LEGE nr. 608 din 31 octombrie 2001 (*actualizata*)privind evaluarea conformitatii produselor(actualizata până la data de 17 august 2004*)
EMITENT
  • PARLAMENTUL
  • ---------------*) Textul initial a fost publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 712 din 8 noiembrie 2001. Aceasta este forma actualizata de S.C. "Centrul Teritorial de Calcul Electronic" S.A. Piatra Neamt până la data de 17 august 2004, cu modificările şi completările aduse de: ORDONANTA nr. 71 din 28 august 2003; LEGEA nr. 503 din 26 noiembrie 2003; ORDONANTA nr. 62 din 5 august 2004.Parlamentul României adopta prezenta lege.  +  Capitolul 1 Dispozitii generale  +  Articolul 1Prezenta lege stabileste cadrul legal unitar pentru elaborarea reglementarilor tehnice, evaluarea conformitatii şi supravegherea pieţei pentru produsele introduse pe piaţa şi/sau puse în functiune în România, din domeniile reglementate, prevăzute în anexa nr. 1.--------------Art. 1 a fost modificat de ORDONANTA nr. 71 din 28 august 2003 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 621 din 30 august 2003.  +  Articolul 2Produsele din domeniile reglementate se introduc pe piaţa şi/sau se pun în functiune numai dacă satisfac cerinţele esentiale, dacă conformitatea lor a fost evaluata conform procedurii de evaluare aplicabile şi dacă poarta marcajul de conformitate potrivit prevederilor prezentei legi şi ale reglementarilor tehnice aplicabile, în vigoare.--------------Art. 2 a fost modificat de ORDONANTA nr. 71 din 28 august 2003 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 621 din 30 august 2003.  +  Articolul 3Se exceptează de la prevederile prezentei legi grupele de produse din categoria tehnicii militare, armamentului şi echipamentelor speciale care implica apararea şi siguranţa naţionala, cărora, din motive intemeiate, nu le sunt aplicabile principiile stabilite prin prezenta lege.--------------Art. 3 a fost modificat de ORDONANTA nr. 71 din 28 august 2003 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 621 din 30 august 2003.  +  Articolul 4 (1) În sensul prezentei legi, termenii de specialitate se definesc după cum urmeaza: a) acreditare - procedura prin care organismul naţional de acreditare, recunoscut conform legii, atesta ca un organism sau un laborator este competent să efectueze sarcini specifice; b) autoritate competentă - organ al administraţiei publice centrale responsabil cu reglementarea unui domeniu; c) cerinţa esenţială - cerinţa care are în vedere protectia sănătăţii, securitatea utilizatorilor, protectia animalelor domestice, a proprietăţii şi a mediului, asa cum este prevăzută în actele normative în vigoare; d) certificare a conformitatii - actiune a unui organism care este independent faţă de clientii lui şi alte părţi interesate şi care dovedeste existenta increderii adecvate ca un produs, identificat corespunzător, este conform cu un anumit standard sau cu un alt document normativ; e) certificat de conformitate - document emis pe baza regulilor unui sistem de certificare şi care indica existenta increderii adecvate ca un produs, identificat corespunzător, este conform cu un anumit standard sau cu un alt document normativ;e^1) certificat de examinare de tip - document emis de către un organism notificat, prin care se atesta ca un tip de produs supus evaluării conformitatii în baza unei reglementari tehnice care prevede evaluarea conformitatii produsului prin aplicarea modulului «examinare de tip» respecta cerinţele reglementarii tehnice; f) certificat de recunoastere - document emis de o autoritate competentă, prin care se atesta ca un laborator sau un organism de certificare ori de inspecţie este capabil şi competent tehnic sa realizeze sarcini specifice în legătură cu o anumita procedura de evaluare a conformitatii şi demonstreaza independenta, imparţialitatea şi integritatea conform prevederilor unei reglementari tehnice; g) declaratia de conformitate EC - parte a procedurii de evaluare a conformitatii, prin care un producător sau un reprezentant autorizat al acestuia da o asigurare scrisa ca un produs satisface cerinţele esentiale din reglementarile tehnice aplicabile sau este în conformitate cu tipul pentru care s-a emis un certificat de examinare de tip şi satisface cerinţele esentiale din reglementarile tehnice aplicabile; h) document normativ - document care prevede reguli, linii directoare ori caracteristici pentru activităţi sau pentru rezultatele acestora; termenul este generic şi include standarde, specificatii tehnice, coduri de buna practica şi reglementari; i) domeniu reglementat - ansamblul activităţilor economice şi produselor asociate acestora, pentru care se emit reglementari tehnice specifice privind condiţiile de introducere pe piaţa şi/sau de punere în functiune; j) desemnare - procedura prin care o autoritate competentă aproba, prin ordin al conducătorului sau, un laborator, un organism de certificare sau de inspecţie recunoscut, dreptul de a actiona pe piaţa în legătură cu o procedură de evaluare a conformitatii, prevăzută de o reglementare tehnica; k) evaluare a conformitatii - activitate al carei obiect este determinarea faptului ca un produs satisface cerinţele esentiale din reglementarile tehnice aplicabile sau ca un produs este în conformitate cu tipul pentru care s-a emis un certificat de examinare de tip şi satisface cerinţele esentiale din reglementarile tehnice aplicabile produsului; l) inspecţie - examinarea proiectului unui produs, a unui produs, a unui serviciu, a unui proces sau a unei instalaţii şi determinarea conformitatii