilul abuzat, neglijat și exploatat. Se asigură o asistentă medicală la două grupe de copii, câte o asistentă pe tură. Acordarea serviciilor medicale de specialitate și stomatologice se realizează în acord cu prevederile legislative în vigoare din domeniul sănătății și ale SMO prezente.25.6. Personalul pentru reabilitarea copiilor abuzați, neglijați și exploatați este reprezentat de consilieri (asistenți sociali și psihologi) și, după caz, de psihoterapeuți (psihologi și neuropsihiatri sau psihiatri pentru copii). Se asigură doi consilieri pe grupa de copii, câte un consilier pe turele de peste zi.25.7. Personalul pentru pregătirea reintegrării sau integrării familiale este reprezentat în principal de psihologi și asistenți sociali. Numărul și modalitatea de angajare se face cu respectarea legislației în vigoare și a prevederilor SMO prezente, dar totodată ține cont de prevederile SMO pentru centrul de pregătire și sprijinire a reintegrării și integrării copilului în familie și pentru managementul de caz în domeniul protecției copilului.Tabel - Raportul minim adulți-copii din CPU pentru copilul abuzat, neglijat și exploatat
  Categorii de vârstă Nr. de copii/grupă Raport minim adulți-copii
  3-6 ani 8 1:3
  7-12 ani 12 1:4
  Peste 13 ani 12 1:6
  Indicatorii pentru Standardul 25(I)25.2.1. Numărul și structura de personal sunt înregistrate și corespund prevederilor SMO prezente.(I)25.2.2. MOF cuprinde cel puțin următoarele aspecte referitoare la numărul și structura de personal: a) raportul adulți-copii pe ture, în timpul zilei și în timpul nopții, b) numărul personalului angajat conform prevederilor Codului Muncii, prezent în CPU pentru copilul abuzat, neglijat și exploatat, care lucrează pe anumite perioade, ale zilei, lunii sau anului în cadrul centrului și care lucrează pentru centru, dar și în alte locații, d) structura de personal per ansamblu și pe ture, în timpul zilei și în timpul nopții e) organizarea și planificarea turelor (durata, ora de începere și de terminare, personal, date etc.).(I)25.3. Raportul adulți-copii este înregistrat și este cel puțin egal sau mai mare decât numărul minim din SMO prezente.(I)25.4.-25.7. Organigrama, dosarele angajaților, MOF. Corespondența dintre numărul și structura de personal și raportul minim adulți-copii, activitățile obligatorii din CPU pentru copilul abuzat, neglijat și exploatat și totalul activităților prevăzute pentru îndeplinirea misiunii acestuia, în conformitate cu SMO prezente. Modalitățile de angajare sunt variate (normă întreagă, contract parțial de muncă, subcontractare firme de specialitate, convenții de colaborare cu alți furnizori de servicii etc.) în funcție de resursele angajatorului.