lor cu condiţiile specifice sau cu condiţiile generale, pe baza unei aprecieri profesionale; m) importator - orice persoană fizica autorizata sau persoana juridica cu domiciliul, respectiv cu sediul, în România sau în unul dintre statele membre ale Uniunii Europene, care introduce pe piaţa românească sau pe piaţa Uniunii Europene un produs provenit din afara acestui spatiu; n) introducere pe piaţa a unui produs - actiunea de a face disponibil, pentru prima data, contra cost sau gratuit, un produs din domeniul reglementat, în vederea distribuirii şi/sau utilizarii; o) incercare - operaţiune tehnica ce consta în determinarea uneia sau mai multor caracteristici ale unui produs, în concordanta cu o procedură specificata; p) marcaj de conformitate - simbolul care se aplică de producător sau de reprezentantul autorizat al acestuia, înainte de introducerea pe piaţa şi/sau de punerea în functiune, pe un produs, pe o placa de marcaj atasata, pe ambalajul şi/sau pe documentele insotitoare şi care are semnificatia conformitatii produsului cu toate cerinţele esentiale prevăzute în reglementarile tehnice aplicabile:- CS - marcaj naţional de conformitate, denumit în continuare marcaj CS, conform prevederilor anexei nr. 2;- CE - marcaj european de conformitate, denumit în continuare marcaj CE, conform prevederilor anexei nr. 3; r) organism de certificare - organism independent faţă de clientul lui şi alte părţi interesate, care aplica regulile unui sistem de certificare în scopul evaluării, certificării şi supravegherii conformitatii;r^1) organ de control - structura responsabila cu supravegherea pieţei; s) organism de inspecţie - organism independent faţă de clientul lui şi alte părţi interesate, care efectueaza inspecţia; t) organism notificat - laborator de încercări, organism de certificare sau de inspecţie, persoana juridica cu sediul în România sau într-un stat membru al Uniunii Europene, care a fost desemnat şi notificat de către o autoritate competentă ori, respectiv, de către un stat membru, pentru a realiza evaluarea conformitatii într-un domeniu reglementat şi care este cuprins în lista organismelor notificate, publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene; u) organism recunoscut - laborator de încercări, organism de certificare sau de inspecţie, persoana juridica cu sediul în România, care este capabil şi competent tehnic sa realizeze sarcini specifice în legătură cu o anumita procedura de evaluare a conformitatii şi care demonstreaza independenta, imparţialitate şi integritate, conform prevederilor unei reglementari tehnice şi pentru care s-a emis un certificat de recunoastere; v) producător - persoana fizica autorizata sau persoana juridica, responsabila pentru proiectarea şi realizarea unui produs, în scopul introducerii pe piaţa şi/sau al punerii în functiune în România ori într-un stat membru al Uniunii Europene, în numele sau. Responsabilitatile producătorului se preiau de orice persoană fizica autorizata sau persoana juridica care asambleaza, ambaleaza ori eticheteaza produse în vederea introducerii pe piaţa şi/sau a punerii în functiune, sub nume propriu; w) Protocol la Acordul european privind evaluarea conformitatii şi acceptarea produselor industriale, denumit în continuare PECA - protocol incheiat între Uniunea Europeana şi statele sale membre, pe de o parte, şi România, pe de altă parte, pentru anumite domenii reglementate, privind recunoasterea mutuala a rezultatelor evaluării conformitatii şi acceptarea produselor industriale; x) punere în functiune - actiunea ce are loc în momentul primei utilizari a unui produs, în România sau într-un stat membru al Uniunii Europene; y) recunoastere - actiune în responsabilitatea autorităţii competente, prin care se stabileste dacă un laborator sau un organism de certificare ori de inspecţie este capabil şi competent tehnic sa realizeze sarcini specifice în legătură cu o anumita procedura de evaluare a conformitatii şi demonstreaza independenta, imparţialitate şi integritate, conform prevederilor unei reglementari tehnice, în vederea desemnarii şi, după caz, a notificarii; z) reprezentant autorizat al producătorului - persoana fizica sau juridica cu domiciliul, respectiv cu sediul, în România sau într-un stat membru al Uniunii Europene, imputernicita de producător sa actioneze în numele acestuia;z^1) abrogat;z^2) standard european armonizat - standard european, elaborat în baza unui mandat al Comisiei Europene şi adoptat de către o organizaţie europeana de standardizare, care conferă prezumtia de conformitate cu cerinţele esentiale dintr-o directiva aplicabila, acoperita de un astfel de standard. Lista standardelor europene armonizate se publică în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene;z^3) supravegherea pieţei - ansamblul masurilor, resurselor şi structurilor instituţionale adecvate, prin care autorităţile competente asigura şi garanteaza, în mod impartial, ca produsele introduse pe piaţa şi/sau puse în functiune indeplinesc prevederile reglementarilor tehnice aplicabile, indiferent de originea lor, cu respectarea principiului liberei concurente. (2) Termenii <>, <> şi <> se definesc conform prevederilor reglementarilor în vigoare privind masurile de organizare şi realizare a schimbului de informaţii în domeniul standardelor şi reglementarilor tehnice, precum şi regulilor referitoare la serviciile societatii informationale între România şi statele membre ale Uniunii Europene, precum şi Comisia Europeana.-------------Art. 4 a fost modificat de ORDONANTA nr. 71 din 28 august 2003 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 621 din 30 august 2003.Litera e^1) a alin. (1) al art. 4 a fost introdus de LEGEA nr. 503 din 26 noiembrie 2003 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 876 din 10 decembrie 2003.Literele j), l), m), p), v), x) şi z) ale alin. (1) al art. 4 au fost modificate de LEGEA nr. 503 din 26 noiembrie 2003 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 876 din 10 decembrie 2003.Literele z^1), z^2) şi z^3) ale art. 4 au fost introduse şi modificate de LEGEA nr. 503 din 26 noiembrie 2003 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 876 din 10 decembrie 2003.Alin. (2) al art. 4 a fost modificat de LEGEA nr. 503 din 26 noiembrie 2003 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 876 din 10 decembrie 2003.Literele e^1), v) şi z^2) ale alin. (1) al art. 4 au fost modificate de ORDONANTA nr. 62 din 5 august 2004 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 741 din 17 august 2004.Litera r^1) a alin. (1) al art. 4 a fost introdusa de ORDONANTA nr. 62 din 5 august 2004 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 741 din 17 august 2004.Litera z^1) a alin. (1) al art. 4 a fost abrogata de ORDONANTA nr. 62 din 5 august 2004 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 741 din 17 august 2004.  +  Capitolul 2 Reglementari tehnice  +  Articolul 5 (1) În scopul asigurarii securitatii vietii şi sănătăţii populatiei, precum şi al protejarii mediului, animalelor domestice şi proprietăţii, autorităţile competente elaboreaza reglementari tehnice, cu respectarea principiilor internationale şi comunitare privind libera circulatie a marfurilor în comertul intern şi international. (2) Reglementarile tehnice se aproba prin hotărâri ale Guvernului.-------------Alin. (1) al art. 5 a fost modificat de ORDONANTA nr. 71 din 28 august 2003 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 621 din 30 august 2003.  +  Articolul 6Reglementarile tehnice prevad, în principal: a) definirea domeniilor reglementate prevăzute în anexa nr. 1; b) grupele de produse care fac obiectul reglementarii tehnice, precum şi grupele de produse exceptate de la aceasta, dacă este cazul; c) abrogata; d) cerinţele esentiale; e) procedurile pentru evaluarea conformitatii produselor; f) conţinutul dosarului tehnic şi documentele ce atesta conformitatea cu cerinţele esentiale; g) cerinţele minime pentru evaluarea organismelor desemnate sa realizeze evaluarea conformitatii produselor cu cerinţele esentiale; h) regulile de aplicare a marcajului de conformitate, dacă este cazul; i) cerinţele privind supravegherea pieţei.-------------Litera b) a art. 6 a fost modificata de ORDONANTA nr. 71 din 28 august 2003 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 621 din 30 august 2003.Litera c) a art. 6 a fost abrogata de ORDONANTA nr. 71 din 28 august 2003 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 621 din 30 august 2003.Litera b) a art. 6 a fost modificata de LEGEA nr. 503 din 26 noiembrie 2003 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 876 din 10 decembrie 2003.  +  Articolul 7 (1) Reglementarile tehnice vor face referire la standardele europene armonizate, adoptate la nivel naţional, care conferă prezumtia de conformitate cu cerinţele esentiale. (2) În scopul adoptarii standardelor europene armonizate autorităţile competente asigura mijloacele financiare din fonduri alocate de la bugetul de stat.  +  Articolul 8Autorităţile competente vor publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, lista cuprinzand standardele adoptate prevăzute la art. 7.  +  Capitolul 3 Evaluarea conformitatii  +  Articolul 9Principiile pe care se bazeaza procesul de evaluare a conformitatii sunt: a) competenţa şi imparţialitate; b) transparenta şi credibilitate; c) independenta faţă de posibila predominare a oricăror interese specifice; d) asigurarea confidentialitatii şi pastrarea secretului profesional; e) reprezentarea intereselor publice; f) contribuţia la promovarea principiului liberei circulatii a produselor.  +  Articolul 10 (1) Potrivit prevederilor prezentei legi, produsele din domeniile reglementate care se introduc pe piaţa şi/sau se pun în functiune trebuie să poarte marcajul de conformitate corespunzător, dacă reglementarile tehnice aplicabile prevad aplicarea acestui marcaj. (2) Producătorul sau reprezentantul autorizat al acestuia, înainte de introducerea pe piaţa şi/sau punerea în functiune a produselor din domeniile reglementate, are obligaţia să asigure: a) proiectarea şi realizarea produselor, respectand cerinţele esentiale; b) intocmirea şi detinerea dosarului tehnic, în forma, scopul şi pe perioada prevăzute de reglementarile tehnice, după caz; c) aplicarea procedurilor pentru evaluarea conformitatii produselor cu cerinţele esentiale, prevăzute de reglementarile tehnice; d) intocmirea declaraţiei de conformitate EC, detinerea rapoartelor de incercare, a certificatelor sau a altor documente ce atesta conformitatea, după caz; e) aplicarea marcajului CE, după caz.--------------Art. 10 a fost modificat de ORDONANTA nr. 71 din 28 august 2003 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 621 din 30 august 2003.Alin. (1) al art. 10 a fost modificat de LEGEA nr. 503 din 26 noiembrie 2003 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 876 din 10 decembrie 2003.Alin. (1) al art. 10 a fost modificat de ORDONANTA nr. 62 din 5 august 2004 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 741 din 17 august 2004.  +  Articolul 11În cazul în care atât producătorul, cat şi reprezentantul autorizat al acestuia au domiciliul, respectiv sediul, în afara României sau a statelor membre ale Uniunii Europene, responsabilitatea privind detinerea documentelor ce atesta conformitatea şi prezentarea acestor documente, la cerere, organelor de control revine importatorului.---------------Art. 11 a fost modificat de ORDONANTA nr. 71 din 28 august 2003 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 621 din 30 august 2003.Art. 11 a fost modificat de LEGEA nr. 503 din 26 noiembrie 2003 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 876 din 10 decembrie 2003.Art. 11 a fost modificat de ORDONANTA nr. 62 din 5 august 2004 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 741 din 17 august 2004.  +  Articolul 12Conformitatea produselor cu cerinţele esentiale este atestata prin declaratia de conformitate EC întocmită de producător sau de reprezentantul autorizat al acestuia, rapoartele de incercare, certificatele ori alte documente care atesta conformitatea, emise de laboratoare, respectiv de organisme de certificare sau de inspecţie, alese de producător, conform procedurilor de evaluare, şi prin marcajul CE, potrivit reglementarilor tehnice aplicabile.---------------Art. 12 a fost modificat de ORDONANTA nr. 71 din 28 august 2003 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 621 din 30 august 2003.  +  Articolul 13Evaluarea conformitatii produselor din domeniile reglementate cu cerinţele esentiale prevăzute în reglementarile tehnice se face de către organisme desemnate sau, după caz, notificate, conform prevederilor prezentei legi şi ale reglementarilor tehnice aplicabile.---------------Art. 13 a fost modificat de ORDONANTA nr. 71 din 28 august 2003 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 621 din 30 august 2003.  +  Articolul 14Cerinţele minime ce trebuie indeplinite de laboratoarele de încercări şi organismele de certificare sau de inspecţie, pentru a fi recunoscute în vederea desemnarii şi, după caz, a notificarii, sunt: a) disponibilitate de personal şi echipamente; b) independenta şi imparţialitate în relatiile directe şi indirecte; c) personal competent tehnic pentru evaluarea conformitatii; d) asigurarea confidentialitatii, pastrarea secretului profesional şi integritatea; e) detinerea unei asigurări de raspundere civila, pentru cazul în care raspunderea nu revine statului prin lege.--------------Art. 14 a fost modificat de ORDONANTA nr. 71 din 28 august 2003 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 621 din 30 august 2003.  +  Articolul 15Organismele desemnate şi, după caz, notificate trebuie să indeplineasca permanent toate cerinţele initiale care au stat la baza deciziei privind desemnarea şi, respectiv, notificarea.--------------Art. 15 a fost modificat de ORDONANTA nr. 71 din 28 august 2003 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 621 din 30 august 2003.  +  Articolul 16Organismele recunoscute trebuie să fie în prealabil acreditate.--------------Art. 16 a fost modificat de ORDONANTA nr. 71 din 28 august 2003 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 621 din 30 august 2003.  +  Articolul 17 (1) Pot fi desemnate şi, după caz, notificate de autorităţile competente numai organisme recunoscute; recunoasterea organismelor se atesta prin emiterea certificatului de recunoastere. (2) Certificatul de recunoastere contine minimum urmatoarele informaţii: a) denumirea autorităţii competente care a decis recunoasterea; b) datele de identificare a organismului recunoscut; c) datele de identificare a reglementarii tehnice în baza careia este recunoscut laboratorul sau organismul; d) sarcinile specifice, în legătură cu evaluarea conformitatii, pe care laboratorul sau organismul dovedeste ca este capabil şi competent tehnic să le realizeze; e) data emiterii.--------------Art. 17 a fost modificat de ORDONANTA nr. 71 din 28 august 2003 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 621 din 30 august 2003.  +  Articolul 18 (1) Organismele se considera desemnate şi acţionează conform prevederilor reglementarilor tehnice, de la data intrarii în vigoare a ordinului conducătorului autorităţii competente prin care se aproba organismele respective. (2) Organismele se considera notificate şi acţionează conform prevederilor reglementarilor tehnice, ulterior datei la care s-a realizat notificarea, conform procedurii Uniunii Europene.--------------Art. 18 a fost modificat de ORDONANTA nr. 71 din 28 august 2003 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 621 din 30 august 2003.  +  Articolul 19 (1) Procedurile pentru evaluarea conformitatii depind de gradul de complexitate al produsului şi de riscul estimat la utilizarea acestuia. (2) Reglementarea tehnica prevede pentru fiecare categorie de produse dintr-un domeniu reglementat una sau mai multe proceduri pentru evaluarea conformitatii; procedura pentru evaluarea conformitatii este formata din unul sau o combinaţie adecvata a urmatoarelor module: a) modulul A - controlul intern; b) modulul B - examinarea de tip; c) modulul C - conformitatea cu tipul; d) modulul D - asigurarea calităţii productiei; e) modulul E - asigurarea calităţii produsului; f) modulul F - verificarea produsului; g) modulul G - verificarea unităţii de produs; h) modulul H - asigurarea totala a calităţii. (3) În situaţia în care, din motive intemeiate, procedurile prevăzute la alin. (2) nu pot fi aplicate unei categorii de produse dintr-un domeniu reglementat, evaluarea conformitatii acestora se realizează conform prevederilor reglementarii tehnice aplicabile.