   +  Standardul 26Formarea inițială și continuă a personaluluiResursele umane ale centrului de primire în urgentă pentru copilul abuzat, neglijat și exploatat au pregătirea corespunzătoare și abilități de a lucra cu copiii și în echipă.RezultatCopiii beneficiază de servicii de calitate și personalizate din partea unor profesioniști bine pregătiți, cu abilități empatice și de comunicare.Proceduri de implementare a standardului 2626.1. La angajare, în lipsa unei formări inițiale în domeniul protecției copilului împotriva abuzului, neglijării și exploatării, fiecare profesionist, inclusiv coordonatorul, beneficiază de formare în acest domeniu, asigurată din bugetul angajatorului.26.2. În cel mai scurt timp de la angajare, în lipsa unei formări privind tehnicile specifice de lucru cu copiii expuși la abuz, neglijare și exploatare și cu familia acestora, consilierii beneficiază de cel puțin 60 de ore de curs în acest domeniu, care sunt asigurate din bugetul angajatorului.26.3. Fiecare angajat, inclusiv coordonatorul, beneficiază de cel puțin 42 de ore pe an de formare continuă în domeniul protecției copilului împotriva abuzului, neglijării și exploatării sau domenii conexe/interdisciplinare, asigurate din bugetul angajatorului.26.4. Consilierii beneficiază de cel puțin 42 de ore pe an de formare continuă în domeniul consilierii și terapiei copilului, respectiv a familiei, care sunt asigurate din bugetul angajatorului.26.5. Personalul de specialitate este încurajat să participe la diverse cursuri de formare care îi pot ajuta în optimizarea muncii lor, inclusiv seminarii și conferințe.26.6. Educația permanentă a personalului de specialitate, precum și formarea profesională continuă pentru toți angajații, vor fi promovate, sprijinite și înregistrate de către coordonatorul CPU pentru copilul abuzat, neglijat și exploatat.26.7. La angajare, în lipsa unei pregătiri în domeniul managementului serviciilor sociale, coordonatorul beneficiază de formare în acest domeniu, asigurată din bugetul angajatorului.26.8. Coordonatorul beneficiază anual de cel puțin 21 de ore de formare în domeniul managementului de servicii, asigurate din bugetul angajatorului.26.9. Educația permanentă și formarea profesională continuă a angajaților se realizează conform legislației în vigoare, prin intermediul cursurilor organizate în cadrul sistemului educațional, sanitar și al formării profesionale a adulților.Indicatorii pentru Standardul 26(I)26.1.-26.8. Dosarul personal al fiecărui angajat, inclusiv al coordonatorului și voluntarilor, cuprinde documentele prevăzute de legislația în vigoare, inclusiv certificatele de absolvire a cursurilor de formare inițială și continuă prevăzute de SMO prezente.(I)26.9. Certificatele de absolvire cu recunoaștere națională și cele cu recunoaștere din partea angajatorului, în cazul celor din urmă se verifică modalitatea de desfășurare a programului de formare, utilizând criteriile existente în legislația de formare profesională a adultului.  +  Standardul 27SupervizareCentrul de primire în urgență pentru copilul abuzat, neglijat și neglijat dispune de un sistem eficient de supervizare al resurselor umane, care permite funcționarea sa la randament optim.RezultatPersonalul este motivat și performant, asigurând servicii de calitate pentru copiii rezidenți.Proceduri de implementare a standardului 2727.1. Ședințele de supervizare cu personalul au loc, prin rotație, periodic - cel puțin o dată pe săptămână - sau de câte ori este nevoie și sunt înregistrate.27.2. Ședințele de supervizare se desfășoară individual și în echipă.27.3. Coordonatorul CPU pentru copilul abuzat, neglijat și exploatat are obligația de asigura supervizarea internă și externă a personalului de specialitate.27.4. SPSPC/OPA are obligația de a asigura supervizarea coordonatorului CPU pentru copilul abuzat, neglijat și exploatat.27.5. Supervizarea se realizează de specialiști cu studii superioare socio-umane cu pregătire în supervizare și experiență de cel puțin doi ani în servicii pentru copil și familie în plus fată de persoanele cărora li se asigură supervizarea respectivă. Supervizarea consilierilor se realizează de specialiști cu studii superioare socio-umane cu experiență de cel puțin 5 ani în domeniul protecției copilului și cel puțin doi ani în consiliere în plus față de persoanele cărora li se asigură supervizarea.Indicatorii pentru Standardul 27(I)27.1. Numărul mediu lunar și numărul anual de ședințe de supervizare a personalului.(I)27.2.-27.5. Numărul ședințelor de supervizare individuală și respectiv de grup pentru personal și coordonator/lună/an.(I)27.6. Documentele înregistrate referitoare la supervizare.