---------------Alin. (2) al art. 19 a fost modificat de ORDONANTA nr. 71 din 28 august 2003 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 621 din 30 august 2003.Alin. (3) al art. 19 a fost introdus de ORDONANTA nr. 71 din 28 august 2003 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 621 din 30 august 2003.Partea introductiva a alin. (2) al art. 19 a fost modificata de LEGEA nr. 503 din 26 noiembrie 2003 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 876 din 10 decembrie 2003.  +  Articolul 20Abrogat.-------------Art. 20 a fost abrogat de ORDONANTA nr. 71 din 28 august 2003 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 621 din 30 august 2003.  +  Articolul 21 (1) Marcajul CE se aplică conform reglementarilor tehnice aplicabile produsului, în mod vizibil, usor lizibil şi de nesters, direct de produs, pe instrucţiunile ce însoţesc produsul sau pe o placa de marcaj atasata produsului, astfel încât sa nu poata fi detasata. În situaţia în care acest lucru nu este posibil sau în cazul în care nu exista cerinţe în acest sens, ţinând cont de natura produsului, marcajul CE se aplică pe ambalaj, dacă este cazul, şi pe documentele ce însoţesc produsul, dacă reglementarea tehnica prevede astfel de documente. (2) În situaţia în care unui produs îi sunt aplicabile mai multe reglementari tehnice care prevad aplicarea marcajului de conformitate, marcajul de conformitate semnifica conformitatea produsului cu toate prevederile aplicabile din aceste reglementari.-------------Art. 21 a fost modificat de ORDONANTA nr. 71 din 28 august 2003 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 621 din 30 august 2003.  +  Articolul 22Marcajul CE este urmat, dacă este cazul, de numărul de identificare a organismului notificat care a evaluat conformitatea potrivit prevederilor reglementarilor tehnice aplicabile produsului.-------------Art. 22 a fost modificat de ORDONANTA nr. 71 din 28 august 2003 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 621 din 30 august 2003.Art. 22 a fost modificat de LEGEA nr. 503 din 26 noiembrie 2003 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 876 din 10 decembrie 2003.  +  Articolul 23Este interzisa aplicarea de marcaje care pot fi confundate cu marcajele de conformitate prevăzute de prezenta lege.  +  Capitolul 4 Desemnarea şi notificarea--------------Titlul cap. 4 a fost modificat de ORDONANTA nr. 71 din 28 august 2003 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 621 din 30 august 2003.  +  Articolul 23^1 (1) Autorităţile competente desemneaza dintre organismele recunoscute acele organisme care realizează sarcini specifice în legătură cu evaluarea conformitatii în domeniul reglementat, conform prevederilor prezentei legi şi ale reglementarilor tehnice. (2) Pentru fiecare domeniu reglementat autorităţile competente stabilesc în mod clar în ordinele de aprobare a organismelor desemnate reglementarea tehnica în baza careia urmeaza sa activeze organismele ce fac obiectul desemnarii, denumirea completa şi adresa sediului organismului şi sarcinile specifice în legătură cu evaluarea conformitatii, identificabile în reglementarea tehnica, pentru fiecare organism. (3) Ordinele prevăzute la alin. (2) se actualizeaza ori de cate ori este necesar.--------------Art. 23^1 a fost introdus de ORDONANTA nr. 71 din 28 august 2003 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 621 din 30 august 2003.  +  Articolul 24 (1) Autorităţile competente notifica organisme desemnate conform prevederilor prezentei legi şi ale reglementarilor tehnice, de la data intrarii în vigoare a PECA pentru domeniul reglementat în care organismele respective au fost desemnate. În situaţia în care un astfel de protocol nu este incheiat, autorităţile competente notifica organisme desemnate de la data aderarii României la Uniunea Europeana. (2) În situaţia în care o reglementare tehnica prevede cerinţa de notificare a unor organisme, autorităţile competente vor emite ordine distincte pentru desemnarea organismelor care se notifica, cu respectarea prevederilor art. 23^1. (3) Autorităţile competente solicita la Comisia Europeana, anterior actului de notificare prevăzut la alin. (1), atribuirea numarului de identificare prevăzut la art. 22, pentru fiecare organism ce se va notifica. (4) De la termenele prevăzute la alin. (1) se accepta şi se recunosc rapoartele de încercări şi certificatele de evaluare a conformitatii, emise de către orice organism notificat din Uniunea Europeana.--------------Art. 24 a fost modificat de ORDONANTA nr. 71 din 28 august 2003 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 621 din 30 august 2003.Alin. (1) şi (4) ale art. 24 au fost modificate de LEGEA nr. 503 din 26 noiembrie 2003 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 876 din 10 decembrie 2003.Alin. (1) al art. 24 a fost modificat de ORDONANTA nr. 62 din 5 august 2004 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 741 din 17 august 2004.  +  Articolul 25 (1) În situaţia în care organismul desemnat sau, după caz, cel notificat nu mai indeplineste în totalitate cerinţele care au stat la baza deciziei privind desemnarea sau, după caz, notificarea, autorităţile competente retrag desemnarea şi, respectiv, notificarea. (2) Retragerea desemnarii sau, după caz, a notificarii nu afectează valabilitatea rapoartelor de încercări, a certificatelor sau a altor documente care atesta conformitatea, emise de către organismul în cauza anterior acestei decizii. Rapoartele de încercări, certificatele sau alte documente îşi pierd valabilitatea şi se retrag numai dacă se dovedeste ca această măsură trebuie intreprinsa.--------------Art. 25 a fost modificat de ORDONANTA nr. 71 din 28 august 2003 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 621 din 30 august 2003.Alin. (2) al art. 25 a fost modificat de LEGEA nr. 503 din 26 noiembrie 2003 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 876 din 10 decembrie 2003.Alin. (1) al art. 25 a fost modificat de ORDONANTA nr. 62 din 5 august 2004 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 741 din 17 august 2004.  +  Articolul 26Abrogat.--------------Art. 26 a fost abrogat de ORDONANTA nr. 71 din 28 august 2003 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 621 din 30 august 2003.  +  Capitolul 5 Supravegherea pieţei  +  Articolul 27Supravegherea pieţei este în responsabilitatea şi în subordonarea autorităţilor competente, care asigura un sistem eficient şi efectiv de supraveghere şi control atât pentru produsele din domeniile reglementate, cat şi pentru evaluarea conformitatii produselor din aceste domenii.  +  Articolul 28Autorităţile competente nominalizeaza organele de control în reglementarile tehnice.--------------Art. 28 a fost modificat de ORDONANTA nr. 62 din 5 august 2004 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 741 din 17 august 2004.  +  Articolul 29 (1) Organele de control trebuie să deţină resursele şi autoritatea necesare pentru exercitarea activităţilor de supraveghere a pieţei, să asigure competenţa şi integritatea profesionala a personalului lor şi sa actioneze independent şi nediscriminatoriu. (2) Sumele necesare realizării activităţii de supraveghere a pieţei se suporta de către ordonatorii principali de credite cu competente de reglementare în domeniile prevăzute în anexa nr. 1, în limitele fondurilor alocate anual de la bugetul de stat.--------------Art. 29 a fost modificat de ORDONANTA nr. 62 din 5 august 2004 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 741 din 17 august 2004.Alin. (2) al art. 29 a fost introdus de ORDONANTA nr. 62 din 5 august 2004 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 741 din 17 august 2004.CAP.5^1Măsuri tranzitorii--------------Cap. 5^1 a fost introdus de ORDONANTA nr. 71 din 28 august 2003 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 621 din 30 august 2003.  +  Articolul 29^1 (1) Se admit introducerea pe piaţa şi/sau punerea în functiune şi a produselor cu marcaj CS, aplicat conform prevederilor prezentei legi şi ale reglementarilor tehnice aplicabile, numai până la data intrarii în vigoare a PECA pentru domeniile acoperite de reglementari tehnice aplicabile produselor respective ori până la data aderarii României la Uniunea Europeana, în situaţia în care un astfel de protocol nu este incheiat. (2) De la termenele prevăzute la alin. (1) produsele din domeniile reglementate pot fi introduse pe piaţa şi/sau puse în functiune numai în condiţiile în care acestea poarta marcajul CE, dacă acest marcaj de conformitate este prevăzut de reglementarile tehnice aplicabile. (3) De la data aderarii României la Uniunea Europeana se interzice distribuirea, contra cost sau gratuita, a produselor din domeniile reglementate, marcate cu marcajul CS. Autorităţile competente au obligaţia de a lua masurile necesare de retragere de pe piaţa a produselor cu marcaj CS.-------------Art. 29^1 a fost introdus de ORDONANTA nr. 71 din 28 august 2003 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 621 din 30 august 2003.Alin. (1) şi (3) ale art. 29^1 au fost modificate de LEGEA nr. 503 din 26 noiembrie 2003 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 876 din 10 decembrie 2003.Art. 29^1 a fost modificat de ORDONANTA nr. 62 din 5 august 2004 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 741 din 17 august 2004.  +  Articolul 29^2 (1) Marcajul CS prevăzut la art. 29^1 alin. (1) se aplică de către producător sau de către reprezentantul sau autorizat, persoana fizica ori juridica cu domiciliul, respectiv cu sediul, în România. (2) Marcajul CS este urmat, dacă este cazul, de numărul de identificare al organismului înregistrat în Registrul organismelor recunoscute, care a evaluat conformitatea, conform prevederilor prezentei legi şi ale reglementarilor tehnice aplicabile produsului.-------------Art. 29^2 a fost introdus de ORDONANTA nr. 71 din 28 august 2003 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 621 din 30 august 2003.Alin. (1) al art. 29^2 a fost modificat de LEGEA nr. 503 din 26 noiembrie 2003 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 876 din 10 decembrie 2003.  +  Articolul 29^3Evaluarea conformitatii produselor prevăzute la art. 29^1 alin. (1) se realizează de către laboratoare de încercări, organisme de certificare sau de inspecţie, cuprinse în lista aprobata a organismelor recunoscute, conform prevederilor prezentei legi şi ale reglementarilor tehnice aplicabile.-------------Art. 29^3 a fost introdus de ORDONANTA nr. 71 din 28 august 2003 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 621 din 30 august 2003.  +  Articolul 29^4 (1) Autorităţile competente stabilesc în reglementarile tehnice sarcinile specifice în legătură cu evaluarea conformitatii, pe care trebuie să le realizeze organismele recunoscute cuprinse în lista prevăzută la art. 29^3. (2) În perioada de tranzitie prevăzută la art. 29^1 alin. (1) autorităţile competente aproba, prin ordin al conducătorului lor, lista organismelor recunoscute care realizează sarcinile specifice privind evaluarea conformitatii prevăzute la alin. (1). (3) Pot fi cuprinse în lista organismelor recunoscute numai laboratoare de încercări, organisme de certificare sau de inspecţie care respecta prevederile art. 14-17. (4) Ordinul conducătorului autorităţii competente care aproba lista organismelor recunoscute prevăzute la art. 29^3 trebuie să conţină informaţiile prevăzute la art. 23^1 alin. (2) şi, dacă este cazul, numărul de identificare al organismului prevăzut la art. 29^2 alin. (2). Ordinul se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, şi se actualizeaza ori de cate ori este necesar. (5) Anterior emiterii ordinului prevăzut la alin. (2), autorităţile competente solicita, dacă este cazul, înscrierea organismelor recunoscute în Registrul organismelor recunoscute şi atribuirea numarului de identificare prevăzut la art. 29^2 alin. (2), conform prevederilor reglementarilor tehnice. Numărul de identificare reprezinta numărul de înregistrare al organismului recunoscut în Registrul organismelor recunoscute. (6) Registrul organismelor recunoscute este gestionat de autoritatea care coordonează domeniul infrastructurii calităţii şi evaluării conformitatii produselor. (7) Organismele cuprinse în lista aprobata a organismelor recunoscute acţionează conform prevederilor reglementarilor tehnice, de la data intrarii în vigoare a ordinului conducătorului autorităţii competente prevăzut la alin. (4). (8) În situaţia în care organismul cuprins în lista aprobata a organismelor recunoscute nu mai indeplineste în totalitate cerinţele care au stat la baza deciziei privind includerea în lista, autorităţile acţionează conform prevederilor art. 25.-------------Art. 29^4 a fost introdus de ORDONANTA nr. 71 din 28 august 2003 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 621 din 30 august 2003.Alin. (4) şi (8) ale art. 29^4 au fost modificate de ORDONANTA nr. 62 din 5 august 2004 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 741 din 17 august 2004.  +  Articolul 29^5 (1) Ordinele prevăzute la art. 29^4 alin. (2) se revoca pe data intrarii în vigoare a PECA, care include domeniul reglementat în care au fost aprobate organisme recunoscute, sau la data aderarii României la Uniunea Europeana în situaţia în care un astfel de protocol nu a fost incheiat. (2) La termenele stabilite la alin. (1), organismele cuprinse în lista aprobata a organismelor recunoscute pot fi desemnate şi, după caz, notificate de autoritatea competentă, conform prevederilor art. 23^1 şi, respectiv, ale art. 24.-------------Art. 29^5 a fost introdus de ORDONANTA nr. 71 din 28 august 2003 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 621 din 30 august 2003.Alin. (1) al art. 29^5 a fost modificat de LEGEA nr. 503 din 26 noiembrie 2003 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 876 din 10 decembrie 2003.Alin. (1) al art. 29^5 a fost modificat de ORDONANTA nr. 62 din 5 august 2004 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 741 din 17 august 2004.  +  Articolul 29^6Înainte de introducerea pe piaţa sau punerea în functiune a produselor cu marcaj CS, producătorul sau reprezentantul autorizat al acestuia are obligaţia de a asigură realizarea cerințelor prevăzute la art. 10 alin. (2) lit. a)-d) şi marcarea produselor cu respectarea prevederilor art. 21.-------------Art. 29^6 a fost introdus de ORDONANTA nr. 71 din 28 august 2003 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 621 din 30 august 2003.Art. 29^6 a fost modificat de LEGEA nr. 503 din 26 noiembrie 2003 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 876 din 10 decembrie 2003.  +  Articolul 29^7Pentru produsele cu marcaj CS, în cazul în care nici producătorul, nici reprezentantul autorizat al acestuia nu are domiciliul, respectiv sediul, în România, responsabilitatile prevăzute la art. 11 revin importatorului.-------------Art. 29^7 a fost introdus de ORDONANTA nr. 71 din 28 august 2003 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 621 din 30 august 2003.Art. 29^7 a fost modificat de LEGEA nr. 503 din 26 noiembrie 2003 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 876 din 10 decembrie 2003.  +  Capitolul 6 Sancţiuni  +  Articolul 30Incalcarea prevederilor prezentei legi atrage raspunderea materiala, civila, contraventionala sau penala, după caz, a celor vinovati.  +  Articolul 31 (1) Constituie contraventii, dacă nu au fost savarsite în astfel de condiţii încât, potrivit legii penale, sa constituie infractiuni, urmatoarele fapte şi se sancţionează astfel: a) nerespectarea prevederilor art. 10 lit. a), cu amendă de la 50.000.000 lei la 100.000.000 lei, retragerea de pe piaţa şi/sau interzicerea utilizarii şi introducerii pe piaţa a produselor neconforme; b) nerespectarea prevederilor art. 10 alin. (2) lit. b), c) sau d), art. 11 ori ale art. 21, cu amendă de la 25.000.000 lei la 50.000.000 lei şi interzicerea comercializarii până la o dată stabilita de organul de control împreună cu producătorul, reprezentantul autorizat al acestuia sau cu importatorul, după caz, pentru eliminarea neconformitatilor; c) nerespectarea prevederilor art. 10 lit. e), cu amendă de la 25.000.000 lei la 50.000.000 lei, retragerea de pe piaţa şi/sau interzicerea introducerii pe piaţa a produselor nemarcate sau marcate incorect; d) nerespectarea prevederilor art. 15, cu amendă de la 50.000.000 lei la 100.000.000 lei şi retragerea certificatului de recunoastere; e) nerespectarea prevederilor art. 29^1 se sancţionează cu amendă de la 50.000.000 lei la 100.000.000 lei şi retragerea de pe piaţa a produselor cu marcaj CS. (2) Sanctiunile prevăzute în prezenta lege se aplică de către organul de control. (3) Cuantumul amenzilor va fi reactualizat prin hotărâre a Guvernului.