  ADMINISTRARE ȘI MANAGEMENT
   +  Standardul 28Management și administrareCentrul de primire în urgență pentru copilul abuzat, neglijat și neglijat dispune de un management și o administrare eficiente, care îi asigură o funcționare optimă în acord cu misiunea sa.RezultatCopiii și persoanele importante pentru aceștia beneficiază de servicii de calitate în raport cu nevoile lor.Proceduri de implementare a standardului 2828.1. CPU pentru copilul abuzat, neglijat și exploatat funcționează într-un cadru legal, certificat de documente oficiale.28.2. Coordonatorul CPU pentru copilul abuzat, neglijat și exploatat are responsabilitatea ca misiunea centrului să fie formulată în scris, afișată, cunoscută de beneficiari și personal, precum și de profesioniștii din cadrul serviciilor/instituțiilor partenere din rețeaua de intervenție.28.3. CPU pentru copilul abuzat, neglijat și exploatat își stabilește un regulament de ordine interioară sau norme interne de funcționare, în funcție de angajator, care reflectă spiritul valorilor democratice de respect pentru drepturile copilului și ale individului, sunt avizate de coordonatorul centrului și aduse la cunoștința întregului personal.28.4. Coordonatorul organizează periodic - cel puțin o dată pe lună, sau de câte ori este nevoie ședințe administrative cu întregul personal. Aceste ședințe sunt planificate, au o agendă afișată și conținutul lor este consemnat în procese verbale.28.5. Prin activitățile de formare, prin modul de întocmire și revizuire a fișelor de post pentru fiecare angajat, precum și prin toate activitățile de comunicare se promovează principiul muncii în echipă, în afara ședințelor de caz organizate de managerii de caz, se organizează periodic sau de câte ori este nevoie și se documentează reuniuni ale personalului de specialitate care constituie echipa multidisciplinară a CPU pentru copilul abuzat, neglijat și exploatat.28.6. CPU pentru copilul abuzat, neglijat și exploatat își organizează o bază de date pentru înregistrarea, monitorizarea și evaluarea propriilor activități, care este utilizată conform legislației în vigoare, în ceea ce privește accesul la informații și asigurarea confidențialității informațiilor cu privire la clienți.28.7. CPU pentru copilul abuzat, neglijat și exploatat are obligația de a completa fișa de monitorizare a situației copilului, pe care o transmite la SPSPC pentru realizarea bazei de date și monitorizării situației tuturor copiilor aflați în evidenta sistemului de protecție a copilului.28.8. Toți angajații CPU pentru copilul abuzat, neglijat și exploatat, precum și profesioniștii care intervin în activitatea centrului la un moment dat, semnează contracte de confidențialitate privind informațiile despre beneficiari.28.9. Fondurile alocate de către SPSPC/OPA sunt suficiente pentru îndeplinirea misiunii CPU pentru copilul abuzat, neglijat și exploatat, a prevederilor SMO prezente, inclusiv asigurarea fondurilor necesare pentru comunicarea și lucrul în echipă multidisciplinară și interdisciplinară, realizarea camerei cu oglindă dublă, specială pentru vedere unidirecțională, înregistrarea audio-video a interviurilor cu copiii, supervizarea externă a consilierilor, precum și a oricăror alte activități derulate în acord cu legislația în vigoare și nevoile identificate.28.10. Coordonatorul CPU pentru copilul abuzat, neglijat și exploatat are responsabilitatea de a asigura surse suplimentare de finanțare și de a superviza utilizarea fondurilor derulate de centru.28.11. CPU pentru copilul abuzat, neglijat și exploatat poate oferi servicii de psihoterapie cu respectarea legislației sistemului de sănătate în vigoare, inclusiv referitoare la autorizarea și pregătirea psihoterapeuților.Indicatorii pentru Standardul 28(I)28.1. Existența documentelor care certifică înființarea și funcționarea CPU pentru copilul abuzat, neglijat și exploatat (hotărâri, autorizații, decizii, act constitutiv și statut, acorduri de funcționare, convenții de parteneriat etc.).