-------------Litera b) a alin. (1) al art. 31 a fost modificata de ORDONANTA nr. 71 din 28 august 2003 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 621 din 30 august 2003.Litera e) a alin. (1) al art. 31 a fost introdusa de ORDONANTA nr. 71 din 28 august 2003 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 621 din 30 august 2003.Alin. (2) al art. 31 a fost modificat de ORDONANTA nr. 62 din 5 august 2004 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 741 din 17 august 2004.  +  Articolul 32Contraventiilor prevăzute la art. 31 alin. (1) le sunt aplicabile dispozitiile Ordonantei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor, aprobata cu modificari şi completari prin Legea nr. 180/2002, cu modificările ulterioare.-------------Art. 32 a fost modificat de ORDONANTA nr. 71 din 28 august 2003 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 621 din 30 august 2003.  +  Capitolul 7 Dispozitii finale  +  Articolul 33Ministerul Economiei şi Comerţului este autoritatea care coordonează domeniul infrastructurii calităţii şi evaluării conformitatii produselor. În acest scop în cadrul Ministerului Economiei şi Comerţului se infiinteaza o structura corespunzătoare.  +  Articolul 34 (1) În termen de 3 luni de la data publicarii în Monitorul Oficial al României, Partea I, a prezentei legi, Ministerul Economiei şi Comerţului va elabora norme metodologice de aplicare a acesteia, care se aproba prin hotărâre a Guvernului. (2) În termen de 6 luni de la data publicarii în Monitorul Oficial al României, Partea I, a prezentei legi, Autoritatea Naţionala pentru Protectia Consumatorilor împreună cu Ministerul Economiei şi Comerţului, Ministerul Muncii, Solidaritatii Sociale şi Familiei şi Ministerul Transporturilor, Construcţiilor şi Turismului vor supune spre aprobare Guvernului modificările corespunzătoare, potrivit prevederilor prezentei legi, ale Hotărârii Guvernului nr. 168/1997*) privind regimul produselor şi serviciilor care pot pune în pericol viaţa, sănătatea, securitatea muncii şi protectia mediului înconjurător, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 85 din 8 mai 1997.-------------*) Hotărârea Guvernului nr. 168/1997 a fost abrogata de HOTĂRÂREA nr. 1.022 din 10 septembrie 2002 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 711 din 30 septembrie 2002.  +  Articolul 35Anexele nr. 1-3 fac parte integrantă din prezenta lege.  +  Articolul 36 (1) Prezenta lege intră în vigoare la 6 luni de la data publicarii în Monitorul Oficial al României, Partea I. (2) Pe data intrarii în vigoare a prezentei legi orice dispoziţie contrara se abroga.-------------A se vedea şi ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 64 din 28 iunie 2003 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 464 din 29 iunie 2003.Această lege a fost adoptata de Senat în sedinta din 1 octombrie 2001, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constitutia României.p. PRESEDINTELE SENATULUI,ALEXANDRU ATHANASIUAceastă lege a fost adoptata de Camera Deputatilor în sedinta din 2 octombrie 2001, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constitutia României.PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILORVALER DORNEANU  +  Anexa 1 DOMENII REGLEMENTATE*)1. Echipamente de joasa tensiune2. Recipiente sub presiune3. Jucarii4. Produse pentru constructii5. Compatibilitate electromagnetica6. Masini industriale7. Echipamente individuale de protecţie8. Aparate de cantarit cu functionare neautomata9. Dispozitive medicale implantabile active10. Arzatoare cu combustibili gazosi11. Cazane pentru apa calda12. Explozibili utilizati în scopuri civile13. Dispozitive medicale14. Medii potenţial explozive15. Ambarcatiuni de agrement16. Ascensoare17. Echipamente de refrigerare18. Echipamente sub presiune19. Echipamente terminale de telecomunicatii20. Dispozitive medicale pentru diagnostic în vitro21. Echipamente terminale de radio şi telecomunicatii22. Ambalaje şi deseuri de ambalaje23. Instalaţii de transport pe cablu pentru persoane------------*) Lista cuprinzand domeniile reglementate va fi completata, după caz, prin hotărâre a Guvernului.-------------Anexa nr. 1 a fost modificata şi inlocuita cu anexa din ORDONANTA nr. 71 din 28 august 2003 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 621 din 30 august 2003.  +  Anexa 2 MARCAJUL CSMarcajul de conformitate CS este format din literele C şi S, cu forma prezentată în figura urmatoare:..... .. CS .. .....NOTĂ:- fontul (stilul literei) - Times New Roman, corp 36;- diametrul cercului - Ø'4f 20 mm;- litera "C" simbolizeaza cerinţa esenţială;- litera "S" simbolizeaza securitate.În cazul în care marcajul trebuie să fie marit sau micsorat, este necesar să se respecte proportiile prezentate în figura de mai sus.Componentele C şi S ale marcajului de conformitate CS trebuie să aibă aceeasi dimensiune pe verticala, dar aceasta nu trebuie să fie mai mica de 5 mm.  +  Anexa 3 MARCAJUL CEMarcajul de conformitate CE consta din initialele "CE" având urmatoarea forma:                                  ┌──────┐                                  │ CS │                                  └──────┘În cazul în care marcajul trebuie să fie marit sau micsorat, este necesar să se respecte proportiile prezentate în figura de mai sus.Componentele C şi E ale marcajului de conformitate CE trebuie să aibă aceeasi dimensiune pe verticala, dar aceasta nu trebuie să fie mai mica de 5 mm.---------------