(I)28.2.1. Afișarea misiunii CPU pentru copilul abuzat, neglijat și exploatat într-un loc vizibil și accesibil tuturor celor interesați.(I)28.2.2. Cunoașterea misiunii de către personal și de către beneficiari.(I)28.3. Existența regulamentului de ordine interioară/normelor interne de funcționare și cunoașterea de către toți angajații a prevederilor acestuia/acestora.(I)28.4.1. Numărul ședințelor administrative cu personalul/lună/an.(I)28.4.2. Conținutul proceselor verbale.(I)28.5. Numărul de reuniuni ale echipei multidisciplinare a CPU pentru copilul abuzat, neglijat și exploatat /lună/an. Conținutul documentat al acestor reuniuni.(I)28.6.1. Baza de date a centrului este operațională.(I)28.6.2. CPU pentru copilul abuzat, neglijat și exploatat are un sistem clar de utilizare a bazei de date de către personal în ceea ce privește accesul la informații și asigurarea confidențialității pentru clienți.(I)28.8. Existența contractelor de confidențialitate.(I)28.9.-28.10. Bugetul anual al CPU pentru copilul abuzat, neglijat și exploatat.  +  Standardul 29Planul anual de acțiuneCentrul de primire în urgență pentru copilul abuzat, neglijat și neglijat funcționează conform unui plan anual de acțiune întocmit pe baza prevederilor standardelor minime obligatorii și a nevoilor identificate ale beneficiarilor.RezultatCopiii și persoanele importante pentru aceștia beneficiază de servicii de calitate conform nevoilor pe care le au.Proceduri de implementare a standardului 2929.1. Coordonatorul, împreună cu personalul de specialitate, elaborează planul anual de acțiune pe baza SMO prezente.29.2. Planul anual de acțiune este avizat de SPSPC/OPA, care este obligat să monitorizeze punerea în practică a acestuia. Persoana desemnată în acest sens va efectua vizite anunțate și neanunțate, în mod periodic - cel puțin o dată pe lună, care sunt înregistrate în documentele SPSPC/OPA și în copie la CPU pentru copilul abuzat, neglijat și exploatat. Se recomandă ca aceste vizite să se facă în general neanunțat. Vizitele anunțate se fac în cazul în care persoana desemnată dorește să întâlnească anumiți membri ai personalului, care trebuie înștiințați din timp în legătură cu vizita respectivă.29.3. Vizitele implică verificarea tuturor documentelor relevante și a termenelor limită, precum și discuții cu personalul și cu orice copil care dorește acest lucru.29.4. Persoana desemnată face recomandări, avizate de SPSPC/OPA și verifică modul de îndeplinire a acestora.29.5. Planul anual de acțiune este reevaluat periodic și revizuit de câte ori este necesar.29.6. La sfârșitul fiecărui an, personalul de specialitate elaborează raportul de activitate al CPU pentru copilul abuzat, neglijat și exploatat pe anul respectiv, care este supervizat de coordonatorul centrului și transmis la SPSPC/OPA.29.7. Raportul anual de activitate al CPU pentru copilul abuzat, neglijat și exploatat este accesibil celor interesați, în condițiile legii.Indicatorii pentru Standardul 29(I)29.1.1. Existența planului anual de acțiune întocmit de coordonator în colaborare cu personalul de specialitate.(I)29.1.2. Conținutul planului anual de acțiune.(I)29.2.1. Avizarea planului anual de acțiune de către SPSPC/OPA.(I)29.2.2.-29.3. Rapoartele de monitorizare elaborate în urma vizitelor efectuate de către persoana desemnată de SPSPC/OPA.(I)29.4. Gradul de îndeplinire a recomandărilor formulate de persoana desemnată de furnizorul de servicii.(I)29.5. Numărul de revizuiri ale planului anual de acțiune/an.(I)29.6. Existența raportului de activitate al CPU pentru copilul abuzat, neglijat și exploatat la sfârșitul fiecărui an, având semnătura coordonatorului. Raportul se află la nivelul centrului și la SPSPC/OPA.(I)29.7. Modalitatea de informare a celor interesați în ceea ce privește conținutul raportului anual de activitate.-----